I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens"

Transkript

1 ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten, dvs. de bestemmelser, som regulerer, hvorledes afdødes formue og forpligtelser overføres til andre. Traditionelt sondrer vi mellem arveadkomsten og arvefaldet. Arveadkomsten behandler spørgsmålet om, hvilke personer(=arvinger), der skal arve afdøde(=arvelader). Dette spørgsmål behandles i Arveloven. Arvefaldet vedrører spørgsmålet om, hvorledes afdødes formue og forpligtelser kommer fra dødsboet/afdøde og ud til den enkelte arving. Dette behandles i Lov om skifte af dødsboer. I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens regler om arvefaldet. II. Legal arv - Hvem arver i følge loven? - Slægten og ægtefællen 1. Indledning Indtil videre forudsættes det, at afdøde ikke har lavet testamente. Testamentsarv behandles i afsnit IV. Afdødes(=arveladerens) legale arvinger er hans/hendes slægtninge og eventuelle ægtefælle eller registrerede partner. Vi vil først se på slægtens arveret i 1-5. I følge 1-3 forudsættes det, at afdøde ikke har efterladt sig en ægtefælle/registreret partner. Under punkt 3 i dette afsnit vil vi se på ægtefællens arveret i konkurrence med eventuelle børn. Allerede nu bemærkes det, at kun den person, som lever ved arveladers død eller som er avlet forinden og senere bliver levende født, kan arve, jfr Slægtens arveret 2.1. Første arveklasse - Arvelovens 1 En arveladers nærmeste arvinger er hans/hendes børn. Hvert barn arver lige meget. Hvis et barn er afgået ved døden, træder hans/hendes børn i stedet for afdøde, og disse børn (=børne-børn) arver også lige (= repræsentationsprincippet). Arvingerne i første arveklasse er afdødes livsarvinger. Arvingerne i første arveklasse er også afdødes tvangsarvinger, hvilket betyder, at arvelader kun kan testamentere over halvdelen af sin formue til fordel for andre end de nærmeste arvinger. Arvinger i første arveklasse skal altså minimum arve halvdelen af deres legale arv, denne halvdel er lig med tvangsarven. Så længe arvelader efterlader sig børn, børnebørn, oldebørn eller tipoldebørn, er der ikke andre slægtninge der kan arve afdøde. Med andre ord: Så længe der blot er en arving i første arveklasse - og afdøde ikke har lavet testamente - er arvingerne i anden og tredje arveklasse udelukket fra at arve. 1

2 2.2. Anden arveklasse - Arvelovens 2 - Forældrelinien Hvis afdøde ikke har børn, børnebørn osv., og dermed ikke arvinger i første arveklasse, arver arveladers forældre. Forældrene skal arve lige. Arvingerne i anden arveklasse er ikke tvangsarvinger. Vi betegner dem som ud-arvinger. Det betyder, at afdøde frit kan testamentere hele sin formue til hvem han/hun vil, fx til en bestemt slægtning eller til et formål helt uden for slægten. I det følgende forudsættes, at afdøde ikke har lavet testamente. Er en af afdødes forældre (fx faderen) afgået ved døden, træder hans (faderens) livsarvinger i hans sted osv. osv. Er den afdøde forælder uden livsarvinger arver den anden forælder det hele. Er denne forælder også afgået ved døden arver sidstafdøde forælders livsarvinger det hele til lige deling. Arvinger i anden arveklasse er således afdødes forældre, søskende - både hel- og halvsøskende - søskendebørn, søskendebørnebørn osv. Så længe der blot er en arving i anden arveklasse og afdøde ikke har oprettet testemente, kan ingen arving i tredje arveklasse modtage legal arv. 2.3 Tredje arveklasse - Arvelovens 3 - Bedsteforældrelinien Afdøde efterlader sig ikke arvinger i første eller anden arveklasse. Nærmeste arvinger i tredje arveklasse er bedsteforældrene, som arver lige, altså ¼ til hver af de fire bedsteforældre. Arvinger i tredje arveklasse er ikke tvangsarvinger. Hvis en af bedsteforældrene er afgået ved døden, træder hans/hendes børn - men ikke fjernere livsarvinger - i hans/hendes sted. Disse personer er således afdødes mostre, morbrødre, fastre og farbrødre. Fjernere livsarvinger arver ikke. Faste og mostre osv. er det yderste led, som kan arve i følge loven. Det vil sige, at fætre og kusiner ikke er arvinger i følge loven. Ønsker en person, at hans kusine skal arve ham, er det nødvendigt at oprette testamente til fordel for denne kusine. Hvis en af bedsteforældrene på den mødrene eller fædrene side er afgået ved døden uden at efterlade sig børn, arver den anden af bedsteforældrene. Hvis begge bedsteforældre er afgået ved døden uden at efterlade sig børn, arver det andet hold bedsteforældre eller eventuelt disses børn Adoptivbørns arveret - Arvelovens 4 I følge Arvelovens 4 arver adoptivbørn på samme måde som biologiske børn, medmindre andet følger af adoptionslovgivningen. Hvis adoptionsbevillingen er givet den 1. januar 1957 eller senere er det ensbetydende med et fuldstændigt familieskifte også i arveretligt henseende. Båndende til de biologiske forældre hugges juridisk over. Og adoptivbarnet og dets eventuelle livsarvinger arver og arves af adoptivforældrene som om adoptivbarnet var adoptanternes eget barn. Forholdene vedrørende adoptioner foretaget før 1957 gennemgås ikke her. Nugældende Adoptionslov er fra

3 2.5. Børn født uden for ægteskab Disse børn er i henseende til arv fra deres mor og hendes slægt stillet på fuldstændig samme måde som et ægtebarn. Vedrørende arveret fra faderen er barnets fødselstidspunkt afgørende. Er barnet født før 1. januar 1938 har det som alt overvejende hovedregel ikke arveret efter den biologiske far og dennes slægt. Barnet havde dog arveret hvis det enten a) er kuldlyst, dvs. faderskabet er tinglyst eller indført i retsbogen, eller b) er legitimeret ved bevilling, eller c) at forældrene efter fødslen har indgået ægteskab. Er barnet født den 1. januar 1938 eller senere, og er faderskabet fastslået arver barnet sin fader på samme måde som ægtebarn. Indtil 1. januar 1961 var der mulighed for alene at dømme en far som bidragspligtig i tilfælde af, at det ikke var muligt med den fornødne sikkerhed at fastslå faderskabet. Hvis en mand kun er dømt som bidragspligtig - og ikke dømt som fader - har barnet ingen arveret efter ham, ligesom han naturligvis heller ikke har arveret efter barnet eller dets slægt Arv til statskassen - Arvelovens 71 Hvis afdøde ikke efterlader sig arvinger efter loven - ingen arvinger i nogen arveklasse - og afdøde heller ikke har oprettet et testamente, vil hele afdødes formue tilfalde statskassen. 2. Ægtefællens (den registrerede partners) arveret - Arvelovens 6 og Indledning Afdødes ægtefælle er - ligesom slægten - legal arving, dvs. at det står i Arveloven at ægtefællen skal arve. Ægtefællen er også tvangsarving. Den afdøde ægtefælle kan højst testamentere halvdelen af sin formue bort til andre, eller sagt på en anden måde, længstlevende ægtefælle skal have 1/2 af sin legale arv ligesom livsarvingerne. I kapitel 17 om formueforholdet mellem ægtefæller, blev de forskellige formueordninger beskrevet. Hvis ægtefællerne har formuefællesskab og/eller skilsmissesæreje, er det meget vigtigt at huske, at ved den ene ægtefælles dødsfald ophører ægteskabet, og der skal skiftes. Der skal først beregnes boslodder. Længstlevende beholder sin egen boslod og førstafdødes boslod falder så i arv. Har ægtefællerne derimod fuldstændig særeje, skal der ikke foretages boslodsberegning, idet førstafdøde ægtefælles fuldstændige særeje(=nettoaktiverne) uden videre falder i arv også til ægtefællen. Har ægtefællerne haft formuefællesskab/og/eller skilsmissesæreje og de har fællesbørn, vælger den længstlevende ægtefælle ofte at sidde i uskiftet bo, dvs. at arvingerne ikke får deres arv før længstlevende er afgået ved døden, se nedenfor i afsnit III Ægtefællens arveret i konkurrence med førstafdødes livsarvinger - 6 3

4 Den længstlevende ægtefælle arver 1/3 af førstafdødes efterladte ejendele, når afdøde efterlader sig livsarvinger, dvs. enten fællesbørn med afdøde ægtefælle eller særbørn, som er avlet med en anden end ægtefællen. Disse regler er dog under ændring, sådan at der efter 1. januar 2008 sker en forøgelse af ægtefællens arveret/arveandel Se punkt 4. Når længstlevende ægtefælle således arver 1/3 betyder dette, at førstafdøde ægtefælles livsarvinger arver 2/3, som deles mellem disse livsarvinger på sædvanlig måde altså ligeligt mellem livsarvingerne. I de følgende eksempler har ægtefællerne ikke oprettet testamente, ligesom de heller ikke har tegnet livsforsikring. Eksempel 1: Manden afgår først ved døden. Ægtefællerne har fuldstændig særeje. Ægtefællerne har sammen 2 fællesbørn, og manden har fra et tidligere forhold 1 særbarn. Mandens særeje Hustruens særeje Aktiver: kr. Aktiver: kr. Passiver: kr. Passiver: kr. Netto: kr. Netto: kr. Hustruens særeje indgår ikke i dødsboskiftet. Kun mandens særeje falder i arv. De kr. fordeles med 1/3 til hustruen eller kr og 2/3 til mandens øvrige livsarvinger eller kr til deling blandt de 3 børn, som den afdøde er far til. Eksempel 2: Manden afgår først ved døden. Ægtefællerne har formuefællesskab/skilsmissesæreje. Ægtefællerne har sammen 3 fællesbørn, og hustruen har fra et tidligere forhold et særbarn. Mandens bodel/skilsmissesæreje Hustruens bodel/skilsmissesæreje Aktiver: kr. Aktiver: kr Passiver: kr. Passiver: kr. Nettobodel: kr. Nettobodel: kr. Mandens boslod: kr. Hustuens boslod: Hustruen beholder sin egen boslod kr. Hustruen arver 1/3 fra manden kr. Herefter er der kr. tilbage i førstafdødes dødsbo eller 2/3. Disse kr. skal deles mellem de 3 fællesbørn. Hustruens særbarn er ikke arving efter manden Ægtefællens arveret, når førstafdøde ikke efterlader sig livsarvinger - 7 Den længslevende ægtefælle er i denne situation enearving, og arver således det hele efter førstafdøde, Arvelovens 7, stk.1.. Længstlevende ægtefælle er tvangsarving. Førstafdøde kan derfor kun råde over halvdelen af sin boslod/sit særeje ved testamente. Har ægtefællerne haft formuefællesskab - og ægtefællerne har ikke oprettet testamente - arver længstlevende altså hele førsafdødes boslod, og har ægtefællerne haft fuldstændig særeje arver længstlevende hele førstafdødes særeje. 4

5 Når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden efter at have arvet det hele jfr. ovenfor og længstlevende dør uden at efterlade sig 1. testamente, eller 2. børn, eller 3. har indgået nyt ægteskab så skal længstlevendes efterladte formue deles med den ene halvdel til førstafdødes legale arvinger og den anden halvdel til sidstafdødes legale arvinger, 7, stk.2. Er der ved den længstlevendes død kun arvinger efter en af ægtefællerne, arver de det hele Separation og skilsmisse - Arvelovens 38 og 49 I følge Arvelovens 38 bortfalder ægtefællernes indbyrdes arveret ved separation eller skilsmisse. 49 bestemmer det samme for så vidt angår testamentsarv, altså at et testamente mellem ægtefæller anses for tilbagekaldt, så snart separationen/skilsmissen er en realitet Ægtefællens skiftefordele - Arvelovens 7a, 7b og 24a - 24e I følge Arvelovens 7a, stk.1, har den længslevende ægtefælle ret til forlods at udtage genstande, som udelukkende har tjent til den længstlevendes personlige brug, under forudsætning af, at de nævnte personlige genstande ikke værdimæssigt står i misforhold til ægtefællernes formueforhold. Denne regel gælder også selv om den genstand, der ønskes udtaget, tilhører førstafdøde, og det uanset om genstanden tilhørte førstafdødes bodel eller særeje. 7a, stk.2, giver også længstlevende ret til forlods at udtage genstande, som er anskaffet til brug for børnene. Arvelovens 7b, stk.1, giver længstlevende ret til skævdeling. Denne regel giver længstlevende ret til at udtage bohave, arbejdsredskaber og andet løsøre i det omfang det skønnes nødvendigt for at længstlevende kan opretholde hjemmet eller sit erhverv. Reglen gælder selv om der derved tilfalder længstlevende mere end bosloddet og arvelodden. Vi kalder derfor reglen for skævdelingsreglen. Har ægtefællerne levet i beskedne økonomiske kår, vil det kunne være urimeligt, hvis den længstlevende ægtefælle skal dele arven med førstafdødes arvinger. Arvelovens 7b, stk.2, bestemmer derfor, at den længstlevende ægtefælle altid har ret til at udtage så meget af de samlede værdier, at længstlevende i alt før andre livsarvinger udtager indtil kr. Dette beløb kan indeholde længstlevendes egen bodel og arvelod og hans eget eventuelle fuldstændige særeje. Beløbet på reguleres hvert år pr. 1. januar, 7b, stk. 3 og 4. Arvelovens 24a til 24 e indeholder flere regler om den kvalitative fordeling af arven, og eventuel henstand med udbetaling af arv. III. Uskiftet bo - Arvelovens Indledning - Betingelserne for at hensidde i uskiftet bo At en ægtefælle/registreret partner sidder i uskiftet bo betyder, at der ikke sker noget skifte i forbindelse med førstafdøde ægtefælles død. Dødsboet deles ikke. Den 5

6 længstlevende ægtefælle overtager alle aktiver. For at kunne sidde i uskiftet bo skal følgende betingelser være opfyldt: 1. Parterne skal have været gift/registreret som partnere 2. Ægtefællerne skal have fælleseje. Man kan kun sidde i uskiftet bo med fælleseje aktiver. Hvis førstafdøde tillige har efterladt sig særeje, skal dette skiftes, Fællesbørn. Længstlevende har ret til - uden fællesbørnenes samtykke - at sidde i uskiftet bo. Længstlevende har derimod ikke en ret til at sidde i uskiftet bo med førstafdødes særbørn, men tilladelse kan dog gives, Længstlevende skal være solvent når han begærer hensidden i uskiftet bo, Længstlevende skal være myndig og må ikke være under værgemål, Det uskiftede bos aktiver og passiver - Arvelovens Det uskiftede bo omfatter alle de aktiver, som ægtefællerne ejede ved førstafdødes død. Førstafdødes boslod og længstlevendes boslod indgår pr. dødsdagen i det uskiftede bo. Endvidere indgår også samtlige de anskaffelser længstlevende sidenhen fortager i det uskiftede bo, jf 14, stk.1. Hvis den længstlevende, mens vedkommende sidder i uskiftet bo, modtager gaver eller arv, og den længstlevende ønsker at undgå, at disse aktiver skal indgå i det uskiftede bos formuemasse, kan han/hun forlange det uskiftede bo skiftet, hvis det sker inden 3 måneder efter at han/hun har modtaget gaven eller arven, jf 14, stk.3. Den længstlevende ægtefælle råder i levende live som en ejer over hele det uskiftede bo. Han/hun kan altså spise hele formuen op, hvis der vel at mærke ikke er tale om misbrug. Som antydet kan længstlevende ikke råde helt frit, idet førstafdødes arvinger er særdeles interesseret i, hvorledes længstlevende råder, jf 15, stk.1. Hvis en arving godtgør, at længstlevende har misbrugt sin rådighed over det uskiftede bo, og derved har formindsket boet, eller skabt fare for formindskelse, kan arvingen forlange, at det uskiftede bo skiftes, jf. 20. Den længstlevende ægtefælle kan ved testamente kun råde over så stor en del af det uskiftede bo, som ved hans/hendes død falder i arv efter ham/hende, jf. 15, stk.2. Er førstafdøde ægtefælle død 1. april 1964 eller senere, hvor den nuværende Arvelov trådte i kraft, og førstafdøde har ikke oprettet testamente, kan længstlevende ved testamente råde over 1/2 af det samlede uskiftede bo under forudsætning af, at vedkommende ikke tillige efterlader sig livsarvinger. Efterlader han/hun sig livsarvinger kan der højst disponeres over 1/4 af det samlede uskiftede bo. Er den førstafdøde afgået ved døden før 1. april 1964 skal der i h.t. den gamle Arveforordning fra 1845 beregnes arv til længstlevende efter førstafdøde ved længstlevendes død. Før 1. april 1964 var arvebrøken ved ægtefællearv 1/4 mod nu 1/3. Dette medfører at længstlevende ved testamente kan råde over 5/16 af det samlede uskiftede bo, hvis længstlevende efterlader sig livsarvinger. Er dette ikke tilfældet kan længstlevende testamentere over 5/8 af det samlede uskiftede bo. 6

7 I følge Arvelovens 16 bestemmes det, at den ægtefælle, som vælger at sidde i uskiftet bo hæfter for førstafdødes forpligtelser med hele sin formue, altså også med et eventuelt særeje Det uskiftede bos ophør I følge Arvelovens 17, stk. 1 kan den længstlevende på et hvilket som helst tidspunkt forlange at det uskiftede bo skiftes. Den længstlevende skal skifte, hvis han/hun indgår nyt ægteskab, 17, stk. 2. Førstafdødes arvinger kan dog give afkald på skifte. Endvidere skal længstlevende skifte det uskiftede bo efterhånden som førstafdødes særbørn bliver myndige, hvis de fremsætter begæring om skifte, 18, stk. 1. Arvelovens 19 regulerer, hvorledes det uskiftede bo fordeles, ved skifte. Der skal sondres mellem om skifte finder sted mens længstlevende er i live eller først ved dennes død. Der skal også sondres mellem om førstafdøde er død før eller efter 1. april Følgende delingsbrøker kan opstilles: Førstafdøde død før ¼ 1964 Førstafdøde død efter ¼ 1964 Skifte: længst- 5/8(LL) 3/8(fa) 2/3(LL) 1/3(fa) levende i live Skifte: længst- 5/8(LL) 3/8(fa) 1/2(LL) 1/2(fa) levende er død (LL)=længslevende (fa)=førstafdøde IV. Testamenter - Arvelovens Indledning Ved et testamente forstås en ensidig viljeserklæring, hvor testator bestemmer, hvad der skal ske med hans/hendes efterladte ejendele, når han/hun er afgået ved døden. Hvis testator har livsarvinger kan han/hun højst testamentere over halvdelen af sin formue, idet livsarvingers tvangsarveret altid skal respekteres, Arvelovens 25 og 26. Har testator kun udarvinger (kun arvinger i 2. eller 3. arveklasse) kan han/hun testamentere over hele sin formue. Der kan være mange grunde til at oprette et testamente. Nogle ønsker at begunstige en livsarving mest muligt på de øvrige livsarvingers bekostning. Andre har ingen arvinger og ønsker ikke, at den efterladte formue skal tilfalde statskassen. Andre er måske ikke tilfredse med Arvelovens fordelingsregler. 2. Oprettelse af testamente - formkravene Enhver myndig person eller gift person kan frit oprette testamente, dog skal visse formkrav overholdes jf nedenfor, 39. 7

8 I dansk arveret har vi tre typer af gyldige testamenter: 1. Notartestamentet 2. Vidnetestamentet 3. Nødtestamentet 2.1. Notartestamentet - 40 og 41 Et notartestamente skal være skriftligt og underskrives eller vedkendes af testator overfor en notar. Notaren er den stedlige byretsdommer. Dette er den sikreste måde at oprette testamente på. Dels er notaren garant for, at testamentet er gyldigt oprettet af en sjælssund person, dels opbevares en kopi af testamentet i Centralregistret for testamenter, hvilket betyder, at et sådant testamente ikke kan forsvinde Vidnetestamentet - 42 og 43 Et vidnetestamente skal være skriftligt og underskrives eller vedkendes for to vidner, som er til stede samtidigt, og som straks skal skrive deres navne på testamentet. De to vidner er til stede i h.t. testators ønske, og begge vidner skal have kendskab til, at det er et testamente de bevidner oprettelsen af. Begge vidner skal være fyldt 18 år og sjælssunde, ligesom de skal kunne forstå betydningen af vidnebekræftelsen. Man kan ikke være testamentsvidne, hvis man selv er indsat i testamentet, eller man er nærbeslægtet med en person, som er indsat i testamentet. Det sidste gælder dog ikke, hvis arvebegunstigelsen er ringe og har rimelig grund. I påtegningen på testamentet bør de to vidner angive - udover deres navne - deres stilling og bopæl, tid og sted for underskriften, og at de var samtidigt til stede efter testators ønske, og at testator var ved sin fornufts fulde brug, Nødtestamentet - 44 Nødtestamentet kan oprettes på to måder 1. En testator kan mundtligt meddele sit testamente til to tilstedeværende vidner, som snarest muligt skal nedskrive og underskrive testamentet. Vidnerne må ved denne type testamente godt være under 18 år. Dette testamente kaldes også et mundtligt nødtestammente 2. En testator opretter egenhændigt og dermed uden vidner et testamente. Testator skriver selv og underskriver selv testamentet. Dette testamente kaldes også et holografisk testamente. Hovedbetingelsen for at oprette nødtestamente er, at testator på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprette ordinært notar- eller vidnetestamente. Et oprettet nødtestamente bortfalder, når der i 3 måneder ikke har været nogen hindring for at oprette et notar- eller vidnetestamente. 3. Testamenters tilbagekaldelse Arvelovens 46 bestemmer, at et testamente kan tilbagekaldes(=genkaldes) i 8

9 testamentsform, men tilbagekaldelse kan også ske på enhver anden måde, hvorved testator utvetydigt viser, at testamentet eller dele af testamentet ikke skal være gældende V. Arvefaldet Ved arveladerens død falder arven. Ethvert dødsfald skal anmeldes til Skifteretten i den retskreds, hvor afdøde havde bopæl. Skiftet af afdødes ejendele har især 2 formål: 1. at afdødes kreditorer får deres penge, 2. og dernæst at arvingerne efter loven eller efter testamente får resten. Reglerne om behandling af dødsboer findes i Dødsboskifteloven. VI. Ny Arvelov med ikrafttræden Lovændringen er nu vedtaget i folketinget den 1. juni Dette betyder, at de nye regler træder i kraft den 1. januar Betydningen af ændringerne er følgende: Ad Ægtefællen arver ½ af sin ægtefælles efterladenskaber i stedet for tidligere 1/3. 2. Ægtefællen kan altid udtage minimum ,00 kr. inkl.alt 2. Tvangsarven udgør fremover ¼ i stedet for ½ 3. Der er mulighed for at oprette samlevertestamente. Man har ved den nye arvelov styrket ægtefællens arveret, udfra den betragtning at dette er familiens grundlag. Ægtefællen vil derfor ikke skulle udrede så store beløb i arv efter den førstafdøde som tidligere. Det betyder, at der vil være flere ægtefæller, der vil kunne opretholde den levestandard, de har været vant til fra det tidligere liv. Det betyder endvidere at børnenes arv kan beskæres mere end tidligere, og i yderste konsekvens kan børnenes arv beskæres helt ned til 12,5 %, - se skema senere. Lovændringen betyder endvidere, at der vil være mulighed for i et gensidigt testamente, at tilgodese den førstafdødes særbørn, sådan at de arver på samme måde som længstlevendes særbørn, - og som ægtefællernes eventuelle fællesbørn. Ad. 3 9

10 Tvangsarven var tidligere ½. I den nye lov vil tvangsarven kun være ¼. Det betyder med andre ord at børnene (og ægtefællen) kan forbigås i meget højere grad end tidligere. Efterladte skal efter den ikke være sikre på en arv som er ret stor. Man har i loven givet afdøde en meget større frihedsgrad end tidligere til at bestemme selv. Ad. 4 Det er efter den muligt at stille en samlever som en ægtefælle, hvor der i ægteskabet var fuldstændigt særeje. Det kan ske på følgende betingelser: 1. At der er et fællesbarn, eller at der er et fællesbarn på vej, eller at der har været et fællesbarn, eller 2. at parterne har boet sammen i mindst 2 år. Der vil aldrig blive mulighed for uskiftet bo eller at der opstår fælleseje. Skema: Arvelader gift uden børn Arvelader gift uden børn Arvelader med børn Arvelader gift med børn Legal arv, ægtefælle Legal arv børn Tvangsarv Testationsfri del 100% 100% 25% 75% 50% minimun inkl. Egne midler 100% 25% 75% 50% 12.5% ÆF 12,5% Børn 75% Arv i.h.t. testamente samlever 10 Arv i.h.t. testamente Ialt

11 Arvelader ugift uden børn Arvelader gift uden børn Arvelader ugift med børn Arvelader gift med børn 100% 100% 100% 50% minimum inkl. Egne midler 75% 75% 87,5% 87.5% Minimum inkl. Egne midler 75% dog med respekt af ret til % dog med respekt af ret til

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET Indledning 1. Lidt terminologi 29 2. Kort oversigt over arverettens historie 30 3. Den arveretlige litteratur 33 I. DEL DEN LEGALE ARVERET Kap. 1. Slægtens arveret 1. Arvefølge og arvedeling 37 1.1. De

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009 Opgave 1 I 1975 møder Pia den argentinske Carlos, og de forelsker sig. Parret bliver forlovet i 1976. Pias forældre overtaler Pia til at kræve særeje i ægteskabet.

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Testamentsmønstre. Tabel 4. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn.

Testamentsmønstre. Tabel 4. Ligedeling - ægtefæller med fællesbørn, hvor en eller begge ægtefæller også har særbørn. Tallene bag afsnit 3. Undersøgelsens væsentligste resultater Tabel 1. Samtlige testamentshenvendelser fordelt efter civilstand Antal Personer Antal henvendelser, hvor respondenten er gift 1.088 2.113 Antal

Læs mere

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed.

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer du dig, at dine efterladte får mest og længst mulig

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 196C INDHOLD Første afsnit: A rv efter loven. 1. Indledning... 5-6 2. Slægtninges arveret. 1. A rvegangsordenen... 6-14 2.

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Familieog. arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 9. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Familieog. arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 9. udgave Familieog arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 9. udgave Anitta Godsk Pedersen & Hans Viggo Godsk Pedersen Familie- og Arveret 9. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

Fransk arveret og franske arveafgifter

Fransk arveret og franske arveafgifter Fransk arveret og franske arveafgifter De færreste danskere er opmærksomme på, at deres franske bolig er underlagt fransk arveret, selvom der kun er tale om en feriebolig og ejerne er fast bosiddende i

Læs mere

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente 1 Skriv kræft ud af historien Indhold Din arv kan være med til at finde kuren mod kræft 3 Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015 Risikostyring Økonomikonference Februar 2015 Ægtefælle / samlever Bank / kreditorer Partner Ansatte Børn Privat Erhverv Debitorer Skat Erhverver Skat Bank / kreditorer Samarbejdspartnere Privat Intet ægteskab:

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Den Nordiske Dødsbokonvention

Den Nordiske Dødsbokonvention Den Nordiske Dødsbokonvention Som affattet ved bekendtgørelse nr. 976 af 26/08/2015 Den nye BEK 976/2015 Den gamle BEK 348/1976 Artikel 1 ændret helt Bestemmelserne i denne konvention finder anvendelse

Læs mere

I ARVERET OG SKIFTERET

I ARVERET OG SKIFTERET I Arveret og skifteret I ARVERET OG SKIFTERET 1. Successionen ved dødsfald påhvilede den afdøde i dødsøjeblikket. Arve- og skiftereglernes område er de formueretlige retsforhold. Dødsboet er den samling

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere