Dagens emner. Faglig opdatering DE 3. kreds. DE kvalitetsnorm. Oplysningspligten. Periodevis vand på grunden. Udviklet og gennemgået af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagens emner. Faglig opdatering DE 3. kreds. DE kvalitetsnorm. Oplysningspligten. Periodevis vand på grunden. Udviklet og gennemgået af"

Transkript

1 Dagens emner Faglig opdatering DE 3. kreds Udviklet og gennemgået af Statsaut. ejendomsmægler/valuar Boligejerens økonomiske ansvar og forpligtelser Sælgers loyale oplysningspligt generelt Sælgers særlige oplysningspligt som selvbygger Hvilken forskel gør det for sælgers erstatningsansvar, om denne har brugt reglerne om tilstandsrapport og hvilke sælgere kan det Licitationssalg, sameje, bodeling og arv Licitationssalg flere købere Samejekontrakter Ophævelse af sameje uden samejekontrakter Ægteskabets retsvirkningslov hvornår betyder den noget for ejendomsmægleren Arveret og ægtefælleskifte i hovedtræk Hvad skal vi tage hensyn til ved sag for dødsboer DE kvalitetsnorm Det skal sikres, at sælger er vidende om Sælgers loyale oplysningspligt generelt A1 sælgers loyale oplysningspligt A1: Ejendomsmægleren skal sikre sig, at sælger er bekendt med, at sælger skal oplyse køber om alle forhold vedrørende ejendommen som 1. han kender eller burde kende 2. han må antage ikke er uvæsentlige for køber 3. han ikke må antage, at køber er bekendt med. Årsagen hertil er, at det generelt er lettere for sælger at huske at oplyse om fejlene ved ejendommen, end det er for køber at huske at spørge om alle de teoretiske muligheder, der er for fejl. Hvis sælger optræder erhvervsmæssigt, vil oplysningspligten formentlig skærpes. Oplysningspligten Hvis sælger har kendskab til defekter eller forhold, som har betydning for køber, skal sælger oplyse om forholdene Manglende oplysning medfører ond tro hos sælger Medfører erstatningsansvar hos sælger Særlig oplysningspligt om selvbyggeri eller medbyggeri Oplysningspligt om erhvert forhold, som er relevant for køberen, f.eks. tidligere retssager, forsikringssager m.v. Periodevis vand på grunden VL U V Sommerhus kan periodevis være sumpet eller oversvømmet Intet oplyst fra sælger Der var intet oplyst i sælgeroplysningerne herom Tagvand blev til dels ledt ud under terrassen Medfører, at terrasse m.v. vil have en begrænset levetid. Ikke opfyldt loyal oplysningspligt Erstatning renter + sagsomk

2 Selvbyg eller medbyg Det antages bl.a. af Carsten Munk-Andersen at manglende oplysning om selvbyggerarbejde eller medbyggerarbejde er groft uagtsomt Dermed ansvar selv om man har brugt huseftersynsordningen I enkelte sager frifindelse, når sælger har haft medhjælpere, der var fagfolk U V selvbygger loyal oplysningspligt En selvbygger anset som erstatningsansvarlig for at have tilsidesat sin oplysningspligt havde ikke oplyst, at han selv havde udført rørarbejder på ejendommen U V - selvbyggeri Manden havde foretaget byggearbejder på ejendommen Hustruen solgte senere huset Der blev ikke statueret identifikation mellem de to ægtefæller Dermed god tro hos hustruen for ulovlige byggearbejder Dermed ikke erstatningspligt, men evt. mulighed for afslag U V Der kunne rejses krav mod en selvbygger for fejlkonstruktion af gulve i 1978, som blev konstateret efter køb i Reglerne om springende regres kunne anvendes. U V - Springende regres mod selvbygger trods tvangsauktion imellem S, der var uddannet tømrer, men ikke havde arbejdet som sådan i videre omfang, foretog i 1983 en ombygning af sin ejendom, herunder ny tagkonstruktion. S lavede selv tegningerne, fik byggetilladelse og udførte arbejdet S solgte i 1989 ejendommen til K1 for kr. Ejendommen blev i 1994 overtaget på tvangsauktion af et realkreditinstitut, N, som ufyldestgjort panthaver. N solgte i 1995 til K2 for kr. med en sædvanlig ansvarsfraskrivelsesklausul. K2 konstaterede i 2000 fugtindtrængen i tagkonstruktionen på tilbygningen,./2 U V - Springende regres mod selvbygger trods tvangsauktion imellem Et syn og skøn viste, at der var omfattende råd- og svampeskader som følge af konstruktions- og udførelsesfejl, der bevirkede, at loftsrummet over tilbygningen ikke var tilstrækkeligt ventileret. K2 anlagde sag mod S med påstand om erstatning Det lagdes til grund, at S måtte anses som selvbygger. S erstatningsansvarlig på grund af de begåede fejl, der måtte anses for grove. Landsretten fandt, at K2 kunne gøre erstatningsansvar gældende direkte mod S. N's - som det måtte antages - sædvanligt forekommende ansvarsfraskrivelsesklausul ved salg af ejendomme, overtaget på tvangsauktion, kunne ikke afskære K2 fra at rette kravet mod S, Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse, hvorefter K2's påstand om en erstatning på kr. var taget til følge. 2

3 Svig eller grov uagtsomhed V.L.D. af 4. december [FED ] Sælger hæfter, hvis han har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Svig foreligger f.eks., hvis sælger overfor køber oplyser, at ejendommens tag er tæt, selvom han ved, at taget er utæt (svigagtig fortielse). Grov uagtsomhed foreligger f.eks., hvis sælger undlader at fortælle køber, at taget er utæt, selvom han har en konkret mistanke herom, f. eks. fordi han har konstateret fugtpletter eller lign., uden at han dog har skaffet sig fuldstændig viden om forholdet, f.eks. ved nærmer undersøgelse Sælger af ejendom havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med udførelsen af medbyggerarbejde og tilsidesat sin oplysningspligt på groft uagtsom måde. Den beskikkede bygningssagkyndige havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapport, bl.a. ved ikke med karakteren UN at angive, at en række forhold burde undersøges nærmere. I det indbyrdes forhold måtte han og sælger bære hhv. 1/3 og 2/3 af det idømte beløb. U V Selvbyggeri groft uagtsomt Bygherre A opfører villa i 1998 til sig selv og samlever Står selv for de første tegninger til huset, traf aftaler med forskellige håndværkere og anskaffede en del af materialerne. Virker til dels som arbejdsmand under byggeriet Bistår vvs-installatøren (svigerfar) Solgte i 1999 huset med tilstandsrapport, hvor fremgik, at terrasse på 1. sal fik K 1, og at faldet på terrassen ikke var optimalt. U V Selvbyggeri groft uagtsomt Køber fandt skader på ejendommen Ejerskifteforsikringsselskabet afviste kravet, fordi skaden skyldtes en bygningsfejl/fejlkonstruktion/fejlmontering. Syn og skøn: Gulvkonstruktionen på terrassen på 1. sal ikke var udført med vandtæt membran, isolering og dampspærre = væsentlige mangler Byretten fandt, at A havde kendskab til og indflydelse på det mangelfuldt udførte arbejde og måtte anses for at have handlet groft uagtsomt, selv om han i hvert fald i et vist omfang havde ladet faglærte håndværkere udføre arbejdet. Erstatning kr. Landsretten stadfæstede dommen. Sælger groft uagtsom erstatning til forsikringsselskabet Sælger groft uagtsom erstatning til forsikringsselskabet Sælger skrev 19. juni 2000 til kommunen for at få nedsat den offentlige vurdering: Jeg købte ejendommen for ,- kr. Huset er sunket og fuld af mangler og sætningsskader, huset er fuld af revner og købt som dødsbo uden garanti så huset er ikke engang ,00 kr. værd. Derfor beder jeg kommunen om at nedsætte ejendomsværdien til kr../2 3.1 Facader/gavle K1 1.3Er der sætningsskader, som er udbedret? X Nej Facader er reparerede, pudsede og overfladebehandlede, enkelte revner er stadigt synlige. 3

4 Sælger groft uagtsom erstatning til forsikringsselskabet Sælger solgte ejendommen 30. maj 2002 for Ejendommen er af ejerskifteforsikringsselskabet efter syn og skøn blevet udbedret for et beløb på kr ,88. Sælger forklarer, at en af hendes fars kolleger sagde, at hun skulle "smøre tykt på" og anføre "sætningsskader i klagen. Hun skrev brevet efter den pågældendes diktat, og uden at hun vidste, hvad "sætningsskader" dækkede over. Syn og skøn: Udbedringsomk moms Dom: Bygningssagkyndig og Sælger betaler in solidum kr til fors.selskab. (skøn + geoteknisk undersøgelse). Sælger friholder den bygningssagkyndige Forskel om ordningen er brugt Der skal altså kun almindelig uagtsomhed til, for at sælger bliver erstatningsansvarlig, hvis han ikke har brugt huseftersynsordningen Men Der skal svig eller grov uagtsomhed til, hvis sælger har brugt huseftersynsordningen Sildebensparket manglede Køberne af et parcelhus fik i forbindelse med købsforhandlingerne udleveret en salgsopstilling og en tilstandsrapport, hvoraf fremgik, at gulvbelægningen på 1. salen var sildebensparket. I salgsopstillingen var der i beskrivelsen anført: Ejendommen: Pudset murstensvilla med rødt tegltag. Ejendommen er nymalet. Centralvarme oliefyr. Termovinduer (ikke i kælder). Sildebensparketgulve. Tag, loft og skunkvægge er ekstraisolerede. Varmesynsrapport foreligger. Da køber flyttede ind, opdagede man, at der på 1. salen manglede parketgulve på i alt ca. 6 m², dels i soveværelset og dels i to nicher i gangen. Årsagen til den manglende parket var den, at sælgeren havde flyttet nogle skabe i forbindelse med en mindre ombygning 5 år forud for overtagelsesdagen../2 Landsretten frifandt Landsretten fandt ikke at oplysningerne i salgsopstillingen og i tilstandsrapporten måtte karakteriseres som en garanti, men man betragtede det som en retlig relevant mangel, at gulvfladen var afbrudt i områder. Landsretten anførte videre, at ejendommen blev solgt med tæppebelægning på 1. sal, og at reparationen af gulvet var sket mindst fem år før salget, samt at selve reparationen var sket fagligt korrekt. Da man ikke fandt, at det kunne betragtes som groft uagtsomt fra sælgers side, at denne ikke i oplysningsskemaet havde oplyst om reparationen, blev sælger frifundet. Dommen er refereret i UfR U Ø Mangel ved kloak en del af bygning Køber2 købte i 2000 en ejendom af Køber1, der havde købt ejendommen 1 år tidligere. Begge handler var omfattet af huseftersynsordningen Kort tid efter indflytningen konstaterede Køber2 problemer med afløbet fra toilettet Årsagen var, at der i kloakrøret sad et drænrør på tværs og at rødder var trængt ind Under disse omstændigheder måtte manglen anses for at angå bygningens fysiske tilstand. Da køber1 ikke fandtes at have handlet svigagtigt eller groft uagtsomt frifandtes køber1 Budrunder / Licitationer Reglerne trådte i kraft

5 Hvilke budrunder Reglerne gælder alle budrunder Kun når der er involveret en forbruger Også Bedste bud og lignende Gælder ikke budrunder vedr. ejendomme beliggende i udlandet Gælder ikke andelsboliger Gælder ikke statens og kommunernes faste ejendomme Kontrakten med sælger Der skal være et tillæg til formidlingsaftale, som indeholder oplysning om, at sælger og ejendomsmægler har aftalt, at ejendommen skal udbydes til salg ved budrunde. Det skal fremgå, at sælger har modtaget oplysning om reglerne for salg ved budrunde, og at sælger ved sin underskrift accepterer at følge disse regler. Det skal fremgå, at det udbudsmateriale, som skal udleveres til interesserede købere på forhånd er gennemgået med sælger og godkendt af denne. DE s formularer DE har lavet to aftaleformularer Budrunde fra start Budrunde i løbet af salgsperioden Ikke forhandlinger sideløbende 7. Sælger og formidler må ikke føre forhandlinger med interesserede købere eller sælge ejendommen i budperioden. Stk. 2. Ved budperioden forstås den tidsperiode, inden for hvilken interesserede købere kan afgive bud på ejendommen, jf. 15. Hemmeligholdelse Ejendomsmægleren skal sikre, at buddene holdes hemmelige i hele budperioden Heller ikke formidleren må have adgang til oplysninger om indholdet af buddene i budperioden. Dette gælder uanset, om bud afgives på papir eller elektronisk. Oplysninger om indkomne bud må kun videregives efter særlige regler Udbudsmaterialet Budrunden skal gennemføres på et for alle interesserede købere ensartet, gennemsigtigt og afklaret grundlag. Mægleren skal stille samme udbudsmateriale til rådighed for alle interesserede købere Udbudsmaterialet skal i det mindste bestå af 1) en salgsopstilling med alle sædvanlige oplysninger 2) et udkast til en standardkøbsaftale, der som minimum indeholder oplysning om de forhold, der fremgår af 23 i formidlingsbekendtgørelsen. 5

6 Tilstandsrapport Hvis sælger ønsker at bruge huseftersynsordningen, skal tilstandsrapporten og oplysninger om ejerskifteforsikring være en del af udbudsmaterialet fra budperiodens start. Har sælger valgt ikke at medtage tilstandsrapport og oplysninger om ejerskifteforsikring i udbudsmaterialet, kan sælger ikke efterfølgende anvende disse i den samme budrunde. Sælger må i så fald iværksætte en ny budrunde Tilbudsblanketten Af tilbudsblanketten skal det fremgå, at standardfinansieringsforslaget og den beregnede brutto- og nettoudgift, som er oplyst i salgsopstillingen, er baseret på udbudsprisen, og at interesserede købere derfor opfordres til at kontakte egen rådgiver for at få foretaget en beregning af brutto- og nettoudgift på baggrund af den pris, de påtænker at byde for ejendommen. at budgiver bærer den fulde økonomiske risiko for at kunne opfylde en handel på budvilkårene at budgiver opfordres til at indhente økonomisk rådgivning vedrørende sit bud forinden afgivelsen /2 Tilbudsblanketten at buddet skal lyde på en bestemt kontantpris, der ikke kan betinges af, eller på anden måde gøres afhængig af størrelsen af andre bud. at bud, som ikke er i overensstemmelse med vilkårene i denne bekendtgørelse og tilbudsblanketten, ikke må antages af sælger og derfor skal forkastes. at buddet er bindende for budgiveren, medmindre buddet tilbagekaldes, ikke accepteres af sælger eller bortfalder at budgiver har ret til at tilbagekalde sit bud og eventuelt fremsætte et nyt bud, som er højere eller lavere end det oprindelige bud, hvis tilbagekaldelsen eller det nye bud når frem inden udløbet af fristen Frister Der skal i tilbudsblanketten være en rimelig frist for afgivelse af bud, der giver interesserede købere tilstrækkelig tid til at få afklaret alle relevante tekniske, juridiske og økonomiske forhold af betydning for budgivningen. Fristen kan ikke ændres, og budrunden må ikke lukkes før fristens udløb. Fremgangsmåden Tilbudsblanketten skal indeholde oplysning om fremgangsmåden ved afgivelse af bud. Det skal fremgå, at den udfyldte og underskrevne tilbudsblanket, den underskrevne købsaftale og det underskrevne bilag om fortrydelsesret skal afleveres hos ejendomsmægleren eller sendes som brev i en lukket kuvert, der er mærket bud og med angivelse af ejendommens adresse eller sagsnummer. Det skal fremgå, hvornår buddet senest skal være nået frem til ejendomsmægleren. Elektroniske bud Det kan i tilbudsblanketten bestemmes, at bud kan eller skal indgives på andre måder, herunder ved anvendelse af elektroniske medier, forudsat at dette kan ske på betryggende vis. Det kan eksempelvis bestemmes, at bud kan eller skal indsendes pr. e-post med digital signatur til en særligs e-post adresse, som udelukkende er beregnet til indsendelse af bud på den pågældende ejendom. Det skal fremgå, hvornår buddet senest skal være nået frem på den fastsatte måde. 6

7 Åbning af bud m.v. Tilbudsblanketten skal indeholde oplysning om datoen for buddenes åbning samt oplysning om, at buddene ikke må åbnes før det fastsatte tidspunkt, uanset om buddene er indgivet på papir eller elektronisk. hvornår og hvordan oplysninger om buddene videregives til budgiverne at sælger er frit stillet med hensyn til at gøre brug af de indkomne bud eller afvise alle bud. Sælger kan dog i tilbudsblanketten forpligte sig til at vælge et af de indkomne bud, som opfylder betingelserne i tilbudsblanketten. Åbning af bud, fortrydelsesret m.v. at sælger er frit stillet med hensyn til hvilke kriterier, sælger vil anvende ved vurderingen af de indkomne bud. Sælger kan dog i tilbudsblanketten forpligte sig til at anvende bestemte kriterier, som anføres i tilbudsblanketten. Tilbudsblanketten skal indeholde oplysning om sælgers frist for at acceptere indkomne bud. Endvidere skal det fremgå, at bud, som ikke er accepteret inden acceptfristens udløb, er bortfaldet. at den valgte budgiver (køber), har fortrydelsesret efter reglerne i kapitel 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvis køber er forbruger. Betingelserne for udøvelse af fortrydelsesretten skal fremgå, herunder at fortrydelsesretten er betinget af, at køber betaler en godtgørelse på 1 % af den budpris, som køber har anført i tilbudsblanketten, til sælger. Kun ét bud Af tilbudsblanketten skal det fremgå, at hvis det ved åbningen af buddene konstateres, at der kun er modtaget bud fra en enkelt budgiver, er vedkommende ikke bundet af buddet og dermed ikke forpligtet til at betale godtgørelse til sælger for en fortrydelse Det skal også fremgå, at ejendomsmægleren i så fald straks skal orientere sælger og budgiver om, at budgiver ikke er bundet af sit bud, men i stedet kan indgå forhandlinger med sælger om køb af ejendommen på baggrund af udbudsprisen. Afgivelse af bud Bud afgives på tilbudsblanketten med angivelse af budgivers navn, adresse, den tilbudte pris og overtagelsesdato samt eventuelle yderligere oplysninger, som skal gives ifølge tilbudsblanketten Budjournalen Når ejendomsmægleren har åbnet buddene, indfører vedkommende alle rettidige bud i en budjournal. Sælger har ret til at overvære re åbningen af buddene I budjournalen indføres hver enkelt budgivers navn og adresse, tidspunktet for modtagelsen af buddet, den tilbudte kontantpris, det tilbudte overtagelsestidspunkt og eventuelle andre relevante oplysninger med betydning for buddet. Tilbagekaldelse af bud skal ligeledes indføres i budjournalen. Ejendomsmægleren skal underskrive budjournalen, eventuelt med digital signatur. Ejendomsmægleren indestår derved for rigtigheden af oplysningerne i budjournalen. Udlevering til sælger Formidleren giver sælger kopi af budjournalen og Kopi af alle indkomne bud og orienterer sælger nærmere om de indkomne bud 7

8 Sælger forkaster alle bud Hvis sælger vælger at forkaste alle bud, skal formidleren underrette budgiverne herom straks efter acceptfristens udløb. Samtidig hermed sender formidleren budjournalen i anonymiseret form til alle budgivere. Flere budgivere Hvis sælger vælger at acceptere et af buddene, underskriver sælger den valgte budgivers tilbudsblanket og på købsaftalen. Formidleren fremsender sælgers accept til køber inden udløbet af acceptfristen Sammen med accepten sender formidleren 1) en kopi af budjournalen til køber i anonymiseret form og 2) oplysning om købers fortrydelsesret i henhold til kapitel 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, jf. 21. Budjournalen til alle bydere Når den valgte købers fortrydelsesret er udløbet, sender formidleren kopi af budjournalen i anonymiseret form til de øvrige budgivere, som har deltaget i budrunden. Intet salg Hvis sælger vælger ikke at bruge ét af de indkomne bud, eller har den valgte køber brugt sin fortrydelsesret, er budrunden afsluttet uden salg. Sælger kan nu gå i forhandling med en eller flere interesserede købere, herunder også en eller flere af de tidligere budgivere, efter eget valg. Ny budrunde Vælger sælger at starte en ny budrunde, skal processen starte forfra. Der skal nu indgås ny aftale mellem sælgeren og formidleren herom. Der skal udarbejdes nyt udbudsmateriale, og budgivningen skal starte forfra Der skal igen fastsættes en rimelig frist for afgivelse af bud, der giver nye budgivere tilstrækkelig tid til at få afklaret de nødvendige forhold Samejeoverenskomster Samejekontrakter 8

9 Hvad regulerer man i samejekontrakten Ekstra indskud fra én af parterne Evt. forrentning, indeksering, nedskrivning m.v. Fortrinsret til at købe den anden ud Evt. kun hvis der er børn, der bliver hos den ene medejer Regler om lodtrækning Regler for fastsættelse af prisen F.eks. To ejendomsmæglere gennemsnitspris Opsigelsesfrist for samejet Hvad skal der ske med husleje efter opsigelsesvarslet husleje, anvendelsesudgifter m.v. Hvis man senere gifter sig Ved senere ægteskab bliver der automatisk fælleseje i ægteskabet, hvis man ikke laver ægtepagt Skævdelingen ophæves altså ved ægteskabets indgåelse, medmindre man laver en ægtepagt Ophævelse af sameje Hvis der ikke er en samejekontrakt, Gælder normalt Opløsningsret men ikke Udløsningsret Det vil sige, at man kan opsige samejet, men man kan ikke kræve at betale den anden ud Der skal gives en vist frist typisk 6 mdr. Salg på frivillig, offentlig auktion Auktionen sker ved fogedretten Alle kreditorer skal have dækning Ikke ret til underhåndssalg Arveret og ægtefælleskifte i hovedtræk Fælleseje eller særeje Hvis man er gift og ikke har lavet ægtepagt, har man fælleseje Der er særråden og særhæften i ægteskabet Fællesejet bliver altså først aktuelt, når den ene dør, eller man skal lave bodeling i tilfælde af separation eller skilsmisse Ifølge RVL 18 kan en ægtefælle dog ikke sælge fast ejendom, hvis der er fælleseje eller skilsmissesæreje, uden ægtefællens samtykke, hvis ejendommen tjener til bolig eller sommerhus for familien eller ægtefællen driver sin virksomhed fra ejendommen Skilsmissesæreje Hvis ikke andet er bestemt, bliver skilsmissesærejet til fælleseje ved førstafdødes død Hvis man skal skilles, forbliver formuen hos den, der ejer den ifølge ægtepagten 9

10 Fuldstændigt særeje I alle forhold forbliver formuen hos den, der ejer den ifølge ægtepagten Kombinationssæreje Man har skilsmissesæreje Førstafdødes formue bliver til fælleseje ved dødsfaldet Ægtefællen ejer således halvdelen heraf vedkommendes boslod Længstlevendes formue bliver til fuldstændigt særeje ved dødsfaldet Ægtefællen skal således ikke dele denne formue med boet/arvingerne Ved dødsfald Hvis der ikke er børn, kan man ikke sidde i uskiftet bo, men man kan få udsættelse med boafgiften Hvis der udelukkende er fællesbørn, kan længstlevende sidde i uskiftet bo Man kan ikke gifte sig igen uden at skifte med børnene Man skal til en vis grad stå til regnskab overfor børnene i relation til formueforvaltningen Hvis førstafdøde havde særbørn, har længstlevende ikke krav på at sidde i uskiftet bo Efter min personlige mening er uskiftet bo sjældent en god idé, medmindre længstlevende er højt oppe i alderen. Ægtefællens fortrinsrettigheder Ægtefællen kan i dag altid udtage kr. før der overhovedet er arv til andre beløbet er for 2008 og pristalsreguleres Med i suppleringsarven tæller ægtefællens egen del af formuen lagt sammen med arven, eventuelt særeje og eventuelle forsikrings- og pensionsudbetalinger som ægtefællen får efter afdøde Boudlæg (såkaldt udlæg for begravelsesomkostningerne) se næste planche Boudlæg Dødsboskiftelovens 18 stk. 1 Hvis værdierne i boet efter fradrag af bl.a. rimelige begravelsesomkostninger er max kr. (2008) - kan boet blive udleveret uden skiftebehandling. Skifteretten kan give udlæg til: de nærmeste efterladte en institution afdøde var tilknyttet den, der har betalt eller vil betale begravelsen en kommune statskassen Hvis man modtager boudlæg, kommer man ikke til at hæfte for afdødes gæld. Man skal dække udgifterne ved begravelsen og boets behandling. Endvidere kan man blive pålagt at rydde afdødes bolig. Boudlæg anvendes, hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige udgifter til begravelsen, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden tilsvarende måde, ikke overstiger den pristalsregulerede beløbsgrænse. Nærmeste arvinger 1. Tvangsarvinger A. Livsarvinger Børn arver lige, hvis ikke andet er bestemt Hvis et barn er dødt, arver dette barns børn i stedet for sin far eller mor (ved flere børn deler disse deres forældres andel af arv efter bedsteforældrene) B. Ægtefælle Arveretten ophører ved skilsmisse eller separation 10

11 Arvens fordeling livsarvinger og intet testamente Når der er både børn og ægtefælle, arver ægtefællen halvdelen og børnene halvdelen af afdødes bo. Børnene deler så deres halvdel ligeligt imellem sig Hvis der kun er børn, deler disse ligeligt Hvis der kun er ægtefælle, arver denne alt Tvangsarven nedsat Tvangsarven er nedsat til ¼ af den samlede arv Desuden kan børns arv begrænses til maks. en million kroner pr. barn Ægtefællearven forhøjet Fælleseje, børn + ægtefælle - intet testamente Den del af arven, som ægtefællen arver når der ikke er lavet testamente er sat op Fra ⅓ til ½ af den legale arv 12,5 Ægtefællen kan i dag altid udtage kr. før der overhovedet er arv til andre 12,5 50 Ægtefælles boslod Ægtefælles arv Barn 1's arv Barn 2's arv 25 Hvis ingen tvangsarvinger Hvis afdøde hverken havde børn eller ægtefælle Arver afdødes forældre hver for halvdelen Er en af forældrene død, træder dennes børn i stedet Dvs. at søskende til afdøde i så fald arver Er der ingen livsarvinger efter den ene af forældrene, arver den anden eller dennes livsarvinger. Er der ingen forældre eller deres livsarvinger, arver bedsteforældre Er en bedsteforældre død, arver dennes børn, men ikke fjernere slægtninge dvs. mostre, fastre og onkler er arveberettigede Er der ikke arvinger jf. ovenfor arver staten. Samlevere ingen arveret Uanset hvor længe et par har levet sammen, er der INGEN arveret, hvis der ikke er lavet testamente Forældre kan ikke give arveafkald til fordel for samleveren Der er her tale om en skattepligtig gave 11

12 Testamentarisk disposition Alt hvad afdøde ejer bortset fra tvangsarven kan afdøde testamentere efter eget ønske Også ægtefæller, der kun har fællesbørn, kan med fordel testere mest muligt til hinanden Gør børnenes arv mindst muligt Gør det muligt for længstlevende at skifte med børnene i stedet for uskiftet bo Fælleseje, børn + ægtefælle, testamente til ægtefælle 37,5 3,125 3,125 6,25 De 100% udgør ægtefællernes samlede besiddelser 50 Ægtefælles boslod Ægtefælles arv Barn 1's arv Barn 2's arv Ægtefællearv iflg. Testamente Fælleseje, børn + samlever, testamente til samlever Kombinationssæreje 12,5 12,5 75 Samlevers arv Barn 1's arv Barn 2's arv Hvis man laver testamente og kombinationssæreje kan børnenes arv tilsammen nedsættes til 1/32 ægtefællernes samlede ejendele, hvis de ejer halvdelen hver Hvis parret hver ejer 1 mio., kan længstlevende i så fald skifte med to børn ved at udbetale til hver og skal aldrig diskutere med børnene, hvordan formuen forvaltes. De 100% udgør afdødes samlede besiddelser Kombinationssæreje, børn + ægtefælle, testamente til ægtefælle Forsikringer og pensioner 1,5625 1,5625 3,125 18,75 50 Ægtefælles særeje Ægtefælles boslod af afdødes fælleseje Ægtefælles testamentsarv Ægtefælles tvangsarv Ægtefæller beholder efter de ændrede regler pr hver især deres pensionsordninger medmindre de via en ægtepagt har ændret på denne bestemmelse Hvis der skal ske deling af pensionsordningerne kræver dette en ægtepagt Barn 1's tvangsarv 25 Barn 2's tvangsarv De 100% udgør ægtefællernes samlede besiddelser 12

13 Forsikringer og pensioner Den ændrede forsikringsaftalelov betyder, at papirløse samlevere overhaler børn i rækkefølgen af arvinger, når der står nærmeste pårørende For at en samlever kan anses som nærmeste pårørende kræves dog, at forsikringstageren og samleveren lever sammen på fælles bopæl og venter, har eller har haft et barn sammen eller at de har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før forsikringstagerens død. Reglen gælder som hovedregel kun, hvis aftalen er oprettet efter , men en del forsikringsselskaber har indført reglen også for eksisterende aftaler Samlevere Der kan som noget nyt oprettes et "udvidet samlevertestamente". Det betyder, at der ved testamente kan bestemmes, at den anden samlever skal have en status, som svarer til en ægtefælles, hvis førstafdøde kun efterlod sig særeje. Der gælder flere betingelser for dette: det skal være muligt at indgå ægteskab eller registreret partnerskab mellem parterne, hvilket udelukker udvidet samlevertestamente mellem f. eks. søskende, og der skal være tale om fælles bopæl i min. 2 år og mindst et fælles barn (levende eller dødt) Boafgift Der skal ikke betales boafgift af den efterlevende ægtefælles arveandel Der skal betales 15 % i boafgift af arv til arvinger i den nærmeste familie, som overstiger et bundfradrag på i kr. Når boafgift på 15 % er fratrukket, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 % af arv til arvinger uden for den nærmeste familie Det vil sige 36,25% i alt i boafgift til fjernere arvinger Samlevere, der har boet sammen mere end 2 år, skal betale 15% i boafgift. Det samme gælder fraskilte og fraseparerede ægtefæller Ægteskabets retsvirkningslov hvornår betyder den noget for ejendomsmægleren RVL 18 En ægtefælle må ikke uden den anden ægtefælles samtykke afhænde eller pantsætte fast ejendom, der er fælleseje, såfremt ejendommen tjener til familiens bolig, eller hvis ægtefællernes eller den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed er knyttet til den. Sådan ejendom må heller ikke uden samtykke af den anden ægtefælle bortlejes eller bortforpagtes, såfremt dette vil medføre, at den ikke længere kan tjene til fælles bolig eller som grundlag for erhvervsvirksomheden. Er den anden ægtefælle umyndig, meddeler værgen samtykket. Stk. 2. Har en ægtefælle indgået en sådan retshandel uden fornødent samtykke, kan den anden ægtefælle få den omstødt ved dom, hvis erhververen eller panthaveren indså eller burde indse, at ægtefællen var uberettiget til at foretage retshandelen. Sag må dog anlægges inden 3 måneder, efter at ægtefællen har fået kundskab om retshandelen, og senest inden 1 år efter dens tinglæsning. Hvornår samtykke Hvis fælleseje eller brøkdelssæreje, men ikke skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje Hvis tjent til bolig/sommerbolig for familien Hvis ægtefællen driver sit erhverv fra ejendommen Også hvis der endnu ikke er sket bodeling efter en skilsmisse eller separation 13

14 Kun betydning, hvis ægtefællen vil overtage til eget brug ikke for at hæve prisen Retsvirkningsloven 18 forhindrede ikke, at ejer-ægtefællen kunne sælge sommerhuset, selvom ikke-ejer-ægtefællen mente, det blev solgt for billigt. Familiestyrelsen omgjorde Statsforvaltningens beslutning om, at et sommerhus, der tilhørte ægtefællernes fælleseje, ikke kunne sælges til tredjemand. Ejer-ægtefællen ønskede at sælge sommerhuset til en pris, som ikke-ejer-ægtefællen mente var for billig. Ikke-ejer-ægtefællen ønskede derfor at købe sommerhuset med henblik på videresalg. Familiestyrelsen lagde til grund, at hovedformålet i retsvirkningslovens 18, jf. 20, er at give ikkeejer-ægtefællen mulighed for at overtage et tidligere fælles hjem herunder sommerhus med det formål at blive boende. Da der var enighed om, at sommerhuset skulle sælges, kunne bestemmelsen ikke anvendes. Ikke-ejer-ægtefællen var således henvist til at søge vederlagskrav efter retsvirkningsloven 23, jf. 24, i forbindelse med skiftet af fællesboet, (Familiestyrelsens afgørelse af 26. juni 2007, j.nr , TFA FS) Tinglysning af vielsesattest En ægtefælle, der ønsker at sikre sig, at andre kender til vedkommendes eksistens og dermed ved, at vedkommende skal give samtykke til salget Kan tinglyse sin vielsesattest på ejendommen Derved bliver købere i ond tro Bemærkninger Det kræver ikke ægtefællesamtykke at håndpantsætte et ejerpantebrev, når først ejerpantebrevet er tinglyst Hvad skal vi tage hensyn til ved sag for dødsboer Huseftersynsordningen Boet kan ikke ansvarsfraskrive sig fra de forhold, de kunne blive frigjort for via huseftersynsordningen Konkrete ansvarsfraskrivelser kan lade sig gøre, men skal være meget konkrete Derudover i et vist omfang accept af ansvarsfraskrivelser for offentlige boer, men formentlig ikke for private boer Ingen standard-ansvarsfraskrivninger 21 a. Ved købsaftaler, hvor reglerne i kapitel 1 finder anvendelse, jf. 1, kan bestemmelser i aftalen om, at køberen ikke kan påberåbe sig fysiske mangler ved ejendommen, og andre almindelige forbehold ikke gøres gældende over for køberen, i det omfang sælgeren kunne have opnået den samme retsvirkning ved at følge den i 2 nævnte fremgangsmåde. 14

15 Forbrugerbeskyttelsesloven Sælgerne skal vejledes om, at der ikke kan laves ansvarsfraskrivelser i relation til de forhold som man bliver ansvarsfri for via huseftersynsordningen Jf. lovens 21 a Dette gælder også, når det solgte er en ejerlejlighed uanset hovedejendommens størrelse Ansvarsfraskrivelser Offentlige boer: Det antages, at der kan laves ansvarsfraskrivelse for de forhold som man ikke kan ansvarsfraskrive sig fra via huseftersynsordningen Privatskiftende boer: Det er måske i orden at indsætte en ansvarsfraskrivelse for de forhold som man ikke kan ansvarsfraskrive sig fra via huseftersynsordningen - MEN Bør suppleres med skriftlig information f.eks. i formidlingsaftalen om at den eventuelt vil kunne blive tilsidesat Skal være meget konkret Kan formentlig tilsidesættes U Ø - Hæveadgang Manglende bygningsattest retlig mangel Dødsbo solgte i 2002 en ejendom til køberne. 50 m² pudset træhus. Handlen var omfattet af huseftersynsordningen, og køber havde modtaget tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring. Der var af boet indsat ansvarsfraskrivelsesklausul. Det viste sig, at der ikke var udstedt bygningsattest for ejendommen./2 U Ø - Hæveadgang Manglende bygningsattest retlig mangel 2 mdr. efter købet meddelte kommunen, at bygningen ikke var egnet til bolig, og at den skulle nedrives. Køber hævede herefter handlen Den manglende bygningsattest var en retlig relevant mangel omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 2, stk. 5, 1. pkt., i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, hvorfor køber kunne påberåbe sig dette forhold over for S. Grundet manglens karakter og væsentlighed, og da ansvarsfraskrivelsen ikke dækkede manglen, fandtes køber at have været berettiget til at hæve handlen../3 U Ø - Hæveadgang Manglende bygningsattest retlig mangel Klausulen (Ren afskrift)»på grund af, at ejendommen sælges af dødsbo, sælges ejendommen som den er og forefindes og af køber er besigtiget, dog fra vanhjemmel, uden ansvar fra sælger/boets side for eventuelle synbare og/eller usynbare mangler, idet sælger/boet ikke garanterer for funktionsdygtighed, stand, vedligeholdelse og lovlighed, for såvidt angår overtagne hvidevarer, løsøre, installationer, jordbundsforhold, samtlige bygningskonstruktioner, hvorfor enhver udgift der hidrører fra disse forhold, er sælger uvedkommende. Køber er opfordret til, og forudsættes at have gennemgået ejendommen grundigt, evt. ved sagkyndig bistand, forinden tiltrædelse af nærværende handel. Køber erklærer sig indforstået med at overtage ejendommen med samtlige de af sælger ansvarsfraskrivelser, idet købesummen er fastsat under hensyntagen hertil«../4 U Ø - Hæveadgang Manglende bygningsattest retlig mangel Landsretten: Den i købsaftalen og skødet indsatte ansvarsfraskrivelse er en generel standardklausul, konciperet ensidigt af appellanten eller dennes repræsentant, hvorfor den må fortolkes indskrænkende. Ansvarsfraskrivelsen dækker, som den er formuleret, ikke en ulovlig bygningsindretning af en karakter som den i sagen omhandlede. 15

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009 Opgave 1 I 1975 møder Pia den argentinske Carlos, og de forelsker sig. Parret bliver forlovet i 1976. Pias forældre overtaler Pia til at kræve særeje i ægteskabet.

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, etape 4a parceller til individuelle parcelhuse

Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, etape 4a parceller til individuelle parcelhuse Tilbudsblanket udbud af grunde i Stenløse Syd, etape 4a parceller til individuelle parcelhuse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellerne udbydes til salg til en vejledende

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1 I januar 1999 blev Hanne og Morten gift på Mortens 30 års fødselsdag. Hanne havde to børn fra to tidligere forhold, den 3-årige Emma og den 9-årige Ida,

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 I 1991 blev Trine og Ib gift. Umiddelbart forinden havde de oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere