De sproglige læringsmål for børn på vej til 6 år er ifølge materialet til Status- og udviklingssamtaler 1 fra Århus Kommune at:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De sproglige læringsmål for børn på vej til 6 år er ifølge materialet til Status- og udviklingssamtaler 1 fra Århus Kommune at:"

Transkript

1 Nyhedsbrev 3-6 år, nr. 8, Marts 2010: Børn og Unge, Videncenter for Integration Det kommende skolebarns sprog og overgang til skolen. 1. Læringsmål og sproglige fokusområder. 2. Ordforrådstilegnelse. 3. Situationsuafhængigt sprog. 4. Skriftsprogsstimulering. 5. Sprogarbejdet med førskolebørnene. 6. Redskaber til løbende vurdering af barnets dansksproglige udvikling 7. Overgangen til skole. 8. Den gode historie. 9. Forrige temaarrangement i Århussalen med Martha Sif Karrebæk. 10. Kommende temaarrangement d. 12. april 2010 kl i Århussalen. 11. Nye initiativer i Videncenter for Integration. 12. Yderligere inspiration og nyttige links. 1 Læringsmål og sproglige fokusområder. I dette nyhedsbrev sættes der fokus på, hvordan forældre og dagtilbud kan samarbejde om at støtte udviklingen hos børn med dansk som andetsprog i forhold til skoleparathed med særlig fokus på den sproglige udvikling. De sproglige læringsmål for børn på vej til 6 år er ifølge materialet til Status- og udviklingssamtaler 1 fra Århus Kommune at: 1. Barnet forstår og bruger sproget situationsuafhængigt. 2. Barnet kommunikerer med sin omverden 3. Barnet eksperimenterer med skriftsproget. Disse læringsmål signalerer bl.a., at der må være særligt fokus på hvordan man støtter barnets ordforrådstilegnelse, og hvordan voksne, der omgiver barnet bliver kompetente sparringspartnere og mentorer i dialogen med barnet. Som det fremgår af Århus kommunes Handlingsplan for sprog og læsning, er det også vigtigt at have fokus på barnets sproglige opmærksomhed. Hvordan der kan arbejdes med den sproglige opmærksomhed er uddybet i Videncenter for Integrations Nyhedsbrev nr. 2, Sproglig opmærksomhed. Specielt når der er tale om børn med dansk som andetsprog, skal der være særligt fokus på ordforrådstilegnelsen for at børnene kan opnå et nuanceret og begrebsmæssigt forankret ordforråd, som det beskrives i Handlingsplan for sprog og læsning. Det er af central betydning, at der er opmærksomhed på at skelne mellem det impressive og det ekspressive ordforråd. Det må altid tages med i betragtning, at der vil være ord barnet forstår i kontekst, men ikke mestrer nok til at anvende selv. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at mange børn med dansk som andetsprog er gode til at navigere i institutionens mange rituelle situationer, men reelt ikke mestrer sproget til at klare sig uden for den kendte kontekst. 1 1 Ordlyden i dette Nyhedsbrev er taget fra Status- og udviklingssamtaler på 0-6 års området Vi gør opmærksom på, at der udkommer et revideret materiale til brug ved status- og udviklingssamtalerne. 1

2 2 Ordforrådstilegnelsen. Der er forsket i, om børn, der vokser op, med to forskellige sprog udvikler et eller to forskellige mentale leksika til at organisere sprogene. Den nyeste forskning bl.a. af Anne Golden viser dog, at der udvikles et fælles leksikon af ord, som på den måde bliver til en ressource for barnet. Dette understreger betydningen af at inkludere modersmålet i sprogtilegnelsen og se på barnets samlede ordforråd, når der tales om sproglig kompetence. Det vil være typisk, at et barn med dansk som andetsprog - (selvom barnet starter tidligt i dansk vuggestue eller dagpleje) indlærer nogle ord først på modersmålet særligt de ord der er knyttet til hjemmet, de nære relationer og det følelsesmæssige. Andre ord vil barnet indlære først på dansk typisk ord der hører til i daginstitutionsmiljøet. Nogle ord vil barnet tilegne sig simultant (samtidigt), men: Hvornår kan man et ord? Birgit Henriksen (1999) definerer en sprogbruger som kompetent på det leksikale område, når barnet: 1. kender mange ord (kvantitet) 2. ved meget om det enkelte ord (kvalitet) 3. kan bruge ordene i kommunikation (kontrol) Det er af afgørende betydning, at disse tre elementer tænkes ind i sprogstimuleringen af børn med dansk som andetsprog. Det betyder således, at man skal sikre sig, at barnet ikke blot på en papegøjeagtig måde indlærer en masse ord og producerer disse uden egentlig virkelig at kende betydningen (Løntoft, 2004). Børn som hører mange ord, lærer mange ord (Hagtvet, 2004). De voksne, som omgiver barnet, spiller en afgørende rolle for barnets tilegnelse af ord. De nære voksne skal være kompetente rollemodeller, sparringspartnere og mentorer, og må derfor være bevidste om at møde barnet i nærmeste udviklingszone ( NUZO) og her stilladsere barnet ved at møde dets sproglige udspil så hensigtsmæssigt som muligt med den rette anerkendende feedback. Der skal være en bevidsthed om at tale et nuanceret sprog, da det ofte er netop nuancerne børn med dansk som andetsprog mangler i deres sproglige kompetence. Børnene skal således erfare, at der er mange slags stole, sko, service og brød ligesom de skal lære, at man kan gradbøje tillægsord og være andet end sur og glad. Man skal som Jette Løntoft udtrykker det passe på ikke at tale dansk light til børnene. Specifikt i forhold til børnene med dansk som andetsprog skal der differentieres således, at dialogen med dem ikke bliver så indforstået, at det glemmes, at børnene har en anden kulturel baggrund (jfr. Nyhedsbrev nr. 7, Interkulturel pædagogik ). Bente Eriksen Hagtved udtrykker kernen i det at tage udgangspunkt i det enkelte barns behov således: Et godt pædagogisk tiltag forudsætter individtilpassede løsninger, som tager hensyn til kulturbaggrund såvel som sociale, følelsesmæssige, faglige og sproglige behov. Dette er som sådan kendt stof for enhver pædagog. I forhold til børn med dansk som andetsprog, er det også en reminder om, at der skal være en bevidsthed om at sprogstimulere disse børn efter deres individuelle behov. Det skal sikres, at de udviklingsstøttende samspilssituationer, der er med disse børn, virkelig befordrer en gunstig sprogudvikling. 3 Situationsuafhængigt sprog. For det kommende skolebarn skal det situationsuafhængige sprog helst være i en rivende udvikling, og mange af børnene kappes da også typisk til samling og spisning om at byde ind med beretninger om ferieoplevelser, og om hvad de skal i weekenden. Her er det, at denne dialog kan 2

3 være svær for børn med dansk som andetsprog, fordi de ofte mangler ord, der knytter sig til hjemmedomænet og omverdensforståelsen. Rollelegen, forhandlinger om denne og andre anliggender er for det kommende skolebarn ofte på et højt sprogligt plan, og der leges med ordene på alle tidspunkter af dagen. Nogle børn med dansk som andetsprog deltager uden problemer i disse sproglige udfoldelser, mens andre bliver hægtet af, fordi de endnu ikke mestrer sproget tilstrækkeligt til at indgå på lige fod. I disse tilfælde er det nødvendigt at være bevidst om massivt at styrke ordforrådstilegnelsen ved i det daglige at benævne praktisk talt alt, og kommentere hvad der foregår på samme måde som i kontakten til et langt yngre barn. Herudover kommer selvfølgelig de særligt tilrettelagte sprogstimulerende aktiviteter. For børn, der ikke har opnået et alderssvarende sprog på modersmålet og/eller på dansk kan overgangen til skolen være rigtig problematisk ikke kun fagligt, men også i de sociale relationer og muligheder i og udenfor skolen. Det er ikke nok at kunne spille fodbold eller danse til musikken i gymnastikrummet for at være en attraktiv kammerat man skal også kunne række fingeren op på de rigtige tidspunkter, sige noget klogt og kunne bidrage med noget frugtbart i samarbejdet med de andre børn, (Daniela Cecchin, 2006). Her kan man sige, at vigtigheden af at være kompetent på det leksikale område bliver tydeliggjort. Det er af afgørende betydning for at opfylde de pædagogiske sproglige læringsmål, som fremgår af materialet til Status- og udviklingssamtaler, at det kommende skolebarn: svarer relevant på spørgsmål om hvordan, hvorfor, hvem og hvad, gengiver en fortælling eller en hændelse og fortæller om noget, som kan eller skal finde sted, leger, pjatter og eksperimenterer med sproget, benytter mimik og kropssprog, anvender sproget til problem- og konflikthåndtering, kan benytte telefon, leger og lader som om det skriver og læser, logolæsning, skriver småord, eget navn og ord for nogen eller noget, det er optaget af. 4 Skriftsprogsstimulering. At barnet begynder at eksperimentere med skriftsproget, er altså også en indikator for, at man er et sprogligt alderssvarende kommende skolebarn. Nogle børn begynder i en meget tidlig alder at være opmærksomme på skriftsproget, mens det for andre tager længere tid eller ikke kommer naturligt. Der er dog ingen tvivl om, at man som voksen kan inspirere barnet til at fatte interesse for denne del af sproget. Dette forudsætter, at der skabes et skriftsprogsstimulerende miljø omkring barnet. Her er bogen selvfølgelig central, men børn må også se med, når skriften skabes på papiret så det f.eks. bliver synligt, at den handling de skildrer på deres tegning også kan skildres med bogstaver og læses højt igen og igen. Skriftsproget kan også synliggøres ved at skrive navnene på materialer og legetøj på kasser og skuffer, så barnet kan koble indhold med det skrevne ord. Det må understreges, at når der fokuseres på at inddrage skriftsproget naturligt, så det giver mening for barnet, da vil der også finde en læring sted. 5 Sprogarbejdet med førskolebørnene. De fleste dagtilbud i dag lægger vægt på at gøre børnene skoleparate ved hjælp af specifikke aktiviteter målrettet denne aldersgruppe. Typisk vil aktiviteterne have til hensigt at fremme en øget selvstændighed og en øget evne til fordybelse og koncentration om bundne opgaver. Et af elementerne i den øgede selvstændighed er typisk konflikthåndtering. Børnene støttes i selv at løse deres konflikter, og dette er en naturlig følge af den forhandlingsteknik, der gradvis er udviklet ikke mindst gennem rollelegen. Mestringen af forhandlingsteknik og hensigtsmæssig konflikthåndtering fordrer naturligvis et sprog, som er tilstrækkelig nuanceret såvel impressivt som ekspressivt. Netop en succesfuld verbal konflikthåndtering kan være en stor udfordring for barnet med dansk som andetsprog, da det kræver, at man kan reflektere over, hvad der er sket og beskrive, hvad man synes, der skal ske nu. Derfor er det disse aspekter af det situationsuafhængige sprog, der er så vigtige at øve med børnene. 3

4 Dialogisk oplæsning er et sprogpædagogisk tiltag, som har en dokumenteret markant positiv effekt på børns sproglige udvikling. Den dialogiske oplæsning stimulerer ordforrådstilegnelsen, det situationsuafhængige sprog, den sproglige opmærksomhed og introducerer barnet til skriftsproget. Mange forskellige emner og problematikker kan tages op med børnene med udgangspunkt i børnelitteraturen. Der kan herudfra drøftes familiemønstre, venskaber, følelser og konflikter samt de modsætninger som det kommende skolebarn typisk er optaget af: Det gode/det onde, retfærdigt/uretfærdigt og livet/døden. Disse emner bliver lettere at sætte fokus på hos børnene med udgangspunkt i et fælles tredje (billedbogen) Se også Videncenter for Integrations Nyhedsbrev nr. 7, Interkulturel pædagogik og Nyhedsbrev nr. 1. Dialogisk læsning. Diverse fagbøger giver mulighed for at møde børnenes forskellige interesser og kan inspirere til samtaler og emnearbejder, der udvider børnenes omverdensbevidsthed. Disse temaer kan følges op af længere ture ud af huset til museer og andre kulturelle udflugtsmål. For mange børn med dansk som andetsprog vil dette være et betydningsfuldt aspekt, da det ofte er svært for dem at følge skolens samtaler om emner, der er integreret viden for de danske børn. 6 Redskaber til løbende vurdering af barnets dansksproglige udvikling. Da mange børn med dansk som andetsprog er dygtige til at navigere i institutionens trygge rammer, vurderes de ofte til at være mere sprogligt kompetente end de reelt er. Et anerkendt redskab til at afdække barnets sproglige kompetencer er TRAS. For at være ajour med barnets sproglige udvikling, er det optimalt at lave en ny vurdering hvert halve år. Det bliver i dette redskab tydeliggjort præcis, hvor barnets sproglige niveau er, og der kan så sættes ind med målrettet sprogarbejde herudfra. Det må desuden understreges, at der også for børn med dansk som andetsprog kan være tale om sproglige vanskeligheder, som ikke kan relateres til en tosprogsproblematik. Her må søges talepædagogisk bistand (f.eks.via konsultativt team). Med hensyn til ordtilegnelse kan man anvende materialet DE ER HAM SES, som en slags tjekliste f.eks. mht. barnets ordforråd omkring omverdensbevidsthed og hjemmedomæne. Disse områder udvikles ofte først på modersmålet hos børn med dansk som andetsprog. I de fleste dagtilbud i Århus anvendes nu Status- og udviklingssamtaler på 0-6 års området. Gennem dette materiale som anvendes i slutningen af året, får man en pejling af, hvad det er hensigtsmæssigt at sætte fokus på før barnets overgang til skolen. Man opnår en bevidsthed om hvorvidt den sproglige praksis udfordrer tilpas. 7 Overgangen til skole. Dagtilbud, skole og fritidsordning arbejder både hver for sig og sammen på barnets overgang fra børnehavebarn til skolebarn. Med indførelsen af læreplaner blev der fra politisk side gjort foranstaltninger til at koordinere denne overgang. De to sæt læreplaner beskriver umiddelbart sammenlignelige værdier. Derfor er der nu nye muligheder for kontinuitet i børns institutionelle historie. (Overgangen fra Børnehave til skole, BUPL, DLF og Børnehaveklassseforeningen, 2005). Ingen tvivl om at nogle børn med dansk som andetsprog klarer overgangen bedre end andre, men hvad er en succesfuld overgang til skolen for netop disse børn? Nogle dagtilbud og skoler sætter meget fokus på denne overgang ved flere besøg og møder hos hinanden både med og uden børnene. Ved møderne uden børn lægges vægt på at give vigtig information videre til skolen for at denne kan støtte barnets udvikling så hensigtsmæssigt som muligt. Nogle steder gives f.eks. TRAS og udviklingshjulet fra Status- og udviklingssamtalerne videre til skolen. 8 Den gode historie. Følgende er skrevet af pædagogisk leder Mette Søbjerg fra Jellebakkeskolen. Skolen modtager en stor procentdel børn med dansk som andetsprog. Børnene bor ikke i skolens distrikt, men kommer fra flere forskellige børnehaver i Århus V. Mette beskriver, hvordan man skaber en hensigtsmæssig overgang fra børnehave til skole for disse børn. Mette fortæller at man prioriterer 4

5 at besøge hver enkelt institution før barnet starter og få værdifulde oplysninger om det enkelte barn. Man gør også en stor indsats for at integrere forældrene bl.a. via møder og sociale arrangementer og ved hjemmebesøg. Man oplever at disse tiltag virker, og at forældrene oftere end tidligere indskriver børnene i SFO. Mette Søbjerg ridser indsatsen op således: Fokuspunkter i forhold til at støtte op om børnenes start på Jellebakkeskolen: a. Kendskab til det enkelte barns kompetencer og eventuelle vanskeligheder Overlevering (skriftlig og mundtlig) fra børnehave til skolen gennem besøg i de konkrete børnehaver. Opgaven fordeles mellem fritidspædagogisk leder, pædagogisk leder og koordinatoren for støttecenteret. Skriftlig og mundtlig præsentation af det enkelte barn til kommende børnehaveklasseleder og klassepædagog. b. Forælderens kendskab til skolen og SFO en: I juni inviteres alle forældre og børn til et besøg i deres kommende børnehaveklasse, hvor børnene møder deres kommende klassekammerater, børnehaveklasseleder og klassepædagog - imens samler vi forældrene og præsenterer forskellige nøglepersoner på skolen: Formand for skolebestyrelsen, skolepsykolog, tandlæge, sundhedsplejersken, SFO-leder, pæd.leder og skoleleder. I forbindelse med mødet er der mulighed for at besøge SFO en. Vigtig for børnenes indmeldelse i SFO. Skolens to-sprogsmedarbejdere inddrages i den direkte kontakt til forældrene På tværs af årgangen: Forældremøde for de somaliske forældre under ledelse af den somaliske to-sprogsmedarbejder og skolelederen (stor succes). c. Hjemmebesøg - "her bor jeg" Ligesom for de andre børn i skoledistriktet arrangeres der hjemmebesøg hos børnene fra Møllevangskolens skoledistrikt - et besøg, hvor klassen inviteres hjem. 9 Forrige temaarrangement i Århussalen med Martha Sif Karrebek. 28. januar 2010: Temaarrangement for 0-6 års området Der mødte 170 deltagere op for at høre forsker Martha Sif Karrebæk fra Københavns Universitet fortælle om resultaterne fra sit forskningsprojekt om deltagelse og sproglig forhandling i børnehavebørns leg. Et af projektets pointer er, at sproget er socialt indlejret, og at de sociale aktiviteter, som børn deltager i, har betydning for hvilket sprog barnets lærer. 10 Kommende temaarrangement i Århussalen d. 12. april 2010 kl i Århussalen. Pia Thomsen (freelance-konsulent inden for området børns sproglige og psykologiske-kognitive udvikling) kommer og holder oplæg om Det fortællende barn om den sproglige udvikling i børnehave og førskolealderen. Oplægget omhandler karakteristika ved den sproglige og kognitive udvikling i børnehave- og førskolealderen og fokuserer på situationsuafhængigt sprog, tidlig skriftsprogsstimulering og narrativ udvikling. Hvordan stimuleres fortælleudviklingen i det daglige? Hvordan får vi børn til at lytte? Og hvordan giver vi børn lyst til at lære gennem og ved hjælp af sproglige erfaringer. Tilmelding finder sted på kursusbasen og der åbnes for tilmeldning af børnehaveklasseledere d. 17. marts. 5

6 11 Nye initiativer i Videncenter for Integration Investering i børns fremtid dialogisk læsning mm. I foråret 2010 sættes indsatsen Investering i børns fremtid i gang i en række dagtilbud og skoleområder i Århus kommune. Indsatsen sigter mod et massivt sprogligt løft til børn med dansk som andetsprog. Dette sker gennem et styrket samarbejde mellem dagtilbud og distriktsskole, øget fokus på forældresamarbejde og kompetenceudvikling for dagtilbuddets personale. Investering i børns fremtid tager desuden afsæt i et intensivt arbejde med en særlig systematiseret form for dialogisk læsning, udviklet af Jette Løntoft. Dagtilbud, som ikke deltager i indsatsen, vil også kunne få indblik i metoden og låne materialer til dialogisk læsning: Der er etableret en række bogkasser til udlån, som hver indeholder et sæt med 10 bøger til dialogisk oplæsning målrettet 5-6-årige. I forbindelse med Investering i børns fremtid har Jette Løntoft og Videncenter for Integration udarbejdet en metodebog og en række bogforberedelsesfoldere til hver bog i dialogen med børnene. Dette materiale ligger tilgængeligt i kasserne sammen med bogsættene. Kasserne kan udlånes fra Ellekærskolen hver tirsdag ved henvendelse på skolens kontor mellem kl. 10 og 12. Kassernes kan lånes 6 uger af gangen. Ønsker man at reservere en bestemt kasse, kan dette ske ved telefonisk henvendelse til Gitte Møldrup på tlf Materialer til sprogarbejdet med de 3-6-årige Videncenter for Integration udsender en materialepakke til alle børnehaver og integrerede institutioner, der har børn med dansk som andetsprog i alderen 3-6 år. Materialesamlingen skal bidrage til ny inspiration til sprogarbejdet med børn med dansk som andetsprog TRAS-kurser Kurset retter sig mod uddannet daginstitutionspersonale, der arbejder med børn i alderen 0-6 år. Teorien bag TRAS-materialet vil blive gennemgået. Herudover vil der være en gennemgang af materialet samt et gruppearbejde, der tager udgangspunkt i konkrete børn, hvor der efterfølgende laves en handleplan. Der vil ligeledes være fokus på brugen af TRAS til børn med dansk som andetsprog. Kurserne afholdes i et samarbejde mellem Videncenter for integration og Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Kursus i Sprogstimulering og dansk som andetsprog på 3-6 års området Kurset sætter fokus på teori og praksis vedr. det sprogpædagogiske arbejde med børn med dansk som andetsprog i alderen 3-6 år. Kursisterne vil blive præsenteret for en række metoder til det praktiske sprogarbejde. Der vil blive afsat tid til at afprøve metoderne i praksis i egen pædagogisk afdeling. Efterfølgende vil der være fælles evaluering og opsamling. Kurset er af 3 dages varighed og retter sig mod pædagoguddannet personale. Tilmelding kan ske på kursusbasen, og deltagelse er gratis Dansk som andetsprog i dagtilbud. Grundlæggende viden om, og ledelsens rolle i det sprogpædagogiske arbejde med børn med dansk som andetsprog Kurset giver forskellige vinkler på andetsprogstilegnelsen, tværkulturel kommunikation, de særlige krav det stiller til et dagtilbud, og ledelsens rolle i dette. Kurset er af 2 dages varighed og retter sig mod dagtilbudsleder og pædagogiske ledere. Tilmelding kan ske på kursusbasen, og deltagelse er gratis. Videncenter for Integration anbefaler at dagtilbudsleder og pædagogiske ledere fra samme dagtilbud deltager i samme kursus. 12 Yderligere inspiration og nyttige links Bøger Bente Eriksen Hagtvet: Sprogstimulering. Tale og skrift i førskolealderen, alinea. 6

7 Lotte Salling: Aktive fortællinger, rim og remser dialogisk læsning med børn, Dafolo Jette Løntoft: Mange Ord, Specialpædagogisk forlag. Helle Bylander: Sprog og leg, Specialpædagogisk forlag. Katja Hjorth: Den magiske Skrift, Specialpædagogisk forlag Stig Broström og Jette Schytte: Overgangen mellem børnehave, SFO/fritidshjem og skole nr. 2/2009 Tema: Overgange. Vejledning om obligatorisk sprogstimulering af tosprogede småbørn, Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr , Grundskolen. Materiale fra pædagogisk afdeling Handlingsplan for Sprog og Læsning udgivet af Århus Kommune Materiale til Status- og udviklingssamtaler udgivet af Århus Kommune. Artikler og pjecer Børn og Unge 19. februar Tema På vej i skole. Links Artikelsamlingen Tosprogede børns overgang fra dagtilbud til skole fokus på den sproglige udvikling findes på http.//pub.uvm.dk/2006/overgang/index.html Tosprogs-Taskforcen har en række forslag, der kan være med til at sikre en optimal overgang fra børnehave til skole. Se mere på Se alfabetplakater med forskellige alfabeter og andre materialer, der er relevante for børn med dansk som andetsprog på På "Grafisk giraf" findes ligeledes bogstav- og talplakater med flotte fotos af dyr. Se mere på 7

Det kommende børnehavebarns sprog og overgang til børnehave.

Det kommende børnehavebarns sprog og overgang til børnehave. Nyhedsbrev 0-3 år, nr. 8, marts 2010 Børn og Unge, Videncenter for Integration Det kommende børnehavebarns sprog og overgang til børnehave. 1. Læringsmål og indikatorer for barnet på vej mod de 3 år 2.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole

DEN GODE OVERGANG. fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole DEN GODE OVERGANG fra børnehave til skole Indledning Vi skaber gode overgange for børn og unge, skriver vi i vores Børne- og Ungepolitik. Derfor har vi i Vejle

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36 Indhold Forord 11 Del 1 Om sprogudvikling og sproglige vanskeligheder 15 1 Tidlig indsats 17 2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26 4 Den sproglige udvikling

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

KUFFERT OG ORGANISATORISK SUPPORT: Forstærket indsats over for førskolebørn med dansk som andetsprog på dagtilbudsområdet

KUFFERT OG ORGANISATORISK SUPPORT: Forstærket indsats over for førskolebørn med dansk som andetsprog på dagtilbudsområdet KUFFERT OG ORGANISATORISK SUPPORT: Forstærket indsats over for førskolebørn med dansk som andetsprog på dagtilbudsområdet Anne Nguyen-Quy, Aarhus Kommune Morten Jakobsen, Aarhus Universitet Andel med erhvervskompetencegivende

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Sprogscreening af 3-årige børn med dansk som andetsprog. Alle børn med dansk som andetsprog skal screenes når de bliver 3 år.

Sprogscreening af 3-årige børn med dansk som andetsprog. Alle børn med dansk som andetsprog skal screenes når de bliver 3 år. 4 a Nyhedsbrev 3 Sprogscreening af 3-årige børn med dansk som andetsprog. Alle børn med dansk som andetsprog skal screenes når de bliver 3 år. Sprogscreeningen er obligatorisk for alle børn, som ikke har

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Antal børn: 17 vuggestue børn og 59 børnehavebørn i alt 76 Antal: 7 Pædagoger: 6 pædagoger på 37 timer 1 pædagog på35 timer Antal 4 pædagogmedhjælpere: 3 medhjælper

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog

Strategi og handleplan for sprog Strategi og handleplan for sprog Baggrunden I oktober 2012 præsenterede Børne- og undervisningsministeren Ny Nordisk Skole, der er et tværgående forandringsprojekt dækkende 0-18 år. Målene med Ny Nordisk

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn og 3-6 årige, har vi udarbejdet en lokal handleplan for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge LINKS Denne pjece er oversat til somali, arabisk, tyrkisk, vietnamesisk, kurdisk, dari og pashto. Oversættelserne findes på følgende

Læs mere

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Dagtilbudslederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for sprog for hele dagtilbuddet. Handleplanen skal udmønte kommunale indsatsområder

Læs mere

Sprog og læsehandleplan 0-6 år:

Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Sprog og læsehandleplan 0-6 år: Blæksprutten - det kulturelle børnehus og Daginstitutionen Alderslyst: På baggrund af den kommunale sprog og læsestrategi samt pjecerne Udvikling af sprogfærdigheder hos

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

Førskole Dalmose 2013

Førskole Dalmose 2013 S O R Ø K O M MU N E Førskole Dalmose Førskole Dalmose - er for alle kommende børnehaveklassebørn, og fungerer som overgang fra daginstitutionen til folkeskolen. Førskole Dalmose er et samarbejde mellem

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Børnehaven Grønnegården

Børnehaven Grønnegården Børnehaven Grønnegården 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014-2015... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014.

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Evaluering af projekt babytegn. På introdagen øver deltagerne sig i at fortælle med babytegn. Her er det en hare. Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Arbejde Mor Kort opsummering af projektet:

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud , Skibet

Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud , Skibet Læreplan for Skejby Vorrevang Dagtilbud 2013-14, Skibet Tema Mål Metoder Handleplan Alsidig personlig Vi tager udgangspunkt i barnets Hvert eneste barn er noget særligt og skal udvikling At have empati

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole

Børneinstitutionen Kildevænget Pjece om overgang fra børnehave til skole juli 2009. Om overgangen fra børnehave Til skole Om overgangen fra børnehave Til skole 1 Kære forældre Nu er jeres barn ved at blive så stort, at I skal tage stilling til, om jeres barn skal begynde i skole. Det er en stor omvæltning for jeres barn og

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere