De 15 lederkompetencer der indgår i evalueringen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De 15 lederkompetencer der indgår i evalueringen 2012"

Transkript

1 De 15 lederkompetencer der indgår i evalueringen 2012 Kompetencetitel Lav Beskrivelse 1 EVNE TIL AT PRIORI- TERE 2 EVNEN TIL AT TÆN- KE STRATEGISK Mangler sans for, hvad der er vigtigt, og hvad der bare er godt at gøre. Identificerer ikke de få vigtige prioriteter for sig selv eller for andre. Mener at alt har lige stor betydning. Overvælder andre med aktiviteter uden fokus. Er forfalden til handling, og gør lidt af alt meget hurtigt. Er dårlig til at styre sin tid. Siger ikke nej, vil det hele. Tænker eller taler ikke strategisk. Kan ikke sammensætte en overbevisende strategisk plan. Har det bedre med her og nu og den daglige drift. Mangler overblik i at samle forskellige elementer til et sammenhængende strategisk perspektiv. Kan ikke tegne fremtidsbilleder. Afviser nytten af strategi, anser det for værdiløst. Har kun ringe erfaring og er ikke velinformeret om forretnings- og verdensbegivenheder. Forsøger at forenkle for meget. Bruger sin og andres tid på det, der er vigtigt. Stiller skarpt på de få vigtige prioriteter og lægger de trivielle sager til side. Fornemmer hurtigt, hvad der vil hjælpe med til eller forhindre at et mål nås. Eliminerer hindringer. Skaber fokus. Sørger for sammenhæng mellem organisationens mål og værdier og decentrale mål og værdier. Har øje for balance mellem sikker drift, innovation og risikovillighed. Ser klart fremad. Kan imødese fremtidige konsekvenser og trends nøjagtigt. Har en bred viden og perspektiv. Er fremtidsorienteret og tænker langsigtet. Kan tegne troværdige billeder og visioner af muligheder og sandsynligheder. Kan skabe konkurrencedygtige og gennembrydende strategier og planer. Kan se muligheder for synergi og integration. Er opsøgende af viden om uddannelsespolitiske initiativer. Anvender strategiske evalueringer af organisationens indsats til at fremme egen og organisatorisk læring. 3 FORHANDLING Ikke en god forhandler - opnår ikke meget. Anvender ineffektive forhandlingsteknikker - for hårde eller for bløde, går efter indrømmelser på samtlige punkter eller er for eftergivende for at få aftalen i stand. Dårlig til at håndtere konflikter, angreb, stridigheder og punkter, der er svære at nå til enighed om. Holder sig tilbage eller er bange for at indtage et fast standpunkt. Er en dårlig lytter. Søger ikke eller ved ikke hvordan man finder de fælles interesser. Bliver frustreret, aggressiv eller personlig og skader relationen. Forhandler dygtigt i svære situationer med både interne og eksterne grupper. Håndterer uoverensstemmelser med et minimum af postyr. Vinder indrømmelser uden at skade relationer eller få den anden part til at tabe ansigt. Kan være både direkte og stærk såvel som høflig og diplomatisk. Vinder hurtigt andre parters tillid i forhandlinger og optræder respektfuldt. Aftaler principper og proces for forhandlingen. Er klar med hensyn til om beslutningstagningen er åben eller lukket. At forhandlingspartnerne ved hvad præmisserne for forhandlingerne er. Har god sans for timing.

2 4 VISIONSLEDELSE Kan ikke kommunikere eller sælge en vision, har en dårlig præsentationsteknik eller stil. Kan ikke fortælle de historier og tegne fremtidsbilleder, som andre kan forstå eller motiveres ved. Bliver usikker ved at tænke på eller skulle forholde sig til den ukendte fremtid. Er ikke tilstrækkeligt karismatisk eller entusiastisk til at få andre til at brænde for visionen. Kan ikke forenkle tingene tilstrækkeligt til at folk kan forstå en kompleks strategi. Opfører sig ikke som han/hun virkelig tror på visionen. Kommunikerer en overbevisende og attraktiv vision samt fornemmelse af organisationens fundamentale formål. Taler om i morgen. Taler om muligheder. Er optimistisk. Sætter milepæle og benytter symbolik og historiefortællinger for at samle støtte bag visionen. Sørger for at visionen er delt og accepteret af alle. Kan inspirere og motivere hele enheder eller organisationer. Sørger for at have viden og overblik til at kunne udvikle kerneopgaverne. Fremmer og leder innovative processer, der omsætter ideer og viden til ny praksis. Arbejder for at integrere det internationale aspekt i organisationen. 5 FORANDRINGSLE- DELSE 6 HELHEDSSYN OG TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE Evner ikke at mobilisere og motivere organisationen til forandring. Får ikke kommunikeret størrelsen og graden af forandringen. Ser ikke større forandringer, som en naturlig del af organisationslivet. Bliver usikker eller mister fokus ved forandringer. Lader sig stoppe eller ryste når denne møder modstand, frustration eller personlige angreb. Har ingen plan, metode eller principper for gennemførsel af forandringer. Kender ikke eller overraskes over folks reaktioner og de psykologiske processer, der træder i kraft under forandringer. Fokuserer i meget lille grad på at sikre, at der er en sammenhæng i den måde medarbejdere og ledere agerer i organisationen. Mangler fokus på kvaliteten i uddannelser, kurser og professionsudvikling. Bidrager sjældent til debatten om, hvad der hæmmer henholdsvis fremmer en sammenhængende opgaveløsning og tager stort set aldrig initiativ til en sådan tværgående opgaveløsning. Agerer isoleret og er sjældent opmærksom på at hjælpe til på andre lederområder end sit eget. Mangler organisatorisk forståelse og Kommunikerer en attraktiv vision for den fremtidige ønskede situation. Sikrer klar, tydelig og tilpas kommunikation om forandringerne. Forklarer årsagerne til forandringerne og konsekvenserne, taler både til logik og følelser. Tager synligt lederskab for forandringerne og anviser præcis retning og vej. Forudser reaktionerne fra folk og planlægger sin tilgang herefter. Planlægger og organiserer gennemførsel af forandringer effektivt. Identificerer og involverer berørte medarbejdere og nøgleinteressenter så tidligt som muligt. Involverer folk i beslutninger, der påvirker dem. Har det fint med at håndtere risici og uvished. Skifter gerne gear. Arbejder på at eliminere suboptimering og sådan at medarbejdere og lederkolleger agerer som en del af et større fællesskab og med sammenhæng og høj kvalitet i uddannelser, kurser og professionsudvikling. Bidrager til den løbende debat om hæmmende og fremmende rammer for sammenhængende opgaveløsninger. Opfordrer til og tager initiativ til samarbejde på tværs i organisationen/enheden. Giver gerne en hjælpende hånd til andre ledelsesområder, f.eks. ved ressourcebehov, flaskehalse m.v. Har god organisatorisk

3 er dårlig til at skabe en klar sammenhæng i opgaveløsningen og tydelig rollefordeling. 7 INTEGRITET Nyder ikke tillid i stor udstrækning. Kommer med bortforklaringer eller tager ikke stilling. Behandler til tider andre forskelligt eller ligegyldigt. Siger ét, gør noget andet og opfattes som inkonsekvent. Har svært ved at holde på noget fortroligt og fortæller til få eller mange. Giver løfter, som han/hun ikke holder eller ikke kan holde. Følger ikke tingene til dørs eller som aftalt, og skaber dermed problemer for andre. Giver andre skylden for sine fejl. Tænker kun på sig selv, er ligeglad med andre. 8 KOMMUNIKATION Utydelig og uklar. Har vanskeligt ved at udtrykke sine idéer, tanker og følelser præcist. Personlig stil skygger for budskabet. Er monoton og statisk i sin kommunikationsform og -stil, varierer ikke. Ikke energisk eller entusiastisk nok til at trænge i gennem. Efterlader sine omgivelser med tvivl, usikkerhed eller frustration over sine budskaber. Ser udelukkende kommunikation som et spørgsmål om at tale længe og højt nok. Dårlig lytter. Inviterer ikke til, undgår eller afslår dialog med andre. Kommunikerer slet ikke. forståelse. Sikrer en samlet, gennemskuelig og sammenhængende opgaveløsning ved at tydeliggøre roller, funktion og ansvarsfordeling. Nyder tillid i vid udstrækning. Betragtes som et direkte og sandfærdigt individ. Sætter normer for adfærd og samværsformer ved at være eksemplet. Griber ind overfor adfærd, der kan reducere betydningen af de besluttede værdier for organisationen. Kan levere den usminkede sandhed på en passende og nyttig måde. Håndterer ting fortroligt. Indrømmer fejltagelser og tager ansvaret. Giver ikke et misvisende billede af sig selv for personlig vindings skyld. Modvirker kliker, intriger og magtkampe gennem saglighed og faglighed. Tager imod kritiske tilbagemeldinger på en positiv måde. Kommunikerer på en entydig og klar måde. Der er overensstemmelse mellem det talte ord og kropssprog. Tilpasser sin kommunikationsstil i forhold til situation, budskab og modtagere. Kommunikerer på en troværdig måde. Taler både til fornuft, følelse og vilje. Sikrer at budskabet er modtaget og forstået. Kan udtrykke sig uden at nedgøre eller demotivere. Opretholder og opfordrer til åben, tillidsfuld og dialogbaseret kommunikation i mellem sig selv og andre, i eget område og på tværs af organisationen. Begrunder og kommunikerer ledelsesbeslutninger. Skaber et godt omdømme for organisationen i et konstruktivt samspil med medierne. Foreslår nye og mere hensigtsmæssige kommunikationsformer og - fora. 9 NETVÆRK OG PARTNERSKABER Har et meget begrænset netværk lokalt, nationalt og internationalt og involverer sig sjældent i relevante lokale sammenhænge. Har et meget begrænset og ubetydeligt netværk Har gode kontakter og relationer til medier og et godt samspil med disse. Dygtig til at skabe og opretholde effektive netværk med andre personer og organisationer. Faciliterer

4 indenfor medier. Er dårlig til at skabe og udvide sit netværk udenfor CVU Lillebælt. Er dårlig til at videndele og formår ikke at understøtte videndelingsprocesser. Skaber ikke, eller kun i meget begrænset grad, netværk mellem egen organisation og andre relevante organisationer og interessenter. 10 PERSONALELEDELSE Kommunikerer uklart eller kryptisk til medarbejdere. Sætter ikke mål. Har ingen særlig systematik for fordeling af arbejde - uddeler bare arbejde. Snakker mest, lytter ikke meget. Forfordeler nogle og er hård ved andre. Er for utålmodig til at strukturere arbejde for andre. Uddelegerer ikke særlig godt. Tager sig ikke tid til ledelse. Mangler interesse eller lyst til at lede og er mere ivrig for at arbejde med egne opgaver. Har kun ringe dialog. videndeling og går selv foran. Skaber netværk og samarbejde mellem egen organisation og relevante eksterne partnere samt interessenter. Har personligt et stærkt netværk lokalt, nationalt som internationalt. Involverer og engagerer sig i relevante sammenhænge i lokalsamfundet. Er god til at udstikke og fastlægge klare retningslinjer. Sætter udfordrende mål og sikrer en passende fordeling af arbejdsbyrden. Fordeler arbejdet på en veltilrettelagt og organiseret måde. Opretholder tovejskommunikation med andre mht. arbejde og resultater. Bringer det bedste frem i mennesker. Er god til at kommunikere og have dialog med medarbejderne. Fastholder og rekrutterer fagligt og personligt kompetente medarbejdere. Sammenkobler organisationens strategi og udfordringer med aktive indsatser for at ansvarsområdet har de nødvendige personlige og faglige kompetencer. 11 SÆTTE MÅL OG SKABE RESULTATER Anvender ikke målsætninger og mål til at lede sig selv eller andre. Er ikke disciplineret og systematisk ved tildeling og evaluering af arbejde. Er uorganiseret. Ringe tidsdisciplin. Kaster opgaver ud til folk på må og få, eller mangler mål eller prioriteter. Sørger ikke for feedback undervejs i arbejdet. Leverer ikke konsekvent resultater. Får ikke tingene gjort til tiden. Spilder tid og ressourcer med at forfølge det uvæsentlige. Der kommer altid noget i vejen: mangelfuld prioritering, undervurdering af tidsrammer, får stor modstand. Ikke tilstrækkelig slagkraftig eller engageret til at presse tingene igennem. Tøver når der kommer noget i vejen. Gør ikke alt hvad han/hun kan for at fuldføre opgaver. Tildeler tydeligt ansvar for opgaver og beslutninger og er tydelig omkring funktioner og roller. Sikrer fælles dialog om mål og gensidige forventninger. Opstiller klare målsætninger, milepæle og mål. Sørger for, at indsatser og effekter bliver målt, synliggjort, drøftet og fulgt op på. Overvåger processen, fremskridtet og resultaterne. Sikrer feedback i arbejdet. Man kan regne med, at lederen når målet med succes. Leverer ofte mere end forventet. Er konstant og konsekvent én af topudøverne. Meget fokuseret på 'bundlinien' og hvad der virkelig tæller. Skubber urokkeligt sig selv og andre mod resultater. Har et højt ambitions- og energiniveau. Sikrer at evalueringer fører til forbedringer. Handler ved ineffektivitet og fejl.

5 12 UDDELEGERING Går ikke ind for og stoler ikke på uddelegering. Savner tiltro til medarbejderens talent eller anerkender det ikke. Udfører selv de fleste ting eller samler til bunke, holder de spændende og interessante ting for sig selv. Ønsker eller ved ikke hvordan man ansvarliggør andre. Uddelegerer, men tør ikke reelt give ansvaret fra sig, kontrollerer og kigger folk over skuldrene. Uddelegerer ansvaret, men ikke den formelle kompetence. Mangler en plan for, hvordan man arbejder gennem andre. Kaster blot opgaver i hovedet på folk, kommunikerer ikke rammerne og målet videre. Uddeler klart og trygt både rutinemæssige samt vigtige opgaver og beslutninger. Deler kompetence og ansvar bredt med andre. Tror på at folk kan yde noget. Lader medarbejdere færdiggøre deres eget arbejde. Ansvarliggør medarbejderne. Distribuerer egen ledelse. Giver mandater til medarbejderne og team. Anviser rammerne og målet for opgaverne. Er tilgængelig. Sikrer opfølgning på en ikkekontrollerende form 13 UDVIKLING AF MEDARBEJDERE 14 VÆRDIBASERET LEDELSE Udvikler og opbygger ikke kompetence hos sine medarbejdere. Er særdeles drevet af resultater og kortsigtet, har ikke tid til at beskæftige sig med langsigtet udvikling eller ser det ikke som sin opgave. Vælger det sikre - kan ikke få sig selv til at overdrage virkeligt udfordrende (risikofyldt) arbejde til andre. Tror at udvikling er at gå på kursus - ved ikke hvordan udvikling virkelig foregår. Kender ikke medarbejderens langsigtede ønsker og ambitioner. Presser ikke folk til at tage deres udvikling alvorligt eller afsætter ingen ressourcer til det. Foretrækker at rekruttere kompetence og talent frem for at udvikle det. Leder på baggrund af faste regler og procedurer. Har ikke et fælles værdigrundlag. Værdierne er for luftige eller overordnede. Værdierne kan være for håndfaste grænsende til regelstyring. Kontrollerende, tror ikke at folk selvstændigt kan yde noget og træffe gode beslutninger. Efterlever ikke selv værdigrundlaget i praksis. Sørger for udfordrende opgaver og hverv. Afholder formelle og uformelle samtaler om udvikling. Er bevidst om hver medarbejders jobmål og langsigtede karrieremål. Skaber udfordrende og motiverende udviklingsplaner for medarbejderne samlet og for den enkelte. Sikrer gennemførsel. Presser medarbejdere til at tage udviklingsskridt. Opbygger kompetence hos medarbejderne. Vurderer løbende rammerne for ledelsesudøvelse og medarbejdernes præstationer. Sørger for, at udviklingen af medarbejderne rettes mod professionens forventninger til kvalitet. Sikrer at værdigrundlaget om faglighed, saglighed og udvikling er fælles, kendt og accepteret. Kommunikerer og praktiserer et klart sæt værdier og principper, hvor saglighed, uvildighed og loyalitet er i fokus i ledelse. Italesætter og drøfter løbende værdiernes mening og betydning sammen med medarbejdere. Lader medarbejderne være ansvarlige for eget arbejde. Delegerer ansvar og beslutningskompetence. Holder sig til værdigrundlaget i både medvind og modvind. Har tålmodighed i arbejdet med at få omsat de udtrykte værdier til praksis i organisationen.

6 15 KVALITETSLEDELSE Skaber ikke effektive arbejdsprocesser. Fokuserer ikke på kunden i den måde han/hun designer og leder arbejdet på. Går ikke op i en løbende forbedring af arbejdsprocesser, ydelser og produkter. Holder sig til det gamle og velkendte frem for at træde tilbage og se efter et nyt mønster i tingene. Lytter ikke til medarbejdere vedrørende forbedring af arbejdsdesign og -processer. Gør ikke andre ansvarlige for at designe deres egen arbejdsproces. Optaget af at skabe produkter og ydelser af højeste kvalitet, som lever op til interne og eksterne kunders krav. Er synlig engageret i løbende forbedringer via delegering af ansvar og beslutningskompetence. Styrer efter mål og leder på baggrund af fakta. Er villig til at re-tænke ting fra fra bunden, så det fører til de mest effektive arbejdsprocesser. Er åben for forslag, idéer og eksperimenter og arbejder for at skabe et åbent læringsmiljø, hvor hele enheden lærer sammen.

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Indhold Forord...3 Sådan er projektet gennemført....4 Ledelse af selvledelse...5 1. At afstemme forventninger til selvledelse...6 2. At

Læs mere

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold The People Factor 3 Sådan er undersøgelsen gennemført 4 Kompetencerne kort fortalt 5 De seks kompetencer 6 Indsigt i egne styrker

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCF Development Action Planner Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com INTRODUKTION Du har for nylig udfyldt et selvevalueringsskema af din personlighed med henblik på en struktureret

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere