DANSK PRIVAT. RET 17. udg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PRIVAT. RET 17. udg."

Transkript

1 DANSK PRIVAT RET 17. udg. Camilla Hørby Jensen (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 DANSK PRIVATRET

3 DANSK PRIVATRET AF Camilla Hørby Jensen Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen 17. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Camilla Hørby Jensen (red.) Dansk Privatret 17. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 FORORD»Dansk Privatret«foreligger hermed i en revideret og ajourført 17. udgave. Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved handelshøjskoler, universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Kapitelafgrænsningen og valget af de systematiske hovedlinjer er foretaget af forfatterne i fællesskab og er på enkelte punkter ændret i forhold til 16. udgave. Som følge af konkurslovens nye regler om rekonstruktion er fordelingen af emner mellem kapitel 22 og kapitel 23 ændret. Således er kapitel 22 s hidtidige afsnit 1 om betalingsstandsning og afsnit 3 om tvangsakkord nu flyttet til kapitel 23. Endvidere er de afsluttende afsnit om skatteret i hvert kapitel udgået. Indholdet af de enkelte kapitler er de respektive forfattere ansvarlige for. Professor Aage Michelsen er efter at have bidraget til 16 udgaver af bogen udtrådt af forfatterkollegiet. Lektor, ph.d. René Franz Henschel er indtrådt i stedet. Professor, dr.jur. Paul Krüger Andersen har udarbejdet kapitlerne 23 og 28-34; professor, lic.jur. Nis Jul Clausen LL.M. kapitlerne og 20-22; professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund kapitlerne 5, 11, 13 og 25-27; lektor, ph.d. René Franz Henschel kapitlerne 1-4, 10 og 12; lektor, ph.d. Camilla Hørby Jensen kapitlerne 8-9 og og professor, lic.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen kapitlerne 6-7, 19 og Professor, jur.dr. Ole Hasselbalch har udarbejdet kapitel 24. Lektor, ph.d. Camilla Hørby Jensen har forestået redaktionen af værket. Vi takker stud.ha(jur.) Trine Skovlund Hansen, Syddansk Universitet, for værdifuld hjælp med udarbejdelsen af stikordsregistret samt korrekturlæsning af visse kapitler. Ligeledes takkes stud.jur. Stephanie Bak Pedersen, Syddansk Universitet, og stud.cand.merc.(jur.) Thania Thomsen, Syddansk Universitet, for at have bistået med korrekturlæsning. Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2012, og materiale fremkommet efter d. 1. maj 2012 er ikke inddraget. Forfatterne 5

6

7 OVERSIGT OVER LOVFORKORTELSER Oversigt over lovforkortelser Aftaleloven: Boligreguleringsloven CISG International Købelov: Danske Lov: Dødsboskifteloven: Erhvervslejeloven Erhvervsvirksomhedsloven: Erstatningsansvarsloven: Forbrugerklageloven: Forsikringsaftaleloven: Gældsbrevsloven: Kildeskatteloven: Kommissionsloven: Konkurrenceloven: Konkursloven: Kreditaftaleloven: Købeloven: Lejeloven Ligningsloven: Markedsføringsloven: Personskatteloven: Produktansvarsloven: Retsplejeloven: Selskabsloven: Selskabsskatteloven: Statsskatteloven: Tinglysningsloven: Tinglysningsafgiftsloven Værdipapirhandelsloven: Værgemålsloven Årsregnskabsloven: Aftl. BRL CISG DL dsl. EL LEV EAL FKL FAL Gbl. KSL Kmsl. Krl. KL Kal Kbl. LL LL Mfl. PSL PAL Rpl. SL SEL STL TL TAL Vphl. VML ÅRL 7

8

9 INDHOLDSOVERSIGT Indholdsoversigt Del 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Retssystemet og retskilderne EU-retten Oversigt over retsplejen International privatret Skatteret Grundlæggende principper Del 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Kapitel 7 Kapitel 8. Kapitel 9. Kapitel 10. Aftaler Mellemmandsret Erstatning uden for kontraktsforhold Produktansvar Forsikring Del 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11 Kapitel 12. Kapitel 13. Køb Internationale Køb Køb af fast ejendom Tinglysningssystemet Del 4. Fordringer Kapitel 14. Kapitel 15. Kapitel 16. Fordringer Personskifte i skyldforhold Negotiable fordringer Del 5. Kreditret Kapitel 17. Kapitel 18. Kapitel 19. Kreditaftaler Pant Kaution og garanti 9

10 Indholdsoversigt Del 6. Tvangsfuldbyrdelse, konkurs og rekonstruktion Kapitel 20. Kapitel 21. Kapitel 22. Kapitel 23. Introduktion Udlæg og anden individualforfølgning Konkurs og gældssanering Rekonstruktion Del 7. Særlige kontrakttyper Kapitel 24. Kapitel 25. Kapitel 26. Kapitel 27. Ansættelsesforhold Forvaring Leje af fast ejendom Entreprise Del 8. Selskaber og andre juridiske personer Kapitel 28. Kapitel 29. Kapitel 30. Introduktion sammenhæng og forskelle Personselskaber Kapitalselskaber Del 9. Regulering og erhvervsudøvelse Kapitel 31. Kapitel 32. Kapitel 33. Kapitel 34. Introduktion Immaterialret Markedsføringsret Konkurrenceret Del 10. Familie- og arveret Kapitel 35. Kapitel 36. Ægtefællers formueforhold Arv 10

11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Oversigt over lovforkortelser... 7 Del 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne Indledning Retskilderne Lovstof Loves fortolkning Deklaratoriske og præceptive lovbestemmelser Lovkonflikter mv Offentliggørelse af lovstof mv Administrative forskrifter Bekendtgørelser Cirkulærer Vejledninger Retspraksis Sædvane Forholdets natur Retssystemet Privatret og offentlig ret Formuerettigheder Civilproces, fogedret og skifteret Retsevne og handleevne Retsevne Handleevne Kapitel 2. EU-retten Traktatgrundlaget Historik Lissabon-traktaten EU-retten

12 2.1. Generelt Særligt om traktatens friheder Frie varebevægelser Arbejdskraftens fri bevægelighed Etableringsretten Fri udveksling af tjenesteydelser Kapital og betalinger EU s institutioner Europa-Parlamentet Rådet for Den Europæiske Union Det Europæiske Råd Europa-Kommissionen Den Europæiske Unions Domstol Den Europæiske Centralbank Revisionsretten Retsakterne Forordninger Direktiver Afgørelser Henstillinger og udtalelser Lovgivningsproceduren i EU Vedtagelse af retsakter Den almindelige beslutningsprocedure Implementeringen på nationalt plan Offentliggørelse af EU-retsakter mv Kapitel 3. Oversigt over retsplejen Indledning Borgerlig retspleje og strafferetspleje Domstolenes organisation og kompetence Almindelige og særlige domstole. Klagenævn Byretter Fogedretter Skifteretter Landsretter Højesteret Særlige domstole Klagenævn Domstolenes saglige kompetence (virkekreds)

13 3.3. De almindelige domstoles stedlige kompetence (værneting) International kompetence Funktionel kompetence Appel Genoptagelse Retssagens parter. Processuelle grundprincipper Påtalesubjekt Partsprincip Forhandlings- og dispositionsmaksime Bevisbedømmelse Bevisbyrde Fuldbyrdelses- og anerkendelsessøgsmål. Retskraft Danske retsafgørelser Sagsbehandling af en inkassosag Fremmede retsafgørelser Forlig Voldgift Kapitel 4. International privatret Indledning Retskilder Lovvalgsreglerne Funktion og opdeling Aftalefriheden og begrænsninger heri Den individualiserede metode Enhedsbedømmelse Kapitel 5. Skatteret Grundlæggende principper Indledning Retskilderne i skatteretten Særligt om EU-retten Subjektiv skattepligt Ubegrænset skattepligt for fysiske personer Begrænset skattepligt for fysiske personer International dobbeltbeskatning Objektiv skattepligt Indtægter Fradragsberettigede udgifter Driftsomkostninger

14 Skattemæssige afskrivninger Periodisering Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling Rette indkomstmodtager Lovhjemlet indkomstdeling Skatteberegningen Skatteforvaltningsret Del 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Aftaler Indledning Den historiske udvikling Aftaleloven Fastlæggelse af de mest centrale begreber Gensidigt bebyrdende aftale ctr. gaveaftaler Dansk ret opstiller normalt ikke formkrav for aftaler Aftalers indgåelse tilbud og accept Tilbud Løfte Løftebetingelser Afgiveren skal pålægge sig en byrde Erklæringen skal give udtryk for en beslutning Adressat Afgivelse Erklæringen skal være kommet til kundskab Accept Acceptfrist Aftalelovens Aftalelovens Afslag på tilbud Forsinket accept Uoverensstemmende accept Udpegelse af medkontrahenten Reklamation Afkald på accept Aftalers tilblivelse på anden vis Standardkontrakters vedtagelse Specielle kontraktsprocedurer Kvasiaftaler Forpligtelse som følge af passivitet

15 6. Aftalers fortolkning og udfyldning Indledning Fortolkning Fortolkningsmomenter Fortolkningsregler Fortolkning af standardkontrakter Udfyldning Aftale og fortolkning ctr. udfyldning bevismæssigt Løfters ugyldighed Indledning og definition Stærke og svage ugyldighedsgrunde Positive lovbestemmelser om ugyldighed Umyndighed Umyndighed medfører som hovedregel ugyldighed Undtagelser fra hovedreglen Umyndigheds-ugyldighedens retsvirkninger Sindssygdom mv Falsk og forfalskning Tvang Voldelig kompulsiv tvang og mekanisk tvang Anden tvang Svig Udnyttelse Uoverensstemmelse mellem vilje og erklæring , stk , stk Reservatio mentalis Pro forma aftaler Aftl. 33 reglen om»almindelig hæderlighed« Aftl. 36 generalklausulen Indholdsmangler Løfter, som strider mod ærbarheden Løfter, som strider mod loven Konkurrenceklausuler Tilsidesættelse af standardvilkår Andre situationer, hvor et løfte (muligvis) ikke er bindende Supplement til reglen i Aftl Supplement til reglen i Aftl Bristede forudsætninger

16 7.5. Forbrugeraftaleloven Ugyldighedens retsvirkninger Inter partes Over for løftemodtagerens kreditorer Over for løftemodtagerens omsætningserhververe Tredjemandsløfter Kapitel 7. Mellemmandsret Indledning Bud Fuldmagt Fuldmagtstyper fuldmagt med og uden særlig tilværelse Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagt med særlig tilværelse Bemyndigelse ctr. fuldmagt Retsforholdet mellem fuldmagtsgiveren og tredjemand Fuldmagtsgivelsen ugyldig Fuldmagtsgiverens død eller konkurs Fuldmægtigen overskrider sin bemyndigelse/fuldmagt Fuldmægtigens løfte til tredjemand ugyldigt Fuldmagten tilbagekaldt Retsforholdet mellem fuldmægtigen og tredjemand Retsforholdet mellem fuldmagtsgiveren og fuldmægtigen Kommission Retsstillingen over for tredjemand Forpligtelsen over for tredjemand Ejendomsretten til det hos kommissionæren værende gods Ejendomsretten til fordringen mod tredjemand Ejendomsretten til de af tredjemand betalte penge Kommissionærens videresalg af kommittentens gods Retsforholdet mellem kommittenten og kommissionæren Handelsagenter Indledning Har en handelsagent fuldmagt? Parternes pligt til loyalitet Handelsagentens ret til provision Konkurrenceklausuler Agenturaftalens ophør I hvilket omfang kan handelsagentlovens regler fraviges?

17 5.8. Retsforholdet mellem handelsagenten og tredjemand Handelsrejsende Mæglere Negotiorum gestio Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold Indledning og afgrænsning Erstatningsreglernes funktion Erstatning og forsikring Ansvarsgrundlaget Culpaansvar Ansvar i ansættelsesforhold Arbejdsgivers ansvar Arbejdstagers ansvar Objektivt ansvar Lovbestemt objektivt ansvar Særligt om ansvar for motordrevne køretøjer Objektivt ansvar uden hjemmel i lov Præsumptionsansvar Børns og sindssyges erstatningsansvar Objektive ansvarsfrihedsgrunde Nødværge Nødret Samtykke Negotiorum gestio Den erstatningskrævende skal have lidt et tab Ikke alle tab erstattes (fuldt ud) Indirekte tab Skadelidtes tabsbegrænsningspligt Påvirkes skadelidtes krav af tredjemands ydelse? Årsagsforbindelse og påregnelighed Skadelidtes medvirken Flere skadevoldere Kapitel 9. Produktansvar Indledning Regelgrundlag Det retspraksisudviklede produktansvar Produkt Defekt

18 3.3. Produktskade Ansvar Forældelse Produktansvarsloven Produkt Defekt Produktskade Ansvar Ansvaret for producenter Ansvaret for mellemhandlere Flere erstatningsansvarlige og regres Forældelse Det international-privatretlige aspekt Kapitel 10. Forsikring Indledning Hvad er forsikring? Forskellige former for forsikring Formålet med forsikring Forsikringsaftaleloven Forsikringsaftalen Aftalens indgåelse Aftalens fortolkning Tilsidesættelse af forsikringsvilkår Oplysningspligten FAL FAL FAL FAL FAL 8 og Policens betydning Parternes hovedforpligtelser Selskabets forpligtelse Forsikringstagerens pligt til at betale præmie Den sikredes biforpligtelser Fareforøgelse Sikkerhedsforskrifter Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Den sikredes pligt til at afværge og begrænse skaden Anmeldelse af forsikringsbegivenheden

19 5. Forsikringserstatningen Interessebegrebet Vindingsforbuddet i FAL 39, stk Hvilke interesser er forsikret? Hvis interesse er forsikret? Forsikringserstatningens fastsættelse Totalskade Erstatning på grundlag af genanskaffelsesprisen Erstatning på grundlag af nyværdiforsikring Partiel skade Overforsikring Underforsikring Dobbeltforsikring Selvrisiko Erstatningens udbetaling, forfaldstid og forrentning samt forældelse Specielle problemer ved livsforsikring og anden personforsikring Forsikring til gunst for tredjemand Livsforsikringer som pantesikkerhed Indskrænkning i adgangen til kreditorforfølgning Selskabets regresret Del 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11. Køb Indledning Begrebet køb Købeloven Lovens karakter og fravigelighed Lovens anvendelsesområde Forskellige typer købeaftaler Specieskøb og genuskøb Handelskøb og civilt køb Forbrugerkøbsreglerne Udveksling af parternes ydelser Tiden for aftalens opfyldelse Begrebet levering Leveringsstedet Køberens ydelse (købesummen) Sælgers ydelse (salgsgenstanden)

20 Afhentningskøb Udbringelseskøb Forsendelseskøb Forbrugerkøb Ydelse mod ydelse Den almindelige regel (Kbl. 14) Afsendelseskøb (Kbl. 15, 16 og 71) Betaling mod udlevering af selve varen Betaling mod dokumenter Risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang og forringelse Risikobegrebet Nærmere om risikoreglerne Hovedreglen i Kbl. 17, stk Undtagelser fra reglen om at leveringstidspunktet er afgørende Sælgers ydelse Indledning Omfanget af sælgers ydelse hovedydelse og biydelser Udbytte af salgsgenstanden (Kbl ) Spillerum for mængden (Kbl. 66) Forsinkelse Retten til at fastholde købet (naturalopfyldelse) Ret til at hæve købet Retten til at kræve skadeserstatning Speciessælgerens erstatningsansvar Genussælgers erstatningsansvar Erstatningens omfang Købers reklamationspligt Mangler Indledning Nærmere om mangelsbegrebet Ikke alle fejl er mangler Mangelsbedømmelsen Det afgørende tidspunkt Mangelsbeføjelserne Forholdsmæssigt eller passende afslag Retten til at hæve købet Ret til at kræve mangelfri ydelse (omlevering, efterlevering og afhjælpning)

21 Købers ret til erstatning Mangelsbeføjelsernes bortfald Afhjælpning af manglen Reklamationsregler (Kbl og 81-85) Øvrige forhold Retlige mangler Vanhjemmel Rådighedsmangler Købers ydelse Omfanget af købers ydelse Selve købesummen Særregel for handelskøb Omkostninger mv Andre regler om prissætning af sælgers ydelse Misligholdelse fra købers side Begrebet forsinkelse Sælgers beføjelser Sælgers ret til at fastholde købet Sælgers ret til at hæve købet Sælgers ret til erstatning Sælgers reklamationspligt Fordringshavermora. Ophævelse af køb mv. Almindelige reklamationsregler Fordringshavermora Sælgers fordringshavermora Købers fordringshavermora Retsvirkningerne af købers fordringshavermora Omsorgspligten og dens begrænsninger Salgspligt Nærmere om sælgers beføjelser Ophævelse af køb mv Almindelige regler om afvisning af salgsgenstanden Købers omsorgspligt Genstandens tilbagegivelse til sælger Afhængigheden mellem ydelserne fastholdes længst muligt Erstatningsberegningen Almindelige reklamationsregler Købers beskyttelse Købers retsforfølgningsbeskyttelse

22 Indledning Specieskøb: Fra aftalens tidspunkt Genuskøb: Ved bindende individualisering Særligt om bestillingskøb o.l Særligt om overdragelse til sikkerhed Omsætningsbeskyttelse. Ekstinktions-/vindikationsspørgsmål Indledning Til fordel for hvem kan ekstinktion finde sted? De forskellige konflikttilfælde Tyveri Ulovlig omgang med hittegods o.l Forskellige betroelsestilfælde Sælgers (A s) beskyttelse ved ejendomsforbeholdskøbers (B s) videresalg Overdragerens (B s) adkomst ugyldig eller uvirksom »Legitimationstilfælde« Den førstberettigede (A) afleder sin ret fra overdrageren (B) Almindelige synspunkter og regler Sælgerens beskyttelse Købers manglende betalingsevne Indledning Sælgers standsningsret (Kbl. 39 og 40) Retten til at holde salgsgenstanden tilbage Retten til at standse afsendt gods Retten til at hæve købet Afværgelse af sælgers standsningsret Sælgers udtagelsesret Kapitel 12. Internationale køb Indledning Konventionens anvendelsesområde m.v Aftalens indgåelse Forslag eller tilbud CISG art Tilbud CISG del III Løsørekøb Almindelige bestemmelser Sælgerens pligter Levering af varen og overgivelse af dokumenter

23 Varens kontraktmæssighed (mangler) og tredjemandskrav Faktiske mangler Køberens undersøgelsespligt. Reklamationsfrister mv Retsmangler Immaterialrettigheder Købers beføjelser i tilfælde af sælgers misligholdelse Retten til at fastholde aftalen Retten til at hæve aftalen Retten til at kræve erstatning Købers pligter Købesummens betaling Modtagelse af varen Sælgers beføjelser i anledning af købers misligholdelse Retten til at fastholde aftalen Retten til at hæve aftalen Risikoens overgang Regler som er fælles for sælgers og købers pligter Anticiperet misligholdelse og køb, hvor varen skal leveres efterhånden Erstatning Renter Ansvarsfritagelse Virkningerne af aftalens ophævelse Sælgers og købers omsorgspligt Forsikring af varer i internationale køb Valg af forsikringsform Forsikringsbetingelser Transportret Retskilderne Transportdokumenterne Forskellige former for dokumenter Fragtdokumenternes virkninger Beskrivelsesansvaret Lovvalgsregler i internationale løsørekøb Hvilken regulering gælder? Løsørekøbslovens anvendelsesområde Hvilke kontrakter? Hvilke retsspørgsmål? Partsautonomien

24 De deklaratoriske lovvalgsregler Regler for køberetlig undersøgelse Kapitel 13. Køb af fast ejendom Tinglysningssystemet Indledning Køb af fast ejendom Retskilder Købsaftalens form mv Ejendomsformidling, rådgivning mv Undersøgelser vedrørende ejendommen Købsaftale Tinglysning af ejerskifte Betinget skøde Køberens omsætningsbeskyttelse Parternes dispositionsadgang Håndhævelse af tilbagetagelsesadgangen Endeligt (ubetinget) skøde Parternes pligter Skødegivelse Berigtigelse af købesummen Gældsovertagelse Kontant udbetaling Sælgerpantebrev Risikoovergang Refusion Omkostninger Misligholdelse Tinglysningssystemet Tinglysningssystemets funktioner Retskilder Tinglysningssystemets udvikling Edb-baseret registrering Digital tinglysning Tinglysningsretten Ekstern og intern portal Sagsgangen Tingbogslegitimation mv. Fuldmagts- og anmelderordning Organisatorisk Tinglysningsproceduren

25 Grundlaget for tinglysning Tinglysningsproceduren Tinglysningens retsvirkninger Prioritetsvirkningen Undtagelser fra tinglysningskravet Gyldighedsvirkningen Del 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Indledning Gældsbrevsloven og andre retskilder Flere skyldneres hæftelse Solidarisk hæftelse Regres mellem solidariske skyldnere Pro rata hæftelse Skyldnerens pligter Betalingsmidler Penge herunder fremmed valuta Checks Betalings- og kreditkort og andre elektroniske betalinger Betalingstjenesteloven Hæftelse og ansvar Betalingstid Forfaldstid Frigørelsestid Betalingssted Rette modtager Betingelser for skyldnerens betalingspligt Misligholdelse Fordringshaverens ret til at kræve betaling før forfaldstid Erstatning Forhalingsrente morarente Erstatning ved siden af forhalingsrenten rykkergebyr mv Kurstab ved forpligtelser i fremmed valuta Fordringshavermora Fordringers ophør Opgivelse Modregning

René Franz Henschel (red.) Hanne Søndergaard Birkmose Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Camilla Hørby Jensen Hans Viggo Godsk Pedersen

René Franz Henschel (red.) Hanne Søndergaard Birkmose Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Camilla Hørby Jensen Hans Viggo Godsk Pedersen DANSK PRIVAT RET 18. udg. René Franz Henschel (red.) Hanne Søndergaard Birkmose Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Camilla Hørby Jensen Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DANSK

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen Lærebog i dansk og international køberet 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

DANSK PRIVAT. RET 16. udg.

DANSK PRIVAT. RET 16. udg. DANSK PRIVAT RET 16. udg. Hans Henrik Edlund (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Camilla Hørby Jensen Aage Michelsen Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Sidehoved DANSK

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

DANSK PRIVATRET. Nis Jul Clausen Hanne Søndergaard Birkmose Hans Henrik Edlund Hans Viggo Godsk Pedersen René Franz Henschel Camilla Hørby Jensen

DANSK PRIVATRET. Nis Jul Clausen Hanne Søndergaard Birkmose Hans Henrik Edlund Hans Viggo Godsk Pedersen René Franz Henschel Camilla Hørby Jensen DANSK PRIVATRET AF Nis Jul Clausen Hanne Søndergaard Birkmose Hans Henrik Edlund Hans Viggo Godsk Pedersen René Franz Henschel Camilla Hørby Jensen 19. udgave HA/HD Studiebrug Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning Oversigt Del I Obligationsret 1 Introduktion til obligationsret 25 2 Aftaleret 26 3 Almindelig obligationsret 47 4 Dansk køberet 74 5 International køberet 98 6 Kreditaftaleret 114 Del II Forsikrings-

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Obligationsret 2. Del

Obligationsret 2. Del Bernhard Gomard Obligationsret 2. Del 3. udgave 2003 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 Indholdsfortegnelse Forord XIII AFSNIT III. Misligholdelse (kontraktbrud) 1 Kap. 6. Oversigt og grundbegreber

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Aftaler og mellemmænd

Aftaler og mellemmænd Aftaler og mellemmænd Lennart Lynge Andersen Palle Bo Madsen 7. udgave Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen Aftaler og mellemmænd 7. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord AFSNIT I Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 AFSNIT I Kapitel 1. Grundbegreber og grundregler... 15 1. Obligationsretlige skyldforhold... 15 1.1. Begreberne obligationsret og formueret... 15 1.2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

Almindelig kontraktsret

Almindelig kontraktsret BERNHARD GOMARD HANS VIGGO GODSK PEDERSEN ANDERS ØRGAARD Almindelig kontraktsret 4. UDGAVE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Almindelig kontraktsret Bernhard Gomard Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb

Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb særligt om tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse This page intentionally left blank Stinne Richter Berg Retsvirkninger af

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne This page intentionally left blank Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret 3. udgave Gjellerup Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret, 3. udgave. Mads Bryde Andersen og Gjellerup Kopiering fra

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

immaterialretsaftaler

immaterialretsaftaler Birgit Liin MISLIGHOLDELSE AF immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Misligholdelse af immaterialretsaftaler Birgit Liin Misligholdelse af immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave

Erstatningsret. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo. 1. udgave Erstatningsret Jura for kortere videregående uddannelser 1. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Erstatningsret Jura for kortere og videregående uddannelser 1. udgave 2016 Forfattere og oversættere

Læs mere

Arbejdsmarkedspension 2009

Arbejdsmarkedspension 2009 Arbejdsmarkedspension 2009 1 This page intentionally left blank 2 Mads Bryde Andersen & Jens Kristiansen Arbejdsmarkedspension 2009 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 Arbejdsmarkedspension 1. udgave,

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Almindelig kontraktsret

Almindelig kontraktsret Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard Almindelig kontraktsret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Forord 11 Kapitel 1. Social funktion og juridisk konstruktion 1. Anvendelsen

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen Bernhard Gomard Obligationsret 4. del 2. udgave ved Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Bernhard Gomard ved Torsten Iversen Obligationsret 4. del 2. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

Kaution og tredjemandspant

Kaution og tredjemandspant Hans Helge Beck Thomsen Kaution og tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold 3. udgave Kapitel 1 Solidariske skyldforhold...................................... 13 1. Om begrebet et solidarisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HELLE ISAGER FÆRDSELS ANSVAR JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Færdselsansvar Helle Isager Færdselsansvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Isager Færdselsansvar 5. udgave, 1. oplag 2014 by

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard 19, Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave

Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck. K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Joseph Lookofsky Vibe Ulfbeck K0b Dansk indenlandsk foafbsret 3. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2008 XI Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kobekontrakter og andre kontrakter 1 1.1. Indledning 1

Læs mere

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret This page intentionally left blank Pia Moltke Jensen Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

ERHVERVS STRAFFE RETTEN

ERHVERVS STRAFFE RETTEN Hovedlinjer i VAGN GREVE & LARS BO LANGSTED ERHVERVS STRAFFE RETTEN 7. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten Vagn Greve & Lars Bo Langsted Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten

Læs mere

Lov om kollektive afskedigelser

Lov om kollektive afskedigelser Lov om kollektive afskedigelser 2. udgave Med kommentarer af Lene Court-Payen Mette Klingsten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om kollektive afskedigelser med kommentarer Lene Court-Payen og Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Uddannelses Center Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Tinglysningens retsvirkninger

Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Truelsen Tinglysningens retsvirkninger Lone Mai Troelsen Tinglysningens retsvirkninger 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017 ISBN 978-87-619-3964-7 Omslag: Birger Gregers,

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere