Oversigt over valgfag - efterår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over valgfag - efterår 2015"

Transkript

1 Oversigt over valgfag - efterår 2015 International Virksomhedskommunikation Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation , Krisekommunikation og omdømmehåndtering , Negotiation Skills How to be a better negotiator and get the right results Forhandlingsteknik Bliv en bedre forhandler og få de rigtige resultater , Creativity Kreativitet , Decision making, judgement, and cognition Beslutningstagning, dom, og kognition , Language and Globalization (obligatorisk fag på IVK/kommunikation og IVK/international marketing) Sprog og globalisering (Kan vælges som valgfag af PBA) , Branding (obligatorisk fag på IVK/kommunikation) Branding (Kan vælges som valgfag af PBA og IVK/international marketing) , Internationaliseringsstrategier (obligatorisk fag på IVK/international marketing) Strategies for Internationalization (Kan vælges som valgfag af PBA og IVK/kommunikation) Du har også mulighed for at vælge valgfag ved andre studier. Se i nedenstående link. Studienævnet for International Virksomhedskommunikation i Odense har forhåndsgodkendte fag. Se dette på: eseplan Institut for Virksomhedsledelse udbyder følgende valgfag: -_Slagelse/HA-generel/Studiestart+01,-d-,09,-d-,2012 IVK studerende skal efter endt uddannelse have 20 ECTS valgfag PBA studerende skal efter endt uddannelse have 3 valgfag. Heraf skal 30 ECTS ligge inden for engelsk Du skal melde dig til det/de ønskede fag på studenterselvbetjeningen mellem den maj 2015 https://sso.sdu.dk/

2 Krisekommunikation og omdømmehåndtering Underviser: Astrid Jensen, vicestudieleder 2 timer ugentlig i gennemsnit Efter endt kursus skal den studerende have: Viden om relevante teorier i forbindelse med virksomhedskriser, krisekommunikation og strategisk omdømmehåndtering. Færdigheder i analyse af organisationers kommunikation i en krise, samt analyse af relevant strategisk håndtering af organisationens omdømme. Kompetence til at svare på spørgsmålene: Hvorfor opstår kriser? Hvordan påvirker virksomhedernes øgede fokus på social ansvarlighed (CSR) dens krisekommunikation og omdømmehåndtering? Hvordan bidrager udbredelsen af informationsteknologi og sociale medier til kriser og vores opfattelse af disse? c. Undervisningsfagets indhold: Målet med kurset er at give de studerende en forståelse af virksomhedskriser, krisekommunikation, social ansvarlighed, issues management og omdømmehåndtering (reputation management). Undervisningen er på dansk. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og studenteroplæg. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktivlæring og aktiverende undervisning beskrevet i 6. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum: 500 sider f. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på studiets valgfag lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1 til 6, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave på 8 normalsider pr. studerende om et selvvalgt emne inden for kursets ramme (ca enheder pr. side) Flere deltagere: Op til 3 studerende må bidrage til opgave. Hver deltagers bidrag skal tydeligt fremgå og vil blive bedømt individuelt Intern, 1 eksaminator Bedømmelse: 7-trinsskala

3 Negotiation Skills How to be a better negotiator and get the right results Forhandlingsteknik Bliv en bedre forhandler og få de rigtige resultater Underviser: Lektor, Robert Ibsen, cand.ling.merc. og HD(A) 2 timer pr. uge i gennemsnit Faget vil gøre de studerende i stand til at analysere en given situation, vælge en forhandlingsstrategi og tilhørende kommunikationsstrategi, forberede og gennemføre en forhandling og efterfølgende opsamle læringspunkter fra forhandlingen. c. Undervisningsfagets indhold: Faget giver en grundig introduktion til en række centrale forhold inden for forhandling: - analyse af relationen og magtforholdet mellem de forhandlende parter - en forståelse for forhandlingens væsen og hvad der skal til for at øve indflydelse på andre - valg af strategi i forhold til de ønskede mål hvad er vigtigt: resultatet og/eller relationen? - forståelse for og anvendelse af diverse taktikker ved selve forhandlingens gennemførelse - en række kommunikationsstrategier herunder spørgeteknik, lytteteknik, kropssprogets betydning etc. - gennemgang af værktøjer til forberedelse, gennemførelse og evaluering af en forhandling d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen vil bestå af en kombination af - input (teoretisk og praktisk) mhp. indlæring af fagets substans - en lang række øvelser til fastholdelse af læringspunkter - materialer: lærebog, slides, artikler etc. e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på studiets valgfag lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencemål, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. f. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave baseret på case, ca. 8 sider. Tid: En uge Intern censur Bedømmelse: 7-trinsskala g. Andet: Max. deltagerantal: 40 studerende

4 Creativity Kreativitet (For all PBA and IVK) Instructor: Erin Beatty a. Teaching (undervisningens omfang): 2 hours lectures per week b. Description of qualifications (målbeskrivelse): The aim of the course is to provide the student with an understanding of contemporary creativity theory and research. The student will also gain the practical skills necessary to define a problem and propose a creative solution that is theoretically informed. c. Course description (undervisningsfagets indhold): An introduction to the psychological study of creativity as it pertains to both individuals and groups. This course will cover topics such as modern theories of creativity, creativity assessment, and the relationship between creativity and individual differences such as intelligence and personality. Looking beyond the individual it will cover creativity within organisations including group creativity, management of creativity and training creativity. The course text book will be Sawyer, R. K. (2011). Explaining creativity: The science of human innovation. Oxford University Press. d. Forms of instruction (undervisnings- og arbejdsformer): Teaching methods may include lectures, written assignments, and student participation where possible. The language of instruction is English. e. Grading and assessment (eksamensbestemmelser): The course will be examined around a student take-home essay that investigates contemporary problem that is in need of a creative solution. Students will have to support their decision making by using available peer reviewed literature. Exam: Size: Grading: Assessment: ECTS: Take Home assignment 8-10 pages in English Internal. 1 examiner 7-point grading scale

5 Decision making, judgement, and cognition Beslutningstagning, dom, og kognition (For all PBA and IVK) Instructor: Stephen J. Cowley and Davide Secchi a. Teaching (undervisningens omfang): 2 hours lectures per week b. Description of qualifications (målbeskrivelse): The aim of the course is to provide the student with the theoretical insights and practical skills necessary for investigating decision making by using either quantitative/experimental work and/or detailed analysis of qualitative data. c. Course description (undervisningsfagets indhold): What does (or does not) make decisions rational? The course focuses on how cognitive processes influence judgment and decision making. It begins by presenting the classic view of heuristics and biases and, having identified limitations to this view, addresses social influences on decision making. When negotiating a salary or closing a deal, making decisions on mergers and acquisitions or embracing socially responsible behaviors, organizations face the limits of rational thinking. The course will be of value to all working in organizations - it will show the power of hunches, reasoning and emotion. It will also establish both the value and the dangers of making decisions together, pointing at potentials to improve or decrease rational thinking. The core reading will be a selection of chapters from: Secchi, D. (2011). Extendable Rationality: Understanding Decision Making in Organizations. New York: Springer. d. Forms of instruction (undervisnings- og arbejdsformer): Teaching methods may include lectures, tutorials, student presentations, workshops and written assignments. The language of instruction is English. e. Grading and assessment (eksamensbestemmelser): The course will be examined around a student take-home essay that investigates decision making by using either quantitative/experimental work and/or detailed analysis of qualitative data: Exam: Size: Grading: Assessment: ECTS: Take Home assignment 5-8 pages in English Internal. 1 examiner 7-point grading scale

6 Language and Globalization (obligatorisk fag på IVK/kommunikation og international marketing) Sprog og globalisering (Kan vælges som valgfag af PBA) 2 timer ugentlige i gennemsnit Efter endt kursus skal den studerende kunne - selvstændigt at tilegne sig viden om udvalgte emner og aktuelle problemstillinger i den engelsktalende verden - formidle denne viden mundtligt og skriftligt c. Undervisningsfagets indhold: Kurset vil koncentrere sig om aktuelle problemstillinger i den engelsktalende verden belyst gennem globale medier, forskningsresultater, film, mv. Vægten vil blive lagt på at perspektivere og gå i dybden med de valgte emner. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Kurset består i en kombination af holdundervisning, diskussioner, et seminar forløb og mundtlige oplæg, hvor der lægges vægt på, at den studerende kan arbejde selvstændigt med kursets emner. e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på 6. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, beskrevet i 1, særligt pkt. 1-3, 7-13, 15 og 16 som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskala bekendtgørelsen. f. Eksamensbestemmelser: Faget afsluttes med en mundtlig prøve inden for kursets pensum. Prøven tager sit udgangspunkt i en eller flere tekster på engelsk. Omfang 2 3 normalsider. Den studerende skal lave et mundtligt resumé af teksten på ca. 5 minutter, som efterfølges af en samtale på engelsk om tekstens emne. Prøveform: Varighed: Forberedelse: Hjælpemidler: Bedømmelse: Vægtning: Mundtlig prøve 20 min. inkl. censur 40 min. 1 engelsk-engelsk ordbog i forberedelsestiden. Noter udarbejdet i forberedelsestiden må medbringes ved eksaminationen. Ekstern 7-trinsskala Der gives én karakter som udtryk for en helhedsbedømmelse af forståelse og formidlingsevne

7 Branding, (obligatorisk fag på IVK/kommunikation) Branding (Kan vælges som valgfag af PBA og IVK/international marketing) 2 timer ugentligt i gennemsnit Formålet med kurset er, at de studerende oparbejder en forståelse af brandingbegrebet. Kurset skal kvalificere den studerende til at kunne - analysere en virksomheds brandingstrategier - vurdere fordele og ulemper ved forskellige strategier - udforme brandingstrategier - konstruere story Telling på strategisk såvel som operationelt niveau c. Undervisningens indhold: Kurset introducerer de studerende til en kommunikationsteoretisk forståelse af branding. På kurset gennemgås de vigtigste brandingstrategier inden for corporatebrandingog produkt branding. Herunder storytelling, som behandles indgående. Her vil de studerende blive introduceret til grundlæggende modeller som f.eks. aktantmodellen, berettermodellen og de fem nyhedskriterier. Desuden inddrages begreber og temaer som brand equity, co-branding, og celebrity branding i undervisningen. d. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen på kurset tilrettelægges som dialogbaseret holdundervisning med inddragelse af småopgaver som præsenteres på holdet. e. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til karakterbekendtgørelsen, eksamensformen og niveauet på bacheloruddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 2, særligt pkt. 8, 9-12og som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. f. Pensum: Ca. 600 sider g. Eksamensbestemmelser: Faget afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en synopsis, som skal udarbejdes individuelt. Den studerende udarbejder selv en problemformulering, som ligger inden for fagets pensum og som godkendes af underviseren på holdet. De studerende sættes i gang med synopsen i sidste halvdel af semestret. Mundtlig prøve: Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den afleverede synopsis, men kan omfatter hele pensum. Ved den mundtlige eksamination får den studerende 5 minutter til at forklare og uddybe et aspekt af synopsis, hvorefter eksaminationen fortsætter som en dialog med spørgsmål fra eksaminator og censor. Varighed: Forberedelse: Hjælpemidler: Bedømmelse: Vægtning: 20 min. inkl. censur Nej Synopsis samt evt. noter og præsentationsmateriale Intern prøve. 2 eksaminatorer 7-trinsskala

8 Internationaliseringsstrategier (obligatorisk fag på IVK/international marketing) Strategies for Internationalization (Kan vælges som valgfag af PBA og IVK/kommunikation) 2 timer ugentlige i gennemsnit Kurset omhandler internationaliseringsprocessen. Målet er at give den studerende en forståelse af forskellige eksportmotiver. De skal kunne udforme internationaliseringsstrategier ud fra hensyn til virksomhedens størrelse og økonomi. Efter endt kursus skal den studerende kunne: - redegøre for forskellige eksportmotiver - foretage landeudvælgelse på baggrund af relevante kriterier - anbefale indtrængningsstrategier - vurdere fordele og ulemper ved forskellige distributionsstrategier på målmarkedet - give begrundede anbefalinger om prisfastsættelse Undervisningens indhold: Kurset omhandler eksportmotiver, markedsudvælgelse, internationaliseringsstrategier, markedspenetreringsstrategier og distributionsformer, prisfastsættelse samt produktovervejelser og serviceparametre. c. Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen er baseret på en vekselvirkning mellem forelæsning, diskussion, opgaveløsning, caseløsning og præsentationer. Undervisningen er anvendelsesorienteret, idet den træner de studerende i at løse forskellige opgaver som de senere kan blive stillet overfor i erhvervslivet ligesom arbejdsformen er tilrettelagt mod at træne de studerende i de udprøvningsformer, de vil blive stillet overfor under uddannelsen. Den studerende skal i undervisningen trænes i at stille de rigtige spørgsmål og skal derfor indgå i et opponeringsforløb i løbet af semestret. Fremlæggelse og opponering foregår gruppevis på baggrund af en projektrapport, som skal være et forslag til en internationaliseringsstrategi for en faktisk virksomhed. Projektet skal indeholde en markedsudvælgelse baseret på landebeskrivelser ud fra sekundære data. Projektrapporten udarbejdes i første halvdel af semestret. Omfang: Projektet skal have et omfang på 4-6 normalsider pr. studerende, dog minimum 15 normalsider pr. projekt eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. d. Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på 3. semester lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 3, 4, 5,, 8, 9-12 som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. e. Eksamensbestemmelser: Prøveform: Skriftlig prøve under tilsyn med computer Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle hjælpemidler Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN SLAGELSE

STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN SLAGELSE STUDIEORDNING 2011 Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN

BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET START 2015 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 4 I. Bestemmelser for

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation 2013 Studieordning 2013 Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse Syddansk Universitet, Kolding Start 2013 www.sdu.dk 1 BA i Bibliotekskundskab

Læs mere

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København

STUDIEORDNING. for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi. HA(psyk.) Handelshøjskolen i København STUDIEORDNING for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi/psykologi HA(psyk.) Handelshøjskolen i København 2009 I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor-

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Fælles del Studieordning, august 2015 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Fællesdel revideret 1. august 2014 Institutionsdel revideret august 2015 0 Fælles del Indhold Fælles

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning, august 2014

Studieordning, august 2014 Fælles del Studieordning, august 2014 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Revideret 1. august 2014 0 Fælles del Indholdsfortegnelse Fælles del: 1. Uddannelsens struktur...

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 24 05 2011 Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere