FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret"

Transkript

1 Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 ISBN

3 Forord Bent Iversen, Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Hans Helge Beck Thomsen Finansjura Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 III

4 Forord Finansjura 1. udgave 2. oplag 2004 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslaget: Morten Højmark Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2006 ISBN E-bog Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: IV

5 Forord Forord Forord Forord Denne lærebog i formueret med særligt sigte på finansieringsretten er udarbejdet til brug for Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Finansrådet, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Forsikring & Pension, Foreningen af Registrerede Revisorer, Ejendomsforeningen Danmark samt TietgenSkolen. Bogen er skrevet af de juridiske professorer Bent Iversen, Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Hans Helge Beck Thomsen, der alle er ansat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Bent Iversen har stået for kontakten til de finansielle institutioner og er i den forbindelse blevet bibragt en indsigt i en række for institutionerne forskelligartede retsforhold, som herefter for en stor dels vedkommende er søgt belyst i lærebogen. Lærebogen behandler juridiske emner af særlig relevans for den finansielle sektor. Målet har været at give en forholdsvis dybtgående beskrivelse af disse emner. Herudover behandler lærebogen også juridiske emner, som der i den finansielle sektor er behov for at have en vis grundlæggende viden om. Beskrivelsen af disse emner er søgt tilpasset dette behov. Bogen rummer ud over nødvendige henvisninger til aktuelt lovstof mv. kortere referater af enkelte retsafgørelser, der er udvalgt ud fra deres formodede egnethed til at illustrere de enkelte emner. Vi har fundet, at et retsforhold, der har udfoldet sig i det praktiske liv og har fundet en afgørelse ved en eller flere af landets domstole, ofte vil have en indlæringsmæssig værdi, der overstiger det udbytte, der vil være forbundet med en gengivelse af abstrakte, teoretiske retstvister, der er bygget op ved skrivebordet. Formålet har ikke været at medtage alt retsstof inden for de berørte emner. Vi har undladt at medtage f.eks. lovstof og retsafgørelser, der forventes behandlet mere indgående på senere trin af uddannelsen. Dette vil gælde dele af realkreditlovgivningen, børsretlige emner, lejelovgivningen, entrepriseretten, specifikke retsforhold vedrørende forsikring og pension, ejendomsmæglevirksomhed, bl.a. lovgivningen om omsætning af fast ejendom, mv. Udskillelsen af disse emner er dog ikke udtryk for, at vi er gået på akkord med V

6 Forord målsætningen om at skabe et undervisningsmateriale, der kan stå mål med det, der danner grundlag for den undervisning i finansieringsret mv., der finder sted på landets handelshøjskoler og lignende institutioner. Hver af forfatterne er ansvarlig for de dele af bogen, han har skrevet, se nærmere kapiteloversigten nedenfor. Lektor Morten Midtgaard Fogt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, har udarbejdet stikordsregistret. Vi har kun undtagelsesvis kunnet tage hensyn til retsstof mv., der er publiceret efter 1. april Aarhus i august 2004 Forfatterne VI

7 Forord Kapitelinddeling Kapitelinddeling Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10: Kapitel 11: Kapitel 12: Kapitel 13: Kapitel 14: Kapitel 15: Retskilder og retspleje, Bent Iversen Person-, familie- og arveret, Torsten Iversen Aftaler, Torsten Iversen Erstatning uden for kontrakt, Torsten Iversen Forsikring, Torsten Iversen Køb, Torsten Iversen Pengefordringer m.v., Lars H. Kristensen Kreditaftaler, Hans Helge Beck Thomsen Fordringers ophør, Hans Helge Beck Thomsen Tinglig sikkerhed, Bent Iversen Panteret i fast ejendom, Bent Iversen Løsøre som kreditsikringsobjekt, Bent Iversen Pantsætning af simple fordringer, Lars H. Kristensen Kaution og øvrige solidariske skyldforhold, Hans Helge Beck Thomsen Ansættelsesforhold, Bent Iversen VII

8 Kapitelinddeling Kapitel 16: Kapitel 17: Kapitel 18: Selskabs- og ejerformer, Lars H. Kristensen Erhvervsregulering, Bent Iversen Retsforfølgning. Individual- og universalforfølgning, Hans Helge Beck Thomsen VIII

9 Forord Forkortelser AFTL: aftaleloven AL: aktieselskabsloven APL: anpartsselskabsloven ARL: arveloven CISG: Convention on Contracts for the International Sale of Goods EAL: Erstatningsansvarsloven FAL: forsikringsaftaleloven FM: Fuldmægtigen GBL: gældsbrevsloven Gomard: 1. Del: Bernhard Gomard: Obligationsret, 1. Del, 3. udgave (1998) Gomard: 3. Del: Bernhard Gomard: Obligationsret, 3. Del, (1998) KAL: kreditaftaleloven KBL: købeloven KKL: konkurrenceloven KL: konkursloven Kreditretten: Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff: Kreditretten, 3. udg. (2000) LEV: Lov om erhvervsdrivende virksomheder LFV: Lov om finansiel virksomhed Lyngsø: Gældbrevloven: Preben Lyngsø: Gældbrevloven, 3.udg. (1989) ML: myndighedsloven MFL: markedsføringsloven RPL: retsplejeloven RTL: renteloven RVL: ægteskabsretsvirkningsloven Selskabsformerne = Noe Munck & Lars Hedegaaard Kristensen: Selskabsformerne, 4. udg. (2002) TL: tinglysningsloven U: Ugeskrift for Retsvæsen VPHL: værdipapirhandelsloven VML: værgemålsloven ÆL: ægteskabsloven ÅL: årsregnskabsloven IX

10 X

11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... V Kapitelinddeling... VII Forkortelser... IX Kapitel 1. Retskilder og retspleje Plan for fremstillingen Retskilderne Lovgivningen Grundloven Lovgivningen Bekendtgørelser Cirkulærer Loves fortolkning Retspraksis Sædvaner og kutytmer Forholdets natur Brancheetiske regler De internationale aspekter Lovkonflikter Særligt om EU s retsakter og institutioner EU s institutioner Det Europæiske Råd Rådet for Den Europæiske Union Kommissionen Europa-Parlamentet EF-Domstolen Retsakterne XI

12 4. Offentliggørelse af lovstof mv Danske retsforskrifter EU-retsakter Retssystemet Formueretten Retsplejen Indledning Almindelige og særlige domstole Almindelige domstole Byretterne Landsretterne Højesteret Særlige domstole Særligt om Forbrugerklagenævnet og andre klage- og ankenævn Særlige institutioner af betydning for retsplejen Domstolsstyrelsen Procesbevillingsnævnet De almindelige domstoles saglige kompetence (virkekreds) De almindelige domstoles stedlige kompetence (værneting) Funktionel kompetence Appel Genoptagelse Retssagens parter processuelle grundprincipper Påtalesubjekt Partsprincip Forhandlingsmaksimen Bevisbedømmelse Bevisbyrde Fuldbyrdelses- og anerkendelsessøgsmål retskraft Danske retsafgørelser Fremmede retsafgørelser Forlig Voldgift KAPITEL 2. Person-, familie- og arveret Person-, familie- og arverettens emnekreds Personretten Oversigt. Værgemålslovens indhold. Personrettens hovedregler Mindreårige XII

13 2.3. Voksne under værgemål Værgens beføjelser og pligter Formuens forvaltning og anbringelse mv Umyndiges selvstændige rådighed og næring Ugyldige aftaler Andre bestemmelser i VML Familieformueretten Oversigt. Retsvirkningslovens indhold. Familieformuerettens hovedregler Formuefællesskab, fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje Fælles regler for formuefællesskab og særeje Formuefællesskabets hovedregler Hvad indgår i formuefællesskabet? Særråden og særhæften Særregler Særejets hovedregler To særejeordninger: skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje Etablering af særeje ved ægtefællernes aftale (ægtepagt) Etablering af særeje ved tredjemands bestemmelse Hvilke formueordninger kan gyldigt aftales? Vederlagsreglerne til genopretning af formueskævheder Dispositioner mellem ægtefæller Retshandler Særligt om gaver Ophør af formuefællesskab Skiftereglerne i hovedtræk Ægtefælleskifte Dødsboskifte Uskiftet bo Særligt om pensionsrettigheder mv Ophør af særeje Papirløse samlivsforhold Arveretten Oversigt. Arvelovens indhold. Arverettens hovedregler Grundformerne: Legal arv og testamentsarv Legal arv Tvangsarv Forlodsret Aftaler vedrørende arv samt arveforskud Udelukkelse og bortfald af arveret XIII

14 4.8. Oprettelse af testamente Genkaldelse af testamente Om testamenters ugyldighed og anfægtelse Båndlæggelse ved testamente Andre bestemmelser om testamente Dødsgaver KAPITEL 3. Aftaler Aftalerettens emnekreds. Kontrakt og delikt Aftalerettens grundbegreber, hovedprincipper og udviklingslinjer Aftalerettens grundbegreber Aftalerettens hovedprincipper Aftalerettens udviklingslinjer Forskellige former for aftaler Indgåelse af aftaler mellem parter Indgåelse af aftaler ved hjælp af fuldmægtig Indledning. De modstående interesser De to grundlæggende fuldmagtsformer Fuldmagt med særlig tilværelse Stillingsfuldmagt Fuldmagt baseret på fuldmagtsgiverens erklæring til tredjemand Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagtsgivers bundethed til trods for fuldmægtigens manglende fuldmagt Fuldmagtsgivers død, fratagelse af den retlige handleevne og konkurs Fuldmagt med særlig tilværelse Fuldmagtsgivers død Fuldmagtsgiver fratages den retlige handleevne Fuldmagtsgiver erklæres konkurs Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagtens ugyldighed Fuldmagt med særlig tilværelse Fuldmagt uden særlig tilværelse Forholdet mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtigen Forholdet mellem fuldmægtigen og tredjemand Indgåelse af aftaler ved hjælp af andre mellemmænd Bud XIV

15 6.2. Kommissionær Mægler Ejendomsformidler Handelsagent Handelsrejsende Eneforhandler Stråmand Aftalers fortolkning og udfyldning Aftalers ugyldighed som følge af tilblivelsesmangler Indledning. Tilblivelses- og indholdsmangler. Retsvirkningerne af ugyldighed. Ratihabition Stærke og svage ugyldighedsgrunde Umyndighed Manglende fornuftsmæssighed Voldelig kompulsiv tvang. Mekanisk tvang Simpel tvang Svig Udnyttelse Simpel erklæringsfejl Kvalificeret erklæringsfejl Falsk og forfalskning Manglende fuldmagt Aftalers ugyldighed som følge af indholdsmangler Indledning Aftaler i strid med lov og ærbarhed Læren om briste(n)de forudsætninger (forudsætningslæren) Aftaler i strid med almindelig hæderlighed Urimelige aftaler Særligt om standardaftaler KAPITEL 4. Erstatning uden for kontrakt og produktansvar Erstatningsrettens emnekreds Erstatning i og uden for kontraktsforhold Erstatningsreglerne og deres formål og funktion Erstatningsbetingelserne De fem grundlæggende erstatningsbetingelser Bevisbyrden Ansvarsgrundlag Culpaansvar Objektive ansvarsfrihedsgrunde XV

16 Nødværge Nødret Negotiorum gestio Samtykke Ansvarsfrihed som følge af forsikring Lempelse af erstatningspligten Børns og handicappedes ansvar Professionsansvar Lovbestemt objektivt ansvar Ulovbestemt objektivt ansvar Arbejdsgiver- og arbejdstageransvar Arbejdsgiveransvar Arbejdstageransvar Ansvar for selvstændigt virkende tredjemand Tabsformerne Personskade Tingsskade Totalskade Delskade Almindelig formueskade Accessoriske tab Skadelidtes tabsbegrænsningspligt Indirekte skadelidte Direkte krav Årsagsforbindelse Årsagslæren Samvirkende skadesårsager Konkurrerende skadesårsager Adækvans Skadelidtes medvirken Egen skyld Den almindelige egen skylds-regel Særlig lempelige egen skylds-regler Særlig strenge egen skylds-regler? Passiv identifikation Accept af risiko Tilsidesættelse af tabsbegrænsningspligten Flere skadevoldere Det ydre forhold (forholdet til skadelidte) for flere skadevoldere XVI

17 8.2. Det indbyrdes forhold mellem flere skadevoldere Samspillet mellem erstatning og forsikring Erstatningsansvarslovens præceptivitet Produktansvar Det ulovbestemte produktansvar Det lovbestemte produktansvar produktansvarsloven Produktansvarslovens anvendelsesområde og definitioner Produktansvaret og erstatningen ifølge produktansvarsloven Andre bestemmelser i produktansvarsloven KAPITEL 5. Forsikring Forsikringsrettens emnekreds Forsikringsaftalelovens opbygning og terminologi Forsikringsaftalelovens opbygning Forsikringsaftalelovens terminologi Forskellige former for forsikring Forsikringsaftalen Indgåelse Hvornår er selskabet bundet? Hvornår begynder selskabets ansvar at løbe? Fortrydelse Fortolkning Tilsidesættelse Forsikringstagers oplysningspligt Policen som aftaledokument Forsikringsselskabets forpligtelser Forsikringstagerens og den sikredes forpligtelser Betaling af præmien Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Fareforøgelse Sikkerhedsforskrifter Pligt til at afværge og begrænse skaden Forsikringserstatningen Den sikrede interesse Den sikrede person eller personkreds Opgørelse af forsikringserstatningen Ansættelse af den ødelagte eller beskadigede tings værdi Over-, under- og dobbeltforsikring Overforsikring Underforsikring XVII

18 Dobbeltforsikring Takseret police Selvrisiko Den sikredes pligter, når forsikringsbegivenheden indtræder Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Pligt til at give oplysninger Assurancesvig Selskabets betalings- og vejledningspligt Selskabets betalingspligt Selskabets vejledningspligt Retsvirkningerne af selskabets og forsikringstagerens insolvens mv Retsvirkningerne af selskabets insolvens og fortabelse af licens Retsvirkningerne af forsikringstagerens insolvens Forældelse Særligt om livsforsikring og anden personforsikring Livsforsikring til gunst for tredjemand Overdragelse og pantsætning af samt retsforfølgning imod rettigheder ifølge en livsforsikring Særregler for renteforsikring Ulykkesforsikring og sygeforsikring Selskabets regresret Forsikring og pension. Pensionsopsparing Pensionsordningernes grundformer Livrente Rateforsikringer og rateopsparinger Kapitalforsikringer og kapitalopsparinger Særlige krav til begunstigelsesindsættelse Hovedtrækkene i pensionsbeskatningen KAPITEL 6. Køb Køberettens emnekreds Forskellige former for køb Nationale og internationale køb Handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb Køb af løsøre, fast ejendom og rettigheder Køb på auktion Køb af genus eller species Rigtig opfyldelse og misligholdelse. Fordringshavermora XVIII

19 3.1. Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Risikoens overgang Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Sælgerens ydelse Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Køberens ydelse Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Misligholdelsesbeføjelser Dansk national køberet Naturalopfyldelse Retten til at holde egen ydelse tilbage Ophævelse Forholdsmæssigt afslag Erstatning Ansvarsgrundlaget Erstatning for den positive opfyldelsesinteresse Direkte krav. Om køberens mulighed for at rejse krav mod sælgerens hjemmelsmand Særligt om forbrugerkøb Køberens misligholdelsesbeføjelser Afværgelse af køberens misligholdelsesbeføjelser Dansk international køberet Naturalopfyldelse Retten til at holde egen ydelse tilbage Ophævelse Forholdsmæssigt afslag Erstatning Ansvarsgrundlaget Erstatning for den positive opfyldelsesinteresse Direkte krav Afværgelse af misligholdelsesbeføjelser Forsinkelse XIX

20 8.1. Retsfaktum: forsinkelse Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsfølge: fastholdelse, ophævelse, erstatning Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Mangler Retsfaktum: mangler Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsfølger: ophævelse, omlevering, efterlevering, afhjælpning, forholdsmæssigt afslag og erstatning Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Produktansvar Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsmangler og rådighedsmangler Retsfakta: retsmangler og rådighedsmangler; modstående immaterialrettigheder Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsfølger: ophævelse, forholdsmæssigt afslag, erstatning og afhjælpning Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Kapitel 7. Pengefordringer og betalingsmidler samt personskifte i skyldforhold Betalingstid og betalingssted Betalingstiden Forfaldstiden Frigørelsestiden XX

21 1.2. Betalingsstedet Forsinkelsesrisiko og forsendelsesrisiko Personskifte i skyldforhold Indledning Skyldnerskifte Kreditorskifte Begrænset overførlighed Begrænsninger af hensyn til skyldneren Begrænsninger af hensyn til fordringshaveren Båndlæggelse Gældsbreve Gældsbrevsbegrebet Sondringen mellem simple og negotiable gældsbreve Rettigheder Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve (GBL 14) Indsigelser Forholdet mellem skyldforholdets oprindelige parter Forholdet mellem skyldneren og en erhverver af gældsbrevet Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve (GBL 15-17) Indsigelser, som fortabes Indsigelser, som bevares Legitimationsregler Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve Kreditor- og omsætningbeskyttelse Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve Forholdet mellem overdrager og erhverver Checks Definition Om checkens forevisning og betaling. Checklovens kapitel V Om overdragelse af checks. Checklovens kapitel II Fortabelse af rettigheder Fortabelse af indsigelser Om krydsede checks. Checklovens kapitel VI Om checkregres. Checklovens kapitel VII Veksler Betalingsmiddelloven XXI

22 6.1. Betalingsmiddellovens anvendelsesområde De involverede parter Betalingsmiddellovens generalklausul Oplysningspligt og pligt til at udstede kvittering Hæftelse for misbrug af betalingsmidler Erstatningsansvar for systemfejl mv Lovens fravigelighed Fondsaktiver Begreb Oversigt over registreringsproceduren Kontosystemet Anmeldelse og prøvelse. Reaktionsmuligheder Prioritetskonflikter Gyldighedsvirkning Betalingslegitimation Erstatning for fejl mv Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse Renter og rykkergebyrer Kreditrente og morarente Særligt om morarente Rykkergebyrer mv Kapitel 8. Kreditaftaler Kreditaftaleloven og dens anvendelsesområde Kreditgiver Begrebet forbruger Forbrugerbegrebet i en ren kreditaftale Forbrugerbegrebet i kreditkøb Kreditaftale formidlet ved erhvervsdrivende mellemmand Kreditaftaler, der ikke er omfattet af loven Lovens definitioner Kreditaftale, der ikke er kreditkøb Henstand Lån Aftaler om finansielle ydelser i øvrigt Kreditkøb Kreditkøb ifølge aftale mellem køberen og sælgeren Kreditkøb ifølge det oprindelige trepartsforhold Det oprindelige trepartsforhold XXII

23 Det oprindelige trepartsforhold i køb med ejendomsforbehold Det efterfølgende trepartsforhold Køb med ejendomsforbehold Lovens fravigelighed Kreditgiverens oplysningspligt mv Almindelige formkrav Oplysningspligten ved kreditaftaler med faste lånebeløb Oplysningspligten ved kreditaftaler med variable lånebeløb Oplysning om aftalens øvrige væsentlige vilkår Kreditgiverens løbende oplysningspligt Civilretlige sanktioner Ved manglende eller urigtige kreditoplysninger Ved urimelige vederlag og urimelige omkostninger Sikring af gælden ifølge et kreditkøb Om pant og forbud mod pant i det solgte Køb med ejendomsforbehold Betingelserne for gyldigheden af et ejendomsforbehold Om aftalens klarhed Krav til individualiseringen af det solgte Om aftaletidspunktet Beløbsgrænsen minimumsbeløbet på kr Købet må ikke være sket i henhold til kreditaftale med variabelt lånebeløb Udbetalingskravet Sikring af ejendomsforbehold Ejendomsforbeholdets retsvirkninger Retsvirkninger i forhold til køberen Retsvirkninger i forhold til køberens aftaleerhververe og kreditorer Ejendomsforbeholdets bortfald Personskifte i kreditaftaler Debitorskifte Kreditorskifte Overdragelse og beskyttelse af overdragne rettigheder Overdragerens ansvar og hæftelse over for erhververen Forbrugerens indsigelsesret over for erhververen Forbud mod negotiable dokumenter Forbrugerens ret til tilbagebetaling fra kreditgiveren i kreditkøb, jf. 5, nr XXIII

24 7. Kredittagerens betaling og misligholdelse Indbetaling til pengeinstitut Indfrielse af gæld før forfaldstidspunkt Afskrivning på hvilken af flere fordringer Forbrugerens misligholdelse af kreditaftaler Misligholdelse af forbrugerkøb og køb med ejendomsforbehold Misligholdelse med anden forpligtelse end betalingspligten Misligholdelse med betalingspligten Fogedrettens henvisningsret Henvisning i kreditkøb uden ejendomsforbehold I kreditkøb med ugyldigt ejendomsforbehold og ugyldig panteret Kreditgiverens indenretlige tilbagetagelse af det solgte Tilbagetagelsesbetingelser mv Det købte findes ikke hos køberen Ejendomsforbeholdet versus tredjemands tilbageholdsret Bortfald af tilbagetagelsesbetingelser Kreditgiverens tilgodehavende ifølge KAL Det solgtes værdi ifølge KAL 39, stk Kreditgiverens tilgodehavende er mindre end det solgtes værdi Kreditgiverens tilgodehavende er større end det solgtes værdi Forbrugerens indløsnings- og udtagelsesret Kreditgiverens udenretlige fyldestgørelse Tilbagetagelse uden køberens samtykke selvtægt Aftalt udenretlig tilbagetagelse Kreditkøb, som ikke er forbrugerkøb Forbrugerkøbsregler, der også gælder i ikke-forbrugerkøb Særregler vedrørende kreditkøb med ejendomsforbehold Intet udbetalingskrav i ikke-forbrugerkøb Kreditgiverens indenretlige fyldestgørelsesadgang Kreditgiverens udenretlige tilbagetagelse af det solgte Kapitel 9. Fordringers ophør Ophørsformer Ophør som følge af betaling Rette betalingsmodtager legitimationsregler Rette betalingssted Rette betalingstid XXIV

25 2.4. Rette valuta Deponering Deponering ifølge deponeringsloven Deponering ifølge aftale Novation Præklusion Konfusion Passivitet Efterbetaling Tilbagebetaling condictio indebiti Forældelse Forældelseslovenes anvendelsesområder Anvendelsesområdet for DL Anvendelsesområdet for 1908-loven Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Afbrydelse af forældelsesfristen Afbrydelse ved skyldnerens anerkendelse af gælden Afbrydelse ved retsskridt mod skyldneren Afbrydelse i forbindelse med konkurs, tvangsakkord og gældssanering Mortifikation Modregning Almindelige modregningsbetingelser Fordringernes komputabilitet Fordringernes afviklingsmodenhed Krav til modfordringen Krav til hovedfordringen Gensidighedsbetingelsen Gensidighedsbetingelsen, når hovedfordringen er overdraget Fordringen, der ikke kan gøres til genstand for modregning Løn, feriepenge, underholdsbidrag o.lign Underholdsbidrag o.lign. forsørgelsesordninger Krav på erstatning for personskade og tab af forsørger Pensionskrav og lignende krav ifølge særlige opsparingsordninger Modregning udelukket ifølge lov eller forholdets karakter Modregningsadgang reguleret ved lov Modregningsadgang udelukket på grund af forholdets karakter Modregning i konkurs Begrænsninger i modregningsretten XXV

26 Begrænsninger som følge af fordringernes stiftelsstidspunkt Begrænsninger vedrørende modfordringen Begrænsninger vedrørende hovedfordringen Modregning over for dødsboet Kapitel 10. Tinglig sikkerhed Indledning Særligt om tinglysningssystemet ved fast ejendom TL 1. Prioritetsvirkningen Tidspunktet for retsvirkningernes indtræden En»ret«over en fast ejendom Aftaleerhververe ctr. kreditorer Hvornår fortrænges en utinglyst ret? Den tinglysningsmæssige legitimation »Tingbogshjemmel«ved frivillige dispositioner Tinglysning af offentlige retshandlinger Tinglysningsproceduren Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenterne Afvisning Tinglysning med frist Tinglysning med retsanmærkning Rettigheder, der ikke skal tinglyses TL TL 3 Brugsrettigheder over fast ejendom TL I øvrigt Særlige retsvirkninger af tinglysning TL 27»Gyldighedsvirkningen« Legitimationsvirkningen i TL Aflysning og udslettelse af rettigheder Rettelse af fejl i tingbogen. Erstatning Kapitel 11. Panteret i fast ejendom »Fast ejendom« Pantebrevene Pantebrevsformularen Pantsætterens pligter Betalingspligten Forringelse af den pantsatte ejendom Forsikring XXVI

27 Ejerskifte Retsstillingen ved tvangsauktion Konkurs og øvrige insolvenstilfælde Nærmere om de enkelte pantedokumenter Det ordinære pantebrev Skadelsløsbrevet Ejerpantebrevet Forholdet mellem flere rettighedshavere i fast ejendom TL 40, stk TL 40, stk TL 40, stk TL 40, stk Kreditorforfølgning Individualforfølgning Universalforfølgning Særligt om udnyttelse af ledige pladser inden for rammerne af et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev Aftaler om besættelse af ledige pladser Retsforfølgning mod ledige pladser Rykningsklausuler »Bestanddele«og»tilbehør«til fast ejendom. TL 38 og TL TL Kapitel 12. Løsøre som kreditsikringsobjekt Underpanterettigheder Bilbogen Underpantsætning af andet løsøre end motorkøretøjer Pantsætning af bestemte genstande »Virksomhedspant«TL 47 b, stk Misligholdelse og ophør Håndpantsætning af løsøre Stiftelsen af håndpanteret Sikringsakten Dispositioner over det pantsatte Panterettens ophør Tilbageholdsret Leasing af erhvervsløsøre Motiver for valg af leasing XXVII

28 5.2. Leasingaftalen Leasingaftalens parter Aftalens indhold. Misligholdelse Sale and lease back Refinansiering Håndpantsætning af de leasede genstande Underpantsætning af de leasede genstande Supplerende transport på leasingydelserne Særligt om retsstillingen i forbindelse med leasingselskabets konkurs Kapitel 13. Pantsætning af simple fordringer Indledning Byggeritransporter Aktørerne. Problemstilling Byggelån og forhåndslån Mellemfinansiering Byggelån Byggelånets karakteristika Byggelånstransporter Forhåndslån Transportformerne Hovedtransport Eftertransport Videretransport Sekundær transport Gensidighedsforholdet. Negligeringsretten Identifikation af den transporterede (del af en) fordring Placering i prioritetsrækken Pantsætningsaftalen Den deklaratoriske regel Pantsætters kompetence Eksstinktion Kreditudvidelsesproblemet Problemstilling Aftalen om primær transport Den sekundære transport Særlige krav til meddelelsen om indbrudstransport Aftaler mellem den primære og den sekundære transporthaver Deklaratorisk regel om kreditudvidelsesproblemet XXVIII

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Stikord. 120-dages reglen 127

Stikord. 120-dages reglen 127 Stikord 1 120-dages reglen 127 A abnorme handlinger 158 accept 32 forsikring, aftale om 184 frist for 33 overensstemmende 32 rettidig 33 tegning af kapitalandele 237 tilbagekaldelse 34 accept af risiko

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forsikringsret Veteribus placet, pactionem Obscuram vel ambiguam venditori Et qui locavit, nocere, In qourum fuit potestate Legem

Læs mere

Dansk Forsikrings ret

Dansk Forsikrings ret Dansk Forsikrings ret 9. udgave Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Forsikringsret Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave Jurist- og

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard. Dansk Forsikringsret 8. udgave Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Kap. 1. Ide, teknik og organisation 1 1.1. Risiko og minimering af risiko 1 1.2. Risk management

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lavet af: Lone Andersen vejleder: prof. dr. jur. Erik Werlauff Cand.Merc.Auc studiet Aalborg universitet 2. juni 2005 Engelsk titel: Similarites between

Læs mere

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20.

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20. FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2012, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget.

kære læser Med nye ambitioner, tiltag og investeringer ser vi frem mod et spændende år. Rigtig god fornøjelse med kataloget. årskatalog 2012 kære læser Med årskataloget 2012 bygger vi bro til fremtiden. En fremtid, hvor Karnov Group med fornyede kræfter og endnu højere ambitioner vil gøre det stadig nemmere for dig at være kunde

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing

Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing Panthaverdeklarationer Dato 06.04.2006 Journalnr. 1.6.9.4-006 Vores ref JPT/nle Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/ Leasing for motorkøretøjer, der er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere