Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009"

Transkript

1 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Mikael Carlsen, John Kristensen, Lise Terkildsen, Merete L. Nielsen, Henrik E. Jørgensen, Anders W. Rasmussen, Charlotte Dalby, Adam Søe Hansen, Bettina Bonde, Jette Kousgaard Ulfkjær Afbud: Referent: Flemming Mogensen, Anders Primdal Brogaard, Søren Bastholm Inge-Lise Rasmussen 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 24. november 2008 Referatet blev godkendt. 3. Orientering om medarbejdervalg af næstformand og nedsættelse af dagsordensgruppe til kommende møder Henrik E. Jørgensen er fortsat næstformand. Dagsordensgruppe: Henrik E. Jørgensen, Flemming Mogensen, Lise Terkildsen og Jens Erik Sørensen. 4. Strategiplan og kvalitetsarbejdet orientering v/sarah Mandrup Sarah Mandrup fortalte, at kvalitetsarbejdet bygger på Strategiplanen og de 5 overordnede mål: 1. Flere tilfredse kunder, 2. Mere tilfredse leverandører, 3. Mere tilfredse bestillere, hvor forudsætningen er god faglig rådgivning og dokumentation, 4. Et sammenhængende rutenet, hvor forudsætningen er sammenhæng mellem regionale og lokale ruter), 5. Midttrafik gavner miljøet (miljøprogram). Alle afdelingsledere har udarbejdet mål og en handlingsplan for målene frem til Processen har været, at afdelingslederne har fremlagt mål og handlingsplaner for direktionen. Målene for midttrafik er blevet fremlagt for bestyrelsen den 20. marts 2009, hvor de blev godkendt. Vejen til at nå målene er vigtig. Kvalitetsfunktionen har indledt møder med hver afdelingsleder, med det formål at få et overblik over status på arbejdet med handlingsplanerne i de enkelte afdelinger. Der bliver også set på, hvordan det går med at få formidlet de konkrete mål til medarbejderne. Kvalitetsfunktionen vil præsentere en tidsplan for afdelingslederne. Kvalitetsfunktionen arbejder med styring af mål og processen med at nå målene: Hvem skal gøre hvad og hvornår. Ligeledes arbejdes der med udvikling af IT styringsværktøj, 1

2 der forventes klar til maj, men arbejdet i afdelingerne kan begynde nu, ved at afdelingerne begynder at drøfte, hvordan de konkret kan arbejde frem mod målene. Kvalitetsfunktionen kan bruges i rådgivende funktioner, f.eks. hvordan strikkes en undersøgelse bedst sammen, rammer for, hvordan Midttrafik laver undersøgelser mv. Målene og det videre arbejde med kvalitet bygger på EFQM-modellen (en internationalt anerkendt model), der er en helhedsorienteret model, for at se på alle de elementer, der skal til ved både at se på indsatsen og resultaterne. Når vi bruger en anerkendt model kan vi også på sigt måle os med de bedste danske og internationale virksomheder. Jens Erik Sørensen forklarede, at kvalitetsarbejdet gøres konkret i alle afdelingerne, med det formål at gøre arbejdet lettere og mere intelligent. Der måles det, der er nødvendigt, og understøtter de gode ting på en mere systematisk måde. Der måles kun på de mål, der er kendte. Kvalitetsfunktionen kan bruges som rådgiverfunktion. Jens Erik Sørensen foreslår, at LMU følger udviklingen med kvalitetsarbejdet. Plancherne vedlægges. 5. Sygefravær Lise Terkildsen forklarede, at der fra 2007 til 2008 har været en voldsom stigning i sygefraværet fra 4,3 % til 5,4 %. Målsætningen er at få sygefraværet ned til 2007-niveau. Sygefraværet er et fokusområde, der skal arbejdes meget mere med. HR har afholdt et temamøde for lederne om, hvordan sygefraværet kan nedbringes, bl.a. ved individuelle omsorgssamtaler osv., mere fokus på de raske, kollektive indsatser (arbejdsglæde, ansvar og mening), organisere arbejdet, så arbejdsopgaven opfattes som vigtig, og at man selv er vigtig for opgaven. Et højt sygefravær kan ofte skyldes manglende arbejdsglæde, og der er risiko for, at der udvikler sig en kultur, hvor nu er det min tur. Ledergruppen arbejder videre med de ting, der kan ændre det høje sygefravær. Adam Søe Hansen fandt, det er en uheldig bemærkning at sige det er min tur. Er man syg, er man syg. Billetkontrollen er præget af mange arbejdsulykker og stress. Jens Erik Sørensen sagde, at det er for at forebygge en kultur, hvor det kunne være således. Mikael Carlsen sagde, at det centrale er, at der er en kultur, hvor det er tydeligt for alle medarbejdere, at de er vigtige for opgaven. På den måde skabes arbejdsglæde, der er vigtig for alle. Henrik E. Jørgensen ser gerne, at vi får de øvrige trafikselskabers sygefravær til sammenligning. Tallene i sig selv siger ikke så meget, der kan ligge noget skjult bag. 2

3 John Kristensen forklarede vedr. billetkontrollen, at de høje fraværstal bl.a. skyldes 2 medarbejdere, der har været syge i over et år. Adam Søe Hansen, Anders Primdal Brogaard og han selv arbejder med nedbringelse af sygefraværet ved at være i tæt dialog med de sygemeldte. Bettina Bonde sagde, at der for callcentres vedkommende er et højere sygefravær på landsplan end for andre arbejdsfunktioner, og her kan det med opgavens vigtighed og ens egen vigtighed for opgaven sagtens spille ind. Derfor skal der alligevel arbejdes med at nedbringe sygefraværet. Lise Terkildsen sagde, at personalepolitikken er, at der indkaldes til omsorgssamtaler efter 6-8 sygeperioder på 1 år. HR udsender hver måned oversigter over sygefravær til ledergruppen med forslag til afholdelse af en omsorgssamtale. Lederne skal melde tilbage til HR, hvis omsorgssamtalen ikke bliver holdt og med referat af afholdt samtale. Omsorgssamtaler skal opfattes som omsorg for medarbejderen. John Kristensen sagde, hvis hans medarbejdere havde 3 sygeperioder inden for kort tid, indkaldte han til en afklarende samtaler, og de samtaler har været gode for begge parter. Anders Winkler Rasmussen foreslog, at man som medarbejdere kan være opmærksomme på hinanden, ved at lave et netværk i egen afdeling. Merete Lundberg sagde, at hun altid indledte med at fortælle, at det er af omsorg samtalen skal tages. Det havde hun gode erfaringer med. Jens Erik Sørensen opfordrede til, at lederne kunne tage spørgsmålet op på personalemøder. Kollegial opbakning er et stærkt virkemiddel. Der skal tales om det for at aflive myter. 6. Procedure vedr. lokal løndannelse Lise Terkildsen orienterede om den aftalte tidsplan og proces for lokale lønforhandlinger. Proceduren er den samme som sidste år. 7. Revision af personalepolitikken Lise forklarede, at det i henhold til den vedtagne procedure skal ske en løbende revision af personalepolitikken, og at den skal tages op til revision hvert andet år. Der var ingen ønsker om til revision af personalepolitikken, hvorfor den videreføres uændret frem til 1. januar Drøftelse af forslag til medlemskursus På mødet den 24. november blev besluttet at LMU skulle holde en kursusdag i foråret. Jette Ulfkjær foreslog kursus i kommunikation og udarbejdelse af retningslinjer. Bettina Bonde foreslog, at ledelse og medarbejderrepræsentanter kan bruge kurset til at lave Danmarks eller Østjyllands bedste arbejdsplads. Kan evt. hyre et konsulentfirma, der kan give LMU værktøjer hertil. 3

4 Anders W. Rasmussen talte om et skræddersyet kursus i forhandlingsteknik og forhandlingstræning. For at styrke samarbejdet, kan LMU have en konsulent med til et par møder. Mikael Carlsen sagde, at LMU er en væsentlig del af de styringsformer, der er for Midttrafik. Derfor bør der være et mål for indeværende LMU-periode med målsætning for de kommende 2 år. Jens Erik Sørensen foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde tid og rammer for kursusdagen. Det besluttedes, at LMU + suppleanter deltager i dagen. Arbejdsgruppen: Anders W. Rasmussen, Bettina Bonde og Lise Terkildsen. 9. Orientering fra sikkerhedsgrupperne Mikael Carlsen underrettede om Arbejdstilsynets uanmeldte besøg den 26. marts. Arbejdstilsynets hovedfokus er billetkontrollen. Det havde været et positivt møde. Mikael Carlsen berettede videre om ombygningen i stueetagen. Der er problemer i forhold til støj, kulde og støv. Er i tæt dialog med de medarbejdere, der er berørt af ombygningen. Bettina Bonde sagde, at det har været hårdt for medarbejderne. Det har været svært at kunne forudse nogle af de problemer, der er opstået. Set i bakspejlet skal det nok gøres anderledes næste gang. Adam Søe Hansen synes, at det er et problem, at kontroladministrationen er flyttet. Kunderne kommer for langt ind i huset, det kan give medarbejderne problemer. Jens Erik Sørensen bad John Kristensen være opmærksom på, om der sker noget sikkerhedsmæssigt og om der i givet fald skal ske ændringer. 10. Fastsættelse af mødedatoer 2009 De foreslåede mødedatoer accepteredes. Emner, der udover de foreslåede temaer, skal være fokus på i år: Juni: Opfølgning på kursusdagen December: Stress 11. Regnskab 2008 Jens Erik Sørensen orienterede om regnskab 2008, og sagde, at det skal vurderes i forhold til justeret budget Det væsentligste på udgiftssiden er, at budgettet vedr. busdrift er overholdt. Passagertilbagegangen er stoppet. Der afholdes møder mellem regionen og kommunerne om, hvordan vi skal fordele de ind- 4

5 tægter, der ikke umiddelbart kan fordeles på kommunerne. Indtægtsnedgangen skyldes hovedsagelig, at Midttrafik fra Århus Kommune overtog et bruttobudget indeholdende indtægter i forbindelse med kontrolafgifter på 8,4 mio.kr. Opgaven med inddrivelse af tilgodehavenderne lå fuldt ud ved Midttrafik. Der er nu indgået en aftale med Århus Kommune om, at Midttrafik foretager de indledende tiltag i forbindelse med rykning for indbetalinger. Fører det ikke til en indbetaling til Midttrafik, overføres de resterende udestående til Århus Kommune. Det betyder, at de samlede indtægter, som Midttrafik har registreret i forbindelse med kontrolafgifter i 2008, nedskrives med ca. 4,4 mio.kr., svarende til den del af kontrolafgifterne, der er overført til Århus Kommune. Hermed opstår der i forhold til budgettet en tilsvarende manko. John Kristensen sagde hertil, at topsnydere (nogle skylder for 62 opkrævninger) bliver meldt til politiet. Vedr. misbrugere afholdes der møde med kommunen om forskellige tiltag. Jens Erik Sørensen oplyste yderligere, at der på det rent administrative område er tale om et mindreforbrug, der mere end modsvarer indtægtsnedgangen på de førnævnte 4,4 mio.kr. Mindreforbruget skyldes dels en stram udgiftsstyring, og dels har vi været nødt til at udsætte kampagner og dele af projekter, f.eks. web-butikken. Pengene indstilles overført til 2009 for bl.a. at finansiere udviklingspuljen på 3,0 mio.kr. i 2009, der skal findes inden for budgettet. 12. Eventuelt Bettina Bonde ønsker en forklaring på, hvorfor der er blevet sagt nej til, at HK kommer ud på arbejdspladserne og afholder gratis kurser. Kurserne er for både ledere og medarbejdere. Lise Terkildsen oplyste, at hun afhængigt af emnet vil anbefale, at der bruges uafhængige konsulenter. Bettina Bonde sagde videre, at der er HK-undervisere, der er neutrale i forhold til overenskomst og ikke tager stilling til ledere/medarbejdere. Der bruges penge på faglige kurser, men hvad med den personlige udvikling. Finder det ærgerligt, at Midttrafik har den holdning, når man får en udstrakt hånd. Jens Erik sagde, at det skal ses i sammenhæng med om, det er noget, der giver merværdi for organisationen. Kurser skal indgå i kompetenceudviklingsstrategien. Mikael Carlsen sagde vedr. kompetenceudvikling, at han nøje vil vurdere fællesprojekter, og hvem der skal styre processen og i mindre omfang styre på om det er gratis eller ej. Jette Ulfkjær oplyste, at Birger Møller Rex er officiel suppleant for Videbæk. Lise Terkildsen bemærkede hertil, at Videbæk ingen suppleant har. Jette Ulfkjær er kommet ekstraordinært ind. Jette Ulfkjær svarede, at Videbæk altid har regnet med, at det var ok, at der var en suppleant med. Vidste ikke, at det ikke er efter bogen. Jens Erik Sørensen oplyste, at Jette Ulfkjær er hjertelig velkommen i LMU, men der er ingen suppleant. Jens Erik Sørensen beklagede endvidere, at vi var nødt til at slutte mødet, fordi lokalet 5

6 skulle bruges af andre mødedeltagere. Jens Erik Sørensen opfordrede til, at eventuelle punkter, der formodes at udløse debat, tages først på mødet, således at uenigheder ikke hænger i luften. Det er en dårlig ide at tage sådanne punkter under eventuelt. 6

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Det Personalepolitiske Forum Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Maj 2008 Det Personalepolitiske Forum Projektledelse Marlene Skou Jørgensen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

SYGEDAGPENGEMODTAGERE

SYGEDAGPENGEMODTAGERE GUIDE TIL JOBCENTER- MEDARBEJDERE VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE 1 MARTS 2015 Indholdsfortegnelse Guidens indhold og formål 3 Virksomheden som samarbejdspartner 3 Samarbejdet med den

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere