Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000. ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen"

Transkript

1 Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000 ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen Hvorledes findes balancen mellem på den ene side far/barn-forholdets retslige regulering og på den anden side mor/barn-forholdets kropslige relation? Denne balance skal drøftes for at undgå lovgivning, der kan skade kvinder som mødre. I løbet af 1990'erne er det blevet almindeligt med mangfoldige familieformer, og i dag er det barnet, der danner basis for forståelsen af forældreskabet. Ikke far, slet ikke mor og så langt fra ægteskabet. En slags kulmination på udviklingen kan ses i et forslag til ny børnelov, der ikke bygger på den gammeldags kernefamilieopfattelse. De tre børnelove fra 1908, 1938 og 1960 byggede på ægteskabet, og formålet var ophævelse af samfundsmæssig uretfærdighed og forskelsbehandling ved at stille alle børn lige overfor loven. I det børnelovsforslag, Justitsminister Frank Jensen fremsatte i foråret, arbejdes der med et helt nyt og anderledes grundlag end ægteskabet. Det nye grund-lag er meget enkelt, det kan kaldes meningsforældreskab og kan sammenfattes som følger: Alle fædre skal stilles lige overfor loven. Det politiske budskab er: Genetiske fædres retsstilling skal styrkes - favorisering af ægtemænds fortrin til faderskab skal ophøre. Det betyder, at det blot på et eller andet tidspunkt skal have været meningen med en mands seksuelle aktivitet, at han gerne ville være far. Det skal ikke længere tages med i betragtning, om en mor evt. ikke ønsker faderskabet fastslået. Forandringerne vil således afskære moderen fra selv at vurdere forhold omkring faderskab og forældremyndighed. I overensstemmelse hermed foreslås skrappere regler for moderens oplysningspligt om hendes tilknytning til en mand. Og selv om ægteskabet afvikles, så er det især den ugifte, enlige kvinde, der kan klare sig selv og sørge for sine børn, der paradoksalt nok skal kontrolleres stramt og i detaljer redegøre for liv og færden. De mange elementer i børnelovsforslaget kan indeholdes i følgende to punkter: 1) Mænd, der siger, at de har ønsket et barn, skal ikke længere være retsløse. Et barn skal således helst have udlagt en retslig far. 2) Familieformerne ægteskab og samliv skal ligestilles. Samlivsforhold defineres som parternes ønsker om i fællesskab at varetage omsorgen og ansvaret for barnet. En mand, der mener, han evt. kan være far, skal have søgsmålsret. Alle formodninger om faderskab bør prøves (strafbar incest dog undtaget). Myndighederne skal ikke længere skelne mellem samlivsmænd og ægtemænd. Også ægtemænd skal informeres om muligheden for at rejse faderskabssag, efter at hustruen har født. Børnelovsforslaget varetager med ensidighed den genetiske fars interesser. Og når nu genetikken helt og aldeles har taget magten fra justitsministeren, må det være tilladt at spørge om, hvorfra disse forandringer henter deres berettigelse? Der tales meget om en tilsyneladende agtværdig problemstilling: Børns ret til ikke at blive stemplet som faderløse. Målet kunne derfor være lavere konfliktniveau og øget retfærdighed men jeg synes ikke, dette vil blive resultatet.

2 Mit udgangspunkt for undren over børnelovsfor-slaget er de mulige niveauer, som retsgrundlaget kan tage afsæt i, nemlig 1) personlige (køn / krop / seksualitet), 2) private (livsstil, slægt) og 3) samfundsmæssige (ægteskab/samliv, retstilstand). Desuden har jeg som udgangspunkt en række spørgsmål: - Skal ethvert barn altid have ret til to forældre? Hvorfor? - Skal gifte og ugifte mænd altid være retsligt ligestillede i relation til børn? Hvorfor? - Skal en mand altid have ret til at blive far? (Også hvis moderen ikke vil føde barnet?) Hvorfor? - Skal samfundet ikke sky nogen midler for at fastslå genetiske faderskaber? Hvorfor? - Skal fælles forældremyndighed ikke længere hvile på frivillighed? Hvorfor? - Er det kun det genetiske slægtskab, der bør betyde noget for børns person-, familie- og arveretlige stilling? Hvorfor? - Kan ingen mødre selv vurdere hensigtsmæssigheden af at tilbageholde navnet på en barnefar? Hvorfor? Hvis Folketinget svarer ja til de seks første spørgsmål og nej til det syvende, så brydes der med den konventionelle regulering af slægtskabsforhold. Men samtidig brydes der også med en generel kvindevenlig udvikling. Kvindernes rettigheder rykkes 100 år tilbage. Behov for en ny børnelov? I børnelovsforslaget er det ikke belyst, om Danmark med en øget styrkelse af fædres retsstilling er ved at bevæge sig tilbage i tiden til før år Altså til en tid, hvor ægtemanden alene havde beslutningskompetencen i tilfælde af uenighed mellem forældre. Forslaget overvejer nemlig ikke, om fortsat udvidelse af fædres retslige råderum er ensbetydende med indskrænkning af mødres kropslige råderum. De overvejelser søges gjort i det følgende, idet der herunder gives et historisk rids af, hvordan udviklingen har bevæget sig på børnelovsområdet. Et historisk rids I 100 år har det overordnede formål med love indenfor person-, familie og arveret været at øge retfærdighed, dels mellem faderskab og moderskab, dels mellem ægte og uægte børn. Vanskeligheden ved at dele sol og vind lige ved hjælp af love var dengang den samme som nu: Faderskab og moderskab kan kun på et juridisk abstraktionsplan, der tilsidesætter kroppen, sammenlignes med børnenes ret til ikke at blive stemplet som faderløse / uægte. Imidlertid forekommer det absurd at fjerne kroppen fra en problemstilling, der har med forplantning at gøre, i hvert fald i et forsøg på at besvare, om børnelovsforslaget mindsker konfliktniveauet. Derfor opstilles rent teoretisk det scenario, om retsgrundlaget bedst tager afsæt enten i værdigrundlaget (privat- og samfundsniveau) eller i kropsgrundlaget (det personlige niveau) vel vidende, at sådan et valg ikke kan træffes absolut, og at det heller ikke én gang for alle kan træffes for alle tilfælde. Det er spørgsmål af følgende kaliber, børnelovsforslaget ikke sætter til drøftelse: Hvornår indtræffer det tidspunkt i et barns liv, hvor en far og en mor er udskiftelige størrelser, således at barnet kan stilles lige overfor forældrene, som tidligere lige overfor loven? Ved befrugtningen? nej. Ved fødslen? nej. Umiddelbart efter fødslen? kun hvis den kropslige kontakt mellem mor og barn fx i form af amning

3 ignoreres. Det vil de færreste gøre, så derfor nej. Efter spædbarnsalderen, fx efter 6-12 måneder ja. Med rækkefølgen af fire nej'er før et ja, åbnes for lovgivning med afsæt i kropsgrundlaget. Ved overgangen mellem det 19. og det 20. århundrede viste Staten ingen human interesse for den ugifte mor. Hun kunne straffes for fosterfordrivelse og barnemord, men ellers havde hun fuld frihed og alle rettigheder til at passe sig selv og sine børn. Det er denne selvbestemmelsesret, man kunne kalde det moderskabsmyndighed, der i dag genfindes i gældende børnelov som retten til ikke at oplyse, hvem der er (eller kan være) fader til barnet. Naturligvis kunne moderskabet og fødslen også i vore dage være afsæt for et valg af retsgrundlag. Det ville være naturligt og vise respekt for naturens orden. Men i en tid med avancerede teknikker til kunstig befrugtning er sådanne overvejelser længe blevet skudt ned med beskyldninger om økologisk og religiøs fundamentalisme og er nu tabu. Hvis svaret på spørgsmålet ovenfor hvornår kan barnet stilles lige overfor forældrene? - er: Ved ægteskabets indgåelse eller ved samliv, så åbnes for en ikke-tabuiseret mulighed for som det sker i børnelovsforslaget - at tage afsæt i et værdiløst retsgrundlag, nemlig det sociale konfliktfelt, hvor al opmærksomhed samles om fastslåelse af den genetiske fader og hans ubetingede ret til forældremyndighed og samvær. Dette retsgrundlag kalder jeg værdiløst, fordi det er ude af balance og således ikke kan bidrage positivt til samfundsopbygningen. I mere end 100 år har det systematisk været forsøgt med midlet styrkelse af fædres retsstilling at fjerne den skik/uskik at betegne børn med begreber, der afhænger af forældrenes civilstand. Men børnelovsforslaget tyder på, at der stadig tårner sig en del vanskeligheder op, hvis den retslige forskel mellem børn af henholdsvis ugifte, enlige kvinder på den ene side og gifte/separerede eller samlevende forældre på den anden side helt skal forsvinde. Kernedilemmaet er forholdet mellem dels et JA til fortsat styrkelse af ugifte fædres retsstilling, dels et NEJ til fortsat diskrimination af ægteskabet. Hvorfor dog gifte sig, hvis de retslige relationer mellem forældre og børn ikke ændres derved? Men hvor meget mere kan fædres retsstilling mon styrkes, uden at det går ud over mødres? Eller det må det måske godt? Spørgsmålet kan også formuleres sådan her: Hvorledes findes balancen mellem på den ene side far/barnforholdets retslige regulering og på den anden side mor/barn-forholdets kropslige relation? Denne balance skal drøftes for at undgå lovgivning, der kan skade kvinder som mødre. Moderskabsmyndighed? Det forekommer mig, at den store sympati for det genetiske faderskab ikke kan imødekommes, uden at mødre kommer til at undgælde. En tilsvarende sympati for den helhed, der er både kvindekroppens månedlange bidrag til forplantningen (foruden ægcellen) og den naturlige tilknytning mellem mor og spædbarn, er svær at få øje på. Derfor savner jeg debat om følgende spørgsmål: Hvilke overvejelser er egnede som afsæt for retsvirkning og samfundsmæssige retningslinier? Findes der nogen rettigheder (menneskerettigheder eller andre), som kvinder har som individer, fordi de føder børn? Jeg mener ikke, at man med henvisning til det juridiske, det vil sige til det, mennesker forandrer over tid, kan argumentere med vægt om noget biologisk, der forhåbentligt er evigt uforanderligt: At det er kvinder, der bærer, føder og ammer børnene. Fordi de to køn har forskellig kropskompetence, mener jeg, at en

4 lovgivning, der ikke respekterer de biologiske forskelle, der naturligt stiller far og mor ulige i begyndelsen af et barns liv, både er utilstrækkelig, uretfærdig og konfliktskabende. Foruden det spagfærdige pip i min retning, der som nævnt findes i gældende børnelov, findes der også en rest af kvindens kropslige selvbestemmelse i loven om forældremyndighed ( 12, stk. 1), der bygger på en skelnen mellem børn over og under spædbørnealderen. Jeg citerer (KARNOV, 1998, s. 5313, note 23): Kerneområdet for bestemmelsen er forhold, hvor forældrene har boet sammen siden barnets fødsel, og barnet ved samlivsophævelsen er over spædbørnealderen. I disse tilfælde bør der ikke set med barnets øjne være regler, der giver den ene af forældrene fortrin frem for den anden. Der gives således i gældende ret to muligheder dels for at modarbejde en yderligere lovfæstelse af meningsforældreskabet og dels for at forhindre en tilbagevenden til historiske tilstande, hvor forplantningsevnen blev reguleret med regler i straffeloven. Man kunne jo kvalificere det ekko af moderskabsmyndighed, der stadig findes i gældende børnelov og forældremyndighedslov. Et bud kunne være moderskabsmyndighed, der slutter den dag, barnet rejser sig og går, det vil sige på det tidspunkt, hvor gennemsnitsbarnet fylder ét år. Begyndelsestidspunktet kunne knyttes til, at det kan konstateres, at en kvindes seksuelle aktivitet har graviditet til følge. Og anvendelsesområdet, ikke at forveksle med afsæt for retsgrundlaget, kunne være de samfundsmæssigt set værdiløse konflikter, hvor forældre er uenige i spørgsmål, der har med forplantning at gøre, således at retten til at bestemme principielt tillægges den gravide kvinde/småbarnsmor. Justitsministeren har bekendtgjort, at lovforslaget til ny børnelov genfremsættes i efterårets folketingssamling. Loven er altså fremsat som en prøveballon hvor langt tør han gå? Hvor afholdt er ægteskabsinstitutionen? Automatisk fælles forældremyndighed? Den knast, der forhindrer, at vielsesattesten mister betydning for børn, findes i børneloven som denne ægteskabsbeskyttende regel: "Pater est, quem nuptiae demonstrant" (fader er den, bryllupsfaklerne udpeger). Pater-est-reglen, der oprindelig stammer fra romerretten, blev del af dansk ret med børneloven, idet man dengang meget kraftigt ønskede at styrke ægteskabet på grund af dets samfundsopbyggende værdi. Den eneste mulighed for at opnå fodslag mellem ægteskab og meningsforældreskab findes i fjernelse af pater-est-reglen. At Justitsministeriet længe har arbejdet med fjernelse af pater-est-reglen ses i betænkning nr fra 1994 om ændring af forældremyndighedsreglerne. Der står nemlig på side 13, at der er planer om at erstatte pater-est-reglen med en samlivs-pater-est-regel: En sådan regel kunne f.eks. bestå i, at forældrene erklærer, at barnet er et fællesbarn, og at de har boet sammen i en vis periode. Afgives en sådan erklæ-ring, kunne der som retsvirkning hertil knyttes automatisk fælles forældremyndighed. Betænkningen resulterede i 1995 i en ny lov med markant styrkelse af den ugifte fars retsstilling. I 1995 kom automatisk fælles forældremyndighed imidlertid ikke til at indgå som element i styrkelsen af den ugifte fars retsstilling. Men i dag kan aftale om fælles forældremyndighed indgås allerede inden barnets fødsel, og det er ikke nogen betingelse, at forældrene bor sammen.

5 Imens justitsminister Frank Jensens børnelovsprøveballon svæver over tagene på de danske hjem, hvor 41% børn bor sammen med deres ugifte, samlevende forældre, så synes tusindvis af ugifte fædre og andre mænd, at der er noget uretfærdigt ved, at forældremyndighed ikke kommer automatisk, men skal forhandles. Ja, måske finder de det allermest uretfærdigt, at den, der skal opnås enighed med, forhandlingspartneren, er selveste barnets mor? Begås der i forældremyndighedsspørgsmålet en samfundsmæssig uretfærdighed mod ugifte mænd? Og bør det tilstræbes at afslutte den epoke, hvor ægteskabet havde en samfundsopbyggende værdi? Er det måske ikke kvinden, der med sit ja foran alteret eller på borgmesterkontoret sætter skel og sår splid mellem mænd, i og med at gifte kvinder accepterer både ægtemanden som far og som halvpart i forældremyndigheden? Svaret er tydeligvis ja kvinden og ægteskabet sætter skel og sår splid mellem mænd. Men hvorfor egentlig afskaffe denne værdibaserede konflikt? Processen med at afvikle ægteskabet som værdigrundlag for en børnelov har været et langt, sejt træk. I Børneloven af 1908 tages der afsked med en gammeltestamentlig og katolsk forståelse af ægteskabet, og i 1938 kom det tigerspring fremad, hvorved sondringen mellem ægte og uægte børn blev helt afskaffet. Siden 1. januar 1938 har love mv. ikke benyttet betegnelsen uægte om børn, og i 1960 tages de sidste skridt til fuld gennemførelse af den principielle ligestilling af børn. I relation til forældrenes private samlivsform er der således årelang lovsikring af børns samfundsmæssige ligestilling, og derfor er der grund til undren over det formål, som Justitsministeren hævder børnelovsforslaget har, nemlig at indrette en lovgivning efter den moderne måde, hvorpå familierne lever i dag (jf. 1' beh. 1/3-00). Er der ikke god grund til at spørge, om børnelovsforslaget er berettiget, når gældende lov netop er gearet til den aktuelle situation, hvor ca. 41% børn fødes af ugifte kvinder, der lever i et samlivsforhold? Meningsforældreskab? Er der overhovedet noget, den gældende lov ikke allerede kan i relation til at øge fædres rettigheder? Ja. Den gældende lov kan ikke garantere hvert eneste barn, at det under opvæksten har kendskab til og samvær med sin genetiske far. Spørgsmålet er nu, om ægteskabets afløser, meningsforældeskabet, på en ny og konstruktiv måde og vel at mærke til barnets fordel vil kunne udjævne den naturgivne uligestilling, der er mellem det at blive mor, og det at blive far? For at kunne svare og oplyse problemstillingen yderligere, må gældende lov om forældremyndighed og samvær inddrages på ny tillige med FN's konvention om barnets rettigheder. Forældres ret til at aftale fælles forældremyndighed blev lovfæstet i Denne ret kan ses som en forløber for meningsforældreskabet. Og det ses da også, at det i det nye børnelovsforslag forudsættes, at aftalerettigheden om fælles forældremyndighed skal erstattes med en automatisk, obligatorisk fælles forældremyndighed. Resultatet bliver dermed øgede rettigheder til fædrene gennem indførelse af meningsforældreskab. I sig selv sætter selve udskiftelsen af frivillig aftale med automatik i forældremyndighedsspørgsmål meningsforældreskabet i højsædet, og da meningsforældreskabet vil kunne annullere velkendte og sædvanemæssige idéer for social orden, mindskes konfliktniveauet ikke.

6 Meningsforældreskabet er jo social uorden sammenlignet med den borgerlige (menneskerettigheds) tankegang, hvor ægteskabet opfattes som den ideelle samfundsmæssige ramme for forældreskabet. Det kan derfor forekomme paradoksalt, at det ofte har været (og er) FN-konventionen om barnets rettigheder, lovrevisionernes argumentationer har kredset omkring. I FN's konventioner er det jo stadigvæk ægteskabet, der tillægges samfundsmæssig værdi. Ikke desto mindre synes nogle, at man i konventionen om barnets rettigheder har et værdimæssigt holdepunkt for, hvad der er bedst for barnet eller barnets tarv. Det er måske også både hensigtsmæssigt og muligt at fastfryse tarvbegrebet i 1989, årstallet for børnekonventionens ratifikation. Men det er ikke muligt at beskylde Børnekonventionen for den meget yndede parole om, at et barn har ret til en far og en mor. Hvad der står er, at barnet så vidt muligt har ret til at kende og blive passet af sine forældre (artikel 7). I bemærkningerne til artikel 7 kan man læse, at det internationale samfund giver alle børn retten til at få et navn, at opnå et statsborgerskab og at blive registreret umiddelbart efter fødslen. Da disse rettigheder allerede var givet til alle danske børn længe inden børnekonventionens ratifikation, er der ingen argumentationskraft at hente i børnekonventionen for så vidt angår ægteskabets erstatning med meningsforældreskabet. Den vægtigste grund til at karakterisere Justitsministerens børnelovsforslag som uberettiget er imidlertid, at det ikke henviser til problemkredsen omkring anvendelsen af insemination, surrogat- og rugemødre til at undgå ufrivillig barnløshed [der] rejser nogle juridiske problemer, der ikke umiddelbart lader sig løse efter 1960-lovens system (citat fra KARNOV, 1998, s. 5395). For lige så længe den paragraf i loven om kunstig befrugtning gælder, hvorefter børn, der bliver til ved anonym donorinsemination, er afskåret fra nogensinde at få noget som helst at vide om, hvem der donerede sædcellen, lige så længe vil der være børn, der ikke kan komme til at kende den genetiske far. Imidlertid er anonym sæddonation med til at lette vejen frem for meningsforældreskabet. For årsagen til behandlingen med donorsæd er jo netop en barneønskende, infertil mands seksuelle aktivitet. Ja, faktisk passer meningsforældreskabet allerbedst på den potente mand, der, for at skaffe sædceller, skal udfylde papirer så tidligt i faderskabet, at ægget endnu ikke er befrugtet. Jeg synes loven om forældremyndighed, loven om kunstig befrugtning og lovforslaget til ny børnelov viser foragt for kvinder. Og jeg undrer mig over den lethed, hvormed der sættes lighedstegn mellem en kvindes krop og en sædcelle. En ting er, at de tre love er konfliktskabende, og at de ikke lever op til princippet for god lovgivning: At afveje modsatrettede men ligeværdige hensyn mod hinanden. Værre er, at de er et udtryk for abstrakt ønsketænkning indenfor ligestillingsområdet. For det er en nedvurdering af gravide og spædbarnsmødre at fortolke ligestilling mellem børn og køn på den måde, at mænd og kvinder altid kan stå lige i forhold til børn. De fødte så vel som de ufødte.

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING

KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING KØNSNEUTRALITET I BØRNE- OG ÆGTESKABSLOVGIVNINGEN - EN JURIDISK UDREDNING 2012 INDHOLD 1. RESUMÉ 3 2. INDLEDNING 5 3. BØRNELOVENS REGLER 9 3.1. Baggrund 9 3.2. Faderskab 10 3.2.1. FADERSKAB TIL BØRN FØDT

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 3. udgave (maj 2008) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV

FORÆLDER- SKAB OG ORLOV FORÆLDER- SKAB OG ORLOV 4. udgave (juni 2009) MØDRE FÆDRE MEDFORÆLDRE SÆDDONORER RETTIGHEDER, PLIGTER OG RISICI Denne pjece handler om fastlæggelse af det juridiske forælderskab og om orlov ved familieforøgelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

Høringen kan ses på Folketingets TV:

Høringen kan ses på Folketingets TV: Kommenterede slides fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalgs høring den 18. september 2012 i Landstingssalen, Christiansborg. Høringen kan ses på Folketingets TV: http://www.ft.dk/webtv/video/20111/suu/h1.aspx?as=1#pv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Kronik trykt i Politiken juni 1996 BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Ny forplantningsteknologi i form af kunstig befrugtning, fosterselektion og reagensglasbørn har været

Læs mere

Oplæg til Institut for menneskerettigheders Inklusionsseminar d. 4. marts 2008 kl. 15:00 17:00

Oplæg til Institut for menneskerettigheders Inklusionsseminar d. 4. marts 2008 kl. 15:00 17:00 Oplæg til Institut for menneskerettigheders Inklusionsseminar d. 4. marts 2008 kl. 15:00 17:00 Statsautoriseret faderløs Allerførst tak for indbydelsen til seminaret her. Som tidligere medlem af Etisk

Læs mere

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03

Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Sundhedsudvalget Christiansborg 3. marts 2006-03-03 Vedr. 2005-06 - L 151: Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. L

Læs mere

JURIDISK FORÆLDRESKAB

JURIDISK FORÆLDRESKAB JURIDISK FORÆLDRESKAB EN ANALYSE AF PROBLEMSTILLINGERNE I FAMILIEKONSTELLATIONER MED TRE FORÆLDRE LOTTE ELISABETH BERTINUS BENDTSEN & LOUISE LINDEGAARD HANSEN JURIDISK KANDIDATSPECIALE AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012 Partiledere Social- og integrationsminister Helle Thorning-Schmidt Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen Karen Hækkerup Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede regler for sæddonation) 1 I lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Forslag. til. (Medmoderskab m.v.)

2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar Forslag. til. (Medmoderskab m.v.) 2012/1 LSF 207 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsministeriet, j.nr. 2012-9136 Fremsat den 10. april 2013 af

Læs mere

Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel

Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel Juridisk faderløse har fået nye rettigheder December 2016 Fakta om juridisk faderløses rettigheder Nyt kapitel 1. juni 2014 trådte en lov i kraft, der giver juridisk faderløse samme rettigheder i forhold

Læs mere

Juridisk faderløse. Pressemøde

Juridisk faderløse. Pressemøde Juridisk faderløse Pressemøde København, den 28. april 2014 Aleqa Hammond Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender 1 I forhold til spørgsmålet om en erstatnings- eller kompensationsordning

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1570000- CBW UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Afsagt den 24. november 2017 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Katja Høegh og Cecilie Boel Winther (kst.)). 16. afd. nr. B-1570-17:

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2015-6977 Doknr. 270240 Dato 21-10-2015 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 24.september 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 97 (alm. del) til

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Udkast til. 1. Indledning

Udkast til. 1. Indledning Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn Udkast til 18. november 2013 Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab 1. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj udkast (ændringsforslag fra S, RV og SF)

Sundhedsudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj udkast (ændringsforslag fra S, RV og SF) Sundhedsudvalget L 151 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2006 2. udkast (ændringsforslag fra S, RV og SF) Betænkning over

Læs mere

Pressemøde om Juridisk Faderløse. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender

Pressemøde om Juridisk Faderløse. Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Pressemøde om Juridisk Faderløse Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender 1 I forhold til spørgsmålet om en erstatnings- eller kompensationsordning er det regeringens

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

L 138 Forslag 1 »Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.« » 6 b. 10. 11. » 5 a. 12.

L 138 Forslag 1 »Lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.« » 6 b. 10. 11. » 5 a. 12. Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Pia Olsen Dyhr, fg) Forslag til Lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 bgn 7. oktober 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Låsby den 22. oktober 2008 Velfærdsministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. e-mail til: gbo@vfm.dk Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Arkalo Abelsen, Søren Rendal

Arkalo Abelsen, Søren Rendal NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Allakkiaq Notat Uunga Til Arkalo Abelsen, Søren Rendal 30.01.2007 J.nr. Assinga uunga Kopi til

Læs mere

Forplantningsteknologi og selvbestemmelse. Foredrag holdt ved kvindekonference i Oslo, 1996, hovedområde kvinderet af Bente Holm Nielsen.

Forplantningsteknologi og selvbestemmelse. Foredrag holdt ved kvindekonference i Oslo, 1996, hovedområde kvinderet af Bente Holm Nielsen. Forplantningsteknologi og selvbestemmelse Foredrag holdt ved kvindekonference i Oslo, 1996, hovedområde kvinderet af Bente Holm Nielsen. Sundhed er fastslået som en menneskerettighed, som samfundet - uden

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love 2000/1 LSF 3 Offentliggørelsesdato: 06-10-2000 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 26 Sagsforløb 2000/1 LF 3 Lovforslag som fremsat Bilag Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Fremsat den 4. oktober

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal indledningsvis takke for at få de fremsatte forslag i høring.

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal indledningsvis takke for at få de fremsatte forslag i høring. Retsudvalget 2009-10 B 123 Bilag 8 Offentligt Vedr. L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Læs mere

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg

Mulighed for at forlænge opbevaringsperioden for befrugtede og ubefrugtede æg NOTAT 02. september 2013 J.nr.: 1303943 Dok. nr.: 1288419 HKJ.DKETIK har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet

- Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - April 2000 Donoranonymitet Forside - Indhold - Top/ Bund - Forrige/ Næste - Resumé - Udgivelser - Bestil "Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske Råd - Donoranonymitet" Kunstig befrugtning - Debatspørgsmål fra Det Etiske

Læs mere

Notat om ændring af børneloven, folketingsåret

Notat om ændring af børneloven, folketingsåret Notat om ændring af børneloven, folketingsåret 1999-2000 Søren Laursen, 15.11.99 Indledning Børnelovsændringen Børneloven står anført i årets lovkatalog under Udvikling af den offentlige service og valgmuligheder.

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 6 Offentligt PRESSEMEDDELELSE Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger. 1.2 millioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere