KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: , E: - administrative spørgsmål om masteruddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål om masteruddannelserne"

Transkript

1 MASTERUDDANNELSE 2011/2012

2 KONTAKT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: , E: - administrative spørgsmål om masteruddannelserne Studievejledning for masterstuderende T: , E: - spørgsmål om valg af masteruddannelse Efter- og videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5, bygn. 1448, 8000 Århus C. T: , E: - spørgsmål om betaling og ansøgnings- og optagelsesprocedure Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 Foto: Nanna Kreutzmann o.a. Tryk: Scanprint Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) er en del af Aarhus Universitet / Der er omkring studerende på vores uddannelser i Aarhus og København / Det gør DPU til den største forsknings-og uddannelsesinstitution i Europa inden for det pædagogiske felt.

3 KOMPETENCER DU KAN BRUGE MASTERDDANNELSER 2011/12 3 HVORFOR TAGE EN MASTERUDDANNELSE PÅ DPU? DPU udbyder en bred vifte af masteruddannelser inden for pædagogik, uddannelse og ledelse. For alle uddannelser er koblingen mellem teori og praksis afgørende. Vi ruster dig til at tage fat på arbejdsopgaverne med ny viden og nye værktøjer samt overblik og overskud. Dit udbytte er reelle kompetencer, der giver overblik og sætter dig i stand til at løse konkrete udfordringer i dit arbejde men også inspiration til at tænke og tale på helt nye måder om dit fag. Med en masteruddannelse fra DPU bliver du bedre til at navigere i forhold til de mellemmenneskelige relationer og politiske tendenser og strategier, der sætter rammen for dit arbejdsliv. En masteruddannelse fra DPU styrker ikke blot dine faglige kompetencer, så de matcher kravene i dit job. Vi lægger også vægt på, at vores uddannelser kombinerer professionel med personlig udvikling og giver plads til refleksion og kritisk stillingtagen. DPU s masteruddannelser er forskningsbaserede, og der står stærke videnskabelige miljøer bag. Vi har gode rammer for både undervisning og vejledning, og det kommer alle vores studerende til gode! Børnelitteratur Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Dansk som andetsprog Drama- og teaterpædagogik Leadership and Innovation Ledelse af uddannelsesinstitutioner Læse- og skrivedidaktik Medborgerskab Positiv psykologi Professionsudvikling Socialpædagogik Specialpædagogik Sundhedspædagogik Vejledning Voksenuddannelse Fleksibelt forløb Enkeltmoduler

4 masteruddannelser MASTERDDANNELSER 2011/ Du kan vælge mellem tre modeller: Masteruddannelse De fleste af DPU s masterstuderende tager en 2-årig masteruddannelse, hvor de følger et tilrettelagt forløb med den samme gruppe af medstuderende. Masteruddannelse som fleksibelt forløb Nogle studerende vælger at skræddersy deres 2-årige masteruddannelse ved selv at sammensætte de fire moduler, der passer til deres uddannelsesønsker. Enkeltmodul En tredje mulighed er at vælge et enkelt halvårligt modul og gennemføre det som et efteruddannelsesforløb. Modulet kan senere indgå i en hel masteruddannelse eller et fleksibelt forløb. Ansøgningsfrister Struktur Til Læs uddannelser om uddannelsen, og enkeltmoduler dens adgangskrav, med studiestart kompe-tencemål m.v. er der på ansøgningsfrist 1. maj. september Læs om uddannelsen, dens adgangskrav, kompetencemål enkeltmoduler m.v. på med studiestart i februar er ansøg- Til ningsfristen 15. november. Ansøgningsskema Ansøgningsskema kan hentes på: Uddannelsen, dens adgangskrav, kompetencemål m.v. på Læs om uddannelsen, dens adgangskrav, kompetencemål. Skemaet kan udfyldes elektronisk men skal printes ud og sendes. Faglig kontaktperson: Marcella Milana, E: dpu.dk Masteruddannelserne Administrator: er betalingsuddannelser. Priserne Anne ligger Mette mellem Rasmussen 8000 og pr. modul. Se T: 8888 priser 9405 under de enkelte uddannelser. E: Man kan ikke få SU til en masteruddannelse - der kan være mulighed for at søge SVU (se

5 MASTERUDDANNELSER 2011/12 værd at vide 5 En masteruddannelse har et omfang, der svarer til et års fuldtidsstudie (60 ECTS-point), men den er tilrettelagt som deltidsuddannelse over to år. En masteruddannelse skal afsluttes inden for seks år. Du skal således ikke nødvendigvis gennemføre et modul hvert semester. ne 1-3 kan du tage i den rækkefølge, der passer bedst - modul 4 skal afslutte uddannelsen. Undervisning Undervisningen er tilrettelagt, så den kan gennemføres af erhvervsaktive. I hvert semester er der seminarer på mellem en og fem dage i alt 10 dage. Imellem seminarerne arbejder du selvstændigt og i grupper og modtager desuden vejledning. Alle studerende er tilknyttet DPU s e-learning-platform. Det betyder, at der er gode muligheder for elektronisk kommunikation med medstuderende, undervisere, vejledere og administrationen. Værdi for arbejdspladsen Et masterprojektet tager ofte udgangspunkt i en aktuel problematik på arbejdspladsen, og uddannelserne er tilrettelagt, så de udgør mindst mulig belastning for arbejdslivet. Mange arbejdsgivere finder masteruddannelserne så attraktive, at de helt eller delvis betaler for dem. For halvdelen af DPU s masterstuderende finansierer arbejdsgiveren hele uddannelsen, for 25 procent af de studerende finansierer arbejdsgiveren dele af deltagerbetalingen, mens de sidste 25 procent er selvbetalere. Adgangskrav For at blive optaget på en masteruddannelse skal du have en relevant kandidat-, (professions)bachelor-, diplom- eller mellemlang videregående En diplomuddannelse er ikke et krav, hvis du har en anden adgangsgivende Herudover skal du have mindst to - på nogle uddannelser tre - års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende I forbindelse med optagelsen har DPU mulighed for at indkalde til en indledende vejledningssamtale, som har til formål at afklare, om dine krav og forventninger til uddannelsen er i overensstemmelse med uddannelsens indhold. Du får først og fremmest en faglig ballast, du kan bruge i dit daglige arbejde. En ballast, som både består af en øget teoretisk indsigt og nogle konkrete og praktiske redskaber. Igennem den teoretiske tilgang bliver du trænet i at træde et skridt tilbage og reflektere over dit fag og dit felt. Du lærer at se på det udefra. Det er jo netop det, teori kan - rive dig ud af de fastlåste vaner og forforståelser, så du kan få øje på nye måder at gøre tingende på. Ida Juul, koordinator på Master i professionsudvikling

6 MASTERUDDANNELSEN I børnelitteratur MASTERDDANNELSER 2011/12 6 Børnelitteratur spiller en central rolle i børns liv. Børnebøger er væsentlige for sprogindlæring og er et vigtigt element i socialiseringen, når børn gennem litteraturen introduceres til kulturelle begreber og normer. Ofte er det også gennem litteraturen, børnene første gang møder et samlet æstetisk udtryk i form af tekst og billeder. Børnelitteraturens mange centrale funktioner betyder, at de faggrupper, der beskæftiger sig med børnelitteraturen, har behov for at øge deres faglighed og evne til at reflektere over egen praksis. Børnelitteraturen er også karakteriseret ved at være et tværfagligt arbejdsfelt, som fordrer et udbygget kendskab til andre fagområders tilgang til feltet. Masteruddannelsen i børnelitteratur henvender sig til vejledere, undervisere, formidlere, ledere og konsulenter inden for biblioteks- og skoleområdet, på centre for undervisningsmidler, på pædagog- og lærerseminarier, ved uddannelsen af skole- og folkebibliotekarer og på forlagene. Uddannelsen er et tilbud til faggrupper, der beskæftiger sig professionelt med mødet mellem bog og barn, Gennem uddannelsen opnås en samlet forståelse af børnelitteraturens egenart og dens placering i en historisk og aktuel sammenhæng, kompetencer inden for teorier om og metoder til studier af børnelitteratur og formidlingen af den, kendskab til undervisning, projektledelse og evaluering samt redskaber til at reflektere over og analysere egen praksis. 1. Børnelitteratur i litteratur- og kulturhistorisk perspektiv 2. Børnelitteratur i alment tekstteoretisk og børnelitteraturteoretisk perspektiv 3. Børnelitteratur i formidlingsstrategisk perspektiv Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Anna Karlskov Skyggebjerg på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

7 MASTERUDDANNELSEN I dagtilbuds- og indskolingsdidaktik MASTERUDDANNELSER 2011/12 7 Masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik har fokus på småbørns- og barndomsfeltet i et læringsmæssigt og didaktisk perspektiv. Det handler om at forstå børn og barndom i et historisk, sociologisk og kulturelt perspektiv og bruge denne forståelse til at diskutere, gennemføre og evaluere læreprocesser, hvor barnet forstås som en aktiv deltager. Uddannelsen retter sig mod de, der beskæftiger sig professionelt med de 0-8-årige og ønsker at kvalificere sig til at varetage konsulent- og ledelsesopgaver, rådgivning, undervisning og vejledning inden for det småbørnspædagogiske felt. et er at kvalificere den studerende inden for det småbørnspædagogiske felt, specifikt tematiseret i forhold til barndomme i institutionaliserede kontekster, altså i trivsels- og læringsmiljøer til fremme af børns liv og læring i dagtilbud og skole. Foruden disse generelle akademiske kompetencer tager masteren også sigte på, at de studerende udvikler personlige egenskaber, som historisk og aktuelt knytter sig til lærere og pædagoger i det småbørnspædagogiske felt, bl.a. dimensioner som evne til at anlægge et barneperspektiv, empati, motivation, reflekteret selvforståelse, kort sagt evnen til at brug sin egen personlighed i en faglig sammenhæng. Kombinationen af teoretisk forankrede og personlige indarbejdede kompetencer er afgørende i forbindelse med at kunne inspirere til igangsættelse af faglige udviklingsprocesser samt til varetagelse af ledelses-, undervisnings- og vejledningsopgaver. 1. Barndom i et sociologisk, kulturelt og didaktisk perspektiv 2a. Inklusion 2b. Anvendt kulturpsykologi 2c. Sprog 3. Barndomsforskning Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Stig Brostrøm på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i Aarhus og København. Hele uddannelsen koster , et modul

8 MASTERUDDANNELSEN I dansk som andetsprog MASTERUDDANNELSER 2011/12 8 Dansk er en af nøglerne til en vellykket integration. Derfor er der brug for undervisere med kvalifikationer til at varetage den særlige opgave at undervise flygtninge, indvandrere og andre tosprogede i dansk som andetsprog. På alle niveauer i uddannelsessystemet kræves der kvalificerede lærere inden for dansk som andetsprog og interkulturelle læreprocesser. Uddannelsen henvender sig til undervisere og konsulenter inden for en bred vifte af uddannelser: Undervisere ved sprogcentre og andre udbydere af danskundervisning i det treårige integrationsforløb Undervisere på VUC - både på AVU og HF og på de faglige uddannelser Undervisere på AMU Undervisere på de gymnasiale uddannelser og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser Undervisere på seminarierne, samt lærere og konsulenter i folkeskoler og ungdomsskoler et med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at varetage undervisningen i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge. De studerende får indsigt i teorier og metoder inden for dansk som andet- og fremmedsprog, andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse og kulturpædagogik, og de erhverver sig faglige og pædagogiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisning i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning. Uddannelsen består af en fagrække, der udgør centrale kernefaglige områder i al undervisning inden for dansk som andetsprog. 1. Sprogbeskrivelse 2. Kulturforståelse og interkulturel kommunikation 3. Andetsprogspædagogik DPU udbyder også Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog. Uddannelsen indeholder mange af de samme elementer som Masteruddannelsen i dansk som andetsprog men udbydes under Lov om åben uddannelse og har andre adgangskriterier. Find information om uddannelsen på Hvis du har spørgsmål til uddannelsernes faglige indhold, kan du kontakte Karen Lund på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i Aarhus og København Hele uddannelsen koster , et modul

9 MASTERUDDANNELSEN I drama- og teaterpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 9 Masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik udbydes af DPU og Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet i et samarbejde med Københavns Universitet. De tre institutioner står hver for ét af de tre første moduler. Det betyder, at de studerende også fysisk kommer i kontakt med forskellige forskningsmiljøer. En master i drama- og teaterpædagogik har indsigt i teorier inden for det drama- og teaterpædagogiske felt og kan formulere, diskutere og perspektivere drama- og teaterpædagogiske problemstillinger. Uddannelsen er en forskningsbaseret videreuddannelse, der henvender sig til undervisere, konsulenter m.fl., som underviser i, om og med drama og teater på almene uddannelsesinstitutioner, teatre, teaterskoler, folkehøjskoler og i offentlige og private organisationer og virksomheder. n omfatter både folk med en professionel-praktisk og folk med en akademisk-teoretisk uddannelsesbaggrund og erfaring. At give de studerende kompetencer til at varetage kvalificeret undervisning og yde konsulentbistand i faget drama/teater/dramatik. Målet er, at de studerende gennem en akademisk uddannelse opnår en bred teoretisk viden om og praktisk erfaring med teaterarbejde og dramapædagogik, og at de får de nødvendige redskaber til at planlægge vurdere og evaluere andres og egen pædagogik på området. 1. Drama- og teaterdidaktik - analyse af undervisning i, om og med teater 2. Teaterproduktionsprocessen - analyse af teaterprøven 3. Den teater- og dramapædagogiske proces - egen konstruktion af teorigrundlag for metodeudvikling Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Mads Haugsted på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

10 MASTER in leadership and innovation in complex systems (LAICS) MASTERUDDANNELSER 2011/12 10 Denne engelsksprogede masteruddannelse udbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS). Uddannelsen fokuserer på de ledelsesmæssige og sociale kompetencer, der er nødvendige for at skabe nytænkning, innovation og forretningsudvikling i organisationer. LAICS er blevet til i tæt samarbejde med aftagerorganisationerne. Både undervisere og studerende rekrutteres internationalt og selve undervisningen foregår på forskellige europæiske lokaliteter. n for LAICS er funktions- og mellemledere, projektledere og tunge specialister i det private erhvervsliv såvel som i den offentlige sektor. Omdrejningspunktet for masterprogrammet LAICS er innovation og ledelse ud fra et praksisbaseret perspektiv med fokus på at udvikle sociale kompetencer, som vil gøre deltagerne i stand til at: Skabe og lede gennem relationer baseret på tillid og respekt Arbejde med komplekse problemer på måder, som maksimerer mulighederne for innovation Udvikle en bred vifte af innovationsværktøjer, rammer og praksisser Skabe frugtbare relationer og effektiv kommunikation mellem interessenter og kunder Forbinde mennesker omkring ideer med henblik på at forme banebrydende, radikal innovation Designe og implementere organisatoriske strukturer og miljøer, der stimulerer kompleksitetsbaseret innovation Forvandle innovative ideer til effektive forretningsmodeller. Masterprogrammet LAICS koncentrerer sig om opbygning og ledelse af innovative netværk både inden for og uden for organisationer, nationale og internationale netværk bestående af kolleger, nøglepersoner, brugergrupper og trendsættere. 1. Creating Innovative Organisations 2. The Business of Innovation 3. Leading Innovation in a Global Environment 4. Master Thesis Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte Project Manager Hilde Bollen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3. Seminarerne gennemføres på forskellige europæiske lokaliteter. Hele uddannelsen koster , et modul Herudover udgifter til seminarer mm, ca pr. modul

11 MASTERUDDANNELSEN I ledelse af uddannelsesinstitutioner Educational Management MASTERUDDANNELSER 2011/12 11 Stærk ledelse af skoler og uddannelsesinstitutioner efterlyses fra politisk og administrativt hold. Men hvad er stærk ledelse? Ofte vil man tænke, at det handler om at have svaret på hverdagens udfordringer og tage ansvar ved at trumfe dette svar igennem. Men hvad gør man, hvis der ikke er ét oplagt svar, men man står i en række dilemmaer? På denne masteruddannelse, som udbydes i et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Copenhagen Business School, får de studerende tilbudt en række analyser af de aktuelle ledelsesudfordringer og -dilemmaer, ligesom de bliver inviteret til at forholde sig eksperimenterende og analyserende til egen ledelsespraksis. Undervisningen skifter mellem traditionelle forelæsninger og dialogbaseret undervisning. Den dialogbaserede undervisning bygger for en stor dels vedkommende på tolærer-princippet, hvor to undervisere arbejder sammen om at skabe et fagligt spillerum med flere perspektiver og plads til fordybelse. Der lægges vægt på at inddrage de studerendes erfaringer i undervisningen. Uddannelsen retter sig mod mennesker, som arbejder med ledelse af uddannelsesinstitutioner og andre institutioner med pædagogiske opgaver. Det kan både være på institutions- og forvaltningsniveau. For at blive optaget skal ansøgeren have mindst et års erfaring med ledelsesarbejde. De studerende er mennesker, som har valgt at videreuddanne sig midt i et karriereforløb. Det betyder, at de kommer med erfaringer fra forskellige arbejdssituationer. Med en Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner bliver deltagerne bedre til at se forandringstiltag i en sammenhæng, analysere de ledelsesdilemmaer, de står i, og reflektere over egen ledelsespraksis, ligesom de får værktøjer til at tage det personlige lederskab på sig. 1. Aktuelle udfordringer for ledelse af uddannelsesinstitutioner 2. Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier 3. Eksperimenterende ledelsespraksis Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Hanne Knudsen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

12 MASTERUDDANNELSEN i læse- og skrivedidaktik MASTERUDDANNELSER 2011/12 12 Undersøgelser og evalueringer viser, at for mange danske skoleelever ikke opnår tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder til at kunne gennemføre en ungdoms Der er fokus på behovet for at øge elevernes basale læse- og sprogfærdigheder, og i rapporter og regeringsoplæg efterspørges forskningsbaseret viden om læse-, stave- og skrivedidaktik. Gennem uddannelsen får den studerende viden om skriftsprogsundervisning og de nødvendige kompetencer til at kunne videreformidle denne viden. Den studerende får endvidere erfaring med at omsætte forskningsbaseret viden til metoder og indhold i skriftsprogsundervisningen og bliver i stand til at vejlede beslutningstagere samt planlægge, gennemføre og evaluere udviklingsarbejder. På denne måde sikres det, at viden om effektive metoder og gode undervisningsmaterialer udbredes. Masteruddannelsen i læse- og skrivedidaktik henvender sig til faggrupper, som beskæftiger sig med læse- og skriveundervisning og har en grundlæggende uddannelse inden for området. Uddannelsen er en akademisk videreuddannelse, som udvider og forbedrer de studerendes forudsætninger for at medvirke til udvikling og kvalitetssikring af læse- og skriveundervisning på alle uddannelsesniveauer i Danmark. De studerende får kendskab til forskellige forskningsmetodiske tilgange til behandling af problemstillinger, der knytter sig til læsning, stavning og skrivning. Teorier, modeller og begreber bruges til at perspektivere de studerendes praksisviden, og de studerende opnår herved kompetencer til at udvikle faget og dets udøvelse på et videnskabeligt grundlag. 1. Læseforberedende undervisning og begynderundervisning i læsning, stavning og skrivning 2. Den fortsatte undervisning i læsning, stavning og skrivning 3. Forskningsbaseret praksisudvikling Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Elisabeth Arnbak på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

13 MASTERUDDANNELSEN I medborgerskab MASTERUDDANNELSER 2011/12 13 Danmark er de seneste årtier blevet et mere individualiseret, globaliseret, europæiseret og multikulturelt samfund og har bevæget sig væk fra nationalstatens ideal om en homogen befolkning, hvor stat, nation, folk, sprog og kultur er sammenfaldende. At Danmark er blevet et mere heterogent samfund, behøver man ikke at være sociolog for at kunne konstatere. Det er derimod langt vanskeligere at sige, hvilke normative konsekvenser man skal drage af denne konstatering. Hvordan skal for eksempel demokratisk dannelse, kritik og identitet tænkes under disse nye forhold? Hvad har vi egentlig til fælles på tværs af kultur, etnicitet og religion? Er det nok at forlange, at demokratiets spilleregler overholdes? Eller er det en demokratisk opgave at opdrage til demokratisk sindelag? Og hvad er uddannelsessystemets opgave? Hvordan skal der undervises i medborgerskab i folkeskolen? Masteruddannelsen i medborgerskab henvender sig til alle, der ønsker indsigt i, hvilke former for medborgerskab samfundet kræver i dag. For eksempel lærere, bibliotekarer, socialrådgivere, virksomhedsledere, konsulenter, uddannelsesledere og politisk engagerede NGO ere. Uddannelsen er en akademisk videreuddannelse, som har til formål at udbygge de studerendes politiske, etiske og pædagogiske viden og udvikle deres kompetencer til at kunne styrke det aktive medborgerskab i organisationer, institutioner og virksomheder. De studerende erhverver en række pædagogiske og didaktiske kompetencer, der er relevante både ved afklaring af eget ståsted og ved de mere generelle vurderinger af institutioners, organisationers og virksomheders udviklings- og værdimål. 1. Medborgerskab i historisk-politisk og pædagogisk-filosofisk perspektiv 2. Medborgerskab i et etisk og universelt perspektiv 3. Udvikling af medborgerskab-kompetencer Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Ove Korsgaard på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

14 MASTERUDDANNELSEN i positiv psykologi MASTERUDDANNELSER 2011/12 14 Positiv psykologi betoner den forskningsbaserede opdagelse og udvikling af de muligheder, ressourcer og talenter, som ethvert menneske rummer - i modsætning til den almindelige fokusering på opsporing af problemer og dysfunktioner. Drager vi en parallel til sundhedssystemet, skal sygdomsbehandling (en negativ eller reparerende tilgang) suppleres med sundhedsfremme (en positiv og forebyggende tilgang). På masteruddannelsen i positiv psykologi vil det sige fremme af psykisk sundhed, understøttende læringsmiljøer og et arbejdsliv rigt på mening og værdi. Der er i stigende grad brug for professionelle der kan arbejde effektivt og konstruktivt med metoder og processer, der skaber konkrete resultater og værdi for borgere og kunder. Uddannelsen henvender sig til professionelle inden for bl.a. HR, ledelse, undervisning, sundhed og pleje, som ønsker en videregående uddannelse i positiv psykologi. Masteruddannelsen i positiv psykologi er en akademisk videreuddannelse, som giver en bred indføring i positiv psykologi som forskningsdisciplin, forståelsesramme og afsæt for interventioner. En master i positiv psykologi skal gennem videnskabeligt grundlagte, personlige og faglige kompetencer kunne varetage højt kvalificerede funktioner ved institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med at forløse menneskers potentialer. 1. Individuelle styrker og trivsel 2. Optimale læringsmiljøer 3. Ledelse og selvledelse i arbejdslivet Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Nina Tange E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i Aarhus og København. Hele uddannelsen koster , et modul

15 MASTERUDDANNELSEN I professionsudvikling MASTERUDDANNELSER 2011/12 15 Masteruddannelsen i professionsudvikling udvikler en pædagogisk tilgang til professioners vidensdeling og vidensudvikling bl.a. gennem refleksion over teoretisk og praktisk viden på tværs af professionerne. Uddannelsen er forskningsbaseret med fokus på, hvordan den teoretiske og praktiske viden, der knytter sig til professionsudøvelsen, kan udvikles, formidles, erhverves og anvendes. Uddannelsen er både rettet mod dem, der arbejder teoretisk med en profession som undervisere og uddannelsesudviklere, og dem, der arbejder praktisk inden for en profession som ledere, konsulenter m.v. Ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med undervisning og vejledning inden for videregående uddannelse, herunder CVU-området Medarbejdere, der ønsker at ændre deres jobprofil og arbejde som udviklingsagenter, dvs. som ledere, konsulenter, supervisorer og praktikvejledere inden for en profession. Uddannelsen er en forskningsbaseret akademisk uddannelse, der har til formål at udvikle og fastholde kvalitet i fag som pædagogik, undervisning, sygepleje, socialt arbejde mv. Masteruddannelsen skal formidle ny viden om professionsudøvelse og etablere forudsætninger for professionsuddannelsernes forskningstilknytning til universiteterne. Uddannelsen giver ledere, medarbejdere og konsulenter mulighed for at tilegne sig kompetencer til at deltage i udvikling, omstilling og modernisering af deres profession og til at reflektere over forholdet mellem praksis og teori inden for deres profession og over forholdet mellem profession, klient og samfund. 1. Professionssociologi 2. Professionsforskning 3. Læring i professioner Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Ida Juul på E; I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

16 MASTERUDDANNELSEN i socialpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 16 Den samfundsmæssige udvikling medfører et stigende behov for videnskabeligt funderet viden, udviklingsarbejde og dokumentation inden for det socialpædagogiske område. Det gælder for eksempel udviklingen blandt risikogrupper, den socialpolitiske udvikling og ændringer i de indsatsformer, der iværksættes. Aktuelle eksempler er f.eks. afinstitutionalisering og brugerinddragelse, oprettelse af opvækstinstitutioner, dagbehandlings- og skoletilbud mv. Dette øger behovet for personer med en forskningsbaseret forståelse af pædagogik, institutioner og indsatsformer, som har ønske om at udvikle ny viden og nye metoder inden for socialpædagogikken. Uddannelsen retter sig mod faggrupper inden for de socialpædagogiske kernefelter: Børne- og ungeområdet, herunder daginstitutionsområdet, området for fysisk og psykisk udviklingshæmmede og området for socialt udstødte voksne. Masteruddannelsen i socialpædagogik giver personer med opgaver inden for det socialpædagogiske arbejdsområde mulighed for at gennemføre en forskningsbaseret videre Gennem uddannelsen opnår den studerende forudsætninger for en forskningsbaseret tilgang til forståelse af institutioner, indsatsformer og den professionelle rolle set i lyset af viden og teorier om samfundets risikogrupper, den socialpolitiske udvikling og de indsatsformer, der iværksættes. De studerende får udfordret deres praksisnære problemforståelse og opnår kompetencer til at udvikle faget og dets udøvelse på et videnskabeligt grundlag. Uddannelsen bygger videre på de studerendes aktuelle arbejdserfaringer, og der anvendes teorier, modeller og begreber til at perspektivere de studerendes praksisviden. 1. Socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske forankring 2. Socialpædagogikkens problemstillinger, mål og metoder 3. Udviklings- og evalueringsarbejde Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Inge Bryderup på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

17 MASTERUDDANNELSEN I specialpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 17 Det specialpædagogiske felt står over for en række nye udfordringer, der fordrer kvalificering og kompetenceudvikling af de professionelle, som arbejder inden for feltet. Det er et politisk mål at skabe inkluderende, pædagogiske miljøer i skoler og institutioner, hvilket indebærer, at specialpædagogiske opgaver skal håndteres i bredere, tværfaglige sammenhænge. Det fordrer en opkvalificering af det pædagogiske personale, nye former for vidensdeling, nye former for dokumentation og evaluering af specialpædagogiske indsatser, ny organisering af det pædagogiske/ specialpædagogiske arbejde og giver nye udfordringer til ledelse af specialpædagogiske indsatser. Kommunalreformen har betydet, at kommunerne har overtaget mange nye specialpædagogiske opgaver, som de ikke har viden og erfaring til at løse, og som derfor kræver opkvalificering og kompetenceudvikling i kommunerne. Endelig står professionshøjskolerne med et uddannelsesmæssigt efterslæb i grund- og videreuddannelserne inden for det specialpædagogiske område, som fordrer en opkvalificering af underviserne. Uddannelsen henvender sig til lærere, pædagoger, terapeuter (fx ergo- og fysioterapeuter), ledere, konsulenter, psykologer, sygeplejersker og undervisere på professionshøjskolerne, der arbejder inden for det specialpædagogiske felt. Uddannelsen har til formål at kvalificere den studerende generelt til løsning af konsulent- og ledelsesopgaver, rådgivning og vejledning samt undervisnings- og udviklingsopgaver inden for det specialpædagogiske felt. 1. Specialpædagogikkens samfundsmæssige og videnskabsteoretiske perspektiv 2. Specialpædagogikkens pædagogiske og læringsteoretiske perspektiv 3. Specialpædagogikkens institutionelle og specialpædagogiske perspektiv Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Janne Hedegaard på I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

18 MASTERUDDANNELSEN i sundhedpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 18 Sundhed er en ressource til udvikling og forandring for den enkelte og for samfundet og et højt prioriteret politisk område. Overalt i hverdagen møder vi spørgsmål og krav om at tage komplekse beslutninger i forhold til sundhed. Hvordan kan professionelle navigere i forhold til disse spørgsmål og krav? Hvordan øges forskellige gruppers evne til at fremme egen og andres sundhed? Der er et stort behov for professionelle med kompetencer på det sundhedspædagogiske felt. Sundhedspædagogik spiller en væsentlig rolle i samspillet mellem professionelle og forskellige grupper, f.eks. børn, unge, voksne, ældre, patientgrupper og socialt udsatte. Gennem intentionelle aktiviteter bidrager sundhedspædagogik til at udvikle forskellige gruppers kompetencer, så de kan varetage egen og andres sundhed. Masteruddannelsen i sundhedspædagogik omfatter analyse af sundhed og sundhedsbegreber, analyse af sociale og kulturelle forudsætninger for sundhed samt analyse af forskellige tilgange til læring, deltagerinvolvering og kompetenceudvikling. n for uddannelsen er professionelle, der ønsker indsigt i centrale sundhedspædagogiske perspektiver, målsætninger og metoder. Det kan være lærere, forebyggelseskonsulenter, sygeplejersker, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, ernærings- og husholdningsøkonomer samt andre, der planlægger, gennemfører og evaluerer sundhedsfremmende aktiviteter. et med uddannelsen er at give redskaber og metoder, så professionelle kan analysere, planlægge og evaluere sundhedsfremmende indsatser for forskellige modtagergrupper. Uddannelsen giver nødvendig viden og kompetencer til at igangsætte forandringsprocesser, der sigter på at øge sundhed for grupper i forskellige miljøer f.eks. hospitaler, skoler og arbejdspladser. 1. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy 2. Sundhed i samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv 3. Sundhedspædagogik, læring og kompetenceudvikling Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Jeanette Magne Jensen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

19 MASTERUDDANNELSEN I vejledning MASTERUDDANNELSER 2011/12 19 I det senmoderne uddannelses- og arbejdsliv, der i højere grad præges af individualisering og multikulturalisering, kommer vejledning til at spille en større rolle end tidligere. Vejledning antager mange former både i det formelle uddannelsessystem, på det regulerede arbejdsmarked og i de mere uformelle lærings- og arbejdsarenaer. Coaching, mentoring og ligemands/kvinde vejledning ses sideløbende med mere institutionaliserede former for uddannelses- og erhvervsvejledning i uddannelsesinstitutioner, i vejledningscentre og på arbejdspladser. Der er behov for vejledere med indsigt i og forståelse for vejledning både som pædagogisk udviklingsinstrument og som samfundsmæssigt styringsinstrument i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Denne indsigt og forståelse bygger på en række videnskabelige tilgange, der danner grundlag for masteruddannelsen i vejledning: sociologi, psykologi, antropologi, pædagogik og filosofi. Uddannelsen henvender sig til personer med opgaver inden for uddannelses-, erhvervs-, karriere- og pædagogisk vejledning. Relevante faggrupper kan være uddannelses- og erhvervsvejledere, undervisere, ansatte på arbejdsformidlinger, i fagforbund og a-kasser, konsulenter i regioner og kommuner, coaches, mentorer, HR-medarbejdere i offentlige og private virksomheder mv. Uddannelsen skal udvide de studerendes teoretiske indsigt og udvikle deres kompetencer i forhold til vejledning. De studerende kvalificerer sig til at deltage i og udvikle det vejledningsfaglige felt på tværs af organisatoriske grænser og i forhold til mennesker med forskellig alder, forskelligt køn og forskellige kulturelle og etniske baggrunde. En master i vejledning kan varetage for eksempel ledelsesfunktioner, konsulentfunktioner, evaluering og supervision, undervisning og deltagelse i forskningsopgaver og udvikling inden for vejledningsområdet. 1. Vejledningsteori 2. Vejledning og samfund 3. Vejledning i praksis Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Ulla Højmark på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

20 MASTERUDDANNELSEN i voksnes læring og kompetenceudvikling Adult Learning and Human Resource Development (Tidligere Master i voksenuddannelse) MASTERUDDANNELSER 2011/12 20 Voksnes læring og kompetenceudvikling er nogle af de vigtigste elementer i et moderne videnssamfund, hvor udviklingen resulterer i ændrede arbejdsopgaver og stiller krav om nye eller ændrede kvalifikationer. Det er nødvendigt at medarbejdere i både offentlige og private virksomheder har mulighed for at uddanne sig løbende, ligesom der fra medarbejderside stilles krav om mulighed for at tilegne sig nye kompetencer i eller sideløbende med arbejdet. Skal disse krav kunne opfyldes, er der brug for medarbejdere, som har viden om psykologiske, sociale, kulturelle og politiske forudsætninger for voksnes læring og praktiske erfaringer. Desuden er der behov for medarbejdere, som har redskaber til at planlægge, støtte og forestå kompetenceudvikling på arbejdspladsen og i samarbejdet mellem arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsen er baseret på teorier, men er samtidig praksisorienteret, idet den bygger på både aktuelle forskningsresultater og de studerendes arbejdserfaringer. Teorier, modeller og begreber bruges således til at perspektivere de studerendes praksisviden. Masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling henvender sig til ledere, konsulenter og medarbejdere, der er ansvarlige for eller forestår medarbejdernes kompetenceudvikling i private og offentlige virksomheder. Uddannelsen er en akademisk videreuddannelse, som udvider og forbedrer de studerendes forudsætninger for at varetage kompetenceudvikling. De opnår indsigt i og erfaring med anvendelsen af teori, metoder og praktiske redskaber til planlægning af og støtte i kompetenceudvikling. Desuden får de studerende indsigt i forskningsmetodiske og videnskabsteoretiske områder og problemstillinger knyttet til voksenpædagogiske spørgsmål og problemfelter. 1. Voksnes liv og læreprocesser 2. Læring og kompetenceudvikling i arbejde og organisationer 3. Læring og kompetenceudvikling i videnssamfundet Hvis du har spørgsmål til uddannelsen faglige indhold, kan du kontakte Lis Hemmingsen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

21 MASTERUDDANNELSEN som fleksibelt forløb MASTERUDDANNELSER 2011/12 21 Du kan skræddersy din masteruddannelse, dvs. vælge tre moduler og gennemføre et masterprojekt, der binder uddannelsen sammen. Tanken bag den fleksible master er at spørge til, hvor du skal hen, hvilke kompetenceområder eller arbejdsopgaver du gerne vil besidde efter din masteruddannelse, og så finde de moduler som bedst muligt hjælper dig derhen. Personlig uddannelsesplan Som studerende på et fleksibelt forløb får du lagt en personlig uddannelsesplan, som udarbejdes i samråd med den faglige koordinator. Alle, som ansøger om at blive optaget på den fleksible masteruddannelse, bliver indkaldt til en vejledningssamtale, hvor den personlige uddannelsesplan lægges. Uddannelsesplanen angiver, hvilke moduler der skal indgå i uddannelsen, og hvilket hovedemne uddannelsen ligger inden for. Hovedemnet danner også grundlag for den titel, som den fleksible masteruddannelse udløser. Uddannelsesplanen fastlægges under vejledningsforløbet, men der er mulighed for at revidere planen, for eksempel hvis dine uddannelsesønsker skulle ændre sig. Uddannelsesplanen består af 4 moduler på hver 15 ECTS-point. Hovedemner Pædagogisk udviklingsarbejde Professionsuddannelse Ledelses- og organisationsudvikling Uddannelsesplanlægning Æstetiske læreprocesser Skoleudvikling It-design for læring Uddannelsen henvender sig til ledere, medarbejdere, konsulenter m.fl., som ønsker en videreuddannelse på akademisk niveau med mulighed for at sammensætte uddannelsen ud fra egne ønsker og behov. Forudsætningen for optagelse er en videregående uddannelsen inden for et område, der er relevant for det valgte hovedemne, og mindst to års relevant erhvervserfaring. De tre første moduler er åbne, og giver derfor mulighed for at vælge moduler fra forskellige uddannelser. Disse tre moduler tilrettelægges i samråd med studiekoordinatoren. Masterprojektet er individuelt og bygger på elementer fra de foregående moduler. Der er tilbud om omfattende vejledning og særlige seminarer til dette modul. Uddannelsen udgør et årsværk svarende til 60 ECTSpoint og er som udgangspunkt fordelt på fire moduler. De tre første moduler skal tematisk placeres inden for hovedemnet. Det afsluttende modul masterprojektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer og ligge inden for hovedemnet. Prisen for vejledning til udarbejdelse af den personlige uddannelsesplan er Priserne for de tre første moduler afhænger af, hvilke moduler der vælges. Prisen for modul 4, masterprojektet er Du kan læse mere om uddannelsens muligheder, om adgangskrav og kompetencemål og finde studieordning Studiekoordinator: Thomas Duus Henriksen, E:

22 enkeltmoduler MASTERUDDANNELSER 2011/12 22 Du har mulighed for at vælge et enkelt modul fra en masteruddannelse og følge det som selvstændige forløb. ne kan på den måde fungere som efteruddannelsesforløb. Studerende på enkeltmodulerne modtager undervisning sammen med de øvrige masterstuderende, og forudsætningerne for at blive optaget på et enkelt modul af en masteruddannelse er de samme som ved optagelse på hele masteruddannelsen. Optagelseskravene for masteruddannelserne er beskrevet i studieordningerne, som findes på under de enkelte uddannelser. Hvis du på et senere tidspunkt finder ud af, at du gerne vil gennemføre en hel masteruddannelse, er der mulighed for at søge merit for moduler, du har gennemført. Hvis du starter på det første modul på en masteruddannelse og har planer om at gennemføre hele uddannelsen, anbefaler vi, at du søger optagelse på hele uddannelsen med det samme. Når du er optaget på et enkeltmodul, har du ingen garanti for, at de øvrige moduler på masteruddannelsen udbydes de følgende semestre. Du har heller ingen garanti for at blive optaget på de følgende moduler, hvis der ikke er ledige pladser. Det har du, hvis du er optaget på hele uddannelsen. Du har seks år til at gennemføre en masteruddannelse, og du binder dig kun for et modul ad gangen. Hvis din plan er, at et enkeltmodul skal indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb, anbefaler vi, at du søger optagelse der med det samme, så du får en uddannelsesplan. Det sikrer dig, at de moduler, du gennemfører, kan godkendes i forhold til dit hovedemne. Også her har du seks år til at gennemføre hele uddannelsen, og du binder dig kun for et modul ad gangen. Et modul på en masteruddannelse på DPU forløber over 1 semester (½ år) og svarer til 15 ECTS-point. Du kan få en oversigt over hvilke moduler der udbydes i det kommende semester på master Priserne på de enkelte moduler fremgår af beskrivelsen af uddannelsen. Du kan læse mere om enkeltmoduler på

23 flere uddannelsesmuligheder DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Danmarks Pædagogiske Universitetsskole indgår i samarbejde med andre institutioner om udbud af masteruddannelser: Master i ikt og læring (MIL) Masteruddannelsen udbydes i fællesskab af Aalborg Universitet, Aarhus Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. Læs mere om uddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er en del af Aarhus Universitet. Masteruddannelser på Aarhus Universitet: Bachelor- og kandidatuddannelser på Aarhus Universitet Master i fremmedsprogspædagogik Masteruddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Læs mere om uddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole udbyder også andre uddannelsesformer: Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab Pædagogiske kandidatuddannelser: Aarhus Universitet

24 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Tuborgvej København NV T F W E

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS. Diplomuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS Diplomuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt os på diplom@ucl.dk eller på 6318 4000 for aftale om personlig vejledning

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ UU og

Læs mere

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler

Lærer Pædagog Pædagogisk assistent Sygeplejerske Fysioterapeut Psykomotorisk terapeut Tegnsprogstolk Tekstilformidler PROFESSIONS- HØJSKOLEN Katja Bender Sebbelov Kommunikationsmedarbejder T 41 89 70 65 kbs@ucc.dk Ledelsessekretariatet Campus Carlsberg 1799 København V T 41 89 70 00 www.ucc.dk Lærer Pædagog Pædagogisk

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Fra administrator til problemløser

Fra administrator til problemløser hk privat organisationer Fra administrator til problemløser Organisationsansatte bliver problemløsere og får færre administrative opgaver i fremtiden, forudser HK. Det øger behovet for nye kompetencer

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU

Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 3-2006 Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus. Diakoni og socialpædagogik Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolens praktikhåndbog...3 Forord...4 Praktikken i diakonuddannelsen...5 Praktikvejlederens

Læs mere

1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 06/05/10 11:53:01

1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 06/05/10 11:53:01 1 Professionsbachelor v39_prof-materie(blaakopi).indd 1 06/05/10 11:53:01 2 v39_prof-materie(blaakopi).indd 2 06/05/10 11:53:01 Redaktion Bodil Nielsen Niels Grønbæk Nielsen Niels Mølgaard 3 Professions

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere