FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret"

Transkript

1 Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 ISBN

3 Forord Bent Iversen, Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Hans Helge Beck Thomsen Finansjura Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 III

4 Forord Finansjura 1. udgave 2. oplag 2004 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslaget: Morten Højmark Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2006 ISBN E-bog Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: IV

5 Forord Forord Forord Forord Denne lærebog i formueret med særligt sigte på finansieringsretten er udarbejdet til brug for Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Finansrådet, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Forsikring & Pension, Foreningen af Registrerede Revisorer, Ejendomsforeningen Danmark samt TietgenSkolen. Bogen er skrevet af de juridiske professorer Bent Iversen, Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Hans Helge Beck Thomsen, der alle er ansat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Bent Iversen har stået for kontakten til de finansielle institutioner og er i den forbindelse blevet bibragt en indsigt i en række for institutionerne forskelligartede retsforhold, som herefter for en stor dels vedkommende er søgt belyst i lærebogen. Lærebogen behandler juridiske emner af særlig relevans for den finansielle sektor. Målet har været at give en forholdsvis dybtgående beskrivelse af disse emner. Herudover behandler lærebogen også juridiske emner, som der i den finansielle sektor er behov for at have en vis grundlæggende viden om. Beskrivelsen af disse emner er søgt tilpasset dette behov. Bogen rummer ud over nødvendige henvisninger til aktuelt lovstof mv. kortere referater af enkelte retsafgørelser, der er udvalgt ud fra deres formodede egnethed til at illustrere de enkelte emner. Vi har fundet, at et retsforhold, der har udfoldet sig i det praktiske liv og har fundet en afgørelse ved en eller flere af landets domstole, ofte vil have en indlæringsmæssig værdi, der overstiger det udbytte, der vil være forbundet med en gengivelse af abstrakte, teoretiske retstvister, der er bygget op ved skrivebordet. Formålet har ikke været at medtage alt retsstof inden for de berørte emner. Vi har undladt at medtage f.eks. lovstof og retsafgørelser, der forventes behandlet mere indgående på senere trin af uddannelsen. Dette vil gælde dele af realkreditlovgivningen, børsretlige emner, lejelovgivningen, entrepriseretten, specifikke retsforhold vedrørende forsikring og pension, ejendomsmæglevirksomhed, bl.a. lovgivningen om omsætning af fast ejendom, mv. Udskillelsen af disse emner er dog ikke udtryk for, at vi er gået på akkord med V

6 Forord målsætningen om at skabe et undervisningsmateriale, der kan stå mål med det, der danner grundlag for den undervisning i finansieringsret mv., der finder sted på landets handelshøjskoler og lignende institutioner. Hver af forfatterne er ansvarlig for de dele af bogen, han har skrevet, se nærmere kapiteloversigten nedenfor. Lektor Morten Midtgaard Fogt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, har udarbejdet stikordsregistret. Vi har kun undtagelsesvis kunnet tage hensyn til retsstof mv., der er publiceret efter 1. april Aarhus i august 2004 Forfatterne VI

7 Forord Kapitelinddeling Kapitelinddeling Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10: Kapitel 11: Kapitel 12: Kapitel 13: Kapitel 14: Kapitel 15: Retskilder og retspleje, Bent Iversen Person-, familie- og arveret, Torsten Iversen Aftaler, Torsten Iversen Erstatning uden for kontrakt, Torsten Iversen Forsikring, Torsten Iversen Køb, Torsten Iversen Pengefordringer m.v., Lars H. Kristensen Kreditaftaler, Hans Helge Beck Thomsen Fordringers ophør, Hans Helge Beck Thomsen Tinglig sikkerhed, Bent Iversen Panteret i fast ejendom, Bent Iversen Løsøre som kreditsikringsobjekt, Bent Iversen Pantsætning af simple fordringer, Lars H. Kristensen Kaution og øvrige solidariske skyldforhold, Hans Helge Beck Thomsen Ansættelsesforhold, Bent Iversen VII

8 Kapitelinddeling Kapitel 16: Kapitel 17: Kapitel 18: Selskabs- og ejerformer, Lars H. Kristensen Erhvervsregulering, Bent Iversen Retsforfølgning. Individual- og universalforfølgning, Hans Helge Beck Thomsen VIII

9 Forord Forkortelser AFTL: aftaleloven AL: aktieselskabsloven APL: anpartsselskabsloven ARL: arveloven CISG: Convention on Contracts for the International Sale of Goods EAL: Erstatningsansvarsloven FAL: forsikringsaftaleloven FM: Fuldmægtigen GBL: gældsbrevsloven Gomard: 1. Del: Bernhard Gomard: Obligationsret, 1. Del, 3. udgave (1998) Gomard: 3. Del: Bernhard Gomard: Obligationsret, 3. Del, (1998) KAL: kreditaftaleloven KBL: købeloven KKL: konkurrenceloven KL: konkursloven Kreditretten: Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff: Kreditretten, 3. udg. (2000) LEV: Lov om erhvervsdrivende virksomheder LFV: Lov om finansiel virksomhed Lyngsø: Gældbrevloven: Preben Lyngsø: Gældbrevloven, 3.udg. (1989) ML: myndighedsloven MFL: markedsføringsloven RPL: retsplejeloven RTL: renteloven RVL: ægteskabsretsvirkningsloven Selskabsformerne = Noe Munck & Lars Hedegaaard Kristensen: Selskabsformerne, 4. udg. (2002) TL: tinglysningsloven U: Ugeskrift for Retsvæsen VPHL: værdipapirhandelsloven VML: værgemålsloven ÆL: ægteskabsloven ÅL: årsregnskabsloven IX

10 X

11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... V Kapitelinddeling... VII Forkortelser... IX Kapitel 1. Retskilder og retspleje Plan for fremstillingen Retskilderne Lovgivningen Grundloven Lovgivningen Bekendtgørelser Cirkulærer Loves fortolkning Retspraksis Sædvaner og kutytmer Forholdets natur Brancheetiske regler De internationale aspekter Lovkonflikter Særligt om EU s retsakter og institutioner EU s institutioner Det Europæiske Råd Rådet for Den Europæiske Union Kommissionen Europa-Parlamentet EF-Domstolen Retsakterne XI

12 4. Offentliggørelse af lovstof mv Danske retsforskrifter EU-retsakter Retssystemet Formueretten Retsplejen Indledning Almindelige og særlige domstole Almindelige domstole Byretterne Landsretterne Højesteret Særlige domstole Særligt om Forbrugerklagenævnet og andre klage- og ankenævn Særlige institutioner af betydning for retsplejen Domstolsstyrelsen Procesbevillingsnævnet De almindelige domstoles saglige kompetence (virkekreds) De almindelige domstoles stedlige kompetence (værneting) Funktionel kompetence Appel Genoptagelse Retssagens parter processuelle grundprincipper Påtalesubjekt Partsprincip Forhandlingsmaksimen Bevisbedømmelse Bevisbyrde Fuldbyrdelses- og anerkendelsessøgsmål retskraft Danske retsafgørelser Fremmede retsafgørelser Forlig Voldgift KAPITEL 2. Person-, familie- og arveret Person-, familie- og arverettens emnekreds Personretten Oversigt. Værgemålslovens indhold. Personrettens hovedregler Mindreårige XII

13 2.3. Voksne under værgemål Værgens beføjelser og pligter Formuens forvaltning og anbringelse mv Umyndiges selvstændige rådighed og næring Ugyldige aftaler Andre bestemmelser i VML Familieformueretten Oversigt. Retsvirkningslovens indhold. Familieformuerettens hovedregler Formuefællesskab, fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje Fælles regler for formuefællesskab og særeje Formuefællesskabets hovedregler Hvad indgår i formuefællesskabet? Særråden og særhæften Særregler Særejets hovedregler To særejeordninger: skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje Etablering af særeje ved ægtefællernes aftale (ægtepagt) Etablering af særeje ved tredjemands bestemmelse Hvilke formueordninger kan gyldigt aftales? Vederlagsreglerne til genopretning af formueskævheder Dispositioner mellem ægtefæller Retshandler Særligt om gaver Ophør af formuefællesskab Skiftereglerne i hovedtræk Ægtefælleskifte Dødsboskifte Uskiftet bo Særligt om pensionsrettigheder mv Ophør af særeje Papirløse samlivsforhold Arveretten Oversigt. Arvelovens indhold. Arverettens hovedregler Grundformerne: Legal arv og testamentsarv Legal arv Tvangsarv Forlodsret Aftaler vedrørende arv samt arveforskud Udelukkelse og bortfald af arveret XIII

14 4.8. Oprettelse af testamente Genkaldelse af testamente Om testamenters ugyldighed og anfægtelse Båndlæggelse ved testamente Andre bestemmelser om testamente Dødsgaver KAPITEL 3. Aftaler Aftalerettens emnekreds. Kontrakt og delikt Aftalerettens grundbegreber, hovedprincipper og udviklingslinjer Aftalerettens grundbegreber Aftalerettens hovedprincipper Aftalerettens udviklingslinjer Forskellige former for aftaler Indgåelse af aftaler mellem parter Indgåelse af aftaler ved hjælp af fuldmægtig Indledning. De modstående interesser De to grundlæggende fuldmagtsformer Fuldmagt med særlig tilværelse Stillingsfuldmagt Fuldmagt baseret på fuldmagtsgiverens erklæring til tredjemand Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagtsgivers bundethed til trods for fuldmægtigens manglende fuldmagt Fuldmagtsgivers død, fratagelse af den retlige handleevne og konkurs Fuldmagt med særlig tilværelse Fuldmagtsgivers død Fuldmagtsgiver fratages den retlige handleevne Fuldmagtsgiver erklæres konkurs Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagtens ugyldighed Fuldmagt med særlig tilværelse Fuldmagt uden særlig tilværelse Forholdet mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtigen Forholdet mellem fuldmægtigen og tredjemand Indgåelse af aftaler ved hjælp af andre mellemmænd Bud XIV

15 6.2. Kommissionær Mægler Ejendomsformidler Handelsagent Handelsrejsende Eneforhandler Stråmand Aftalers fortolkning og udfyldning Aftalers ugyldighed som følge af tilblivelsesmangler Indledning. Tilblivelses- og indholdsmangler. Retsvirkningerne af ugyldighed. Ratihabition Stærke og svage ugyldighedsgrunde Umyndighed Manglende fornuftsmæssighed Voldelig kompulsiv tvang. Mekanisk tvang Simpel tvang Svig Udnyttelse Simpel erklæringsfejl Kvalificeret erklæringsfejl Falsk og forfalskning Manglende fuldmagt Aftalers ugyldighed som følge af indholdsmangler Indledning Aftaler i strid med lov og ærbarhed Læren om briste(n)de forudsætninger (forudsætningslæren) Aftaler i strid med almindelig hæderlighed Urimelige aftaler Særligt om standardaftaler KAPITEL 4. Erstatning uden for kontrakt og produktansvar Erstatningsrettens emnekreds Erstatning i og uden for kontraktsforhold Erstatningsreglerne og deres formål og funktion Erstatningsbetingelserne De fem grundlæggende erstatningsbetingelser Bevisbyrden Ansvarsgrundlag Culpaansvar Objektive ansvarsfrihedsgrunde XV

16 Nødværge Nødret Negotiorum gestio Samtykke Ansvarsfrihed som følge af forsikring Lempelse af erstatningspligten Børns og handicappedes ansvar Professionsansvar Lovbestemt objektivt ansvar Ulovbestemt objektivt ansvar Arbejdsgiver- og arbejdstageransvar Arbejdsgiveransvar Arbejdstageransvar Ansvar for selvstændigt virkende tredjemand Tabsformerne Personskade Tingsskade Totalskade Delskade Almindelig formueskade Accessoriske tab Skadelidtes tabsbegrænsningspligt Indirekte skadelidte Direkte krav Årsagsforbindelse Årsagslæren Samvirkende skadesårsager Konkurrerende skadesårsager Adækvans Skadelidtes medvirken Egen skyld Den almindelige egen skylds-regel Særlig lempelige egen skylds-regler Særlig strenge egen skylds-regler? Passiv identifikation Accept af risiko Tilsidesættelse af tabsbegrænsningspligten Flere skadevoldere Det ydre forhold (forholdet til skadelidte) for flere skadevoldere XVI

17 8.2. Det indbyrdes forhold mellem flere skadevoldere Samspillet mellem erstatning og forsikring Erstatningsansvarslovens præceptivitet Produktansvar Det ulovbestemte produktansvar Det lovbestemte produktansvar produktansvarsloven Produktansvarslovens anvendelsesområde og definitioner Produktansvaret og erstatningen ifølge produktansvarsloven Andre bestemmelser i produktansvarsloven KAPITEL 5. Forsikring Forsikringsrettens emnekreds Forsikringsaftalelovens opbygning og terminologi Forsikringsaftalelovens opbygning Forsikringsaftalelovens terminologi Forskellige former for forsikring Forsikringsaftalen Indgåelse Hvornår er selskabet bundet? Hvornår begynder selskabets ansvar at løbe? Fortrydelse Fortolkning Tilsidesættelse Forsikringstagers oplysningspligt Policen som aftaledokument Forsikringsselskabets forpligtelser Forsikringstagerens og den sikredes forpligtelser Betaling af præmien Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Fareforøgelse Sikkerhedsforskrifter Pligt til at afværge og begrænse skaden Forsikringserstatningen Den sikrede interesse Den sikrede person eller personkreds Opgørelse af forsikringserstatningen Ansættelse af den ødelagte eller beskadigede tings værdi Over-, under- og dobbeltforsikring Overforsikring Underforsikring XVII

18 Dobbeltforsikring Takseret police Selvrisiko Den sikredes pligter, når forsikringsbegivenheden indtræder Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Pligt til at give oplysninger Assurancesvig Selskabets betalings- og vejledningspligt Selskabets betalingspligt Selskabets vejledningspligt Retsvirkningerne af selskabets og forsikringstagerens insolvens mv Retsvirkningerne af selskabets insolvens og fortabelse af licens Retsvirkningerne af forsikringstagerens insolvens Forældelse Særligt om livsforsikring og anden personforsikring Livsforsikring til gunst for tredjemand Overdragelse og pantsætning af samt retsforfølgning imod rettigheder ifølge en livsforsikring Særregler for renteforsikring Ulykkesforsikring og sygeforsikring Selskabets regresret Forsikring og pension. Pensionsopsparing Pensionsordningernes grundformer Livrente Rateforsikringer og rateopsparinger Kapitalforsikringer og kapitalopsparinger Særlige krav til begunstigelsesindsættelse Hovedtrækkene i pensionsbeskatningen KAPITEL 6. Køb Køberettens emnekreds Forskellige former for køb Nationale og internationale køb Handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb Køb af løsøre, fast ejendom og rettigheder Køb på auktion Køb af genus eller species Rigtig opfyldelse og misligholdelse. Fordringshavermora XVIII

19 3.1. Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Risikoens overgang Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Sælgerens ydelse Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Køberens ydelse Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Misligholdelsesbeføjelser Dansk national køberet Naturalopfyldelse Retten til at holde egen ydelse tilbage Ophævelse Forholdsmæssigt afslag Erstatning Ansvarsgrundlaget Erstatning for den positive opfyldelsesinteresse Direkte krav. Om køberens mulighed for at rejse krav mod sælgerens hjemmelsmand Særligt om forbrugerkøb Køberens misligholdelsesbeføjelser Afværgelse af køberens misligholdelsesbeføjelser Dansk international køberet Naturalopfyldelse Retten til at holde egen ydelse tilbage Ophævelse Forholdsmæssigt afslag Erstatning Ansvarsgrundlaget Erstatning for den positive opfyldelsesinteresse Direkte krav Afværgelse af misligholdelsesbeføjelser Forsinkelse XIX

20 8.1. Retsfaktum: forsinkelse Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsfølge: fastholdelse, ophævelse, erstatning Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Mangler Retsfaktum: mangler Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsfølger: ophævelse, omlevering, efterlevering, afhjælpning, forholdsmæssigt afslag og erstatning Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Produktansvar Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsmangler og rådighedsmangler Retsfakta: retsmangler og rådighedsmangler; modstående immaterialrettigheder Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsfølger: ophævelse, forholdsmæssigt afslag, erstatning og afhjælpning Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Kapitel 7. Pengefordringer og betalingsmidler samt personskifte i skyldforhold Betalingstid og betalingssted Betalingstiden Forfaldstiden Frigørelsestiden XX

21 1.2. Betalingsstedet Forsinkelsesrisiko og forsendelsesrisiko Personskifte i skyldforhold Indledning Skyldnerskifte Kreditorskifte Begrænset overførlighed Begrænsninger af hensyn til skyldneren Begrænsninger af hensyn til fordringshaveren Båndlæggelse Gældsbreve Gældsbrevsbegrebet Sondringen mellem simple og negotiable gældsbreve Rettigheder Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve (GBL 14) Indsigelser Forholdet mellem skyldforholdets oprindelige parter Forholdet mellem skyldneren og en erhverver af gældsbrevet Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve (GBL 15-17) Indsigelser, som fortabes Indsigelser, som bevares Legitimationsregler Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve Kreditor- og omsætningbeskyttelse Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve Forholdet mellem overdrager og erhverver Checks Definition Om checkens forevisning og betaling. Checklovens kapitel V Om overdragelse af checks. Checklovens kapitel II Fortabelse af rettigheder Fortabelse af indsigelser Om krydsede checks. Checklovens kapitel VI Om checkregres. Checklovens kapitel VII Veksler Betalingsmiddelloven XXI

22 6.1. Betalingsmiddellovens anvendelsesområde De involverede parter Betalingsmiddellovens generalklausul Oplysningspligt og pligt til at udstede kvittering Hæftelse for misbrug af betalingsmidler Erstatningsansvar for systemfejl mv Lovens fravigelighed Fondsaktiver Begreb Oversigt over registreringsproceduren Kontosystemet Anmeldelse og prøvelse. Reaktionsmuligheder Prioritetskonflikter Gyldighedsvirkning Betalingslegitimation Erstatning for fejl mv Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse Renter og rykkergebyrer Kreditrente og morarente Særligt om morarente Rykkergebyrer mv Kapitel 8. Kreditaftaler Kreditaftaleloven og dens anvendelsesområde Kreditgiver Begrebet forbruger Forbrugerbegrebet i en ren kreditaftale Forbrugerbegrebet i kreditkøb Kreditaftale formidlet ved erhvervsdrivende mellemmand Kreditaftaler, der ikke er omfattet af loven Lovens definitioner Kreditaftale, der ikke er kreditkøb Henstand Lån Aftaler om finansielle ydelser i øvrigt Kreditkøb Kreditkøb ifølge aftale mellem køberen og sælgeren Kreditkøb ifølge det oprindelige trepartsforhold Det oprindelige trepartsforhold XXII

23 Det oprindelige trepartsforhold i køb med ejendomsforbehold Det efterfølgende trepartsforhold Køb med ejendomsforbehold Lovens fravigelighed Kreditgiverens oplysningspligt mv Almindelige formkrav Oplysningspligten ved kreditaftaler med faste lånebeløb Oplysningspligten ved kreditaftaler med variable lånebeløb Oplysning om aftalens øvrige væsentlige vilkår Kreditgiverens løbende oplysningspligt Civilretlige sanktioner Ved manglende eller urigtige kreditoplysninger Ved urimelige vederlag og urimelige omkostninger Sikring af gælden ifølge et kreditkøb Om pant og forbud mod pant i det solgte Køb med ejendomsforbehold Betingelserne for gyldigheden af et ejendomsforbehold Om aftalens klarhed Krav til individualiseringen af det solgte Om aftaletidspunktet Beløbsgrænsen minimumsbeløbet på kr Købet må ikke være sket i henhold til kreditaftale med variabelt lånebeløb Udbetalingskravet Sikring af ejendomsforbehold Ejendomsforbeholdets retsvirkninger Retsvirkninger i forhold til køberen Retsvirkninger i forhold til køberens aftaleerhververe og kreditorer Ejendomsforbeholdets bortfald Personskifte i kreditaftaler Debitorskifte Kreditorskifte Overdragelse og beskyttelse af overdragne rettigheder Overdragerens ansvar og hæftelse over for erhververen Forbrugerens indsigelsesret over for erhververen Forbud mod negotiable dokumenter Forbrugerens ret til tilbagebetaling fra kreditgiveren i kreditkøb, jf. 5, nr XXIII

24 7. Kredittagerens betaling og misligholdelse Indbetaling til pengeinstitut Indfrielse af gæld før forfaldstidspunkt Afskrivning på hvilken af flere fordringer Forbrugerens misligholdelse af kreditaftaler Misligholdelse af forbrugerkøb og køb med ejendomsforbehold Misligholdelse med anden forpligtelse end betalingspligten Misligholdelse med betalingspligten Fogedrettens henvisningsret Henvisning i kreditkøb uden ejendomsforbehold I kreditkøb med ugyldigt ejendomsforbehold og ugyldig panteret Kreditgiverens indenretlige tilbagetagelse af det solgte Tilbagetagelsesbetingelser mv Det købte findes ikke hos køberen Ejendomsforbeholdet versus tredjemands tilbageholdsret Bortfald af tilbagetagelsesbetingelser Kreditgiverens tilgodehavende ifølge KAL Det solgtes værdi ifølge KAL 39, stk Kreditgiverens tilgodehavende er mindre end det solgtes værdi Kreditgiverens tilgodehavende er større end det solgtes værdi Forbrugerens indløsnings- og udtagelsesret Kreditgiverens udenretlige fyldestgørelse Tilbagetagelse uden køberens samtykke selvtægt Aftalt udenretlig tilbagetagelse Kreditkøb, som ikke er forbrugerkøb Forbrugerkøbsregler, der også gælder i ikke-forbrugerkøb Særregler vedrørende kreditkøb med ejendomsforbehold Intet udbetalingskrav i ikke-forbrugerkøb Kreditgiverens indenretlige fyldestgørelsesadgang Kreditgiverens udenretlige tilbagetagelse af det solgte Kapitel 9. Fordringers ophør Ophørsformer Ophør som følge af betaling Rette betalingsmodtager legitimationsregler Rette betalingssted Rette betalingstid XXIV

25 2.4. Rette valuta Deponering Deponering ifølge deponeringsloven Deponering ifølge aftale Novation Præklusion Konfusion Passivitet Efterbetaling Tilbagebetaling condictio indebiti Forældelse Forældelseslovenes anvendelsesområder Anvendelsesområdet for DL Anvendelsesområdet for 1908-loven Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Afbrydelse af forældelsesfristen Afbrydelse ved skyldnerens anerkendelse af gælden Afbrydelse ved retsskridt mod skyldneren Afbrydelse i forbindelse med konkurs, tvangsakkord og gældssanering Mortifikation Modregning Almindelige modregningsbetingelser Fordringernes komputabilitet Fordringernes afviklingsmodenhed Krav til modfordringen Krav til hovedfordringen Gensidighedsbetingelsen Gensidighedsbetingelsen, når hovedfordringen er overdraget Fordringen, der ikke kan gøres til genstand for modregning Løn, feriepenge, underholdsbidrag o.lign Underholdsbidrag o.lign. forsørgelsesordninger Krav på erstatning for personskade og tab af forsørger Pensionskrav og lignende krav ifølge særlige opsparingsordninger Modregning udelukket ifølge lov eller forholdets karakter Modregningsadgang reguleret ved lov Modregningsadgang udelukket på grund af forholdets karakter Modregning i konkurs Begrænsninger i modregningsretten XXV

26 Begrænsninger som følge af fordringernes stiftelsstidspunkt Begrænsninger vedrørende modfordringen Begrænsninger vedrørende hovedfordringen Modregning over for dødsboet Kapitel 10. Tinglig sikkerhed Indledning Særligt om tinglysningssystemet ved fast ejendom TL 1. Prioritetsvirkningen Tidspunktet for retsvirkningernes indtræden En»ret«over en fast ejendom Aftaleerhververe ctr. kreditorer Hvornår fortrænges en utinglyst ret? Den tinglysningsmæssige legitimation »Tingbogshjemmel«ved frivillige dispositioner Tinglysning af offentlige retshandlinger Tinglysningsproceduren Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenterne Afvisning Tinglysning med frist Tinglysning med retsanmærkning Rettigheder, der ikke skal tinglyses TL TL 3 Brugsrettigheder over fast ejendom TL I øvrigt Særlige retsvirkninger af tinglysning TL 27»Gyldighedsvirkningen« Legitimationsvirkningen i TL Aflysning og udslettelse af rettigheder Rettelse af fejl i tingbogen. Erstatning Kapitel 11. Panteret i fast ejendom »Fast ejendom« Pantebrevene Pantebrevsformularen Pantsætterens pligter Betalingspligten Forringelse af den pantsatte ejendom Forsikring XXVI

27 Ejerskifte Retsstillingen ved tvangsauktion Konkurs og øvrige insolvenstilfælde Nærmere om de enkelte pantedokumenter Det ordinære pantebrev Skadelsløsbrevet Ejerpantebrevet Forholdet mellem flere rettighedshavere i fast ejendom TL 40, stk TL 40, stk TL 40, stk TL 40, stk Kreditorforfølgning Individualforfølgning Universalforfølgning Særligt om udnyttelse af ledige pladser inden for rammerne af et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev Aftaler om besættelse af ledige pladser Retsforfølgning mod ledige pladser Rykningsklausuler »Bestanddele«og»tilbehør«til fast ejendom. TL 38 og TL TL Kapitel 12. Løsøre som kreditsikringsobjekt Underpanterettigheder Bilbogen Underpantsætning af andet løsøre end motorkøretøjer Pantsætning af bestemte genstande »Virksomhedspant«TL 47 b, stk Misligholdelse og ophør Håndpantsætning af løsøre Stiftelsen af håndpanteret Sikringsakten Dispositioner over det pantsatte Panterettens ophør Tilbageholdsret Leasing af erhvervsløsøre Motiver for valg af leasing XXVII

28 5.2. Leasingaftalen Leasingaftalens parter Aftalens indhold. Misligholdelse Sale and lease back Refinansiering Håndpantsætning af de leasede genstande Underpantsætning af de leasede genstande Supplerende transport på leasingydelserne Særligt om retsstillingen i forbindelse med leasingselskabets konkurs Kapitel 13. Pantsætning af simple fordringer Indledning Byggeritransporter Aktørerne. Problemstilling Byggelån og forhåndslån Mellemfinansiering Byggelån Byggelånets karakteristika Byggelånstransporter Forhåndslån Transportformerne Hovedtransport Eftertransport Videretransport Sekundær transport Gensidighedsforholdet. Negligeringsretten Identifikation af den transporterede (del af en) fordring Placering i prioritetsrækken Pantsætningsaftalen Den deklaratoriske regel Pantsætters kompetence Eksstinktion Kreditudvidelsesproblemet Problemstilling Aftalen om primær transport Den sekundære transport Særlige krav til meddelelsen om indbrudstransport Aftaler mellem den primære og den sekundære transporthaver Deklaratorisk regel om kreditudvidelsesproblemet XXVIII

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Kaution og tredjemandspant

Kaution og tredjemandspant Hans Helge Beck Thomsen Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold 3. udgave Kapitel 1 Solidariske skyldforhold...................................... 13 1. Om begrebet et solidarisk

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Forord IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5 Kapitel 1 Kreditaftalelovens baggrund og anvendelsesområde IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen Bernhard Gomard Obligationsret 4. del 2. udgave ved Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Bernhard Gomard ved Torsten Iversen Obligationsret 4. del 2. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen Lærebog i dansk og international køberet 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning Oversigt Del I Obligationsret 1 Introduktion til obligationsret 25 2 Aftaleret 26 3 Almindelig obligationsret 47 4 Dansk køberet 74 5 International køberet 98 6 Kreditaftaleret 114 Del II Forsikrings-

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

René Franz Henschel (red.) Hanne Søndergaard Birkmose Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Camilla Hørby Jensen Hans Viggo Godsk Pedersen

René Franz Henschel (red.) Hanne Søndergaard Birkmose Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Camilla Hørby Jensen Hans Viggo Godsk Pedersen DANSK PRIVAT RET 18. udg. René Franz Henschel (red.) Hanne Søndergaard Birkmose Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Camilla Hørby Jensen Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DANSK

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Aftaler og mellemmænd

Aftaler og mellemmænd Aftaler og mellemmænd Lennart Lynge Andersen Palle Bo Madsen 7. udgave Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen Aftaler og mellemmænd 7. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard 19, Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

DANSK PRIVAT. RET 17. udg.

DANSK PRIVAT. RET 17. udg. DANSK PRIVAT RET 17. udg. Camilla Hørby Jensen (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DANSK PRIVATRET

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse This page intentionally left blank Stinne Richter Berg Retsvirkninger af

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos

W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER. / kommission hos W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af / kommission hos G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN MCMLIX Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 1.

Læs mere

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret This page intentionally left blank Pia Moltke Jensen Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen. Panteret. 5. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen. Panteret. 5. udgave Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Lars Henrik Gam Madsen Panteret 5. udgave Bent Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Lars Henrik Gam Madsen Panteret 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter Indholdsfortegnelse DEL 1: TINGSRET GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand 1. Eksempler på tingsretlige problemer... 17 1.1. Eksempel 1 Rembrandtmaleriet... 17

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Almindelig kontraktsret

Almindelig kontraktsret BERNHARD GOMARD HANS VIGGO GODSK PEDERSEN ANDERS ØRGAARD Almindelig kontraktsret 4. UDGAVE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Almindelig kontraktsret Bernhard Gomard Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Obligationsret 2. Del

Obligationsret 2. Del Bernhard Gomard Obligationsret 2. Del 3. udgave 2003 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Indholdsfortegnelse Forord XIII AFSNIT III. Misligholdelse (kontraktbrud) 1 Kap. 6. Oversigt og grundbegreber

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Zealand Business College, Vordingborg

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura

Bo von Eyben. Forældelse II. Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse. FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura Bo von Eyben Forældelse II Forældelse efter DL 5-14-4 * Specielle forældelsesregler * Retsvirkningerne af forældelse FORLAGET XHOIVISOISI * GadJura 2. DEL: DL 5-14-4 Kapitel 7 Området for DL 5-14-4 75

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Almindelig kontraktsret

Almindelig kontraktsret Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard Almindelig kontraktsret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord 11 Kapitel 1. Social funktion og juridisk konstruktion 1. Anvendelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Lån. afdrag og renter

Lån. afdrag og renter Kravets parter Skyldner Kunde Lån afdrag og renter Kreditor Bank Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale tilbage med afdrag og renter. ig. 18.2 Transaktionen,

Læs mere

Laerebog i Obligationsret II

Laerebog i Obligationsret II Bo von Eyben, Peter Mortensen Ivan Sorensen Laerebog i Obligationsret II Personskifte i skyldforhold Fordringers ophor Haeftelsesformer Thomson CADJURA Indholdsfortegnelse Del 3: Personskifte i skyldforhold.

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne This page intentionally left blank Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret 3. udgave Gjellerup Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret, 3. udgave. Mads Bryde Andersen og Gjellerup Kopiering fra

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret Termin Mai / Juni 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, niveau C Nima Mosahebisafa Steensen HH 3 A Identitet og formål er et juridisk fag, der omfatter viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Uddannelses Center Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret,

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Tinglysningens retsvirkninger

Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Truelsen Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Troelsen Tinglysningens retsvirkninger 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3964-7 Omslag: Birger Gregers,

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

E-Handelsloven. med kommentarer

E-Handelsloven. med kommentarer E-Handelsloven med kommentarer This page intentionally left blank Jakob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 E-Handelsloven

Læs mere

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Færdselsansvar Helle Isager Færdselsansvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Isager Færdselsansvar 5. udgave, 1. oplag 2014 by

Læs mere