Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)"

Transkript

1 Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov nr. 650 af 18. maj 2015 foretages følgende ændringer: 1. I 79 a, stk. 1, ændres 75 til: I 79 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg I 79 a indsættes efter stk. 1, som nye stykker: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i det år, hvor de fylder 75 år. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere fra de er fyldt 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation. Tilbud gives med henblik på at skabe tryghed og trivsel, yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og I 79 a, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes efter behov :, jf. dog stk. 1 og 2, og 2. pkt. ophæves a, stk. 4, der bliver stk. 6, affattes således: Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-5, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger. Der kan fastsættes regler om tilrettelæggelsen af det forebyggende hjemmebesøg, herunder andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet. Loven træder i kraft den 1. januar

2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle borgere, der inden lovens ikrafttræden har opnået retten til et forebyggende hjemmebesøg efter 79 a i lov om social service, og som ikke ved lovens ikrafttræden er blevet tilbudt dette, at besøget afholdes, selv om afholdelsen først kan ske efter lovens ikrafttræden.

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1 Gældende ret 2.2 Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning De seneste 15 år er der sket en stigning i antallet af år, som ældre mennesker forventes at leve uden begrænsninger i funktionsevnen. Gruppen af 75+ årige ser således i dag væsentlig anderledes ud end på tidspunktet for indførelsen af de forebyggende hjemmebesøg i Samtidig viser tal om ældreområdet også, at der er klare sociale forskelle i forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i ældrebefolkningen. Effekten af forebyggende hjemmebesøg er belyst i en kortlægning af viden og evidens på forebyggelsesområdet fra Kortlægningen pegede på, at der findes evidens for, at forebyggende hjemmebesøg kan bidrage til at forbedre funktionsevnen samt reducere funktionsevnetab blandt ældre, der har en relativt god funktionsevne og selv kan klare en stor del af opgaverne i hverdagen. Desuden er der undersøgelser, der har vist, at effekten af de forebyggende hjemmebesøg er større for 80-årige sammenlignet med 75-årige. Hjemmehjælpskommissionen, der afrapporterede den 1. juli 2013, har på den baggrund anbefalet, at den forebyggende indsats i højere grad skal tage udgangspunkt i det differentierede ældrebillede, hvor mange 75+ årige lever et aktivt liv samtidig med, at der er borgere under 75 år, som vil have betydelig gavn af et forebyggende hjemmebesøg. Hjemmehjælpskommissionen har derfor foreslået, at aldersgrænsen for obligatoriske tilbud om forebyggende hjemmebesøg hæves fra 75 til 80 år. Samtidigt har kommissionen også tilkendegivet, at ældre borgere under 80 år skal have tilbud om en forebyggende indsats, hvis de er i en særlig risikogruppe, fx lige har mistet deres ægtefælle eller er særligt socialt isolerede, samt at der gives mulighed for, at de forebyggende hjemmebesøg kan tilbydes som kollektive arrangementer. Den 7. april 2015 indgik Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en politisk aftale om at revidere ordningen om de forebyggende hjemmebesøg. Aftalepartierne ønsker at åbne op for et mere differentieret forebyggelsestilbud, hvor de forebyggende hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre, samtidig med at den generelle forebyggende indsats opretholdes.

4 Dette lovforslag udmønter den indgåede aftale. Den foreslåede model for de forebyggende hjemmebesøg indeholder følgende elementer: Forhøjelse af aldersgrænsen for obligatoriske årlige tilbud fra 75 år til 80 år Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år Tryghedsbesøg til alle 75-årige Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i den enkelte kommunens kvalitetsstandard Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Det blev ved Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v., lov nr af 20. december 1995, bestemt, at kommunalbestyrelserne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 år og derover. Ved forebyggende hjemmebesøg forstås uopfordrede, men ikke uanmeldte, besøg i borgerens eget hjem. De forebyggende hjemmebesøg anvendes bl.a. til at opfange eventuelle problemer hos de ældre og til at indgå i en dialog med de ældre om eventuelle behov for støtte. En forebyggende samtale kan bl.a. omfatte emner som den ældres dagligdag, trivsel, sociale netværk, boligindretning og helbred, samt en vejledning i eventuelle forebyggende initiativer og kommunale tilbud på fx ældreområdet. Med en ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v., jf. lov nr. 299 af 27. april 2005 fik kommunalbestyrelserne mulighed for at undtage borgere, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter 83 i lov om social service. Lovændringens formål var at forbedre kommunalbestyrelsernes mulighed for at målrette indsatsen mod de borgere, der har størst gavn af ordningen. Lovændringen imødekom derfor et ønske fra kommunerne om større fleksibilitet i forhold til målgruppen for forebyggende hjemmebesøg. Med lov nr. 629 af 11. juni 2010 blev bestemmelserne om forebyggende hjemmebesøg overført til lov om social service. Formålet var at samle bestemmelserne om forebyggelse med et primært socialt sigte i serviceloven med henblik på, at kommunalbestyrelserne skal sammentænke den forebyggende indsats. Endvidere blev kommunalbestyrelsernes forpligtelse til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg ændret fra en ordning med krav om to årlige hjemmebesøg til en forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at tilbyde ét årligt hjemmebesøg. Gældende ret er herefter, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83 fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg Den foreslåede ordning Med forslaget rykkes aldersgrænsen for tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg fra 75 år til 80 år. Ifølge Hjemmehjælpskommissionen er der i løbet af de sidste 15 år sket en stigning i antallet af år, hvor ældre mennesker lever uden funktionsbegrænsning. Formålet med at hæve aldersgrænsen for tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg er at skabe rum

5 for, at kommunerne kan målrette de forebyggende hjemmebesøg i forhold til særlige risikogrupper, da der er klare sociale forskelle i forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed i ældrebefolkningen. Hidtil har der intet været til hinder for, at kommunalbestyrelserne kan tilbyde borgere under 75-år tilbud om forebyggende tiltag, såsom hjemmebesøg eller andet. Aftaleparterne finder dog, at der er behov for at samle ressourcerne og sikre, at svage og udsatte borgere under 80 år får et tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Alle 75-årige skal derfor fortsat tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, der bl.a. skal bruges til afklaring af behovet for fremtidige besøg og identificere borgere med særlig behov for en forebyggende indsats. Desuden skal kommunalbestyrelserne fremover tilbyde borgere i alderen 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som har - eller er i risiko for at få - sociale, psykiske eller fysiske problemer, behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg. Det gælder fx borgere, som har været igennem belastende livsforandrende begivenheder som fx tab af ægtefælle, borgere med et overforbrug af alkohol, borgere der er udskrevet fra et længerevarende hospitalsophold, borgere med sansetab og borgere, der er isoleret i særlig grad. Da det i højere grad vil være borgernes samlede ressourcer og risiko for tab af funktionsevne, der er af betydning for, om borgeren vil blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, vil Sundhedsstyrelsen udarbejde en vejledning med redskaber til opsporing af ældre med behov for et forebyggende hjemmebesøg. Redskaberne vil bl.a. inddrage erfaringer fra arbejdet med Sundhedsstyrelsens Håndbog om forebyggelse på ældreområdet. Redskaberne skal understøtte kommunerne i vurderingen af, om en borger har behov for et forebyggende hjemmebesøg. Ændringerne betyder også, at der er behov for at styrke og tydeliggøre kompetencer hos de medarbejdere, der udfører de forebyggende hjemmebesøg bl.a. i forhold til opsporing af borgere, der har behov for en forebyggende indsats. Der udvikles derfor et efteruddannelsesforløb for medarbejdere, der udfører de forebyggende hjemmebesøg. Såfremt resultaterne tilsiger det, skal initiativet danne grundlag for, at modulerne i uddannelsesforløbet efterfølgende bliver stillet gratis til rådighed for eksempelvis professionshøjskolerne. Hidtil har de forebyggende hjemmebesøg været defineret som uopfordrede, men ikke uanmeldte, besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte den pågældendes livssituation. Hjemmehjælpskommissionen har fundet, at der bør gives mulighed for mere differentierede forebyggelsestilbud, hvor kollektive arrangementer kan fungere som et alternativ til individuelle besøg i borgerens eget hjem. Da de kollektive indsatser sandsynligvis vil få nogle af de borgere, som i dag siger nej til et hjemmebesøg, i tale samtidig med, at kollektive arrangementer kan have en effekt i forhold til netværksdannelse. Der skabes derfor hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan tilrettelægge tilbuddet, som det lokalt findes mest hensigtsmæssigt. Kommunalbestyrelsen kan fx tilbyde et eller flere kollektive arrangementer, som kan erstatte det forebyggende hjemmebesøg. Dette foreslås at gælde for alle målgrupperne for det forebyggende hjemmebesøg. Kommunerne arbejder allerede med kvalitetsstandarder for ældreområdet ( 83 og 86). Med forslaget forpligtes alle kommunalbestyrelser til at beskrive deres indsats i forhold til de forebyggende hjemmebesøg i deres kvalitetsstandarder. Herunder skal kommunalbestyrelserne beskrive, hvorledes de vil målrette og tilrettelægge indsatsen i forhold til de særlige risikogrupper. Erfaringer viser, at de socialt og økonomisk dårligst stillede ældre er mindre tilbøjelige til at tage imod forebyggende hjemmebesøg end andre ældre. Der igangsættes derfor et forsøg med,

6 hvorledes de forebyggende medarbejdere, gennem en fleksibel tilrettelæggelse af det forebyggende hjemmebesøg, kan komme i kontakt med de grupper af ældre, der normalt ikke deltager i de forebyggende hjemmebesøg. Hvis en borger siger nej til et kollektiv arrangement, skal borgeren fortsat tilbydes et individuelt tilbud i hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal derfor ved fremsendelse af invitationen til et kollektiv arrangement gøre opmærksom på, at såfremt borgeren i stedet for at deltage i arrangementet ønsker et forebyggende hjemmebesøg i eget hjem, så er dette muligt. Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal, hvad enten det er et besøg i borgerens hjem eller et kollektiv arrangement, fortsat gives ved direkte henvendelse til den enkelte borger, fx pr. telefon, mail eller brev. Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse generelt om tilbuddet fx via annoncering i pressen eller på en hjemmeside. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Den foreslåede ændring af reglerne vedrørende de forebyggende hjemmebesøg vurderes samlet set ikke at medføre merudgifter for kommunerne. En forhøjelse af aldersgrænsen for de forebyggende hjemmebesøg vil betyde, at de årige som udgangspunkt ikke længere skal have et besøg. Der gives fortsat tilbud om besøg til de 75-årige. Den gennemsnitlige udgift pr. hjemmebesøg er opgjort til kr. (2015-pl). Besparelsen ved at forhøje aldersgrænsen bliver dermed på ca. 31,8 mio. kr. Ca. 30,1 mio. kr. af besparelsen anvendes til at målrette de forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen år og år. Ligesom der anvendes ca. 1,7 mio. kr. til, at kommunalbestyrelserne får en ny forpligtelse til at lave kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg. Forslaget forventes samlet set at være udgiftsneutralt. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema

7 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindre udgifter Mindre udgifter i kommunerne på 31,8 mio. kr. Negative konsekvenser/merudgifter Ekstra udgifter i kommunerne på 30,1 mio. kr. Ekstra udgifter i kommunerne på 1,7 mio. kr. Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1. Efter de gældende regler skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 år og derover, som bor i kommunen. Med den foreslåede ændring af servicelovens 79 a, stk. 1, skal kommunalbestyrelserne fremover tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle ældre m.v., som er fyldt 80 år, og som bor i kommunen. Indholdet af, og formålet med, de forebyggende hjemmebesøg er ikke ændret ved forslaget. De forebyggende hjemmebesøg skal således fortsat bl.a. anvendes til at opfange eventuelle problemer hos de ældre og til at indgå i en dialog med de ældre om eventuelle behov for støtte. Til nr. 2. Med forslaget flyttes den gældende bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg fra servicelovens 79 a, stk. 2, til 79 a, stk. 1. Bestemmelsen er ikke indholdsmæssigt ændret og indebærer fortsat, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg til borgere, der er i målgruppen for hjemmebesøg efter 79 a, stk. 1, jf. den foreslåede ændring heraf ved lovforslagets 1, nr. 1.

8 Til nr. 3. Efter den gældende bestemmelse skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 år og derover. Med den foreslåede ændring i nr. 1 foreslås, at aldersgrænsen for de forebyggende hjemmebesøg forhøjes til 80 år. Som noget nyt foreslås i nr. 3, at ved den foreslåede 79 a, stk. 3, i serviceloven, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle borgere på 75 år, og som bor i kommunen, et forebyggende hjemmebesøg. Indholdet af, og formålet med, de forebyggende hjemmebesøg efter den foreslåede 79 a, stk. 2, svarer til formålet med hjemmebesøg hos 80- årige og ældre efter 79 a, stk. 1. Det forebyggende hjemmebesøg skal således bl.a. anvendes til at opfange eventuelle problemer hos de ældre og til at indgå i en dialog med de ældre om eventuelle behov for støtte. Derudover skal besøget til borgere på 75 år bruges til afklaring af behovet for fremtidige besøg, i perioden frem til borgeren fylder 80 år, og igen får tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, jf. den ved nr. 1 foreslåede 79 a, stk. 1. Med det foreslåede i 79 a, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65 til 79 år, som har - eller er i særlig risiko for at få - sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation. Det kan eksempelvis være borgere, som har været igennem belastende livsforandrende begivenheder som tab af ægtefælle, alvorlig sydom i den nærmeste familie eller udskrivning fra længerevarende hospitalsophold, og borgere der har et overforbrug af alkohol, borgere med sansetab eller borgere, der er isoleret i særlig grad. Med forslaget får kommunalbestyrelsen mulighed for at prioritere den forebyggende indsats i forhold til de hjemmeboende borgere, og kommunalbestyrelsen får mulighed for at målrette de forebyggende hjemmebesøg mod de borgere, som vurderes at have mest gavn af et forebyggende hjemmebesøg. I vurderingen af om en borger har - eller er i særlig risiko for at få - sociale, psykiske eller fysiske problemer, eller på anden måde er i en vanskelig livssituation, og derfor vil have gavn af et forebyggende hjemmebesøg, vil indgå borgerens samlede ressourcer og risiko for tab af funktionsevne. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om tilrettelæggelsen og administrationen af ordningen om de forebyggende hjemmebesøg. Herunder fastsætter kommunalbestyrelsen, hvorledes den vil målrette og tilrettelægge indsatsen i forhold til de særlige risikogrupper. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at inddrage særlige lokale forhold og hensyn ved tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg samt mulighed for at anvende de eksisterende samarbejdsflader og systemer i kommunen. Med den foreslåede bestemmelse kan kommunalbestyrelsen fx vurdere, at en borger på 76 år som følge af, at borgeren eksempelvis har mistet sin ægtefælle, skal have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Til at understøtte kommunalbestyrelsen i vurderingen af, om en borger, som har - eller er i særlig risiko for at få - sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde, er i en vanskelig livssituation, har behov for et forebyggende hjemmebesøg, vil Sundhedsstyrelsen udarbejde en vejledning med redskaber til opsporing af ældre med behov for et forebyggende hjemmebesøg. Redskaberne vil bl.a. inddrage erfaringer fra arbejdet med Håndbog om forebyggelse på ældreområdet.

9 Til at understøtte ændringerne og kvaliteten af de forebyggende hjemmebesøg, vil Sundhedsstyrelsen desuden igangsætte et efteruddannelsesforløb for medarbejderne, der udfører forebyggende hjemmebesøg. Det skal bl.a. opnås ved at forbedre de forebyggende medarbejderes faglige kompetencer i forhold til bl.a. at opspore borgere, der har behov for en forebyggende indsats, og i mulighederne for en mere fleksibel tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg. Uddannelsesforløbet skal udvikles i samarbejde med bl.a. professionshøjskolerne. Til nr. 4. Efter den gældende bestemmelse tilrettelægger kommunalbestyrelsen besøgene efter behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Sidstnævnte regel om årlige hjemmebesøg foreslås ved nr. 4 ophævet og ved 1, nr. 2, i stedet indsat i 79 a, stk. 1, jf. bemærkningerne til nr. 2. Med den foreslåede 79 a, stk. 4, udvides den gældende 79 a, stk. 2, 1. pkt., om behovsbestemt tilrettelæggelse af hjemmebesøg til udover at gælde de forebyggende hjemmebesøg, der efter den foreslåede 79 a, stk. 1, omfatter 80-årige og ældre, (jf. 1, nr. 1) til også at gælde de foreslåede forebyggende hjemmebesøg efter 79 a, stk. 2, til borgere i det år, de fylder 75 år (jf. 1, nr. 3) og den foreslåede mulighed for hjemmebesøg for årige, jf. 1, nr. 3. Der er ikke med bestemmelsen tiltænkt indholdsmæssige ændringer i forhold til kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af besøgene efter behov. Med den foreslåede 79 a, stk. 1 og 2, gives kommunalbestyrelserne større fleksibilitet i de forebyggende hjemmebesøg, for at de forebyggende hjemmebesøg kan målrettes de borgere fra 65 års alderen, som vil have størst nytte af besøget. Kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af besøgene efter behov vil være væsentlig for hele målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg efter den foreslåede 79 a, stk Med den foreslåede bestemmelse kan kommunalbestyrelsen fx vurdere, at en borger på 81 år har brug for flere forebyggende hjemmebesøg indenfor en kort afgrænset tidsramme. Til nr. 5. Efter den gældende bemyndigelse i servicelovens 79 a, stk. 4, kan social- og indenrigsministeren og sundheds- og ældreministeren (tidligere ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold samt ministeren for sundhed og forebyggelse) fastsætte regler om de kommunale forpligtigelser i forhold til de forebyggende hjemmebesøg, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger. Det foreslås i nr. 5, at bemyndigelsen fremadrettet tillægges sundheds- og ældreministeren alene, og at bemyndigelsen endvidere skal omfatte kommunalbestyrelsens forpligtelser for samtlige bestemmelser i 79 a om forebyggende hjemmebesøg,

10 Det 2. pkt. i den foreslåede 79 a, stk. 6, betyder, at bemyndigelsesbestemmelsen udvides til at omfatte kommunalbestyrelsernes tilrettelæggelse af de forebyggende hjemmebesøg, herunder om andre måder at tilrettelægge det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i borgerens hjem. Sundheds- og ældreministeren vil, i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse og servicelovens 139, fastsætte en bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og kollektive arrangementer. Med bekendtgørelsen vil der blive stillet krav om, at kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejder kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om tilrettelæggelsen og administrationen af de forebyggende hjemmebesøg, herunder hvordan kommunalbestyrelsen vil målrette og tilrettelægge indsatsen i forhold til de særlige risikogrupper. Kommunalbestyrelsen skal bl.a. angive, hvorledes og til hvem de forebyggende hjemmebesøg - målrettet borgere i vanskelige livssituationer i alderen 65 år til 79 år - tilbydes til. Med bekendtgørelsen gives der endvidere mulighed for, at de forebyggende hjemmebesøg kan tilbydes som et kollektiv arrangement fremfor udelukkende individuelle tilbud i borgerens eget hjem. Det skal være muligt for borgeren at takke nej til et kollektiv arrangement og i stedet modtage et hjemmebesøg. Kommunalbestyrelsen skal derfor ved fremsendelse af invitationen til et kollektivt arrangement gøre opmærksom på, at såfremt borgeren i stedet for arrangementet ønsker et forebyggende hjemmebesøg i eget hjem, så er dette muligt. Som hidtil skal tilbud om forebyggende hjemmebesøg, hvad enten det er et besøg i borgerens hjem eller et gruppebaseret tilbud, gives ved direkte henvendelse til den enkelte borger, fx pr. telefon, mail eller brev. Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse generelt om tilbuddet fx via annoncering i pressen eller på en hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle borgere, der inden lovens ikrafttræden har opnået retten til et forebyggende hjemmebesøg efter 79 a i lov om social service, og som ikke ved lovens ikrafttræden er blevet tilbudt dette, at besøget afholdes, selv om afholdelsen først kan ske efter lovens ikrafttræden. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar De personer, der før lovens ikrafttræden den 1. januar 2016 efter den nugældende 79 a, havde opnået retten til et forebyggende hjemmebesøg, men som på dette tidspunkt endnu ikke er blevet tilbudt dette, skal fortsat efter den 1. januar 2016 tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Det kan eksempelvis gælde en borger, der den 1. november 2015 fylder 76 år, men som ikke er blevet tilbudt et forebyggende i perioden den 1. november december Borgeren skal fortsat efter den 1. januar 2016 tilbydes ét forebyggende hjemmebesøg. Tilbuddet skal gives,

11 inden borgeren fylder 77 år den 1. november Hvis borgeren er blevet tilbudt et forebyggende hjemmebesøg i november eller december 2015, er kommunalbestyrelsen, med mindre kommunalbestyrelsen vurderer, at borgeren er i en vanskelig livssituation, først forpligtet til at tilbyde borgeren et forebyggende hjemmebesøg, når borgeren fylder 80 år.

12 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov nr. 650 af 18. maj 2015 foretages følgende ændringer: 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg. Stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan i samarbejde med ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-3, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger. 1. I 79 a, stk. 1, ændres 75 til: I 79 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. 3. I 79 a indsættes efter stk. 1 som nye stykker: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal dog tilbyde ét forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i det år, hvor de fylder 75 år. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere fra de er fyldt 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation. Tilbud gives med henblik på at skabe tryghed og trivsel, yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder. Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og I 79 a, stk. 2, der bliver stk. 4, indsættes efter behov :, jf. dog stk. 1 og 2, og 2. pkt. ophæves a, stk. 4, der bliver stk. 6, affattes således: Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-5, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger. Der kan fastsættes regler om tilrettelæggelsen af det forebyggende hjemmebesøg, herunder andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet. 2 Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle

13 borgere, der inden lovens ikrafttræden har opnået retten til et forebyggende hjemmebesøg efter 79 a i lov om social service, og som ikke ved lovens ikrafttræden er blevet tilbudt dette, at besøget afholdes, selv om afholdelsen først kan ske efter lovens ikrafttræden.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2015-16 Fremsat den 11. november 2015 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2015/1 LSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504756 Fremsat den 11. november 2015 af sundheds- og ældreministeren

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016

Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 Kvalitetsstandard de forebyggende hjemmebesøg 2016 1 Indhold Baggrund og formål... 3 Implementering af ny lovændring om de forebyggende hjemmebesøg pr. 1. januar 2016... 3 Kvalitetsstandard for tilbud

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Læs mere

Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om social service (målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om social service (målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om social service (målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPSSKCHS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Årsrapport 2015 Forebyggende Hjemmebesøg

Årsrapport 2015 Forebyggende Hjemmebesøg Årsrapport 2015 Forebyggende Hjemmebesøg Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 1.1 Lovpligtige forebyggende hjemmebesøg 1 1.2 Praksis i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015 1 1.3 Effekten af de forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Seniorsamtaler 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 79 a. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Hvidovre Kommune tilbyder ældre borgere forebyggende

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg.

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Aleneboende demente Usynlighed erfaringer fra forebyggende Oplæg ved: Vibeke Reiter, forebyggende medarbejder, Lejre Kommune og Forkvinde i SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebygende

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015

Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader. SUFO årsmøde 2015 Lovgivning i de forebyggende hjemmebesøg - gråzoner og snitflader SUFO årsmøde 2015 1 stevns kommune Lovgrundlag forebyggende hjemmebesøg (uddrag) Det faglige indhold Serviceloven Sundhedsloven samt vejledning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 181 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2011-12 Fremsat den..af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr. 20090088656 Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015 De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter Årsrapport 2015 At facilitere socialt samvær er en vigtig del af det forbyggende arbejde Center for Velfærd og Omsorg Lejre Kommune Forebyggende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2014/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

18. møde. Mandag den 16. november 2015 (D) 1. Af justitsministeren (Søren Pind). (Fremsættelse 04.11.2015).

18. møde. Mandag den 16. november 2015 (D) 1. Af justitsministeren (Søren Pind). (Fremsættelse 04.11.2015). Mandag den 16. november 2015 (D) 1 18. møde Mandag den 16. november 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 47: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere