KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: , E: - administrative spørgsmål om masteruddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål om masteruddannelserne"

Transkript

1 MASTERUDDANNELSE 2011/2012

2 KONTAKT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: , E: - administrative spørgsmål om masteruddannelserne Studievejledning for masterstuderende T: , E: - spørgsmål om valg af masteruddannelse Efter- og videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5, bygn. 1448, 8000 Århus C. T: , E: - spørgsmål om betaling og ansøgnings- og optagelsesprocedure Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 Foto: Nanna Kreutzmann o.a. Tryk: Scanprint Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) er en del af Aarhus Universitet / Der er omkring studerende på vores uddannelser i Aarhus og København / Det gør DPU til den største forsknings-og uddannelsesinstitution i Europa inden for det pædagogiske felt.

3 KOMPETENCER DU KAN BRUGE MASTERDDANNELSER 2011/12 3 HVORFOR TAGE EN MASTERUDDANNELSE PÅ DPU? DPU udbyder en bred vifte af masteruddannelser inden for pædagogik, uddannelse og ledelse. For alle uddannelser er koblingen mellem teori og praksis afgørende. Vi ruster dig til at tage fat på arbejdsopgaverne med ny viden og nye værktøjer samt overblik og overskud. Dit udbytte er reelle kompetencer, der giver overblik og sætter dig i stand til at løse konkrete udfordringer i dit arbejde men også inspiration til at tænke og tale på helt nye måder om dit fag. Med en masteruddannelse fra DPU bliver du bedre til at navigere i forhold til de mellemmenneskelige relationer og politiske tendenser og strategier, der sætter rammen for dit arbejdsliv. En masteruddannelse fra DPU styrker ikke blot dine faglige kompetencer, så de matcher kravene i dit job. Vi lægger også vægt på, at vores uddannelser kombinerer professionel med personlig udvikling og giver plads til refleksion og kritisk stillingtagen. DPU s masteruddannelser er forskningsbaserede, og der står stærke videnskabelige miljøer bag. Vi har gode rammer for både undervisning og vejledning, og det kommer alle vores studerende til gode! Børnelitteratur Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Dansk som andetsprog Drama- og teaterpædagogik Leadership and Innovation Ledelse af uddannelsesinstitutioner Læse- og skrivedidaktik Medborgerskab Positiv psykologi Professionsudvikling Socialpædagogik Specialpædagogik Sundhedspædagogik Vejledning Voksenuddannelse Fleksibelt forløb Enkeltmoduler

4 masteruddannelser MASTERDDANNELSER 2011/ Du kan vælge mellem tre modeller: Masteruddannelse De fleste af DPU s masterstuderende tager en 2-årig masteruddannelse, hvor de følger et tilrettelagt forløb med den samme gruppe af medstuderende. Masteruddannelse som fleksibelt forløb Nogle studerende vælger at skræddersy deres 2-årige masteruddannelse ved selv at sammensætte de fire moduler, der passer til deres uddannelsesønsker. Enkeltmodul En tredje mulighed er at vælge et enkelt halvårligt modul og gennemføre det som et efteruddannelsesforløb. Modulet kan senere indgå i en hel masteruddannelse eller et fleksibelt forløb. Ansøgningsfrister Struktur Til Læs uddannelser om uddannelsen, og enkeltmoduler dens adgangskrav, med studiestart kompe-tencemål m.v. er der på ansøgningsfrist 1. maj. september Læs om uddannelsen, dens adgangskrav, kompetencemål enkeltmoduler m.v. på med studiestart i februar er ansøg- Til ningsfristen 15. november. Ansøgningsskema Ansøgningsskema kan hentes på: Uddannelsen, dens adgangskrav, kompetencemål m.v. på Læs om uddannelsen, dens adgangskrav, kompetencemål. Skemaet kan udfyldes elektronisk men skal printes ud og sendes. Faglig kontaktperson: Marcella Milana, E: dpu.dk Masteruddannelserne Administrator: er betalingsuddannelser. Priserne Anne ligger Mette mellem Rasmussen 8000 og pr. modul. Se T: 8888 priser 9405 under de enkelte uddannelser. E: Man kan ikke få SU til en masteruddannelse - der kan være mulighed for at søge SVU (se

5 MASTERUDDANNELSER 2011/12 værd at vide 5 En masteruddannelse har et omfang, der svarer til et års fuldtidsstudie (60 ECTS-point), men den er tilrettelagt som deltidsuddannelse over to år. En masteruddannelse skal afsluttes inden for seks år. Du skal således ikke nødvendigvis gennemføre et modul hvert semester. ne 1-3 kan du tage i den rækkefølge, der passer bedst - modul 4 skal afslutte uddannelsen. Undervisning Undervisningen er tilrettelagt, så den kan gennemføres af erhvervsaktive. I hvert semester er der seminarer på mellem en og fem dage i alt 10 dage. Imellem seminarerne arbejder du selvstændigt og i grupper og modtager desuden vejledning. Alle studerende er tilknyttet DPU s e-learning-platform. Det betyder, at der er gode muligheder for elektronisk kommunikation med medstuderende, undervisere, vejledere og administrationen. Værdi for arbejdspladsen Et masterprojektet tager ofte udgangspunkt i en aktuel problematik på arbejdspladsen, og uddannelserne er tilrettelagt, så de udgør mindst mulig belastning for arbejdslivet. Mange arbejdsgivere finder masteruddannelserne så attraktive, at de helt eller delvis betaler for dem. For halvdelen af DPU s masterstuderende finansierer arbejdsgiveren hele uddannelsen, for 25 procent af de studerende finansierer arbejdsgiveren dele af deltagerbetalingen, mens de sidste 25 procent er selvbetalere. Adgangskrav For at blive optaget på en masteruddannelse skal du have en relevant kandidat-, (professions)bachelor-, diplom- eller mellemlang videregående En diplomuddannelse er ikke et krav, hvis du har en anden adgangsgivende Herudover skal du have mindst to - på nogle uddannelser tre - års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende I forbindelse med optagelsen har DPU mulighed for at indkalde til en indledende vejledningssamtale, som har til formål at afklare, om dine krav og forventninger til uddannelsen er i overensstemmelse med uddannelsens indhold. Du får først og fremmest en faglig ballast, du kan bruge i dit daglige arbejde. En ballast, som både består af en øget teoretisk indsigt og nogle konkrete og praktiske redskaber. Igennem den teoretiske tilgang bliver du trænet i at træde et skridt tilbage og reflektere over dit fag og dit felt. Du lærer at se på det udefra. Det er jo netop det, teori kan - rive dig ud af de fastlåste vaner og forforståelser, så du kan få øje på nye måder at gøre tingende på. Ida Juul, koordinator på Master i professionsudvikling

6 MASTERUDDANNELSEN I børnelitteratur MASTERDDANNELSER 2011/12 6 Børnelitteratur spiller en central rolle i børns liv. Børnebøger er væsentlige for sprogindlæring og er et vigtigt element i socialiseringen, når børn gennem litteraturen introduceres til kulturelle begreber og normer. Ofte er det også gennem litteraturen, børnene første gang møder et samlet æstetisk udtryk i form af tekst og billeder. Børnelitteraturens mange centrale funktioner betyder, at de faggrupper, der beskæftiger sig med børnelitteraturen, har behov for at øge deres faglighed og evne til at reflektere over egen praksis. Børnelitteraturen er også karakteriseret ved at være et tværfagligt arbejdsfelt, som fordrer et udbygget kendskab til andre fagområders tilgang til feltet. Masteruddannelsen i børnelitteratur henvender sig til vejledere, undervisere, formidlere, ledere og konsulenter inden for biblioteks- og skoleområdet, på centre for undervisningsmidler, på pædagog- og lærerseminarier, ved uddannelsen af skole- og folkebibliotekarer og på forlagene. Uddannelsen er et tilbud til faggrupper, der beskæftiger sig professionelt med mødet mellem bog og barn, Gennem uddannelsen opnås en samlet forståelse af børnelitteraturens egenart og dens placering i en historisk og aktuel sammenhæng, kompetencer inden for teorier om og metoder til studier af børnelitteratur og formidlingen af den, kendskab til undervisning, projektledelse og evaluering samt redskaber til at reflektere over og analysere egen praksis. 1. Børnelitteratur i litteratur- og kulturhistorisk perspektiv 2. Børnelitteratur i alment tekstteoretisk og børnelitteraturteoretisk perspektiv 3. Børnelitteratur i formidlingsstrategisk perspektiv Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Anna Karlskov Skyggebjerg på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

7 MASTERUDDANNELSEN I dagtilbuds- og indskolingsdidaktik MASTERUDDANNELSER 2011/12 7 Masteruddannelsen i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik har fokus på småbørns- og barndomsfeltet i et læringsmæssigt og didaktisk perspektiv. Det handler om at forstå børn og barndom i et historisk, sociologisk og kulturelt perspektiv og bruge denne forståelse til at diskutere, gennemføre og evaluere læreprocesser, hvor barnet forstås som en aktiv deltager. Uddannelsen retter sig mod de, der beskæftiger sig professionelt med de 0-8-årige og ønsker at kvalificere sig til at varetage konsulent- og ledelsesopgaver, rådgivning, undervisning og vejledning inden for det småbørnspædagogiske felt. et er at kvalificere den studerende inden for det småbørnspædagogiske felt, specifikt tematiseret i forhold til barndomme i institutionaliserede kontekster, altså i trivsels- og læringsmiljøer til fremme af børns liv og læring i dagtilbud og skole. Foruden disse generelle akademiske kompetencer tager masteren også sigte på, at de studerende udvikler personlige egenskaber, som historisk og aktuelt knytter sig til lærere og pædagoger i det småbørnspædagogiske felt, bl.a. dimensioner som evne til at anlægge et barneperspektiv, empati, motivation, reflekteret selvforståelse, kort sagt evnen til at brug sin egen personlighed i en faglig sammenhæng. Kombinationen af teoretisk forankrede og personlige indarbejdede kompetencer er afgørende i forbindelse med at kunne inspirere til igangsættelse af faglige udviklingsprocesser samt til varetagelse af ledelses-, undervisnings- og vejledningsopgaver. 1. Barndom i et sociologisk, kulturelt og didaktisk perspektiv 2a. Inklusion 2b. Anvendt kulturpsykologi 2c. Sprog 3. Barndomsforskning Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Stig Brostrøm på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i Aarhus og København. Hele uddannelsen koster , et modul

8 MASTERUDDANNELSEN I dansk som andetsprog MASTERUDDANNELSER 2011/12 8 Dansk er en af nøglerne til en vellykket integration. Derfor er der brug for undervisere med kvalifikationer til at varetage den særlige opgave at undervise flygtninge, indvandrere og andre tosprogede i dansk som andetsprog. På alle niveauer i uddannelsessystemet kræves der kvalificerede lærere inden for dansk som andetsprog og interkulturelle læreprocesser. Uddannelsen henvender sig til undervisere og konsulenter inden for en bred vifte af uddannelser: Undervisere ved sprogcentre og andre udbydere af danskundervisning i det treårige integrationsforløb Undervisere på VUC - både på AVU og HF og på de faglige uddannelser Undervisere på AMU Undervisere på de gymnasiale uddannelser og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser Undervisere på seminarierne, samt lærere og konsulenter i folkeskoler og ungdomsskoler et med uddannelsen er at kvalificere de studerende til at varetage undervisningen i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge. De studerende får indsigt i teorier og metoder inden for dansk som andet- og fremmedsprog, andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse og kulturpædagogik, og de erhverver sig faglige og pædagogiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisning i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning. Uddannelsen består af en fagrække, der udgør centrale kernefaglige områder i al undervisning inden for dansk som andetsprog. 1. Sprogbeskrivelse 2. Kulturforståelse og interkulturel kommunikation 3. Andetsprogspædagogik DPU udbyder også Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog. Uddannelsen indeholder mange af de samme elementer som Masteruddannelsen i dansk som andetsprog men udbydes under Lov om åben uddannelse og har andre adgangskriterier. Find information om uddannelsen på Hvis du har spørgsmål til uddannelsernes faglige indhold, kan du kontakte Karen Lund på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i Aarhus og København Hele uddannelsen koster , et modul

9 MASTERUDDANNELSEN I drama- og teaterpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 9 Masteruddannelsen i drama- og teaterpædagogik udbydes af DPU og Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet i et samarbejde med Københavns Universitet. De tre institutioner står hver for ét af de tre første moduler. Det betyder, at de studerende også fysisk kommer i kontakt med forskellige forskningsmiljøer. En master i drama- og teaterpædagogik har indsigt i teorier inden for det drama- og teaterpædagogiske felt og kan formulere, diskutere og perspektivere drama- og teaterpædagogiske problemstillinger. Uddannelsen er en forskningsbaseret videreuddannelse, der henvender sig til undervisere, konsulenter m.fl., som underviser i, om og med drama og teater på almene uddannelsesinstitutioner, teatre, teaterskoler, folkehøjskoler og i offentlige og private organisationer og virksomheder. n omfatter både folk med en professionel-praktisk og folk med en akademisk-teoretisk uddannelsesbaggrund og erfaring. At give de studerende kompetencer til at varetage kvalificeret undervisning og yde konsulentbistand i faget drama/teater/dramatik. Målet er, at de studerende gennem en akademisk uddannelse opnår en bred teoretisk viden om og praktisk erfaring med teaterarbejde og dramapædagogik, og at de får de nødvendige redskaber til at planlægge vurdere og evaluere andres og egen pædagogik på området. 1. Drama- og teaterdidaktik - analyse af undervisning i, om og med teater 2. Teaterproduktionsprocessen - analyse af teaterprøven 3. Den teater- og dramapædagogiske proces - egen konstruktion af teorigrundlag for metodeudvikling Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Mads Haugsted på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

10 MASTER in leadership and innovation in complex systems (LAICS) MASTERUDDANNELSER 2011/12 10 Denne engelsksprogede masteruddannelse udbydes af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS). Uddannelsen fokuserer på de ledelsesmæssige og sociale kompetencer, der er nødvendige for at skabe nytænkning, innovation og forretningsudvikling i organisationer. LAICS er blevet til i tæt samarbejde med aftagerorganisationerne. Både undervisere og studerende rekrutteres internationalt og selve undervisningen foregår på forskellige europæiske lokaliteter. n for LAICS er funktions- og mellemledere, projektledere og tunge specialister i det private erhvervsliv såvel som i den offentlige sektor. Omdrejningspunktet for masterprogrammet LAICS er innovation og ledelse ud fra et praksisbaseret perspektiv med fokus på at udvikle sociale kompetencer, som vil gøre deltagerne i stand til at: Skabe og lede gennem relationer baseret på tillid og respekt Arbejde med komplekse problemer på måder, som maksimerer mulighederne for innovation Udvikle en bred vifte af innovationsværktøjer, rammer og praksisser Skabe frugtbare relationer og effektiv kommunikation mellem interessenter og kunder Forbinde mennesker omkring ideer med henblik på at forme banebrydende, radikal innovation Designe og implementere organisatoriske strukturer og miljøer, der stimulerer kompleksitetsbaseret innovation Forvandle innovative ideer til effektive forretningsmodeller. Masterprogrammet LAICS koncentrerer sig om opbygning og ledelse af innovative netværk både inden for og uden for organisationer, nationale og internationale netværk bestående af kolleger, nøglepersoner, brugergrupper og trendsættere. 1. Creating Innovative Organisations 2. The Business of Innovation 3. Leading Innovation in a Global Environment 4. Master Thesis Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte Project Manager Hilde Bollen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3. Seminarerne gennemføres på forskellige europæiske lokaliteter. Hele uddannelsen koster , et modul Herudover udgifter til seminarer mm, ca pr. modul

11 MASTERUDDANNELSEN I ledelse af uddannelsesinstitutioner Educational Management MASTERUDDANNELSER 2011/12 11 Stærk ledelse af skoler og uddannelsesinstitutioner efterlyses fra politisk og administrativt hold. Men hvad er stærk ledelse? Ofte vil man tænke, at det handler om at have svaret på hverdagens udfordringer og tage ansvar ved at trumfe dette svar igennem. Men hvad gør man, hvis der ikke er ét oplagt svar, men man står i en række dilemmaer? På denne masteruddannelse, som udbydes i et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Copenhagen Business School, får de studerende tilbudt en række analyser af de aktuelle ledelsesudfordringer og -dilemmaer, ligesom de bliver inviteret til at forholde sig eksperimenterende og analyserende til egen ledelsespraksis. Undervisningen skifter mellem traditionelle forelæsninger og dialogbaseret undervisning. Den dialogbaserede undervisning bygger for en stor dels vedkommende på tolærer-princippet, hvor to undervisere arbejder sammen om at skabe et fagligt spillerum med flere perspektiver og plads til fordybelse. Der lægges vægt på at inddrage de studerendes erfaringer i undervisningen. Uddannelsen retter sig mod mennesker, som arbejder med ledelse af uddannelsesinstitutioner og andre institutioner med pædagogiske opgaver. Det kan både være på institutions- og forvaltningsniveau. For at blive optaget skal ansøgeren have mindst et års erfaring med ledelsesarbejde. De studerende er mennesker, som har valgt at videreuddanne sig midt i et karriereforløb. Det betyder, at de kommer med erfaringer fra forskellige arbejdssituationer. Med en Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner bliver deltagerne bedre til at se forandringstiltag i en sammenhæng, analysere de ledelsesdilemmaer, de står i, og reflektere over egen ledelsespraksis, ligesom de får værktøjer til at tage det personlige lederskab på sig. 1. Aktuelle udfordringer for ledelse af uddannelsesinstitutioner 2. Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier 3. Eksperimenterende ledelsespraksis Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Hanne Knudsen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

12 MASTERUDDANNELSEN i læse- og skrivedidaktik MASTERUDDANNELSER 2011/12 12 Undersøgelser og evalueringer viser, at for mange danske skoleelever ikke opnår tilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder til at kunne gennemføre en ungdoms Der er fokus på behovet for at øge elevernes basale læse- og sprogfærdigheder, og i rapporter og regeringsoplæg efterspørges forskningsbaseret viden om læse-, stave- og skrivedidaktik. Gennem uddannelsen får den studerende viden om skriftsprogsundervisning og de nødvendige kompetencer til at kunne videreformidle denne viden. Den studerende får endvidere erfaring med at omsætte forskningsbaseret viden til metoder og indhold i skriftsprogsundervisningen og bliver i stand til at vejlede beslutningstagere samt planlægge, gennemføre og evaluere udviklingsarbejder. På denne måde sikres det, at viden om effektive metoder og gode undervisningsmaterialer udbredes. Masteruddannelsen i læse- og skrivedidaktik henvender sig til faggrupper, som beskæftiger sig med læse- og skriveundervisning og har en grundlæggende uddannelse inden for området. Uddannelsen er en akademisk videreuddannelse, som udvider og forbedrer de studerendes forudsætninger for at medvirke til udvikling og kvalitetssikring af læse- og skriveundervisning på alle uddannelsesniveauer i Danmark. De studerende får kendskab til forskellige forskningsmetodiske tilgange til behandling af problemstillinger, der knytter sig til læsning, stavning og skrivning. Teorier, modeller og begreber bruges til at perspektivere de studerendes praksisviden, og de studerende opnår herved kompetencer til at udvikle faget og dets udøvelse på et videnskabeligt grundlag. 1. Læseforberedende undervisning og begynderundervisning i læsning, stavning og skrivning 2. Den fortsatte undervisning i læsning, stavning og skrivning 3. Forskningsbaseret praksisudvikling Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Elisabeth Arnbak på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

13 MASTERUDDANNELSEN I medborgerskab MASTERUDDANNELSER 2011/12 13 Danmark er de seneste årtier blevet et mere individualiseret, globaliseret, europæiseret og multikulturelt samfund og har bevæget sig væk fra nationalstatens ideal om en homogen befolkning, hvor stat, nation, folk, sprog og kultur er sammenfaldende. At Danmark er blevet et mere heterogent samfund, behøver man ikke at være sociolog for at kunne konstatere. Det er derimod langt vanskeligere at sige, hvilke normative konsekvenser man skal drage af denne konstatering. Hvordan skal for eksempel demokratisk dannelse, kritik og identitet tænkes under disse nye forhold? Hvad har vi egentlig til fælles på tværs af kultur, etnicitet og religion? Er det nok at forlange, at demokratiets spilleregler overholdes? Eller er det en demokratisk opgave at opdrage til demokratisk sindelag? Og hvad er uddannelsessystemets opgave? Hvordan skal der undervises i medborgerskab i folkeskolen? Masteruddannelsen i medborgerskab henvender sig til alle, der ønsker indsigt i, hvilke former for medborgerskab samfundet kræver i dag. For eksempel lærere, bibliotekarer, socialrådgivere, virksomhedsledere, konsulenter, uddannelsesledere og politisk engagerede NGO ere. Uddannelsen er en akademisk videreuddannelse, som har til formål at udbygge de studerendes politiske, etiske og pædagogiske viden og udvikle deres kompetencer til at kunne styrke det aktive medborgerskab i organisationer, institutioner og virksomheder. De studerende erhverver en række pædagogiske og didaktiske kompetencer, der er relevante både ved afklaring af eget ståsted og ved de mere generelle vurderinger af institutioners, organisationers og virksomheders udviklings- og værdimål. 1. Medborgerskab i historisk-politisk og pædagogisk-filosofisk perspektiv 2. Medborgerskab i et etisk og universelt perspektiv 3. Udvikling af medborgerskab-kompetencer Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Ove Korsgaard på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

14 MASTERUDDANNELSEN i positiv psykologi MASTERUDDANNELSER 2011/12 14 Positiv psykologi betoner den forskningsbaserede opdagelse og udvikling af de muligheder, ressourcer og talenter, som ethvert menneske rummer - i modsætning til den almindelige fokusering på opsporing af problemer og dysfunktioner. Drager vi en parallel til sundhedssystemet, skal sygdomsbehandling (en negativ eller reparerende tilgang) suppleres med sundhedsfremme (en positiv og forebyggende tilgang). På masteruddannelsen i positiv psykologi vil det sige fremme af psykisk sundhed, understøttende læringsmiljøer og et arbejdsliv rigt på mening og værdi. Der er i stigende grad brug for professionelle der kan arbejde effektivt og konstruktivt med metoder og processer, der skaber konkrete resultater og værdi for borgere og kunder. Uddannelsen henvender sig til professionelle inden for bl.a. HR, ledelse, undervisning, sundhed og pleje, som ønsker en videregående uddannelse i positiv psykologi. Masteruddannelsen i positiv psykologi er en akademisk videreuddannelse, som giver en bred indføring i positiv psykologi som forskningsdisciplin, forståelsesramme og afsæt for interventioner. En master i positiv psykologi skal gennem videnskabeligt grundlagte, personlige og faglige kompetencer kunne varetage højt kvalificerede funktioner ved institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med at forløse menneskers potentialer. 1. Individuelle styrker og trivsel 2. Optimale læringsmiljøer 3. Ledelse og selvledelse i arbejdslivet Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Nina Tange E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 i Aarhus og København. Hele uddannelsen koster , et modul

15 MASTERUDDANNELSEN I professionsudvikling MASTERUDDANNELSER 2011/12 15 Masteruddannelsen i professionsudvikling udvikler en pædagogisk tilgang til professioners vidensdeling og vidensudvikling bl.a. gennem refleksion over teoretisk og praktisk viden på tværs af professionerne. Uddannelsen er forskningsbaseret med fokus på, hvordan den teoretiske og praktiske viden, der knytter sig til professionsudøvelsen, kan udvikles, formidles, erhverves og anvendes. Uddannelsen er både rettet mod dem, der arbejder teoretisk med en profession som undervisere og uddannelsesudviklere, og dem, der arbejder praktisk inden for en profession som ledere, konsulenter m.v. Ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med undervisning og vejledning inden for videregående uddannelse, herunder CVU-området Medarbejdere, der ønsker at ændre deres jobprofil og arbejde som udviklingsagenter, dvs. som ledere, konsulenter, supervisorer og praktikvejledere inden for en profession. Uddannelsen er en forskningsbaseret akademisk uddannelse, der har til formål at udvikle og fastholde kvalitet i fag som pædagogik, undervisning, sygepleje, socialt arbejde mv. Masteruddannelsen skal formidle ny viden om professionsudøvelse og etablere forudsætninger for professionsuddannelsernes forskningstilknytning til universiteterne. Uddannelsen giver ledere, medarbejdere og konsulenter mulighed for at tilegne sig kompetencer til at deltage i udvikling, omstilling og modernisering af deres profession og til at reflektere over forholdet mellem praksis og teori inden for deres profession og over forholdet mellem profession, klient og samfund. 1. Professionssociologi 2. Professionsforskning 3. Læring i professioner Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Ida Juul på E; I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

16 MASTERUDDANNELSEN i socialpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 16 Den samfundsmæssige udvikling medfører et stigende behov for videnskabeligt funderet viden, udviklingsarbejde og dokumentation inden for det socialpædagogiske område. Det gælder for eksempel udviklingen blandt risikogrupper, den socialpolitiske udvikling og ændringer i de indsatsformer, der iværksættes. Aktuelle eksempler er f.eks. afinstitutionalisering og brugerinddragelse, oprettelse af opvækstinstitutioner, dagbehandlings- og skoletilbud mv. Dette øger behovet for personer med en forskningsbaseret forståelse af pædagogik, institutioner og indsatsformer, som har ønske om at udvikle ny viden og nye metoder inden for socialpædagogikken. Uddannelsen retter sig mod faggrupper inden for de socialpædagogiske kernefelter: Børne- og ungeområdet, herunder daginstitutionsområdet, området for fysisk og psykisk udviklingshæmmede og området for socialt udstødte voksne. Masteruddannelsen i socialpædagogik giver personer med opgaver inden for det socialpædagogiske arbejdsområde mulighed for at gennemføre en forskningsbaseret videre Gennem uddannelsen opnår den studerende forudsætninger for en forskningsbaseret tilgang til forståelse af institutioner, indsatsformer og den professionelle rolle set i lyset af viden og teorier om samfundets risikogrupper, den socialpolitiske udvikling og de indsatsformer, der iværksættes. De studerende får udfordret deres praksisnære problemforståelse og opnår kompetencer til at udvikle faget og dets udøvelse på et videnskabeligt grundlag. Uddannelsen bygger videre på de studerendes aktuelle arbejdserfaringer, og der anvendes teorier, modeller og begreber til at perspektivere de studerendes praksisviden. 1. Socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske forankring 2. Socialpædagogikkens problemstillinger, mål og metoder 3. Udviklings- og evalueringsarbejde Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold kan du kontakte Inge Bryderup på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

17 MASTERUDDANNELSEN I specialpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 17 Det specialpædagogiske felt står over for en række nye udfordringer, der fordrer kvalificering og kompetenceudvikling af de professionelle, som arbejder inden for feltet. Det er et politisk mål at skabe inkluderende, pædagogiske miljøer i skoler og institutioner, hvilket indebærer, at specialpædagogiske opgaver skal håndteres i bredere, tværfaglige sammenhænge. Det fordrer en opkvalificering af det pædagogiske personale, nye former for vidensdeling, nye former for dokumentation og evaluering af specialpædagogiske indsatser, ny organisering af det pædagogiske/ specialpædagogiske arbejde og giver nye udfordringer til ledelse af specialpædagogiske indsatser. Kommunalreformen har betydet, at kommunerne har overtaget mange nye specialpædagogiske opgaver, som de ikke har viden og erfaring til at løse, og som derfor kræver opkvalificering og kompetenceudvikling i kommunerne. Endelig står professionshøjskolerne med et uddannelsesmæssigt efterslæb i grund- og videreuddannelserne inden for det specialpædagogiske område, som fordrer en opkvalificering af underviserne. Uddannelsen henvender sig til lærere, pædagoger, terapeuter (fx ergo- og fysioterapeuter), ledere, konsulenter, psykologer, sygeplejersker og undervisere på professionshøjskolerne, der arbejder inden for det specialpædagogiske felt. Uddannelsen har til formål at kvalificere den studerende generelt til løsning af konsulent- og ledelsesopgaver, rådgivning og vejledning samt undervisnings- og udviklingsopgaver inden for det specialpædagogiske felt. 1. Specialpædagogikkens samfundsmæssige og videnskabsteoretiske perspektiv 2. Specialpædagogikkens pædagogiske og læringsteoretiske perspektiv 3. Specialpædagogikkens institutionelle og specialpædagogiske perspektiv Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Janne Hedegaard på I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

18 MASTERUDDANNELSEN i sundhedpædagogik MASTERUDDANNELSER 2011/12 18 Sundhed er en ressource til udvikling og forandring for den enkelte og for samfundet og et højt prioriteret politisk område. Overalt i hverdagen møder vi spørgsmål og krav om at tage komplekse beslutninger i forhold til sundhed. Hvordan kan professionelle navigere i forhold til disse spørgsmål og krav? Hvordan øges forskellige gruppers evne til at fremme egen og andres sundhed? Der er et stort behov for professionelle med kompetencer på det sundhedspædagogiske felt. Sundhedspædagogik spiller en væsentlig rolle i samspillet mellem professionelle og forskellige grupper, f.eks. børn, unge, voksne, ældre, patientgrupper og socialt udsatte. Gennem intentionelle aktiviteter bidrager sundhedspædagogik til at udvikle forskellige gruppers kompetencer, så de kan varetage egen og andres sundhed. Masteruddannelsen i sundhedspædagogik omfatter analyse af sundhed og sundhedsbegreber, analyse af sociale og kulturelle forudsætninger for sundhed samt analyse af forskellige tilgange til læring, deltagerinvolvering og kompetenceudvikling. n for uddannelsen er professionelle, der ønsker indsigt i centrale sundhedspædagogiske perspektiver, målsætninger og metoder. Det kan være lærere, forebyggelseskonsulenter, sygeplejersker, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, ernærings- og husholdningsøkonomer samt andre, der planlægger, gennemfører og evaluerer sundhedsfremmende aktiviteter. et med uddannelsen er at give redskaber og metoder, så professionelle kan analysere, planlægge og evaluere sundhedsfremmende indsatser for forskellige modtagergrupper. Uddannelsen giver nødvendig viden og kompetencer til at igangsætte forandringsprocesser, der sigter på at øge sundhed for grupper i forskellige miljøer f.eks. hospitaler, skoler og arbejdspladser. 1. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: Ideologier, værdier og policy 2. Sundhed i samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv 3. Sundhedspædagogik, læring og kompetenceudvikling Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Jeanette Magne Jensen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

19 MASTERUDDANNELSEN I vejledning MASTERUDDANNELSER 2011/12 19 I det senmoderne uddannelses- og arbejdsliv, der i højere grad præges af individualisering og multikulturalisering, kommer vejledning til at spille en større rolle end tidligere. Vejledning antager mange former både i det formelle uddannelsessystem, på det regulerede arbejdsmarked og i de mere uformelle lærings- og arbejdsarenaer. Coaching, mentoring og ligemands/kvinde vejledning ses sideløbende med mere institutionaliserede former for uddannelses- og erhvervsvejledning i uddannelsesinstitutioner, i vejledningscentre og på arbejdspladser. Der er behov for vejledere med indsigt i og forståelse for vejledning både som pædagogisk udviklingsinstrument og som samfundsmæssigt styringsinstrument i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Denne indsigt og forståelse bygger på en række videnskabelige tilgange, der danner grundlag for masteruddannelsen i vejledning: sociologi, psykologi, antropologi, pædagogik og filosofi. Uddannelsen henvender sig til personer med opgaver inden for uddannelses-, erhvervs-, karriere- og pædagogisk vejledning. Relevante faggrupper kan være uddannelses- og erhvervsvejledere, undervisere, ansatte på arbejdsformidlinger, i fagforbund og a-kasser, konsulenter i regioner og kommuner, coaches, mentorer, HR-medarbejdere i offentlige og private virksomheder mv. Uddannelsen skal udvide de studerendes teoretiske indsigt og udvikle deres kompetencer i forhold til vejledning. De studerende kvalificerer sig til at deltage i og udvikle det vejledningsfaglige felt på tværs af organisatoriske grænser og i forhold til mennesker med forskellig alder, forskelligt køn og forskellige kulturelle og etniske baggrunde. En master i vejledning kan varetage for eksempel ledelsesfunktioner, konsulentfunktioner, evaluering og supervision, undervisning og deltagelse i forskningsopgaver og udvikling inden for vejledningsområdet. 1. Vejledningsteori 2. Vejledning og samfund 3. Vejledning i praksis Hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, kan du kontakte Ulla Højmark på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

20 MASTERUDDANNELSEN i voksnes læring og kompetenceudvikling Adult Learning and Human Resource Development (Tidligere Master i voksenuddannelse) MASTERUDDANNELSER 2011/12 20 Voksnes læring og kompetenceudvikling er nogle af de vigtigste elementer i et moderne videnssamfund, hvor udviklingen resulterer i ændrede arbejdsopgaver og stiller krav om nye eller ændrede kvalifikationer. Det er nødvendigt at medarbejdere i både offentlige og private virksomheder har mulighed for at uddanne sig løbende, ligesom der fra medarbejderside stilles krav om mulighed for at tilegne sig nye kompetencer i eller sideløbende med arbejdet. Skal disse krav kunne opfyldes, er der brug for medarbejdere, som har viden om psykologiske, sociale, kulturelle og politiske forudsætninger for voksnes læring og praktiske erfaringer. Desuden er der behov for medarbejdere, som har redskaber til at planlægge, støtte og forestå kompetenceudvikling på arbejdspladsen og i samarbejdet mellem arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsen er baseret på teorier, men er samtidig praksisorienteret, idet den bygger på både aktuelle forskningsresultater og de studerendes arbejdserfaringer. Teorier, modeller og begreber bruges således til at perspektivere de studerendes praksisviden. Masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling henvender sig til ledere, konsulenter og medarbejdere, der er ansvarlige for eller forestår medarbejdernes kompetenceudvikling i private og offentlige virksomheder. Uddannelsen er en akademisk videreuddannelse, som udvider og forbedrer de studerendes forudsætninger for at varetage kompetenceudvikling. De opnår indsigt i og erfaring med anvendelsen af teori, metoder og praktiske redskaber til planlægning af og støtte i kompetenceudvikling. Desuden får de studerende indsigt i forskningsmetodiske og videnskabsteoretiske områder og problemstillinger knyttet til voksenpædagogiske spørgsmål og problemfelter. 1. Voksnes liv og læreprocesser 2. Læring og kompetenceudvikling i arbejde og organisationer 3. Læring og kompetenceudvikling i videnssamfundet Hvis du har spørgsmål til uddannelsen faglige indhold, kan du kontakte Lis Hemmingsen på E: I efteråret 2011 udbydes modul 1 og 3 i København. Hele uddannelsen koster , et modul

21 MASTERUDDANNELSEN som fleksibelt forløb MASTERUDDANNELSER 2011/12 21 Du kan skræddersy din masteruddannelse, dvs. vælge tre moduler og gennemføre et masterprojekt, der binder uddannelsen sammen. Tanken bag den fleksible master er at spørge til, hvor du skal hen, hvilke kompetenceområder eller arbejdsopgaver du gerne vil besidde efter din masteruddannelse, og så finde de moduler som bedst muligt hjælper dig derhen. Personlig uddannelsesplan Som studerende på et fleksibelt forløb får du lagt en personlig uddannelsesplan, som udarbejdes i samråd med den faglige koordinator. Alle, som ansøger om at blive optaget på den fleksible masteruddannelse, bliver indkaldt til en vejledningssamtale, hvor den personlige uddannelsesplan lægges. Uddannelsesplanen angiver, hvilke moduler der skal indgå i uddannelsen, og hvilket hovedemne uddannelsen ligger inden for. Hovedemnet danner også grundlag for den titel, som den fleksible masteruddannelse udløser. Uddannelsesplanen fastlægges under vejledningsforløbet, men der er mulighed for at revidere planen, for eksempel hvis dine uddannelsesønsker skulle ændre sig. Uddannelsesplanen består af 4 moduler på hver 15 ECTS-point. Hovedemner Pædagogisk udviklingsarbejde Professionsuddannelse Ledelses- og organisationsudvikling Uddannelsesplanlægning Æstetiske læreprocesser Skoleudvikling It-design for læring Uddannelsen henvender sig til ledere, medarbejdere, konsulenter m.fl., som ønsker en videreuddannelse på akademisk niveau med mulighed for at sammensætte uddannelsen ud fra egne ønsker og behov. Forudsætningen for optagelse er en videregående uddannelsen inden for et område, der er relevant for det valgte hovedemne, og mindst to års relevant erhvervserfaring. De tre første moduler er åbne, og giver derfor mulighed for at vælge moduler fra forskellige uddannelser. Disse tre moduler tilrettelægges i samråd med studiekoordinatoren. Masterprojektet er individuelt og bygger på elementer fra de foregående moduler. Der er tilbud om omfattende vejledning og særlige seminarer til dette modul. Uddannelsen udgør et årsværk svarende til 60 ECTSpoint og er som udgangspunkt fordelt på fire moduler. De tre første moduler skal tematisk placeres inden for hovedemnet. Det afsluttende modul masterprojektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer og ligge inden for hovedemnet. Prisen for vejledning til udarbejdelse af den personlige uddannelsesplan er Priserne for de tre første moduler afhænger af, hvilke moduler der vælges. Prisen for modul 4, masterprojektet er Du kan læse mere om uddannelsens muligheder, om adgangskrav og kompetencemål og finde studieordning Studiekoordinator: Thomas Duus Henriksen, E:

22 enkeltmoduler MASTERUDDANNELSER 2011/12 22 Du har mulighed for at vælge et enkelt modul fra en masteruddannelse og følge det som selvstændige forløb. ne kan på den måde fungere som efteruddannelsesforløb. Studerende på enkeltmodulerne modtager undervisning sammen med de øvrige masterstuderende, og forudsætningerne for at blive optaget på et enkelt modul af en masteruddannelse er de samme som ved optagelse på hele masteruddannelsen. Optagelseskravene for masteruddannelserne er beskrevet i studieordningerne, som findes på under de enkelte uddannelser. Hvis du på et senere tidspunkt finder ud af, at du gerne vil gennemføre en hel masteruddannelse, er der mulighed for at søge merit for moduler, du har gennemført. Hvis du starter på det første modul på en masteruddannelse og har planer om at gennemføre hele uddannelsen, anbefaler vi, at du søger optagelse på hele uddannelsen med det samme. Når du er optaget på et enkeltmodul, har du ingen garanti for, at de øvrige moduler på masteruddannelsen udbydes de følgende semestre. Du har heller ingen garanti for at blive optaget på de følgende moduler, hvis der ikke er ledige pladser. Det har du, hvis du er optaget på hele uddannelsen. Du har seks år til at gennemføre en masteruddannelse, og du binder dig kun for et modul ad gangen. Hvis din plan er, at et enkeltmodul skal indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb, anbefaler vi, at du søger optagelse der med det samme, så du får en uddannelsesplan. Det sikrer dig, at de moduler, du gennemfører, kan godkendes i forhold til dit hovedemne. Også her har du seks år til at gennemføre hele uddannelsen, og du binder dig kun for et modul ad gangen. Et modul på en masteruddannelse på DPU forløber over 1 semester (½ år) og svarer til 15 ECTS-point. Du kan få en oversigt over hvilke moduler der udbydes i det kommende semester på master Priserne på de enkelte moduler fremgår af beskrivelsen af uddannelsen. Du kan læse mere om enkeltmoduler på

23 flere uddannelsesmuligheder DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Danmarks Pædagogiske Universitetsskole indgår i samarbejde med andre institutioner om udbud af masteruddannelser: Master i ikt og læring (MIL) Masteruddannelsen udbydes i fællesskab af Aalborg Universitet, Aarhus Universitet/Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. Læs mere om uddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er en del af Aarhus Universitet. Masteruddannelser på Aarhus Universitet: Bachelor- og kandidatuddannelser på Aarhus Universitet Master i fremmedsprogspædagogik Masteruddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Læs mere om uddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole udbyder også andre uddannelsesformer: Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab Pædagogiske kandidatuddannelser: Aarhus Universitet

24 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Tuborgvej København NV T F W E

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere