Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr."

Transkript

1 Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen i fysik godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 14, stk. 3. Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 26. september 2008 behandlet Aarhus Universitets anmodning om akkreditering og godkendelse af den eksisterende bacheloruddannelse i fysik. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. 10. november 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 27. oktober 2008 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav, 3. uddannelsens normerede studietid, 4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt

2 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 7. november 2008 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til Aarhus Universitet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Styrelsen fastlægger bacheloruddannelsens titel til følgende, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 14, stk. 3: Titel Dansk: Engelsk: Bachelor (BSc) i fysik Bachelor of Science (BSc) in Physics Der gøres opmærksom på, at bacheloruddannelser, der består af ét centralt fag, skal indeholde et tilvalg på mindst 30 ECTS og højst 60 ECTS, og dette skal ligge uden for det centrale fag, jf. 17, stk. 2., i uddannelsesbekendtgørelsen. Adgangskrav Adgangskravene til bacheloruddannelsen i fysik er, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen): - Dansk A - Engelsk B - Matematik A, Fysik A og Kemi B eller - Matematik A, Fysik B og Kemi A ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/4 Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS-point, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 13. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer Styrelsen ønsker ikke at fastsætte maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen. Dette indebærer, at universitetet selv bestemmer efter reglerne om frit optag, jf. adgangsbekendtgørelsens 14, hvor mange studerende det vil optage på bacheloruddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for fysik.

3 Godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte punkter godkendes bacheloruddannelsen i fysik jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2014, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er dansksproget. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 3/4 Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på

4 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af indstillingsbrev til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober 2008 Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen.

5 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet har d. 26. september 2008 akkrediteret de 37 eksisterende uddannelser, der er en del af pilotfasen. For disse uddannelser indstillede Akkrediteringsrådet d. 3. oktober 2008 følgende 5 punkter til afgørelse i Videnskabsministeren, Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), jf. 10 i akkrediteringsloven: 1. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (taksameter), 2. uddannelsens titel, 3. specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, 4. uddannelsens normerede studietid samt 5. eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. herefter: UBST-forhold. Ledelsessekretariatet 10. november 2008 Universiteterne modtog d. 8. oktober 2008 kopi af disse indstillinger. Universitets- og Bygningsstyrelsen meddelte ACE Denmark, at styrelsen ikke kunne træffe afgørelse om de ovennævnte forhold på det foreliggende grundlag. Styrelsen anser det for en nødvendighed at have oplysninger om de allerede godkendte forhold med eventuelle senere justeringer herunder bekendtgørelsesændringer til rådighed. ACE Denmark anmodede på den baggrund universiteterne om at indsende oplysninger vedr. de 5 ovennævnte UBST-forhold om - det p.t. godkendte - universitetets indstilling og - en begrundelse for eventuel forskel mellem det pt. godkendte og indstillingen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Jette Frederiksen Telefon E-post På baggrund af universiteternes oplysninger har Akkrediteringsrådet foretaget en ekstraordinær behandling af alle uddannelsernes UBST-forhold. Denne ekstraordinære behandling resulterede i fornyede indstillinger til Universitets- og Bygningsstyrelsen af 27. oktober Sagsnr Dok nr Side 1/1 Såfremt dette medfører spørgsmål eller behov for yderligere information Direktør Jette Frederiksen kontaktes på mail: eller telefonnummer: Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør

6 Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Att. Ledelsessekretariatet Sendt pr. Vedr. anmodning om akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet 27. oktober 2008 Aarhus Universitet har ansøgt om akkreditering og godkendelse af ovennævnte uddannelse jf. Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet fredag den Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperiodens varighed for uddannelsen. Denne vil fremgå af afgørelsesbrevet. Akkrediteringsrådet indstiller uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel, specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, normerede studietid samt evt. maksimumramme for tilgangen til afgørelse i Universitets- og Bygningsstyrelsen jf. 6, stk. 1 i Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Uddannelsens tilknytning til censorkorps er desuden anført. Akkrediteringsrådet har imødekommet universitetets indstillinger på alle de punkter, der vedrører akkrediteringslovens 10, stk. 2 (de 5 ovennævnte forhold). Universitetet har over for Akkrediteringsrådet bekræftet, at indstillingerne er i overensstemmelse med, hvad ministeriet aktuelt har godkendt for uddannelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Bekendtgørelsesforhold Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Uddannelsens hovedområde Hovedvægten ligger inden for det naturvidenskabelige hovedområde. Sprog Uddannelsen udbydes på dansk. Titel/Betegnelse Dansk: BSc i fysik Engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Physics jf. 14 i uddannelsesbekendtgørelsen.

7 Uddannelsens normerede studietid Uddannelsen er fastsat til 180 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Uddannelsen er indplaceret på heltidstakst 3. Adgangskrav Adgangskrav, jf. det naturvidenskabelige hovedområde i Bilag 1, Bekendtgørelse nr. 32 af 29. januar 2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen): Dansk A Engelsk B Matematik A, Fysik A og Kemi B eller Matematik A, Fysik B og Kemi A Eventuel fastsættelse af maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Der er ikke fastsat maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for fysik. Akkrediteringsrådet imødeser Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse jf. 7, stk. 1 i akkrediteringsbekendtgørelsen. Universitets- og Bygningsstyrelsen er velkommen til at kontakte fuldmægtig Trine Jensen på mail: eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Kopi af dette brev er sendt til: Aarhus Universitet

8 Akkrediteringsrapport Eksisterende uddannelse Universitet: Aarhus Universitet Uddannelse: Bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringspanelets medlemmer: Katja D. Jensen, studerende, Københavns Universitet Steen B. Iversen, teknisk direktør, SCF-Technologies Sven Åberg, professor i fysik, Lunds Universitet Thors Hans Hansson, professor i teoretisk fysik, Stockholms Universitet Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det dokumentationsmateriale, universitetet har indsendt i forbindelse med akkreditering af uddannelsen. Desuden har akkrediteringspanelet haft et møde med repræsentanter for uddannelsen mandag den 4. juni 2008, hvor udvalgte dele af dokumentationsmaterialet er blevet uddybet. Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser af 19. februar 2008 / revideret 8. april med hensyn til grundoplysninger og legalitetsforhold. Rapporten består af fire dele: - Grundoplysninger om uddannelsen - Resumé af den faglige vurdering - Faglig vurdering af uddannelsen - Oplysninger vedrørende uddannelsens legalitetsforhold Universitetet har udarbejdet grundoplysninger for uddannelsen. Akkrediteringspanelet har foretaget den faglige vurdering. Universitets- og Bygningsstyrelsen træffer afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav, uddannelsens normerede studietid og eventuelt adgangsbegrænsning. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen foretager kontrol af uddannelsens øvrige legalitetsforhold. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte deres høringssvar den 18. august Aarhus Universitets høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Sagsbehandlingen er afsluttet den 23. oktober

9 Grundoplysninger om uddannelsen Universitet Uddannelsens titel Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Aarhus Universitet BSc i fysik 82 i i i 2007 n.d

10 Resumé af den faglige vurdering Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 1: Behov for uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen indgår i en formaliseret og systematisk dialog med aftagere særligt igennem brugen af rådgivningspaneler i forbindelse med løsningen af konkrete problemstillinger i forhold til uddannelsen. Akkrediteringspanelet har endvidere noteret sig at Aarhus Universitet, på fakultets niveau, har til hensigt at etablere en formel og systematisk dialog med aftagere gennem et aftagerpanel, som knyttes til uddannelserne på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ligeledes noterer akkrediteringspanelet, at fakultets indgår i en løbende og systematisk dialog med dimittender og alumner som også fra ultimo 2008 omfatter fakultetets bachelorer. Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet antager, at ledighedstallene fra Universitets- og Bygningsstyrelsen opgjort samlet for matematik, fysik, kemi og datalogi også gælder for fysik isoleret set, og konstaterer på baggrund heraf, at ledigheden for uddannelsens dimittender følger samme lave niveau som hovedområdet generelt. Akkrediteringsrådet konstaterer endvidere, at mere end 90 procent af de færdige bachelorer fortsætter på en kandidatuddannelse, og vurderer det samtidig for sandsynliggjort, at den del af uddannelsens dimittender, som søger ud på arbejdsmarkedet direkte efter endt uddannelse, finder relevant beskæftigelse. Kriterium 3 vurderes at være opfyldt Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret - 3 -

11 tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at indholdet i uddannelsens enkelte studieelementer på tilfredsstillende vis er koblet til den forskning, der finder sted ved Institut for Fysik og Astronomi. Det er således akkrediteringspanelets vurdering, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på teori, metode og forskning inden for fysik. Det vurderes ligeledes, at uddannelsen giver de studerende fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetence, og at kurset Fysikkens videnskabsteori sikrer de studerende en viden om videnskabelig teori og metode. Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens tilrettelæggere med undtagelse af uddannelsens studieleder er aktive forskere centralt placeret indenfor uddannelsens centrale fagområder. Endvidere vurderes en væsentlig andel af undervisningen på uddannelsens centrale fag i fysik at blive varetaget af VIP ere. Ligeledes er det akkrediteringspanelets vurdering, at antallet af VIP ere (35 fastansatte og 36 post.docs) i forhold til antallet af studerende (247 i 2007) giver de studerende mulighed for at have tæt kontakt til uddannelsens bagvedliggende forskningsmiljø. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Det er panelets vurdering, at uddannelsens bagvedliggende forskningsmiljø har en bredde og dybde, som på tilfredsstillende vis dækker uddannelsens faglige indhold. Forskningsmiljøet har endvidere ved sine mange udenlandske forskere blandt sit videnskabelige personale samt gennem dets internationale aktiviteter også et tilfredsstillende internationalt moment

12 Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Akkrediteringspanelets begrundelse Med udgangspunkt i studieordningen bilag 5 vurderer akkrediteringspanelet, at der er sammenhæng mellem uddannelsens samledes mål for læringsudbytte og målene for uddannelsens enkelte studieelementer. Uddannelsens indhold og struktur er ligeledes efter akkrediteringspanelets vurdering afpasset til uddannelsens adgangskrav. Panelet konstaterer endvidere, at frafaldet på uddannelsen ikke er mere end dobbelt så høj som på hovedområdet, men at andelen af de studerende som gennemfører på normeret tid ligger væsentligt under andelen på hovedområdet generelt. Akkrediteringspanelet bemærker dog i forhold til sidstnævnte, at fakultet og instituttet har haft fokus herpå samt at man har foretaget ændringer og justeringer i studieprogrammet særligt med fokus på at nedbringe den tid, de studerende bruger på at skrive bachelorprojekt. Akkrediteringspanelet vurderer ligeledes, at Aarhus Universitet gennem mange velbegrundede initiativer og velbeskrevne procedurer tilgodeser, at de studerende har mulighed for at deltage i et internationalt studiemiljø. Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Med udgangspunkt i studieordningen bilag 5 vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter dens mål læringsudbytte. Akkrediteringspanelet vurderer det ligeledes for sandsynligt, at de valgte prøveformer belyser i hvilket omfang, de studerende har nået uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet konstaterer endvidere, at der på institutionsniveau forefindes en række initiativer, som bidrager til opkvalificeringen af undervisernes pædagogiske kompetencer. Dog vurderer akkrediteringspanelet, at der ikke foregår en systematisk og formaliseret kontinuerlig opkvalificering af alle undervisere på uddannelsen

13 Endvidere finder akkrediteringspanelet med udgangspunkt i bilag 20 det for sandsynliggjort, at uddannelsens mål for læringsudbytte understøttes af uddannelsens fysiske forhold. Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet konstaterer, at institutionen har et velbeskrevet kvalitetssikringssystem, som igennem flere kanaler løbende og systematisk både indsamler kvantitativ og kvalitativ viden om uddannelsernes kvalitet og følger op herpå. Akkrediteringspanelet noterer sig endvidere, at der på uddannelsesniveau foretages en systematisk behandling af kursusevalueringerne og via formaliserede procedurer, som involverer relevante undervisere og undervisningsudvalget, institutleder og studieleder, sikrer en konsistent opfølgning på evalueringerne. Akkrediteringspanelet noterer sig ligeledes, at man på uddannelsen har konkrete eksempler på at have iværksat konkrete tiltag overfor undervisere på baggrund af indsamlet information i forbindelse med kursusevalueringerne. Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil - 6 -

14 Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens hovedvægt ligger indenfor det naturvidenskabelige område, og at uddannelsens faglige profil dermed stemmer overens med og lever op til 14, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 338 af 12. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). I vurderingen af målepunktet er der taget højde for, at den ny danske kvalifikationsramme ikke var vedtaget ved fristen for universitetets indsendelse af dokumentationsrapporten. Når akkrediteringspanelet alligevel vurderer uddannelsen op imod kvalifikationsrammen skyldes det, at universitetet i dokumentationsrapporten selv har anvendt rammen. Akkrediteringspanelet vurderer således med udgangspunkt i kompetencebeskrivelsen for uddannelsen (Bilag 5), at uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til det forventede læringsudbytte for personer med en bachelorgrad jf. den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at den angivne karakterprofil for bachelorprojekter i fysik sandsynliggør, at uddannelsens færdige bachelorers læringsudbytte svarer til uddannelsens opstillede mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet anerkender endvidere, at udprøvningen på kandidatuddannelsens kurser i nogen grad afspejler, hvorvidt de færdige bachelorer har opnået et læringsudbytte, som er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Dog bemærker akkrediteringspanelet, at der på nuværende tidspunkt ikke indsamles systematisk viden om bachelorernes realiserede læringsudbytte, men at fakultetet fra ultimo 2008 gennemfører systematiske dimittendundersøgelser af de bachelorer, som ikke umiddelbart forsætter på en kandidatuddannelse

15 Faglig vurdering af uddannelsen Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Dokumentation Hvilken metode anvendes i den løbende dialog med aftagere, aftagerpaneler og alumner/dimittender? Ved Det Naturvidenskabelige Fakultet nedsættes et aftagerpanel i henhold til Universitetslovens 13a (LBK nr af 7. december 2007) (bilag 1). (Dokumentationsrapport s. 1) Ifølge Aarhus Universitet er deltagerne i aftagerpanelet udpeget indenfor følgende områder: Energi og miljø It og tele Medicinal og kemisk industri Anden industri Rådgivning Finans og forsikring Gymnasieskolerne. (Dokumentationsrapport s. 1) Aftagerpanelet vil inden for uddannelsesområdet ved halvårlige møder med dekanen, studielederne og fakultetets øvrige ledelse diskutere centrale spørgsmål i relation til kvalitetssikring og udvikling af fakultetets uddannelsesportefølje og fakultetets overordnede strategi for uddannelse og talentudvikling. (Dokumentationsrapport s. 1) Institutterne anvender rådgivningspaneler som supplement til det fakultære aftagerpanel. Disse paneler er fagligt smallere end aftagerpanelet og fokuserer i deres dialog med institutterne mere på de fagfaglige emneområder. Rådgivningspaneler nedsættes enten permanente eller som ad hoc paneler i forbindelse med uddannelsesrevisioner og interne evalueringer. Ved oprettelse af nye uddannelse anvendes ligeledes fagspecifikke rådgivningspaneler. (Dokumentationsrapport s. 2) Alumner og dimittender inddrages i fakultetets kvalitetssikring af uddannelserne gennem systematiske og kvantitative spørgeskemaundersøgelser, hvor den enkelte kandidat spørges et og fem år efter endt uddannelse. Ved de årlige spørgeskemaundersøgelser fokuseres omkring uddannelse på kohærens mellem de kompetencer og færdigheder, der er opnået - 8 -

16 gennem uddannelsen og de kompetencer og færdigheder, der kræves på jobmarkedet. (Dokumentationsrapport s. 2) Ifølge Aarhus Universitet er de enkelte institutter i løbende dialog med arbejdsmarkedet, bl.a. gennem et udbredt forskningssamarbejdet og andet samarbejde med erhvervslivet. Disse kontakter er i relation til uddannelse mere uformelle og mindre systematiske end ovenstående. (Dokumentationsrapport s. 2) Endvidere anføres, at censorformandskabet indgår i fakultetets løbende dialog og arbejde omkring kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne. (Dokumentationsrapport s. 2) Supplerende oplysninger fra mødet Af mødet med undervisere og øvrige fremgik det, at rådgivningspanelerne anvendes som ad hoc-paneler, og bruges i forbindelse med problemstillinger i relation til såvel instituttets forskning som uddannelser. Endvidere blev det nævnt, at panelerne typisk bemandes af personer, som instituttet har kontakt til i erhvervslivet. Eksempelvis havde man i forbindelse med etableringen af uddannelsen i teknisk fysik nedsat en gruppe, som arbejdede med konkrete problemstillinger i forhold til udviklingen af uddannelsen. Til spørgsmålet om, hvad der har motiveret grupperingen af aftagerpanelets deltagere i de syv grupper, blev der på mødet svaret, at grupperingen baserer sig på undersøgelser, som Aarhus Universitet har lavet af aftagermarkedet, og at man i nedsættelsen af aftagerpanelerne ikke ønskede at have hverken for store eller små udvalg. Det blev endvidere gjort klart, at der ikke er sat konkrete navne på aftagerpanelets deltagere. Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen indgår i en formaliseret og systematisk dialog med aftagere af uddannelsens særligt igennem brugen af rådgivningspaneler i forbindelse med løsningen af konkrete problemstillinger i forhold til uddannelsen. Det er imidlertid uklart, i hvilket omfang dialogen er løbende. Akkrediteringspanelet har noteret sig at Aarhus Universitet, på fakultets niveau, har til hensigt at etablere en formel og systematisk dialog med aftagere gennem et aftagerpanel, som knyttes til uddannelserne på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Ifølge Aarhus Universitet skal panelet ved halvårlige møder med dekanen, studielederne og fakultetets øvrige ledelse diskutere centrale spørgsmål i relation til kvalitetssikring og udvikling af fakultetets uddannelsesportefølje og fakultetets overordnede strategi for uddannelse og talentudvikling. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at de konkrete deltagere i aftagerpanelet endnu ikke er udpeget

17 Ifølge akkrediteringspanelets vurdering er det imidlertid uklart, hvordan koblingen mellem aftagerpanel og uddannelsen i fysik reelt organiseres, herunder hvilke konkrete emner i forhold til uddannelsen panelet forventes at arbejde med, samt hvordan uddannelsen vil følge op på resultaterne af panelets arbejde. For så vidt angår dialogen til dimittender er det akkrediteringspanelets vurdering, at denne foregår løbende gennem systematisk gennemførte kvantitative spørgeskemaundersøgelser, men først fra ultimo 2008 eksplicit vil omfatte bachelorerne. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Dokumentation Hvad er ledighedsfrekvensen for nyuddannede? Hvis der ikke anvendes tal fra Videnskabsministeriet: Hvordan er tallene udarbejdet? Hvis ledighedsprocenten er mere end dobbelt så høj som på hovedområdet: Er der særlige forhold, som kan forklare ledighedsprocenten? Finder uddannelsens dimittender relevant beskæftigelse? År Ledige På kandidat Beskæftigelse I udlandet AU HO AU HO AU HO AU HO % 0% 100% 92% 0% 7% 0% 0% % 0% 100% 92% 0% 6% 0% 0% % 1% 88% 86% 12% 10% 0% 0% % 0% 100% 88% 0% 8% 0% 1% Tabel 1: Viser ledighedsprocenten, antal bachelorer der går videre på kandidatuddannelsen, antal bachelorer der er i beskæftigelse samt i udlandet (Bilag 2 s. 1) Aarhus Universitet anfører, at Da andelen af bachelorer i fysik, der går direkte i job er meget lavt, er der ikke pålidelige data, der kan understøtte dette målepunkt. Vi har derfor valgt at fokusere på de færdiguddannede kandidater til belysning af arbejdsmarkedet for fysikuddannelsen. (Dokumentationsrapport s. 3) I henhold til Studiekontorets beskæftigelsesundersøgelse 2008 for kandidater i fysik var størstedelen af kandidaterne i job inden for det offentlige (75% af respondenterne). Branchemæssigt var en betydelig andel beskæftiget med undervisning og forskning (henholdsvis 25% og 35% af respondenterne), men i øvrigt fandt kandidater beskæftigelse bredt inden for de anvendte branchekategorier (bilag 3). (Dokumentationsrapport s. 3) Fakultetet har gennemført beskæftigelsesundersøgelser i 2004 og 2007 (bilag 4; 2007 undersøgelsen). Disse undersøgelser bekræfter, at en stor del af kandidaterne i fysik er ansat i

18 undervisningssektoren (indgår i 2007 i kategorierne Stat og Region), som traditionelt har været en stor aftager, jf.. Opdelt på branche var omkring halvdelen af de privatansatte ansat inden for It og tele. De øvrige respondenter angav beskæftigelsesområdet som Anden industri eller Andet. Samlet var 15% 40% ansat i det private erhvervsliv. (Dokumentationsrapport s. 4) undersøgelsen 2007 undersøgelsen Forskning 15% Det private erhvervsliv 40% Undervisning 55% Stat 20% Anden off. 12% Region 36% ansættelse Private erhvervsliv 19% Kommune 0% Organisationer mv. 0% Anden 4% Tabel 2: Viser hvilke områder af arbejdsmarkedet kandidater i fysik finder beskæftigelse indenfor. (Dokumentationsrapport s. 4) Hvor høj er andelen af bachelordimittender, der fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? Hvor det er relevant: Er der særlige omstændigheder, som kan forklare, at mindre end 90 % af bachelordimittenderne fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller i ophold i udlandet? For bacheloruddannelser Se tabel 1 ovenfor. Aarhus Universitet anfører, at Fakultetets egne opgørelser bekræfter, at overgangsfrekvensen fra bacheloruddannelsen til kandidatuddannelsen er meget høj. For de færdiguddannede bachelorer fra årgangene , i alt 61, er de 59 fortsat på en kandidatuddannelse. (Dokumentationsrapport s. 3) Ikke relevant. Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet antager, at ledighedstallene fra Universitets- og Bygningsstyrelsen opgjort samlet for matematik, fysik, kemi og datalogi også gælder for fysik isoleret set, og konstaterer på baggrund heraf, at ledigheden dermed følger samme lave niveau, som hovedområdet generelt. Akkrediteringsrådet bemærker, at der i det indsendte dokumentationsmateriale ikke direkte redegøres for, hvorvidt bachelorer i fysik finder relevant beskæftigelse. Det er imidlertid akkrediteringspanelets vurdering, at det absolutte antal bachelorer i beskæftigelse for den opgjorte periode samlet set blot ligger mellem 2 til 3 studerende, samt at det, på baggrund af kandidaternes beskæftigelsessituation, er sandsynliggjort, at også uddannelsens bachelorer finder relevant beskæftigelse. Akkrediteringspanelet konstaterer endvidere, at mere end 90 procent af de færdige bachelorer fortsætter på en kandidatuddannelse

19 Samlet set vurderer akkrediteringspanelet at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende

20 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Dokumentation Hvordan inddrages fagområdets teori, metode og forskningsresultater i uddannelsen? Hvor det er relevant: Hvordan finder interaktion mellem forskning og praksis på uddannelsens fagområder sted? Godkendelsesproceduren sikrer endvidere, at kurserne indeholder den nødvendige og forskningsbaserede indføring i fysisk teori, metode og empiri, samt at det anvendte undervisningsmateriale er baseret på relevant og aktuel forskning. (Dokumentationsrapport s. 5) Med udgangspunkt i de opstillede læringsmål for bacheloruddannelsen defineres lærings- og kompetencemål for de enkelte kurser i uddannelsen. Læringsudbytte defineres i forhold til læringsmålene i overensstemmelse med reglerne fastlagt i karakterbekendtgørelsen. (Dokumentationsrapport s. 6) Interaktion mellem forskning og uddannelsens praksisfelt sker primært gennem forskningssamarbejder mellem Institut for Fysik og Astronomi og industrien (se rapportens punkt ). Interaktion mellem uddannelsen og praksisfeltet er ikke studieordningsformaliseret, men projektorienterede forløb på virksomheder og institutioner kan indgå som en del af programmet på bacheloruddannelsen (studieordningens punkt 20.5). (Dokumentationsrapport s. 5) Ved Aarhus Universitet er oprettet en portal, der formidler kontakt mellem studerende og virksomheder netop med henblik på projektforløb, jf. Kontakten mellem den studerende og en virksomhed kan også ske via VIP erne ved Institut for Fysik og Astronomi. Indirekte har samspil med praksisfeltet indflydelse på uddannelsen, idet uddannelsen giver bachelorerne en kompetenceprofil, der matcher den profil, der efterspørges på det arbejdsmarked, der aftager bachelorerne/kandidaterne. Forskerne ved Institut for Fysik og Astronomi deltager aktivt i mange forskningsprojekter med erhvervslivet og praksisfeltet, ligesom forskerne er aktive i vidensudveksling med og rådgivning af erhvervsvirksomheder. (Dokumentationsrapport s. 18)

21 Supplerende oplysninger fra mødet På mødet med undervisere og øvrige spurgte akkrediteringspanelet, hvordan godkendelsesproceduren ved godkendelse af kursusudbud i studienævnet, som beskrevet i dokumentationsrapportens s. 5, sikrer at læringsmålene for det enkelte kursus overordnet er i overensstemmelse med det ønskede læringsudbytte for uddannelsen som helhed, og at læringsmålene er i overensstemmelse med de progressionskrav, der stilles af kursets tidsmæssige placering i studieforløbet. Godkendelsesproceduren sikrer endvidere, at kurserne indeholder den nødvendige og forskningsbaserede indføring i fysisk teori, metode og empiri, samt at det anvendte undervisningsmateriale er baseret på relevant og aktuel forskning. Af svaret fremgik det, at studienævnet prøver at vurdere, om kursets placering er tilpasset til det tidsmæssige niveau i uddannelsen, samt hvorvidt der i forhold til progressionen i uddannelsen sker en udvikling eller stramning af læringsmålene. Endvidere foretages en systematisk vurdering af, hvorvidt de enkelte kursers læringsmål samlet leder hen til uddannelsens samlede læringsudbytte. Til dette formål har studienævnet forsøgsvis anvendt SOLO-taksonomien til at værdisætte de enkelte kompetencemål fra 1 til 5 og på baggrund af et simpelt gennemsnit beregnet kursets placering i uddannelsen. På mødet blev det endvidere oplyst, at det forekommer at en underviser bliver bedt om at ændre i læringsmålene og typisk i forhold til at foretage en stramning af målene Hvilke læringsmål for fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer har uddannelsen? Hvordan indgår karaktergennemsnit eller eventuelt specialekarakterer som baggrund for eventuelle ændringer af didaktiske og pædagogiske metoder samt progression på uddannelsen med videre? Eventuelt: Indhentes de studerendes/dimittenders vurderinger af opnåede fagspecifikke og almene Uddannelsen giver bacheloren det faglige fundament for varetagelse af selvstændige jobfunktioner i private og offentlige virksomheder og organisationer, som fordrer grundlæggende faglig indsigt og kunnen inden for fysik. Bacheloren har endvidere de fornødne kvalifikationer for videre studier på kandidatniveau. Bacheloren har gennem uddannelsen erhvervet og udviklet en række intellektuelle, faglige og praksis kompetencer: Bacheloren har kendskab til fysik bredt og behersker centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for fysik Bacheloren kan deltage i planlægning og gennemførelse af projekter og anvende resultaterne af disse i relevante sammenhænge Bacheloren kan anvende og reflektere over metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og

22 akademiske kvalifikationer og kompetencer via evalueringer eller på anden vis? problemstillinger Bacheloren kan strukturere egen kompetenceudvikling Bacheloren er i stand til at sætte sig ind i nye emneområder inden for faget Bacheloren kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger Bacheloren kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger. (Bilag 5 s. 2) Evalueringen sker gennem en anonymiseret web-baseret spørgeundersøgelse. Samtidig udregnes for det enkelte kursus en karakterfordeling (og dermed indirekte et gennemsnit) og en beståelsesandel. Alle oplysninger indsamlet gennem evalueringen tilgår den kursusansvarlige underviser (der formidler oplysningerne videre til eventuelle med-undervisere). Informationen indgår endvidere i fakultetets kvalitetssikringsprocedure (figur 1 og denne rapports punkt ). (Dokumentationsrapport, s. 6) Studieleder, studienævnsformand, undervisningsudvalgsformand og institutleder gennemgår systematisk evalueringer, karakterprofiler og beståelsesstatistik for alle afviklede kurser efter hver undervisningsperiode. Registreres problemer, uhensigtsmæssige karakterprofiler eller tidsmæssige forskydninger i karakterprofilen for et givet kursus, kontaktes den ansvarlige faglærer af studieleder eller institutleder, og der gennemføres en nærmere analyse af årsagen til det observerede problem. Studerende kan inddrages om nødvendigt, men ofte vil de studerendes skriftlige evaluering af kurset danne tilstrækkeligt grundlag for analyse og vurdering. Som opfølgning på analysen bliver iværksat tiltag, der sikrer, at kurset efterfølgende kan leve op til kvalitetskravene. Tiltagene vil naturligvis afhænge af analysens resultat, og kan inkludere strukturelle justeringer som ændring af holdstørrelsen for kurset, ændring af kursets placering i studieforløbet eller ændring af timetal og timefordeling, men kan også resultere i pædagogiske og didaktiske ændringer rækkende fra ændring af undervisningsmateriale/fagligt fokus til ændring af undervisningsform og/eller eksamensform med henblik på at sikre alignment i kurset. Også pædagogisk opkvalificering eller udskiftning af underviseren er mulige løsninger. (Dokumentationsrapport s. 6) Aarhus Universitet har i høringssvar af 18. august 2008 anført: Akkrediteringspanelet bemærker i rapporten, at der ikke gives konkrete eksempler på inddragelse af karaktergennemsnit i forhold til at foretage ændringer i kursusudbuddets pædagogiske og didaktiske metoder

23 Karaktergennemsnittet indgår som et led i den ved fakultetet etablerede kvalitetssikringsprocedure, og anvendes alene eller sammen med kursusevalueringerne af underviseren, studielederen og studienævnet til at vurdere, om det er de rigtige metoder, der er valgt i forhold til at opnå overensstemmelse med de opstillede læringsmål og de studerendes faktiske læring. Dette kunne fx give anledning til ændring i et kursus teoretiske og praktiske øvelser. Dimittenders vurdering af de opnåede fagspecifikke og almene akademiske kompetencers relevans på arbejdsmarkedet indgår som en del af fakultetets spørgeskemaundersøgelse rettet mod dimittender, der har afsluttet uddannelsen inden for det seneste år. Undersøgelsen gentages, når kandidaterne har nået en kandidatalder på fem år (bilag 4). De indkomne resultater publiceres i en rapport fra fakultet, og indgår i studienævnets arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af uddannelserne (bilag 6). (Dokumentationsrapport s. 7) Hvordan giver uddannelsen de studerende viden om videnskabelig teori og metode? Videnskabelig metode indgår naturligt som et bærende element i de kurser, der udbydes på uddannelsen, ligesom videnskabsteori indgår mere implicit i mange af kurserne. Desuden indgår Videnskabsteori eksplicit i et kursus i videnskabsteori, Fysikkens videnskabsteori (5 ECTS), med følgende formål, indhold og læringsmål: Fysikkens videnskabsteori Formål: Kursets formål er at give et overblik over de videnskabsteoretiske problemer, der knytter sig til fysikken, samt at relatere dette fag til andre videnskabelige discipliner og til den samfundsmæssige praksis. Indhold: Kurset vil bl.a. belyse spørgsmålene: Hvad er forskellene mellem fysik og fx kemi og astronomi? Hvilken status har teorier og love i fysikken? Hvad er en videnskabelig opdagelse? Hvad er et eksperiment? Hvad er forholdet mellem fysisk videnskab og teknologi? Spiller etiske overvejelser nogen rolle i fysikken? Læringsmål: Deltagerne skal ved afslutningen af kurset kunne redegøre for fysikkens særpræg og forhold til andre akademiske discipliner redegøre for, hvad det vil sige at være fysiker diskutere fysikkens videnskabsteoretiske grundlag og

24 konsekvenser reflektere over fysikkens indhold og samfundsmæssige funktioner. (Dokumentationsrapport s. 8) Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at indholdet i uddannelsens enkelte studieelementer på tilfredsstillende vis er koblet til den forskning, der finder sted ved Institut for Fysik og Astronomi. Det er således akkrediteringspanelets vurdering, at uddannelsen giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på teori, metode og forskning inden for fysik. Det bemærkes, at forskningsmiljøet indgår aktivt i forskningsprojekter med erhvervslivet og praksisfeltet, samt i vidensudveksling med og rådgivning af erhvervsvirksomheder, men at en direkte interaktion mellem uddannelsen og praksisfeltet ikke er studieordningsformaliseret. Det vurderes ligeledes, at uddannelsen giver de studerende fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetence, og at kurset Fysikkens videnskabsteori sikrer de studerende en viden om videnskabelig teori og metode. Akkrediteringspanelet bemærker endvidere, at der i dokumentationsmaterialet redegøres for, hvordan uddannelsen inddrager karaktergennemsnit i forhold til at foretage ændringer i blandt andet kursets pædagogiske og didaktiske metoder, men også at der ikke gives konkrete eksempler herpå. Ligeledes noterer akkrediteringspanelet, at institutionen systematisk indhenter uddannelsens færdige kandidaters vurdering af de opnående fagspecifikke og almene akademiske kompetencer. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Dokumentation Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelæggere er fastansat videnskabeligt personale (VIP) og hvor stor en andel af disse forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? Ved Det Naturvidenskabelige Fakultet er der ét bachelorstudienævn, der dækker fakultetets 16 bacheloruddannelser. Studienævnet har 14 medlemmer, 7 VIP er og 7 studerende. VIP erne er valgt blandt fakultetets videnskabelige medarbejdere og de studerende er valgt blandt de bachelorstuderende inden for 7 overordnede faggrupperinger (Biologi og Idræt; Datalogi og IT; Fysik og Nanoteknologi; Geologi og Geoteknologi; Kemi, Medicinalkemi og Kemi og Teknologi; Matematik og Matematik økonomi samt Molekylærbiologi, Molekylær Medicin og Bioteknologi). De indvalgte VIP er er alle aktive forskere og aktive undervisere. (Dokumentationsrapport s. 9)

25 Ved institutterne er nedsat fagspecifikke undervisningsudvalg på dekret fra dekanen. Undervisningsudvalgene er udpeget af institutlederen for det fagansvarlige institut, hvilket for bacheloruddannelsen i fysik er Institut for Fysik og Astronomi. Medlemmerne af undervisningsudvalget for bacheloruddannelsen i fysik er dels videnskabelige medarbejdere (VIP) fra Institut for Fysik og Astronomi, og dels studerende fra bachelor- og kandidatuddannelsen i fysik. VIP medlemmerne af undervisningsudvalget skal alle være aktive forskere og undervisere. VIP medlemmerne er alle ansat ved Institut for Fysik og Astronomi, har en forskningsprofil inden for uddannelsen emneområde, og er forankret i forskningsmiljøet ved Institut for Fysik og Astronomi (Bilag 7). (Dokumentationsrapport s. 9) De kursusansvarlige på alle fysikkurser på bacheloruddannelsen i fysik er ansat ved Institut for Fysik og Astronomi og for støttefagenes vedkommende ved det fagrelevante institut (fx er de fagansvarlige for støttefagskurser i matematik ansat ved Institut for Matematiske Fag). Dette sikrer, at de kursusansvarlige alle har en forskningsprofil inden for uddannelsens/uddannelseselementets emneområde og er forankret i et aktivt forskningsmiljø. Det er de kursusansvarlige, der har ansvaret for afviklingen af det pågældende kursus/kursusforløb eventuelt med inddragelse af øvrige undervisere. (Dokumentationsrapport s. 9) Af Det Naturvidenskabelig Fakultets hjemmeside fremgår det, at studieleder for bacheloruddannelsen er docent i datalogi Sven Skyum, samt at medlemmerne i instituttets undervisningsudvalg er lektor i fysik Allan H. Sørensen (formand), lektor i fysik Peter Balling og lektor i astronomi Hans Kjeldsen. (www.au.dk) Hvor stor en andel af uddannelsens undervisere er fastansat videnskabeligt personale (VIP) og hvor stor andel af disse forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? For de fysikkurser, der udbydes under bacheloruddannelsen, gælder, at den fag- eller kursusansvarlige person og dermed den faglige koordinator er ansat som videnskabelig medarbejder (VIP) ved Institut for Fysik og Astronomi. For alle støttefagskurser gælder, at den fagligt ansvarlige er ansat som videnskabelig medarbejder ved det fagligt relevante institut. (Dokumentationsrapport s. 10) Ifølge Aarhus Universitet varetages undervisningen inden for det centrale fag på bacheloruddannelsen i fysik samlet set af ca. 70 VIP ansatte og 40 DVIP ansatte. Fordelingen følger tabel 3 nedenfor. (Dokumentationsrapport s. 10) Undervis. type Kursusansvarlig Andel af forelæsninger Andel af øvelser VIP 100% 100% 30% DVIP 0% 0% 70% Tabel 3: Fordeling af undervisning mellem VIP og DVIP for de obligatoriske

26 fysikkurser i bacheloruddannelsen i fysik angivet som % af kontakttimer i obligatoriske fysikkurser, der varetages af de to typer undervisere. (Dokumentationsrapport s. 10) Supplerende oplysninger fremkommet på mødet Af mødet med undervisere og øvrige blev det forklaret at forskningsmiljøets 36 post.docs i princippet medregnes i den samlede undervisningsstab, men at langt fra alle post.docs reelt varetager undervisning primært på grund af sprogbarrierer, som i særlig grad vanskeliggør deres deltagelse i undervisningen på uddannelsens første år. Af mødet med de studerende fremgik det, at DVIP ere i særlig grad varetager øvelsesundervisningen på 1. år med undtagelse af nogle af støttefagene, som f.eks matematik. Det blev endvidere fremført, at det fungerer fint med ph.d. erne, men at man i nogle tilfælde godt kunne ønske sig en højere grad af pædagogiske kompetencer hos dem. Ligeledes fremgik det af mødet med de studerende, at man som studerende oplever gode muligheder for at komme i kontakt til forskerne ved instituttet. Oplevelsen er, at instituttet karakteriseres ved mange åbne døre og et imødekommende miljø Hvordan sikrer uddannelsen forskningsbasering på de kurser, hvor undervisningen ikke varetages af fastansat videnskabeligt personale (VIP)? Ved de teoretiske eller praktiske øvelser hvor undervisningen varetages af DVIP sker dette under supervision af den kursusansvarlige underviser. I disse tilfælde afholder den ansvarlige underviser typisk ugentlige planlægningsmøder med DVIP, hvor det materiale, der skal doceres ved øvelserne, gennemgås, og hvor de faglige og undervisningsmæssige fokuspunkter koordineres. (Dokumentationsrapport s. 10) Akkrediteringspanelets vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens tilrettelæggere, med undtagelse af uddannelsens studieleder, er aktive forskere centralt placeret indenfor uddannelsens centrale fagområder. Endvidere vurderes det, at en væsentlig andel af uddannelsens undervisere inden for det centrale fag i fysik er VIP ere. Akkrediteringspanelet bemærker, at alle forelæsningerne på de obligatoriske fysikkurser på uddannelsen varetages af VIP ere, mens størstedelen af øvelserne på disse kurser varetages af DVIP ere. Ligeledes er det akkrediteringspanelets vurdering, at antallet af VIP ere (35 fastansatte og 36 post docs) i forhold til antallet af studerende (247 i 2007) giver de studerende mulighed for at have tæt kontakt til uddannelsens bagvedliggende forskningsmiljø. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at kun en mindre del af forskningsmiljøets 36 post.docs varetager undervisning på uddannelsen. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at kriteriet er opfyldt tilfredsstillende

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i engelsk Bacheloruddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i software Bacheloruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr.

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt pr. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religion Bacheloruddannelsen i religion godkendes hermed

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i religionsvidenskab. Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik. Bacheloruddannelsen i fysik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwarekonstruktion Kandidatuddannelsen

Læs mere

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben

- Det er problematisk, at uddannelsen mangler en strategi for fornyelse af lærerstaben Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i spansk sprog og kultur Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk fysik.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk fysik. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk fysik. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 10. marts 2010 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 10. marts 2010 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i astronomi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i nanoscience. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Bacheloruddannelsen i fysik

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik godkendes hermed

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere