Dagens emner. Faglig opdatering DE 3. kreds. DE kvalitetsnorm. Oplysningspligten. Periodevis vand på grunden. Udviklet og gennemgået af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagens emner. Faglig opdatering DE 3. kreds. DE kvalitetsnorm. Oplysningspligten. Periodevis vand på grunden. Udviklet og gennemgået af"

Transkript

1 Dagens emner Faglig opdatering DE 3. kreds Udviklet og gennemgået af Statsaut. ejendomsmægler/valuar Boligejerens økonomiske ansvar og forpligtelser Sælgers loyale oplysningspligt generelt Sælgers særlige oplysningspligt som selvbygger Hvilken forskel gør det for sælgers erstatningsansvar, om denne har brugt reglerne om tilstandsrapport og hvilke sælgere kan det Licitationssalg, sameje, bodeling og arv Licitationssalg flere købere Samejekontrakter Ophævelse af sameje uden samejekontrakter Ægteskabets retsvirkningslov hvornår betyder den noget for ejendomsmægleren Arveret og ægtefælleskifte i hovedtræk Hvad skal vi tage hensyn til ved sag for dødsboer DE kvalitetsnorm Det skal sikres, at sælger er vidende om Sælgers loyale oplysningspligt generelt A1 sælgers loyale oplysningspligt A1: Ejendomsmægleren skal sikre sig, at sælger er bekendt med, at sælger skal oplyse køber om alle forhold vedrørende ejendommen som 1. han kender eller burde kende 2. han må antage ikke er uvæsentlige for køber 3. han ikke må antage, at køber er bekendt med. Årsagen hertil er, at det generelt er lettere for sælger at huske at oplyse om fejlene ved ejendommen, end det er for køber at huske at spørge om alle de teoretiske muligheder, der er for fejl. Hvis sælger optræder erhvervsmæssigt, vil oplysningspligten formentlig skærpes. Oplysningspligten Hvis sælger har kendskab til defekter eller forhold, som har betydning for køber, skal sælger oplyse om forholdene Manglende oplysning medfører ond tro hos sælger Medfører erstatningsansvar hos sælger Særlig oplysningspligt om selvbyggeri eller medbyggeri Oplysningspligt om erhvert forhold, som er relevant for køberen, f.eks. tidligere retssager, forsikringssager m.v. Periodevis vand på grunden VL U V Sommerhus kan periodevis være sumpet eller oversvømmet Intet oplyst fra sælger Der var intet oplyst i sælgeroplysningerne herom Tagvand blev til dels ledt ud under terrassen Medfører, at terrasse m.v. vil have en begrænset levetid. Ikke opfyldt loyal oplysningspligt Erstatning renter + sagsomk

2 Selvbyg eller medbyg Det antages bl.a. af Carsten Munk-Andersen at manglende oplysning om selvbyggerarbejde eller medbyggerarbejde er groft uagtsomt Dermed ansvar selv om man har brugt huseftersynsordningen I enkelte sager frifindelse, når sælger har haft medhjælpere, der var fagfolk U V selvbygger loyal oplysningspligt En selvbygger anset som erstatningsansvarlig for at have tilsidesat sin oplysningspligt havde ikke oplyst, at han selv havde udført rørarbejder på ejendommen U V - selvbyggeri Manden havde foretaget byggearbejder på ejendommen Hustruen solgte senere huset Der blev ikke statueret identifikation mellem de to ægtefæller Dermed god tro hos hustruen for ulovlige byggearbejder Dermed ikke erstatningspligt, men evt. mulighed for afslag U V Der kunne rejses krav mod en selvbygger for fejlkonstruktion af gulve i 1978, som blev konstateret efter køb i Reglerne om springende regres kunne anvendes. U V - Springende regres mod selvbygger trods tvangsauktion imellem S, der var uddannet tømrer, men ikke havde arbejdet som sådan i videre omfang, foretog i 1983 en ombygning af sin ejendom, herunder ny tagkonstruktion. S lavede selv tegningerne, fik byggetilladelse og udførte arbejdet S solgte i 1989 ejendommen til K1 for kr. Ejendommen blev i 1994 overtaget på tvangsauktion af et realkreditinstitut, N, som ufyldestgjort panthaver. N solgte i 1995 til K2 for kr. med en sædvanlig ansvarsfraskrivelsesklausul. K2 konstaterede i 2000 fugtindtrængen i tagkonstruktionen på tilbygningen,./2 U V - Springende regres mod selvbygger trods tvangsauktion imellem Et syn og skøn viste, at der var omfattende råd- og svampeskader som følge af konstruktions- og udførelsesfejl, der bevirkede, at loftsrummet over tilbygningen ikke var tilstrækkeligt ventileret. K2 anlagde sag mod S med påstand om erstatning Det lagdes til grund, at S måtte anses som selvbygger. S erstatningsansvarlig på grund af de begåede fejl, der måtte anses for grove. Landsretten fandt, at K2 kunne gøre erstatningsansvar gældende direkte mod S. N's - som det måtte antages - sædvanligt forekommende ansvarsfraskrivelsesklausul ved salg af ejendomme, overtaget på tvangsauktion, kunne ikke afskære K2 fra at rette kravet mod S, Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse, hvorefter K2's påstand om en erstatning på kr. var taget til følge. 2

3 Svig eller grov uagtsomhed V.L.D. af 4. december [FED ] Sælger hæfter, hvis han har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Svig foreligger f.eks., hvis sælger overfor køber oplyser, at ejendommens tag er tæt, selvom han ved, at taget er utæt (svigagtig fortielse). Grov uagtsomhed foreligger f.eks., hvis sælger undlader at fortælle køber, at taget er utæt, selvom han har en konkret mistanke herom, f. eks. fordi han har konstateret fugtpletter eller lign., uden at han dog har skaffet sig fuldstændig viden om forholdet, f.eks. ved nærmer undersøgelse Sælger af ejendom havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med udførelsen af medbyggerarbejde og tilsidesat sin oplysningspligt på groft uagtsom måde. Den beskikkede bygningssagkyndige havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport, bl.a. ved ikke med karakteren UN at angive, at en række forhold burde undersøges nærmere. I det indbyrdes forhold måtte han og sælger bære hhv. 1/3 og 2/3 af det idømte beløb. U V Selvbyggeri groft uagtsomt Bygherre A opfører villa i 1998 til sig selv og samlever Står selv for de første tegninger til huset, traf aftaler med forskellige håndværkere og anskaffede en del af materialerne. Virker til dels som arbejdsmand under byggeriet Bistår vvs-installatøren (svigerfar) Solgte i 1999 huset med tilstandsrapport, hvor fremgik, at terrasse på 1. sal fik K 1, og at faldet på terrassen ikke var optimalt. U V Selvbyggeri groft uagtsomt Køber fandt skader på ejendommen Ejerskifteforsikringsselskabet afviste kravet, fordi skaden skyldtes en bygningsfejl/fejlkonstruktion/fejlmontering. Syn og skøn: Gulvkonstruktionen på terrassen på 1. sal ikke var udført med vandtæt membran, isolering og dampspærre = væsentlige mangler Byretten fandt, at A havde kendskab til og indflydelse på det mangelfuldt udførte arbejde og måtte anses for at have handlet groft uagtsomt, selv om han i hvert fald i et vist omfang havde ladet faglærte håndværkere udføre arbejdet. Erstatning kr. Landsretten stadfæstede dommen. Sælger groft uagtsom erstatning til forsikringsselskabet Sælger groft uagtsom erstatning til forsikringsselskabet Sælger skrev 19. juni 2000 til kommunen for at få nedsat den offentlige vurdering: Jeg købte ejendommen for ,- kr. Huset er sunket og fuld af mangler og sætningsskader, huset er fuld af revner og købt som dødsbo uden garanti så huset er ikke engang ,00 kr. værd. Derfor beder jeg kommunen om at nedsætte ejendomsværdien til kr../2 3.1 Facader/gavle K1 1.3Er der sætningsskader, som er udbedret? X Nej Facader er reparerede, pudsede og overfladebehandlede, enkelte revner er stadigt synlige. 3

4 Sælger groft uagtsom erstatning til forsikringsselskabet Sælger solgte ejendommen 30. maj 2002 for Ejendommen er af ejerskifteforsikringsselskabet efter syn og skøn blevet udbedret for et beløb på kr ,88. Sælger forklarer, at en af hendes fars kolleger sagde, at hun skulle "smøre tykt på" og anføre "sætningsskader i klagen. Hun skrev brevet efter den pågældendes diktat, og uden at hun vidste, hvad "sætningsskader" dækkede over. Syn og skøn: Udbedringsomk moms Dom: Bygningssagkyndig og Sælger betaler in solidum kr til fors.selskab. (skøn + geoteknisk undersøgelse). Sælger friholder den bygningssagkyndige Forskel om ordningen er brugt Der skal altså kun almindelig uagtsomhed til, for at sælger bliver erstatningsansvarlig, hvis han ikke har brugt huseftersynsordningen Men Der skal svig eller grov uagtsomhed til, hvis sælger har brugt huseftersynsordningen Sildebensparket manglede Køberne af et parcelhus fik i forbindelse med købsforhandlingerne udleveret en salgsopstilling og en tilstandsrapport, hvoraf fremgik, at gulvbelægningen på 1. salen var sildebensparket. I salgsopstillingen var der i beskrivelsen anført: Ejendommen: Pudset murstensvilla med rødt tegltag. Ejendommen er nymalet. Centralvarme oliefyr. Termovinduer (ikke i kælder). Sildebensparketgulve. Tag, loft og skunkvægge er ekstraisolerede. Varmesynsrapport foreligger. Da køber flyttede ind, opdagede man, at der på 1. salen manglede parketgulve på i alt ca. 6 m², dels i soveværelset og dels i to nicher i gangen. Årsagen til den manglende parket var den, at sælgeren havde flyttet nogle skabe i forbindelse med en mindre ombygning 5 år forud for overtagelsesdagen../2 Landsretten frifandt Landsretten fandt ikke at oplysningerne i salgsopstillingen og i tilstandsrapporten måtte karakteriseres som en garanti, men man betragtede det som en retlig relevant mangel, at gulvfladen var afbrudt i områder. Landsretten anførte videre, at ejendommen blev solgt med tæppebelægning på 1. sal, og at reparationen af gulvet var sket mindst fem år før salget, samt at selve reparationen var sket fagligt korrekt. Da man ikke fandt, at det kunne betragtes som groft uagtsomt fra sælgers side, at denne ikke i oplysningsskemaet havde oplyst om reparationen, blev sælger frifundet. Dommen er refereret i UfR U Ø Mangel ved kloak en del af bygning Køber2 købte i 2000 en ejendom af Køber1, der havde købt ejendommen 1 år tidligere. Begge handler var omfattet af huseftersynsordningen Kort tid efter indflytningen konstaterede Køber2 problemer med afløbet fra toilettet Årsagen var, at der i kloakrøret sad et drænrør på tværs og at rødder var trængt ind Under disse omstændigheder måtte manglen anses for at angå bygningens fysiske tilstand. Da køber1 ikke fandtes at have handlet svigagtigt eller groft uagtsomt frifandtes køber1 Budrunder / Licitationer Reglerne trådte i kraft

5 Hvilke budrunder Reglerne gælder alle budrunder Kun når der er involveret en forbruger Også Bedste bud og lignende Gælder ikke budrunder vedr. ejendomme beliggende i udlandet Gælder ikke andelsboliger Gælder ikke statens og kommunernes faste ejendomme Kontrakten med sælger Der skal være et tillæg til formidlingsaftale, som indeholder oplysning om, at sælger og ejendomsmægler har aftalt, at ejendommen skal udbydes til salg ved budrunde. Det skal fremgå, at sælger har modtaget oplysning om reglerne for salg ved budrunde, og at sælger ved sin underskrift accepterer at følge disse regler. Det skal fremgå, at det udbudsmateriale, som skal udleveres til interesserede købere på forhånd er gennemgået med sælger og godkendt af denne. DE s formularer DE har lavet to aftaleformularer Budrunde fra start Budrunde i løbet af salgsperioden Ikke forhandlinger sideløbende 7. Sælger og formidler må ikke føre forhandlinger med interesserede købere eller sælge ejendommen i budperioden. Stk. 2. Ved budperioden forstås den tidsperiode, inden for hvilken interesserede købere kan afgive bud på ejendommen, jf. 15. Hemmeligholdelse Ejendomsmægleren skal sikre, at buddene holdes hemmelige i hele budperioden Heller ikke formidleren må have adgang til oplysninger om indholdet af buddene i budperioden. Dette gælder uanset, om bud afgives på papir eller elektronisk. Oplysninger om indkomne bud må kun videregives efter særlige regler Udbudsmaterialet Budrunden skal gennemføres på et for alle interesserede købere ensartet, gennemsigtigt og afklaret grundlag. Mægleren skal stille samme udbudsmateriale til rådighed for alle interesserede købere Udbudsmaterialet skal i det mindste bestå af 1) en salgsopstilling med alle sædvanlige oplysninger 2) et udkast til en standardkøbsaftale, der som minimum indeholder oplysning om de forhold, der fremgår af 23 i formidlingsbekendtgørelsen. 5

6 Tilstandsrapport Hvis sælger ønsker at bruge huseftersynsordningen, skal tilstandsrapporten og oplysninger om ejerskifteforsikring være en del af udbudsmaterialet fra budperiodens start. Har sælger valgt ikke at medtage tilstandsrapport og oplysninger om ejerskifteforsikring i udbudsmaterialet, kan sælger ikke efterfølgende anvende disse i den samme budrunde. Sælger må i så fald iværksætte en ny budrunde Tilbudsblanketten Af tilbudsblanketten skal det fremgå, at standardfinansieringsforslaget og den beregnede brutto- og nettoudgift, som er oplyst i salgsopstillingen, er baseret på udbudsprisen, og at interesserede købere derfor opfordres til at kontakte egen rådgiver for at få foretaget en beregning af brutto- og nettoudgift på baggrund af den pris, de påtænker at byde for ejendommen. at budgiver bærer den fulde økonomiske risiko for at kunne opfylde en handel på budvilkårene at budgiver opfordres til at indhente økonomisk rådgivning vedrørende sit bud forinden afgivelsen /2 Tilbudsblanketten at buddet skal lyde på en bestemt kontantpris, der ikke kan betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen af andre bud. at bud, som ikke er i overensstemmelse med vilkårene i denne bekendtgørelse og tilbudsblanketten, ikke må antages af sælger og derfor skal forkastes. at buddet er bindende for budgiveren, medmindre buddet tilbagekaldes, ikke accepteres af sælger eller bortfalder at budgiver har ret til at tilbagekalde sit bud og eventuelt fremsætte et nyt bud, som er højere eller lavere end det oprindelige bud, hvis tilbagekaldelsen eller det nye bud når frem inden udløbet af fristen Frister Der skal i tilbudsblanketten være en rimelig frist for afgivelse af bud, der giver interesserede købere tilstrækkelig tid til at få afklaret alle relevante tekniske, juridiske og økonomiske forhold af betydning for budgivningen. Fristen kan ikke ændres, og budrunden må ikke lukkes før fristens udløb. Fremgangsmåden Tilbudsblanketten skal indeholde oplysning om fremgangsmåden ved afgivelse af bud. Det skal fremgå, at den udfyldte og underskrevne tilbudsblanket, den underskrevne købsaftale og det underskrevne bilag om fortrydelsesret skal afleveres hos ejendomsmægleren eller sendes som brev i en lukket kuvert, der er mærket bud og med angivelse af ejendommens adresse eller sagsnummer. Det skal fremgå, hvornår buddet senest skal være nået frem til ejendomsmægleren. Elektroniske bud Det kan i tilbudsblanketten bestemmes, at bud kan eller skal indgives på andre måder, herunder ved anvendelse af elektroniske medier, forudsat at dette kan ske på betryggende vis. Det kan eksempelvis bestemmes, at bud kan eller skal indsendes pr. e-post med digital signatur til en særligs e-post adresse, som udelukkende er beregnet til indsendelse af bud på den pågældende ejendom. Det skal fremgå, hvornår buddet senest skal være nået frem på den fastsatte måde. 6

7 Åbning af bud m.v. Tilbudsblanketten skal indeholde oplysning om datoen for buddenes åbning samt oplysning om, at buddene ikke må åbnes før det fastsatte tidspunkt, uanset om buddene er indgivet på papir eller elektronisk. hvornår og hvordan oplysninger om buddene videregives til budgiverne at sælger er frit stillet med hensyn til at gøre brug af de indkomne bud eller afvise alle bud. Sælger kan dog i tilbudsblanketten forpligte sig til at vælge et af de indkomne bud, som opfylder betingelserne i tilbudsblanketten. Åbning af bud, fortrydelsesret m.v. at sælger er frit stillet med hensyn til hvilke kriterier, sælger vil anvende ved vurderingen af de indkomne bud. Sælger kan dog i tilbudsblanketten forpligte sig til at anvende bestemte kriterier, som anføres i tilbudsblanketten. Tilbudsblanketten skal indeholde oplysning om sælgers frist for at acceptere indkomne bud. Endvidere skal det fremgå, at bud, som ikke er accepteret inden acceptfristens udløb, er bortfaldet. at den valgte budgiver (køber), har fortrydelsesret efter reglerne i kapitel 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvis køber er forbruger. Betingelserne for udøvelse af fortrydelsesretten skal fremgå, herunder at fortrydelsesretten er betinget af, at køber betaler en godtgørelse på 1 % af den budpris, som køber har anført i tilbudsblanketten, til sælger. Kun ét bud Af tilbudsblanketten skal det fremgå, at hvis det ved åbningen af buddene konstateres, at der kun er modtaget bud fra en enkelt budgiver, er vedkommende ikke bundet af buddet og dermed ikke forpligtet til at betale godtgørelse til sælger for en fortrydelse Det skal også fremgå, at ejendomsmægleren i så fald straks skal orientere sælger og budgiver om, at budgiver ikke er bundet af sit bud, men i stedet kan indgå forhandlinger med sælger om køb af ejendommen på baggrund af udbudsprisen. Afgivelse af bud Bud afgives på tilbudsblanketten med angivelse af budgivers navn, adresse, den tilbudte pris og overtagelsesdato samt eventuelle yderligere oplysninger, som skal gives ifølge tilbudsblanketten Budjournalen Når ejendomsmægleren har åbnet buddene, indfører vedkommende alle rettidige bud i en budjournal. Sælger har ret til at overvære re åbningen af buddene I budjournalen indføres hver enkelt budgivers navn og adresse, tidspunktet for modtagelsen af buddet, den tilbudte kontantpris, det tilbudte overtagelsestidspunkt og eventuelle andre relevante oplysninger med betydning for buddet. Tilbagekaldelse af bud skal ligeledes indføres i budjournalen. Ejendomsmægleren skal underskrive budjournalen, eventuelt med digital signatur. Ejendomsmægleren indestår derved for rigtigheden af oplysningerne i budjournalen. Udlevering til sælger Formidleren giver sælger kopi af budjournalen og Kopi af alle indkomne bud og orienterer sælger nærmere om de indkomne bud 7

8 Sælger forkaster alle bud Hvis sælger vælger at forkaste alle bud, skal formidleren underrette budgiverne herom straks efter acceptfristens udløb. Samtidig hermed sender formidleren budjournalen i anonymiseret form til alle budgivere. Flere budgivere Hvis sælger vælger at acceptere et af buddene, underskriver sælger den valgte budgivers tilbudsblanket og på købsaftalen. Formidleren fremsender sælgers accept til køber inden udløbet af acceptfristen Sammen med accepten sender formidleren 1) en kopi af budjournalen til køber i anonymiseret form og 2) oplysning om købers fortrydelsesret i henhold til kapitel 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, jf. 21. Budjournalen til alle bydere Når den valgte købers fortrydelsesret er udløbet, sender formidleren kopi af budjournalen i anonymiseret form til de øvrige budgivere, som har deltaget i budrunden. Intet salg Hvis sælger vælger ikke at bruge ét af de indkomne bud, eller har den valgte køber brugt sin fortrydelsesret, er budrunden afsluttet uden salg. Sælger kan nu gå i forhandling med en eller flere interesserede købere, herunder også en eller flere af de tidligere budgivere, efter eget valg. Ny budrunde Vælger sælger at starte en ny budrunde, skal processen starte forfra. Der skal nu indgås ny aftale mellem sælgeren og formidleren herom. Der skal udarbejdes nyt udbudsmateriale, og budgivningen skal starte forfra Der skal igen fastsættes en rimelig frist for afgivelse af bud, der giver nye budgivere tilstrækkelig tid til at få afklaret de nødvendige forhold Samejeoverenskomster Samejekontrakter 8

9 Hvad regulerer man i samejekontrakten Ekstra indskud fra én af parterne Evt. forrentning, indeksering, nedskrivning m.v. Fortrinsret til at købe den anden ud Evt. kun hvis der er børn, der bliver hos den ene medejer Regler om lodtrækning Regler for fastsættelse af prisen F.eks. To ejendomsmæglere gennemsnitspris Opsigelsesfrist for samejet Hvad skal der ske med husleje efter opsigelsesvarslet husleje, anvendelsesudgifter m.v. Hvis man senere gifter sig Ved senere ægteskab bliver der automatisk fælleseje i ægteskabet, hvis man ikke laver ægtepagt Skævdelingen ophæves altså ved ægteskabets indgåelse, medmindre man laver en ægtepagt Ophævelse af sameje Hvis der ikke er en samejekontrakt, Gælder normalt Opløsningsret men ikke Udløsningsret Det vil sige, at man kan opsige samejet, men man kan ikke kræve at betale den anden ud Der skal gives en vist frist typisk 6 mdr. Salg på frivillig, offentlig auktion Auktionen sker ved fogedretten Alle kreditorer skal have dækning Ikke ret til underhåndssalg Arveret og ægtefælleskifte i hovedtræk Fælleseje eller særeje Hvis man er gift og ikke har lavet ægtepagt, har man fælleseje Der er særråden og særhæften i ægteskabet Fællesejet bliver altså først aktuelt, når den ene dør, eller man skal lave bodeling i tilfælde af separation eller skilsmisse Ifølge RVL 18 kan en ægtefælle dog ikke sælge fast ejendom, hvis der er fælleseje eller skilsmissesæreje, uden ægtefællens samtykke, hvis ejendommen tjener til bolig eller sommerhus for familien eller ægtefællen driver sin virksomhed fra ejendommen Skilsmissesæreje Hvis ikke andet er bestemt, bliver skilsmissesærejet til fælleseje ved førstafdødes død Hvis man skal skilles, forbliver formuen hos den, der ejer den ifølge ægtepagten 9

10 Fuldstændigt særeje I alle forhold forbliver formuen hos den, der ejer den ifølge ægtepagten Kombinationssæreje Man har skilsmissesæreje Førstafdødes formue bliver til fælleseje ved dødsfaldet Ægtefællen ejer således halvdelen heraf vedkommendes boslod Længstlevendes formue bliver til fuldstændigt særeje ved dødsfaldet Ægtefællen skal således ikke dele denne formue med boet/arvingerne Ved dødsfald Hvis der ikke er børn, kan man ikke sidde i uskiftet bo, men man kan få udsættelse med boafgiften Hvis der udelukkende er fællesbørn, kan længstlevende sidde i uskiftet bo Man kan ikke gifte sig igen uden at skifte med børnene Man skal til en vis grad stå til regnskab overfor børnene i relation til formueforvaltningen Hvis førstafdøde havde særbørn, har længstlevende ikke krav på at sidde i uskiftet bo Efter min personlige mening er uskiftet bo sjældent en god idé, medmindre længstlevende er højt oppe i alderen. Ægtefællens fortrinsrettigheder Ægtefællen kan i dag altid udtage kr. før der overhovedet er arv til andre beløbet er for 2008 og pristalsreguleres Med i suppleringsarven tæller ægtefællens egen del af formuen lagt sammen med arven, eventuelt særeje og eventuelle forsikrings- og pensionsudbetalinger som ægtefællen får efter afdøde Boudlæg (såkaldt udlæg for begravelsesomkostningerne) se næste planche Boudlæg Dødsboskiftelovens 18 stk. 1 Hvis værdierne i boet efter fradrag af bl.a. rimelige begravelsesomkostninger er max kr. (2008) - kan boet blive udleveret uden skiftebehandling. Skifteretten kan give udlæg til: de nærmeste efterladte en institution afdøde var tilknyttet den, der har betalt eller vil betale begravelsen en kommune statskassen Hvis man modtager boudlæg, kommer man ikke til at hæfte for afdødes gæld. Man skal dække udgifterne ved begravelsen og boets behandling. Endvidere kan man blive pålagt at rydde afdødes bolig. Boudlæg anvendes, hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter til begravelsen, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde, ikke overstiger den pristalsregulerede beløbsgrænse. Nærmeste arvinger 1. Tvangsarvinger A. Livsarvinger Børn arver lige, hvis ikke andet er bestemt Hvis et barn er dødt, arver dette barns børn i stedet for sin far eller mor (ved flere børn deler disse deres forældres andel af arv efter bedsteforældrene) B. Ægtefælle Arveretten ophører ved skilsmisse eller separation 10

11 Arvens fordeling livsarvinger og intet testamente Når der er både børn og ægtefælle, arver ægtefællen halvdelen og børnene halvdelen af afdødes bo. Børnene deler så deres halvdel ligeligt imellem sig Hvis der kun er børn, deler disse ligeligt Hvis der kun er ægtefælle, arver denne alt Tvangsarven nedsat Tvangsarven er nedsat til ¼ af den samlede arv Desuden kan børns arv begrænses til maks. en million kroner pr. barn Ægtefællearven forhøjet Fælleseje, børn + ægtefælle - intet testamente Den del af arven, som ægtefællen arver når der ikke er lavet testamente er sat op Fra ⅓ til ½ af den legale arv 12,5 Ægtefællen kan i dag altid udtage kr. før der overhovedet er arv til andre 12,5 50 Ægtefælles boslod Ægtefælles arv Barn 1's arv Barn 2's arv 25 Hvis ingen tvangsarvinger Hvis afdøde hverken havde børn eller ægtefælle Arver afdødes forældre hver for halvdelen Er en af forældrene død, træder dennes børn i stedet Dvs. at søskende til afdøde i så fald arver Er der ingen livsarvinger efter den ene af forældrene, arver den anden eller dennes livsarvinger. Er der ingen forældre eller deres livsarvinger, arver bedsteforældre Er en bedsteforældre død, arver dennes børn, men ikke fjernere slægtninge dvs. mostre, fastre og onkler er arveberettigede Er der ikke arvinger jf. ovenfor arver staten. Samlevere ingen arveret Uanset hvor længe et par har levet sammen, er der INGEN arveret, hvis der ikke er lavet testamente Forældre kan ikke give arveafkald til fordel for samleveren Der er her tale om en skattepligtig gave 11

12 Testamentarisk disposition Alt hvad afdøde ejer bortset fra tvangsarven kan afdøde testamentere efter eget ønske Også ægtefæller, der kun har fællesbørn, kan med fordel testere mest muligt til hinanden Gør børnenes arv mindst muligt Gør det muligt for længstlevende at skifte med børnene i stedet for uskiftet bo Fælleseje, børn + ægtefælle, testamente til ægtefælle 37,5 3,125 3,125 6,25 De 100% udgør ægtefællernes samlede besiddelser 50 Ægtefælles boslod Ægtefælles arv Barn 1's arv Barn 2's arv Ægtefællearv iflg. Testamente Fælleseje, børn + samlever, testamente til samlever Kombinationssæreje 12,5 12,5 75 Samlevers arv Barn 1's arv Barn 2's arv Hvis man laver testamente og kombinationssæreje kan børnenes arv tilsammen nedsættes til 1/32 ægtefællernes samlede ejendele, hvis de ejer halvdelen hver Hvis parret hver ejer 1 mio., kan længstlevende i så fald skifte med to børn ved at udbetale til hver og skal aldrig diskutere med børnene, hvordan formuen forvaltes. De 100% udgør afdødes samlede besiddelser Kombinationssæreje, børn + ægtefælle, testamente til ægtefælle Forsikringer og pensioner 1,5625 1,5625 3,125 18,75 50 Ægtefælles særeje Ægtefælles boslod af afdødes fælleseje Ægtefælles testamentsarv Ægtefælles tvangsarv Ægtefæller beholder efter de ændrede regler pr hver især deres pensionsordninger medmindre de via en ægtepagt har ændret på denne bestemmelse Hvis der skal ske deling af pensionsordningerne kræver dette en ægtepagt Barn 1's tvangsarv 25 Barn 2's tvangsarv De 100% udgør ægtefællernes samlede besiddelser 12

13 Forsikringer og pensioner Den ændrede forsikringsaftalelov betyder, at papirløse samlevere overhaler børn i rækkefølgen af arvinger, når der står nærmeste pårørende For at en samlever kan anses som nærmeste pårørende kræves dog, at forsikringstageren og samleveren lever sammen på fælles bopæl og venter, har eller har haft et barn sammen eller at de har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før forsikringstagerens død. Reglen gælder som hovedregel kun, hvis aftalen er oprettet efter , men en del forsikringsselskaber har indført reglen også for eksisterende aftaler Samlevere Der kan som noget nyt oprettes et "udvidet samlevertestamente". Det betyder, at der ved testamente kan bestemmes, at den anden samlever skal have en status, som svarer til en ægtefælles, hvis førstafdøde kun efterlod sig særeje. Der gælder flere betingelser for dette: det skal være muligt at indgå ægteskab eller registreret partnerskab mellem parterne, hvilket udelukker udvidet samlevertestamente mellem f. eks. søskende, og der skal være tale om fælles bopæl i min. 2 år og mindst et fælles barn (levende eller dødt) Boafgift Der skal ikke betales boafgift af den efterlevende ægtefælles arveandel Der skal betales 15 % i boafgift af arv til arvinger i den nærmeste familie, som overstiger et bundfradrag på i kr. Når boafgift på 15 % er fratrukket, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 % af arv til arvinger uden for den nærmeste familie Det vil sige 36,25% i alt i boafgift til fjernere arvinger Samlevere, der har boet sammen mere end 2 år, skal betale 15% i boafgift. Det samme gælder fraskilte og fraseparerede ægtefæller Ægteskabets retsvirkningslov hvornår betyder den noget for ejendomsmægleren RVL 18 En ægtefælle må ikke uden den anden ægtefælles samtykke afhænde eller pantsætte fast ejendom, der er fælleseje, såfremt ejendommen tjener til familiens bolig, eller hvis ægtefællernes eller den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed er knyttet til den. Sådan ejendom må heller ikke uden samtykke af den anden ægtefælle bortlejes eller bortforpagtes, såfremt dette vil medføre, at den ikke længere kan tjene til fælles bolig eller som grundlag for erhvervsvirksomheden. Er den anden ægtefælle umyndig, meddeler værgen samtykket. Stk. 2. Har en ægtefælle indgået en sådan retshandel uden fornødent samtykke, kan den anden ægtefælle få den omstødt ved dom, hvis erhververen eller panthaveren indså eller burde indse, at ægtefællen var uberettiget til at foretage retshandelen. Sag må dog anlægges inden 3 måneder, efter at ægtefællen har fået kundskab om retshandelen, og senest inden 1 år efter dens tinglæsning. Hvornår samtykke Hvis fælleseje eller brøkdelssæreje, men ikke skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje Hvis tjent til bolig/sommerbolig for familien Hvis ægtefællen driver sit erhverv fra ejendommen Også hvis der endnu ikke er sket bodeling efter en skilsmisse eller separation 13

14 Kun betydning, hvis ægtefællen vil overtage til eget brug ikke for at hæve prisen Retsvirkningsloven 18 forhindrede ikke, at ejer-ægtefællen kunne sælge sommerhuset, selvom ikke-ejer-ægtefællen mente, det blev solgt for billigt. Familiestyrelsen omgjorde Statsforvaltningens beslutning om, at et sommerhus, der tilhørte ægtefællernes fælleseje, ikke kunne sælges til tredjemand. Ejer-ægtefællen ønskede at sælge sommerhuset til en pris, som ikke-ejer-ægtefællen mente var for billig. Ikke-ejer-ægtefællen ønskede derfor at købe sommerhuset med henblik på videresalg. Familiestyrelsen lagde til grund, at hovedformålet i retsvirkningslovens 18, jf. 20, er at give ikkeejer-ægtefællen mulighed for at overtage et tidligere fælles hjem herunder sommerhus med det formål at blive boende. Da der var enighed om, at sommerhuset skulle sælges, kunne bestemmelsen ikke anvendes. Ikke-ejer-ægtefællen var således henvist til at søge vederlagskrav efter retsvirkningsloven 23, jf. 24, i forbindelse med skiftet af fællesboet, (Familiestyrelsens afgørelse af 26. juni 2007, j.nr , TFA FS) Tinglysning af vielsesattest En ægtefælle, der ønsker at sikre sig, at andre kender til vedkommendes eksistens og dermed ved, at vedkommende skal give samtykke til salget Kan tinglyse sin vielsesattest på ejendommen Derved bliver købere i ond tro Bemærkninger Det kræver ikke ægtefællesamtykke at håndpantsætte et ejerpantebrev, når først ejerpantebrevet er tinglyst Hvad skal vi tage hensyn til ved sag for dødsboer Huseftersynsordningen Boet kan ikke ansvarsfraskrive sig fra de forhold, de kunne blive frigjort for via huseftersynsordningen Konkrete ansvarsfraskrivelser kan lade sig gøre, men skal være meget konkrete Derudover i et vist omfang accept af ansvarsfraskrivelser for offentlige boer, men formentlig ikke for private boer Ingen standard-ansvarsfraskrivninger 21 a. Ved købsaftaler, hvor reglerne i kapitel 1 finder anvendelse, jf. 1, kan bestemmelser i aftalen om, at køberen ikke kan påberåbe sig fysiske mangler ved ejendommen, og andre almindelige forbehold ikke gøres gældende over for køberen, i det omfang sælgeren kunne have opnået den samme retsvirkning ved at følge den i 2 nævnte fremgangsmåde. 14

15 Forbrugerbeskyttelsesloven Sælgerne skal vejledes om, at der ikke kan laves ansvarsfraskrivelser i relation til de forhold som man bliver ansvarsfri for via huseftersynsordningen Jf. lovens 21 a Dette gælder også, når det solgte er en ejerlejlighed uanset hovedejendommens størrelse Ansvarsfraskrivelser Offentlige boer: Det antages, at der kan laves ansvarsfraskrivelse for de forhold som man ikke kan ansvarsfraskrive sig fra via huseftersynsordningen Privatskiftende boer: Det er måske i orden at indsætte en ansvarsfraskrivelse for de forhold som man ikke kan ansvarsfraskrive sig fra via huseftersynsordningen - MEN Bør suppleres med skriftlig information f.eks. i formidlingsaftalen om at den eventuelt vil kunne blive tilsidesat Skal være meget konkret Kan formentlig tilsidesættes U Ø - Hæveadgang Manglende bygningsattest retlig mangel Dødsbo solgte i 2002 en ejendom til køberne. 50 m² pudset træhus. Handlen var omfattet af huseftersynsordningen, og køber havde modtaget tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring. Der var af boet indsat ansvarsfraskrivelsesklausul. Det viste sig, at der ikke var udstedt bygningsattest for ejendommen./2 U Ø - Hæveadgang Manglende bygningsattest retlig mangel 2 mdr. efter købet meddelte kommunen, at bygningen ikke var egnet til bolig, og at den skulle nedrives. Køber hævede herefter handlen Den manglende bygningsattest var en retlig relevant mangel omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 2, stk. 5, 1. pkt., i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvorfor køber kunne påberåbe sig dette forhold over for S. Grundet manglens karakter og væsentlighed, og da ansvarsfraskrivelsen ikke dækkede manglen, fandtes køber at have været berettiget til at hæve handlen../3 U Ø - Hæveadgang Manglende bygningsattest retlig mangel Klausulen (Ren afskrift)»på grund af, at ejendommen sælges af dødsbo, sælges ejendommen som den er og forefindes og af køber er besigtiget, dog fra vanhjemmel, uden ansvar fra sælger/boets side for eventuelle synbare og/eller usynbare mangler, idet sælger/boet ikke garanterer for funktionsdygtighed, stand, vedligeholdelse og lovlighed, for såvidt angår overtagne hvidevarer, løsøre, installationer, jordbundsforhold, samtlige bygningskonstruktioner, hvorfor enhver udgift der hidrører fra disse forhold, er sælger uvedkommende. Køber er opfordret til, og forudsættes at have gennemgået ejendommen grundigt, evt. ved sagkyndig bistand, forinden tiltrædelse af nærværende handel. Køber erklærer sig indforstået med at overtage ejendommen med samtlige de af sælger ansvarsfraskrivelser, idet købesummen er fastsat under hensyntagen hertil«../4 U Ø - Hæveadgang Manglende bygningsattest retlig mangel Landsretten: Den i købsaftalen og skødet indsatte ansvarsfraskrivelse er en generel standardklausul, konciperet ensidigt af appellanten eller dennes repræsentant, hvorfor den må fortolkes indskrænkende. Ansvarsfraskrivelsen dækker, som den er formuleret, ikke en ulovlig bygningsindretning af en karakter som den i sagen omhandlede. 15

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre

Sagsnummer 2010/005219 august 2011. Udbudsmateriale For. Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Sagsnummer 2010/005219 august 2011 Udbudsmateriale For Korsdalsvej 82 2610 Rødovre Side 2 af 109 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Fritliggende parcelhus Korsdalsvej

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER Betænkning III FRA JUSTITSMINISTERIETS ÆGTESKABSUDVALG BETÆNKNING NR. 415 1966 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets hidtidige arbejde 5 IL Udkast til

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724

Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune. Sagsnummer 2011/001724 Udbudsmateriale For Vestergade 21, 4030 Tune Sagsnummer 2011/001724 Side 2 af 172 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Vestergade 21, Tune Velbeliggende ejendom i attraktivt

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatet 1.4. Ankenævnets hjemmeside

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere