FORRETNINGSSTRATEGI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSSTRATEGI 2012"

Transkript

1 FORRETNINGSSTRATEGI 2012

2 MISSION OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER Arbejdstilsynets mission, vision og opgaver Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Arbejdstilsynets vision er at fokusere på de væsentligste arbejdsmiljøproblemer og rette indsatsen mod virksomheder med et belastende arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets væsentligste arbejdsområde er administration af lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet varetager desuden tilsynsopgaver vedr. lov om røgfri miljøer, Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) samt næringsbreve. Arbejdstilsynets opgaver kan opdeles i tre hovedformål 1) Effektivt tilsyn Effektivt tilsyn er kernen i Arbejdstilsynets opgavevaretagelse. Det omfatter tilsynet med arbejdsmiljøet ude på virksomhederne og de opgaver, der er relateret hertil, fx metode og kvalitetsudvikling, forberedelse og afrapportering af tilsyn, kørsel, supportfunktioner mv. 2) Øget selvforvaltning Øget selvforvaltning er Arbejdstilsynets strategi overfor virksomheder, der er motiverede til selv at arbejde med arbejdsmiljøet. Det omfatter de værktøjer, som Arbejdstilsynet stiller til rådighed for at gøre det muligt for virksomhederne selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer, herunder vejledninger, digitale selvbetjeningsløsninger mv. 3) Strategisk arbejdsmiljøudvikling Strategisk arbejdsmiljøudvikling skal sikre det faglige grundlag for tilsynsindsatsen. Det sker bl.a. ved at Arbejdstilsynet holder sig orienteret om forskningsresultater og dokumentation på arbejdsmiljøområdet og udarbejder regler, udredninger, evalueringer mv. På baggrund heraf udarbejdes policyforslag til beskæftigelsesministeren. Samfundsmæssige mål for arbejdsmiljøindsatsen De politisk aftalte mål for arbejdsmiljøet i 2020 er, at: Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 procent Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 procent Andelen af beskæftigede, der har muskelskeletoverbelastninger, er reduceret med 20 procent. Det er et fælles ansvar for alle aktører på arbejdsmiljøområdet at søge at opfylde disse målsætninger, og det vil kræve en betydelig indsats fra alle aktører. De tre prioriterede områder har højeste prioritet for Arbejdstilsynet, men tilsynsarbejdet omfatter også øvrige arbejdsmiljøproblemer, der er væsentlige for virksomheden og/eller branchen. 2

3 Rammevilkår Tre politiske aftaler prioriterer hovedparten af Arbejdstilsynets tilsynsressourcer. Det drejer sig først og fremmest om aftalen om En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020, som blev indgået af S, R, V, K og DF i marts Strategien indebærer bl.a. dels en ny prioritering af arbejdsmiljøindsatsen og dels en ny risikobaseret og mere dialogorienteret tilsynsmodel for Arbejdstilsynet. Den nye tilsynsmodel træder i kraft Med udgangspunkt i arbejdsmiljøreformen fra 2005 har Arbejdstilsynet fra 2005 til 2011 screenet alle virksomheder med ansatte. Erfaringerne fra screeningsindsatsen og arbejdsmiljøreformen i øvrigt har sammen med ønsket om løbende at effektivisere tilsynstilrettelæggelse og metoder dannet grundlag for udarbejdelsen af den nye tilsynsmodel. Det væsentligste element er en ændring fra modellen, hvor alle virksomheder screenes periodisk til et risikobaseret tilsyn, hvor tilsynsindsatsen i højere grad fokuseres på de virksomheder, som forventes at have størst problemer med arbejdsmiljøet. Den risikobaserede tilsynsmodel indebærer konkret, at alle virksomheder med to årsværk og derover får tilsyn inden udgangen af Samtidig vil ca. halvdelen af virksomhederne med mellem 1,0 og 1,9 årsværk via en stikprøve blive udtaget til tilsyn. Det risikobaserede tilsyn baseres på en indeksmodel. Indeksmodellen indeholder en række parametre, som dels afhænger af branchetilhørsforhold, dels afhænger af forholdene på den enkelte virksomhed. Fx vil virksomheder, der modtager påbud fra Arbejdstilsynet automatisk få et risikobaseret tilsyn indenfor de næste 1218 måneder, således at det sikres, at der sker varige forbedringer af arbejdsmiljøet. Tilsvarende vil virksomheder, der ikke får påbud, blive fredet fra det risikobaserede tilsyn i fem år. Dernæst er der i forbindelse med aftalen om fornyelse af forebyggelsesfonden fra efteråret 2009 afsat 50 mio. kr. årligt i perioden til forlængelse af de særlige indsatser mod nedslidning. Endelig er der i forbindelse med aftalen om Finanslov 2012 aftalt en styrket indsats overfor social dumping som bevilger 25 mio. kr. årligt til Arbejdstilsynet i 2012 og Arbejdstilsynet skal sammen med SKAT og Politiet føre yderligere kontrol med udenlandske virksomheder og arbejdstagere i Danmark. Det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og Arbejdstilsynet skal som én blandt mange aktører på arbejdsmiljøområdet bidrage til, at ansvaret varetages. Det vil derfor som udgangspunkt være vanskeligt at vurdere, hvor stor en del af en given konstateret effekt, der kan tilskrives Arbejdstilsynets indsats, da mange andre forhold kan påvirke den overordnede effekt som fx sygefravær, antal ulykker mv., herunder især virksomhedernes egen vilje og evne til at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. Herudover gælder det, at effekten af Arbejdstilsynets indsatser på overordnede samfundsmæssige målsætninger som antallet af arbejdsulykker, omfanget af fysisk og psykisk nedslidning mv. ofte først viser sig efter flere år. Arbejdstilsynet arbejder løbende på at forbedre de metoder, der anvendes til at reducere antallet af ulykker, psykisk og fysisk overbelastning samt sygefravær. Som led heri vil der i 2012 blive fastlagt strategier for Arbejdstilsynets indsats overfor de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemområder (ulykker, muskelskeletpåvirkninger og psykisk arbejdsmiljø). Med udviklingen af strategierne skabes bl.a. et grundlag for udvikling af KPI er for Arbejdstilsynets indsats på disse områder. 3

4 Forandringsteori Arbejdstilsynet skal bidrage til at nå målene for de tre prioriterede områder i aftalen om En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til Arbejdstilsynets overordnede forandringsteori for arbejdsmiljøindsatsen indebærer, at virksomhederne så vidt muligt skal sættes i stand til selv at løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og forebygge, at arbejdsmiljøproblemer opstår, og at det sker, dels ved at Arbejdstilsynet understøtter virksomhedernes eget arbejdsmiljøarbejde gennem information og vejledning, dels ved at Arbejdstilsynet kontrollerer, at arbejdsmiljøet på virksomhederne lever op til arbejdsmiljølovens krav gennem tilsyn med virksomhederne. Forud for informations, vejlednings og kontrolindsatsen ligger der en væsentlig opgave i at udforme og løbende tilpasse reguleringen på arbejdsmiljøområdet. Reguleringen på området udgør i vidt omfang forudsætningerne og baggrunden for aktiviteterne. Blandt forudsætningerne for at reguleringen har den ønskede effekt kan nævnes, at reguleringen er tidssvarende og forståelig for virksomheder og ansatte. Det er herudover en selvstændig målsætning, at reguleringen sker med så begrænsede administrative byrder som muligt. Tilsyn Tilsynsindsatsen skal tilpasses omfanget af den enkelte virksomheds arbejdsmiljøproblemer og virksomhedens forudsætninger for selv at håndtere problemerne. Arbejdstilsynet vil målrette tilsynsindsatsen endnu mere mod de virksomheder, der forventes at have størst problemer med arbejdsmiljøet. Risikobaseret tilsyn Fra 1. januar 2012 er Arbejdstilsynets tilsynsindsats blevet omlagt til et risikobaseret tilsyn i to spor. Ved at overgå til en risikobaseret model fokuseres tilsynsindsatsen på de virksomheder, som forventes at have størst problemer med arbejdsmiljøet. Dermed vil der kunne opnås størst mulig effekt af Arbejdstilsynets tilsynsindsats. De virksomheder, der ikke har styr på arbejdsmiljøet, skal straffes hårdt og mærke konsekvenserne i form af større bøder. Arbejdstilsynets afgørelser kan ikke stå alene. Afgørelserne skal kombineres med en konstruktiv dialog mellem virksomheden og Arbejdstilsynet om, hvordan virksomhedens arbejdsmiljøproblemer kan forebygges og løses. De bedste resultater opnås, når virksomhederne forstår risikoen ved de problemer, den tilsynsførende påpeger, når den tilsynsførendes vejledning hjælper virksomheden videre med løsningen af problemerne, og når det står klart for virksomheden, hvad den skal gøre for at forebygge og løse tilsvarende problemer i fremtiden. En god og konstruktiv dialog antages således at motivere virksomhederne til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemerne. Særlige indsatser De særlige indsatser retter sig mod de brancher, hvor der er særlig risiko for fysisk og psykisk nedslidning. Målet er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning gennem et grundigt tilsynsforløb, der giver mulighed for, at virksomhederne dels vejledes om, hvordan de kan forbedre arbejdsmiljøet, herunder løsningsmuligheder, dels får en gennemgang af virksomheden, hvor der træffes afgørelser ved evt. konstaterede overtrædelser. I forbindelse med vejledningen præsenteres forebyggelsespakkerne, som Forebyggelsesfonden udbyder. Forandringsteorien for de særlige indsatser er, at et tilsynsforløb med både dialog, vejledning kontrol i højere grad motiverer virksomheden til selv at arbejde med arbejdsmiljøet. 4

5 Social Dumping Udenlandsk arbejdskraft og udenlandske virksomheder udgør en særlig udfordring, som kræver andre typer indsatser. Målet er at udenlandske arbejdstagere og virksomheder skal følge gældende regler og have samme arbejdsmiljøforhold som danske arbejdstagere og danske virksomheder. Forandringsteorien for indsatsen er, at et øget myndighedssamarbejde og en styrket tilstedeværelse på arbejdspladserne vil få udenlandske arbejdstagere og virksomheder til at overholde de danske regler. Arbejdstilsynet vil derfor i samarbejde med SKAT og Politiet gennemføre særlige aktioner, der er målrettet udenlandske arbejdstagere og virksomheder. Arbejdstilsynet vil samtidig øge fokus på udenlandske arbejdstagere og virksomheder, bl.a. gennem mere opsøgende arbejde på de enkelte arbejdspladser. Øvrige tilsyn Arbejdstilsynet gennemfører derudover andre typer af tilsyn, herunder bl.a. tilsyn ifm. ulykker, erhvervssygdomme, klager over arbejdsmiljø, kontrol af påbud mv. Som ved de øvrige tilsyn vil de tre prioriteringer fra 2020strategien danne grundlag for den konkrete prioritering af tilsynene. Formålet med disse tilsyn er at undersøge et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på en virksomhed. Tilsynene gennemføres som hovedregel uanmeldt, og forandringsteorien er, at en virksomhed altid vil have et incitament til at overholde arbejdsmiljøloven, når der er en mulighed for at Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg. Selvforvaltning Arbejdstilsynet har ikke mulighed for gennem tilsynsindsatsen at afdække alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheder i Danmark. Det ville kræve en massiv ressourceindsats, der hverken er realistisk eller hensigtsmæssig. Det er derfor et væsentligt element i Arbejdstilsynets overordnede forandringsteori, at virksomhederne gennem deres eget løbende arbejdsmiljøarbejde forebygger og løser en stor del af deres arbejdsmiljøproblemer selv. Udover tilsynet med virksomhederne er det derfor også en vigtig opgave for Arbejdstilsynet at understøtte virksomhedernes egen arbejdsmiljøindsats ved at sikre tilgængelige og effektive redskaber, der kan hjælpe virksomhederne i gang med at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer. Det sker bl.a. ved at stille vejledninger, selvbetjeningsløsninger og værktøjer mv. til rådighed for virksomhederne på at.dk og ved at besvare konkrete spørgsmål i callcentret. Dermed søger Arbejdstilsynet at gøre det så let som muligt at følge reglerne på arbejdsmiljøområdet for de virksomheder, der er motiverede herfor. Nogle virksomheder vil med denne understøtning selv kunne varetage arbejdsmiljøindsatsen på virksomheden, andre virksomheder har også behov for kontrol og vejledning ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. 5

6 Effektmål og KPI er Strategisk målsætning: Arbejdstilsynets risikobaserede tilsyn skal medvirke til at reducere virksomhedernes arbejdsmiljøproblemer ved at målrette indsatsen mod de virksomheder, der har størst problemer, afdække konkrete arbejdsmiljøproblemer og gennem dialog motivere virksomhederne til selv at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. Nr. KPI År 1 (2013) År 2 (2014) År 3 (2015) (resultatkrav) 1 Antal afgørelser indenfor hvert af de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer er reduceret ved tilsyn det følgende år Ingen data Baseline etableres Reduktion med 5 pct.point Reduktion med 3 pct.point Reduktion med 2 pct.point 2 Antal virksomheder, som er besøgt med risikobaseret tilsyn, jf. En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod år Ingen data Omkostninger pr. virksomhedstime kr kr kr kr kr. 4 Virksomhedernes vurdering af Arbejdstilsynet og effekten af Arbejdstilsynets tilsyn målt ved brugerundersøgelse 57 % 60 % 63 % 65 % 65 % KPI vedr. effekt af risikobaseret tilsyn viser, hvor stor en del af de påpegede problemer indenfor hvert af de tre prioriterede arbejdsmiljøområder, der er løst ved tilsyn det følgende år. Antagelsen er, at hvis antallet af arbejdsmiljøproblemer er reduceret ved risikobaseret tilsyn det følgende år, så har det risikobaserede tilsyn haft en konkret effekt på virksomhedernes arbejdsmiljø. Som følge af skiftet af tilsynsmodel fra 2011 til 2012 er det ikke muligt at fastlægge en målsætning for Derfor anvendes 2012 til at få etableret en baseline for KPI en, og den indgår ikke i vægtningen af KPI erne. KPI er vedr. antal besøg og omkostninger pr. virksomhedstime er indikatorer for Arbejdstilsynets produktion og produktivitet. Gennem den direkte tilstedeværelse på virksomhederne bidrager Arbejdstilsynet til virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Arbejdstilsynet arbejder derfor løbende på at gøre det muligt for de tilsynsførende at anvende så stor en del af ressourcerne som muligt på direkte kontakt med virksomhederne ved tilsynsbesøg. Det sker ved hele tiden at forbedre organisering, kørselsplanlægning, ITunderstøttelse af tilsyn og afrapportering samt administrativ support. 6

7 7 Samtidig skal det dog sikres, at der er en passende balance mellem tiden afsat til de forskellige delopgaver relateret til tilsynsbesøg, således at det samtidig med at tiden anvendt på direkte kontakt med virksomhederne søges øget sikres, at der er tilstrækkelig tid til rådighed til både at forberede besøg og afrapportere disse, herunder afgivelse af de relevante reaktioner med tilstrækkeligt god kvalitet. Konsekvensen heraf er, at der er grænser for, hvor meget det er muligt og hensigtsmæssigt at øge antallet af virksomhedstimer og dermed reducere omkostningerne pr. virksomhedstime. I forhold til måltallene for skal det bemærkes, at 2011 var et usædvanligt år, da screeningsopgaven skulle færdiggøres, hvilket af forskellige årsager resulterede i mange virksomhedstimer. Det vurderes derfor ikke muligt at realisere en lige så lav omkostning pr. virksomhedstime som i 2011, og målene for er fortsat udtryk for en pæn produktivitetsstigning. Det er en væsentlig antagelse i Arbejdstilsynets forandringsteori, at en vellykket dialog mellem Arbejdstilsynets tilsynsførende og de besøgte virksomheder er af stor betydning for effekten af tilsynsbesøget. Dialogen skal medvirke til, at virksomhederne forstår, hvorfor problemerne skal løses samt gøre det klart for dem, hvad de skal gøre efter Arbejdstilsynets besøg. De tilsynsførendes vejledning skal gøre det muligt for virksomhederne selv at arbejde videre med løsningen af tilsvarende problemer, når de opstår i fremtiden. Der spørges ind til virksomhedernes opfattelse af disse parametre i brugerundersøgelsen, og andelen af positive svar indikerer en effekt af Arbejdstilsynets tilsyn.

8 Strategisk målsætning: Arbejdstilsynet vil gennem de særlige tilsynsindsatser medvirke til at reducere nedslidning med særligt fokus på muskel og skeletbelastninger og psykisk arbejdsmiljø. Nr. KPI År 1 (2013) År 2 (2014) År 3 (2015) (resultatkrav) 5 Andel af de besøgte virksomheder, som på 2. besøg Ingen data 50% Brancher oplyser, at de har arbejdet videre med mindst ét af de endnu ikke emner, som Arbejdstilsynet har vejledt om på 1. besøg. udpeget Brancher endnu ikke udpeget Ved Arbejdstilsynets særlige indsatser i nedslidningstruede brancher besøger tilsynet virksomhederne to gange. Det vurderes at være væsentligt for effekten af de særlige tilsynsindsatser, at virksomhederne selv arbejder med de relevante arbejdsmiljøproblemer, og omfanget af virksomhedernes egen indsats mellem Arbejdstilsynets besøg er derfor opstillet som indikator for effekten. 8

9 Strategisk målsætning: Gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndigheder skal det sikres, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder sikkerhedskrav og tager hensyn til arbejdsmiljøet. Nr. KPI År 1 (2013) År 2 (2014) År 3 (2015) (resultatkrav) 6 Antal fælles myndighedsaktioner med fokus på udenlandske virksomheder 6 landsdækkende og 6 regionale 8 landsdækkende og 8 regionale 7 Andel RUTsager, der fører til strafferetlig behandling, skal behandles indenfor 8 dage og 14 dage. KPI en måles først fra 2. halvår af 2012, da bemanding af opgaven og aftale om samarbejde med SKAT mv. først kommer på plads i løbet af foråret % efter 8 dage og 98 % efter 14 dage 90 % efter 8 dage og 98 % efter 14 dage Øget samarbejde og koordinering skal sikre, at udenlandske virksomheder overholder lovgivningen. En del af den styrkede myndighedskontrol er at gennemføre større fællesaktioner mellem SKAT, Politiet og Arbejdstilsynet. En del af målsætningen ved den styrkede indsats overfor social dumping er at sikre, at myndighederne reagerer hurtigt. Det skyldes, at udenlandske virksomheder er kendetegnet ved deres korte ophold i landet, og derfor skal eventuelle reaktioner fra myndighedernes side falde hurtigt. I Arbejdstilsynet opstilles der derfor mål for Arbejdstilsynets sagsbehandlingstid i forbindelse med straffesager. 9

10 Strategisk målsætning: Arbejdstilsynet vil sikre tilgængelige og effektive redskaber, der understøtter virksomhedernes egenindsats og hjælper dem i gang med at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer. Nr. KPI År 1 (2013) År 2 (2014) År 3 (2015) (resultatkrav) 8 Andel virksomheder, der tilkendegiver, at de let fandt 59 % 61% 64% 67% 70% det, de ledte efter på at.dk, jf. brugerundersøgelse Det bidrager til at styrke virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, når Arbejdstilsynet gør det nemt for virksomhederne at få svar på konkrete spørgsmål eller finde vejledninger og anvende digitale selvbetjeningsløsninger på at.dk. 10

11 Vægtning af KPI erne Nr. KPI Vægtning Antal afgørelser indenfor hvert af de tre prioriterede arbejdsmiljøproblemer er reduceret ved tilsyn det følgende år Antal gennemførte risikobaserede tilsyn, jf. En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod år Omkostninger pr. virksomhedstime Virksomhedernes vurdering af Arbejdstilsynet og effekten af Arbejdstilsynets tilsyn, jf. brugerundersøgelse Andel af de besøgte virksomheder, som på 2. besøg oplyser, at de har arbejdet videre med mindst ét af de emner, som Arbejdstilsynet har vejledt om på 1. besøg. Antal fælles myndighedsaktioner med fokus på udenlandske virksomheder Alle sager, der fører til administrativ bøde eller politianmeldelse skal behandles indenfor fristen Andel virksomheder, der tilkendegiver, at de let fandt det, de ledte efter på at.dk, jf. brugerundersøgelse

STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013

STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013 STRATEGI FOR ARBEJDSTILSYNET 2013 Arbejdstilsynets mission og samfundsmæssige effekter Arbejdstilsynets mission og vision Mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt

Læs mere

S T R AT E G I F O R A R B E J D S T I LS Y N E T 2014

S T R AT E G I F O R A R B E J D S T I LS Y N E T 2014 S T R AT E G I F O R A R B E J D S T I LS Y N E T 2014 1. Arbejdstilsynets mission og langsigtede samfundsmæssige effekter 1.1. Arbejdstilsynets mission og vision Mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert,

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ Risikobaseret tilsyn. 21. Juni 2012 Force

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ Risikobaseret tilsyn. 21. Juni 2012 Force Risikobaseret tilsyn 21. Juni 2012 Force Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 Strategiens mål: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker 20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet 20 pct. færre

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen - 2 FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020 ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Bygherreforeningens temamøde om bygherrens rolle den 9. december 2010 Stadig

Læs mere

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Oplæg om Arbejdstilsynets tilsynspraksis den 4. oktober 2016 på fyraftensmøde om sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre v/ Jens

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn Indlæg på årskonference BAR tranport og engros 22. Oktober 2015 Tilsynsdirektør Jan Møller Mikkelsen Emner ved dagens indlæg. Udfordringer for Arbejdstilsynet

Læs mere

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch

Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Status for arbejdsmiljøet og fremtidens arbejdsmiljøindsats Jacob Buch Tilsynschef Tilsynscenter Nord www.arbejdstilsynet.dk 1 Det vil jeg komme ind på Det politiske grundlag- Arbejdsmiljøstrategien 2020

Læs mere

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye?

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? AM2011 v. Claus Skovhøj Olsen og Trine Fonnesbæk Arbejdstilsynet Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 Strategiens mål: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 RegeRingen September 2010 nye veje til et bedre arbejdsmiljø Regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Sagsnr. 15-127 Vores ref. NSOE Den 9. november 2015 Stop nedskæringer i Arbejdstilsynet behov

Læs mere

Strategi for Arbejdstilsynet

Strategi for Arbejdstilsynet Strategi for Arbejdstilsynet 2016-2020 September 2016 1. Mission, vision og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission og vision Beskæftigelsesministeriets mission er Flest mulige i arbejde på et dynamisk,

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

arbejdsmiljø En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

arbejdsmiljø En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Årskonference arbejdsmiljønet 13. april 2011 Dagsorden 2020-strategien og de politiske forhandlinger Indholdet i 2020-initiativerne

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure DT-8 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 2. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2013 Senest redigeret:

Læs mere

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet. Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynet Tilgang og metode til psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovens formål 1. Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud?

Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Psykisk arbejdsmiljø Hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud? Arbejdstilsynet ved: Peter Vesterheden Direktør Den 24. marts 2015 BAR Social & Sundhed - Konference om kerneopgaven og det psykiske

Læs mere

Strategi for Arbejdstilsynet

Strategi for Arbejdstilsynet Strategi for Arbejdstilsynet 2017 2020 1 1. Mission, vision og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission og vision Arbejdstilsynets mission og vision tager udgangspunkt i og afspejler Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Februar 2015 BERETNING OM TILSYN MED DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen 4. oktober 2006 Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen Opfølgning på velfærdsaftalen 70 mio. kr. til arbejdsmiljø

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål

Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Arbejdstilsynets tilsynspraksis og reduktionsmål Oplæg på arbejdsmiljødagene 2015 for Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommuner Torsdag d. 26. marts 2015 v. Tilsynschef i Arbejdstilsynet Thomas N.

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Samrådsspørgsmål 72 Offentligt T A L E Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

9/2014. Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

9/2014. Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 9/2014 Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø 9/2014 Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BERETNING...

1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BERETNING... Indholdsfortegnelse 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB... 3 2. BERETNING... 4 2.1. Præsentation af Arbejdstilsynet... 4 Mission... 4 Vision... 4 Opgaver... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4 Faglige resultater...

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2005-2008 Kapitel 1: Indledning Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet. Kontrakten gælder for

Læs mere

SPAREKNIV Ekspert: Besparelser på tilsyn vil forringe arbejdsmiljøet alvorligt Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 28. oktober 2015, 05:00

SPAREKNIV Ekspert: Besparelser på tilsyn vil forringe arbejdsmiljøet alvorligt Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 28. oktober 2015, 05:00 SPAREKNIV Ekspert: Besparelser på tilsyn vil forringe arbejdsmiljøet alvorligt Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 28. oktober 2015, 05:00 Del: Nye tal viser, at Arbejdstilsynets indgreb over

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Mission - Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Mission - Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Agenda 1. Arbejdstilsynet 2. Baggrund for BI 3. Udvælgelsesproces 4. Implementering 5. Foreløbig anvendelse af Cognos 6. Det videre forløb 7. Demo 8. Mod rigtig BI!?! Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr. 20090088656 Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2014-2016 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Spørgsmål til survey i Brugerundersøgelse 2016

Spørgsmål til survey i Brugerundersøgelse 2016 Hvorfor denne undersøgelse? Arbejdstilsynet har en stor viden om, hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Den viden ønsker Arbejdstilsynet at målrette og formidle, så den møder jeres behov

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller NOTAT 14. januar 2016 Stillingsbeskrivelse for Tilsynsdirektør til Tilsynscenter øst DIS/car Stillingsbetegnelse: Tilsynsdirektør Organisatorisk placering: Tilsynsdirektøren indgår i Arbejdstilsynets direktion,

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet Fælles MED-Udvalg i Region Syddanmark og MED- Udvalg uden tilknytning til et Fælles MED-Udvalg Human Resources Personaleudvikling Kontaktperson: Tine Hald Tine.Hald@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631810

Læs mere

Bygge- og anlægsaktioner

Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure nr. DT-6 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC SBT Ikrafttræden: 1. april 2013 Sidst revideret: 1. april 2016 Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Modtager(e): Arbejdsmiljøorganisationen på Arts NOTAT Når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på Arts Ved tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet er der en række forhold relateret til arbejdsmiljøarbejdet,

Læs mere

Resultater fra Brugerundersøgelse 2011

Resultater fra Brugerundersøgelse 2011 Resultater fra Brugerundersøgelse 2011 0Capacent Arbejdstilsynets brugerundersøgelse 2011 Formålet med brugerundersøgelsen Undersøgelsens gennemførelse og validitet Resultater Generel vurdering af Arbejdstilsynet

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Detailtilsyn generelt

Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure DT-1 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. april 2007 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse

Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse Temamøde om APV og Arbejdsmiljødrøftelse den 6. marts 2012 kl. 17.00-19.00 i Hedeagerkirken Dagsorden Orientering om APV Gennemførelse af APV hvordan og hvilke redskaber har vi til rådighed? Orientering

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014

Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen. Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynet indsats omkring bygherrerollen Bygherreforeningens temamøde om bygherrens ansvar og muligheder 25. februar 2014 Arbejdstilsynets særlige BA aktiviteter Indtil udgangen af 2015 er der årligt

Læs mere

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-3 Anvendelsesområde: Detail Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2007 Senest redigeret: 1. oktober 2014

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere