Forslag til Lokal udviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokal udviklingsstrategi"

Transkript

1 Forslag til Lokal udviklingsstrategi Lokal Udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden November

2 Indhold Kort resumé... 3 A. Navn og adresse... 4 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)... 4 C. Bilag... 5 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 6 E. Analyse af området... 8 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater... 9 G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig L. Underskrifter Bilag LEADER-principperne SWOT analysen... 22

3 Kort resumé Kort resumé af strategien Hovedfokus for strategien er forbedring af den demografiske situation og forbedrede erhvervsmuligheder for området. Forbedringen skal opnås via områdets styrkepositioner, ikke mindst områdets erhvervsmuligheder, ligesom områdets mange naturressourcer indgår. Dertil kommer, at områdets traditioner for iværksætteri og evne til at håndtere egen situation betragtes som en væsentlig ressource. De erhvervsmæssige styrkepunkter vurderes bl.a. at findes indenfor fødevarer, turisme/oplevelser og vedvarende energi. Strategien skal realiseres via et bredt samarbejde mellem virksomheder, offentlige myndigheder og institutioner, foreninger, borgere og alle, som ønsker at medvirke. Aktionsgruppen vil spille en aktiv rolle i strategien og tage de nødvendige initiativer i realiseringen heraf.

4 A. Navn og adresse A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAG Lemvig, Ringkøbing Skjern A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse: Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing A.3 Aktionsgruppens adresse: A.4. Aktionsgruppens telefonnummer: B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B.1. Formand: Bente Tang B.2. Formandens adresse (vejnavn, postnummer og by): Hanninggårdvej 1, 6900 Skjern B.3. Telefonnummer: B

5 C. Bilag C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Bilag D 1. Oversigt over bestyrelsen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Bilag D 2. Udtalelse til udviklingsstrategien fra Region Midtjylland, Lemvig Kommune og Ringkøbing- Skjern Kommune. Bilag E 1. Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer. Bilag E 2. SWOT analyse. Bilag H 2. Bilag I 1. Driftsbudget.

6 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse Redegørelse for: Hvordan og hvilke centrale aktører er blevet inddraget i udarbejdelse af udviklingsstrategien. Hvordan den lokale godkendelsesprocedure er blevet gennemført. Centrale aktører omfatter: Aktionsgruppens bestyrelse og medlemmer Lokale organisationer, foreninger, borgere og erhvervsliv Kommuner og region Koordinatorer, konsulenter m.v. Ad D.1) Mod slutningen af den afsluttede periode for foregik der i bestyrelserne for de tidligere LAG er en evaluering af det program, som skulle afsluttes, og i den forbindelse så bestyrelserne hver for sig på, hvordan erfaringerne fra det afsluttede program kunne komme den nye periode til gode. Da den nye inddeling af LAG blev kendt, blev der afholdt møder (på formandsniveau og på bestyrelsesniveau) mellem bestyrelserne for de to tidligere LAG. Det blev besluttet, at man i fællesskab ville sætte sig i spidsen for etablering af en ny lokal aktionsgruppe for de to geografiske områder. Begge de to tidligere LAG havde ønsket at fortsætte som selvstændige enheder, men det blev besluttet, at man vil arbejde i rammerne af den nye opdeling med en fælles LAG. Den 20. august 2014 blev der afholdt informationsmøde for interesserede i de to områder. Møderne var annonceret og afholdt med henblik på dels at informere om det nye program, dels at lægge op til en beslutning om etablering af en lokal aktionsgruppe for det geografiske område, de to kommuner dækker. Der var ca. 85 fremmødte til mødet, hvor en konsulent på vegne af MBBL redegjorde for det nye program, og hvor det senere blev besluttet at stifte den nye lokale aktionsgruppe under navnet LAG Lemvig, Ringkøbing- Skjern. I forlængelse af informations- og beslutningsmøde blev der afholdt stiftende generalforsamling for den nye LAG, herunder blev vedtægter for den nye forening godkendt. Der blev valgt bestyrelse for foreningen med fem repræsentanter fra hvert af de to områder, ligesom der blev valgt formand for bestyrelsen. Bestyrelsen er senere blevet komplet i forbindelse med, at der er udpeget to kommunale repræsentanter (en fra hver af de to kommuner) samt en repræsentant for Region Midtjylland, ligesom bestyrelsen har konstitueret sig. Som bilag D 1 er vedlagt oversigt over bestyrelsens sammensætning, herunder hvilke grupper bestyrelsen repræsenterer. Formand og næstformand har afholdt møde med repræsentanter for de to kommuner med henblik på koordinering af arbejdet med udviklingsstrategien og opstart af den nye LAG. I forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om godkendelse udarbejdede bestyrelsen foreløbige indsatspunkter for den kommende strategi. Der blev samtidig ansat ekstern bistand til det praktiske arbejde med strategien, og det blev besluttet at afholde to debatmøder med henblik på at få forslag og ideer til udviklingsstrategien fra medlemmer og andre interesserede.

7 To debatmøder er afholdt. Blandt andet på grund af en kort planlægningsfrist var fremmødet til de to debatmøder ikke overvældende, men der var god debat på møderne, som gav gode input til strategiarbejdet. Der var to forskellige temaer for møderne, nemlig bosætning og erhverv. På møderne gav lokale ressourcepersoner deres bud på konkrete delemner. Desuden orienterede bestyrelsen på møderne om udviklingsstrategiens centrale placering i det kommende LAG arbejde. På baggrund af drøftelser i bestyrelsen mv. og de afholdte debatmøder blev der udarbejdet et administrativt forslag til udviklingsstrategien. Strategien blev drøftet, tilrettet og godkendt på bestyrelsesmøde i LAG Lemvig, Ringkøbing- Skjern den 27. oktober Efter vedtagelsen i bestyrelsen er udviklingsstrategien sendt til høring hos Region Midtjylland, Lemvig Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedlagt følger som bilag D 2 de tre myndigheders kommentar til strategien. Emnerne for den nye udviklingsstrategi har været drøftet i forbindelse med det afholdte informations- og beslutningsmøde, og der er ligeledes afholdt to debatmøder i forbindelse med planlægning af strategien. På baggrund heraf er det valgt at lægge forslaget til strategien på udvalgte hjemmesider og orientere alle medlemmer direkte herom via mail. Medlemmerne blev herefter opfordret til at tilkendegive, hvis man ikke er enig i strategien. Der er kun modtaget positive kommentarer til strategien, som bestyrelsen med udgangspunkt i de afholdte møder og den valgte procedure betragter som godkendt af medlemmerne. Centrale aktører i processen med den nye udviklingsstrategi: Den nyvalgte bestyrelse har været omdrejningspunktet i strategien, idet bestyrelsen har taget initiativ til strategien og afholdt nødvendige møder. Lokale borgere, foreninger og virksomheder har været aktive i processen via deltagelse i møderne og via input på anden vis. Blandt andet har lokale ildsjæle, foreningsrepræsentanter og virksomhedsejere bidraget med indlæg på debatmøderne. Region Midtjylland og de to kommuner har bidraget via tilvejebringelse af relevant baggrundsmateriale og i forbindelse med høring af oplægget. Desuden har kommunerne bidraget med praktisk hjælp undervejs. Koordinatorerne for de to tidligere LAG er har løst praktiske opgaver i forbindelse med tilvejebringelse af forslaget til den nye udviklingsstrategi. Konsulentvirksomheden VESTviden ApS har haft den praktiske opgave med strategien. Set på baggrund af den forholdsvis korte tid, bestyrelsen har haft til rådighed for en proces for den kommende udviklingsstrategi, føler vi, at der har været en fornuftig proces frem til den færdige strategi, og den dermed er godt funderet i af medlemmer og øvrige centrale samarbejdspartnere.

8 E. Analyse af området E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer: 1. Infrastruktur (trafikforhold, uddannelses- og sundhedsforhold, energiforsyning). 2. Natur, inkl. udnyttelse/benyttelse. 3. Eventuelle særlige miljømæssige forhold 4. Erhvervsstruktur små, store virksomheder, iværksættere, beskæftigelsesudvikling m.m.. 5. Områdets befolkning: Befolkningssammensætning (alder, køn) og -udvikling, tilflytning/fraflytningsmønstre m.m. 6. Kulturelle forhold /kendetegn for området. SWOT analyse. Ad. E.1) Vedr. punkterne 1-6: Der henvises til vedlagte bilag E 1. SWOT analyse: Der henvises til vedlagte bilag E 2.

9 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater F. 1 Udviklingsstrategiens vision Vision for aktionsgruppens virke i programperioden. Ad. F.1) Visionen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern er, at der i løbet af programperioden skabes positiv befolkningsudvikling og positiv erhvervsudvikling i aktionsgruppens geografiske område. Visionen realiseres via fokus på områdets styrker og i tæt samarbejde med alle aktører: erhvervslivet, offentlige myndigheder og institutioner, foreninger, private borgere og andre. F.2 Strategiens mål Aktionsgruppens strategi mål, baseret på analyse og situationsbeskrivelse. Ad F.2) Flere iværksættervirksomheder, fokus på niche iværksættere. Niche iværksættere tænkes bredt: såvel nystartede iværksættere, igangværende virksomheder, som etablerer niche inden for eksisterende virksomhed samt netværk blandt iværksættere. Forbedret kommerciel udnyttelse af områdets rige naturmuligheder med fortsat fokus på aktiviteter på naturens præmisser. Fortsat udvikling af områdets styrkeposition på fødevareområdet via udvikling af lokale fødevarer. Fortsat udvikling af områdets styrkeposition på turismeområdet med særligt fokus på mulighederne for aktiviteter i naturen. Fortsat udvikling af områdets styrkeposition i forhold til vedvarende energi fokus på yderligere kommercialisering og anvendelse i forhold til øget bosætning. Fortsat udvikling af områdets styrkeposition i forhold til industri og produktion. Områdets mange små og mellemstore industrivirksomheder vurderes at udgøre et fortsat potentiale. Konkrete bosætningsaktiviteter rettet mod specifikke målgrupper. Etablering af forum for synlig involvering af unge i bosætningsproblematikker. Forum skal involvere de unge mest muligt og primært være tilrettelagt på deres præmisser. Fortsat fokus på lokale initiativer (sogneniveau), som kan være med til at forbedre og vedligeholde attraktive bosætningsforhold i lokalområderne. LAG skal være initiativtager og aktør i et bredere samarbejde til gavn for det geografiske områdes generelle udvikling og til konkret realisering af strategien. Især, hvor der er tale om områdets styrkepositioner, forventes projekter og initiativer primært at komme fra lokale aktører.

10 F.3 Aktiviteter Aktionsgruppen skal opstille og beskrive de aktiviteter, som forventes iværksat for at nå udviklingsstrategiens mål. Eksempler på aktiviteter, hvis målet er at styrket salget af lokale kvalitetsfødevarer: Styrke lokale fødevarenetværk Udvikling af nye lokale produkter Anvendelse af nye processer, teknologier og afsætningskanaler Aktionsgruppens mål og forventede aktiviteter skal anføres i skemaet nedenfor. Skemaet er i to dele. En del for de mål og aktiviteter der vedrører vækst- og jobskabende erhvervsudvikling og en del der vedrører forbedring af rammevilkårene. Der udfyldes et skema for hvert mål, som aktionsgruppen har prioriteret. Til hvert mål kan aktionsgruppen anføre det antal aktiviteter, som findes nødvendige for at opfylde målet. Inden for de standardkategorier, som er anført i skemaet, som fx investeringsomfang, antal projekter, antal job osv. skal aktionsgruppen udfylde det forventede antal og beløb. Der er naturligvis tale om et skøn, men skal betragtes som et pejlemærke for det resultat som LAG en ønsker og realistisk kan forvente at opnå gennem sine aktiviteter. Som nøgletal for resultater vedr. jobskabelse og værdiforøgelsen benyttes følgende minimumtal: 10 millioner kroner i projektinvesteringer skaber som minimum 3 millioner kroner i værdiforøgelse (omsætning) og 3 fuldtidsarbejdspladser. Det gælder her skønsmæssigt for alle erhvervsrettede aktiviteter. Hvis de forventede resultater af aktiviteterne skønnes at være højere, skal det begrundes i skemaet under bemærkninger. For samarbejdsaktiviteter kan det evt. være relevant idet der for et forholdsvis beskedent projektbeløb (etablering og drift af netværket i en periode) kan forventes en indirekte effekt, der skaber såvel nye job som værdiforøgelse blandt de deltagende i netværket. Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - bestyrelsens bemærkninger De konkrete projekter og den konkrete udmøntning af målene skal ske efter Leader princippet, og bestyrelsen kan derfor ikke så tidligt i programperioden fastlægge en detaljeret projektplan. Konsekvenserne i nedenstående skema er derfor angivet på mål niveau. Dertil kommer, at bestyrelsen ikke kender de økonomiske rammer for LAG indsatsen fremadrettet, det har derfor også været nødvendigt at opstille forudsætninger herfor. Endeligt er det umuligt at kende den økonomiske volumen af fremtidige projekter. Tal og angivelser i skemaerne F 3 er derfor i meget høj grad baseret på skøn, og der vil givetvis være behov for justering af skemaerne undervejs i forløbet. Grundlæggende forudsætninger: Aktiviteterne er angivet på målniveau. Ud fra overordnede beregninger og foreløbige udmeldinger vil LAG Lemvig, Ringkøbing- Skjern have ca. 3,120 mio. kr. til rådighed i Der er forudsat samme årligt beløb i hele programperioden. 6 x 3,120 = 18,720 mio. kr. Der er forudsat en faktor 3, således at det forventes, at hver LAG kr. udløser yderligere to kr. i finansiering. Hvor punkterne refererer til områdets styrkepositioner, forventes projektinitiativerne at komme fra virksomheder, iværksættere og aktører i området.

11 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Iværksættervirksomheder (nicheiværksættere) Kroner % andel af total Aktivitet 1: Koncept for nicheiværksætteri ,4 1 Aktivitet 2: Koncept for e-handel og distancearbejdspladser , Aktivitet 3: Arbejdskraft og arbejdsmarked , Aktivitet n: Konkrete projekter , Total , Bemærkninger: De generelle bemærkninger, jf. ovenfor. Der tænkes iværksat et projekt, som skal udvikle en forretnings- og inspirationsmodel for niche iværksætteri og et par andre grundlæggende projekttiltag. Dernæst forventes et antal projekter med nicheiværksættere inden for styrkeområderne. 11

12 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Projekter, som udnytter områdets naturlige forudsætninger kommercielle naturprojekter på naturens præmisser Kroner % andel af total Aktivitet 1: Større samarbejdsprojekter, som inkluderer flere aktører ,6 3 5 Aktivitet 2: Mindre projekter med 1-3 aktører , Total , Bemærkninger: De generelle bemærkninger, jf. ovenfor. Projekterne forventes primært iværksat af lokale aktører. Der forventes en høj grad af samarbejde på tværs af lokal geografi, forskellig aktører mv.

13 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Antal bevarede job Målt som fultidsjob Antal nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Konkrete projekter rettet i forbindelse med områdets styrkepunkter Kroner % andel af total Aktivitet 1: Projekter, fødevareområdet , Aktivitet 2: Projekter, turismeområdet , Aktivitet 3: Projekter, energiområdet , Aktivitet 4: Projekter, industri/produktion ,9 Total , Bemærkninger: De generelle bemærkninger, jf. ovenfor. Projekterne forventes primært iværksat af lokale aktører. Der forventes en høj grad af samarbejde på tværs af lokal geografi, forskellig aktører mv.

14 Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Basale serviceydelser Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Antal projekter Byfornyelse og bevarelse af kulturarven Mål: Bosætningsaktiviteter Kroner % Andel af total Aktivitet 1: Bosætningsaktiviteter rettet mod ,8 10 specifikke målgrupper Aktivitet 2: Unge involveres i ,8 4 bosætningsproblematikken Aktivitet 3: Lokale initiativer for bevarelse af ,4 50 kulturarv, fornyelsesprojekter i landsbyer og basale serviceydelser Total ,9 64 Befolkning i landdistrikterne, der får fordel af aktiviteterne Antal personer Bemærkninger: De generelle bemærkninger, jf. ovenfor.

15 G. Andre planlagte mål og målsætninger G.1. Beskriv her eventuelle andre mål og målsætninger, som aktionsgruppen planlægger, men som ikke søges medfinansieret under Landdistriktsprogrammet Ad G.1) LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern har ikke på nuværende tidspunkt konkret planlagt initiativer ud over dem i landdistriktsprogrammet. Det er dog hensigten, at man løbende vil afsøge muligheden for deltagelse i andre aktiviteter, som naturligt relaterer sig til aktionsgruppens virke. Primært ud fra et ønske om, at kunne medvirke som en central aktør i udviklingsarbejdet i aktionsgruppens geografiske område. Det vil således være muligt for såvel bestyrelsen som for koordinator at deltage i fremtidige aktiviteter, som understøtter formålet med LAG og udviklingsstrategien såvel i forhold til forberedende aktiviteter som i forhold til konkret projektdeltagelse. H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse H.1 Strategien i forhold til Leader principperne: Arbejde med netværk og klynger samt en helhedsorienteret tilgang til lokal udvikling, der integrerer forskellige sektorer og interessegrupper. Innovation. Ad H.1) 1.1 Medlemmerne: Først og fremmest vil der ved realisering af strategien være fokus på at involvere medlemmerne. Dette sker for at give et bredt ejerskab til LAG. Involveringen vil ske via: Hjemmeside. Nyhedsbreve efter behov. Medlemsmøder og generalforsamlinger. Pressemeddelelser, som skal skærpe interessen for at blive en del af LAG fællesskabet. 1.2 Anden samarbejde: Pr. tradition er der et godt samarbejde mellem foreningslivet og LAG i de to kommuner. Dette samarbejde vil blive videreført, f.eks. via: Fælles møder og andre initiativer. Afsøgning af muligheder for fælles projekter, herunder mulighederne for at lokale foreninger kan medvirke ved realisering af strategien. 1.3 Samarbejde med offentlige myndigheder: I den forgangne periode har der været et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem de to tidligere LAG, de to kommuner og Region Midtjylland. Det forventes, at der kan bygges videre på dette, f.eks. via: Begge kommuner og regionen er repræsenteret i aktionsgruppens bestyrelse, og det giver i sig selv gode muligheder for afstemning af samarbejdet. Der vil fortsat være konkrete møder mellem LAG og kommuner i realisering af fælles projekter, afstemning af tiltag o.a. 15

16 Region Midtjylland har i den afsluttede program periode varetaget opgaven med at samle repræsentanter for LAG erne i regionen, kommunale repræsentanter og relevante repræsentanter fra regionen til fælles møder. Bestyrelsen håber, at dette initiativ vil blive taget op igen i den kommende periode. Det forventes, at der i programperioden vil blive fælles projekter, hvor offentlige myndigheder og LAG vil samarbejde om realisering af konkrete projekter. 1.4 Netværksaktiviteter: Den nye aktionsgruppe har planer om etablering af to netværk i den kommende programperiode: Et netværk, som skal arbejde med bosætningsinitiativer på et mere generelt niveau. Netværket har til formål at videregive gode eksempler og erfaringsudveksle. Desuden skal netværket bidrage til at gøre det mere naturligt at samarbejde på tværs af sognegrænser og på tværs af den kommunegrænse, som er i den nye LAG. LAG vil være initiativtager til netværket, som gennem perioden skal søges forankret, således at det kan fungere selvstændigt senest ved programperiodens slutning. Et unge netværk. At gøre området mere attraktivt for unge er et vigtigt element i en forbedret bosætning og mere hensigtsmæssig aldersfordeling. Det skal forsøges at etablere et unge netværk, hvor unge bidrager med ideer og kan være med til at sætte dagsordenen for konkrete projekttiltag. Der vil i øvrigt i LAG arbejdet i den kommende periode være fokus på at tilskynde til netværksdannelse generelt, idet erfaringsudveksling og udnyttelse af hinandens ressourcer vil være et par af nøglerne til en god udvikling i området. Bestyrelsen forventer at kunne medvirke til dannelse af netværk indenfor erhvervsområdet, ikke mindst netværk for iværksættere. De konkrete muligheder og projekter vil være med til at definere disse i løbet af programperioden. 1.5 Samarbejdsprojekter. Begge de to tidligere LAG er har i den forgangne periode været involveret i samarbejdsprojekter, som har involveret forskellige aktører, blandt andet et forsøg på opstart af et internationalt samarbejdsprojekt. LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern har ikke i strategiprocessen haft fokus på konkrete områder, hvor samarbejdsprojekter skal indgå, men bestyrelsen ønsker deltagelse i samarbejdsprojekter og er åben for deltagelse med alle typer af aktører. Bestyrelsen vil gennem projektperioden også overveje mulighederne for selv at tage initiativ til samarbejdsprojekter. Af naturlige samarbejdspartnere i projekter ses Region Midtjylland og de to kommuner, ligesom det vil være naturligt at etablere samarbejde med nabo LAG er, som der tidligere har været et godt samarbejde med bl.a. om fælles projekter. 1.6 Erhvervsforhold. Bestyrelsen håber, at indsatsen i den kommende periode vil rumme mange nye erhvervsinitiativer. For at hjælpe initiativerne på vej tages initiativ til netværksmøder, i starten primært rettet mod iværksættere og på lidt længere sigt rettet mod etablering af netværk og klyngedannelse. Initiativerne er inspireret af de debatmøder, som blev afholdt i forbindelse med det forberedende strategiarbejde, hvor etablerede erhvervsfolk medvirkede og inspirerede andre. Modellen med debatmøderne forventes anvendt til netværksmøderne. Netværksmøderne afholdes med områdets naturlige styrkepunkter som tema. 2.1 Innovation Innovative elementer forventes at være tiltag i aktiviteterne og hovedparten af projekterne i den kommende programperiode. Konkret arbejdes der med følgende initiativer, som søges afprøvet: 16

17 Nicheiværksætter. Forsøg på at skabe et koncept for nicheiværksætteri. Lokale fødevarer. Forsøg på etablering af et tydeligt samarbejde fra producent til salgsled. Uddannelse og viden. Forsøg på at etablere en platform for, dels hvordan arbejdsstyrken sikres uddannelsesmuligheder, dels i forhold til virksomhedernes muligheder for at kunne trække på relevant viden. Hvordan kan moderne teknologi komme til at styrke erhvervslivet, hvordan kan e-learning og nethandel udnyttes til at eliminere ulempen ved at bo i et udkantsområde. 3.1 Bottom up Dette centrale element i Leader princippet vil blive taget meget alvorligt i den kommende programperiode. Det vil således blive prioriteret, at de konkrete projekttiltag i første omgang kommer fra medlemmerne, græsrødderne, iværksætterne o.a. Bestyrelsen og koordinatoren skal primært inspirere, informere, sparre og hjælpe og i mindre grad selv tage de konkrete projektinitiativer. 3.2 Erfaringer fra tidligere programperiode Bestyrelsen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern lægger meget vægt på, at de indvundne erfaringer og de etablerede samarbejder fra den tidligere LAG periode inddrages i arbejdet i den kommende periode H. 2 Aktionsgruppens organisering, beslutnings- og evalueringsprocedurer Aktionsgruppen plan for gennemførelse af: Gennemførelse af bestyrelsesmøder Jobbeskrivelse for koordinator, ansættelsesforhold og bestyrelsens arbejdsgiverfunktion over for koordinator. Procedure for administration af driftsmidlerne og af projektmidlerne. Procedure der sikrer habilitet i bestyrelsen og koordinatorens arbejde Sikring af gennemsigtighed ved de valgte prioriteringskriterier og pointsystemer til brug ved vurdering af indkomne projektansøgninger. Sammenhæng til kommuners og regions udviklingsplaner og tiltag. Procedure for den løbende overvågning og evaluering af udviklingsstrategiens gennemførelse. Hvordan bestyrelsen løbende vil sikre den nødvendige viden og kompetencer. Ad H.2) Der henvises til vedlagte bilag H 2. I. Finansiering af strategien og tidsplan I.1. Finansiering og tidsplan Fordeling mellem drifts- og projektmidler fra Landdistriktsprogrammet i perioden Budget for driftsmidlerne (bestyrelsesmøder, koordinator, kompetenceudvikling af bestyrelse og koordinator, informationsaktiviteter, mm.) 17

18 Overvejelser og konkrete muligheder, der er i lokalområdet for yderligere finansiering af strategiens gennemførelse og medfinansiering af projekter. Tidsplan for strategiens forventede gennemførelse i perioden Ad I.1) Bestyrelsen forventer at have en ramme på 3,9 mio. kr. til rådighed per år i programperioden. Rammen ønskes anvendt således: 80 % til projekter, kr % til drift og administration, kr per år Driftsbudget er vedlagt som bilag I 1 Tidsplan for gennemførelse: På tidspunktet for udfærdigelse af strategien kan bestyrelsen ikke udarbejde konkret tidsplan. Indholdsmæssigt vil strategien blive gennemført med målene i punkt F 2 som styringspunkter. Som det ses ved udfærdigelse af strategien vil alle punkter komme til at strække sig over hele programperioden, men i forbindelse med den årlige gennemgang af strategien, hvor det vurderes, om strategien skal ændres, vil det tidsmæssige perspektiv også blive overvejet, herunder om der er behov for at fremskynde nogle aktiviteter under nogle af målene, eller om nogle af målene kan lukkes. 18

19 J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud J.1. Prioriteringen af projekter, som LAG'en ønsker at indstille til tilsagn, skal kunne dokumenteres på et objektivt og systematisk grundlag. Til formålet har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter defineret 8 projektprioriteringskriterier, som skal indgå i prioriteringen af alle ansøgte projekter. Disse kriterier skal således indgå i strategien: 1. Projektbeskrivelse 2. Synlighed 3. Relevans 4. Lokal forankring 5. Samarbejde 6. Innovation 7. Udbytte (Økonomiske effekter, Miljømæssige effekter, Klimaeffekter, Sociale effekter og Kulturelle effekter) 8. Bæredygtighed Listen af kriterier er ikke prioriteret. Der kan ikke ændres i disse standardkriterier, men aktionsgruppen kan tilføje sine egne kriterier under de enkelte punkter. Der bør dog kun tilføjes flere kriterier eller uddybende kriterier hvis det er nødvendigt for at dække de mål, indsatsområder og prioriteter, som aktionsgruppen vil arbejde efter i udviklingsstrategien. For eksempel: Under punkt 2 om synlighed kan tilføjes; projektets synlige effekt og værdi som demonstration og inspiration for andre Under punkt 5 om samarbejde kan tilføjes; samarbejde mellem øsamfund. Under punkt 7 om udbytte kan tilføjes; bevaring og udnyttelse af området kulturhistoriske værdier Kriterierne vil senere blive udmøntet i et pointsystem, som er under udvikling. Aktionsgrupperne vil derfor senere skulle arbejdes videre med de kriterier, som anføres i strategien. Ad J.1) Bestyrelsen for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern tager de anførte kriterier til efterretning og vil implementere dem i processen med behandling af projektansøgninger. Når pointsystemet er endeligt udmøntet, vil bestyrelsen vurdere, om der er behov for at supplere med yderligere lokale kriterier. 19

20 K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig K.1. Eventuelle bemærkninger og overvejelser Ad K.1) Tilvejebringelsen af denne udviklingsstrategi er foregået inden for et forholdsvis kort tidsforløb. Bestyrelsen finder, at strategien danner et godt grundlag for arbejdet i den nye programperiode. Vi vil foretage løbende opfølgninger på hele strategien med henblik på, om målene nås på tilfredsstillende vis, og om udviklingen nødvendiggør justeringer. L. Underskrifter (skal underskrives af ansøger/formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening - tegningsret) Dato: Formandens navn (blokbogstaver): Formandens underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Dato: Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): Bestyrelsesmedlems underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Dato: Bestyrelsesmedlems navn (blokbogstaver): Bestyrelsesmedlems underskrift: Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, og at jeg ikke har modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse. 20

21 Bilag LEADER-principperne Det overordnede formål med LEADER-metoden er at sikre en høj grad af lokal borgerinddragelse og -indflydelse på udviklingen. Desuden er målet at skabe sammenhæng mellem de mange lokale udviklingstiltag og overføre viden og erfaringer fra landdistrikt til landdistrikt. Og hvordan gør man så det? LEADER-metoden bygger på syv principper, som til sammen kan skabe landdistriktsudvikling med lokal forankring og udblik til omverdenen. Der er således ikke tale om krav, men principper som der skal tages hensyn til ved prioritering af et projekt. Lokale partnerskaber er selve kernen i LEADER-metoden. Første skridt i arbejdet med LEADER-metoden er derfor at etablere et partnerskab af lokale aktører en lokal aktionsgruppe der samler repræsentanter for myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund. Grundtanken er, at landdistrikternes udfordringer bedst løses gennem forpligtende samarbejde på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor til gavn for lokalsamfundet. Områdebaseret tilgang betyder, at aktionsgruppen skal udarbejde en lokal udviklingsstrategi med udgangspunkt i områdets specifikke situation, udfordringer og behov. Ethvert geografisk område har sociale, kulturelle, eller naturmæssige ressourcer, der kan inddrages i denne udviklingsproces. Bottom up-tilgang betyder, at der skal opmuntres til nærdemokrati, så ideer og beslutninger kommer nedefra de egentlige landdistriktsaktører og formidles op til de besluttende myndigheder. Den lokale aktionsgruppe er i sig selv et udtryk for en bottom up-tilgang, og det er aktionsgruppens opgave at arbejde for, at den lokale befolkning bliver inddraget i beslutninger af betydning for deres område. Det kan ske ved at inddrage borgerne, foreningslivet og erhvervsrepræsentanter i strategiarbejdet eller ved forberedelse og gennemførelse af projekter, der bidrager til udviklingen af lokalområdet. Hermed sikres opbakning såvel fra vigtige lokale aktører som borgernes medejerskab til beslutningerne, og gør beslutningerne mere levedygtige. Tværsektoriel tilgang - en tværsektoriel og integreret tilgang betyder, at den lokale aktionsgruppes strategi og projekterne, som gruppen støtter, er koordineret og tænkt sammen som en helhed. Netværkssamarbejde mellem lokale aktionsgrupper (og evt. andre aktører). Her lægges vægt på, at aktionsgrupperne udveksler informationer, erfaringer og initiativer vedrørende landdistriktsudvikling. Der kan både være tale om lokale, regionale, nationale og transnationale netværk. Innovative strategier betyder at aktionsgruppen og de lokale projektholdere skal være åbne overfor nye ideer, processer og samarbejdsrelationer og skal kunne inspirere andre, og projekterne skal danne model til efterfølgelse. Det kan eksempelvis være projekter, der udnytter lokale ressourcer på en ny måde, eller udvikler nye produkter, processer, organisationsformer m.v. 21

22 Samarbejdsprojekter indebærer, at flere aktionsgrupper går sammen om at forberede og gennemføre et projekt. Det kan være aktionsgrupper fra nabokommuner, aktionsgrupper fra forskellige egne af landet eller fra andre lande. Også her er hensigten, at aktionsgrupperne kan udveksle inspiration og erfaring, så viden om landdistriktsudvikling overføres mellem forskellige områder og komme et større område til gode. SWOT analysen SWOT analysen er benyttet som analysemetode i Landdistriktsprogrammet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ønsker at samme metode benyttes i aktionsgruppernes Udviklingsstrategier. En SWOT-analyse tager udgangspunkt i beskrivelse af områdets: S Strenghts Styrker W Weaknesses Svagheder O Opportunities Muligheder T Threats Trusler Analysen gennemføres inden for følgende områder: 1. Infrastruktur (trafikforhold, uddannelses- og sundhedsforhold, energiforsyning). 2. Natur, inkl. udnyttelse/benyttelse. 3. Eventuelle særlige miljømæssige forhold 4. Erhvervsstruktur små, store virksomheder, iværksættere, arbejdspladsproblematik. 5. Områdets befolkning: Befolkningssammensætning(alder, køn), erhvervssammensætning, tilflytning/fraflytningsmønstre, mm. Opgiv områdets samlede areal og befolkningstal samt tæthed (areal divideret med antal = tæthed). 6. Kulturelle forhold beskriv forhold/kendetegn for området. Analysen skal hjælpe til at pege på, hvor der allerede er styrker, som evt. kan udbygges eller inddrages og svagheder, som evt. kan afhjælpes eller som man i det mindste skal være opmærksom på. Derudover hvilke muligheder, der er i området, som strategien/projekterne fx kan bygge på og endelig hvilke trusler, der er på forskellige områder, der skal tages højde for enten i strategien eller i projekterne. I analysen kan indarbejdes hvilke stedbundne potentialer og ressourcer, der er i lokalområdet og som det udviklingsmæssigt vil være hensigtsmæssigt at udvikle yderligere. 22

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold Kort resumé... 3 A. Navn og adresse...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Bilag E 2 SWOT analyse udviklingsstrategi for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Indledning. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i bilag E 1, som skal understøtte analysen og ses i sammenhæng hermed. Desuden

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014 Referat mandag den 17. november 2014 Kl. 18:30 i Mødelokalet Akvariet, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Godkendelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 Dagens program kl. 9.00 12.00 inkl. pause EU og dansk baggrund. CLLD/ Community- Led Local Development/LEADER Regler om habilitet

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG-Bornholm

Lokal udviklingsstrategi for LAG-Bornholm Lokal udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020 Til styrkelse af 3 udviklingsmiljøer indenfor o Bioøkonomi o Oplevelsesøkonomi samt o Kultur, Identitet og sociale mødesteder En udvikling, der bygger

Læs mere

LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi

LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi LAG Ikast-Brande Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø

Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø den integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014 2020 Januar 2016

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Lokalstyretudvikling Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 Emneoversigt Prioriteter for lokalstyret udvikling Budget til LAG-indsatsen og fordeling

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord

Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord 1.1. Hvilken fond ansøger du under? FLAG - Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 1.2. Hvilken LAG ansøger du under? LAG Lemvig,

Læs mere

LAG erne. Samarbejde med LAG erne. Hvem og hvordan? Samarbejde med kommunerne Samarbejde ifm. Grøn Vækst

LAG erne. Samarbejde med LAG erne. Hvem og hvordan? Samarbejde med kommunerne Samarbejde ifm. Grøn Vækst LAG erne Hvem og hvordan? Samarbejde med kommunerne Samarbejde ifm. Grøn Vækst Mette Risager, Koordinator for LAG Randers Kirsten Birke Lund, Landdistriktskonsulent DIAPLAN, Koldkærgård, 11. 12. juni 2012

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole LAG Odder-Hedensted Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole Velkommen til strategimøde! - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmønter den del af EU s landdistriktsprogram, der vedrører lokaldrevet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015

LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 LAG Fanø-Varde Workshop 5. og 6. maj 2015 Aftenens program Præsentationsrunde (v. alle) Landdistriktsprogram og LAG Fanø-Varde - budget, udviklingsstrategi, indsatsområder mv. (v. Hanne) Retningslinjer

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Fokus på Vækst og Resultater

Fokus på Vækst og Resultater Fokus på Vækst og Resultater Øget vækst - et pejlemærke i Strategi 2016 I strategi 2016 har vi defineret Øget vækst som, at vi skal udnytte de fordele, der er forbundet med Hedensted Kommunes beliggenhed

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Vedtægter for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner. 3. Formål

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Oktober 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

LAG Assens - høringssvar på Landdistriktsprogrammet 2014-2020

LAG Assens - høringssvar på Landdistriktsprogrammet 2014-2020 LAG Assens - høringssvar på Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Formand Carsten Petersen Johan Rantzausvej 9 5610 Assens e-mail: aktivcarsten@petersen.mail.dk Mobil: 21 24 51 96 CVR nr. 30 67 83 46 Overordnede

Læs mere