Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06"

Transkript

1 Udsætningsplan for Sæby Å. Distrikt 17 - vandsystem 06 I Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Sæby Å vandsystem. Undersøgelsen er foretaget i perioden august 2006, og er udført af Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri i Silkeborg med assistance fra Sæby og Omegns Lystfiskerforening. Udsætningsplanen, som er en revision af tidligere plan fra 1999, er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje. Udsætningerne i vandsystemet varetages af Sæby og Omegns Lystfiskerforening. Formål Formålet med udsætningsplanen er at øge vandløbenes produktion af ørred op til bærekapaciteten således at vandløbsstrækninger, hvor den naturlige reproduktion af den ene eller anden årsag ikke fungerer, alligevel kan fungere som opvækstvand. Udsætninger af yngel, ½-års og 1-års har til hensigt at opfylde dette formål. Mundingsudsætning af ørred har til formål at forbedre bestanden af havørred, dels i havet og dels senere hen i vandløbet. I dag fastlægges mundingsudsætningens størrelse således, at vandløbets samlede smoltproduktion ikke overstiger den mængde, som DFU vurderer at vandløbet oprindeligt har kunnet producere. Metode Udsætningsplanen er inddelt i 4 afsnit og et tilhørende oversigtskort (Bilag 2). På kortet er der udlagt et stationsnet på de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelseseller udsætningsstation. I teksten, afsnit II, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke nødvendigvis blevet besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På kortet vil en station fremstå som et punkt med nummer. Såfremt der tillige er udsætning, vil stationen være vist ved et symbol, der samtidig angiver hvilken størrelsesgruppe, der skal udsættes. Afsnit III giver anvisninger om regler og udsætningstidspunkter for de forskellige aldersgrupper, samt oversigt over det samlede antal udsætningsfisk. I afsnit IV findes udsætningsskemaer med anvisninger på hvor de enkelte udsætninger skal foregå. Feltundersøgelserne omfatter såvel besigtigelser alene, som besigtigelser i forbindelse med kvalitative og kvantitative bestandsanalyser, udført ved elektrofiskeri på udvalgte stationer i vandsystemet. Bestanden er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. I tilfælde hvor der ved første befiskning bliver fanget 10 ørreder eller færre pr. 50 m vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet. Bilag 1 viser befisket areal, biotopbedømmelsen af de enkelte stationer (vandløbets egnethed som ørredvand efter skala 0-5) og det fundne antal ørred opgivet som individ pr. 100 m 2, opdelt i yngel (under 1 år) og ældre. Desuden er der angivet hvilke andre fiskearter, som er observeret på de enkelte stationer

2 Stationsnumrene angivet i bilag 1 og på kortet (bilag 2) refererer til de samme lokaliteter. Hvor bestandstætheden for yngel på undersøgelsestidspunktet (½-års ørred) er 50/100 m 2 eller derover må biotopen anses for hensigtsmæssigt besat, hvorfor der ikke er behov for udsætning. Er der tale om større fisk (12-20 cm) må en bestand på 20/100 m 2 anses for tilfredsstillende, og drejer det sig om fisk på over 20 cm er en tæthed på 7/100 m 2 og derover tilfredsstillende. Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul, spiller dog en vis rolle i denne forbindelse, hvorfor bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og fiskenes alder for en given lokalitet i nogen grad er undergivet et skøn. Udsætningsmængderne er beregnet ud fra følgende tabel: Antal ørred pr. 100 m 2 Biotopskarakteren Yngel ½-års 1-års Store Resultater Undersøgelsen har omfattet 62 stationer. På 25 stationer er alene foretaget besigtigelser, mens der på 37 stationer er foretaget både besigtigelse og kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri. Flere stationer i Sæby Å og Volstrup Bæk kunne ikke elfiskes pga. vanddybden. På 5 stationer anses bestandstætheden for tilfredsstillende og heraf er de 3 selvreproducerende. Se efterfølgende statistik År Stationer med yngel Stationer med ældre Antal befiskede På antal st. % På antal st. % stationer I modsætning til tendensen i mange andre vandsystemer kan der desværre konstateres en betydelig tilbagegang i den naturlige reproduktion siden sidste planrevision. Gydesuccessen ved Krogens Mølle er tilsyneladende ophørt, og den yngel der ved sidste undersøgelse blev fundet ved Kur Bro er nu forsvundet. Ligeledes er de naturlige ørredbestande i de øverste dele af såvel Volstrup Bæk som Grønhede Å atter forsvundet

3 Der er fortsat konstateret en god yngeltæthed i hele Hørbylund Møllebæk, men fisketrappen i Hørbylund har næppe større effekt, sålænge der ikke er etableret gydeområder i den opstrøms liggende Tranekær Bæk. Ørredbestand i tilløbet fra Haredal er igen forsvundet, formentlig pga. sandvandring. Forslag til forbedring af de fysiske forhold Passageforhold Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende ørredbestand som muligt er det nødvendigt at give vandrefiskene fri passage i vandløbene. Dette kan man opnå ved at frilægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage til opstrøms liggende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan ændres ved udlægning af sten og gydemateriale. Følgende steder er der konstateret hindringer for den frie vandring af fisk og anden fauna: Opstemningen ved Sæby Vandmølle. Her findes en dårligt fungerende fisketrappe af modstrømstypen. Etableringen af ordentlige passageforhold her er essentielt for hele det opstrøms liggende vandsystem. I Tranekær Bæk findes ifølge lokale åmænd en rørlagt strækning, der formentlig blokerer for opstrøms passage. I tilløb til Vejl Bæk fra Stenshede, findes et mindre styrt i forbindelse med rørlægningen under Skjølstrup Bro. Til udjævning af dette styrt vil det være oplagt med udlæggelse af gydegrus over en længere strækning, således at både gyde- og passageforhold forbedres. Vedligeholdelse For at kunne opretholde en selvreproducerende ørredbestand er det er af afgørende betydning at vandløbsvedligeholdelsen foregår så skånsomt som muligt, dvs. at vedligeholdelsen ikke fjerner skjul, sten og gydebund. Der blev ikke i forbindelse med besigtigelsen (medio august) konstateret aktuelle eksempler på for hårdhændet vedligeholdelse af vandløbsstrækningerne. Gydegrus og sten Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold, såsom vandstrøm og vandkvalitet er til stede. I forbindelse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, og disse bør placeres umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender samt genslyngning af regulerede vandløbsstrækninger. Herved skabes der skjul og standpladser samt gode fysiske forhold for fisk og vandløbsinsekter. Disse tiltag vil ligeledes være med til at ilte vandet og øge vandløbenes selvrensende effekt. Det anbefales at udlægge sten og grus på følgende lokaliteter: Hvis der kommer styr på sandvandringen kan der med fordel udlægges supplerende gydegrus på strækningen gennem Sæby Skov (st. 14). I Grønhede Å ved Stidsholtvej (st. 27) mangler grus fuldstændigt. Ved Ll. Grønholt (st. 29) er vandløbet dybt under terræn. Her kan med fordel udlægges sten og grus, og stryget nedstrøms Kielstrup (st. 30) bør forlænges nedstrøms med gydegrus. Vandhastigheden og stenstørrelsen i det nuværende stryg er for høj/stor til at der kan foregå gydning her. Hvis det lykkes at reducere sandvandringen i tilløbet fra Øster Hørby bør der udlægges lidt supplerende gydegrus op- og nedstrøms vejen (st. 49)

4 I Vejl Bæk kan der udlægges gydegrus nedstrøms Understedvej (st. 54). Endvidere kan der med fordel tilføres en mindre mængde supplerende gydegrus på den sandede strækning opstrøms Vejlvad Bro (st. 55). I Karup Bæk kan der nedstrøms Understedvej (st. 58) med fordel udlægges en supplerende mængde sten og grus. I tilløbet til Vejl Bæk fra Stenshede kan der ved Understedvej (st. 61) udlægges grus på en strækning nedstrøms vejen. Ved Skølstrup Bro er der et mindre styrt på 15 cm i forbindelse med vejunderføringen. Vandløbsbunden bør hæves ved udlægning af sten og grus herfra og på en strækning nedstrøms. Sandvandring Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sandvandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstrækninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. En medvirkende faktor til øget sandtransport kan være husdyr, der nedtræder brinkerne pga. manglende indhegning af afgræsningsarealer eller hårdhændet vedligeholdelse. Etableres der sandfang er det vigtigt at dimensionen er rigtigt, og der løbende er kontrol med evt. behov for tømning af disse. I den nedre del af Krogens Møllebæk og i tilløbet ved Straden (st. 17) foregår der en kolossal sandtransport, der formentlig er årsag til den manglende gydesucces længere nedstrøms (Kur Bro). Etablering af dyrkningsfri bræmmer i tilløbet samt evt. et sandfang i forbindelse med høllet ved Fladbirk gd. (st. 4) vil formentligt reducere sandvandringen til et acceptabelt niveau. Der forekommer en betydelig sandvandring på strækningen ned gennem Sæby Skov. Ifølge sportsfiskerne er denne forøget betydeligt i forbindelse med motorvejsbyggeriet. I den øvre del af Grønhede Å (st. 27) er sandvandring sammen med manglende gydegrus sandsynligvis årsag til manglende gydesucces. I tilløbet fra Ø. Hørby (st. 49) er sandvandring (tilsanding) årsag til manglende gydesucces. Tilgroning Ved vandløb der har tendens til tilgroning vil vandstanden typisk øges og strømhastigheden falde. Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden eller en mere regelmæssig skånsom vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde. På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til bl.a. forureningstilstand, ændret vedligeholdelse, etablering af faunapassage m.m., bør resultaterne af udsætningsplanens virkning kontrolleres efter en 6-årig periode af DFU, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg. Øvrige udsætningsplaner i distrikt 17 er følgende: Udsætningsplan for Voers Å, vandsystem 01, 2005 Udsætningsplan for Bangsbo, Lerbæk og Elling Å, vandsystem 8, 11 og 13, 2004 Udsætningsplan for Flodbæk og Tversted Å, vandsystem 29 og 30, 2004 Udsætningsplan for Liver Å, vandsystem 36, 2006 Udsætningsplan for Mindre Vandsystemer i områderne mellem Voers Å, Skagen og Blokhus, vandsystem 2-42,

5 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 II. Bedømmelse af de enkelte vandløb Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Sæby Å Krogens Møllebæk (1) Sæby Å er her defineret med udspring i Krogens Møllebæk omkring Vangkær Gårde, hvor vandløbet er delvist rørlagt og noget diffust. Ikke ørredvand. Lgd.: ca.1 km, gbr.: 0,6 m, dybde: 0-3 cm. (2-3) Nedstrøms Vangkær øges vandføringen betydeligt og ved Krogens Mølle er der fine fysiske forhold for såvel lidt større ørred opstrøms som for yngel nedstrøms, hvor bunden er stenet/gruset. Vandløbet var dog stort set ørredtomt til trods for udsætninger. Tidligere har her været konstateret en god naturlig ørredbestand. Smådyrsfaunaen tyder på at forurening er forekommende. Lgd.: ca. 1 km, gbr.: 1,5 m, dybde: 5-30 cm Her udsættes: (4-6) Omkring og nedstrøms Brønderslevvej er de fysiske forhold mindre varierede. Bunden er fortrinsvis sandet og der er kun få skjul ved brinkerne. Den hidtidige udsætning ved Fladbirk ophører af denne årsag. Ved Lendumvej er forholdene lidt forbedret, om end biotopen virker forringet i forhold til tidligere. Området bærer præg af en kolossal sandtransport. Her var en lille bestand af ældre fisk, formentlig stammende fra udsætning. Lgd.: ca. 2,1 km, gbr.: 1,6 m, dybde: cm Her udsættes: stk. yngel 250 stk. ½-års stk. ½ års Hørby Å/Sæby Å (7-9) Strækningen fra sammenløbet med Hørbylund Møllebæk og nedstrøms til Understedvej er generelt godt ørredvand, med varierede fysiske forhold og gruset-sandet bund. Området omkring Kurbro rummede ved forrige undersøgelse en god selvreproducerende - 5 -

6 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Hørby Å/Sæby Å (7-9) fortsat ørredbestand, hvorimod der nu kun findes ældre fisk, i lighed med de nedstrøms stationer. Sandvandring fra Krogens Møllebæk kan være en mulig forklaring på den manglende gydesucces. Lgd.: ca. 7,4 km, gbr.: 3,5 m, dybde: cm. Her udsættes: 1800 stk. 1-års (10-16) Herfra har åen en størrelse der fortrinsvis gør den velegnet til levested for større ørred. Vandløbet er stedvis reguleret, men overalt er der skjulmuligheder i form af underskårne brinker og vegetation. Her udsættes forsøgsvis 1-års fisk. Der er tilsyneladende fine passagemuligheder forbi Sæbygård Dambrug, og åen har et flot naturligt forløb ned gennem Sæby Skov. Denne lokalitet virker imidlertid noget mere sandet end i En befiskning her viste en lille bestand af 1-års fisk, men ingen yngel. For at forøge bestanden forsøges nu med en udsætning af 1-års fisk lige opstrøms det tidligere dambrug. Der er en fisketrappe ved Sæby Vandmølle, men effektiviteten af denne er utilstrækkelig ligesom opgangsfisk der springer op på stemmeværkets betonsliske hyppigt iagttages. Denne opstemning afventer fortsat etablering af tidssvarende passageforhold i form af et stryg. Dårlige passageforhold her har betydning for hele vandsystemet. Strækningen fra møllen og til udløbet i Sæby Havn er først og fremmest passagevand. Lgd.: ca. 12,5 km, gbr.: 6,8 m, dybde: cm Her udsættes: - Mundingsudsætning Tilløb til Sæby Å, højre side stk. 1-års 400 stk. Put&Take stk. Tilløb til Krogens Møllebæk ved Straden (17) Lille vandløb med jævn strøm og sandet bund. Vandløbet er muligvis sommerudtørrende og rummer kun få skjul. Fisketomt ved undersøgelsen. Vandløbet og tilløb fra de - 6 -

7 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb til Krogens Møllebæk ved Straden (17) fortsat Tilløb til Hørby Å fra Ny Donsbjerg (18) Volstrup Bæk (19-25) Grønhede Å (26-31) omgivende marker bærer præg af stor sandtransport. Ingen ørred trods tidligere udsætninger. Vurderes som uegnet som opvækstvand. Sandtransporten bør reduceres betydeligt, da den også er til skade for den nedstrøms liggende Krogens Møllebæk. Ikke ørredvand. Lgd.: ca 1,1 km, gbr. 0,5 m, dybde: 2-7 cm. Udtørret på øvre halvdel, og herefter stadig for lille til at have fiskerimæssig interesse. Lgd.: ca 1 km. Lidt større tilløb med udspring omkring Hytten. Den øvre del er for lille til at have fiskerimæssig interesse. På strækningen gennem Hytten Skov er der fine fysiske forhold og her var tidligere en fin naturlig ørredbestand, der nu er forsvundet. Nedstrøms herfor og til sammenløbet med Sæby Å, er vandløbet gennemreguleret, dvs. jævn strøm, med sandet bund og relativt få skjul under de sparsomme brinker. Nederst i vandløbet findes lidt flere skjul for ørred i forbindelse med brinker og vegetation. Her er fortsat behov for udsætning. Strækningen fra Hybholtvej og nedstrøms kunne med fordel restaureres/forbedres gennem udlægning af grus og sten, samt en mere skånsom vedligeholdelse. Lgd.: ca 12 km, gbr. 2,0 m, dybde: cm. Her udsættes Vandløbet har udspring lige syd for Falden Skov Gennem skoven har vandløbet et naturligt forløb, med overvejende sandet bund. Den tidligere ørredbestand er nu væk. Nord for skoven og til udløbet fremtræder vandløbet reguleret. Til trods herfor er der dog generelt varierede fysiske forhold, med gode skjulmulig stk yngel 200 stk ½-års stk 1-års

8 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Grønhede Å (26-31) fortsat Tilløb til Volstrup Bæk fra Løgtved Skov (32) Svangen Bæk/ Riskær Bæk (33-36) Tilløb til Riskær Bæk (37-39) heder for ørred i form af underskårne brinker og bredvækster. Vandløbsbunden er dog meget sandet, men udlægning af gydegrus omkring st. 26 og 27 burde kunne genskabe en naturlig reproduktion i området. Endvidere kunne det stryg der er etableret lige nedstrøms st. 30 med fordel forlænges yderligere nedstrøms med gydegrus. Trods udsætninger blev der fundet forbavsende få fisk i vandløbet. Udsætningerne fortsættes. Lgd.: ca 10 km, gbr. 1,5 m, dybde: cm. Her udsættes Lille vandløb med svag strøm og ringe vandføring. Ingen fiskerimæssige interesser. Lgd.: ca 1,5 km, gbr. 0,3 m, dybde: 0-3 cm. Mindre vandløb, der i hele forløbet er reguleret, med jævn strøm, blød-sandet bund, og få skjul. Øverst er vandløbet for lille til at have fiskerimæssig interesse, og generelt er de fysiske forhold for dårlige for ørred. Til trods for udsætninger nederst i vandløbet, blev der heller ikke fundet ørred ved denne undersøgelse. Udsætningerne stoppes nu. Ikke ørredvand. Lgd.: ca 3,7 km, gbr. 1,5 m, dybde: cm. Lille reguleret vandløb med jævn strøm og blødsandet bund. Rørlagt i en mindre del af forløbet, og med ringe faldforhold. Ligesom Riskær Bæk uden fiskerimæssig interesse med de nuværende fysiske forhold. Ikke ørredvand. Lgd.: ca 3,5 km, gbr. 0,9 m, dybde: cm stk yngel 2300 stk ½-års 850 stk 1-års - 8 -

9 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb til Volstrup Bæk syd for Volstrup (40) Vang Løgten Bæk (41-42) Tranekær Bæk (43-45) Ganske lille vandløb, øverst med jævn strøm, og blød bund. Nedstrøms forbedres forholdene noget. Nedstrøms Volstrupvej er en strækning rørlagt. Lgd.: ca 1,5 km, gbr. 1,1 m, dybde: cm. Her udsættes forsøgsvis Tilløb til Sæby Å, venstre side Mindre tilløb til Krogens Møllebæk med jævnt fald og lidt kedelige fysiske forhold. Vandkvaliteten virkede forbedret i forhold til tidligere undersøgelser, men trods fortsatte udsætninger blev der stadig ikke fanget ørred i den nedre del. Udsætningerne stoppes derfor indtil videre, men kan evt. genoptages såfremt der foretages restaurering i form af grus- og stenudlægning ved st. 42. Ingen udsætning. Lgd.: ca 2,3 km, gbr. 1,2 m, dybde: 5-20 cm. Fra udspringet nord for Tranekær og nedstrøms til Gerndrup er vandløbet lille, langsomtflydende, ensformigt og uden fiskerimæssig interesse. Herfra og videre til stemmet i Hørbylund forbedres forholdene meget, men på grund af manglende gydemuligheder må ørredbestanden fortsat opretholdes gennem udsætning. Vandkvaliteten virker forbedret i forhold til tidligere. Ved stemmet er etableret en fisketrappe af kammertypen. For at få gavn af fisketrappen er det imidlertid nødvendigt at der etableres gydeområder opstrøms. Ifølge lokal å-mand findes der en rørlægning/spærring mellem Gerndrup og Hørbylund, hvilket kan være årsagen til manglende gydning ved Gerndrup. Lgd.: ca 3,3 km, gbr. 0,9 m, dybde: cm. Her udsættes 200 stk. ½-års stk. yngel - 9 -

10 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Hørbylund Møllebæk (46-47) Tilløb til Hørbylund Møllebæk ved Fruerbro (48) Tilløb til Sæby Å fra Haredal (49) Tilløb til Sæby Å fra Sveje (50) Fra stemmet i Hørbylund og til udløbet i Krogens Møllebæk har vandløbet et fint ureguleret forløb, med god-frisk strøm og sandet-gruset bund. Der blev fundet en fin naturlig ørredbestand på strækningen. Tætheden af yngel er forøget siden sidste planrevision, måske som konsekvens af bedre vandkvalitet og miljøvenlig vedligeholdelse og er den eneste lidt længere strækning i hele Sæby Å-systemet med en god naturlig ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca 2,3 km, gbr. 1,5 m, dybde: cm. Ganske lille vandløb, med udmærkede fysiske forhold, og en fin naturlig ørredbestand. Der er ingen passage opstrøms forbi vejbroen, hvor vandløbet deler sig og dermed bliver for lille til at have fiskerimæssig interesse. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca 0,3 km, gbr. 0,8 m, dybde: 2-10 cm. Lille vandløb med et godt fald og fine fysiske forhold. Der er ikke tilkørselsforhold til den øvre del af vandløbet. Der er etableret passage i forbindelse med vejunderføringen i den nedre del af vandløbet. Der kunne konstateres en betydelig sandvandring, idet grusbunden nu er stort set overlejret, og den tidligere ørredbestand er væk. Det anbefales at vandløbet gennemgås med henblik på at reducere sandvandringen, evt. kombineret med en supplerende udlægning af en mindre mængde gydegrus. Lgd.: ca 1,0 km, gbr. 0,8 m, dybde: 5-15 cm. Her udsættes: Ganske lille vandløb der er for lille til at have fiskerimæssig interesse. Ikke ørredvand. Lgd.: ca 1,7 km, gbr. 0,5 m, dybde: 0-7 cm stk. yngel

11 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb til Sæby Å fra Skrolhøj (51-52) Vejlbæk (53-56) Karup Bæk (57-60) Tilløb til Vejl Bæk fra Stenshede (61-62) Mindre tilløb, der ved besigtigelsen var totalt sammengroet af vegetation, og uden særlig vandstrøm. Nederst er vandløbet reguleret. Ikke ørredvand. Mindre vandløb med udspring ved Understed. Den øvre del er uden fiskerimæssig interesse. Ved Understedvej og nedstrøms har vandløbet udmærkede fysiske forhold, men bunden er meget sandet. Vandløbet er generelt noget sammengroet. Nederst i vandløbet findes en lille, naturlig ørredbestand, der til trods for supplerende udsætninger er gået tilbage siden Det skønnes nødvendigt med fortsatte udsætninger. Evt. udlægning af mindre mængder gydegrus nedstrøms Understedvej og opstrøms Vejl Bro, vil formentlig fremme den naturlige reproduktion. Lgd.: ca 4,1 km, gbr. 1,0 m, dybde: cm. Her udsættes: Tilløb til Vejl Bæk, der udspringer nord for Karup. Omkring Karup er der gode faldforhold og fine fysiske forhold. Her fandtes tidligere en lille naturlig ørredbestand, der nu er væk. Nedstrøms herfor bliver faldforholdene dårligere, ligesom de fysiske forhold forringes. Ved Nr. Krættrup er vandløbet så sammengroet at det skønnes uegnet for ørred. Ved Skølstrupvej er de fysiske forhold igen forbedret, men her er adgangsforholdene dårlige, for såvel elfiskeri som udsætning. Udlægning af gydegrus nedstrøms Understedvej (st. 58) vil øge mulighederne for en naturlig reproduktion Lgd.: ca 3,4 km, gbr. 1,0 m, dybde: cm. Her udsættes fortsat: Mindre tilløb med jævne faldforhold, udmærket vandkvalitet og fysiske forhold. I den øvre del er bunden sandet, og der savnes gydesubstrat for ørred. I den nedre del fandtes tidligere en lille naturlig ørredbestand, der nu er væk. Der bør udlægges lidt gydegrus nedstrøms Understedvej stk. yngel 1500 stk yngel

12 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb til Vejl Bæk fra Stenshede (61-62) fortsat Vandløb med udspring nord for Sdr. Krættrup (63) (st. 61) så der bliver gydemuligheder her. Endvidere blev der fundet et mindre styrt i forbindelse med rørunderføringen ved Skjølstrup Bro. Her vil det også være oplagt med udlægning af grus, dels for at lette passagen opstrøms og dels for at forbedre gydemulighederne her. Fortsat udsætning nødvendig. Lgd.: ca 3,0 km, gbr. 0,9 m, dybde: cm. Her udsættes Lille sammengroet vandløb, stillestående og okkerpræget. Uden fiskerimæssig interesse stk yngel 500 stk ½-års

13 III Udsætningsmateriale Udsætningsbehovet for Sæby Å vandsystem skulle efter det således konstaterede kunne dækkes ved årlige udsætninger af: Yngel ½-års 1-års Put&Take Mundingsudsætning De fastsatte udsætningstal fordeles på i alt 28 udsætningssteder, vist på bilag 2 som symboler ved stationsnumrene. Put & Take er efter egen økonomi. Praktiske anbefalinger for udsætning af ørred Udsætningsplanen omfatter et særskilt udsætningsskema, i hvilket der er anført udsætningsmængde og aldersgruppe for hvert udsætningssted. Udsætningsmaterialets fordeling på udsætningssteder skulle kunne ske alene ved benyttelse af skemaet samt kort. Udsætningsantallet må ikke overskrides, men kan deles til udsætning over flere gange, når blot udsætningerne bliver foretaget inden for den fastlagte periode: 1. Yngel og 1-års foretages i april 2. ½-års foretages i september/oktober 3. Mundingsudsætning foretages i marts-april, uge Put & Take fisk foretages i juni-august Yngel Den udsatte yngel skal være fuldt svømmedygtig og have opbrugt blommesækken samt være forfodret i mindst 3 uger. Udsætning af yngel skal foregå på de mest lavvandede steder (helst under 10 cm dybde), hvor strømmen er frisk og hvor der er skjulmuligheder mellem grus og/eller vegetation. Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at ynglen bliver spredt videst muligt på den angivne strækning. ½-års Det er en forudsætning for en høj overlevelse, at fiskene bliver spredt videst muligt på den angivne strækning. 1-års Det er en forudsætning for en høj overlevelse at fiskene bliver spredt videst muligt omkring udsætningsstationen. Store Udsætningsplanen omfatter ikke som tidligere "store" ørred (2-års). Undersøgelser har vist, at udbyttet af disse udsætninger er meget begrænset. Såfremt man ønsker at udsætte ørreder mindre end 30 cm, kan mængden øges i forhold til det under Put & Take angivne antal, efter forudgående aftale med Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afd. for Ferskvandsfiskeri, Silkeborg. Put & Take Udsætningsplanen angiver den mængde Put & Take ørreder (større end 30 cm), som kan udsættes direkte eller omkring de anviste udsætningspositioner. Det er en forudsætning for et godt resultat, at fiskene spredes videst muligt omkring udsætningsstationen

14 Mundingsudsætning Angiver udsætning af smoltificerede 1- eller 2-års fisk (større end 14 cm, ca. 30 gr.) nederst i vandsystemet. Denne udsætning foretages i marts-april (uge 13-15) måned og fastsættes ud fra en vurdering af vandsystemets oprindelige og nuværende smoltproduktion. Disse fisk vil udvandre til havet og belaster derfor ikke vandløbet, hverken i henseende til føde eller revirer. Fiskene kan senere vende tilbage til vandsystemet som opgangshavørred. Regler for udsætning af fisk Det kan anbefales, at udsætningsplanen så vidt muligt opfyldes med fisk, som er afkom af vandsystemernes egne ørredstammer. Før en fiskeriforening går i gang med en sådan produktion skal de veterinære problemer imidlertid afklares med Fødevarestyrelsen, Sektionen for akvakultur. De ørreder som udsættes i forbindelse med pligtudsætninger, skal i det omfang det er muligt, være afkom af vildfisk opfisket i vandløbet. Man skal dog være opmærksom på at der gælder særlige veterinære krav til det udsætningsmateriale, som skal anvendes ovenfor IPN-fri (Infektiøs Pancreas Necrose) dambrug. De love, som man skal være opmærksom på når man beskæftiger sig med udsætning af fisk, er blandt andet: Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 2. oktober 1984 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk samt diverse vejledninger vedrørende desinfektion af transportmateriel og beklædning m.v. Endvidere er der bekendtgørelse nr. 486 som er "Bekendtgørelsen om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt indførsel heraf fra tredjelande". I forbindelse med VHS-syge (Viral Haemorrhagisk Septikæmi), også kaldet Egtvedsyge, skal foreningen være opmærksom på reglerne vedr. flytning af laksefisk (gælder i øvrigt alle ferskvandsdyr) mellem landsdelene. En række vandløb har fået status som VHS-fri zone, zone A. Den øvrige del af landet ligger i zone C, hvori VHS-sygdom kan forekomme. D.v.s. at der i zone A kun må udsættes fisk, som er opdrættet indenfor zone A. Der foreligger også den mulighed, at Fødevarestyrelsen kan oprette en stødpudezone/observationszone B, denne zone har tidligere været gældende, men er ikke aktuel på nuværende tidspunkt. Opmærksomheden skal, som tidligere beskrevet, også henledes på bestemmelserne vedrørende udsætning af fisk i frivand ovenfor visse nærmere angivne dambrug, hvor det også kræves, at udsætningsmaterialet er IPN-frit. Før udsætning finder sted, skal nærmere oplysninger indhentes hos Sektion for akvakultur, Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, telf.: , telefax , Silkeborg, april 2007 Peter Geertz-Hansen

15 IV Udsætningsskemaer I udsætningsskemaet er udsætningsstedet angivet med et antal meter op- og nedstrøms fra tilkørselsstedet. D.v.s. at angivne antal fisk for den enkelte station skal fordeles over den angivne strækning. St. Nr. Vandløbsnavn Meter Opstrøms Udsætningslokalitet Meter Nedstrøms Antal Yngel 3 Krogens Møllebæk 0 Krogens Mølle Volstrup Bæk 200 Holtetvej Grønhede Å 0 Alfarvad Tranekær bæk 500 Gerndrupvej Tilløb til Sæby Å fra Haredal 500 Ved Ågården Vejlbæk 0 Bro på Understedvej Vejlbæk 650 Vejlvad Bro Karup Bæk 500 Bro på Understedvej Tilløb til Vejl Bæk fra Stenshede 300 Bro på Understedvej ved Stenshede gårde

16 St. Nr. Vandløbsnavn Meter Opstrøms Udsætningslokalitet Meter Nedstrøms Antal ½-års 2 Krogens Møllebæk 500 Krogens Mølle Krogens Møllebæk 500 Lendumvej Krogens Møllebæk 500 Guldvad Bro Volstrup Bæk 200 Hybholtvej Grønhede Å 500 Stidsholtvej Grønhede Å 500 Markvej ved Grønhede Grønhede Å 500 Dyrhedevej Tilløb til Volstrup Bæk 200 Volstrupvej a Tilløb til Vejl Bæk fra Stenshede 500 Skølstrupvej St. Nr. Vandløbsnavn Udsætningslokalitet Antal 1-års 8 Hørby Å Hørby Bro Sæby Å Landevej Hørby-Stenhøj Sæby Å Teglværksvej Sæby Å Sæbygårdsvej Volstrup Bæk Spang NV for Søndergård Volstrup Bæk Opstr. Gl. Ålborgvej Grønhede Å Kielstrup Bro Grønhede Å Gunhilds Bro (Hovedvej A10)

17 St. Nr. Vandløbsnavn Udsætningslokalitet Antal Put&Take 10 Sæby Å Understedvej Sæby Å Volstrupvej St. Nr. Vandløbsnavn Udsætningslokalitet Antal Mundingsudsætning 17 Sæby Å Bro opstrøms Havnen

18 Bilag 1 Stationering, Biotopsbedømmelse og Befiskningsresultater Vandsystem(er): Sæby Å Dist/ Stat Kort UTMkoor. Gns. Are Ørred Yngel Ældre Ål (obs) Andre fiskearter: Antal Vands. nr. blad. brd. al Biotop antal / 100 m IV ikke befisket IV ½-1:3, PIGH IV Y:4, IV ½:1, PIGH., ABORRE IV : IV :2, PIGH IV : PIGH IV :2, I :3,5, 2: PIGH I :2,5, 2:4 ikke befisket I :2 ikke befisket I : PIGH I :2,5 ikke befisket I : BÆKLAMPRET I :2,5 ikke befisket IV ½: IV ikke befisket I ikke befisket I Y-½: I ½: I :2,5 ikke befisket I :2,5 ikke befisket I :3 ikke befisket I :3 ikke befisket I Y: I ½:3, I ½:2, PIGH I ½: I : PIGH.,9 PIGH I :3,5 ikke befisket I ikke befisket I ikke befisket I ½: PIGH I ½-1: PIGH.,SUDER I :2 ikke befisket I ikke befisket I ½:1 ikke befisket I ½: PIGH IV Y: PIGH.,SUDER IV ½: PIGH IV ikke befisket IV Y:3,

19 Dist/ Stat Kort UTM- Gns. Are Ørred Yngel Ældre Ål (obs) Andre fiskearter: Antal Vands. nr. blad. koor. brd. al Biotop antal / 100 m IV ½: IV Y-½: BÆKLAMPRET IV Y-½: BÆKLAMPRET IV Y:3, IV Y-½: PIGH.,BÆKLAMPRET I ikke befisket ikke befisket I ½: PIGH I ikke befisket I Y-½:3 ikke befisket I Y-½: PIGH.,9 PIGH I : PIGH I Y:4, PIGH I Y-½: PIGH.,BÆKLAMPRET I ½:2 ikke befisket I ½:3 ikke befisket I Y-½: PIGH a 1317I ½: PIGH I ½:3, PIGH I ikke befisket

20 2

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning

Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09. I. Indledning Udsætningsplan for Binderup Å Distrikt 18 - vandsystem 09 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Binderup Å-vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning

Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04. I. Indledning Udsætningsplan for Simested Å Distrikt 22 - vandsystem 04 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Simested Å. Undersøgelsen er

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning

Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14. I. Indledning Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund. Distrikt 02, vandsystem 1-14 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brøns Å

Plan for fiskepleje i Brøns Å Plan for fiskepleje i Brøns Å Distrikt 29, vandsystem 08 Plan nr. 27-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning

Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9. I. Indledning Udsætningsplan for Brede Å Distrikt 29 - vandsystem 9 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Brede Å vandsystemet. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Isefjorden Distrikt 3 - vandsystem 27-42 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til Isefjorden.

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13

Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 22, 2017 Plan for fiskepleje i Trend Å Distrikt 19, vandsystem 13 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Plan for fiskepleje i Århus Å

Plan for fiskepleje i Århus Å Plan for fiskepleje i Århus Å Distrikt 13, vandsystem 20 Plan nr. 19-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt Distrikt 04, vandsystem 01-19 Distrikt 06, vandsystem 01-12 Plan nr. 37-2014 Af Hans-Jørn A. Christensen og Michael Kaczor Holm

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer mellem Limfjorden (Hals), Skagen og Svinkløv Klitplantage Distrikt 16, vandsystem 23-29 Distrikt 17, vandsystem 02-42 Distrikt 19, vandsystem 52-53 Plan nr. 21-2012

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden

Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Plan for fiskepleje i tilløb til Isefjorden Distrikt 03, vandsystem 22-42 Plan nr. 36-2014 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning

Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05. I. Indledning Udsætningsplan for Kolding Å Distrikt 12- vandsystem 05 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Kolding Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13. I. Indledning

Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13. I. Indledning Udsætningsplan for Ryå Distrikt 18 - vandsystem 13 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Ryå vandsystem. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Plan for fiskepleje i Brede Å

Plan for fiskepleje i Brede Å Plan for fiskepleje i Brede Å Distrikt 29, vandsystem 09 Plan nr. 30-2013 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi,

Læs mere

Udsætningsplan for Flynder Å

Udsætningsplan for Flynder Å Udsætningsplan for Flynder Å Distrikt 25 - vandsystem 04 Plan nr. 47-2016 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig nord for Juelsminde

Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig nord for Juelsminde Udsætningsplan for mindre vandsystemer i området mellem Fredericia og As Vig nord for Juelsminde Distrikt 12, vandsystem 9-29 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å

Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å Handleplan for vandløbssystemer i Frederikshavn Kommune Elling å Skærum å Åsted å Sæby å Bangsbo å Knasborg å Kragskov å 1 Forord Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn ønsker med denne handlingsplan,

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan

Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del af Limfjorden Udsætningsplan Distrikt 19, vandsystem 18-42 Distrikt 21, vandsystem 1-18, 23-25 og 34-43 Distrikt 23, vandsystem 1-9 Udsætningsplan 9-2010

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 11, 2015 Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14, vandsystem 01-31 Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2013

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Randers Fjord Distrikt 15, vandsystem 00-13 Plan nr. 17-2012 Af Jørgen Skole Mikkelsen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Køge Bugt Distrikt 2 - vandsystem Distrikt 5 - vandsystem I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Køge Bugt Distrikt 2 - vandsystem Distrikt 5 - vandsystem I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Køge Bugt Distrikt 2 - vandsystem 15-18 Distrikt 5 - vandsystem 1-13 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Plan for fiskepleje i Voers Å

Plan for fiskepleje i Voers Å Plan for fiskepleje i Voers Å Distrikt 17, vandsystem 01 Plan nr. 33-2013 Af Morten Carøe og Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund

Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Plan for fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund Distrikt 02, vandsystem 01-14 Plan nr. 42-2015 Af Morten Carøe Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Højbro Å... 6 Søborg Kanal...

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning

Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1. I. Indledning Udsætningsplan for Varde Å Distrikt 28 - vandsystem 1 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Varde Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt

Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Plan for fiskepleje i vandløb til Karrebæksminde Bugt Distrikt 06, vandsystem 13-31 Plan nr. 38-2014 Af Peter Geertz-Hansen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion

Læs mere

Udsætningsplan for Liver Å. I. Indledning

Udsætningsplan for Liver Å. I. Indledning Udsætningsplan for Liver Å Distrikt 17 - vandsystem 36 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i Liver Å vandsystem. Undersøgelsen

Læs mere

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42

Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 22, 2015 Plan for fiskepleje i bornholmske vandløb Distrikt 01, vandsystem 01-42 Geertz-Hansen, Peter; Christensen, Hans-Jørn Aggerholm Publication date: 2013 Document

Læs mere

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig

Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Plan for fiskepleje i vandløb omkring Haderslev mellem Genner Strand og Avnø Vig Distrikt 11, vandsystem 59 Plan nr. 22-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Ørredbestandene på Fyn

Ørredbestandene på Fyn Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 21, 2015 Ørredbestandene på Fyn Christensen, Hans-Jørn Aggerholm; Mikkelsen, Jørgen Skole Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 15-2011 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen og Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse: Plan for Fiskepleje i Gudenåen del

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vidå

Plan for fiskepleje i Vidå Plan for fiskepleje i Vidå Distrikt 30 - vandsystem 01 Plan nr. 54-2016 Af Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten

Vandløbsprojekter. Vandløbsindstasten Vandløbsprojekter 2016 Vandløbsindstasten 2. Vandløb og søer Udviklingsmål Der udarbejdes en vandløbsplan, som skal indeholde en prioriteret liste over projekter, der skaber synergi med bl.a. Vand- og

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2017 finansieret af Fiskeplejeordningen

Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2017 finansieret af Fiskeplejeordningen Til udsætningsforeninger 7. marts 2017 PGH/tika Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2017 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen for Fiskeplejen er nu iværksat. De samlede ørred-

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Omme Å

Fiskeundersøgelser i Omme Å Fiskeundersøgelser i Omme Å ---------------------------------------------- - Effekterne af vandløbsrestaurering i Omme Å, Vejle Kommune 2009 - Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning 1 Fiskeundersøgelser

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Plan for fiskepleje i Storå

Plan for fiskepleje i Storå Plan for fiskepleje i Storå Distrikt 24 - vandsystem 1 Plan nr. 53-2016 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

1.3.1 AAL-128, Vejlbæk AAL-653, Risgård Bæk Ref.nr. 642, Riskær Bæk Ref.nr. 652, Straden Bæk...6

1.3.1 AAL-128, Vejlbæk AAL-653, Risgård Bæk Ref.nr. 642, Riskær Bæk Ref.nr. 652, Straden Bæk...6 TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT Sæby Å. Projekt 4, SAMLERAPPORT FOR 4 INDSATSER Indhold 1. Redegørelse for vandplanindsatser...2 Dato: 27 maj 2015 Sagsnummer: 14/19174 Forfatter: Niels Otto Haldrup Emne:

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 2 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 14-2011 Af Michael Kaczor Holm og Morten Carøe Udsætningsplan for Gudenå, del 2 Distrikt 15 - vandsystem 6 I. Indledning Denne

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD Gudenåkomiteen. Rapport nr. 13. Rapport udarbejdet

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Udsætningsplan for vandsystemer mellem Mariager Fjord (inkl.) og Limfjorden inkl. Villestrup Å (tidligere selvstændig udsætningsplan) I.

Udsætningsplan for vandsystemer mellem Mariager Fjord (inkl.) og Limfjorden inkl. Villestrup Å (tidligere selvstændig udsætningsplan) I. Udsætningsplan for vandsystemer mellem Mariager Fjord (inkl.) og Limfjorden inkl. Villestrup Å (tidligere selvstændig udsætningsplan) Distrikt 16 - vandsystem 1-22a I. Indledning Denne udsætningsplan er

Læs mere

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land

Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Fremtidens ådale og forslag til at bevare, beskytte og benytte ådale i det åbne land Elling å udløb i Kattegat Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 1 Fremtidens ådale og forslag til at bevare,

Læs mere

Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet

Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Status og udvikling i perioden 1979-1999 N A T U R O G M I L J Ø Fisk og vandløb i Villestrup Å-systemet Status

Læs mere

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649

Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 Frederikshavn Kommune Sæby Å, faunapassage, indsats AAL- 649 FORUNDERSØGELSESRAPPORT Rekvirent Rådgiver Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Niels-Otto

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken.

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, 61341931, 29404452, e-mail: a-andersen@mail.dk Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere