DANSK PRIVAT. RET 17. udg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PRIVAT. RET 17. udg."

Transkript

1 DANSK PRIVAT RET 17. udg. Camilla Hørby Jensen (red.) Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 DANSK PRIVATRET

3 DANSK PRIVATRET AF Camilla Hørby Jensen Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund René Franz Henschel Hans Viggo Godsk Pedersen 17. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Camilla Hørby Jensen (red.) Dansk Privatret 17. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 FORORD»Dansk Privatret«foreligger hermed i en revideret og ajourført 17. udgave. Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved handelshøjskoler, universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Kapitelafgrænsningen og valget af de systematiske hovedlinjer er foretaget af forfatterne i fællesskab og er på enkelte punkter ændret i forhold til 16. udgave. Som følge af konkurslovens nye regler om rekonstruktion er fordelingen af emner mellem kapitel 22 og kapitel 23 ændret. Således er kapitel 22 s hidtidige afsnit 1 om betalingsstandsning og afsnit 3 om tvangsakkord nu flyttet til kapitel 23. Endvidere er de afsluttende afsnit om skatteret i hvert kapitel udgået. Indholdet af de enkelte kapitler er de respektive forfattere ansvarlige for. Professor Aage Michelsen er efter at have bidraget til 16 udgaver af bogen udtrådt af forfatterkollegiet. Lektor, ph.d. René Franz Henschel er indtrådt i stedet. Professor, dr.jur. Paul Krüger Andersen har udarbejdet kapitlerne 23 og 28-34; professor, lic.jur. Nis Jul Clausen LL.M. kapitlerne og 20-22; professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund kapitlerne 5, 11, 13 og 25-27; lektor, ph.d. René Franz Henschel kapitlerne 1-4, 10 og 12; lektor, ph.d. Camilla Hørby Jensen kapitlerne 8-9 og og professor, lic.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen kapitlerne 6-7, 19 og Professor, jur.dr. Ole Hasselbalch har udarbejdet kapitel 24. Lektor, ph.d. Camilla Hørby Jensen har forestået redaktionen af værket. Vi takker stud.ha(jur.) Trine Skovlund Hansen, Syddansk Universitet, for værdifuld hjælp med udarbejdelsen af stikordsregistret samt korrekturlæsning af visse kapitler. Ligeledes takkes stud.jur. Stephanie Bak Pedersen, Syddansk Universitet, og stud.cand.merc.(jur.) Thania Thomsen, Syddansk Universitet, for at have bistået med korrekturlæsning. Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2012, og materiale fremkommet efter d. 1. maj 2012 er ikke inddraget. Forfatterne 5

6

7 OVERSIGT OVER LOVFORKORTELSER Oversigt over lovforkortelser Aftaleloven: Boligreguleringsloven CISG International Købelov: Danske Lov: Dødsboskifteloven: Erhvervslejeloven Erhvervsvirksomhedsloven: Erstatningsansvarsloven: Forbrugerklageloven: Forsikringsaftaleloven: Gældsbrevsloven: Kildeskatteloven: Kommissionsloven: Konkurrenceloven: Konkursloven: Kreditaftaleloven: Købeloven: Lejeloven Ligningsloven: Markedsføringsloven: Personskatteloven: Produktansvarsloven: Retsplejeloven: Selskabsloven: Selskabsskatteloven: Statsskatteloven: Tinglysningsloven: Tinglysningsafgiftsloven Værdipapirhandelsloven: Værgemålsloven Årsregnskabsloven: Aftl. BRL CISG DL dsl. EL LEV EAL FKL FAL Gbl. KSL Kmsl. Krl. KL Kal Kbl. LL LL Mfl. PSL PAL Rpl. SL SEL STL TL TAL Vphl. VML ÅRL 7

8

9 INDHOLDSOVERSIGT Indholdsoversigt Del 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Retssystemet og retskilderne EU-retten Oversigt over retsplejen International privatret Skatteret Grundlæggende principper Del 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Kapitel 7 Kapitel 8. Kapitel 9. Kapitel 10. Aftaler Mellemmandsret Erstatning uden for kontraktsforhold Produktansvar Forsikring Del 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11 Kapitel 12. Kapitel 13. Køb Internationale Køb Køb af fast ejendom Tinglysningssystemet Del 4. Fordringer Kapitel 14. Kapitel 15. Kapitel 16. Fordringer Personskifte i skyldforhold Negotiable fordringer Del 5. Kreditret Kapitel 17. Kapitel 18. Kapitel 19. Kreditaftaler Pant Kaution og garanti 9

10 Indholdsoversigt Del 6. Tvangsfuldbyrdelse, konkurs og rekonstruktion Kapitel 20. Kapitel 21. Kapitel 22. Kapitel 23. Introduktion Udlæg og anden individualforfølgning Konkurs og gældssanering Rekonstruktion Del 7. Særlige kontrakttyper Kapitel 24. Kapitel 25. Kapitel 26. Kapitel 27. Ansættelsesforhold Forvaring Leje af fast ejendom Entreprise Del 8. Selskaber og andre juridiske personer Kapitel 28. Kapitel 29. Kapitel 30. Introduktion sammenhæng og forskelle Personselskaber Kapitalselskaber Del 9. Regulering og erhvervsudøvelse Kapitel 31. Kapitel 32. Kapitel 33. Kapitel 34. Introduktion Immaterialret Markedsføringsret Konkurrenceret Del 10. Familie- og arveret Kapitel 35. Kapitel 36. Ægtefællers formueforhold Arv 10

11 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 5 Oversigt over lovforkortelser... 7 Del 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne Indledning Retskilderne Lovstof Loves fortolkning Deklaratoriske og præceptive lovbestemmelser Lovkonflikter mv Offentliggørelse af lovstof mv Administrative forskrifter Bekendtgørelser Cirkulærer Vejledninger Retspraksis Sædvane Forholdets natur Retssystemet Privatret og offentlig ret Formuerettigheder Civilproces, fogedret og skifteret Retsevne og handleevne Retsevne Handleevne Kapitel 2. EU-retten Traktatgrundlaget Historik Lissabon-traktaten EU-retten

12 2.1. Generelt Særligt om traktatens friheder Frie varebevægelser Arbejdskraftens fri bevægelighed Etableringsretten Fri udveksling af tjenesteydelser Kapital og betalinger EU s institutioner Europa-Parlamentet Rådet for Den Europæiske Union Det Europæiske Råd Europa-Kommissionen Den Europæiske Unions Domstol Den Europæiske Centralbank Revisionsretten Retsakterne Forordninger Direktiver Afgørelser Henstillinger og udtalelser Lovgivningsproceduren i EU Vedtagelse af retsakter Den almindelige beslutningsprocedure Implementeringen på nationalt plan Offentliggørelse af EU-retsakter mv Kapitel 3. Oversigt over retsplejen Indledning Borgerlig retspleje og strafferetspleje Domstolenes organisation og kompetence Almindelige og særlige domstole. Klagenævn Byretter Fogedretter Skifteretter Landsretter Højesteret Særlige domstole Klagenævn Domstolenes saglige kompetence (virkekreds)

13 3.3. De almindelige domstoles stedlige kompetence (værneting) International kompetence Funktionel kompetence Appel Genoptagelse Retssagens parter. Processuelle grundprincipper Påtalesubjekt Partsprincip Forhandlings- og dispositionsmaksime Bevisbedømmelse Bevisbyrde Fuldbyrdelses- og anerkendelsessøgsmål. Retskraft Danske retsafgørelser Sagsbehandling af en inkassosag Fremmede retsafgørelser Forlig Voldgift Kapitel 4. International privatret Indledning Retskilder Lovvalgsreglerne Funktion og opdeling Aftalefriheden og begrænsninger heri Den individualiserede metode Enhedsbedømmelse Kapitel 5. Skatteret Grundlæggende principper Indledning Retskilderne i skatteretten Særligt om EU-retten Subjektiv skattepligt Ubegrænset skattepligt for fysiske personer Begrænset skattepligt for fysiske personer International dobbeltbeskatning Objektiv skattepligt Indtægter Fradragsberettigede udgifter Driftsomkostninger

14 Skattemæssige afskrivninger Periodisering Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling Rette indkomstmodtager Lovhjemlet indkomstdeling Skatteberegningen Skatteforvaltningsret Del 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Aftaler Indledning Den historiske udvikling Aftaleloven Fastlæggelse af de mest centrale begreber Gensidigt bebyrdende aftale ctr. gaveaftaler Dansk ret opstiller normalt ikke formkrav for aftaler Aftalers indgåelse tilbud og accept Tilbud Løfte Løftebetingelser Afgiveren skal pålægge sig en byrde Erklæringen skal give udtryk for en beslutning Adressat Afgivelse Erklæringen skal være kommet til kundskab Accept Acceptfrist Aftalelovens Aftalelovens Afslag på tilbud Forsinket accept Uoverensstemmende accept Udpegelse af medkontrahenten Reklamation Afkald på accept Aftalers tilblivelse på anden vis Standardkontrakters vedtagelse Specielle kontraktsprocedurer Kvasiaftaler Forpligtelse som følge af passivitet

15 6. Aftalers fortolkning og udfyldning Indledning Fortolkning Fortolkningsmomenter Fortolkningsregler Fortolkning af standardkontrakter Udfyldning Aftale og fortolkning ctr. udfyldning bevismæssigt Løfters ugyldighed Indledning og definition Stærke og svage ugyldighedsgrunde Positive lovbestemmelser om ugyldighed Umyndighed Umyndighed medfører som hovedregel ugyldighed Undtagelser fra hovedreglen Umyndigheds-ugyldighedens retsvirkninger Sindssygdom mv Falsk og forfalskning Tvang Voldelig kompulsiv tvang og mekanisk tvang Anden tvang Svig Udnyttelse Uoverensstemmelse mellem vilje og erklæring , stk , stk Reservatio mentalis Pro forma aftaler Aftl. 33 reglen om»almindelig hæderlighed« Aftl. 36 generalklausulen Indholdsmangler Løfter, som strider mod ærbarheden Løfter, som strider mod loven Konkurrenceklausuler Tilsidesættelse af standardvilkår Andre situationer, hvor et løfte (muligvis) ikke er bindende Supplement til reglen i Aftl Supplement til reglen i Aftl Bristede forudsætninger

16 7.5. Forbrugeraftaleloven Ugyldighedens retsvirkninger Inter partes Over for løftemodtagerens kreditorer Over for løftemodtagerens omsætningserhververe Tredjemandsløfter Kapitel 7. Mellemmandsret Indledning Bud Fuldmagt Fuldmagtstyper fuldmagt med og uden særlig tilværelse Fuldmagt uden særlig tilværelse Fuldmagt med særlig tilværelse Bemyndigelse ctr. fuldmagt Retsforholdet mellem fuldmagtsgiveren og tredjemand Fuldmagtsgivelsen ugyldig Fuldmagtsgiverens død eller konkurs Fuldmægtigen overskrider sin bemyndigelse/fuldmagt Fuldmægtigens løfte til tredjemand ugyldigt Fuldmagten tilbagekaldt Retsforholdet mellem fuldmægtigen og tredjemand Retsforholdet mellem fuldmagtsgiveren og fuldmægtigen Kommission Retsstillingen over for tredjemand Forpligtelsen over for tredjemand Ejendomsretten til det hos kommissionæren værende gods Ejendomsretten til fordringen mod tredjemand Ejendomsretten til de af tredjemand betalte penge Kommissionærens videresalg af kommittentens gods Retsforholdet mellem kommittenten og kommissionæren Handelsagenter Indledning Har en handelsagent fuldmagt? Parternes pligt til loyalitet Handelsagentens ret til provision Konkurrenceklausuler Agenturaftalens ophør I hvilket omfang kan handelsagentlovens regler fraviges?

17 5.8. Retsforholdet mellem handelsagenten og tredjemand Handelsrejsende Mæglere Negotiorum gestio Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold Indledning og afgrænsning Erstatningsreglernes funktion Erstatning og forsikring Ansvarsgrundlaget Culpaansvar Ansvar i ansættelsesforhold Arbejdsgivers ansvar Arbejdstagers ansvar Objektivt ansvar Lovbestemt objektivt ansvar Særligt om ansvar for motordrevne køretøjer Objektivt ansvar uden hjemmel i lov Præsumptionsansvar Børns og sindssyges erstatningsansvar Objektive ansvarsfrihedsgrunde Nødværge Nødret Samtykke Negotiorum gestio Den erstatningskrævende skal have lidt et tab Ikke alle tab erstattes (fuldt ud) Indirekte tab Skadelidtes tabsbegrænsningspligt Påvirkes skadelidtes krav af tredjemands ydelse? Årsagsforbindelse og påregnelighed Skadelidtes medvirken Flere skadevoldere Kapitel 9. Produktansvar Indledning Regelgrundlag Det retspraksisudviklede produktansvar Produkt Defekt

18 3.3. Produktskade Ansvar Forældelse Produktansvarsloven Produkt Defekt Produktskade Ansvar Ansvaret for producenter Ansvaret for mellemhandlere Flere erstatningsansvarlige og regres Forældelse Det international-privatretlige aspekt Kapitel 10. Forsikring Indledning Hvad er forsikring? Forskellige former for forsikring Formålet med forsikring Forsikringsaftaleloven Forsikringsaftalen Aftalens indgåelse Aftalens fortolkning Tilsidesættelse af forsikringsvilkår Oplysningspligten FAL FAL FAL FAL FAL 8 og Policens betydning Parternes hovedforpligtelser Selskabets forpligtelse Forsikringstagerens pligt til at betale præmie Den sikredes biforpligtelser Fareforøgelse Sikkerhedsforskrifter Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Den sikredes pligt til at afværge og begrænse skaden Anmeldelse af forsikringsbegivenheden

19 5. Forsikringserstatningen Interessebegrebet Vindingsforbuddet i FAL 39, stk Hvilke interesser er forsikret? Hvis interesse er forsikret? Forsikringserstatningens fastsættelse Totalskade Erstatning på grundlag af genanskaffelsesprisen Erstatning på grundlag af nyværdiforsikring Partiel skade Overforsikring Underforsikring Dobbeltforsikring Selvrisiko Erstatningens udbetaling, forfaldstid og forrentning samt forældelse Specielle problemer ved livsforsikring og anden personforsikring Forsikring til gunst for tredjemand Livsforsikringer som pantesikkerhed Indskrænkning i adgangen til kreditorforfølgning Selskabets regresret Del 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11. Køb Indledning Begrebet køb Købeloven Lovens karakter og fravigelighed Lovens anvendelsesområde Forskellige typer købeaftaler Specieskøb og genuskøb Handelskøb og civilt køb Forbrugerkøbsreglerne Udveksling af parternes ydelser Tiden for aftalens opfyldelse Begrebet levering Leveringsstedet Køberens ydelse (købesummen) Sælgers ydelse (salgsgenstanden)

20 Afhentningskøb Udbringelseskøb Forsendelseskøb Forbrugerkøb Ydelse mod ydelse Den almindelige regel (Kbl. 14) Afsendelseskøb (Kbl. 15, 16 og 71) Betaling mod udlevering af selve varen Betaling mod dokumenter Risikoen for salgsgenstandens hændelige undergang og forringelse Risikobegrebet Nærmere om risikoreglerne Hovedreglen i Kbl. 17, stk Undtagelser fra reglen om at leveringstidspunktet er afgørende Sælgers ydelse Indledning Omfanget af sælgers ydelse hovedydelse og biydelser Udbytte af salgsgenstanden (Kbl ) Spillerum for mængden (Kbl. 66) Forsinkelse Retten til at fastholde købet (naturalopfyldelse) Ret til at hæve købet Retten til at kræve skadeserstatning Speciessælgerens erstatningsansvar Genussælgers erstatningsansvar Erstatningens omfang Købers reklamationspligt Mangler Indledning Nærmere om mangelsbegrebet Ikke alle fejl er mangler Mangelsbedømmelsen Det afgørende tidspunkt Mangelsbeføjelserne Forholdsmæssigt eller passende afslag Retten til at hæve købet Ret til at kræve mangelfri ydelse (omlevering, efterlevering og afhjælpning)

21 Købers ret til erstatning Mangelsbeføjelsernes bortfald Afhjælpning af manglen Reklamationsregler (Kbl og 81-85) Øvrige forhold Retlige mangler Vanhjemmel Rådighedsmangler Købers ydelse Omfanget af købers ydelse Selve købesummen Særregel for handelskøb Omkostninger mv Andre regler om prissætning af sælgers ydelse Misligholdelse fra købers side Begrebet forsinkelse Sælgers beføjelser Sælgers ret til at fastholde købet Sælgers ret til at hæve købet Sælgers ret til erstatning Sælgers reklamationspligt Fordringshavermora. Ophævelse af køb mv. Almindelige reklamationsregler Fordringshavermora Sælgers fordringshavermora Købers fordringshavermora Retsvirkningerne af købers fordringshavermora Omsorgspligten og dens begrænsninger Salgspligt Nærmere om sælgers beføjelser Ophævelse af køb mv Almindelige regler om afvisning af salgsgenstanden Købers omsorgspligt Genstandens tilbagegivelse til sælger Afhængigheden mellem ydelserne fastholdes længst muligt Erstatningsberegningen Almindelige reklamationsregler Købers beskyttelse Købers retsforfølgningsbeskyttelse

22 Indledning Specieskøb: Fra aftalens tidspunkt Genuskøb: Ved bindende individualisering Særligt om bestillingskøb o.l Særligt om overdragelse til sikkerhed Omsætningsbeskyttelse. Ekstinktions-/vindikationsspørgsmål Indledning Til fordel for hvem kan ekstinktion finde sted? De forskellige konflikttilfælde Tyveri Ulovlig omgang med hittegods o.l Forskellige betroelsestilfælde Sælgers (A s) beskyttelse ved ejendomsforbeholdskøbers (B s) videresalg Overdragerens (B s) adkomst ugyldig eller uvirksom »Legitimationstilfælde« Den førstberettigede (A) afleder sin ret fra overdrageren (B) Almindelige synspunkter og regler Sælgerens beskyttelse Købers manglende betalingsevne Indledning Sælgers standsningsret (Kbl. 39 og 40) Retten til at holde salgsgenstanden tilbage Retten til at standse afsendt gods Retten til at hæve købet Afværgelse af sælgers standsningsret Sælgers udtagelsesret Kapitel 12. Internationale køb Indledning Konventionens anvendelsesområde m.v Aftalens indgåelse Forslag eller tilbud CISG art Tilbud CISG del III Løsørekøb Almindelige bestemmelser Sælgerens pligter Levering af varen og overgivelse af dokumenter

23 Varens kontraktmæssighed (mangler) og tredjemandskrav Faktiske mangler Køberens undersøgelsespligt. Reklamationsfrister mv Retsmangler Immaterialrettigheder Købers beføjelser i tilfælde af sælgers misligholdelse Retten til at fastholde aftalen Retten til at hæve aftalen Retten til at kræve erstatning Købers pligter Købesummens betaling Modtagelse af varen Sælgers beføjelser i anledning af købers misligholdelse Retten til at fastholde aftalen Retten til at hæve aftalen Risikoens overgang Regler som er fælles for sælgers og købers pligter Anticiperet misligholdelse og køb, hvor varen skal leveres efterhånden Erstatning Renter Ansvarsfritagelse Virkningerne af aftalens ophævelse Sælgers og købers omsorgspligt Forsikring af varer i internationale køb Valg af forsikringsform Forsikringsbetingelser Transportret Retskilderne Transportdokumenterne Forskellige former for dokumenter Fragtdokumenternes virkninger Beskrivelsesansvaret Lovvalgsregler i internationale løsørekøb Hvilken regulering gælder? Løsørekøbslovens anvendelsesområde Hvilke kontrakter? Hvilke retsspørgsmål? Partsautonomien

24 De deklaratoriske lovvalgsregler Regler for køberetlig undersøgelse Kapitel 13. Køb af fast ejendom Tinglysningssystemet Indledning Køb af fast ejendom Retskilder Købsaftalens form mv Ejendomsformidling, rådgivning mv Undersøgelser vedrørende ejendommen Købsaftale Tinglysning af ejerskifte Betinget skøde Køberens omsætningsbeskyttelse Parternes dispositionsadgang Håndhævelse af tilbagetagelsesadgangen Endeligt (ubetinget) skøde Parternes pligter Skødegivelse Berigtigelse af købesummen Gældsovertagelse Kontant udbetaling Sælgerpantebrev Risikoovergang Refusion Omkostninger Misligholdelse Tinglysningssystemet Tinglysningssystemets funktioner Retskilder Tinglysningssystemets udvikling Edb-baseret registrering Digital tinglysning Tinglysningsretten Ekstern og intern portal Sagsgangen Tingbogslegitimation mv. Fuldmagts- og anmelderordning Organisatorisk Tinglysningsproceduren

25 Grundlaget for tinglysning Tinglysningsproceduren Tinglysningens retsvirkninger Prioritetsvirkningen Undtagelser fra tinglysningskravet Gyldighedsvirkningen Del 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Indledning Gældsbrevsloven og andre retskilder Flere skyldneres hæftelse Solidarisk hæftelse Regres mellem solidariske skyldnere Pro rata hæftelse Skyldnerens pligter Betalingsmidler Penge herunder fremmed valuta Checks Betalings- og kreditkort og andre elektroniske betalinger Betalingstjenesteloven Hæftelse og ansvar Betalingstid Forfaldstid Frigørelsestid Betalingssted Rette modtager Betingelser for skyldnerens betalingspligt Misligholdelse Fordringshaverens ret til at kræve betaling før forfaldstid Erstatning Forhalingsrente morarente Erstatning ved siden af forhalingsrenten rykkergebyr mv Kurstab ved forpligtelser i fremmed valuta Fordringshavermora Fordringers ophør Opgivelse Modregning

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Kapitel 1. Afgrænsning og begreber 17 1. Fremstillingens udstrækning og afgrænsning

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974)

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING. Jurist- og Økonomforbundets Forlag MORTEN SCHWARTZ NIELSEN & KRISTIAN BUUS-NIELSEN FINANSIEL LEASING EN FORM FOR FINANSIERING Jurist- og Økonomforbundets Forlag Finansiel Leasing en form for finansiering Morten Schwartz Nielsen og Kristian

Læs mere

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret

FINANS JURA. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Bent Iversen Torsten Iversen Lars Hedegaard Kristensen Hans Helge Beck Thomsen FINANS JURA Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9054-6

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis B0RGE DAHL Erhvervsjura i et markeds0konomisk perspektiv 5. udgave ved Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis Handelsh0jskolens Forlag Distribution: Munksgaard Indhold

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Mogens Johannsen Tvangsauktion over

Læs mere

Civilrettens styring af skatteretten

Civilrettens styring af skatteretten Civilrettens styring af skatteretten NIKOLAJ VINTHER JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FOR LA MACNUS INFORMATIK A> Forord 3 Forkortelser 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 11 A. Problemformulering 11 B. Afhandlingens

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

De informationsretlige grundsætninger

De informationsretlige grundsætninger De informationsretlige grundsætninger 1 This page intentionally left blank 2 Henrik Udsen De informationsretlige grundsætninger Studier i informationsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 De

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Fag: Virksomhedslære Opgave: Noter Lære: John Austin Side 1 af 11 Dato: 21-01-2004

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Fag: Virksomhedslære Opgave: Noter Lære: John Austin Side 1 af 11 Dato: 21-01-2004 Side 1 af 11 Dato: 21-01-2004 Hvad vi skal/har lært. Har haft Skal have i år Bogføring Jura Aftalelov Faktura/regning Købelov handelskøb Regnskab Konkurslov DB kalkulation Konkurslov Virksomheds organisation

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN

IP I PRAKSIS LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED IP I PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL STUDIET AF LIV ANDERSSON INTERNATIONAL POLITIK DITTE FRIESE GORM KJÆR NIELSEN (RED.) J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler. Betænkning nr. 1502

Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler. Betænkning nr. 1502 Betænkning om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler Betænkning nr. 1502 Betænkning om Visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler Afgivet af Justitsministeriets udvalg om køberetlig regulering

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere