FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret"

Transkript

1 Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 ISBN

3 Forord Bent Iversen, Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Hans Helge Beck Thomsen Finansjura Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2004 III

4 Forord Finansjura 1. udgave 2. oplag 2004 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Omslaget: Morten Højmark Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2006 ISBN E-bog Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: IV

5 Forord Forord Forord Forord Denne lærebog i formueret med særligt sigte på finansieringsretten er udarbejdet til brug for Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Finansrådet, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Forsikring & Pension, Foreningen af Registrerede Revisorer, Ejendomsforeningen Danmark samt TietgenSkolen. Bogen er skrevet af de juridiske professorer Bent Iversen, Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen og Hans Helge Beck Thomsen, der alle er ansat ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet. Bent Iversen har stået for kontakten til de finansielle institutioner og er i den forbindelse blevet bibragt en indsigt i en række for institutionerne forskelligartede retsforhold, som herefter for en stor dels vedkommende er søgt belyst i lærebogen. Lærebogen behandler juridiske emner af særlig relevans for den finansielle sektor. Målet har været at give en forholdsvis dybtgående beskrivelse af disse emner. Herudover behandler lærebogen også juridiske emner, som der i den finansielle sektor er behov for at have en vis grundlæggende viden om. Beskrivelsen af disse emner er søgt tilpasset dette behov. Bogen rummer ud over nødvendige henvisninger til aktuelt lovstof mv. kortere referater af enkelte retsafgørelser, der er udvalgt ud fra deres formodede egnethed til at illustrere de enkelte emner. Vi har fundet, at et retsforhold, der har udfoldet sig i det praktiske liv og har fundet en afgørelse ved en eller flere af landets domstole, ofte vil have en indlæringsmæssig værdi, der overstiger det udbytte, der vil være forbundet med en gengivelse af abstrakte, teoretiske retstvister, der er bygget op ved skrivebordet. Formålet har ikke været at medtage alt retsstof inden for de berørte emner. Vi har undladt at medtage f.eks. lovstof og retsafgørelser, der forventes behandlet mere indgående på senere trin af uddannelsen. Dette vil gælde dele af realkreditlovgivningen, børsretlige emner, lejelovgivningen, entrepriseretten, specifikke retsforhold vedrørende forsikring og pension, ejendomsmæglevirksomhed, bl.a. lovgivningen om omsætning af fast ejendom, mv. Udskillelsen af disse emner er dog ikke udtryk for, at vi er gået på akkord med V

6 Forord målsætningen om at skabe et undervisningsmateriale, der kan stå mål med det, der danner grundlag for den undervisning i finansieringsret mv., der finder sted på landets handelshøjskoler og lignende institutioner. Hver af forfatterne er ansvarlig for de dele af bogen, han har skrevet, se nærmere kapiteloversigten nedenfor. Lektor Morten Midtgaard Fogt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, har udarbejdet stikordsregistret. Vi har kun undtagelsesvis kunnet tage hensyn til retsstof mv., der er publiceret efter 1. april Aarhus i august 2004 Forfatterne VI

7 Forord Kapitelinddeling Kapitelinddeling Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10: Kapitel 11: Kapitel 12: Kapitel 13: Kapitel 14: Kapitel 15: Retskilder og retspleje, Bent Iversen Person-, familie- og arveret, Torsten Iversen Aftaler, Torsten Iversen Erstatning uden for kontrakt, Torsten Iversen Forsikring, Torsten Iversen Køb, Torsten Iversen Pengefordringer m.v., Lars H. Kristensen Kreditaftaler, Hans Helge Beck Thomsen Fordringers ophør, Hans Helge Beck Thomsen Tinglig sikkerhed, Bent Iversen Panteret i fast ejendom, Bent Iversen Løsøre som kreditsikringsobjekt, Bent Iversen Pantsætning af simple fordringer, Lars H. Kristensen Kaution og øvrige solidariske skyldforhold, Hans Helge Beck Thomsen Ansættelsesforhold, Bent Iversen VII

8 Kapitelinddeling Kapitel 16: Kapitel 17: Kapitel 18: Selskabs- og ejerformer, Lars H. Kristensen Erhvervsregulering, Bent Iversen Retsforfølgning. Individual- og universalforfølgning, Hans Helge Beck Thomsen VIII

9 Forord Forkortelser AFTL: aftaleloven AL: aktieselskabsloven APL: anpartsselskabsloven ARL: arveloven CISG: Convention on Contracts for the International Sale of Goods EAL: Erstatningsansvarsloven FAL: forsikringsaftaleloven FM: Fuldmægtigen GBL: gældsbrevsloven Gomard: 1. Del: Bernhard Gomard: Obligationsret, 1. Del, 3. udgave (1998) Gomard: 3. Del: Bernhard Gomard: Obligationsret, 3. Del, (1998) KAL: kreditaftaleloven KBL: købeloven KKL: konkurrenceloven KL: konkursloven Kreditretten: Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff: Kreditretten, 3. udg. (2000) LEV: Lov om erhvervsdrivende virksomheder LFV: Lov om finansiel virksomhed Lyngsø: Gældbrevloven: Preben Lyngsø: Gældbrevloven, 3.udg. (1989) ML: myndighedsloven MFL: markedsføringsloven RPL: retsplejeloven RTL: renteloven RVL: ægteskabsretsvirkningsloven Selskabsformerne = Noe Munck & Lars Hedegaaard Kristensen: Selskabsformerne, 4. udg. (2002) TL: tinglysningsloven U: Ugeskrift for Retsvæsen VPHL: værdipapirhandelsloven VML: værgemålsloven ÆL: ægteskabsloven ÅL: årsregnskabsloven IX

10 X

11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... V Kapitelinddeling... VII Forkortelser... IX Kapitel 1. Retskilder og retspleje Plan for fremstillingen Retskilderne Lovgivningen Grundloven Lovgivningen Bekendtgørelser Cirkulærer Loves fortolkning Retspraksis Sædvaner og kutytmer Forholdets natur Brancheetiske regler De internationale aspekter Lovkonflikter Særligt om EU s retsakter og institutioner EU s institutioner Det Europæiske Råd Rådet for Den Europæiske Union Kommissionen Europa-Parlamentet EF-Domstolen Retsakterne XI

12 4. Offentliggørelse af lovstof mv Danske retsforskrifter EU-retsakter Retssystemet Formueretten Retsplejen Indledning Almindelige og særlige domstole Almindelige domstole Byretterne Landsretterne Højesteret Særlige domstole Særligt om Forbrugerklagenævnet og andre klage- og ankenævn Særlige institutioner af betydning for retsplejen Domstolsstyrelsen Procesbevillingsnævnet De almindelige domstoles saglige kompetence (virkekreds) De almindelige domstoles stedlige kompetence (værneting) Funktionel kompetence Appel Genoptagelse Retssagens parter processuelle grundprincipper Påtalesubjekt Partsprincip Forhandlingsmaksimen Bevisbedømmelse Bevisbyrde Fuldbyrdelses- og anerkendelsessøgsmål retskraft Danske retsafgørelser Fremmede retsafgørelser Forlig Voldgift KAPITEL 2. Person-, familie- og arveret Person-, familie- og arverettens emnekreds Personretten Oversigt. Værgemålslovens indhold. Personrettens hovedregler Mindreårige XII

13 2.3. Voksne under værgemål Værgens beføjelser og pligter Formuens forvaltning og anbringelse mv Umyndiges selvstændige rådighed og næring Ugyldige aftaler Andre bestemmelser i VML Familieformueretten Oversigt. Retsvirkningslovens indhold. Familieformuerettens hovedregler Formuefællesskab, fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje Fælles regler for formuefællesskab og særeje Formuefællesskabets hovedregler Hvad indgår i formuefællesskabet? Særråden og særhæften Særregler Særejets hovedregler To særejeordninger: skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje Etablering af særeje ved ægtefællernes aftale (ægtepagt) Etablering af særeje ved tredjemands bestemmelse Hvilke formueordninger kan gyldigt aftales? Vederlagsreglerne til genopretning af formueskævheder Dispositioner mellem ægtefæller Retshandler Særligt om gaver Ophør af formuefællesskab Skiftereglerne i hovedtræk Ægtefælleskifte Dødsboskifte Uskiftet bo Særligt om pensionsrettigheder mv Ophør af særeje Papirløse samlivsforhold Arveretten Oversigt. Arvelovens indhold. Arverettens hovedregler Grundformerne: Legal arv og testamentsarv Legal arv Tvangsarv Forlodsret Aftaler vedrørende arv samt arveforskud Udelukkelse og bortfald af arveret XIII

14 4.8. Oprettelse af testamente Genkaldelse af testamente Om testamenters ugyldighed og anfægtelse Båndlæggelse ved testamente Andre bestemmelser om testamente Dødsgaver KAPITEL 3. Aftaler Aftalerettens emnekreds. Kontrakt og delikt Aftalerettens grundbegreber, hovedprincipper og udviklingslinjer Aftalerettens grundbegreber Aftalerettens hovedprincipper Aftalerettens udviklingslinjer Forskellige former for aftaler Indgåelse af aftaler mellem parter Indgåelse af aftaler ved hjælp af fuldmægtig Indledning. De modstående interesser De to grundlæggende fuldmagtsformer Fuldmagt med særlig tilværelse Stillingsfuldmagt Fuldmagt baseret på fuldmagtsgiverens erklæring til tredjemand Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagtsgivers bundethed til trods for fuldmægtigens manglende fuldmagt Fuldmagtsgivers død, fratagelse af den retlige handleevne og konkurs Fuldmagt med særlig tilværelse Fuldmagtsgivers død Fuldmagtsgiver fratages den retlige handleevne Fuldmagtsgiver erklæres konkurs Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagtens ugyldighed Fuldmagt med særlig tilværelse Fuldmagt uden særlig tilværelse Forholdet mellem fuldmagtsgiver og fuldmægtigen Forholdet mellem fuldmægtigen og tredjemand Indgåelse af aftaler ved hjælp af andre mellemmænd Bud XIV

15 6.2. Kommissionær Mægler Ejendomsformidler Handelsagent Handelsrejsende Eneforhandler Stråmand Aftalers fortolkning og udfyldning Aftalers ugyldighed som følge af tilblivelsesmangler Indledning. Tilblivelses- og indholdsmangler. Retsvirkningerne af ugyldighed. Ratihabition Stærke og svage ugyldighedsgrunde Umyndighed Manglende fornuftsmæssighed Voldelig kompulsiv tvang. Mekanisk tvang Simpel tvang Svig Udnyttelse Simpel erklæringsfejl Kvalificeret erklæringsfejl Falsk og forfalskning Manglende fuldmagt Aftalers ugyldighed som følge af indholdsmangler Indledning Aftaler i strid med lov og ærbarhed Læren om briste(n)de forudsætninger (forudsætningslæren) Aftaler i strid med almindelig hæderlighed Urimelige aftaler Særligt om standardaftaler KAPITEL 4. Erstatning uden for kontrakt og produktansvar Erstatningsrettens emnekreds Erstatning i og uden for kontraktsforhold Erstatningsreglerne og deres formål og funktion Erstatningsbetingelserne De fem grundlæggende erstatningsbetingelser Bevisbyrden Ansvarsgrundlag Culpaansvar Objektive ansvarsfrihedsgrunde XV

16 Nødværge Nødret Negotiorum gestio Samtykke Ansvarsfrihed som følge af forsikring Lempelse af erstatningspligten Børns og handicappedes ansvar Professionsansvar Lovbestemt objektivt ansvar Ulovbestemt objektivt ansvar Arbejdsgiver- og arbejdstageransvar Arbejdsgiveransvar Arbejdstageransvar Ansvar for selvstændigt virkende tredjemand Tabsformerne Personskade Tingsskade Totalskade Delskade Almindelig formueskade Accessoriske tab Skadelidtes tabsbegrænsningspligt Indirekte skadelidte Direkte krav Årsagsforbindelse Årsagslæren Samvirkende skadesårsager Konkurrerende skadesårsager Adækvans Skadelidtes medvirken Egen skyld Den almindelige egen skylds-regel Særlig lempelige egen skylds-regler Særlig strenge egen skylds-regler? Passiv identifikation Accept af risiko Tilsidesættelse af tabsbegrænsningspligten Flere skadevoldere Det ydre forhold (forholdet til skadelidte) for flere skadevoldere XVI

17 8.2. Det indbyrdes forhold mellem flere skadevoldere Samspillet mellem erstatning og forsikring Erstatningsansvarslovens præceptivitet Produktansvar Det ulovbestemte produktansvar Det lovbestemte produktansvar produktansvarsloven Produktansvarslovens anvendelsesområde og definitioner Produktansvaret og erstatningen ifølge produktansvarsloven Andre bestemmelser i produktansvarsloven KAPITEL 5. Forsikring Forsikringsrettens emnekreds Forsikringsaftalelovens opbygning og terminologi Forsikringsaftalelovens opbygning Forsikringsaftalelovens terminologi Forskellige former for forsikring Forsikringsaftalen Indgåelse Hvornår er selskabet bundet? Hvornår begynder selskabets ansvar at løbe? Fortrydelse Fortolkning Tilsidesættelse Forsikringstagers oplysningspligt Policen som aftaledokument Forsikringsselskabets forpligtelser Forsikringstagerens og den sikredes forpligtelser Betaling af præmien Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Fareforøgelse Sikkerhedsforskrifter Pligt til at afværge og begrænse skaden Forsikringserstatningen Den sikrede interesse Den sikrede person eller personkreds Opgørelse af forsikringserstatningen Ansættelse af den ødelagte eller beskadigede tings værdi Over-, under- og dobbeltforsikring Overforsikring Underforsikring XVII

18 Dobbeltforsikring Takseret police Selvrisiko Den sikredes pligter, når forsikringsbegivenheden indtræder Anmeldelse af forsikringsbegivenheden Pligt til at give oplysninger Assurancesvig Selskabets betalings- og vejledningspligt Selskabets betalingspligt Selskabets vejledningspligt Retsvirkningerne af selskabets og forsikringstagerens insolvens mv Retsvirkningerne af selskabets insolvens og fortabelse af licens Retsvirkningerne af forsikringstagerens insolvens Forældelse Særligt om livsforsikring og anden personforsikring Livsforsikring til gunst for tredjemand Overdragelse og pantsætning af samt retsforfølgning imod rettigheder ifølge en livsforsikring Særregler for renteforsikring Ulykkesforsikring og sygeforsikring Selskabets regresret Forsikring og pension. Pensionsopsparing Pensionsordningernes grundformer Livrente Rateforsikringer og rateopsparinger Kapitalforsikringer og kapitalopsparinger Særlige krav til begunstigelsesindsættelse Hovedtrækkene i pensionsbeskatningen KAPITEL 6. Køb Køberettens emnekreds Forskellige former for køb Nationale og internationale køb Handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb Køb af løsøre, fast ejendom og rettigheder Køb på auktion Køb af genus eller species Rigtig opfyldelse og misligholdelse. Fordringshavermora XVIII

19 3.1. Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Risikoens overgang Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Sælgerens ydelse Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Køberens ydelse Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Misligholdelsesbeføjelser Dansk national køberet Naturalopfyldelse Retten til at holde egen ydelse tilbage Ophævelse Forholdsmæssigt afslag Erstatning Ansvarsgrundlaget Erstatning for den positive opfyldelsesinteresse Direkte krav. Om køberens mulighed for at rejse krav mod sælgerens hjemmelsmand Særligt om forbrugerkøb Køberens misligholdelsesbeføjelser Afværgelse af køberens misligholdelsesbeføjelser Dansk international køberet Naturalopfyldelse Retten til at holde egen ydelse tilbage Ophævelse Forholdsmæssigt afslag Erstatning Ansvarsgrundlaget Erstatning for den positive opfyldelsesinteresse Direkte krav Afværgelse af misligholdelsesbeføjelser Forsinkelse XIX

20 8.1. Retsfaktum: forsinkelse Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsfølge: fastholdelse, ophævelse, erstatning Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Mangler Retsfaktum: mangler Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsfølger: ophævelse, omlevering, efterlevering, afhjælpning, forholdsmæssigt afslag og erstatning Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Produktansvar Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsmangler og rådighedsmangler Retsfakta: retsmangler og rådighedsmangler; modstående immaterialrettigheder Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Retsfølger: ophævelse, forholdsmæssigt afslag, erstatning og afhjælpning Dansk national køberet Særligt om forbrugerkøb Dansk international køberet Kapitel 7. Pengefordringer og betalingsmidler samt personskifte i skyldforhold Betalingstid og betalingssted Betalingstiden Forfaldstiden Frigørelsestiden XX

21 1.2. Betalingsstedet Forsinkelsesrisiko og forsendelsesrisiko Personskifte i skyldforhold Indledning Skyldnerskifte Kreditorskifte Begrænset overførlighed Begrænsninger af hensyn til skyldneren Begrænsninger af hensyn til fordringshaveren Båndlæggelse Gældsbreve Gældsbrevsbegrebet Sondringen mellem simple og negotiable gældsbreve Rettigheder Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve (GBL 14) Indsigelser Forholdet mellem skyldforholdets oprindelige parter Forholdet mellem skyldneren og en erhverver af gældsbrevet Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve (GBL 15-17) Indsigelser, som fortabes Indsigelser, som bevares Legitimationsregler Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve Kreditor- og omsætningbeskyttelse Simple gældsbreve Negotiable gældsbreve Forholdet mellem overdrager og erhverver Checks Definition Om checkens forevisning og betaling. Checklovens kapitel V Om overdragelse af checks. Checklovens kapitel II Fortabelse af rettigheder Fortabelse af indsigelser Om krydsede checks. Checklovens kapitel VI Om checkregres. Checklovens kapitel VII Veksler Betalingsmiddelloven XXI

22 6.1. Betalingsmiddellovens anvendelsesområde De involverede parter Betalingsmiddellovens generalklausul Oplysningspligt og pligt til at udstede kvittering Hæftelse for misbrug af betalingsmidler Erstatningsansvar for systemfejl mv Lovens fravigelighed Fondsaktiver Begreb Oversigt over registreringsproceduren Kontosystemet Anmeldelse og prøvelse. Reaktionsmuligheder Prioritetskonflikter Gyldighedsvirkning Betalingslegitimation Erstatning for fejl mv Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse Renter og rykkergebyrer Kreditrente og morarente Særligt om morarente Rykkergebyrer mv Kapitel 8. Kreditaftaler Kreditaftaleloven og dens anvendelsesområde Kreditgiver Begrebet forbruger Forbrugerbegrebet i en ren kreditaftale Forbrugerbegrebet i kreditkøb Kreditaftale formidlet ved erhvervsdrivende mellemmand Kreditaftaler, der ikke er omfattet af loven Lovens definitioner Kreditaftale, der ikke er kreditkøb Henstand Lån Aftaler om finansielle ydelser i øvrigt Kreditkøb Kreditkøb ifølge aftale mellem køberen og sælgeren Kreditkøb ifølge det oprindelige trepartsforhold Det oprindelige trepartsforhold XXII

23 Det oprindelige trepartsforhold i køb med ejendomsforbehold Det efterfølgende trepartsforhold Køb med ejendomsforbehold Lovens fravigelighed Kreditgiverens oplysningspligt mv Almindelige formkrav Oplysningspligten ved kreditaftaler med faste lånebeløb Oplysningspligten ved kreditaftaler med variable lånebeløb Oplysning om aftalens øvrige væsentlige vilkår Kreditgiverens løbende oplysningspligt Civilretlige sanktioner Ved manglende eller urigtige kreditoplysninger Ved urimelige vederlag og urimelige omkostninger Sikring af gælden ifølge et kreditkøb Om pant og forbud mod pant i det solgte Køb med ejendomsforbehold Betingelserne for gyldigheden af et ejendomsforbehold Om aftalens klarhed Krav til individualiseringen af det solgte Om aftaletidspunktet Beløbsgrænsen minimumsbeløbet på kr Købet må ikke være sket i henhold til kreditaftale med variabelt lånebeløb Udbetalingskravet Sikring af ejendomsforbehold Ejendomsforbeholdets retsvirkninger Retsvirkninger i forhold til køberen Retsvirkninger i forhold til køberens aftaleerhververe og kreditorer Ejendomsforbeholdets bortfald Personskifte i kreditaftaler Debitorskifte Kreditorskifte Overdragelse og beskyttelse af overdragne rettigheder Overdragerens ansvar og hæftelse over for erhververen Forbrugerens indsigelsesret over for erhververen Forbud mod negotiable dokumenter Forbrugerens ret til tilbagebetaling fra kreditgiveren i kreditkøb, jf. 5, nr XXIII

24 7. Kredittagerens betaling og misligholdelse Indbetaling til pengeinstitut Indfrielse af gæld før forfaldstidspunkt Afskrivning på hvilken af flere fordringer Forbrugerens misligholdelse af kreditaftaler Misligholdelse af forbrugerkøb og køb med ejendomsforbehold Misligholdelse med anden forpligtelse end betalingspligten Misligholdelse med betalingspligten Fogedrettens henvisningsret Henvisning i kreditkøb uden ejendomsforbehold I kreditkøb med ugyldigt ejendomsforbehold og ugyldig panteret Kreditgiverens indenretlige tilbagetagelse af det solgte Tilbagetagelsesbetingelser mv Det købte findes ikke hos køberen Ejendomsforbeholdet versus tredjemands tilbageholdsret Bortfald af tilbagetagelsesbetingelser Kreditgiverens tilgodehavende ifølge KAL Det solgtes værdi ifølge KAL 39, stk Kreditgiverens tilgodehavende er mindre end det solgtes værdi Kreditgiverens tilgodehavende er større end det solgtes værdi Forbrugerens indløsnings- og udtagelsesret Kreditgiverens udenretlige fyldestgørelse Tilbagetagelse uden køberens samtykke selvtægt Aftalt udenretlig tilbagetagelse Kreditkøb, som ikke er forbrugerkøb Forbrugerkøbsregler, der også gælder i ikke-forbrugerkøb Særregler vedrørende kreditkøb med ejendomsforbehold Intet udbetalingskrav i ikke-forbrugerkøb Kreditgiverens indenretlige fyldestgørelsesadgang Kreditgiverens udenretlige tilbagetagelse af det solgte Kapitel 9. Fordringers ophør Ophørsformer Ophør som følge af betaling Rette betalingsmodtager legitimationsregler Rette betalingssted Rette betalingstid XXIV

25 2.4. Rette valuta Deponering Deponering ifølge deponeringsloven Deponering ifølge aftale Novation Præklusion Konfusion Passivitet Efterbetaling Tilbagebetaling condictio indebiti Forældelse Forældelseslovenes anvendelsesområder Anvendelsesområdet for DL Anvendelsesområdet for 1908-loven Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt Afbrydelse af forældelsesfristen Afbrydelse ved skyldnerens anerkendelse af gælden Afbrydelse ved retsskridt mod skyldneren Afbrydelse i forbindelse med konkurs, tvangsakkord og gældssanering Mortifikation Modregning Almindelige modregningsbetingelser Fordringernes komputabilitet Fordringernes afviklingsmodenhed Krav til modfordringen Krav til hovedfordringen Gensidighedsbetingelsen Gensidighedsbetingelsen, når hovedfordringen er overdraget Fordringen, der ikke kan gøres til genstand for modregning Løn, feriepenge, underholdsbidrag o.lign Underholdsbidrag o.lign. forsørgelsesordninger Krav på erstatning for personskade og tab af forsørger Pensionskrav og lignende krav ifølge særlige opsparingsordninger Modregning udelukket ifølge lov eller forholdets karakter Modregningsadgang reguleret ved lov Modregningsadgang udelukket på grund af forholdets karakter Modregning i konkurs Begrænsninger i modregningsretten XXV

26 Begrænsninger som følge af fordringernes stiftelsstidspunkt Begrænsninger vedrørende modfordringen Begrænsninger vedrørende hovedfordringen Modregning over for dødsboet Kapitel 10. Tinglig sikkerhed Indledning Særligt om tinglysningssystemet ved fast ejendom TL 1. Prioritetsvirkningen Tidspunktet for retsvirkningernes indtræden En»ret«over en fast ejendom Aftaleerhververe ctr. kreditorer Hvornår fortrænges en utinglyst ret? Den tinglysningsmæssige legitimation »Tingbogshjemmel«ved frivillige dispositioner Tinglysning af offentlige retshandlinger Tinglysningsproceduren Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenterne Afvisning Tinglysning med frist Tinglysning med retsanmærkning Rettigheder, der ikke skal tinglyses TL TL 3 Brugsrettigheder over fast ejendom TL I øvrigt Særlige retsvirkninger af tinglysning TL 27»Gyldighedsvirkningen« Legitimationsvirkningen i TL Aflysning og udslettelse af rettigheder Rettelse af fejl i tingbogen. Erstatning Kapitel 11. Panteret i fast ejendom »Fast ejendom« Pantebrevene Pantebrevsformularen Pantsætterens pligter Betalingspligten Forringelse af den pantsatte ejendom Forsikring XXVI

27 Ejerskifte Retsstillingen ved tvangsauktion Konkurs og øvrige insolvenstilfælde Nærmere om de enkelte pantedokumenter Det ordinære pantebrev Skadelsløsbrevet Ejerpantebrevet Forholdet mellem flere rettighedshavere i fast ejendom TL 40, stk TL 40, stk TL 40, stk TL 40, stk Kreditorforfølgning Individualforfølgning Universalforfølgning Særligt om udnyttelse af ledige pladser inden for rammerne af et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev Aftaler om besættelse af ledige pladser Retsforfølgning mod ledige pladser Rykningsklausuler »Bestanddele«og»tilbehør«til fast ejendom. TL 38 og TL TL Kapitel 12. Løsøre som kreditsikringsobjekt Underpanterettigheder Bilbogen Underpantsætning af andet løsøre end motorkøretøjer Pantsætning af bestemte genstande »Virksomhedspant«TL 47 b, stk Misligholdelse og ophør Håndpantsætning af løsøre Stiftelsen af håndpanteret Sikringsakten Dispositioner over det pantsatte Panterettens ophør Tilbageholdsret Leasing af erhvervsløsøre Motiver for valg af leasing XXVII

28 5.2. Leasingaftalen Leasingaftalens parter Aftalens indhold. Misligholdelse Sale and lease back Refinansiering Håndpantsætning af de leasede genstande Underpantsætning af de leasede genstande Supplerende transport på leasingydelserne Særligt om retsstillingen i forbindelse med leasingselskabets konkurs Kapitel 13. Pantsætning af simple fordringer Indledning Byggeritransporter Aktørerne. Problemstilling Byggelån og forhåndslån Mellemfinansiering Byggelån Byggelånets karakteristika Byggelånstransporter Forhåndslån Transportformerne Hovedtransport Eftertransport Videretransport Sekundær transport Gensidighedsforholdet. Negligeringsretten Identifikation af den transporterede (del af en) fordring Placering i prioritetsrækken Pantsætningsaftalen Den deklaratoriske regel Pantsætters kompetence Eksstinktion Kreditudvidelsesproblemet Problemstilling Aftalen om primær transport Den sekundære transport Særlige krav til meddelelsen om indbrudstransport Aftaler mellem den primære og den sekundære transporthaver Deklaratorisk regel om kreditudvidelsesproblemet XXVIII

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

DANSK PRIVAT. RET 17. udg.

DANSK PRIVAT. RET 17. udg. DANSK PRIVAT RET 17. udg. Camilla Hørby Jensen (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DANSK PRIVATRET

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave

Bo von Eyben og Helle Isager. Lærebog i erstatningsret 6. udgave Bo von Eyben og Helle Isager Lærebog i erstatningsret 6. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Grundbegreber og afgrænsning 1 1. Erstatningsretten 1 1.1. Hvad er

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis B0RGE DAHL Erhvervsjura i et markeds0konomisk perspektiv 5. udgave ved Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis Handelsh0jskolens Forlag Distribution: Munksgaard Indhold

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE

KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER ANDEN UDGAVE W. E. von EYBEN PANTERETTIGHEDER KØBENHAVNS UNIVERSITETS FOND TIL TILVEJEBRINGELSE AF LÆREMIDLER af ANDEN UDGAVE / hat DANMARKS JURISTFORBUND Indholdsfortegnelse Afsnit I. Almindelig del 7 1. Panteretsbegrebet

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Forkortelsesliste XXI Almindelig del 1 Kapitel 1. Indledning 3 1. Grundbegreber og termer 3 2. Retskilder 9 3. EU-retlige

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Civilrettens styring af skatteretten

Civilrettens styring af skatteretten Civilrettens styring af skatteretten NIKOLAJ VINTHER JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FOR LA MACNUS INFORMATIK A> Forord 3 Forkortelser 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 11 A. Problemformulering 11 B. Afhandlingens

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) Justitsministeren (Lene Espersen): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven). (Lovforslag

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen.

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen. Vækstfondens almindelige betingelser for garantirammer 1 Udstedelse af garantier 1.1 Vækstfonden udsteder gennem Tryg Garanti garantier for Forsikringstager, såfremt Vækstfonden kan godkende garantivilkårene,

Læs mere

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3

I Panteretten XI Tinglysningslovens 37 og 38 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 Panterettigheder I Panteretten 2 1. Panteretten og andre sikkerhedsformer 2 2. Forholdet til fordringsretten 2 II Panterettens stiftelse - pantsætningsaftalen3 1. Stiftelsen 3 2. Hvornår foreligger der

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Aalborg Universitet. Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold

Aalborg Universitet. Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold Aalborg Universitet Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold Mathilde Smedegaard Gulddahl og Randi Balleby 16-05-2012 Titelblad Aalborg Universitet den 16. maj 2012 Prøvens navn: Bachelorprojekt

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Det entrepriseretlige hjemmelsproblem

Det entrepriseretlige hjemmelsproblem Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab? I This page intentionally left blank II Ole Hansen Det entrepriseretlige hjemmelsproblem modsætningsforhold eller fællesskab?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere