Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.:"

Transkript

1 KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet er at afklare håndteringens betydning for forekomsten af Salmonella i detailleddet, herunder hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige rutiner og arbejdsgange, samt baggrund for eventuelle forskelle i forekomst af Salmonella og hygiejnebakterier i slagtere i detailleddet. CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg fra omkring 1 % i 2002 til omkring 4 % i Projekterne viste også, at der var forskel på forekomsten i fersk kød fra supermarkeder og slagterbutikker, idet prævalensstigningen for supermarkeder var henholdsvis 2,6 gange (fra 1 % til godt 2 %) og 4,6 gange for slagterbutikker (fra ca. 2 % til ca. 8 %). Samme stigning sås ikke i slagteriernes Salmonella overvågning for de to år og efterlod et spørgsmål om detailleddets og opskæringsvirksomhedernes bidrag til Salmonella forekomsten i hele kødstykker i detail. Dette projekt er 3. delprojekt i en afklaring af forekomst og vækst af Salmonella i fersk svinekød i opskærings- og detailleddet. De 2 tidligere projekter har afdækket Salmonella forekomsten i henholdsvis opskærings- og detailleddet. Der er undersøgt for mikrobiologiske hygiejneparametre, Enterobacteriaceae, E. coli og enterokokker for at se, om der er systematiske hygiejneforskelle mellem slagtere. METODE OG RESULTATER Projektet blev gennemført i perioden fra 1. december 2010 til 1. februar Der blev i perioden 1. maj september 2011 udtaget 778 prøver fra 20 slagterforretninger og 20 supermarkedsslagtere. Alle prøver blev analyseret kvantitativt for Enterobacteriaceae, E. coli og med undtagelse af 1 enkelt prøve også for enterokokker samt kvalitativt for forekomst af Salmonella. Derudover blev der gennemført observations- og spørgeskemaundersøgelser i alle 40 slagtere, til afklaring af produktions- og hygiejneforhold i de 2 forskellige virksomhedstyper. Observations- og spørgeskemaundersøgelserne berørte emnerne: rengøring af skæreplads/knive/hakkertragt/kasser til opbevaring, adskillelse af råvarer, generel rengøring, personlig hygiejne og temperaturforhold. Prøverne er udtaget på 2 forskellige proceslinjer: 1. Fremstilling af hakket kød 2. Udskæring af koteletter. Der er udtaget kødprøver fra råvarer, småkød (for hakket køds proceslinjen) samt det endelige produkt, og der er tilsvarende udtaget svaberprøver fra produktionsudstyr såsom skæreplads og hakkertragt. I alt er der fundet Salmonella i 1 % af prøverne svarende til 8 prøver. Af de 8 prøver blev 7 fundet i slagterforretninger og 1 i en supermarkedsslagter, svarende til en forekomst på henholdsvis 1,8 % og 0,3 %. Der er set tilsvarende tendens for Salmonella forekomst i undersøgelser i de 2 tidligere nævnte delprojekter. Der blev også fundet flere positive prøver med Enterobacteriaceae, E. coli samt enterokokker i slagterforretninger end i supermarkedsslagtere. Resultaterne viser, at slagterforretninger har en statistisk signifikant højere forekomst af positive fund for nævnte bakterier. Andelen af prøver fundet positive for Salmonella, Enterobacteriaceae, E.coli og enterokokker fordelt på slagterforretninger og supermarkedsslagtere fremgår af tabel 1.

2 Butikstype Antal prøver Enterobacteriaceae Enterokokker E. coli Salmonella Slagterforretninger % 27 % 38 % 1,8 % Supermarkedsslagtere 392 a 58 % 9,7 % 15 % 0,3 % Tabel 1. Belastningen af prøver taget hos hhv. slagterforretninger og supermarkedsslagtere målt som % positive prøver ud af alle prøver udtaget i projektet. Positive prøver defineres i denne sammenhæng som prøver over detektionsgrænsen (>10 cfu/g). a Antal prøver, der er analyseret for enterokokker, er 391. CHI 2 test viste signifikant højere andel af Salmonella(p=0,02), E. coli (p=0,001), Enterobacteriaceae (p=0,001), og enterokokker (p=0,001) i slagterforretninger end i supermarkedsslagtere. Sammenhængen mellem niveauer af henholdsvis Enterobacteriaceae og E. coli i det færdigfremstillede kødprodukt samt i de tilsvarende råvarer og procesudstyr illustreret i scatterplots fremgår af figur 1-4 (se bilaget). Resultaterne viser, at der for begge virksomhedstyper og proceslinjer er en tendens til, at en råvare med højt kontamineringsniveau af både Enterobacteriaceae og E. coli genererer et færdigt produkt med et højt kontamineringsniveau. Derudover ses også lineær sammenhæng for niveauet af E. coli og Enterobacteriaceae i procesudstyr og det endelige produkt, såsom hakkertragt og det hakkede kød. For enterokokker blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem niveau i råvarer, produktionsmiljø og det endelige produkt uafhængigt af proceslinje og virksomhedstype. I projektet blev temperaturforholdenes betydning for bakteriebelastningen af både råvare, produktionsområde og det endelige produkt undersøgt. Resultaterne viste, at der var en tendens til sammenhæng mellem stigende enterokokniveau på produktionsområder som skæreplads og kniv og stigende temperatur i produktionslokalet gældende for både hakket kød proceslinjen og kotelet proceslinjen. Observations- og spørgeskemaundersøgelserne viste desuden, at gennemsnits temperaturen i produktionslokalet hos supermarkedsslagtere (15 C) var signifikant lavere end hos slagterforretninger (18 C). I tabel 3-6 i bilaget er slagterforretninger og supermarkedsforretninger inddelt i høj/lav kategorier korreleret med produkttype og procesudstyr. Kategorien høj og lav repræsenterer virksomheder og procestrin, hvor forekomsten af Enterobacteriaceae, E. coli og enterokokker var henholdsvis over og under en fastsat grænse. Grænserne fremgår af tabel 2 (bilag). Der var størst andel virksomheder med høj bakterieforekomst både i det færdigfremstillede produkt og på procesudstyr og i råvarer blandt slagterforretningerne. Resultaterne viser overordnet en tendens til dårligere hygiejne i slagterforretningerne eksempelvis repræsenteret ved en større forekomst af bakterier på procesudstyret ens for begge proceslinjer (skæreplads og kniv), svarende til 28 % af svaberprøverne i kategorien høj til sammenligning med kun 9 % for supermarkedsslagterne. Høje bakterieniveauer kan både stamme fra leverandøren og fra slagterens egen håndtering og/eller opbevaring. Leverandører fra det et tidligere delprojekt: Detailled 1: Salmonella i svinekød håndteret i en gros, 2010 blev sammenholdt med leverandører til slagterforretninger og supermarkedsslagtere i dette projekt. Der var sammenfald for 8 ud af i alt 15 leverandører (opskæringsvirksomheder), og i 2 tilfælde var der sammenhæng mellem høje niveauer af Enterobacteriaceae og enterokokker hos leverandøren og hos slagteren. De mest belastede områder for både hakket køds proceslinjen og koteletproceslinjen var skærepladsen og råvarerne samt for hakket køds proceslinjen også hakkertragten. Dog kunne der for kotelet proceslinjen ikke entydigt ses en direkte sammenhæng mellem højt bakterie niveau på procesudstyr/råvarer og i det endelige produkt. Med udgangspunkt i de nævnte arbejdsområder/procesudstyr koblet til spørgeskemaerne og observationsundersøgelserne kunne følgende arbejdsgange efterfølgende identificeres som værende væsentlige indsatsområder for at mindske bakterieforekomst af de undersøgte bakterietyper: Råvarestyring (Kødets alder inden videreforarbejdning, restholdbarhed) Personlig hygiejne (anvendelse af hårnet/hat, smykker/ure, fokus på hygiejne, hånddesinfektion) Rengøring og desinfektion (Tidsinterval mellem rengøring af procesudstyr, desinfektion af procesudstyr samt anvendelse af vand >80 C). Adskillelse (Separat udstyr til forskelige dyrearter)

3 Temperaturstyring (lav temperatur i produktionslokale, håndteringstid uden for køl) Der var generelt højere forekomst af Enterobacteriaceae i virksomheder, hvor der ikke var fokus på ovenstående faktorer. Forskelle mellem slagterforretninger og supermarkedsslagtere for faktorerne er givet i tabel 7. Personlig hygiejne Hårnet/ hat anvendes Smykker/ Ure tilladt Rengøring og desinfektion > 4 timer ml. rengøring af procesudstyr Vand > 80 C el. desinfektions middel anvendt > 18 C og Temperatur > 4 timer ml. rengøring Op til 2 timer uden for køl Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Slagter forretning a Supermarkedsslagter Tabel 7. Forskelle mellem slagterforretninger og supermarkedsslagtere i forhold til udvalgte risikofaktorer for højere forekomst af Enterobacteriaceae. Tal er angivet i %. a: Rengjorde udelukkende med vand eller skrabede/høvlede træskærepladser. KONKLUSION OG VURDERING Forekomsten af Salmonella i fersk svinekød i detailleddet er lav, og der blev i alt fundet Salmonella i 1 % af prøverne. 0,3 % af prøverne udtaget hos supermarkedsslagtere blev fundet positive for Salmonella, og tilsvarende blev 1,8 % fundet positive i slagterforretninger. Disse fund stemmer godt overens med resultaterne fra de 2 andre delprojekter: Detailled 1: Salmonella i svinekød håndteret i en gros, 2010 og Detailled 2: Salmonella i svinekød i detail, Enterobacteriaceae blev fundet i 65 % af prøverne, E. coli i 26 % af prøverne og enterokokker i 18 % af prøverne (detektionsgrænse 10 cfu/g). For nævnte bakterier havde prøverne fra slagterforretningerne statistisk signifikant højere forekomst end prøverne fra supermarkedsslagterne. En større andel af slagterforretningerne havde høje niveauer af ovennævnte bakterier baseret på såvel kød- som svaberprøver. Resultaterne viste desuden, at hakket køds proceslinjen til sammenligning med kotelet proceslinjen var mere belastet med E. coli, Enterobacteriaceae og enterokokker. De mest belastede produktionsområder for de 2 proceslinjer blev fundet til at være skærepladsen og råvarerne og for hakket køds proceslinjen også hakkertragten. Der kunne her ses en lineær sammenhæng med forekomst og niveau på det endelige produkt, dog ikke entydigt for koteletproceslinjen. Undersøgelser af temperaturforholdende i de 2 typer af slagtere viste, at supermarkedsslagtere havde en signifikant lavere gennemsnitstemperatur i produktionslokalet end slagterforretninger, og der kunne påvises en tendens til øget belastning med enterokokker i produktionsområder og kødprodukter i virksomheder med øget temperatur. Observations- og spørgeskemaundersøgelser klarlagde, at supermarkedsslagterne undersøgt i dette projekt har større fokus på hygiejne i forhold til slagterforretningerne, og dermed indikerer de samlede resultater og undersøgelser fra dette projekt, at den bedre hygiejne hos supermarkedsslagtere har en positiv effekt i form af lavere forekomst og niveau af Enterobacteriaceae, E. coli, enterokokker og Salmonella i produktionsmiljøet og i produkterne. I alt indgik 40 virksomheder i projektet. Resultaterne kan anvendes til generelle konklusioner vedrørende sammenhæng mellem hygiejnerutiner og procedurer og den hygiejniske kvalitet af fersk kød. Med en stikprøve på 40 virksomheder, kan det ikke konkluderes, at resultaterne opdelt i virksomhedstype er dækkende for hele branchen. De understøtter dog resultater fra tidligere projekter.

4 Projektet kunne identificere følgende områder som væsentlige indsatsområder for at mindske belastningen af forurenende bakterier i hakket kød, koteletter og produktionsområder for begge proceslinjer: Råvarestyring, personlig hygiejne, rengøring og desinfektion, temperaturstyring og adskillelse af på dyrearts niveau. Projektleder: Gudrun Sandø Kontaktperson: Søren Aabo, Tina Beck Hansen, Susanne Grønnehave Sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord

5 Bilag Figur 1. Sammenhængen mellem Enterobacteriaceae i småkød anvendt til hakket kød og det hakkede kød fra slagterforretninger og supermarkedsslagtere. De afbrudte linjer viser den øverste detektionsgrænse for Enterobacteriaceae. Figur 2. Sammenhængen mellem Enterobacteriaceae i råvarer til koteletter og koteletter fra slagterforretninger og supermarkedsslagtere. De afbrudte linjer viser den øverste detektionsgrænse for Enterobacteriaceae.

6 Figur 3. Sammenhængen mellem E. coli på hakkertragten og det hakkede kød fra slagterforretninger og supermarkedsslagtere. De afbrudte linjer viser den øverste detektionsgrænse for E. coli. Figur 4. Sammenhængen mellem E. coli i råvarer til koteletter og koteletter fra slagterforretninger og supermarkedsslagtere. De afbrudte linjer viser den øverste detektionsgrænse for E. coli. Bakterietype Enterobacteriaceae E. coli Enterokokker Hk. kød Kotelet Hk. kød Kotelet Hk. kød Kotelet Hk. Kød/Kotelet 3,0 3,0 1,9 1,0 2,3 2,0 Hulskive 2,0 / 1,0 / 1,5 / Hakkertragt 2,0 / 1,0 / 1,5 / Knivskæfte 2,4 2,4 1,0 1,0 2,0 1,5 Knivsblad 2,0 2,0 1,0 1,0 1,7 1,5 Skæreplads 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 Småkød til hak 2,5 / 1,9 / 2,0 / Råvare til småkød/kotelet 2,5 2,5 1,3 1,0 2,0 2,0 Tabel 2. Grænseværdier der definerer hhv. højt og lavt niveau på hakket kød og kotelet proceslinjen. Enheder angivet i log 10CFU/g for kødprøver og log 10CFU/svab for procesudstyr.

7 Butik Hk. kød Hulskive Hakkertragt Knivskæfte Knivsblad Skæreplads Småkød til hk. kød Råvare 1 lav Lav lav lav lav lav lav lav 2 lav Lav lav lav lav lav lav lav 3 lav Lav lav lav lav lav Høj/lav lav 4 lav Lav lav lav lav høj lav mangler 5 lav Lav høj lav lav lav lav Lav 6 lav Lav lav lav lav høj lav lav 7 lav Lav lav lav lav høj lav Høj/lav 8 lav Lav lav lav høj høj lav lav 9 lav Lav høj lav lav høj lav lav 10 høj Lav høj lav lav høj lav lav 11 høj lav høj lav lav lav høj mangler 12 høj høj høj lav lav lav mangler mangler 13 høj høj mangler lav lav høj høj lav 14 høj høj høj lav lav høj lav Lav 15 høj høj høj lav lav høj høj/lav lav 16 høj høj lav høj lav høj Høj lav 17 høj høj høj lav lav lav høj høj 18 høj lav høj høj høj høj høj mangler 19 høj høj høj høj høj høj høj høj 20 høj høj høj høj høj høj høj høj Tabel 3. Enterobacteriaceae fundet på hakket køds proceslinjen hos slagterforretninger. Butik Hk. kød Hulskive Hakkertragt Knivskæfte Knivsblad Skæreplads Småkød til hk. kød Råvare 21 lav lav Lav lav lav lav lav lav 22 lav lav Lav lav lav lav lav mangler 23 lav lav Lav lav lav lav lav mangler 24 lav lav Lav lav lav lav lav mangler 25 lav lav Lav lav lav lav lav mangler 26 lav lav Lav lav lav lav lav Høj/lav 27 lav lav Lav lav lav lav høj/lav mangler 28 lav lav høj lav lav lav lav lav 29 lav Lav lav lav lav lav lav lav 30 lav Høj mangler lav lav lav lav Lav 31 lav Lav lav høj lav lav lav Høj/lav 32 lav Lav høj lav Lav lav lav Høj/lav 33 Høj/ lav 34 Høj/ lav 35 Høj/ lav Lav høj høj Lav lav Høj/lav mangler Høj lav høj Lav lav Høj/lav mangler Lav lav lav Lav høj Lav høj 36 lav Høj høj lav Lav Lav Høj/lav lav 37 høj lav lav lav Lav Lav Høj Høj 38 Høj lav Høj Høj Lav Lav lav lav 39 lav lav Lav høj lav Høj lav Mangler 40 lav lav høj lav lav Høj lav høj Tabel 4. Enterobacteriaceae fundet på hakket køds proceslinjen hos supermarkedsslagtere. Kategorien høj/lav angiver, at der har været samme antal prøver af de 2 typer.

8 Butik Kotelet Knivskæfte Knivsblad Skæreplads Råvare 1 lav lav lav lav Høj/lav 2 lav lav lav lav lav 3 lav lav lav lav lav 4 Lav lav lav høj lav 5 lav lav lav lav lav 6 høj lav lav høj høj 7 Høj/lav lav lav høj Høj/lav 8 lav lav høj høj Høj/lav 9 Lav lav lav høj lav 10 Lav lav lav høj lav 11 Høj/lav lav lav lav lav 12 Høj/lav lav lav lav Høj/lav 13 Lav lav høj høj lav 14 Lav lav lav høj lav 15 Lav lav lav høj Høj/lav 16 lav høj lav høj Høj/lav 17 lav lav lav lav Høj/lav 18 lav høj høj høj lav 19 Høj/lav høj høj høj lav 20 høj høj høj høj høj Tabel 5. Enterobacteriaceae fundet på kotelet proceslinjen hos slagterforretninger. Butik Kotelet Knivskæfte Knivsblad Skæreplads Råvare 21 lav lav lav lav Høj/lav 22 lav lav lav lav lav 23 lav lav lav lav lav 24 lav lav lav lav Høj/lav 25 lav lav lav lav lav 26 Høj/lav lav lav lav Høj/lav 27 lav lav lav lav lav 28 lav lav lav lav lav 29 lav lav lav lav lav 30 lav lav høj lav lav 31 lav høj lav lav lav 32 høj lav lav lav lav 33 lav lav lav lav lav 34 lav lav lav lav mangler 35 lav lav lav høj Høj/lav 36 Høj/lav lav lav lav høj 37 Høj/lav lav lav lav Høj/lav 38 lav høj lav lav lav 39 lav høj høj høj lav 40 lav lav høj høj lav Tabel 6. Enterobacteriaceae fundet på kotelet proceslinjen hos supermarkedsslagtere.

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød håndteret i en gros J. nr.: 2010-20-64-00220 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at forekomsten af Salmonella i hele svinekødstykker

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT. Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Listeria monocytogenes i produkter på markedet J. nr.: 2010-20-64-00288 BAGGRUND OG FORMÅL Projektets formål var at opnå en større viden om forbrugernes eksponering

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Salmonella Dublin i oksekød, 2014

Salmonella Dublin i oksekød, 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 13, 217 Salmonella Dublin i oksekød, 214 Aabo, Søren; Hansen, Tina Beck Publication date: 21 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT

PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT PRØVEPROJEKTER - SLUTRAPPORT E. coli ESBL i dansk slagtefjerkræ og kyllingekød Projekt J. nr.: 2010-20-64-00284 BAGGRUND Som det fremgår af DANMAP rapporterne fra 2010 og 2011, er der tidligere påvist

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Delprojekt 2: Tilberedt kød 2012-2013 J. nr.: 2011-20-64-00328 (under hovedprojekt 2011-20-64-00326, Offentlig kontrol af mikrobiologiske kriterier for produkter i

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.:

RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.: CENTRALT KOORDINEREDE LABORATORIEPROJEKTER SLUTRAPPORT RAPPORT OM EFFEKTEN PÅ INDHOLDET AF BAKTERIER PÅ SALAT OG KRYDDERURTER VED SKYLNING Projekt J. nr.: 2013-28-629-00004 BAGGRUND OG FORMÅL Der er gennem

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Rapport. Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere 26. november 2013 Proj.nr. 2002277 Version 01 HCH/VHR/JUSS Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA I STORKØKKEN STORKØKKEN DER PRODUCERER OG LEVERER FÆRDIGRETTER TIL ÆLDRE Når et storkøkken laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive, hvor, hvor

Læs mere

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen

Rapport om kontrol i 2015 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Rapport om kontrol i 215 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case kontrollen Juni 216 Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen

Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Mikrobiologisk sikker smørrebrødsog sandwichproduktion med IT Tina Beck Hansen Forudsætninger for mikrobiologiske forudsigelser Risikoen ved smørrebrød og sandwich Resultater fra projektet Redskabets ide

Læs mere

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød

Rapport om Kontrol i 2009 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Rapport om Kontrol i 29 for salmonella og campylobacter i dansk produceret og importeret fersk kød Marts 21 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case kontrollen...3 3. Virksomhedernes ansvar...3

Læs mere

Projektet formål var at tilvejebringe velbegrundede forslag til ændringer ved plucksudtagning, som kan reducere spredning af Salmonella.

Projektet formål var at tilvejebringe velbegrundede forslag til ændringer ved plucksudtagning, som kan reducere spredning af Salmonella. Rapport Reduktion af salmonellaspredning ved plucksudtagning Slut-rapport Jannie Bøegh-Petersen & Flemming Hansen 21. dec 2015 2003019-15 JBOE/FH Sammendrag Baggrund Mundhule og svælg er sammen med blindtarm

Læs mere

Udstyrenes evne til at finde fremmedlegemer afhænger af røntgenkildens energi og effekt, produktet/emnets tykkelse og detektorens følsomhed.

Udstyrenes evne til at finde fremmedlegemer afhænger af røntgenkildens energi og effekt, produktet/emnets tykkelse og detektorens følsomhed. InSPIRe Demonstrationsprojekt - Resultater Lavenergi røntgen til detektion af brusk i kødprodukter 28. nov. 2014 2000857-13-11-01 MAHD/MADL Sammendrag Formål Metode Brusk forekommer naturligt men er ofte

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne

Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Bilag 1 Mikrobiologiske kriterier for fødevarer Kapitel 1. Fødevaresikkerhedskriterier 1.1. Fortolkning af undersøgelsesresultaterne Kapitel 2. Proceshygiejnekriterier 2.1. Kød og kødprodukter 2.1.1. Fortolkning

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver

Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Flambering af taphaner ved udtagning af vandprøver Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser 2 Titel: Flambering af vandhaner ved prøveudtagning. Forfatter: Carsten Grønbæk

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA FISKEVIRKSOMHED DER PRODUCERER KOLDRØGET OG GRAVAD FISK Når en fiskevirksomhed laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive hvor, hvor mange og hvor

Læs mere

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2012 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Case-by-case-kontrollen...3

Læs mere

CLK review - Salmonella i svine- og oksekød

CLK review - Salmonella i svine- og oksekød Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 08, 2016 CLK review - Salmonella i svine- og oksekød Aabo, Søren Published in: Review over resultater af Fødevarestyrelsens CKL projekter 2000-2010 Publication date:

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Listeria i mejeriprodukter. Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency Oktober 2014.

Listeria i mejeriprodukter. Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency Oktober 2014. Listeria i mejeriprodukter Mejeriingeniør Karin Hansen, FoodEfficiency Oktober 2014. Påvisning af Listeria i produkter Ved påvisning af Listeria Monocytogenes i produkt Isoler de berørte produkter og stop

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Den danske kyllings historie Side 2 Den danske kyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger

Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger NOTAT 20.07.2007 Beskrivelse af ansvarsfordeling mellem lagervirksomheder og de virksomheder, som oplægger fødevarer Baggrund Fødevarevirksomheders ansvar for at overholde fødevarelovgivningen er bestemt

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne.

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne. Slutrapport 10. august 2010 Proj.nr. 1378910 HDLN/NTM/MT Metodetest - optimering af slagtehygiejne Udvikling og test af nyt dampsugeværktøj Indledning I de skandinaviske lande er dampsugning en alment

Læs mere

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed: Ledelsessekretariatet Sagsnr.: 2014-60-169-00263 Dato: 17. august 2014 Redegørelse Fødevarestyrelsens håndtering af

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse

Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse Præsentation af værktøjer fødevaresikkerhed-risikoanalyse VIFFOS: Heidi Friis Hansen, Birgitte Sterup Hansen, Anette Kamuk DTU Food: Tina Beck Hansen Konference 10.-11. marts 2010 v/ Anette Kamuk VIFFOS;

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014

Varmebehandling. Tina Beck Hansen. FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandling Tina Beck Hansen FVST, Kødspecialiseringskursus, 7. maj 2014 Varmebehandlingsteori hvad er det? Mikroorganismers varmetolerance Varmes drabseffekt Ækvivalente behandlinger Tilstrækkelig

Læs mere

Konkursanalyse i modebranchen

Konkursanalyse i modebranchen August 2012 Konkursanalyse i modebranchen Analyse fra Soliditet 1 Introduktion I forbindelse med modeugen i august 2012 har Soliditet udarbejdet en analyse med henblik på at undersøge udviklingen i den

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg

Fødevarestyrelsen. Tulip Food Company. 0side 1 af 5. Østerbro Aalborg 884 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure og dokumentation. Kontrolleret procedure 06.08-0 for bortskaffelse/opbevaring

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Fødevarestyrelsens kortlægning af Ornitose (Chlamydophila psittaci) i dyrehandler 2012

Fødevarestyrelsens kortlægning af Ornitose (Chlamydophila psittaci) i dyrehandler 2012 Fødevarestyrelsens kortlægning af Ornitose (Chlamydophila psittaci) i dyrehandler 2012 Sammendrag Fødevarestyrelsen fortsatte i 2012 kortlægningen af Chlamydophila psittaci hos papegøjefugle og papegøjelignende

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Fødevarestyrelsen 22. december 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Område...4 3 Hvad er et mikrobiologisk kriterium...4 3.1 Mikrobiologiske

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol på fiskefartøjer Branchekoden Indholdsfortegnelse Gældende program - del 1 1. Egenkontrol for rejekoger 2. Egenkontrol for frysefartøjer Vejledende program - del 2 1. Egenkontrol

Læs mere

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005

Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005 Rapport om kontrolkampagnen mod vildledende markedsføring 2005 Juli 2006 Kontor for dyrevelfærd, kvalitet og markedsføring (6. kontor) Resumé Fødevarestyrelsen gennemførte i perioden 1. september til 31.

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt. ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt. ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 175 Offentligt ISAF7 6,5 år efter hjemkomst VETERANCENTRET ISAF7 6,5 år efter hjemkomst Udarbejdet ved Veterancentret af Karen-Inge Karstoft, Cand. Psych.,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger

Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger J. nr.: 2015-13-60-00117 08.02.2017 Slutrapport for kampagnen Indfangning af slagtekyllinger INDLEDNING Indfangning af slagtekyllinger I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt, hvoraf

Læs mere

Uddannelse i fødevarehygiejne

Uddannelse i fødevarehygiejne Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser JULI 2004 i redningsberedskabet Uddannelse i fødevarehygiejne Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren en sådan viden og sådanne færdigheder,

Læs mere

Rapport 19. januar 2016

Rapport 19. januar 2016 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Måling af biologiske værdier omsat til praksis

Måling af biologiske værdier omsat til praksis Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Reproduktion > Måling af biologiske værdier omsat til praksis KvægInfo - 2510 Oprettet: 13-12-2016 Måling af biologiske værdier omsat til praksis Ældre køer med lav drøvtygningsaktivitet

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Svarark for (navn) Skole: Opgave 22 besvares DIREKTE her i opgaven.

Svarark for (navn) Skole: Opgave 22 besvares DIREKTE her i opgaven. Opgave 22 besvares DIREKTE her i opgaven. 22. Den røde farve i kød skyldes myoglobin som er et globulært protein. Myoglobin indeholder ligesom hæmoglobin en organisk gruppe (hæm) med en tilknyttet jern(ii)-ion

Læs mere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere

Branchekode for konditorer, bagere og chokolademagere Risikoanalyse, side 1 af 6 Område / Proces Risici Styring / Indkøb af varer Alle varer skal komme fra autoriserede eller registrerede virksomheder. Det kontrolleres, at leverandører er registreret eller

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 6

GEUS-NOTAT Side 1 af 6 Side 1 af 6 Til: Miljøstyrelsen Fra: LTS, BGH, ARJ Kopi til: CLKJ, TVP, Fortroligt: NEJ Dato: 22.dec. 2017 GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2017-06-3 J.nr. GEUS: 014-00250 Emne: Gundvandsovervågning, rapportering

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2015-24-60-00140 30-08-2016 Slutrapport for kampagnen Import og samhandel af ikke-animalske fødevarer 2016 INDLEDNING En stor andel af de ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer, som findes på

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 4.1 Hygiejne ? Hvor ofte oplever I, at Jeres patienter pådrages en infektion i klinikken? De gode råd! Læs NIR grundigt obs rengøring, desinfektion og sterilisation I anbefales en skriftlig rengøringsvejledning.

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Mikroorganismer og hygiejne

Mikroorganismer og hygiejne Mikroorganismer og hygiejne Læringsmål: Viden om hvad mikroorganismer er. Viden om hvor mikroorganismer findes. Viden om hvordan kroppen bekæmper mikroorganismer. Viden om man undgår at blive smittet med

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere