arbejdsmiljøorganisationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arbejdsmiljøorganisationen"

Transkript

1 GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1

2 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som ansatte? 4 Virksomheder med under 10 ansatte 5 Virksomheder med ansatte 5 Virksomheder med 35 ansatte og derover 5 Hvordan fastlægger I antal grupper og udvalg? 5 Valg/udpegning af medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen 6 Opgaver 6 Det daglige praktiske arbejdsmiljøarbejde 6 Det strategiske arbejdsmiljøarbejde 7 Det årlige møde om arbejdsmiljø 7 Uddannelse 8 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse 8 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 9 Hvem behøver ikke uddannelse? 10 Kompetenceplan 10 SIDE 2

3 GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen Alle virksomheder har i følge arbejdsmiljøloven de samme arbejdsmiljøopgaver, som skal løses i et samarbejde mellem arbejdsgiver og medarbejdere. Virksomheder med 10 ansatte og derover skal endvidere etablere en formel arbejdsmiljøorganisation (AMO). I denne pjece er der særligt fokus på de krav, der følger af de ændringer om organisering af arbejdsmiljøarbejdet, som trådte i kraft 1. oktober Med disse får virksomhederne nye og mere fleksible muligheder for at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Samtidig er begrebsapparatet moderniseret. Det betyder, at sikkerhedsorganisationen fremover kaldes arbejdsmiljøorganisation, sikkerhedsrepræsentanter fremover kaldes arbejdsmiljørepræsentanter osv. Der er indført en årlig arbejdsmiljødrøftelse for samtlige virksomheder også dem med under 10 ansatte. Og den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er blevet kortere, men følges til gengæld op af tilbud om løbende kompetenceudvikling. Denne pjece giver et overblik over de regler, der i dag gælder for organisering af og samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation Virksomheder med op til ni ansatte er fritaget fra kravene om at organisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i en formel arbejdsmiljøorganisation. Her skal arbejdsgiveren sørge for, at der gennem løbende personlig dialog med de ansatte samarbejdes om løsning af virksomhedens sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Se afsnittet om det årlige møde om arbejdsmiljø. Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation Arbejdsmiljøarbejdet skal organiseres, når virksomheden har 10 eller flere ansatte. Afhængig af virksomhedens størrelse skal det organiseres i en eller flere arbejdsmiljøgrupper. Virksomheder med 35 ansatte og derover skal desuden oprette et eller flere arbejdsmiljøudvalg. For virksomheder, der udfører arbejde på midlertidige og skiftende arbejdspladser, gælder særlige regler. De er ikke medtaget her. SIDE 3

4 En arbejdsmiljøgruppe består af en medarbejderrepræsentant og en lederrepræsentant. Arbejdsmiljøudvalget består af medlemmer fra arbejdsmiljøgrupperne. Hvis der på virksomheden er én eller to arbejdsmiljøgrupper, udgør disse arbejdsmiljøudvalget. Hvis der på virksomheden er flere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne imellem sig to til at indgå i udvalget, og på samme vis vælger lederrepræsentanterne to til at indgå i udvalget. Udvalget skal desuden have en formand, som i reglen er virksomhedens leder/chef, der er udpeget til at handle på ledelsens vegne. 1-9 ansatte ansatte 35 og flere ansatte Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Nej Ja Ja Arbejdsmiljøgrupper Nej Ja Antal: nærhedsprincip Ja Antal: nærhedsprincip Arbejdsmiljøudvalg Nej Nej Ja Årligt arbejdsmiljømøde Ja Ja Ja Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Tilbud om supplerende arbejdsmiljøuddannelse Nej Ja Ja Nej Ja Ja Hvem betragtes som ansatte? Alle ansatte i alle afdelinger og filialer under samme selskab (CVR-nummer) medregnes. Det vil også sige elever, vikarer, medarbejdere der arbejder hjemmefra og i udgangspunktet også ansatte på særlige vilkår. Følgende personer indgår dog ikke i opgørelsen: Ansatte der arbejder under 10 timer om ugen i butikker, kontor/administrativt arbejde. Ansatte der udelukkende arbejder i udlandet. Arbejdsledere en ansat, der udelukkende eller i det væsentlige arbejder på arbejdsgiverens vegne med at lede eller føre tilsyn med arbejdet. SIDE 4

5 Arbejdsgivere personen, der leder virksomheden eller deltager i ledelsen for eksempel den administrerende direktør. Familie, der hører til arbejdsgiverens husstand, medmindre der er andre ansatte. Virksomheder med under 10 ansatte Her er der ikke krav til en formel arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøarbejdet skal foregå via en løbende kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren og de ansatte, så eventuelle problemer løses hurtigt og effektivt. Virksomheder med ansatte Arbejdsmiljøsamarbejdet organiseres som minimum i én arbejdsmiljøgruppe, med én arbejdsmiljørepræsentant og én udpeget leder, som også kan være arbejdsgiveren. Det daglige, praktiske arbejdsmiljøsamarbejde bliver varetaget af denne arbejdsmiljøgruppe, som også deltager i det mere strategiske og planlæggende arbejde sammen med en formand for arbejdsmiljøorganisationen. Det er arbejdsgiveren eller en af denne udpeget ansvarlig repræsentant, der kan handle på arbejdsgiverens vegne, der er formand. Virksomheder med 35 ansatte og derover Der etableres én eller flere arbejdsmiljøgrupper til at varetage det daglige, praktiske arbejdsmiljøarbejde og et eller flere arbejdsmiljøudvalg med en formand til varetagelse af det planlæggende, strategiske arbejdsmiljøarbejde. Hvordan fastlægger I antal grupper og udvalg? Det endelige antal arbejdsmiljøgrupper og -udvalg bliver fastlagt på virksomheden i samarbejde mellem ledelse og de ansatte i arbejdsmiljøorganisationen. Er der et arbejdsmiljøudvalg, foregår drøftelserne her. Arbejdsgiveren har altid det endelige ord. Der er en høj grad af fleksibilitet forbundet med organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, så det passer til virksomhedens behov og struktur. De forhold, som skal indgå i drøftelserne, er: Virksomhedens ledelses- og samarbejdsstruktur. Virksomhedens arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed og forskellighed. Antal geografisk adskilte afdelinger samt afstanden imellem dem. SIDE 5

6 Hvordan sikrer vi, at der er tilstrækkelig tid, ressourcer og praktisk mulighed for at udføre de relevante arbejdsmiljøopgaver; for eksempel arbejdspladsvurdering (APV)? Har ledelsesrepræsentanten den fornødne viden om virksomhedens produktion/ydelse mv.? Valg/udpegning af medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøorganisationen bliver valgt for to år ad gangen, medmindre en valgperiode på op til fire år er aftalt. Arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt af sine kolleger, og arbejdslederen bliver udpeget af arbejdsgiver. Hvis ingen ansatte ønsker at stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant, varetager arbejdsgiveren eller arbejdslederen alene arbejdsmiljøgruppens funktion. Arbejdsgiveren har pligt til med jævne mellemrum at opfordre de ansatte til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant iblandt sig. Læs mere om valg/udpegning på under arbejdsmiljø. Opgaver Det daglige praktiske arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøgruppens hovedopgave er, i samarbejde med de øvrige medarbejdere, at løse arbejdsmiljøopgaverne i det daglige og holde øje med, om arbejdsmiljøloven bliver overholdt. Hvis arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten ikke er til stede samtidig, er det den person, der er til stede af de to, der tager sig af relevante arbejdsmiljøopgaver. Eksempler på daglige arbejdsmiljøopgaver kan være: Anvendes sikkerhedsudstyr, hvor det er påkrævet? Er ledninger o.a. hængt op under skrivebordet? Er der ryddet op på gangarealer? Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsmiljøgruppen desuden en række definerede opgaver, så som ved projektering, ombygning, anskaffelse af udstyr og maskiner samt indkøb af stoffer og materialer. Gruppen har også en central opgave i forbindelse med gennemførelse af APV og ved eventuelle ulykker. SIDE 6

7 Det strategiske arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøudvalget planlægger, leder og koordinerer virksomhedens arbejde med arbejdsmiljø samt fastlægger en strategi for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Det kan være ved: Ombygning Indkøb af nye maskiner Planlægning og koordinering af virksomhedens APV (valg af metode mv.) Ændring af arbejdsprocesser og metoder Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Udarbejdelse af principper for instruktion og oplæring Forebyggelse af ulykker. Udvalget inddrages, hvis der er problemer, som arbejdsmiljøgrupperne ikke kan løse. Udvalget inddrages også, hvis der er problemer af mere generel karakter, eller hvis der skal tages beslutninger, som ligger uden for arbejdsmiljøgruppens aftalte kompetenceområde. Har virksomheden ikke et arbejdsmiljøudvalg (10-34 ansatte), varetager arbejdsmiljøgruppen med formanden også disse opgaver. Det årlige møde om arbejdsmiljø Alle virksomheder med ansatte skal arbejde systematiseret og fremadrettet med arbejdsmiljøet. Hér er særligt lovens krav om afholdelse af en årlig arbejdsmiljødrøftelse helt central. På denne årlige drøftelse fastlægges blandt andet indhold og form for det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Det er arbejdsgiverens ansvar, at drøftelserne bliver tilrettelagt og finder sted, og det er arbejdsgiveren, der træffer den endelige afgørelse ved uenighed. På virksomheder med en formel AMO tages drøftelserne i regi heraf. På virksomheder med et arbejdsmiljøudvalg (35 og flere ansatte) foregår drøftelsen her. På virksomheder med højst ni ansatte skal arbejdsgiveren foretage drøftelsen sammen med de ansatte og eventuelle ledere. En ansat kan godt fungere som talsmand for de øvrige. Det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvordan det årlige arbejds miljømøde skal foregå. Det kan være som et selvstændigt møde, eventuelt et internet- SIDE 7

8 eller videomøde, eller det kan holdes mere uformelt, hvor deltagerne for eksempel kommunikerer via mails eller på chat eller blog på intranettet. Man kan også tage drøftelsen i forbindelse med et andet møde eller en begivenhed, hvor arbejdsgiveren og de ansatte allerede er samlet. Formålet med arbejdsmiljødrøftelsen er at få truffet beslutninger om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet konkret skal foregå, herunder: At tilrettelægge indhold og mål for arbejdsmiljøarbejdet for det kommende år. Skal der for eksempel ændres i indretningen, købes nye tekniske hjælpemidler eller andet? At fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå. Hvor mange møder vil man have? Skal der tages referat? Skal møderne afholdes som videokonferencer? Kan man drøfte hastespørgsmål over mails etc.? At vurdere, om det foregående års mål er nået. Er der ingen AMO, skal arbejdsgiveren og de ansatte også vurdere, hvorvidt virksomheden råder over de nødvendige kompetencer til arbejdet med arbejdsmiljø. Der er ikke pligt til at skrive referat af mødet, men arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. Dokumentationen kan bestå i, at man afkrydser i et standardskema, som kan findes på under arbejdsmiljø, på Arbejdstilsynets hjemmeside og hos de forskellige Branchearbejdsmiljøråd. Man kan også vælge at notere i APV en, hvornår mødet har fundet sted. Uddannelse Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Medlemmer i AMO, der ikke i forvejen har en arbejdsmiljøuddannelse, skal efter 1. oktober 2010 have den obligatoriske tredages arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen er på 22 timer, hvortil kommer tid til løsning af en opgave. Fristen for gennemførelse af uddannelsen er tre måneder efter valget af arbejdsmiljørepræsentanten eller udpegningen af arbejdslederrepræsentanten. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at dette sker. I de særlige situationer, hvor for eksempel sygdom, et aflyst kursus eller lignende betyder, at fristen på tre måneder bliver overskredet, vil Arbejdstilsynet ikke give SIDE 8

9 virksomheden påbud om, at uddannelsen skal gennemføres, hvis den pågældende er tilmeldt et nyt kursus inden for den nærmeste fremtid. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Foruden den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende uddannelse til medlemmerne af AMO. Det eneste krav til denne er, at uddannelsen skal være relevant i forhold til de opgaver og funktioner, som medlemmerne af AMO har og således tage udgangspunkt i virksomhedens behov. Det kan således være uddannelse i korrekt løfteteknik, mere procesorienterede kurser, kurser i forhandlingsteknik eller en konference om konflikthåndtering o. lign. Arbejdsgiveren kan endvidere henvise til kursustilbud, der allerede findes som led i virksomhedens kompetenceudvikling. Men kursustilbuddene skal give viden om arbejdsmiljøforhold, der er relevant for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Inden for det første år skal nyvalgte og nyudpegede medlemmer af AMO, som har gennemført den nye tredages grunduddannelse, tilbydes to dages supplerende uddannelse. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første ni måneder efter, at de tre dages uddannelse er afsluttet. Hvert af de efterfølgende funktionsår skal alle medlemmerne af AMO, det vil sige såvel dem med den nye som den gamle arbejdsmiljøuddannelse, tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse. Arbejdsmiljøorganisationens etablering 3 måneder 3 dages basis uddannelse gennemført obligatorisk 12 måneder 2 dages supplerende uddannelse gennemført tilbud 24 måneder 1,5 dags supplerende uddannelse gennemført tilbud De supplerende uddannelser er et tilbud til den ansatte ikke en pligt. Tilbuddet bortfalder derfor, hvis den ansatte takker nej til det. Hvis man i enighed kommer frem til, at det er mere relevant med for eksempel et tredages kursus i konflikthåndtering det følgende funktionsår, er det naturligvis altid muligt at aftale dette. SIDE 9

10 Tilbuddene om de korte uddannelsesforløb har til formål, at virksomheden kan tilpasse uddannelsen til de initiativer, som virksomheden på deres årlige møde har valgt at arbejde med i det kommende år. Hvem behøver ikke uddannelse? Arbejdsgivere og virksomhedsledere, for eksempel en administrerende direktør, har ikke pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen, selv om de indgår i en arbejdsmiljøgruppe. Kompetenceplan Arbejdsgiveren skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov, hvert år udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den supplerende uddannelse. Planen kan enten være én samlet for medlemmerne af AMO eller én for hvert medlem. Det kan være en idé at drøfte og udarbejde planen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Planen kan indeholde: Emne for supplerende uddannelse Baggrund og formål Navn(e) på medlem(mer) i AMO,der skal uddannes Uddannelsessted, -tidspunkt og -varighed Navn på ansvarlig for tilmeldelse Dato og underskrift. Mere information Hvis du har spørgsmål til arbejdet med arbejdsmiljøet, kan du som medlem af Dansk Erhverv ringe på telefon eller læse mere på SIDE 10

11 SIDE 11

12 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. Dansk Erhverv Børsen 1217 København K SIDE 12 T F

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

MED-aftale. Januar 2013

MED-aftale. Januar 2013 D i r e k tionssekretariatet MED-aftale Januar 2013 1. Forord... 2 2. Aftalens juridiske grundlag... 3 3. Aftalens område... 3 4. Form og struktur... 3 4.1 Repræsentation og valg... 4 4.2 Hovedudvalgets

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence...

Forord... 2. Indledning... 3. 1 Område... 3. 2 Formål... 3. 3 Lokale aftalemuligheder... 4. 4 Form og struktur... 5. 5 Kompetence... MED-aftale Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Lokale aftalemuligheder... 4 4 Form og struktur... 5 5 Kompetence... 10 6 Medindflydelse og medbestemmelse... 11 7 Information

Læs mere

MED-aftale for Syddjurs Kommune

MED-aftale for Syddjurs Kommune Indhold. Forord 3 2. Aftalens område 3 3. Aftalens formål 4 4. Form og struktur 5 4. Hovedudvalget 5 4.2 Områdeudvalg 6 4.3 Lokalt MED-udvalg 6 4.4 Personalemøder med MED-status 7 4.5 Personalemøder 7

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere