Effektsikring af uddannelse. af direktør, cand. merc. Klaus Guldbrandsen. K&K Lederudvikling A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektsikring af uddannelse. af direktør, cand. merc. Klaus Guldbrandsen. K&K Lederudvikling A/S www.kk-leder.dk"

Transkript

1 Effektsikring af uddannelse af direktør, cand. merc. Klaus Guldbrandsen K&K Lederudvikling A/S K&K Lederudvikling A/S 1997

2 Indledning Der har gennem de senere år været en stadigt stigende fokus på, hvilken effekt der er af de investeringer, der foretages i udviklingen af de menneskelige ressourcer. Fokus har i første omgang været rettet imod, hvordan man kan dokumentere effekten af de aktiviteter, der gennemføres (se for eksempel kilde 1 og 2). I de organisationer, der har de største erfaringer med at foretage effektmåling, er man imidlertid ved at nå til den erkendelse, at dokumentation af effekten af udviklingsaktiviteterne har en række begrænsninger. Dette skyldes at målingen af den realiserede effekt er en resultatmåling, der, som alle andre resultatmålinger, har den begrænsning, at den foretages efter aktiviteten er gennemført. Resultatet af målingen foreligger således først når investeringen er foretaget og midlerne måske mere eller mindre er spildt. Selvom erfaringerne med effektmåling, og en række af de klassiske motivationsteorier, som f.eks. Hackman & Oldham (kilde 3), viser, at alene det at foretage en form for effektmåling har en meget positiv påvirkning af selve uddannelsesprocessen og dermed af resultaterne, er fokus derfor i højere grad begyndt at blive rettet mod, hvordan man kan sikre inden investeringerne foretages at der vil være en høj effekt af udviklingsaktiviteterne. I denne artikel vil vi vise, hvordan man i praksis kan effektsikre uddannelsesaktiviteterne. Forudsætninger for effekt af uddannelse. Før vi gennemgår de metoder og teknikker man kan benytte til at effektsikre uddannelsesaktiviteterne, vil vi først beskrive de forudsætninger, der skal være tilstede for at uddannelse kan have effekt. Figur 1: De fire hjørnesten i effektbegrebet. Jobmæssige forudsætninger Deltager forudsætninger Organisatoriske forudsætninger Pædagogiske forudsætninger Kilde: Villemoes (kilde 4). De jobmæssige forudsætninger er knyttet til det forhold, at uddannelse kun kan have en effekt, hvis det man har lært efterfølgende anvendes. Samtidig skal der være en nær tidsmæssig sammenhæng K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 2

3 imellem uddannelsesaktiviteten og anvendelsen. Hvis det ikke er tilfældet, vil det man har lært være glemt når det skal anvendes, og læringen må, som illustreret i nedenstående figur, starte forfra. Figur 2: Glemselskurven Udbytte Kursus slut D C B A Kursus start Tid Note: Figuren viser sammenhængen mellem indlæring, udbytte og glemsel. Hvis der kun finder indlæring sted på kurset, og de nye kvalifikationer ikke bliver trænet efter kurset, bliver udbyttet ringe. Glemselskurven falder brat (kurve A og B). Hvis man derimod vil mindske glemslen (kurve C-D), må de nye kvalifikationer fortsat trænes. Kilde: Kilde 5 side 26. Glemselskurven er specielt fremtrædende når der er tale om færdighedsrelateret uddannelse indenfor faglige eller tekniske områder, hvilket oftest er tilfældet med de virksomhedsinterne uddannelsesaktiviteter (se kilde 6). Man bør derfor som hovedregel kun gennemføre uddannelsesaktiviteter, der reflekterer nuværende eller umiddelbart forestående opgaver i jobbet, hvis man vil undgå, at en stor del af investeringen ofres på glemslens alter. I de tilfælde hvor man arbejder med fremadrettet kompetenceudvikling, hvor målet oftest er at uddanne medarbejderne til at kunne håndtere fremtidige udfordringer, er strategien kun vellykket, hvis der er meget kort tid imellem indlæringssituationen og anvendelsestidspunktet. Og man bør derfor i disse tilfælde tilstræbe undervisning Just in Time. Et praktisk eksempel på investeringer, der ofres på glemslens alter er en række af de PCuddannelser, der blev gennemført i starten af 90 erne. I denne periode investerede mange virksomheder mange penge i at styrke medarbejdernes kompetence indenfor standard softwareprogrammer, for senere at konstatere, at færdighederne var væk når installationerne blev gennemført blot få måneder senere 1. 1 Som et eksempel på denne form for fejlinvestering, gennemførte en stor dansk virksomhed i 1994 en førtidsuddannelse hvor 200 medarbejdere blev uddannet i at benytte et PC-baseret projektstyringsprogram. På grund af et investeringsstop, blev installationen af PC erne imidlertid udskudt 1 år. Konsekvensen var, at man et år senere, da PC erne blev indkøbt, måtte investere godt 1 mio. kr. i at træne medarbejderne endnu engang. K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 3

4 Deltagerforudsætningerne, der i figur 1 er nævnt som en anden forudsætning for effekt af uddannelse, er et spørgsmål om motivation. Et gammelt ordsprog siger du kan trække en hest til truget, men du kan ikke tvinge den til at drikke. Billedligt talt gælder ordsproget også for uddannelse. Hvis ikke hver enkelt deltager i uddannelsesforløbet er motiveret for at gå konstruktivt ind i uddannelsesaktiviteten, vil effekten være begrænset uanset hvor meget der er taget højde for de øvrige forudsætninger. For at uddannelse kan have en effekt, skal deltagerne således have et erkendt udviklingsbehov et forhold, der stiller store krav til omgivelserne og ikke mindst til ledelsen. De pædagogiske forudsætninger, den tredje forudsætning i figur 1, er primært et spørgsmål om at skabe sammenhæng imellem målet med uddannelsen og de pædagogiske virkemidler, der tages i anvendelse. Sammenhængen mellem mål og midler er specielt vigtig når man ønsker at benytte uddannelse som et led i en organisationsudviklingsproces, eller når man ønsker gennemgribende at påvirke ledelsesprocesserne. I de tilfælde hvor uddannelse benyttes som en løftestang for en organisationsudviklingsproces kan man med fordel benytte den uddannelsesmodel der ofte omtales som kaskadeprincippet. Udgangspunktet for kaskadeprincippet er, at indlæringen styrkes ved at det er en ledelsesmæssig opgave at undervise på uddannelsen og at lederne herefter tager initiativer til at uddannelsen anvendes umiddelbart efter træningen er gennemført. Endelig styrkes indlæringen ved, at lederne, efter at have deltaget i uddannelsen, selv formidler uddannelsen i egen organisation og dermed får en langt større indlæringsdybde. Kaskadeprincippet er illustreret i nedenstående figur. Figur 3: Kaskadeprincippet Niveau 1 Lære Bruge Lede Feedback Niveau 2 Lære Bruge Lede Feedback Niveau 3 Lære Bruge Lede Feedback Når man arbejder med lederudvikling bør man ved valget af midler være opmærksom på følgende forhold: Der skal være et stærkt erkendelseselement i træningen (hvilket kan sikres gennem en foranalyse af lederprofilen blandt samtlige deltagere i programmet) Uddannelsen skal være meget handlingsorienteret (ledertræning handler oftest 75% om at påvirke holdninger og 25% om at udvikle færdigheder. Da holdninger påvirkes via erfaringer må der gennem uddannelsen skabes nogle nye erfaringer) K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 4

5 Der skal sikres forankring af uddannelsen i hver enkelt deltagers daglige arbejde (hvis ikke forbindelsen mellem uddannelsen og dagligdagen er tæt, falder man let tilbage til de gamle vaner noget der eventuelt kan undgås ved hjælp af Action Learning) Udover det at sikre overensstemmelse imellem mål og midler, er de pædagogiske forudsætninger også et spørgsmål om underviserens formidlingsevne og den accept underviseren har blandt deltagerne. Specielt når der er tale om uddannelse indenfor områder, hvor indholdet primært er af holdningsprægende karakter, bliver underviserens evner og accept blandt deltagerne af afgørende betydning for effekten. Når vi i figur 1 taler om tilstedeværelsen af en række organisatoriske forudsætninger som den sidste af de fire forudsætninger for effekt af uddannelse, er fokus rettet imod det forhold, at meget uddannelse ikke lykkes på grund af tilstedeværelsen af en eller flere organisatorisk betingede implementeringsbarrierer. Disse barrierer er ofte knyttet til en række strukturelle eller kulturelle forhold, der på en eller anden måde hæmmer effekten af uddannelsen. Tilstedeværelsen af de organisatoriske forudsætninger kaldes derfor ofte, sammen med de jobmæssige forudsætninger, for de ledelsesmæssige forudsætninger for effekt af uddannelse. Det skyldes for det første, at det er en ledelsesmæssig opgave at sikre, at uddannelsesindsatsen rettes imod forhold, der er afgørende for organisationens succes nu og i fremtiden. Og for det andet, at det er en ledelsesmæssig opgave at efterspørge det, der formidles gennem uddannelsen. Endelig er det også en ledelsesmæssig opgave at eliminere de barrierer, der måtte være for anvendelsen af uddannelsen. Kort sagt, er det en ledelsesmæssig opgave at sikre implementering. Hvordan sikres tilstedeværelsen af de fire forudsætninger for effekt? Midlet til at effektsikre uddannelsesaktiviteterne er først og fremmest at benytte en struktureret udviklingsmodel, hvor leverandøren af uddannelsen (uanset om der er tale om en intern uddannelsesfunktion eller et konsulentfirma) i et tæt samarbejde med kunden, udvikler og tilrettelægger trænings- og uddannelsesforløbet. Og at udviklingsarbejdet baseres på facts. Der findes en række forskellige modeller, der giver et bud på, hvordan udviklingsforløb bedst tilrettelægges (se kilde 8), men vi anbefaler, at man benytter den model, der er vist i figur 4. Ideen med modellen er, at det er den ønskede tilstand, der er ledestjernen for udviklingsarbejdet. Herefter er en af de væsentligste opgaver at konkretisere kompetenceudviklingsbehovet. Og det vil i praksis sige, at afdække de kompetenceudviklingsområder kunden (den eller de personer, der efterspørger uddannelsen) og deltagerne i målgruppen tillægger størst betydning og beskrive størrelsen af kompetencegabet. K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 5

6 Figur 4: Kursusudviklingsmodellen Identifikation af behovet Kompetenceanalyse Udvikling af aktiviteten Afvikling af aktiviteten Effektmåling Kilde 1 side 8 Når disse forhold er tilstrækkeligt afklaret, er den næste opgave at formulere formålet med udviklingsaktiviteten i målbare termer det man også kalder den tilstræbte effekt. At vi benytter begrebet den tilstræbte effekt, skyldes en erkendelse af at det ikke er praktisk muligt at måle den totale effekt af en udviklingsaktivitet. Man må derfor i stedet på forhånd fastlægge nogle konkrete effektmål for uddannelsen og samtidig tage stilling til, hvordan man vil måle den aktuelle tilstand, fastsætte det operationelle mål, og efterfølgende foretage den endelige eftermåling. Når målene er fastsat udvikles uddannelsesaktiviteten, således at der sikres overensstemmelse mellem formålet og de pædagogiske virkemidler. Herefter afvikles uddannelsen, og man måler efterfølgende om den tilstræbte effekt realiseres. I praksis kan grundlaget for arbejdet med at effektsikre uddannelsesaktiviteterne etableres ved at gennemføre tre enkle målinger, og efterfølgende integrere resultatet af målingerne i udviklingsarbejdet. De tre målinger, og hovedprincipperne i målingerne er: Kompetence Tilfredsheds Indeks (KTI): Deltager Tilfredsheds Indeks (DTI): KTI er en måling, der gennemføres umiddelbart efter at der er identificeret et træningsbehov og målgruppen er defineret. Hovedprincippet i målingen er, at man, inden uddannelsen påbegyndes, måler i hvilket omfang deltagerne oplever at de har et behov for uddannelsen (deltagerforudsætningerne) og om deltagerne mener, at uddannelsen kan anvendes i jobbet (de jobmæssige forudsætninger). Målingen af DTI foretages umiddelbart efter at hver enkelt træningsaktivitet i uddannelsesforløbet er gennemført. Og målingen har derfor størst værdi når der er tale om et uddannelsesforløb med en større deltagerkreds, hvor de enkelte moduler i uddannelsesforløbet gentages. DTI er først og fremmest en måling af kvaliteten af den pædagogiske proces (tilstedeværelsen af de pædagogiske forudsætninger), men målingen er også med til at skabe et mere sikkert billede af, om de jobmæssige forudsætninger er tilstrækkeligt K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 6

7 dækket (er uddannelsen vigtig for succesfuld udfyldelse af jobbet?). Loyalitets Indikator (LI): LI er en måling der, som DTI, gennemføres umiddelbart efter træningen er gennemført. Ved LI er fokus rettet imod de organisatoriske- og de jobmæssige forudsætninger, idet man beder deltagerne om, umiddelbart efter træningen er gennemført, at tage stilling til, om uddannelsen kan anvendes (er der implementeringsbarrierer?). Og om det man har lært vil blive efterspurgt. Kort sagt beder man deltagerne om at tage stilling til, i hvilket omfang de ledelsesmæssige forudsætninger for effekt af uddannelsen er til stede. Sammenhængen mellem målingerne og de fire hjørnesten i effektbegrebet er illustreret i nedenstående figur. Figur 5: Effektsikring af uddannelsesaktiviteterne ved hjælp af målinger. KTI Jobmæssige forudsætninger Deltager forudsætninger DTI Organisatoriske forudsætninger Pædagogiske forudsætninger LI I de følgende afsnit beskrives de tre målinger mere detaljeret herunder hvordan målingerne konstrueres og tolkes samt de ledelsesmæssige implikationer ved målingerne. Og den praktiske anvendelse af målingerne illustreres via eksempler fra anvendelsen af målingerne ved nogle cases fra en række større private virksomheder og offentlige institutioner. Måling af Kompetence Tilfredsheds Indekset (KTI). Kompetencetilfredshedsindekset er som nævnt et udtryk for, hvor tilfredse en gruppe af mennesker er med deres kompetence indenfor nogle givne områder. Tanken med indekset er, med ét tal at udtrykke, hvor stor den relative tilfredshed er i respondentgruppen med kompetencen indenfor de områder, der indgår i analysen. Når vi anvender begrebet den relative tilfredshed er det fordi der ved beregningen af tilfredsheden tages højde for, hvor stor betydning respondenterne tillægger emneområderne inden den samlede tilfredshed beregnes. Filosofien bag indekset er, at kun emneområder, der har en stor betydning og hvor tilfredsheden med den eksisterende kompetence er lav, bør have fokus. K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 7

8 Det er en forudsætning for konstruktion af indekset, af der er gjort et vist forarbejde. Indekset kan således først anvendes, når man er så langt i tilrettelægningen af et kompetenceudviklingsprogram, at man har identificeret et udviklingsbehov, og har defineret målgruppen. Dette arbejde kan eventuelt være foretaget i forbindelse med en redefinition af organisationens strategi, hvorved der er opstået nogle kompetencebehov. Eller den indledende kompetenceanalyse kan være gennemført ved hjælp af kvalitativ analyse (ex. ved hjælp af semistrukturerede interviews i målgruppen og/eller blandt målgruppens kunder). Når det indledende arbejde er gjort, må man dele kompetenceudviklingsprogrammet op i nogle logiske emneområder. Det er vigtigt, at man gør sig umage med at beskrive emnerne i en terminologi som er kendt for målgruppen. Hvis der er tale om nye kompetenceområder, må man udarbejde en vejledning, der sikrer, at målgruppen forstår, hvad der ligger i de nye begreber. Herefter beder man målgruppen om, ved hjælp af et spørgeskema, at vurdere de enkelte emneområder ud fra 2 dimensioner: Hvor stor betydning mener respondenterne hvert enkelt emneområde vil have for udførelsen af jobbet indenfor de næste 2-3 år? Hvor tilfredse er respondenterne med deres evner (viden og færdigheder) til fremover at leve op til kravene i jobbet indenfor emneområderne? På basis af de udfyldte spørgeskemaer beregnes herefter den gennemsnitlige betydning (Wi) og den gennemsnitlige tilfredshed (Ci) for hvert enkelt emneområde. Afgørende for beregningen af kompetencetilfredshedsindekset (KTI) er det enkelte emneområdes relative vægt (Rwi), der beregnes ved at dividere den samlede vægt (summen af Wi erne) med det enkelte moduls vægt (Wi). KTI er herefter et simpelt vejet gennemsnit, der beregnes ifølge kilde 7 således: KTI = RWI x C1 + RW2 x C2 + RW3 x C3..Wn x Cn (n = antal emneområder). Udover beregningen af det samlede KTI kan man også beregne de væsentligste indsatsområder i kompetenceudviklingsprogrammet. Indsatsområderne er et udtryk for den indbyrdes styrke i kompetenceudviklingsområderne, således at de elementer i kompetenceudviklingsområdet, der har den laveste score bør have højest prioritet i kompetenceudviklingsprogrammet. Indsatsområderne beregnes ved at dividere de enkelte delelementers tilfredshed (Ci) med elementernes relative vægt (Rwi) og bagefter dividere med antallet af elementer. KTI kan efterfølgende bruges til at få et fingerpeg om, hvorvidt man har fat i nogle vigtige kompetenceudviklingsområder, eller der blot er tale om nice to have. Samtidig kan indekset også bruges til at evaluere vigtigheden af konkurrerende udviklingsprogrammer, og dermed skabe større kvalitet i diskussionen om anvendelsen af de ofte begrænsede udviklingsressourcer. Herudover giver beregningen af indsatsområderne også mulighed for at vurdere styrken af de enkelte elementer i kompetenceudviklingsprogrammet, således at man kan afgøre: Om enkelte elementer bør udgå af programmet (hvis betydningen af emneområdet er lav og tilfredsheden med den nuværende kompetence samtidig er høj) K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 8

9 Hvordan man bør prioritere elementerne i programmet, hvor de elementer der har den største difference imellem betydningen og tilfredsheden bør prioriteres højest. Om der bør informeres yderligere om betydningen af de enkelte elementer i programmet inden kompetenceudviklingen gennemføres for at øge deltagernes motivation for emnet (dette gælder for emner, hvor respondenterne vurderer betydningen lav, mens kunden til uddannelsesprogrammet vurderer betydningen høj). Kompetencetilfredshedsindekset er hermed et væsentligt værktøj ved tilrettelægningen og gennemførelsen af udviklingsprogrammer, hvor man ved aktiv brug af de informationer, der ligger i indekset kan undgå, at der spildes ressourcer på emner, der har lav relevans for organisationen. Samtidig kan man benytte indekset til på forhånd at sikre, at man inddrager målgruppens forventninger i kompetenceudviklingen, således at man herigennem øger effekten af aktiviteterne. I tabel 1 er der vist et eksempel på beregningen af et KTI blandt nogle personer, der stod overfor at skulle uddannes til at varetage en ny funktion som superbrugere på informatikområdet i en stor kommune. Tabel 1: Kompetencetilfredshedsindekset blandt superbrugerne i kommune X. Emne Betydning (Wi) Tilfredshed (Ci) Relativ vægt (Rwi) Indsatsområde Prioritet Analyser af IT-uddannelsesbehovene i 4,08 2,46 0,084 1,62 8 afdelingen Udvikling af IT-kurser 4,23 2,31 0,088 1,92 2 Undervisning på IT-kurser 4,31 2,46 0,089 1,85 3 Hjælpe og vejlede brugere 4,77 3,08 0,098 1,69 5 Instruere nye medarbejdere i programmerne 4,92 2,85 0,102 2,08 1 Fungere som sparringspartner og teste nye 3,92 2,62 0,081 1,31 11 programmer for IT-kontoret Færdigheder i Windows 95 4,31 2,85 0,089 1,45 10 Færdigheder i Word 4,62 3,08 0,096 1,54 9 Færdigheder i Excel 4,38 2,62 0,091 1,77 4 Færdigheder i Schedule+ (som kalendersystem) 4,38 2,69 0,091 1,69 5 Færdigheder i Exchange (som e-post) 4,38 2,69 0,091 1,69 5 Samlet vægt 48,3 Kompetence Tilfredsheds Index (KTI) 2,68 Som det fremgår af tabellen, prioriterede de kommende superbrugere udvikling af deres kompetence indenfor de pædagogiske områder højere end udvikling af deres færdigheder som superbrugere i programmerne. Og dette var en overraskelse for IT-kontoret, der var kunden til uddannelsen. IT-kontoret havde således planlagt at der primært skulle satses på den faglige uddannelse af superbrugerne og sekundært på udvikling af superbrugernes pædagogiske færdigheder. Samtidig viste en mere detaljeret analyse af superbrugernes kompetence indenfor de enkelte programmer, at den faglige uddannelse kunne komprimeres langt mere end oprindeligt planlagt, hvorved kommunen kunne reducere investeringen i uddannelsen med ca kr. Samtidig fik K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 9

10 kommunen et uddannelsesprogram, der var skræddersyet behovene i målgruppen og dermed et uddannelsesprogram, der havde en langt højere effekt end det, der oprindeligt var planlagt. Måling af Deltager Tilfredsheds Indekset (DTI). Målingen af tilstedeværelsen af de pædagogiske forudsætninger foretages bedst ved at måle den spontane tilfredshed blandt deltagerne, umiddelbart efter uddannelsen er gennemført. En isoleret måling af den spontane tilfredshed har imidlertid den begrænsning (udover at den ikke viser, hvor meget aktiviteten reelt forandrer), at den ikke tager højde for deltagernes behov for træning. Man kan i mange uddannelsessammenhænge være godt tilfreds med den måde uddannelsen blev gennemført på, men ikke føle at uddannelsen har nogen relevans. Vi kender sikkert alle bemærkninger som det var et udmærket kursus og en dygtig underviser. Jeg tror at mange kan have stor glæde af træningen, men for mig. Tilfredsheden er altså høj, men effekten lav, da deltageren ikke føler noget behov for træningen. Tilstedeværelsen af denne effekthæmmende faktor kan måles ved at man, udover at spørge om tilfredsheden, også spørger om betydningen af træningen (de jobmæssige forudsætninger). Når man både kender tilfredsheden og betydningen kan man herefter beregne den relative tilfredshed eller DTI (Deltager Tilfredsheds Indeks) efter samme metode, som blev anvendt ved beregning af KTI. Før man kan beregne DTI, må man først opdele uddannelsen i en række moduler. Deltagerne skal herefter evaluere hvert modul, således at de både angiver betydningen og tilfredsheden med det enkelte modul, hvorefter den gennemsnitlige betydning (Wi) og den gennemsnitlige tilfredshed (Ci) kan beregnes. Den afgørende faktor ved beregningen af DTI er, som ved beregningen af KTI, det enkelte moduls relative vægt (Rwi), der beregnes ved at dividere den samlede vægt ( WI) med det enkelte moduls vægt (Wi). DTI er herefter et simpelt vejet gennemsnit: DTI = RWI*C1 + RW2*C2.Wn*CN (n = antal moduler) For vurderingen af den forventede effekt af træningen er denne metode afgørende, idet der herved tages højde for den anden forudsætning for uddannelseseffekten tilstedeværelsen af et erkendt behov. K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 10

11 I nedenstående tabel er der vist et konkret eksempel på, hvordan beregningen kan anvendes i praksis. Bemærk, at der også er angivet de væsentligste indsatsområder, hvormed menes de områder, det er vigtigst at videreudvikle, hvis træningens samlede effekt skal øges. Beregningen er vist for et kursus i forhandlingsteknik, hvor der er anvendt et spørgeskema med en skala fra 1 til 5 for både betydning og tilfredshed. Tabel 2: Beregning af DTI for et kursus i kundeservice og forhandlingsteknik. Emne Betydning Tilfredshed Relativ vægt Indsatsområde Prioritet Wi Ci Rwi Adfærdsformer 4,33 4,33 0,14 4,48 3 Servicebegrebet 4,33 5,00 0,14 5,16 7 Kundens valg af leverandør 4,00 4,33 0,13 4,48 6 Kommunikation 4,67 4,00 0,15 3,84 1 Styring og opbygning af kundesamtalen 4,67 4,33 0,15 4,16 2 Præsentation af løsningen 4,33 4,33 0,14 4,48 3 Situationsspil 5,00 5,00 0,16 4,48 5 Samlede vægt 31,33 1 DTI = 4,48 I eksemplet kan man for det første se, at den totale deltagertilfredshed er meget høj (4,48 på en skala hvor 5 er maksimum). Og man kan dermed konstatere at de jobmæssige forudsætninger (at deltagerne finder uddannelsen af stor betydning for udførelsen af deres arbejde) og de pædagogiske forudsætninger (overensstemmelse mellem pædagogiske mål og midler samt underviserens formidlingsevne og accept) har været tilstede ved undervisningen. Herudover kan man ud fra tabellen konstatere, at såfremt man en anden gang skal gennemføre kurset og ønsker at øge DTI, skal man først og fremmest forbedre modulet kommunikation da dette modul er indsatsområde nummer 1. Endelig kan man konstatere at tre moduler (adfærdsformer, servicebegrebet og præsentation af løsningen) har den laveste betydning, og det derfor er indenfor disse områder man kan reducere i kurset, hvis dette er ønsket. Måling af Loyalitets Indikatorerne (LI). Som det fremgår af navnet er formålet med målingen af Loyalitets Indikatorerne, at få en indikation af, i hvilket omfang deltagerne, efter at have gennemført undervisningen, vil være loyale overfor indholdet i uddannelsen det vil sige at få en indikation af om uddannelsen vil blive anvendt. Det teoretiske grundlag for målingen af LI er hentet fra Hackmans og Oldhams Jobcaracteristics Model (kilde 3). Når denne model anvendes er det fordi den siger noget om de parametre, der er afgørende for, hvilke opgaver medarbejderne vælger at fokusere på i jobbet. Det afgørende for medarbejdernes fokus, er som illustreret i figur 6, opgavens identitet og faglige afveksling, selvstændigheden i opgaveløsningen og den feedback medarbejderne modtager vedrørende kvaliteten af opgavens udførelse (den ledelsesmæssige fokus). K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 11

12 Figur 6: Hackman & Oldhams Jobcaracteristics Model Indre Jobdimension Kritisk psykologisk tilstand Resultat Faglig afveksling Opgave identitet Opgave betydning Selvstændighed Tilbagemelding Oplevelse af meningsfyldt arbejde Oplevelse af ansvar for arbejdsresultat Kendskab til de faktiske resultater af arbejdet Høj indre arbejdsmotivation Arbejdsydelse af høj kvalitet Stor tilfredshed med arbejdet Lavt fravær og udskiftning Kilde 3. Målingen af LI gennemføres ved at stille deltagerne i uddannelsesprogrammet en række spørgsmål vedrørende de forhold der jfr. figur 6 er afgørende for deltagernes motivation for at anvende uddannelsen. Deltagerne bliver således bedt om, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget uenig og 5 er meget enig, at tage stilling til gyldigheden af en række udsagn (vigtigheden af indholdet i uddannelsen, synligheden ved anvendelsen af indholdet i uddannelsen, muligheden for selvstændigt at anvende uddannelsen, sandsynligheden for feedback ved anvendelse af uddannelsen etc.). LI beregnes herefter som et simpelt gennemsnit af besvarelserne for hvert enkelt udsagn og for samtlige udsagn. I nedenstående tabel er der vist et eksempel på en LI-måling fra en større produktionsvirksomhed. I eksemplet havde man valgt at iværksætte en omfattende kaskaderingsproces, hvor der i første omgang skulle uddannes en række interne konsulenter (facilitatorer), som fik til opgave, at udvikle træningsmaterialet til kaskaden og støtte lederne i kaskaderingen. Tabel 3: Loyalitets Indikatorerne ved uddannelsen af interne forandringskonsulenter i et OUprojekt. Udsagn Gennemsnitlig enighed Enighed Gennemførelse af kaskaden er afgørende for realisering 4,8 Helt enig af organisationens mål Kaskaden er meget efterspurgt i organisationen 3,2 Hverken enig eller uenig Jeg er meget motiveret for at undervise på kaskaden 4,9 Helt enig Resultaterne af kaskaden afhænger af min indsats 4,2 Delvis enig Det vil være tydeligt, hvilke resultater jeg opnår når jeg 4,4 Delvis enig underviser på kaskaden. Jeg vil modtage feedback på min undervisning 5,0 Helt enig Note: Deltagerne blev bedt om at markere hvor enige de var i udsagnene på en fem-punktsskala fra helt uenig til helt enig hvorefter gennemsnittet er beregnet ved at tildele hver svarmulighed en karakter fra 1-5. K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 12

13 Som det fremgår af tabellen, viste LI i det konkrete tilfælde, at der var en stærk motivation blandt deltagerne for at anvende uddannelsen. Der var imidlertid et væsentligt problem vedrørende organisationens efterspørgsel af uddannelsen. Man havde således svigtet opgaven med at informere og motivere organisationen for emnet, og kunne forvente, såfremt man ikke gjorde yderligere for at mobilisere organisationen for uddannelsen, at effekten ville være meget begrænset på trods af deltagernes stærke motivation og uddannelsens store betydning for realiseringen af organisationens strategiske mål. I det konkrete tilfælde lykkedes det at sikre effekten af uddannelsesprogrammet ved at iværksætte en række korrigerende handlinger. Man besluttede således, at udskyde den resterende del af træningsprogrammet til en ekstern kundetilfredshedsmåling havde dokumenteret organisationens behov for træningsprogrammet. Og der blev ligeledes iværksat et omfattende informations- og mobiliseringsprogram, hvor direktionen gik i dialog med alle medarbejderne om de bagvedliggende årsager til uddannelsen og de strategiske mål. Pointen i eksemplet er, at såfremt målingen af LI ikke var gennemført, havde organisationen, på trods af en omfattende kompetenceanalyse og etablering af et veludbygget effektmålingsprogram for uddannelsen, ikke været opmærksom på implementeringsbarriererne, og investeringen i uddannelsesprogrammet havde derfor ikke givet den ønskede effekt. Konklusion. Der investeres store summer i voksen- og efteruddannelse i Danmark i privat såvel som offentligt regi. Undersøgelser har således vist, at godt 2% af bruttonationalproduktet anvendes på efteruddannelse, og at ca. 1/3 af investeringerne foretages af private virksomheder (kilde 9). Og der er ingen tvivl om, at investeringerne fremover vil vokse som en konsekvens af den stigende forandringshastighed i samfundet. De store investeringer i efteruddannelse har naturligt rejst en øget fokus på, hvilken effekt der er af efteruddannelsesaktiviteterne. I første omgang i form af et ønske om at kunne identificere om investeringerne også giver de ønskede resultater (om den tilstræbte effekt realiseres). Denne form for effektmåling er naturligvis også vigtig, men har den begrænsning, at den som alle andre resultatmålinger er bagudrettet. Effekten opgøres således først når investeringen er foretaget og måske er mere eller mindre spildt. Dette har naturligt fået mange organisationsteoretikere og HRM-medarbejdere til at efterspørge metoder til, hvordan man i højere grad kan arbejde fremadrettet og på forhånd effektsikre uddannelsesinvesteringerne, således at ressourcerne ikke benyttes forkert. I denne artikel har vi givet et bud på, hvordan man i praksis, gennem en struktureret udviklingsmodel, støttet af tre enkle målinger (Kompetencetilfredsheds Indekset, Deltagertilfredsheds Indekset og Loyalitets Indikatoren), kan skabe et faktuelt grundlag for udviklingsarbejdet og sikre, at udviklingsaktiviteterne når de tilstræbte mål ved anvendelse af så få ressourcer som muligt. K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 13

14 Kildeoversigt: 1. Guldbrandsen, Klaus (1995): Hvordan dokumenteres og optimeres effekten af virksomhedens uddannelsesaktiviteter (Børsens artikelsamling Virksomhedens strategi og udvikling ) 2. Asmussen, Niels og Christensen, Poul B. (1988): Uddannelsesplanlægning transformation og evaluering (Asmussen) 3. Hackmann, J. R. og Oldham, G. R. (1979): Work Design (Addison Wesley) 4. Villemoes, Niels (1985): Personalepolitikken et ledelsesværktøj (Noter til cand. merc. Undervisningen, HHÅ). 5. El-Salanti, Nadia (1995): Uddannelse med udbytte effektsikring og effektmåling (Dansk Industri). 6. Mandag Morgen, Strategisk Forum (April 1995): De menneskelige ressourcer, Arbejdsmarkedets behov for en ny kompetencestrategi 7. Dahlgaard, Jens Jørgen og Kristensen, Kai (1992): Vejen til kvalitet (Centrum) 8. Bratton, John og Gold, Jeffrey (1994): Human Ressource Management Theory and Practice (Macmillan Press Ltd) 9. Bramming, Pia og Larsen, Henrik Holt (1995): Kompetenceudvikling en nøgle til konkurrenceevne? (Dansk Management Forum) K&K Lederudvikling A/S 1997 Side 14

Effektmåling af uddannelse. af direktør, cand. merc. Klaus Guldbrandsen. K&K Lederudvikling A/S www.kk-leder.dk

Effektmåling af uddannelse. af direktør, cand. merc. Klaus Guldbrandsen. K&K Lederudvikling A/S www.kk-leder.dk Effektmåling af uddannelse af direktør, cand. merc. Klaus Guldbrandsen K&K Lederudvikling A/S www.kk-leder.dk K&K Lederudvikling A/S 2002 1. Indledning Vi befinder os i en tid med knappe ressourcer, hvor

Læs mere

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode

SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode SUCCESS CASE EVALUERING Strategi og Metode PKL-PUF ÅRSMØDE 6. maj 2014 2 THE SUCCESS CASE METHOD (SCM) BAGGRUND En forskningsbaseret metode til at evaluere effekt af uddannelse i den kontekst, hvor den

Læs mere

Ledelseskvaliteten kan den måles

Ledelseskvaliteten kan den måles 9. Virksomheds 5. Processer 1. Lederskab Ledelseskvaliteten kan den måles Af Jan Wittrup, Adm. Direktør og Executive Advisor Fokus på balancerede indsatser for at skabe balancerede er et eksempel på Excellent

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere

Netværksmåling - Samarbejdspartnere Netværksmåling - Samarbejdspartnere Juni 211 Svarprocent: 45% (133 svar ud af 294 mulige) Netværksrapport Indhold Indhold Overordnet vurdering Vurdering af den overordnede tilfredshed 4 Specifikke spørgsmål

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første

Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første Kære læser Velkommen til nyhedsbrev nr. 1, 2006 fra The Coaching Company. I dette første nyhedsbrev kan du læse det spændende interview med HR direktør Jette Husum og Generaldirektør Kenneth Plummer fra

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling

Udkast. Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P. Delpolitik Kompetenceudvikling Udkast Kunsten er det, man ikke kan! - hvis man kunne, var det jo ingen kunst Storm P Delpolitik Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Assens Kommune Kompetenceudvikling - en forudsætning for vækst

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på Værd at vide om 360 Lederevaluering på 1. Baggrund og formål I University College Lillebælt er det hensigten, både at styrke den enkelte leder og udvikle dennes lederkompetencer, og at bringe den enkelte

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole

Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Kompetenceudviklingspolitik - for medarbejdere og ledere ved Herningsholm Erhvervsskole Den vigtigste ressource for Herningsholm Erhvervsskole er de menneskelige ressourcer i form af medarbejdere og ledere.

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik

Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Chaufførerne er nøglen til en attraktiv kollektiv trafik Er chaufførerne dygtige og positive, bliver kunderne tilfredse og de anbefaler andre at bruge bussen. Målinger fra uddannelses- og bonusprogram

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Hvad er effekten af efteruddannelse

Hvad er effekten af efteruddannelse Hvad er effekten af efteruddannelse Kursus-og Udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen. En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD)

FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) FORANDRINGS- LEDELSE OG PARATHED KOMMUNERNES SYGEDAGPENGE SYSTEM (KSD) PARATHEDSANALYSE Kommunespecifikke produkter * Formulér SMARTe mål Udarbejd plan for uddannelse af øvrige brugere Udfør konfigureringsopgaver

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest.

LEA. det er ikke et pigenavn, men et testværktøj. Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest. LEA det er ikke et pigenavn, men et testværktøj Morgenmøde 10. Februar 2017 v/organisationspsykolog Tina Aaen Geest Program Hvad er LEA? Præsentation af LEA som værktøj Baggrund for udviklingen af LEA

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere