DANSK PRIVAT. RET 17. udg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PRIVAT. RET 17. udg."

Transkript

1 DANSK PRIVAT RET 17. udg. Camilla Hørby Jensen (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 DANSK PRIVATRET

3 DANSK PRIVATRET AF Camilla Hørby Jensen Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen 17. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Camilla Hørby Jensen (red.) Dansk Privatret 17. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 FORORD»Dansk Privatret«foreligger hermed i en revideret og ajourført 17. udgave. Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved handelshøjskoler, universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Kapitelafgrænsningen og valget af de systematiske hovedlinjer er foretaget af forfatterne i fællesskab og er på enkelte punkter ændret i forhold til 16. udgave. Som følge af konkurslovens nye regler om rekonstruktion er fordelingen af emner mellem kapitel 22 og kapitel 23 ændret. Således er kapitel 22 s hidtidige afsnit 1 om betalingsstandsning og afsnit 3 om tvangsakkord nu flyttet til kapitel 23. Endvidere er de afsluttende afsnit om skatteret i hvert kapitel udgået. Indholdet af de enkelte kapitler er de respektive forfattere ansvarlige for. Professor Aage Michelsen er efter at have bidraget til 16 udgaver af bogen udtrådt af forfatterkollegiet. Lektor, ph.d. René Franz Henschel er indtrådt i stedet. Professor, dr.jur. Paul Krüger Andersen har udarbejdet kapitlerne 23 og 28-34; professor, lic.jur. Nis Jul Clausen LL.M. kapitlerne og 20-22; professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund kapitlerne 5, 11, 13 og 25-27; lektor, ph.d. René Franz Henschel kapitlerne 1-4, 10 og 12; lektor, ph.d. Camilla Hørby Jensen kapitlerne 8-9 og og professor, lic.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen kapitlerne 6-7, 19 og Professor, jur.dr. Ole Hasselbalch har udarbejdet kapitel 24. Lektor, ph.d. Camilla Hørby Jensen har forestået redaktionen af værket. Vi takker stud.ha(jur.) Trine Skovlund Hansen, Syddansk Universitet, for værdifuld hjælp med udarbejdelsen af stikordsregistret samt korrekturlæsning af visse kapitler. Ligeledes takkes stud.jur. Stephanie Bak Pedersen, Syddansk Universitet, og stud.cand.merc.(jur.) Thania Thomsen, Syddansk Universitet, for at have bistået med korrekturlæsning. Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2012, og materiale fremkommet efter d. 1. maj 2012 er ikke inddraget. Forfatterne 5

6

7 OVERSIGT OVER LOVFORKORTELSER Oversigt over lovforkortelser Aftaleloven: Boligreguleringsloven CISG International Købelov: Danske Lov: Dødsboskifteloven: Erhvervslejeloven Erhvervsvirksomhedsloven: Erstatningsansvarsloven: Forbrugerklageloven: Forsikringsaftaleloven: Gældsbrevsloven: Kildeskatteloven: Kommissionsloven: Konkurrenceloven: Konkursloven: Kreditaftaleloven: Købeloven: Lejeloven Ligningsloven: Markedsføringsloven: Personskatteloven: Produktansvarsloven: Retsplejeloven: Selskabsloven: Selskabsskatteloven: Statsskatteloven: Tinglysningsloven: Tinglysningsafgiftsloven Værdipapirhandelsloven: Værgemålsloven Årsregnskabsloven: Aftl. BRL CISG DL dsl. EL LEV EAL FKL FAL Gbl. KSL Kmsl. Krl. KL Kal Kbl. LL LL Mfl. PSL PAL Rpl. SL SEL STL TL TAL Vphl. VML ÅRL 7

8

9 INDHOLDSOVERSIGT Indholdsoversigt Del 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Retssystemet og retskilderne EU-retten Oversigt over retsplejen International privatret Skatteret Grundlæggende principper Del 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Kapitel 7 Kapitel 8. Kapitel 9. Kapitel 10. Aftaler Mellemmandsret Erstatning uden for kontraktsforhold Produktansvar Forsikring Del 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11 Kapitel 12. Kapitel 13. Køb Internationale Køb Køb af fast ejendom Tinglysningssystemet Del 4. Fordringer Kapitel 14. Kapitel 15. Kapitel 16. Fordringer Personskifte i skyldforhold Negotiable fordringer Del 5. Kreditret Kapitel 17. Kapitel 18. Kapitel 19. Kreditaftaler Pant Kaution og garanti 9

10 Indholdsoversigt Del 6. Tvangsfuldbyrdelse, konkurs og rekonstruktion Kapitel 20. Kapitel 21. Kapitel 22. Kapitel 23. Introduktion Udlæg og anden individualforfølgning Konkurs og gældssanering Rekonstruktion Del 7. Særlige kontrakttyper Kapitel 24. Kapitel 25. Kapitel 26. Kapitel 27. Ansættelsesforhold Forvaring Leje af fast ejendom Entreprise Del 8. Selskaber og andre juridiske personer Kapitel 28. Kapitel 29. Kapitel 30. Introduktion sammenhæng og forskelle Personselskaber Kapitalselskaber Del 9. Regulering og erhvervsudøvelse Kapitel 31. Kapitel 32. Kapitel 33. Kapitel 34. Introduktion Immaterialret Markedsføringsret Konkurrenceret Del 10. Familie- og arveret Kapitel 35. Kapitel 36. Ægtefællers formueforhold Arv 10

11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Oversigt over lovforkortelser... 7 Del 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne Indledning Retskilderne Lovstof Loves fortolkning Deklaratoriske og præceptive lovbestemmelser Lovkonflikter mv Offentliggørelse af lovstof mv Administrative forskrifter Bekendtgørelser Cirkulærer Vejledninger Retspraksis Sædvane Forholdets natur Retssystemet Privatret og offentlig ret Formuerettigheder Civilproces, fogedret og skifteret Retsevne og handleevne Retsevne Handleevne Kapitel 2. EU-retten Traktatgrundlaget Historik Lissabon-traktaten EU-retten

12 2.1. Generelt Særligt om traktatens friheder Frie varebevægelser Arbejdskraftens fri bevægelighed Etableringsretten Fri udveksling af tjenesteydelser Kapital og betalinger EU s institutioner Europa-Parlamentet Rådet for Den Europæiske Union Det Europæiske Råd Europa-Kommissionen Den Europæiske Unions Domstol Den Europæiske Centralbank Revisionsretten Retsakterne Forordninger Direktiver Afgørelser Henstillinger og udtalelser Lovgivningsproceduren i EU Vedtagelse af retsakter Den almindelige beslutningsprocedure Implementeringen på nationalt plan Offentliggørelse af EU-retsakter mv Kapitel 3. Oversigt over retsplejen Indledning Borgerlig retspleje og strafferetspleje Domstolenes organisation og kompetence Almindelige og særlige domstole. Klagenævn Byretter Fogedretter Skifteretter Landsretter Højesteret Særlige domstole Klagenævn Domstolenes saglige kompetence (virkekreds)

13 3.3. De almindelige domstoles stedlige kompetence (værneting) International kompetence Funktionel kompetence Appel Genoptagelse Retssagens parter. Processuelle grundprincipper Påtalesubjekt Partsprincip Forhandlings- og dispositionsmaksime Bevisbedømmelse Bevisbyrde Fuldbyrdelses- og anerkendelsessøgsmål. Retskraft Danske retsafgørelser Sagsbehandling af en inkassosag Fremmede retsafgørelser Forlig Voldgift Kapitel 4. International privatret Indledning Retskilder Lovvalgsreglerne Funktion og opdeling Aftalefriheden og begrænsninger heri Den individualiserede metode Enhedsbedømmelse Kapitel 5. Skatteret Grundlæggende principper Indledning Retskilderne i skatteretten Særligt om EU-retten Subjektiv skattepligt Ubegrænset skattepligt for fysiske personer Begrænset skattepligt for fysiske personer International dobbeltbeskatning Objektiv skattepligt Indtægter Fradragsberettigede udgifter Driftsomkostninger

14 Skattemæssige afskrivninger Periodisering Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling Rette indkomstmodtager Lovhjemlet indkomstdeling Skatteberegningen Skatteforvaltningsret Del 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Aftaler Indledning Den historiske udvikling Aftaleloven Fastlæggelse af de mest centrale begreber Gensidigt bebyrdende aftale ctr. gaveaftaler Dansk ret opstiller normalt ikke formkrav for aftaler Aftalers indgåelse tilbud og accept Tilbud Løfte Løftebetingelser Afgiveren skal pålægge sig en byrde Erklæringen skal give udtryk for en beslutning Adressat Afgivelse Erklæringen skal være kommet til kundskab Accept Acceptfrist Aftalelovens Aftalelovens Afslag på tilbud Forsinket accept Uoverensstemmende accept Udpegelse af medkontrahenten Reklamation Afkald på accept Aftalers tilblivelse på anden vis Standardkontrakters vedtagelse Specielle kontraktsprocedurer Kvasiaftaler Forpligtelse som følge af passivitet

15 6. Aftalers fortolkning og udfyldning Indledning Fortolkning Fortolkningsmomenter Fortolkningsregler Fortolkning af standardkontrakter Udfyldning Aftale og fortolkning ctr. udfyldning bevismæssigt Løfters ugyldighed Indledning og definition Stærke og svage ugyldighedsgrunde Positive lovbestemmelser om ugyldighed Umyndighed Umyndighed medfører som hovedregel ugyldighed Undtagelser fra hovedreglen Umyndigheds-ugyldighedens retsvirkninger Sindssygdom mv Falsk og forfalskning Tvang Voldelig kompulsiv tvang og mekanisk tvang Anden tvang Svig Udnyttelse Uoverensstemmelse mellem vilje og erklæring , stk , stk Reservatio mentalis Pro forma aftaler Aftl. 33 reglen om»almindelig hæderlighed« Aftl. 36 generalklausulen Indholdsmangler Løfter, som strider mod ærbarheden Løfter, som strider mod loven Konkurrenceklausuler Tilsidesættelse af standardvilkår Andre situationer, hvor et løfte (muligvis) ikke er bindende Supplement til reglen i Aftl Supplement til reglen i Aftl Bristede forudsætninger

16 7.5. Forbrugeraftaleloven Ugyldighedens retsvirkninger Inter partes Over for løftemodtagerens kreditorer Over for løftemodtagerens omsætningserhververe Tredjemandsløfter Kapitel 7. Mellemmandsret Indledning Bud Fuldmagt Fuldmagtstyper fuldmagt med og uden særlig tilværelse Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagt med særlig tilværelse Bemyndigelse ctr. fuldmagt Retsforholdet mellem fuldmagtsgiveren og tredjemand Fuldmagtsgivelsen ugyldig Fuldmagtsgiverens død eller konkurs Fuldmægtigen overskrider sin bemyndigelse/fuldmagt Fuldmægtigens løfte til tredjemand ugyldigt Fuldmagten tilbagekaldt Retsforholdet mellem fuldmægtigen og tredjemand Retsforholdet mellem fuldmagtsgiveren og fuldmægtigen Kommission Retsstillingen over for tredjemand Forpligtelsen over for tredjemand Ejendomsretten til det hos kommissionæren værende gods Ejendomsretten til fordringen mod tredjemand Ejendomsretten til de af tredjemand betalte penge Kommissionærens videresalg af kommittentens gods Retsforholdet mellem kommittenten og kommissionæren Handelsagenter Indledning Har en handelsagent fuldmagt? Parternes pligt til loyalitet Handelsagentens ret til provision Konkurrenceklausuler Agenturaftalens ophør I hvilket omfang kan handelsagentlovens regler fraviges?

17 5.8. Retsforholdet mellem handelsagenten og tredjemand Handelsrejsende Mæglere Negotiorum gestio Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold Indledning og afgrænsning Erstatningsreglernes funktion Erstatning og forsikring Ansvarsgrundlaget Culpaansvar Ansvar i ansættelsesforhold Arbejdsgivers ansvar Arbejdstagers ansvar Objektivt ansvar Lovbestemt objektivt ansvar Særligt om ansvar for motordrevne køretøjer Objektivt ansvar uden hjemmel i lov Præsumptionsansvar Børns og sindssyges erstatningsansvar Objektive ansvarsfrihedsgrunde Nødværge Nødret Samtykke Negotiorum gestio Den erstatningskrævende skal have lidt et tab Ikke alle tab erstattes (fuldt ud) Indirekte tab Skadelidtes tabsbegrænsningspligt Påvirkes skadelidtes krav af tredjemands ydelse? Årsagsforbindelse og påregnelighed Skadelidtes medvirken Flere skadevoldere Kapitel 9. Produktansvar Indledning Regelgrundlag Det retspraksisudviklede produktansvar Produkt Defekt

18 3.3. Produktskade Ansvar Forældelse Produktansvarsloven Produkt Defekt Produktskade Ansvar Ansvaret for producenter Ansvaret for mellemhandlere Flere erstatningsansvarlige og regres Forældelse Det international-privatretlige aspekt Kapitel 10. Forsikring Indledning Hvad er forsikring? Forskellige former for forsikring Formålet med forsikring Forsikringsaftaleloven Forsikringsaftalen Aftalens indgåelse Aftalens fortolkning Tilsidesættelse af forsikringsvilkår Oplysningspligten FAL FAL FAL FAL FAL 8 og Policens betydning Parternes hovedforpligtelser Selskabets forpligtelse Forsikringstagerens pligt til at betale præmie Den sikredes biforpligtelser Fareforøgelse Sikkerhedsforskrifter Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Den sikredes pligt til at afværge og begrænse skaden Anmeldelse af forsikringsbegivenheden

19 5. Forsikringserstatningen Interessebegrebet Vindingsforbuddet i FAL 39, stk Hvilke interesser er forsikret? Hvis interesse er forsikret? Forsikringserstatningens fastsættelse Totalskade Erstatning på grundlag af genanskaffelsesprisen Erstatning på grundlag af nyværdiforsikring Partiel skade Overforsikring Underforsikring Dobbeltforsikring Selvrisiko Erstatningens udbetaling, forfaldstid og forrentning samt forældelse Specielle problemer ved livsforsikring og anden personforsikring Forsikring til gunst for tredjemand Livsforsikringer som pantesikkerhed Indskrænkning i adgangen til kreditorforfølgning Selskabets regresret Del 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11. Køb Indledning Begrebet køb Købeloven Lovens karakter og fravigelighed Lovens anvendelsesområde Forskellige typer købeaftaler Specieskøb og genuskøb Handelskøb og civilt køb Forbrugerkøbsreglerne Udveksling af parternes ydelser Tiden for aftalens opfyldelse Begrebet levering Leveringsstedet Køberens ydelse (købesummen) Sælgers ydelse (salgsgenstanden)

20 Afhentningskøb Udbringelseskøb Forsendelseskøb Forbrugerkøb Ydelse mod ydelse Den almindelige regel (Kbl. 14) Afsendelseskøb (Kbl. 15, 16 og 71) Betaling mod udlevering af selve varen Betaling mod dokumenter Risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang og forringelse Risikobegrebet Nærmere om risikoreglerne Hovedreglen i Kbl. 17, stk Undtagelser fra reglen om at leveringstidspunktet er afgørende Sælgers ydelse Indledning Omfanget af sælgers ydelse hovedydelse og biydelser Udbytte af salgsgenstanden (Kbl ) Spillerum for mængden (Kbl. 66) Forsinkelse Retten til at fastholde købet (naturalopfyldelse) Ret til at hæve købet Retten til at kræve skadeserstatning Speciessælgerens erstatningsansvar Genussælgers erstatningsansvar Erstatningens omfang Købers reklamationspligt Mangler Indledning Nærmere om mangelsbegrebet Ikke alle fejl er mangler Mangelsbedømmelsen Det afgørende tidspunkt Mangelsbeføjelserne Forholdsmæssigt eller passende afslag Retten til at hæve købet Ret til at kræve mangelfri ydelse (omlevering, efterlevering og afhjælpning)

21 Købers ret til erstatning Mangelsbeføjelsernes bortfald Afhjælpning af manglen Reklamationsregler (Kbl og 81-85) Øvrige forhold Retlige mangler Vanhjemmel Rådighedsmangler Købers ydelse Omfanget af købers ydelse Selve købesummen Særregel for handelskøb Omkostninger mv Andre regler om prissætning af sælgers ydelse Misligholdelse fra købers side Begrebet forsinkelse Sælgers beføjelser Sælgers ret til at fastholde købet Sælgers ret til at hæve købet Sælgers ret til erstatning Sælgers reklamationspligt Fordringshavermora. Ophævelse af køb mv. Almindelige reklamationsregler Fordringshavermora Sælgers fordringshavermora Købers fordringshavermora Retsvirkningerne af købers fordringshavermora Omsorgspligten og dens begrænsninger Salgspligt Nærmere om sælgers beføjelser Ophævelse af køb mv Almindelige regler om afvisning af salgsgenstanden Købers omsorgspligt Genstandens tilbagegivelse til sælger Afhængigheden mellem ydelserne fastholdes længst muligt Erstatningsberegningen Almindelige reklamationsregler Købers beskyttelse Købers retsforfølgningsbeskyttelse

22 Indledning Specieskøb: Fra aftalens tidspunkt Genuskøb: Ved bindende individualisering Særligt om bestillingskøb o.l Særligt om overdragelse til sikkerhed Omsætningsbeskyttelse. Ekstinktions-/vindikationsspørgsmål Indledning Til fordel for hvem kan ekstinktion finde sted? De forskellige konflikttilfælde Tyveri Ulovlig omgang med hittegods o.l Forskellige betroelsestilfælde Sælgers (A s) beskyttelse ved ejendomsforbeholdskøbers (B s) videresalg Overdragerens (B s) adkomst ugyldig eller uvirksom »Legitimationstilfælde« Den førstberettigede (A) afleder sin ret fra overdrageren (B) Almindelige synspunkter og regler Sælgerens beskyttelse Købers manglende betalingsevne Indledning Sælgers standsningsret (Kbl. 39 og 40) Retten til at holde salgsgenstanden tilbage Retten til at standse afsendt gods Retten til at hæve købet Afværgelse af sælgers standsningsret Sælgers udtagelsesret Kapitel 12. Internationale køb Indledning Konventionens anvendelsesområde m.v Aftalens indgåelse Forslag eller tilbud CISG art Tilbud CISG del III Løsørekøb Almindelige bestemmelser Sælgerens pligter Levering af varen og overgivelse af dokumenter

23 Varens kontraktmæssighed (mangler) og tredjemandskrav Faktiske mangler Køberens undersøgelsespligt. Reklamationsfrister mv Retsmangler Immaterialrettigheder Købers beføjelser i tilfælde af sælgers misligholdelse Retten til at fastholde aftalen Retten til at hæve aftalen Retten til at kræve erstatning Købers pligter Købesummens betaling Modtagelse af varen Sælgers beføjelser i anledning af købers misligholdelse Retten til at fastholde aftalen Retten til at hæve aftalen Risikoens overgang Regler som er fælles for sælgers og købers pligter Anticiperet misligholdelse og køb, hvor varen skal leveres efterhånden Erstatning Renter Ansvarsfritagelse Virkningerne af aftalens ophævelse Sælgers og købers omsorgspligt Forsikring af varer i internationale køb Valg af forsikringsform Forsikringsbetingelser Transportret Retskilderne Transportdokumenterne Forskellige former for dokumenter Fragtdokumenternes virkninger Beskrivelsesansvaret Lovvalgsregler i internationale løsørekøb Hvilken regulering gælder? Løsørekøbslovens anvendelsesområde Hvilke kontrakter? Hvilke retsspørgsmål? Partsautonomien

24 De deklaratoriske lovvalgsregler Regler for køberetlig undersøgelse Kapitel 13. Køb af fast ejendom Tinglysningssystemet Indledning Køb af fast ejendom Retskilder Købsaftalens form mv Ejendomsformidling, rådgivning mv Undersøgelser vedrørende ejendommen Købsaftale Tinglysning af ejerskifte Betinget skøde Køberens omsætningsbeskyttelse Parternes dispositionsadgang Håndhævelse af tilbagetagelsesadgangen Endeligt (ubetinget) skøde Parternes pligter Skødegivelse Berigtigelse af købesummen Gældsovertagelse Kontant udbetaling Sælgerpantebrev Risikoovergang Refusion Omkostninger Misligholdelse Tinglysningssystemet Tinglysningssystemets funktioner Retskilder Tinglysningssystemets udvikling Edb-baseret registrering Digital tinglysning Tinglysningsretten Ekstern og intern portal Sagsgangen Tingbogslegitimation mv. Fuldmagts- og anmelderordning Organisatorisk Tinglysningsproceduren

25 Grundlaget for tinglysning Tinglysningsproceduren Tinglysningens retsvirkninger Prioritetsvirkningen Undtagelser fra tinglysningskravet Gyldighedsvirkningen Del 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Indledning Gældsbrevsloven og andre retskilder Flere skyldneres hæftelse Solidarisk hæftelse Regres mellem solidariske skyldnere Pro rata hæftelse Skyldnerens pligter Betalingsmidler Penge herunder fremmed valuta Checks Betalings- og kreditkort og andre elektroniske betalinger Betalingstjenesteloven Hæftelse og ansvar Betalingstid Forfaldstid Frigørelsestid Betalingssted Rette modtager Betingelser for skyldnerens betalingspligt Misligholdelse Fordringshaverens ret til at kræve betaling før forfaldstid Erstatning Forhalingsrente morarente Erstatning ved siden af forhalingsrenten rykkergebyr mv Kurstab ved forpligtelser i fremmed valuta Fordringshavermora Fordringers ophør Opgivelse Modregning

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Stikord. 120-dages reglen 127

Stikord. 120-dages reglen 127 Stikord 1 120-dages reglen 127 A abnorme handlinger 158 accept 32 forsikring, aftale om 184 frist for 33 overensstemmende 32 rettidig 33 tegning af kapitalandele 237 tilbagekaldelse 34 accept af risiko

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Dansk Forsikrings ret

Dansk Forsikrings ret Dansk Forsikrings ret 9. udgave Henning Jønsson & Lisbeth Kjærgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Forsikringsret Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard Dansk Forsikringsret 9. udgave Jurist- og

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ivan Sørensen. Forsikringsret. 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ivan Sørensen Forsikringsret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Forsikringsret Veteribus placet, pactionem Obscuram vel ambiguam venditori Et qui locavit, nocere, In qourum fuit potestate Legem

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET 3. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag E-Handelsret Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845

KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING FORBRUGERKØB. Betænkning nr. 845 KØBELOVUDVALGET BETÆNKNING OM FORBRUGERKØB Betænkning nr. 845 1978 ISBN 87-503-2504-3 Ju 00-55 bet. Indholdsfortegnelse Kapitel I: Udvalgets arbejde og sammensætning 5 Kapitel II: Almindelige bemærkninger

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen, Steen Askholt Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 14. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

Aktieoverdragelsesaftale

Aktieoverdragelsesaftale Indledning Definition - Virksomhedsoverdragelse: Aktieoverdragelsesaftale Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge

Læs mere

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx.

LOVSAMLING FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. LOVSAMLING FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2007, således at lovsamlingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

Afhjælpningsret og -pligt

Afhjælpningsret og -pligt Afhjælpningsret og -pligt med særligt henblik på entrepriseret Right and duty to remedy non-conformity with special reference to construction law 1. Indledning Afhjælpning er et fundamentalt emne indenfor

Læs mere

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20.

FORORD. Lovsamlingen er udarbejdet specielt med henblik på at dække pensum til faget Erhvervsret niveau C på HHx. Skjern, den 20. FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. juli 2012, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen

Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen Aage Michelsen Steen Askholt Jane Bolander John Engsig Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT 15. udgave Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John Engsig, Liselotte Madsen LÆREBOG OM INDKOMSTSKAT

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Aktivitetsoverdragelse

Aktivitetsoverdragelse Indledning Definition - Virksomhedsoverdragelse: Aktivitetsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse En transaktion hvorved en funktionel enhed overføres fra én (sælger) til en anden ejer (køber) på begge sider

Læs mere