Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet."

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling 2. september 2015 budgetforslaget udgør det budgetmateriale, der ifølge vedtægten skal tilgå regioner og kommuner senest fem uger før budgettets vedtagelse 2. september 2015 trafikbestillinger for 2016, som Movia modtager inden 1. juli 2015, indarbejdes i budget 2016 til brug for andenbehandlingen jf. ny finansieringsmodel á conto betalinger i 2016 sker i sjettedele hver anden måned, forudsat Movias ændrede vedtægt er godkendt af Transportministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beslutning: Tiltrådt. Peter Jacobsen efterlyste større stabilitet i budget og budgetforarbejder. Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Sagsfremstilling: Kommuner og regioner skal senest 1. maj 2015 indmelde ønsker til ændret busbetjening i 2016 til Movia. Forud for dette har kommuner og regioner i december fået et trafikbestillingsgrundlag som danner udgangspunkt for trafikbestillingerne for Trafikselskabet Movia - 1/7

2 Førstebehandlingsbudgettet udsendes til kommuner og regioner, jf. vedtægtens bestemmelse herom. På bestyrelsesmødet 30. april 2015 behandlede bestyrelsen budgetforudsætninger og takstprincipper for Bestyrelsen tilsluttede sig følgende: Bus at fremskrivning af passagertal baseres på den demografiske udvikling. Hertil kommer passagereffekt af kommuner og regioners trafikbestilling. Herved fraviges målene i Trafikplan at afgifter til Rejsekort A/S og tilbagebetaling af ansvarlige lån fra Rejsekort A/S budgetteres med udgangspunkt i årsrapportmodellen. Der budgetteres ingen tilbagebetaling af ansvarlige lån i at kommuner, der vælger Movia til at udbyde den ny produktkategori Kommunebus, alene betaler for Movias administrationsudgifter i forbindelse med udbud. Kommunernes betaling for administrationsudgifter til Kommunebus revurderes, når mere end fem kommuner har ønsket Kommunebus udbudt af Movia. at der ikke indarbejdes effekter af Metrocityringen i budgetoverslagsår Bane at forudsætningen for fremskrivning af passagertal på lokalbaner følger bus. at der herudover kun budgetteres med passagereffekten af regionernes trafikbestilling. at der budgetteres med de estimerede økonomiske effekter af den foreslåede fusion mellem Lokalbanen A/S og Regionstog A/S. Flextrafik at der budgetteres med en generel vækst i Flextrafik. Movias budget for kommunerne påvirkes ikke af dette. at effekter af forslag til ny Flextur-takst indarbejdes i budgettet med udgangspunkt i den foreslåede højere takst. Fællesudgifter at pris- og lønfremskrivning for administrations- og personaleudgifter er 1,8 pct. fra 2015 til 2016 i henhold til KLs satser. at administrations- og personaleudgifter effektiviseres med 2 pct. årligt i Vedlagte budget er udarbejdet på baggrund af heraf. 2/7

3 Tabel 1 Budget behandling R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Vækst B B Mio. kr Pct. Bus Indtægter , , , , , ,8 41,8-2,5 Operatørudgifter 3.064, , , , , ,8-12,6-0,4 Rutespecifikke udg. 144,1 194,7 207,7 193,9 185,1 177,5 13,0 9,0 Bus i alt 1.544, , , , , ,6 42,4 2,7 Flextrafik Indtægter -36,0-35,1-46,1-46,6-47,1-47,6-11,1 31,6 Operatørudgifter 492,7 541,3 543,0 569,6 598,6 630,4 1,7 0,3 Adm. og pers. 50,5 57,8 63,1 63,1 63,1 63,1 5,3 9,1 Flextrafik i alt 507,2 564,0 559,9 586,0 614,6 645,9-4,1-0,7 Lokalbaner Indtægter -175,4-178,5-181,5-180,9-181,8-182,7-3,0 1,7 Udgifter til togdrift 478,3 485,2 488,4 488,4 488,4 474,9 3,2 0,7 Anlæg 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalbaner i alt 317,1 306,7 307,0 307,5 306,6 292,2 0,3 0,1 Fællesudgifter Adm. og pers. 289,4 310,2 309,6 303,4 297,3 291,4-0,6-0,2 Pensioner 15,0 17,6 17,8 18,5 19,3 20,0 0,2 1,1 Renter -4,3 0,0-1,4-1,2-1,7-1,7-1,4 Ydelse rejsekortlån 56,2 64,0 65,0 49,0 46,0 24,4 1,0 1,5 Fællesudgifter i alt 356,3 391,8 391,0 369,7 360,9 334,1-0,8 2,4 Tilskudsbehov i alt 2.724, , , , , ,8 37,6 1,3 Det fremgår af tabel 1, at tilskudsbehovet til busdrift i budget 2016 er 37,6 mio. kr. højere end i budget 2015, svarende til en stigning på 1,3 pct. Det svarer til et reelt fald i udgifterne på 0,5 pct., når der tages højde for pris- og lønudvikling. Det højere tilskudsbehov målt i løbende priser skyldes faldende indtægter på 41,8 mio. kr. (svarende til 2,5 pct.), mens faldende operatørudgifter stort set udlignes af øgede udgifter til rutespecifikke udgifter. Der er budgetteret med takststigninger fra 2015 til 2016 i de tre takstområder (1,87 pct. i Hovedstaden, 1,3 pct. i Vest og 1,3 pct. i Syd, jf. afsnit 3.1), men lavere passagertal i forhold til budget 2015 samt lavere indtægter som følge af voldgiftsagen. Dette betyder, at indtægterne samlet set falder i forhold til budget 2015 med de førnævnte 41,8 mio. kr. Operatørudgifterne falder som følge af bedre priser i udbud A12 på 30 mio. kr., mens udbud A13 medfører en udgiftsstigning på 16 mio. kr. Indeksudviklingen påvirker operatørudgifterne 3/7

4 med knap 10 mio. kr., mens effektiviseringer i 2016 sikrer, at de samlede omkostninger falder med 12,6 mio. kr. De rutespecifikke udgifter stiger med 13,0 mio. kr. i forhold til budget 2015, svarende til 6,7 pct. Stigningen fra budget 2015 til budget 2016 er båret af øgede rejsekortafgifter på 23,8 mio. kr. som følge af overgang til årsrapportmodellen. Rejsekortafgifterne skal ses i et flerårigt perspektiv, og samlet set giver årsrapportmodellen ikke flere udgifter for Movia. Der forventes dog samtidig væsentlige besparelser på de øvrige poster under rutespecifikke udgifter i Provisionsudgifter forventes reduceret med 4,1 mio. kr. som følge af fortsat fremgang for rejsekortet og dermed øget anvendelse af selvbetjent salg til lavere provisionssats. Realtid i Syd og Vest er budgetteret til 1,5 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end i budget Det skyldes primært, at operatørernes udgift til realtid er flyttet fra rutespecifikke udgifter til øvrige operatørudgifter. Tilskudsbehovet for Flextrafik budgetteres med et fald på 4,1 mio. kr. svarende til et fald på 0,7 pct. i forhold til budget Dette skyldes, at væksten i 2015 er lavere end forventet i budget 2015; At der indføres nye takster for Flextur, der forventes at reducere væksten i Flextur samt at der ikke på nuværende tidspunkt er indgået nye aftaler med kommunerne om Flextrafik der indikerer yderligere vækst. Tilskudsbehovet til lokalbanerne stiger i 2016 med 0,3 mio. kr., hvilket i faste priser svarer til et fald på 5,2 mio. kr. i forhold til budget Udviklingen er båret af en effektiviseringsgevinst på 5 mio. kr., som følge af sammenlægningen mellem de to baneselskaber Det estimeres i budgettet, at sammenlægningen vil effektivisere omkostningerne med i alt 19 mio. kr. når fusionen er fuldt ud implementeret i Bestyrelsen har i april 2014 vedtaget en økonomisk politik med et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. på administrations- og personaleudgifterne i perioden Budget 2016 er således reduceret med 6,3 mio. kr. i forhold til budget Likviditet Grafen nedenfor viser den daglige likviditet og 365-dages gennemsnitslikvidteten i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2016 med realiserede tal indtil april Ifølge Movias økonomiske politik er målet en 365-dages gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. Målsætningen for gennemsnitslikviditeten tager højde for de finansielle markeders prissætning af rente og dieselolie, som via den løbende operatørafregning er en risiko for Movias likviditet. Som det fremgår af grafen nedenfor, vil gennemsnitslikviditeten være på niveau mio. kr. ultimo 2015, hvorved målsætningen i den økonomiske politik ikke er overholdt. 4/7

5 Det bemærkes, at Movia har en kassekredit på 300 mio. kr., hvilket indebærer Movia til enhver tid kan afholde de løbende betalinger under de vedtagne budgetforudsætninger. Figur 1. Daglig og 365-dages gennemsnitslikviditet, realiseret og prognose Forudsætning 1: Kommuner og regioner indbetaler til voldgiftskendelsen i januar 2017 Forudsætning 2: Kommuners og regioners á conto indbetalinger i 2016 sker i sjettedele hver anden måned Likviditetsprognosen er udarbejdet under forudsætning af, at alle kommuner og regioner vælger at indbetale deres andel af effekten af voldgiftskendelse (DSB og Metroselskabet mod Movia) i januar Kommuner og regioner får mulighed for at indbetale deres andel af effekten af voldgiftskendelsen allerede i I det omfang kommuner og regioner gør brug heraf, forbedres Movias likviditet i forhold til ovenstående graf. Bestyrelsen har for at leve op til likviditetspolitikken besluttet, at der i forbindelse med budgettets 1. behandling i juni fastlægges frekvens for kommunernes og regionernes indbetaling af á conto tilskud i det kommende budgetår. Dette er hjemlet i den vedtægt, som forventes godkendt i Transportministeriet og Økonomi- og indenrigsministeriet senest 2. september Bestyrelsen kan i henhold til den ændrede vedtægt træffe beslutning om, at tilskuddene indbetales i tolvtedele månedsvis, i sjettedele hver anden måned eller i fjerdedele hvert kvartal. For at indfri likviditetsmålet i Movias økonomiske politik foreslår administrationen, at bestyrelsen træffer beslutning om at á conto betalinger i 2016 betales i sjettedele hver anden 5/7

6 måned. Dette er indarbejdet i grafen ovenfor. Med denne á conto betaling forventes den gennemsnitlige likviditet at udgøre mio. kr. ultimo Proces for budgettets andenbehandling Som et element i Movias samarbejde med kommuner og regioner om at skabe mere stabilitet i Movias budgetter, opdateres de generelle budgetforudsætninger som f.eks. passagerudvikling og udvikling i prisindeks ikke mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Til andenbehandlingen af budgettet indarbejdes som udgangspunkt alene ændringer, der er aftalt mellem Movia og de involverede kommuner/regioner. Aftaler om ændringer skal være klar inden 1. juli 2015 for at kunne blive indarbejdet i budgettet til 2. behandling. Fra 2016 indføres en ny finansieringsmodel, som blandt andet betyder, at 20 pct. af de kommunale linjer, der kører i mere end én kommune, finansieres af alle kommuner, ligesom kommuner og regioner bidrager til administrationsudgifter i forhold til antal køreplantimer. Det forventes, at der vil være udvidelser af driften, der aftales med kommuner/regioner frem til 1. juli 2015 og derefter indarbejdes i budgettet til 2. behandling. Med den nye finansieringsmodel vil aftalte udvidelser betyde øgede udgifter i alle kommuner, som kun delvist vil blive modvirket af mindre andele af administrationsudgifterne. Der kan ikke garanteres fuld budgetstabilitet mellem første og andenbehandling med den ny finansieringsmodel. Kommuner og regioner orienteres umiddelbart efter vedtagelsen af budget september 2015 om eventuelle ændringer i forhold til 1. behandlingen, samt om størrelsen af á conto betalingen i Økonomi: Budgettets økonomiske konsekvenser fremgår af bilag 1. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. 6/7

7 Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kommuner og regioner. Kommuner og regioner orienteres umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet om eventuelle ændringer i forhold til 1. behandlingen, samt om størrelsen af á conto betalingen i Bilag: 1. Budget 2016, 1. behandling 7/7

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2010 2. behandling 10. september 2009 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2012 1. januar - 31. december CVR nr 29 89 65 69 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-3042503 1.

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer 107178-342582 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere