Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015"

Transkript

1 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: , Revideret:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 4 3. DATAGRUNDLAG Opmåling mv Højdemodel Kortgrundlag Hydrologi Tekniske anlæg Planforhold OVERVEJELSER PROJEKTFORSLAG KONSEKVENSVURDERING Sagens behandling Økonomisk overslag LITTERATUR 27 BILAGSFORTEGNELSE Skala Bilag 1: Stenholt Mose. Projektkort 1:4.000 Bilag 2: Stenholt Mose. Nuværende afvandingsforhold 1:4.000 Bilag 3: Stenholt Mose. Projekterede afvandingsforhold 1:4.000 Forside: Stenholt Mose set fra en af sandklitterne mod nordvest i september 2013 og med endnu en træbevokset sandklit i baggrunden. NaturRådgivningen Side 1

3 1. INDLEDNING Stenholt Mose nord for Engesvang og Bølling Sø rummer det tredjestørste tilbageværende højmoseareal i Danmark. Stenholt Mose blev første gang beskrevet som højmose i 1936, men området blev først endeligt registreret som højmose i 1997 med ca. 35 ha tilbageværende aktiv højmose. Stenholt Mose er en efter danske forhold usædvanlig højmose ved, at højmosen er dannet på en sandflugtsflade med sandklitter, hvor Sphagnum-væksten i mosen har omsluttet klitterne. Højmosen er ikke vokset hen over klitterne, der står tilbage som små sandede bakker i den ellers forholdsvist plane højmoseflade, således som det ses af fotoet på forsiden. Figur 1. Stenholt Mose og den nordlige del af Natura2000 område nr. 228 afgrænset med rød streg og vist i skala 1: på Kort25 fra Geodatastyrelsen. Højmose er en prioriteret naturtype i EF habitatdirektivet. Stenholt Mose er derfor sammen med Stenholt Skov sydvest for udpeget som EF-Habitatområde H228 og dermed Natura 2000-område nr Størstedelen af højmosen er i dag i en ikke-gunstig bevaringstilstand på grund af afvanding fra de omgivende arealer mod nord og øst, hvor der tidligere har været omfattende tørveindvinding og fortsat afvandes til landbrugsformål. Der har endvidere tidligere været en uhensigtsmæssig drift af mosen med afgræsning. NaturRådgivningen Side 2

4 Silkeborg Kommune har derfor sammen med flere andre kommuner startet projektet Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark, LIFE70, med støtte fra EU's LIFE+ program. Stenholt Mose udgør delprojekt 16 i LIFE-projektet, der har til formål at forbedre mosens hydrologi. Silkeborg Kommune har som led i LIFE-projektet hos NaturRådgivningen A/S fået udarbejdet denne tekniske forundersøgelse med skitseprojekt til genskabelse af en mest mulig naturlig hydrologi på højmosearealerne for at forbedre bevaringstilstanden. Igennem året 2014 er der foretaget hydrologiske undersøgelser af vandstandsforholdene i søen i Stenholt Mose. Resultaterne af disse undersøgelser er indarbejdet i denne reviderede projektrapport. Det her fremlagte projekt har således til formål at opfylde en del af målsætningerne i Natura 2000-planen for Stenholt Mose. Med henblik på de videre lodsejerforhandlinger og ansøgninger om myndighedsgodkendelser er de afvandingsmæssige konsekvenser af skitseprojektet kortlagt. Figur 2. Søen i tørvegraven, som strækker sig centralt ind i højmosen. NaturRådgivningen Side 3

5 2. BAGGRUND Stenholt Mose er en rest af et meget større moseområde, der bredte sig på egnen i 1700-tallet, som det ses af Videnskabernes Selskabs konceptkort fra år 1786 (Figur 3). Figur 3. Udsnit af Videnskabernes Selskabs konceptkort fra 1786 over En del af Silkeborg Amt, Hids Herred udi Jylland med den nuværende Stenholt Mose i den røde cirkel. Kragelund Kirke ses nederst til højre. De lige streger er sigtelinjer. Moserne er siden gradvist forsvundet, dels ved afvanding og dræning, dels ved tørvegravning til brændsel og strøelse. På det høje målebordsblad fra 1874, der er vist på Figur 4, og som var den første detaljerede topografiske kortlægning, ses, at Stenholt Mose dengang stadig bredte sig mod syd og mod nord i forhold til den nuværende mose, men at flere af de nuværende afvandingsgrøfter og vandløb var anlagt, samt at opdyrkningen var nået ind til det nuværende habitatområde fra øst og vest. Det lave målebordsblad fra 1937 i Figur 5 viser en fortsat afvanding med nye drængrøfter rundt om den nuværende højmose og i den nordlige del af habitatområdet. Tørvegravningen var derimod ikke påbegyndt i den sydlige del af habitatområdet. NaturRådgivningen Side 4

6 Silkeborg Kommune: Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Figur 4. Området omkring Stenholt Mose vist på det høje målebordsblad fra 1874 med koter i fod og i skala 1:25.000, Geodatastyrelsen. Natura2000 området er vist med rødt omrids. Figur 5. Området omkring Stenholt Mose vist på det lave målebordsblad fra 1917 med rettelser fra 1937 i skala 1:25.000, Geodatastyrelsen. Natura2000 området er vist med rødt omrids. NaturRådgivningen Side 5

7 COWI har i en teknisk forundersøgelse af Stenholt Mose fra 2010 forsøgt at sammenfatte højmosens dannelseshistorie og udvikling, hvor fra der her citeres: Højmoser er en enestående naturtype, som er dannet af Sphagnum-mosser, der kun modtager vand og næringsstoffer med nedbøren eller på anden måde gennem luften. For at kunne optage de få tilgængelige næringssalte foretager Sphagnum-moserne en såkaldt ionbytning med brintioner, der skaber et meget surt miljø med ph-værdier mellem 3 og 4. Det skaber et ekstremt næringsfattigt miljø på højmosefladen, hvor kun få, særligt tilpasningsegnede plantearter, kan leve. Det gælder f. eks. de tre danske arter af soldug. De døde, aflejrede plantedele fra Sphagnum-mosserne har en enestående evne til at binde vand, hvilket gør, at en højmose består af omkring 95 % vand (van der Schaff 2002). Efterhånden kan de aflejrede Sphagnum-mosser og det tilbageholdte vand få højmosen til at hvælve sig flere meter op over det omgivende terræn. Højmosen er dannet i et dødishul med afløbsløse lavninger tæt ved isens hovedopholdslinje under sidste istid. Terrænet ligger her ca meter over havet. I dødisområdet har der en gang været sandflugt, som har skabt et indsandsområde, og resterne af de tidligere klitter rager stadig op som sandbakker i den ellers plane moseflade, hvilket er enestående for en dansk højmose. Højmosen formodes at være opstået i jernalderen for år siden, hvor der var et køligere og mere fugtigt klima end i dag, og hvor Sphagnum-mosser har bredt sig ud over indsandsområdet. Den tidligere højmose har strukket sig ud over et langt større område, måske over 1000 ha (Århus Amt 2005), men er gradvist svundet ind ved tørvegravning og afvanding. Mest markant er dette mod øst, hvor der i dag står en meterhøj tørvevæg ud mod den afgrænsende grøft, som kaldes Lille Klosterlund. Den nuværende mose var endnu i 1930 omgivet af mose til næsten alle sider, men udgrøftningen var påbegyndt mod nord og øst (Århus Amt 2005). I den sydlige del af mosen blev der efterfølgende skabt en ca. 4 ha stor sø ved den tørvegravning ind i mosen, der foregik fra 1940'erne og frem til Luftfotos fra 1954 og 1966 viser, at mosen var næsten uden træopvækst, mens der ses en begyndende tilgroning med træer i 1979 og 1980'erne (Århus Amt 2005). I perioden blev mosen indhegnet og kreaturafgræsset, hvilket havde en skadelig virkning på højmosens struktur og vegetation. I slutningen af 1990'erne foretog Århus Amt en rydning af træer på hele højmosen, hvilket er gentaget siden. Tørvelaget i Stenholt Mose er ikke særligt tykt, normalt kun ca. 1,5 m og højest 3,0 m (Risager 1997). Højmosefladen er præget af udtørring og er domineret af tuekæruld og hedelyng, der er karakterarter for højmosens tuer. Højmosefladen er næsten uden de små vandfyldte lavninger, høljerne, som også er karakteristiske for en højmoseflade. NaturRådgivningen Side 6

8 Stenholt Mose afvander til Skive-Karup Å og ligger dermed i oplandet til Limfjorden. Der løber et vandskel igennem mosen, hvor de nordlige dele afvander mod nordvest til Gammel Frederiks Mose og videre til Haller Å og Skive-Karup Å. Den sydlige del af mosen og omgivelser afvander mod sydvest gennem vandløbet Lille Klosterlund, som syd for Stenholtvej ender i en afløbsløs sø på vestsiden af Stenholt Skov. Der sker således en betydelig infiltration til grundvandet, men afstrømningen ender uden tvivl i Skygge Å på strækningen frem til Klode Mølle og der fra videre til Skive-Karup Å. Infiltration af et helt vandløb til grundvandet er muligt, fordi der under og omkring Stenholt Mose er groft kvartært sand ned i ca. 17 meters dybde, og at det primære grundvand i området findes meter under terræn (Århus Amt 2005). Århus Amt har i årene foretaget daglige vandstandsmålinger på 5 målestationer i den østlige del af mosen. Resultaterne viser, at vandstanden i højmosen svinger synkront hen over året på de 5 stationer. Årsvariationen i vandstanden i de enkelte måleserier er på ca. 0,6 m. På en målestation var variationen dog på ca. 1,0 m. Middelvandstanden varierede mellem ca. kote 78,9 m længst mod nordøst og til ca. kote 77,3 m længere mod syd. Vandstanden i den centrale sø blev ikke målt kontinuert, men er oplyst til ca. kote 77,0 m (Århus Amt 2005). COWIs forundersøgelse fra 2010 viste, at højmosen som følge af tørvegravningen og afvandingen i dag ligger med en generel hældning 1-3 fra nordøst og mod sydvest til søen i den store centrale tørvegrav, som lå med et vandspejl ca. 1,3 m under den omgivende højmose. Samtidig var der især mod øst en markant afvanding fra det dybt liggende vandløb Lille Klosterlund, som ligger i skel ind til højmosen. Forundersøgelsen redegør for de skadelige påvirkninger fra afvandingen på højmosen og fokuserer på mulighederne for at reducere afvandingen ved at nedlægge og tilkaste grøfter og dræn, ekstensivere randarealer og forlægge vandløbet Lille Klosterlund til et forløb længere mod øst. Samtidig blev det vurderet, at vandspejlet i den centrale sø burde hæves fra et vandspejl i ca. kote 76,7 m til et vandspejl omkring kote 77,5 m. Miljøministeren har i december 2011 vedtaget naturplanen for Natura2000 område nr. 228 Stenholt Mose og Skov (Naturstyrelsen 2011). Naturplanen er udarbejdet på grundlag af en basisanalyse (Århus Amt 2007). Ved kortlægningen af habitatnaturtyper forud for udarbejdelsen af naturplanen er der konstateret 34,9 ha med aktiv højmose og 15,6 ha med nedbrudt højmose. Bevaringsstatus for begge naturtyper er vurderet som ugunstig med en moderat til ringe tilstand. Ifølge naturplanen er det overordnede mål, at Området indeholder en aktiv højmose med intakt hydrologi og med omgivende næringsfattige naturtyper. Den aktive højmose målsættes til høj naturtilstand. Det fremgår endvidere af naturplanens konkrete retningslinjer, at Via et forventet LIFE-projekt sikres den aktive højmose og det undersøges, hvordan den aktive højmose kan udvides inden for højmosens naturlige udstrækning ved genopretning af optimal hydrologi og sikring af lysåbne forhold (Naturstyrelsen 2011). NaturRådgivningen Side 7

9 3. DATAGRUNDLAG Denne forundersøgelse bygger på oplysningerne i rapporten fra COWI (2010). Det i det følgende anførte er således alene supplementer og korrektioner til COWIs forundersøgelse. 3.1 Opmåling mv. NaturRådgivningen har den 17. september 2013 foretaget en opmåling af 51 punkter af terræn, veje og vandspejle samt en rørledning i området. Denne opmåling er suppleret med opmåling af vandspejlskoter den 6. december 2013, den 17/ og den 23/ Opmålingerne er udført med Trimble R8 RTK-GPS/GLONASS tilknyttet kotesystemet Dansk Vertikal Reference 1990, DVR90 via referencesignal fra GPSnet til en målenøjagtighed på koter bedre end ±0,03 m. Ældre koteoplysninger angivet i kotesystem Dansk Normal Nul, DNN, er omregnet til koter i det nuværende system Dansk Vertikal Reference 1990, DVR90, som har været gældende siden 1. januar Dette er sket ved at fratrække talværdien 0,061 m fra koteangivelser i DNN, som er den gennemsnitlige afvigelse mellem de to kotesystemer i den tidligere Silkeborg Kommune ifølge oplysninger fra Kort- og Matrikelstyrelsen, nu Geodatastyrelsen. 3.2 Højdemodel COWI anvendte i sin forundersøgelse den af firmaet selv udarbejdede højdemodel Danmarks Digitale Højdemodel, som Silkeborg Kommune havde købt brugsrettigheder til. COWIs højdemodel var opmålt ved laserskanning den 27. april 2006 samt den 22. og 26. marts Der findes en anden tilsvarende højdemodel kaldet Danmarks Højdemodel, som staten ved Geodatastyrelsen har stillet frit tilgængelig. Denne digitale højdemodel er fremkommet ved en laserskanning udført af firmaerne BlomInfo og Scankort den 21. september Laserskanninger har den fordel, at en del af laserstrålerne når ned igennem bevoksningen og reflekteres på jordoverfladen. Laserskanning kan derfor måle terrænoverfladen i for eksempel skov. Til gengæld registreres vandflader som om, at det var terræn, og metoden kan ikke skelne mellem vandflader og jordoverflader. Begge højdemodeller er baseret på en laserskanning udført fra fly, hvor afstanden fra flyet til jordoverfladen blev målt med laserstråler fra et roterende spejl samtidig med, at flyets position løbende måltes med GPS og en tredobbelt gyro. Målingerne er efterfølgende kalibreret til det anvendte kotesystem, DVR90, med kontrolmålinger til veldefinerede flader på jorden. Efter en bearbejdning af målepunkter med fjernelse af afvigende målinger og en udtynding af måledata, ligger højdemodellen med en terrænkote for hver 1,6 m i planen bestemt med en middelfejl på koter bedre end 0,10 m. NaturRådgivningen Side 8

10 Højdemodellerne er hermed en meget detaljeret beskrivelse af terrænforholdene, som det kan ses af højdekortet i Figur 6. Figur 6. Den digitale højdemodel af området omkring Stenholt Mose vist med en højdebestemt farvelægning i en regnbueskala fra mørkeblå i kote 75,0 m, gul i kote 79,0 m og rød i kote 83,0 m samt med en indlagt 30 o belysning, der fremhæver terrænkonturerne. Udsnit af Danmarks Højdemodel fra Geodatastyrelsen vist i skala 1: Natura2000 området er afgrænset med lilla streg. Der er foretaget en sammenligning af de to højdemodeller på grundlag af 13 punkter opmålt med RTK-GPS på den sydlige markvej igennem området. De opmålte punkter havde en middelkote i 77,205 m DVR90. COWIs højdemodel havde en middelværdi på 77,190 m og Geodatastyrelsen/BlomInfos højdemodel en middelværdi på 77,187 m. Resultaterne ligger alle inden for måleusikkerheden på GPS-målingerne. Det vurderes på denne baggrund, at de to højdemodeller giver et lige godt billede af terrænforholdene i området. De største forskelle ses på vandfladen af den centrale sø, der som tidligere nævnt varierer en del, og som ved COWIs opmåling lå omkring kote 76,8 m, men ved Geodatastyrelsen/BlomInfos opmåling omkring kote 76,6 m. 3.3 Kortgrundlag NaturRådgivningen har til opgaven anvendt ortofoto DDO 2012 og DDO Ortofoto er et digitalt luftfoto, der er rettet for fejl, således at det er mål- og vinkelfast. De to ortofotos er leveret af COWI A/S og er optaget henholdsvis den NaturRådgivningen Side 9

11 25. juli 2012 og den 23. juli De to ortofotos foreligger med en pixelstørrelse/opløsning på 0,125 m og 0,120 m. Der er endvidere anvendt FOT-ortofoto optaget i foråret 2013 før løvspring og leveret af Geodatastyrelsen med en pixelopløsning på 0,10 m. Der er desuden anvendt tekniske korttemaer fra Danmarks Miljøportal, fra Miljøministeriets vand- og naturplaner samt Kort10 og Kort25 fra Geodatastyrelsen. 3.4 Hydrologi Set over tid vil der være en vandbalance i et område, der kan beskrives ved vandbalanceligningen N = F + A + P + R, hvor N er den tilførte nedbør, som udlignes af summen af den aktuelle fordampning F, den samlede afstrømning i dræn og vandløb A, import/eksport af indvundet vand P og ændringer i grundvandsmagasinet R. Stenholt Mose og dens opland ligger vestligt i DMIs 20 * 20 km klimagrid nr Ifølge DMIs klimagrid er der i referenceperioden en målt middelnedbør i området på 742 mm/år (Scharling 2000). Den målte nedbør afviger fra den faktiske nedbør pga. vindeffekter og andre målefejl. Den årlige nedbør er derfor korrigeret til 903 mm (Scharling og Kern-Hansen 2000). Den potentielle fordampning svarer til fordampningen fra en åben vandflade, og den er opgivet til 559 mm. Den aktuelle fordampning omfatter såvel fordampningen fra planter som fra overflader, og den er vanskelig at bestemme præcist. Den aktuelle fordampning vil normalt være lidt mindre end den potentielle fordampning pga. nedbørsunderskud og dermed vandmangel i sommerperioden. Den aktuelle fordampning kan omvendt overstige den potentielle fordampning i skove og rørskove med et stort bladareal, og hvor planterne har konstant adgang til grundvand eller overfladevand. Hvis vi antager, at der ikke sker ændringer i grundvandsmagasinet, og vi ser bort fra vandindvindingen, så bliver fordampningen ifølge vandbalanceligningen lig med nedbøren minus afstrømningen. COWI (2010) refererer til Viborg Amts vandføringsmålinger nedstrøms sammenløbet af Skive-Karup Å og Haller Å, hvor årsmiddelafstrømningen på 14,6 l/s/km2 svarer til 461 mm, hvilket er en høj afstrømning set i forhold til nedbøren, idet den aktuelle fordampning herved skulle være på ca. 442 mm/år og dermed kun 79 % af den potentielle fordampning. Dette tyder på, at der er en væsentlig interaktion med grundvandet (P og R i vandbalanceligningen). Højmoser er karakteriseret ved tørvens enestående evne til at binde vand. Vandstanden i en intakt, upåvirket højmose vil derfor normalt ikke svinge ret meget mere end svarende til nedbørsunderskuddet i sommer månederne, hvor fordampningen fra mosens overflade overstiger nedbøren. Dette indebærer, at vandstanden i den NaturRådgivningen Side 10

12 intakte højmose normalt ikke svinger mere end cm svarende til dybden af mosens høljer. Der har siden 1997 først ved Århus Amt og siden Naturstyrelsen været udført målinger af vandstanden i Stenholt Mose op til 5 forskellige steder i mosen og i de senere år på to positioner 17,6 m fra hinanden i mosens sydøstlige hjørne, som vist med blå cirkler på kortet i Figur 7. Figur 7. Den sydlige del af Stenholt Mose med stednavne, målte vandspejlskoter den 17. september 2013, vandstandsmålestationer, markvejen og vandløbstemaet fra Geodatastyrelsens Kort10 vist i skala 1:5.000 på baggrund af ortofoto DDO2012, COWI. Resultaterne fra vandstandsmålinger på de to målestationer i årene 2009 og 2010 er vist i Figur 8, idet kun den nordligste målestation, Stenholt 2, har fungeret igennem begge år. Resultaterne er angivet i forhold til det omgivende terræn, som er lavest ved målestationen Stenholt 1. Det ses af måleresultaterne, at der på begge stationer er en årlig vandstandsvariation på mellem 0,4 m og 0,5 m. Det ses også, at vandstanden til tider falder cm i løbet af 1-2 uger, hvilket er overraskende hurtigt i forhold til en fordampning, som normalt ikke overstiger 5 cm om ugen. Århus Amt har tidligere påvist vandstandssvingninger i mosen på op til 1,0 m årligt (Århus Amt 2005). Dette tyder på, at højmosen ikke er hydrologisk intakt, og at der sker en afdræning, som dels kan ske gennem det svagt hældende terræn og måske også gennem optørringssprækker i tørven og ud til de omgivende grøfter og søer eller evt. også ned til underliggende jordlag. NaturRådgivningen Side 11

13 0-10 Cm under terræn Stenholt 1 Stenholt /09 3/09 5/09 7/09 9/09 11/09 1/10 3/10 5/10 7/10 9/10 11/10 1/11 Måned/år Figur 8. Daglige målinger af vandstand i forhold til terræn på to målestationer i det sydøstlige hjørne af Stenholt Mose i årene 2009 og Der er i forbindelse med det igangværende projekt målt følgende vandspejlskoter i den centrale, ca. 4 ha store sø i Stenholt Mose: Den 9/92013 Den 6/ Den 17/82014 Den 23/ Vandspejl i kote 76,73 m DVR90 Vandspejl i kote 77,21 m DVR90 Vandspejl i kote 76,88 m DVB90 Vandspejl i kote 77,08 m DVR90 Der har været nogen usikkerhed omkring vandstandsforholdene i den store, centrale sø. Der har derfor siden den 6/ været udlagt en vandstandslogger til løbende registrering af søens vandspejlskote. Data fra denne vandstandslogger er bearbejdet frem til og med den 23/ Vandstandsdiagrammet fremgår af Figur 9. Tidligere oplysninger om søens vandstand antyder, at søens vandstand helt eller delvist er styret af nedsivning til dybere, umættede jordlag, og at der kun i korte perioder er overfladisk afløb. Det kendes tilsvarende fra området, at vandløbet Lille Klosterlund, som løber langs østsiden af Stenholt Mose, længere mod syd forsvinder ved nedsivning. I et ekstremfattigkær i det sydøstligste hjørne af Stenholt Mose er der den 9/ målt et vandspejl i kote 76,94 m DVR90 ved afløbet under den mod syd afgrænsende markvej. NaturRådgivningen Side 12

14 77.4 Søen i Stenholt Mose 77.3 m DVR Vandspejlskote /13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 Dato Figur 9. Vandstandsdiagram for søen i Stenholt Mose med vandspejlet målt som kote i m DVR90 i perioden 9/ til 23/ Ved forundersøgelsen er der konstateret et ca. 14 ha stort område omkring ejendommen Bedehøjvej 1 og en tilhørende markstald ved Bedehøjvej, som omfatter 4 afløbsløse lavninger i terrænet, hvor den umiddelbare afløbsretning igennem landskabet vil være mod sydøst til sydsiden af søen i Stenholt Mose og ad dennes overfladiske afløb mod syd. Der har også været betydelig tvivl om, hvorvidt de 4 lavninger i stedet er naturligt afvandet ved nedsivning i undergrunden. Der er derfor den 23. oktober 2014 foretaget håndboringer i to af disse lavninger. I Boring 1 øst for Bedehøjvej var der sandmuld og sand til 1,3 m under terræn med underliggende ler, og i Boring 2 vest for Bedehøjvej var der muld og sand til 0,6 m under terræn og derunder et uigennemtrængeligt lag af sten eller al. Boringerne blev filtersat og pejlet efter 1,5 time, hvor vandspejlet vurderes at være stabiliseret. De pejlede vandspejlkoter er vist på kortet i Bilag 2 sammen med det målte vandspejl i søen. Vandspejlet i den østlige Boring 1 var i kote 76,52 m DVR90 og dermed klart under vandspejlet i søen, som var i kote 76,88 m. 3.5 Tekniske anlæg Der er ikke tinglyst ledninger eller andre tekniske anlæg på den forundersøgte nordlige del af matr. nr. 3a Stenholt By, Kragelund. Markvejen på sydsiden af mosen ville være en velegnet tracee for lægning af evt. kabler på tværs af det ellers vanskeligt tilgængelige område. Ved en søgning i Ledningsejerregisteret, LER, for arealet omkring markvejen er der fremkommet oplysninger om følgende mulige ledningsejere: TDC A/S EnergiMidt A/S Silkeborg Forsyning A/S NaturRådgivningen Side 13

15 Ledningsejerne er blevet kontaktet, og alle tre oplyser, at de ikke har ledninger i området. Veje Den eneste vej i projektområdet omkring Stenholt Mose er en generelt ubefæstet markvej, der løber som et hjulspor fra Bedehøjvej og mod øst syd om mosen. Vejen er i 1997 eller i årene derefter blevet hævet af Århus Amt med stabilgrus på to i alt ca. 200 m lange strækninger igennem tørveafgravede områder i det sydøstlige hjørne af mosen, som fremhævet på Figur 7. Markvejen ligger her i ca. 3,0 m bredde med 1-2 m brede sideskråninger og en vejbane ned til kote 77,17 m. 3.6 Planforhold Hele Stenholt Mose er registreret som beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3 som mose, eng og sø. Der er tale om vejledende registreringer. I tilfælde af en konkret ansøgning om en tilstandsændring, skal Silkeborg Kommune som myndighed efter naturbeskyttelsesloven undersøge og afgrænse de naturbeskyttede arealer nærmere, hvilket dog ikke forventes at ændre væsentligt på beskyttelsesniveauet. Hverken Lille Klosterlund eller andre grøfter og vandløb omkring Stenholt Mose er kortlagt som beskyttede efter naturbeskyttelsesloven 3. Hele Stenholt Mose med undtagelse af den centrale sø er udpeget som habitatnaturtyper, der indgår i naturplanens udpegningsgrundlag. Habitatområdets udpegning er baseret på forekomst af 13 habitatnaturtyper. Der indgår ikke nogen særligt beskyttede arter i udpegningsgrundlaget. I Stenholt Mose er der således ved Naturstyrelsens DEVANO-kortlægning registreret de arealer med habitatnaturtyper i mosen og dens nærmeste omgivelser, som er fremhævet på Figur 10. De her registrerede naturtyper omfatter: Revling-indlandsklit (2320) Tør hede (4030) Surt overdrev (6230) Tidvis våd eng (6410) Højmose (7110) Nedbrudt højmose (7120) Hængesæk (7140) Skovbevokset tørvemose (91D0) Eventuelle forekomster af arter optaget på EF-Habitatdirektivets Bilag IV, som f.eks. spidssnudet frø og arter af flagermus, er beskyttede mod forsætlig forstyrrelse eller andre skadelige påvirkninger på arternes yngle- og opholdssteder i alle deres livsstadier. Dette fremgår af naturbeskyttelseslovens 29a, og de danske arter er opført i lovens Bilag 3. NaturRådgivningen Side 14

16 Figur 10. Områder med habitatnaturtyper i og omkring Stenholt Mose udpeget ved DEVANO-kortlægningen og vist i skala 1: på baggrund af ortofoto DDO2012, COWI. Arealer med Aktiv højmose (7110*) er fremhævet med mosesignatur. Stenholt Mose er ikke fredet, men der er den 11. september 1997 tinglyst en aftale om naturpleje mellem ejeren og det daværende Århus Amt. Tre rundhøje/gravhøje, som ligger langs mosens vestside, er fredet efter museumslovens bestemmelser. Der er ikke registreret beskyttede sten- eller jorddiger i området. Der er en 150 m søbeskyttelseslinje rundt om søen i Stenholt Mose og flere af de omgivende plantager har en 300 m skovbyggelinje, som strækker sig ind over mosens område. Hverken vandløbet Lille Klosterlund eller søen er målsat i forslaget til vandplan. Ifølge registreringerne på Danmarks Miljøportal er der ikke registreret andre planmæssige bindinger omkring Stenholt Mose. NaturRådgivningen Side 15

17 4. OVERVEJELSER Opretholdelse af habitatnaturtypen aktiv højmose (7110*) er betinget af, at der fortsat sker en opbygning af tørv i form af døde plantedele i mosen. Højmosetørven opbygges i al væsentlighed af Sphagnum-mosser. I en velfungerende aktiv højmose skal dækningsgraden af Sphagnum-mosser helst være 50 % eller derover. Sphagnum-mosserne har ikke rødder, men vokser nærmest i det uendelige, mens de nederste bladkranse visner og dør. Sphagnum er helt afhængig af adgang til vand. Det døde Sphagnum har en enestående evne til at fastholde vand og opsuge vand fra dybere lag ved kapillærkræfter. Vækst af Sphagnum forudsætter dog, at vandstanden i mosen ligger omkring terrænniveau og normalt ikke varierer mere end plus/minus 30 cm, evt. maksimalt op til 50 cm. COWI (2010) har identificeret følgende problemer i Stenholt Mose: I hele den central og østlige del er der væk fra det højeste moseparti længst mod nordøst en ensidig terrænhældning mod syd, sydvest og vest på 1-3, lokalt op til 7. Denne terrænhældning medfører, at der sker en større overfladisk afstrømning end ønskeligt, og at mosen har karakter af en lagg-zone rundt om en ikke længere eksisterende højmose. Terrænhældningen er næppe oprindelig, men snarere et resultat af kraftige sætninger som følge af den afvanding, som mosen har været udsat for fra omgivelserne. Afvandingen af mosen kommer i dag til udtryk ved de tørveafgravede områder syd for mosen, der strækker sig dybt ind i højmosens centrale dele i form af den ca. 4 ha store sø med et vandspejl ca. 1,0 m under den omgivende højmose. Afvandingen kommer også til udtryk ved vandløbet Lille Klosterlund, der fører afstrømningen fra et opstrøms opland på 233 ha øst og nordøst for mosen uden om denne, men tæt ned langs mosens østside, hvor vandløbet på en 600 m lang strækning skal ligge med bund mellem kote 77,11 m og 75,94 m DVR90, hvilket er 1,5 m til 2,0 m under højmosens terrænniveau. Endelig er der en mindre afvanding langs mosens nordside med afgravet terræn og grøfter samt dræn, der i det væsentlige afvander mod nordvest væk fra mosen. COWI (2010) foreslog en række afværgetiltag med lukning af grøfter og dræn samt vandstandshævninger for at begrænse afvandingen af Stenholt Mose, hvor af det væsentligste tiltag var tilkastning og flytning af vandløbet Lille Klosterlund til et nyt forløb ca. 100 m længere mod øst, hvilket ville give et kortere forløb og dermed bedre faldforhold og afvanding af de opstrøms arealer. Det har dog ikke været muligt for Silkeborg Kommune og Landbrug MidtØst at opnå tilstrækkelig tilslutning blandt de berørte lodsejere til en gennemførelse af projektet. COWI (2010) skriver om afløbsforholdene fra søen i den centrale del af mosen: >> Højdemodellen viser i sydenden tre smalle lavninger mod syd og længst mod øst en ca. 50 meter bred flade. De to vestlige af de fire mulige afløb ligger med NaturRådgivningen Side 16

18 terræntærskler omkring kote 77,5 m. De to østlige af de fire mulige afløb ligger med terræntærskler omkring kote 77,3 m. Højdemodellen er ikke mere detaljeret, end at afløbstærsklerne lokalt kan være lavere. Silkeborg Kommune oplyser, at Århus Amt har forsøgt at hæve afløbet fra mosen ved at hæve markvejen på en strækning syd for det østligste af de 4 mulige afløb. Det er ikke muligt alene på grundlag af højdemodellen at vurdere, om denne hævning er effektiv. Ifølge højdemodellen vil søen ved en vandstand i kote 77,3 m løbe over og ned i engområdet syd for markvejen, som ligger med terræn omkring kote 76,3 m og med afløb til vandløbet Lille Klosterlund. For at få nærmere oplysninger om afløbsforholdene har COWI kontaktet ejeren af matr. nr. 3a Stenholt By, Kragelund, som omfatter hele højmoseområdet, søen og områderne mod vest ud til Bedehøjvej på hele strækningen fra Gilhøjvej til Stenholtvej. Ejendommen tilhører gårdejer Jens Michael Frank, Øster Stenholt, som oplyser, at ejendommen har været ejet af hans slægt siden 1700-tallet. De to midterste af de 4 "gennemløb" er gravet igennem en sandbakke i forbindelse med tørvegravning. Under tørvegravningen i mosen i 1950-erne opstod der en sø i tørvegraven hver vinter, som det efterfølgende var nødvendigt at pumpe væk. Det skete med en pumpe, som var placeret ved den østlige af de to midterste "gennemløb". I den vestlige af de to midterste "gennemløb" var der anlagt en tørvebane, som transporterede tørv til to ælteværker placeret ved markvejen. Gårdejer Jens Michael Frank oplyser, at vandstanden i mosen varierer meget hen over året. Han er ikke bekendt med, at der skulle være noget rørlagt afløb og normalt heller ikke noget overfladisk afløb. << Intakt højmosetørv har en meget lille hydraulisk ledningsevne, som nærmer sig egenskaberne af ler. De store vandstandssvingninger i højmosen, som ved målingerne i var på op til 0,5 m årligt, og som ved tidligere undersøgelser udført af Århus Amt var på op til mellem 0,6 m og 1,0 m, viser, at mosen ikke er tæt, men at der må være perforeringer af tørven i bund eller sider, der f.eks. kan optræde som optørringssprækker, der virker lige som dræn. Mosen kan kun være dannet over et vandbremsende lag, som f.eks. et al-lag, der har forhindret eller bremset nedsivningen til det dybtliggende grundvand. Hvis det vandbremsende lag er blevet perforeret, er det nærmest uopretteligt. Hvis utæthederne skyldes afvandingen af omgivelserne, er det teknisk muligt at forebygge dem. Dette er udgangspunktet for det efterfølgende projektforslag. Opgaven bliver dermed at sikre det højest mulige vandspejl på højmosefladen, idet overskydende vand til enhver tid vil kunne løbe af. Tilsvarende bliver opgaven at hæve vandspejlet i den centrale sø op til omkring kote 77,50 m, hvilket er ca. 0,1 m til 0,8 m højere end i dag, men stadig ca. 0,5 m under højmosefladen. Vandspejlet skal endelig hæves i det sydøstligste hjørne af mosen, hvor der er opstået et ca. 1,0 ha stort Sphagnum-fyldt ekstremfattigkær, som vil blive begunstiget af en begrænset og gradvis vandstandshævning, så længe at Sphagnum- NaturRådgivningen Side 17

19 dækket kan følge med op som en hængesæk, og at der ikke tilføres næringsrigt vand ude fra. Som det fremgår af vandstandsdiagrammet i Figur 9, har vandspejlet i søen i Stenholt Mose igennem måleperioden i svunget mellem kote 76,88 m og 77,37 m DVR90. Søen har dermed enten haft overløb over terrænet mod syd eller været meget tæt på at have haft det. Ifølge Geodatastyrelsens højdemodel sker der overløb igennem de to østligste af de 4 lavninger syd for søen, når vandspejlet når op over tærskler i terrænet, som ligger omkring kote 77,35 m. Målingerne viser dermed et overraskende højt vandspejlsniveau i forhold til tidligere angivelser. Ifølge nye oplysninger i oktober 2014 fra ejeren af Stenholt Mose, gårdejer Jens Michael Frank, er vandstanden i søen i Stenholt Mose i de senere år steget med ca. 0,5 m, hvilket også afspejles af, at en randbevoksning af gran og birketræer langs søens sydside nu står i vand og delvist er gået ud. Jens Michael Frank oplyser samtidig, at han ikke har oplevet, at søen er løbet overfladisk af. De store vandstandssvingninger i søen, som tidligere har været oplyst at være på mindst 0,6 m og måske op omkring 1,0 meter under overløbskoten antyder, at der er sket ud- eller nedsivning fra søens bund eller sider. Det forhold, at søens vandstand har været stigende i de seneste år, og at vandstanden har svinget med under 0,50 m igennem det seneste år, som startede vådt og blev efterfulgt af en meget varm og tør sommer, viser, at tilstrømningen på årsbasis er større end det samlede vandtab ved ud- eller nedsivning. Det bør derfor være muligt at foretage en generel hævning af søens vandspejl med passende tiltag. Den observerede generelt stigende vandstand i den unge sø kan forklares med, at de ellers vandbremsende tørvelag har været gravet helt væk i søen og dermed blotlagt sandlag med en større permeabilitet. Med tiden er der dog dannet et nyt og delvist vandbremsende dyndlag på søbunden. Denne forklaring understøttes af, at gårdejer Jens Michael Frank oplyser, at der i 1960 erne var sandbund i søen, som den gang blev anvendt til badesø, hvilket ikke længere er tilfældet. Resultaterne af de gennemførte vandstandsmålinger i søen har medført en revision af skitseprojektets indhold, idet det ikke længere anses for nødvendigt at etablere en membran syd om alle søens afløb, men kun syd om den brede østlige lavning samt at sikre de nuværende terræntærskler i de tre vestligste lavninger mod erosion, hvis/når vandet måtte løbe over. NaturRådgivningen Side 18

20 5. PROJEKTFORSLAG Fra et punkt på vestsiden af den brede lavning sydøst for den centrale sø i Stenholt Mose, hvor terræn ligger i kote 78,0 m, etableres en 2,0 m lodret plastmembran af 1,5 mm PE ført fra terræn og ned. Membranen nedgraves så vidt muligt ved nedpløjning i et ikke over 0,8 m bredt spor. Membranen føres i alt 1780 m rundt om den østlige og nordlige rand af højmosen, som vist på projektkortet i Bilag 1. Forløbet et lagt således, at membranen så vidt muligt kommer til at ligge under kote 78,0 m på de første 500 m langs mosens sydlige side. Her vil membranen på længere strækninger komme til at passere terræn, som ligger ned til omkring kote 77,2 m. På disse strækninger skal membranen overalt som minimum føres op til mellem kote 77,6 m og 77,7 m ved hjælp af opfyldninger, som senere omtalt. Langs vandløbet Lille Kragelund føres membranen i en afstand af ca. 10 meter fra vandløbsmidten i kanten af det forhøjede terræn langs vandløbets banket, som er fremkommet ved udspredning af gravefyld fra vandløbets etablering og oprensning. På denne strækning sættes membranen i niveau med overkanten af det forhøjede terræn. Videre rundt langs mosens kant mod nordvest sættes membranen ca. 6 meter fra den øverste terrænkant og med overkant i niveau med det højeste terræn. Undervejs skal membranen føres ind mellem og rundt om to sandklitter for til sidst at ende i endnu en klit. På den første strækning fra sydvest følger membranen nordsiden af den nuværende markvej, som på tre strækninger af i alt 190 m længde skal hæves op til en 2,5 m bred vejbane i kote 77,75 m og med sideskråninger 1:3. Markvejen opbygges af først bundsikringssand og øverst 0,20 m stabilgrus i 3,0 m bredde udlagt med 3 % ensidigt hæld mod syd. Forslaget til opbygning af markvejen er vist i Figur 11, hvor det ses, at vejdæmningen forskydes mod syd i forhold til den nuværende markvej. Det viste vejprofil er samtidig omkring det sted, hvor markvejen bliver hævet mest. Figur 11. Forslag til opbygning af den hævede markvej med den indbyggede membran og topkote i 77,75 m DVR90 vist i skala 1:100 ved det laveste punkt på den nuværende markvej ved det østlige rørunderløb. NaturRådgivningen Side 19

21 På to strækninger med en samlet længde af 100 m, hvor der vil kunne komme til at stå åbent vand ind mod vejdæmningen, udlægges et lag singels-sten videre ned ad nordskråningen som erosionsbeskyttelse mod vandfladen. Dernæst drejer membranen først rundt om og derpå ind imellem to sandklitter, hvor den følger 78,0 m højdekurven, og hvor der på to korte strækninger mellem klitterne igen skal fyldes op med sand omkring membranen op til kote 77,7 m, men her uden muld og græssåning. Som afløb fra søen og fra ekstremfattigkæret længst mod sydøst etableres to overløbsbrønde på nordsiden af den østligste og den vestligste hævede strækning af markvejen. Den østligste brønd sættes, hvor der er et afløbsrør under vejen. De to overløbsbrønde etableres begge i den nordlige sideskråning af den hævede markvej som en 600 mm tæt PE eller PP rense- og inspektionsbrønd som Wavin Tigra med et 250 mm afløbsrør under vejen. Brøndene sættes hver på en gruspude og omstøbes med en betonkrave for at sikre stabilitet uden omkringfyldning. Den vestlige brønd sættes således, at den med en 600 mm Ulefos kuppelrist eller tilsvarende vil få overløb i kote 77,46 m DVR90. Den østlige brønd sættes således, at den tilsvarende med en isat kuppelrist vil få overløb i kote 77,08 m DVR90, idet den efterfølgende skal kunne hæves 0,20 m henholdsvis 0,40 m med opføringsrør til regulering af vandstanden opstrøms. Afløbsrørene forsynes begge med en påsvejst flange/skørt, som gør det muligt at tætne dem i gennemløbet af membranen. Afløbsrørene lægges i øvrigt over henholdsvis ca. 15 m og ca. 9 m længde med mindst 10 fald til udløb over terræn i mosen på sydsiden af den hævede vej. Lidt nord for de to afløb og imellem dem sættes yderligere en 40 meter lang membran på en sandrevle, hvor den skal forhindre vand fra søen i at løbe fra søen og ind i ekstremfattigkæret. Membranen sættes her med overkant i kote min. 77,6 m og på en ca. 30 meter lang strækning skal membranen støttes af et op til 0,4 m tykt lag rent sand lagt op med skråninger ikke stejlere end 1:5. Opfyldningen afdækkes ved genudlægning af den oprindelige græstørv, som indledningsvist skal afgraves fra stedet og lægges i midlertidigt depot i kanten af arealet. I hver af de tre vestligste grøfter/lavninger syd for søen nedgraves en 4-6 m lang og 1,00 m dyb 25mm HDPE plade med overkant i kote 77,55 m. Det indebærer, at pladerne i de to vestligste lavninger kommer til at stå med overkant i tærsklens terrænniveau, mens den i den østligste af de 3 lavninger kommer til at stå ca. 0,2 m over terræn. Der fyldes derfor op med singels-sten 2-3 meter til hver side op i niveau med pladens overkant, og der afrettes med sandmuld samt genudlægges den oprindelige græstørv på det hævede underlag. NaturRådgivningen Side 20

22 6. KONSEKVENSVURDERING Projektet er forberedt til at kunne hæve vandspejlet i den centrale sø i Stenholt Mose op til mellem kote 77,46 m og 77,50 m i perioder med en netto afstrømning fra søen. Der er på Bilag 1 vist, hvilke områder som vil blive vanddækkede ved en vandstand i kote 77,5 m efter etableringen af membranen. Membranen forventes at medføre, at højmosens rand mod øst og nord ikke længere bliver drænet ud til de tilstødende grøfter og vandløb. Tørven vil derfor blive mere våd, og Sphagnum vil få bedre vækstbetingelser. Vandstandshævningen i og omkring søen vil reducere højdeforskellen mellem søens vandspejl og den omgivende moseflade fra ca. 1,0 m til ca. 0,5 m. Vandstrømningen gennem tørven er ifølge Darcy s lov proportional med gradienten og vil dermed blive væsentligt reduceret. Vandstandshævningen kan ikke fjerne den nuværende hældning af mosefladen, men tørven rundt om søen vil fremover i det væsentlige forblive vandmættet. Det vil dels kunne forhindre fortsatte sætninger i højmosetørven rundt om søen, og dels give bedre vækstbetingelser for Sphagnum. Søen vil efter etableringen af membranen få et opland på 46,0 ha. Det er en forøgelse af søens opland med ca. 4 ha. Figur 12. I kanten af Stenholt Mose findes mod sydøst to områder, der med en kraftig genvækst af Sphagnum moser fremstår som ekstremfattigkær og dermed er på vej til at genskabe højmose på stedet. COWI (2010) vurderede en 10 års af- NaturRådgivningen Side 21

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere