Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016"

Transkript

1 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene og grænseværdierne indarbejdes i fakultetets procedurer for arbejdet med studienævnsrapporter i 2016 samt i selvevalueringsrapporter i foråret og efteråret Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget for udvikling af universitetets uddannelser. Aalborg Universitet producerer en lang række nøgletal vedr. uddannelsesområdet i universitetets dataware-housesystem, Qlikview. Nøgletal vedr. uddannelser på Aalborg Universitet produceres også i andre sammenhænge, ligesom der anvendes nøgletal fra eksterne parter som ministerier, Danmarks Statistik osv. I Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem er det centralt, at der sker en løbende og systematisk indsamling, analyse og anvendelse af relevante nøgletal for uddannelserne med henblik på disses kvalitetssikring og -udvikling. I Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem indgår følgende nøgletal: Heltidsuddannelser: Deltidsuddannelser: - Optag - Optag - Bestand - Dimittender - Karakterstatistik - Bestand - Frafald - Karakterstatistik - Gennemførelse/studietid - Årselever og antal betalende studerende - Effektivitet - Forskningsdækning - Forskningsdækning - Ledighed (kandidatuddannelser) 1

2 Definitioner og proces vedr. nøgletal og grænseværdier I det følgende præsenteres definitioner og opgørelsesmetoder af nøgletal samt fakulteternes grænseværdier. Nøgletallene indgår i det systematiske kvalitetsarbejde jf. Procedure for studienævnsrapporter og Procedure for selvevaluering og udvikling af universitets uddannelser. Grænseværdier Det er dekanerne for de enkelte fakulteter, der årligt indstiller grænseværdier for universitetets nøgletal. Der indstilles grænseværdier for følgende nøgletal: frafald, gennemførelse/studietid, effektivitet, forskningsdækning samt ledighed. Grænseværdierne behandles i Det Strategiske Uddannelsesråd og godkendes endeligt af prorektor. Nedenstående fastlagte grænseværdier for 2016 er baseret på refleksioner over landsgennemsnit, hvor det er muligt og fakultetets gennemsnit sammenlignet over flere år. Grænseværdierne indarbejdes i fakultetets procedurer for arbejdet med studienævnsrapporter i 2016 samt i selvevalueringsrapporter i foråret og efteråret Grænseværdierne angiver bl.a. hvornår bestemte forhold kræver analyse og evt. handling. Fra 2016 indgår både en grøn, gul og rød indikator. De enkelte indikatorer er beskrevet nedenfor: Grøn indikator: Tilfredsstillende niveau ift. sammenligningsgrundlagene for fakultets- og hovedområdegennemsnit. Gul indikator: Opmærksomheden skærpes. Studienævnene skal i samarbejde med studielederen vurdere om der evt. skal igangsættes forebyggende kvalitetsarbejde herunder evt. analyser af situationen på uddannelsen. Rød indikator: Indikerer et utilfredsstillende eller særligt forhold, og der skal følges op på området. Studienævnene skal i samarbejde med studielederen afdække mulige årsager og sikre opfølgende/korrigerende handlinger. Ovenstående grænseværdier skal anvendes til at give en indikation af kvaliteten og relevansen af uddannelsen. I studienævnes behandling af grænseværdierne skal tages højde for forskelle i uddannelser på fakultetet og bl.a. data for små uddannelser, da små ændringer af antal kan betyde større procentuelle ændringer mellem semestre og år. Det kan for visse uddannelser også være relevant at sammenligne med beslægtede uddannelser hvis studienævnet ved, at en given uddannelse (og grænseværdien) systematisk afviger fra de nærmest beslægtede uddannelser i sektoren. 2

3 Nøgletal Frekvens Definition og opgørelsesmetode Optag Antal optagne studerende : Antal optagne studerende på uddannelsen via KOT et givent år, som er aktive (stadig indskrevet) d samme år. Enkeltfag : Antal studerende optaget i perioden 1.10 til 30.9 i året på en kandidatuddannelse, som har været indskrevet i minimum 30 dage på Aalborg Universitet. Følger sektordefinitionen angivet i Danske Universiteter, nøgletal F.1.1 og F.1.3., og Enkeltfag: Antal nye studerende indskrevet på en masteruddannelse, 1. del, 2. del samt enkeltfag på Aalborg Universitet. Metode: En studerende tæller som optag, hvis den studerende ikke har været indskrevet på moduler/uddannelser under åben uddannelse semestret før. En årgang omfatter alle studerende, der er startet på en masteruddannelse i indeværende kalenderår og er fordelt på forårs- og efterårsoptag. Optag på 2.del viser også de studerende, der fortsætter efter 1.del. Bestand Dimittender Årselever Enkeltfag Aalborg Universitets egen opgørelse. Antal samlede studerende og : Antal samlede studerende, som er indskrevet på uddannelsen d i det pågældende år. Antallet indeholder både nystartede studerende og studerende, som har startet tidligere på uddannelsen. 2- fags studerende vises på deres centrale fag i studienævnsrapporten. Følger sektordefinitionen i Danske Universiteter, nøgletal F.2.2 og F.2.3., samt Enkeltfag: Antal indskrevne studerende per 1.10 i det pågældende år. Der tages ikke hensyn til, om den studerende har betalt for det pågældende semester, men kun til om den studerende er indskrevet pr Aalborg Universitets egen opgørelse. Antal studerende som har færdiggjort uddannelsen Antal studerende som har færdiggjort uddannelsen i perioden 1.10 til 30.9 i angivne år. Følger sektordefinitionen i Danske Universiteter, nøgletal F.5.1 og F.5.2. Årselever og antal betalende studerende På Aalborg Universitet betaler en studerende, som følger en åben uddannelse, hvert semester for at kunne deltage i undervisningsaktiviteter, moduler eller studieordninger. Alle disse moduler har et bestemt antal ECTS, som de studerende betaler for. 60 3

4 Karakterstatistik Enkeltfag Enkeltfag ECTS=1 årselev. Årselever er summen af ECTS (omregnet til årselever), som de studerende indskrevet på åben uddannelse (dvs. master, eller enkeltfag) har betalt for, opgjort per kalenderår og fordelt på forårs- og efterårssemester. Antal betalende studerende er opgjort som antal unikke personer, som har betalt i det pågældende år, fordelt på forårs- og efterårssemester. Hvis samme studerende har betalt for både forårs- og efterårssemestret tæller han/hun kun en gang i totalen for året. Antal årselever følger definitionen i Danske Universiteter, nøgletal F.6.2 for uddannelser. Antal betalende studerende er Aalborg Universitets egen opgørelse. Karakterstatistik Alle eksamensaktiviteter bedømt i perioden 1.10 til 30.9 i de pågældende år, uanset censur og tilknyttet uddannelsen. Gennemsnit, ECTS-vægtet gennemsnit og median. Aalborg Universitets egen opgørelse. 4

5 Frafald Frafald (norm tid + 1 år) Antal og andel optagne studerende på Aalborg Universitet et givent år, der efter normeret tid plus 1 år hverken er dimitteret på samme studienævn eller er aktive på samme studienævn (dvs. enten har skiftet studienævn eller er ophørt på Aalborg Universitet inden for norm tid +1 år). Følger delvist definitionen i Danske Universiteter, nøgletal G.1.4 og G.2.4. I DK-UNI betragtes fakultetsskift som frafald. I Aalborg Universitets opgørelse betragtes også studienævnsskift som frafald. Frafald første studieår : Frafald opgøres som procentandel af bacheloroptagne gennem KOT, som var indskrevet per 1.10, der ikke er indskrevet på samme studienævn per 1.10 året efter optagelse, enten fordi de har skiftet studienævn (herunder fakultet) eller er ophørt på Aalborg Universitet. : Frafald opgøres som procentandel af kandidatstuderende optaget i februar (og som var indskrevet per 1.3) eller optaget i september (og som var indskrevet per 1.10), der ikke er indskrevet på samme studienævn per 1.3 året efter (for februar startere) eller 1.10 året efter (for september startere), enten fordi de har skiftet studienævn (herunder fakultet) eller er ophørt på Aalborg Universitet. Følger delvist definitionen i Danske Universiteter, nøgletal F.3.1. og F.3.2. I DK-UNI betragtes fakultetsskift som frafald. I Aalborg Universitets opgørelse betragtes også studienævnsskift som frafald. Grænseværdier for frafaldet for bacheloruddannelser 1 (norm. tid + 1 år) SAMF over 30 % % under 27 % HUM over 31 % % under 28 % TEKNAT over 36 % % under 33 % SUND over 31 % % under 28 % Grænseværdier for frafaldet for kandidatuddannelser (norm. tid + 1 år) SAMF over 19 % % under 16 % HUM over 18 % % under 15 % TEKNAT over 16 % % under 13 % SUND over 13 % % under 10 % Grænseværdier for frafaldet på første år af bacheloruddannelsen i det seneste år: SAMF over 20 % % under 17 % HUM over 27 % % under 24 % TEKNAT over 23 % % under 20 % SUND over 23 % % under 20 % Grænseværdier for frafaldet på første år af kandidatuddannelsen i det seneste år. SAMF over 14 % % under 11 % HUM over 15 % % under 12 % TEKNAT over 13 % % under 10 % SUND over 13 % % under 10 % 1 Eller diplomingeniøruddannelse. 5

6 Gennemførelse/studietid Gennemført (norm. tid/norm tid + 1 år) Antal og andel optagne studerende på Aalborg Universitet, som har gennemført en uddannelse indenfor samme studienævn på norm. tid/norm. tid + 1 år. Følger delvist definitionen i Danske Universiteter, nøgletal G.1.1, G.1.2 og G.2.1, G.2.2. I DK-UNI medtages studerende som har gennemført indenfor norm. studietid/norm. tid + 1 år på samme hovedområde. I Aalborg Universitets opgørelse medtages studerende, som har gennemført indenfor norm. tid/norm. tid + 1 år på samme studienævn. Overskridelse af normeret studietid For hvert individ findes overskridelsen af normeret studietid ved at trække studietiden fra den normerede studietid. Studietiden udregnes for hvert individ som forskellen mellem sluttidspunktet (fuldført) og starttidspunktet, defineret som den første indskrivningsdato på en uddannelse indenfor samme fakultet. Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Herefter beregnes den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid i måneder Den normerede studietid defineres i måneder. Forløb som ved normeret forløb afsluttes lige før en sommerferie, fratrækkes 2 måneder i normeret studietid (fx en 3-årig bachelor, som er påbegyndt i september). Tid under orlov er inkluderet i den samlede studietid. Nøgletallet er AAU s egen opgørelse og er forskellig fra Danmarks Statistiks og ministeriets opgørelse. I Danmarks Statistiks opgørelse tages der ikke højde for merit fra andre uddannelser og kan derved bidrage til en kortere studietid. For nogle uddannelser betyder det en gennemsnitlig studietid, der er kortere end den normerede studietid. I Aalborg Universitets opgørelser ses bort fra studerende med studiestartsmerit, så udviklingen i studietiden for typiske studerende følges, så det undgås, at studietiderne påvirkes af omfanget af studerende med merit. Den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid vil være højere i universitets tal end tallene fra Danmarks Statistik Grænseværdier for andelen af studerende, der gennemfører bacheloruddannelser inden for norm. tid + 1 år i det seneste opgjorte år: SAMF under 67 % % over 70 % HUM under 65 % % over 68 % TEKNAT under 57 % % over 60 % SUND under 59 % % over 62 % Grænseværdier for andelen af studerende, der gennemfører kandidatuddannelser inden for norm. tid + 1 år i det seneste opgjorte år: SAMF under 67 % % over 70 % HUM under 75 % % over 78 % TEKNAT under 77 % % over 80 % SUND under 82 % % over 85 % Grænseværdier for den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid for bacheloruddannelser i det seneste opgjorte år: SAMF - BA - PBA over 2,6 mdr. over 1,5 mdr 2,3-2,6 1,2-1,5 under 2,3 under 1,2 HUM over 1,9 mdr. 1,6-1,9 under 1,6 TEKNAT: BSc TEK BSc NAT - PBA over 2,8 mdr. over 4,3 mdr. over 4,8 mdr. 2,5-2,8 4,0-4,3 4,5-4,8 under 2,5 under 4,0 under 4,5 SUND over 3,8 mdr. 3,5-3,8 under 3,5 Grænseværdier for den gennemsnitlige overskridelse af normeret studietid for kandidatuddannelser i det seneste opgjorte år: SAMF over 6,3 mdr. 6,0-6,3 under 6,0 HUM over 3,8 mdr. 3,5-3,8 under 3,5 TEKNAT - TEK - NAT over 1,8 mdr. over 1,8 mdr. 1,5-1,8 1,5-1,8 under 1,5 under 1,5 SUND over 1,8 mdr. 1,5-1,8 under 1,5 6

7 Effektivitet STÅ-produktion og effektivitet : Effektiviteten opgøres per semester, dvs. efterår (perioden ) og forår (perioden ) som antal producerede STÅ i de enkelte semestre divideret med antal ressourceudløsende studerende i de enkelte semestre. Effektiviteten opgøres som summen af disse to semestres effektivitet. og kandidat: Antal producerede STÅ på uddannelsen i perioden i opgørelsesåret divideret med antal ressourceudløsende studerende i samme periode. Følger sektordefinitionen angivet i Danske Universiteter, tabel F.4.1 og F.4.2. Definitionen af effektivitet er Aalborg Universitets egen. Grænseværdier for effektiviteten, målt som STÅ pr. studerende, for bacheloruddannelser det seneste opgjorte studieår: SAMF under 0,86 0,86-0,89 over 0,89 HUM under 0,83 0,83-0,86 over 0,86 TEKNAT - BA - PBA under 0,77 0,77-0,80 over 0,80 under 0,77 0,77-0,80 over 0,80 SUND under 0,82 0,82-0,85 over 0,85 Grænseværdier for effektiviteten, målt som STÅ pr. studerende, for kandidatuddannelser det seneste opgjorte studieår: SAMF under 0,78 0,78-0,81 over 0,81 HUM under 0,78 0,78-0,81 over 0,81 TEKNAT under 0,78 0,78-0,81 over 0,81 SUND under 0,85 0,85-0,88 over 0,88 7

8 Forskningsdækning (for udvalgte uddannelser) VIP/DVIP-ratio Angivelse af hvor mange VIP- og DVIP-årsværk der er rekvireret til uddannelsen det senest afsluttende studieår. Dvs. den arbejdstid, opgjort i årsværk, som omfatter vejledning, forberedelse, undervisningsadministration og eksamination. Et årsværk svarer til timer inkl. ferie. Timeoptællingen foretages uden ferie, så der anvendes en årsværksnorm, der svarer til timer eksklusiv ferie (1.642 timer) Følger sektordefinitionen angivet i Danske Universiteters statistiske beredskab, tabel C Personale, rækkerne 1.1. og 2.1 Fakulteternes interne opgørelser. Grænseværdier for uddannelsernes VIP/DVIP-ratio for det seneste opgjorte år: SAMF under 1,7 1,7-2,0 over 2,0 HUM under 2,7 2,7-3,0 over 3,0 TEKNAT under 6,7 6,7-7,0 over 7,0 SUND - SUND - TEKNAT under 2,9 under 6,6 2,9-3,2 6,6-6,9 over 3,2 over 6,9 - Selvevaluering (for udvalgte uddannelser) STUD/VIP-ratio Antal ressourceudløsende studerende (betalende studerende for masteruddannelser) i forhold til antal VIP er skal opgøres som antal ressourceudløsende studerende på uddannelsen pr det pågældende år i forhold til antal VIP er, der underviser på uddannelsen i det pågældende år. Fakulteternes interne opgørelser. STÅ/VIP-ratio Antal studenterårsværk (årselever for masteruddannelser) i forhold til antal VIP-årsværk skal opgøres som antal producerede STÅ på uddannelsen pr. 1.9 det pågældende år i forhold til antal VIP undervisningsårsværk, som ved nøgletal for VIP/DVIP-ratioen. Fakulteternes interne opgørelser. Grænseværdier for uddannelsernes STUD/VIP-ratio for det seneste opgjorte år: SAMF over XX XX-XX under XX HUM over XX XX-XX under XX TEKNAT over XX XX-XX under XX SUND over XX XX-XX under XX Grænseværdier for uddannelsernes STÅ/VIP-ratio for det seneste opgjorte år: SAMF over under 55 HUM over under 46 TEKNAT over under 27 SUND over under 27 8

9 Ledighed Ledighed Antallet af dimittender der står helt eller delvist uden arbejde og står til rådighed for arbejdsmarkedet samt modtager dagpenge, kontanthjælp eller starthjælp. Fuldførte, der er i gang med en ny uddannelse eller udvandret, regnes som ikke-ledige. Ledigheden er en ledighedsgrad. Hvis en person fx er ledig halvdelen af det målte kvartal, indgår denne person med en ledighedsgrad på 0,5 (svarende til 50 procent). Summen af disse ledighedsgrader for en gruppe i et givet kvartal efter dimissionen lægges sammen og divideres med antal dimittender i gruppen for at finde gruppens ledighedsgrad. Ledighedstallene fremgår på flere måder: Indfasningen på arbejdsmarkedet forstået som udviklingen i bruttoledigheden i de enkelte kvartaler for forskellige årgange. Det kan belyse, hvor hurtigt en årgang kommer ind på arbejdsmarkedet og giver mulighed for at sammenligne årgange eller forskellige grupper. Gennemsnitlig ledighed i kvartal efter dimissionen. Ledigheden er angivet som gennemsnittet for perioden. Normalt er ledigheden faldende over perioden, så gennemsnittet vil ligge over ledigheden ved udgangen af perioden. Ledigheden i 7. kvartal. Den gennemsnitlige ledighed kvartal er et mål for, hvor hurtigt dimittenderne kommer ind på arbejdsmarkedet. Ledigheden i 7. kvartal kan vise i hvilken udstrækning, de er kommet ind på arbejdsmarkedet i løbet af samme periode. Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. Nøgletallet er baseret på Danmarks Statistiks elevregister. Grænseværdier for ledighedsgraden for dimittender i kvartal. (4-7. kvartal måles fra og med det kvartal, der indeholder etårsdagen for fuldførelsen til og med kvartalet, der ligger umiddelbart før to-årsdagen for fuldførelsen) SAMF over 18 % 15 %- 18% under 15 % HUM over 26 % 23 % -26 % under 23 % TEKNAT - TEK - NAT SUND - SUND - TEK - NAT over 13 % over 21 % over 10 % over 13 % over 21 % 10 % -13 % 18 %- 21 % 7 % -10 % 10 %- 13 % 18 % - 21 % under 10 % under 18 % under 7 % under 10 % under 18 % 9

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53

Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53 Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret 12-10-2016 09:50:53 Oversigt over valg Fields Studienævn Campus Values Socialt Arbejde Aalborg Rapporten er udskrevet af ADM\cbe, 12.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn: Sundhed, Teknologi og Opdateret 13-10-2016 15:36:10 Oversigt over valg Fields Studienævn Fakultet Values Sundhed, Teknologi og Rapporten er udskrevet af ADM\lkc, 14.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51 Uddannelse: Opdateret 09-10-2014 11:03:51 Rapporten er udskrevet af ADM\lvt, 20.10.2014 Oversigt over valg Fields Fakultet Campus Studienævn Values HUM Aalborg Side 1 af Nøgletal for Uddannelse, Campus

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Opdateret 18-1-216 9:51:2 Rapporten er udskrevet af ADM\lkc, 18.1.216 Oversigt over valg Fields Fakultet Studienævn Values SUND Sundhed, Teknologi og Idræt Side

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Uddannelse: Humanistisk Informatik

Uddannelse: Humanistisk Informatik Uddannelse: Rapporten er udskrevet af ID\winnie Side 1 af 10 Nøgletal for Uddannelse Her vises ved hjælp af indekser udviklingen i antallet af nye optagne studerende og dimittender. Tal for indeværende

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Bacheloruddannelsens navn Kandidatuddannelsens navn Studieleder Institutleder Medlemmer i studienævnet

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Regeringens model for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser opgør ikke antallet af dimittender konsistent på tværs af årgange Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede

Læs mere

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser.

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Notat Modtagere: Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Tillæg til vejledning til uddannelsesakkreditering. Præcisering af nøgletal for gennemførelse. Danmarks

Læs mere

Introduktion til Studenterdata. Datavarehus i QlikView

Introduktion til Studenterdata. Datavarehus i QlikView Introduktion til Studenterdata Datavarehus i QlikView Aalborg Universitet 2011 Indhold Kontaktinformation... 2 1 Del 1: Introduktion til Qlikview... 3 1.1 Objekter og valg... 3 1.2 Bookmarks... 4 1.3 Tekst

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi

Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi År: 2016 Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi Årlig status Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Oversigt over uddannelserne tilhørende Teknologi... 3 1.2 Teknologiuddannelserne... 4 2. Ansøgere pr.

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Udformning af studietidsmodellen

Udformning af studietidsmodellen Notat Udformning af studietidsmodellen 27. august 2013 I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse blev det aftalt, at sektoren skal levere et finansieringsbidrag

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

SELVEVALUERINGSRAPPORT

SELVEVALUERINGSRAPPORT INSTITUTIONSAKKREDITERING Aalborg Universitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET PÅ AALBORG UNIVERSITET...4 2.RAMMER OG POLITIK FOR KVALITETSSIKRING AF UDDANNELSER PÅ AALBORG

Læs mere

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A )

D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T I N F O R M A T I O N S V I D E N S K A B E L I G E A K A D E M I ( I V A ) EVALUERINGSRAPPORT FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Sagsnr.: 2014-413-00110 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Studienævn for Medicin School of Medicine and Health

Læs mere

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12%

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Strategi 2020 - Udgangspunkt for nøgletal Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Antal optagede studerende på Syddansk Universitet via KOT et givent år, som ikke er studieaktive

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Introduktion til Studenterdata

Introduktion til Studenterdata Introduktion til Studenterdata Datavarehus i QlikView Aalborg Universitet Indhold... 1 1 Del 1: Introduktion til Qlikview... 3 1.1 Objekter og valg... 3 1.2 Bookmarks... 4 1.3 Tekst søgning i bokse og

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

Notat. Notat vedr. brug af frafald- og gennemførelsestal i UA

Notat. Notat vedr. brug af frafald- og gennemførelsestal i UA Notat Notat vedr. brug af frafald- og gennemførelsestal i UA Formål med notatet Dette notat beskriver AI s praksis for anvendelse af nøgletal for frafald i uddannelsesakkrediteringer. Notatet giver et

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Formål. Bl.a. en del af vækstpakke 2014 (initiativ 77) Side 2

Formål. Bl.a. en del af vækstpakke 2014 (initiativ 77) Side 2 Modelbeskrivelse Formål Lavere optag på uddannelsesgrupper/uddannelser med systematisk overledighed, ingen ændringer på uddannelsesgrupper/uddannelser, der ikke har systematisk overledighed, gerne øget

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2007 Indledende bemærkninger: Det statistiske beredskab 2007 omfatter de indfusionerede sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud 30. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse

Læs mere

Studierelateret Ledelsesinformation Business

Studierelateret Ledelsesinformation Business År: 2017 Oktober Studierelateret Ledelsesinformation Business Efterårsstatus Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Oversigt over uddannelserne tilhørende Business... 3 1.2 Businessuddannelserne... 5 2. Ansøgere

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud

Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud Vejledning til uddannelsesakkreditering Eksisterende uddannelser og udbud Maj 2016 Indhold Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Uddannelse og udbud... 4

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Diplomuddannelse

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Nøgletal Optag Optagsgrundlag Karakterniveau fra gymnasiet (STX, HTX, HHX) Studieeffektivitet Frafald Ledighed: Datalogi Ledighed: Software

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Selvevalueringshandlingsplaner for

Selvevalueringshandlingsplaner for Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Bachelor eller kandidat? beskæftigelse og ledighed

Bachelor eller kandidat? beskæftigelse og ledighed December 2013 Bachelor eller kandidat? beskæftigelse og ledighed Dette faktaark samler og analyserer data om de universitetsuddannede bachelorer sammenlignet med universiteternes kandidater. Fokus for

Læs mere

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår 2013/2014 Dekanens generelle bemærkninger Analyse af kvantitativt og kvalitativt

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringsrapport for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Juni 2014

Læs mere

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne

har ikke SU-turister Analyse: Erhvervsakademierne Analyse: Erhvervsakademierne har ikke SU-turister Danske Erhvervsakademier Nansensgade 19, 1366 København K, www.dkea.dk Kontakt Michael Rugaard, Sekretariatschef, Telefon: 23281548, E-post: mr@dkea.dk

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, mandag den 2. juni 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 2.09, NJV 8A Til stede: Ulla Steen (ST), Sten Bønsing (SB), Jesper Melgaard

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6.

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6. SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6. SEPTEMBER 2017 Deltagere Tobias Andersen, DTU, ekstern faglig ekspert Michael

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf: 9940 8472 www.ses.aau.dk Studienævnsformand Niels T. Eriksen Tlf. 9940 8465 nte@bio.aau.dk Sekretær Elin Boel Larsen

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI

SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI MANDAG 7. SEPTEMBER 2015 Dagsorden 9.00 9.20: Velkomst og præsentation af dagsorden, deltagere og selvevalueringsprocessen på Aalborg Universitet 9.20 11.15:

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere