Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi"

Transkript

1 139 Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling Grønland blev kun i beskedent omfang påvirket af den internationale økonomiske krise, der ramte verdensøkonomien i I henhold til nationalregnskabet har der været en positiv økonomisk vækst i alle år frem til 2010, som er det sidste år dækket af denne statistik. Det skyldes bl.a., at bloktilskuddet fra Danmark er en stabil indtægtskilde, og at fiskeriet har haft et nogenlunde konstant omfang. Formandskabet for Økonomisk Råd i Grønland vurderer, at der i 2011 var en økonomisk vækst på 3 pct., jf. Økonomisk Råds rapport Væksten i 2010 og 2011 skyldes især en betydelig byggeaktivitet, primært i Nuuk, og en stærkt stigende aktivitet ved efterforskning af olie og mineraler. Desuden nød indkomsterne godt af, at verdensmarkedspriserne i det altdominerende eksporterhverv, fiskeriet, steg i løbet af 2010 og ind i 2011, så økonomien i erhvervet generelt er blevet markant bedre. Det betød samtidig, at de tidligere års stadige forringelse af bytteforholdet ophørte. Der er en betydelig risiko for, at den økonomiske aktivitet falder i Kvoterne i rejefiskeriet, som er det økonomisk set vigtigste fiskeri i Grønland, er sat næsten 20 pct. ned, og aktiviteten ved olieefterforskning vil blive en del lavere end i 2011, da der ikke er planlagt efterforskningsboringer i farvandene ved Vestgrønland i år. En mulig øget aktivitet ved mineralefterforskning kan næppe kompensere herfor. Nationalregnskabet I december 2011 offentliggjorde Grønlands Statistik et produktionsbaseret nationalregnskab for årene 2003 til Det gør det muligt at gennemføre nogenlunde samme tabelopstillinger og analyser som i de fleste andre økonomier. Hovedtræk af forsyningsbalancen er vist i tabel 1. Det fremgår tydeligt, at et dominerende træk har været en meget kraftig vækst i investeringerne, som i 2010 udgjorde over 50 pct. af bruttonationalproduktet, BNP. En stor del af væksten kan tilskrives investerin- 1 Se htpp://dk.nanoq.gl/emner/landsstyre/departementer/departement_for_finanser/oekonomiskraad.aspx

2 140 FORSYNINGSBALANCEN, REALVÆKST Tabel 1 Pct. (Andel af BNP 2010) Privat forbrug... (51,1) 6,3 5,2 3,1-1,1-1,1 0,3 4,4 Offentligt forbrug... (53,8) -0,1 0,5 6,6 1,0 6,7-2,7-0,3 Bruttoinvesteringer i alt... (55,1) -7,2 41,7 2,1 35,1 45,1-4,2 33,3 Ekskl. investeringer i immaterielle faste aktiver... (27,0) -8,5 37,9 3,1 24,0 36,3 0,8-17,7 Eksport af varer og tjenester (27,9) 12,7 2,9-3,5-1,4 10,6-12,9 6,5 Endelig anvendelse lig samlet tilgang... (188,0) 3,8 7,1 2,6 4,7 12,3-4,2 10,2 Import af varer og tjenester (88,0) 3,0 12,6-3,5 8,7 26,8-10,6 23,3 Bruttonationalprodukt... (100,0) 4,3 3,7 6,6 2,4 3,0 0,8 1,2 Anm.: Investeringer i immaterielle faste aktiver er primært efterforskningsinvesteringer efter olie og mineraler. Kilde: Grønlands Statistik. ger i olie- og mineralefterforskning, nationalregnskabsteknisk kaldet investeringer i immaterielle faste aktiver. Det drejer sig fx om udgifterne til efterforskning af olie i havet vest for Grønland. Hovedparten af disse investeringer foretages af udenlandske selskaber ved hjælp af udenlandsk arbejdskraft på udenlandske bore- og forsyningsskibe og modsvares i nationalregnskabet af en stor tjenesteimport. Der finder dog også en mindre påvirkning af det grønlandske BNP sted i den udstrækning, som lokale virksomheder bidrager, ligesom aktiviteten har givet skatteindtægter til Grønland. Væksten i de mere traditionelle former for investeringer har dog også været stor. Der har været et betydeligt byggeri af boliger, kollegier og uddannelsesinstitutioner, især i Nuuk, hvortil kommer udbygning af vandkraftkapaciteten. De største grønlandske byer vil i løbet af få år have vandkraftværker som den vigtigste energikilde. Der er også foreta- FAKTA OM GRØNLAND Folketal (antal, primo 2012) Heraf i Nuuk (hovedstad) Befolkning år Beskæftigelse 1 (2010) Ledighed 2 (2010) Bruttonationalprodukt (mia. kr., 2010)... 12,3 Pr. capita (1.000 kr.) ,5 Disponibel bruttonationalindkomst (mia. kr., 2010)... 16,1 Pr. capita 3 (1.000 kr.) ,2 Kilde: Grønlands Statistik og egne beregninger. 1 Antal hovedbeskæftigede, gennemsnit af månedstal. 2 Berørte af ledighed, gennemsnit af månedstal. 3 Til sammenligning var det disponible BNI pr. capita i Danmark ca kr. i Det disponible BNI var ca. 0,2 pct. større end BNP.

3 141 get meget store investeringer i infrastrukturen på teleområdet i form af et søkabel, der forbinder Grønland med både Canada og Island. Forbruget, både det offentlige og det private, har i perioden siden 2003 udviklet sig nogenlunde parallelt med forbruget i Danmark, men med noget større udsving i væksten fra år til år, hvilket især skyldes, at økonomien er mindre diversificeret og dermed mere afhængig af udsving i bl.a. fiskeriet end den danske. Summen af det offentlige og det private forbrug overstiger det grønlandske BNP, hvilket er muligt på grund af indkomstoverførsler udefra i form af bloktilskud fra den danske stat og aftaler med EU. Den grønlandske disponible bruttonationalindkomst er således mere end 33 pct. større end BNP. Et bekymrende træk ved de senere års økonomiske udvikling er, at eksporten af varer og tjenester har været stagnerende. Der er herved opstået nogle meget store underskud på nationalregnskabets vare- og tjenestebalance, da importen har været støt stigende, også hvis der ses bort fra det tidligere omtalte store importindhold i olie- og mineralefterforskningen. Mens eksporten har været nogenlunde konstant siden 2004, er importen i faste priser steget betragteligt siden Hertil kommer en meget ugunstig udvikling i bytteforholdet, idet der har været stagnerende eller faldende priser på eksporten, mens importpriserne har været støt stigende, jf. figur 1. Såfremt eksportpriserne var steget i takt med importpriserne svarende til et uændret bytteforhold i perioden, ville værdien EKSPORT- OG IMPORTDEFLATORER SAMT BYTTEFORHOLDET Figur = Eksportdeflator Importdeflator Bytteforhold Kilde: Grønlands Statistik.

4 142 af den grønlandske produktion i 2010 have været lidt over 1 mia. kr. større, end det faktisk var tilfældet, svarende til 8,5 pct. Der eksisterer endnu ikke en grønlandsk betalingsbalancestatistik, men der kan ikke være tvivl om, at de senere års økonomiske vækst i vidt omfang er lånefinansieret, jf. afsnittet om lån og bankindeståender. Handelsbalancen I 2010 var der et underskud på den grønlandske handelsbalance på 2,4 mia. kr. svarende til næsten 20 pct. af BNP, det største underskud nogensinde. Der blev eksporteret varer for 2,1 mia. kr., mens vareimporten var på 4,5 mia. kr. I de første tre kvartaler af 2011 var underskuddet på handelsbalancen dog 450 mio. kr. lavere end i samme periode af 2010 som følge af prisstigninger på fisk og skaldyr. I et længere tidsperspektiv er der et strukturproblem i form af, at der ikke er kommet et supplement til fiskeriet som eksporterhverv. Eksporten af fisk og skaldyr svinger en del fra år til år, men eksportværdien er i dag på nogenlunde samme niveau som for 20 år siden, jf. figur 2. Ligesom dengang står fiskeriet i dag for ca. 90 pct. af den grønlandske eksport. Mulighederne for at udvikle fiskeriet må anses for begrænsede, da fiskeriet ligger i overkanten af det langtidsholdbare i henhold til den biologiske rådgivning. I overensstemmelse med rådgivningen er kvoterne i rejefiskeriet for 2012 reduceret, og yderligere reduktioner påregnes for 2013, jf. afsnittet om fiskeriet. EKSPORT Figur 2 Mia. kr. 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1, Eksport i alt Eksport af fisk og skaldyr Anm.: Tallene for er foreløbige. Kilde: Grønlands Statistik.

5 143 IMPORT Figur 3 Mia. kr. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, Import i alt Import ekskl. olie mv. Anm.: Tallene for er foreløbige. Kilde: Grønlands Statistik. Den manglende udvikling af nye eksporterhverv er derfor et stort problem. Der har været en vis udvikling inden for turismen, og der er ikke mindst en række efterforskningsaktiviteter i gang på olie- og mineralområdet, men hidtil har det ikke ført til øget udvinding, og i et enkelt tilfælde, olivinbruddet ved Maniitsoq, er en påbegyndt aktivitet lukket ned igen. Til gengæld er guldminen i Sydgrønland genåbnet i 2011 som arbejdsplads for ca. 80 ansatte og vil bidrage til eksportindtægter sidst i 2011 og videre i Vareimporten er steget i et jævnt tempo, som afspejler den generelle aktivitetsudvikling, jf. figur 3. Den overvejende del af de varer, der indgår i investeringerne og i det private forbrug, bliver importeret. I 2010 var der særlig høj vækst i værdien af importen af energivarer og af kontormaskiner mv., mens importen af forbrugsvarer faldt en anelse. Den stagnerende eksport og den støt stigende import indebærer, at den grønlandske handelsbalance har udvist store og stigende underskud i de senere år, jf. figur 4. De stigende underskud på handelsbalancen og ikke mindst på vare- og tjenestebalancen har fundet sted samtidig med, at grønlandske residenter har øget deres nettogæld via penge- og realkreditinstitutterne, jf. afsnittet om lån og bankindeståender. Det vil stemme med en negativ nettofordringserhvervelse svarende til summen af betalingsbalancens kapitaloverførsler og løbende poster. Som nævnt findes der endnu ikke en opgørelse af betalingsbalancen eller af den grønlandske udlandsgæld og udviklingen heri.

6 144 HANDELSBALANCE Figur 4 Mia. kr. 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2, Anm.: Tallene for er foreløbige. Kilde: Grønlands Statistik. Det private forbrug Den vigtigste konjunkturindikator for udviklingen i det private forbrug er Selvstyrets månedlige opgørelser af provenuet fra punktafgifterne. Da punktafgifterne har været uændrede siden efteråret 2007, afspejler ændringerne i provenuet ændringerne i det private forbrug af de berørte varegrupper. Som det fremgår af figur 5, er provenuet faldet siden Det skyldes især et mindre salg af alkohol og tobak samt af biler. Faldet i provenuet fra tobaks- og alkoholafgifter fortsatte i 2011, mens de øvrige forbrugsområder var nogenlunde konstante. Det kan i denne sammenhæng bemærkes, at der siden januar 2011 har været stoppet for toldfrit salg af tobak og alkohol ved indrejse i Grønland, så forbrugsudviklingen har været lidt svagere, end afgiftsprovenuerne peger på. Lån og bankindeståender Privatpersoner, virksomheder og det offentlige har overvejende de to lokalt repræsenterede pengeinstitutter, Grønlandsbanken og BankNordik, som bankforbindelse, men det er også almindeligt at være kunde i et institut i Danmark. Hertil kommer, at de danske realkreditinstitutter i de senere år har udvidet deres aktivitet i Grønland. For at belyse udviklingen i befolkningens ind- og udlån er det derfor nødvendigt også at inddrage de danske penge- og realkreditinstitutter. Af figur 6 fremgår det, at bosiddende i Grønland er gået fra at have et indlånsoverskud på ca. 1 mia. kr. i 2004 i forhold til pengeinstitutter i

7 145 INDFØRSELSAFGIFTER Figur 5 Mio. kr Mio. kr Øl, vin og spiritus Cigaretter og tobak Motorkøretøjer Andet I alt (højre akse) Anm.: 12 måneders sum. Seneste observation er februar Kilde: Grønlands Selvstyre. det danske valutaområde, dvs. Danmark, Færøerne og Grønland, til at have omtrentlig balance mellem ud- og indlån. I samme periode har realkreditinstitutterne øget deres udestående lån i Grønland fra ca. 1,2 PENGEINSTITUTTERS UDLÅN TIL OG INDLÅN FRA GRØNLAND Figur 6 Mia. kr Udlån Indlån Anm.: Seneste observation er 4. kvartal Kilde: Danmarks Nationalbank.

8 146 REALKREDITINSTITUTTERS UDLÅN TIL GRØNLAND FORDELT PÅ EJENDOMSKATEGORIER Figur 7 Mia. kr. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Ejerboliger I alt Anm.: Seneste observation er 4. kvartal Kilde: Finanstilsynet. til ca. 2,9 mia. kr., jf. figur 7. Det skyldes dels en større udbredelse af ejerboliger, dels at udlejningsbyggeri i mindre grad end tidligere finansieres direkte af Selvstyret og kommunerne. Realkreditudlånene er alle til fast rente med afdragsbetaling, og pantet skal være beliggende i Nuuk eller enkelte andre byer. Nettoudlånene til Grønland fra de nævnte kilder er således steget med ca. 3 mia. kr. på syv år. Hertil kommer, at Selvstyret i efteråret 2010 optog et lån på 250 mio. kr. i Den Nordiske Investeringsbank, NIB, til delvis finansiering af et vandkraftværk. Dette lån indgår ikke i statistikken. Statistikken understøtter således billedet af, at de seneste års økonomiske vækst har været lånefinansieret, især i tilknytning til byggeri i Nuuk. Det hører med til et balanceret billede, at de samlede bruttoudlån nu er vokset til ca. 65 pct. af BNP, langt mindre end i Danmark, hvor det tilsvarende tal er ca. 200 pct. Ind- og udvandring I de senere år har der været en nettoindvandring af personer født uden for Grønland, jf. figur 8. Samtidig har nettoudvandringen af personer født i Grønland været noget lavere end i årene Da fødselsoverskuddet i Grønland, dvs. forskellen på antallet af fødte og døde, i disse år er ca. 400 personer årlig, har folketallet på ny været svagt stigende. Det skyldes i høj grad, at jobmulighederne i Danmark er blevet dårlige-

9 147 NETTOINDVANDRING Figur 8 Personer Født i Grønland Født uden for Grønland I alt Kilde: Grønlands Selvstyre. re, så ledige stillinger i Grønland bliver hurtigere besat end tidligere. Det vil indebære, at nogle jobfunktioner varetages af personer, der tager bopæl i Grønland, i stedet for af vikarer med kortvarigt ophold, hvilket tidligere var udbredt, især på sundhedsområdet. Det indebærer faldende omkostninger pr. behandling og dermed en bedre kvalitet i det offentlige forbrug end tidligere for et givet beløb i kroner og ører. Den øgede råstofefterforskning i Grønland kan være en yderligere årsag til, at personer født uden for Grønland tager fast ophold. Den overvejende del af efterforskningen udføres dog i sommerhalvåret af personer uden fast ophold i Grønland. Som følge af den tætte sammenhæng mellem det danske og det grønlandske arbejdsmarked er omsvinget i nettovandringerne under alle omstændigheder et tegn på, at den økonomiske vækst i Grønland i de seneste år har været stærkere end i Danmark. Fiskeriet Det økonomisk set vigtigste fiskeri er af rejer. Kvoterne og fangsten af rejer i de senere år har svinget omkring tons, jf. figur 9. Som følge af stigende verdensmarkedspriser i løbet af 2010 har økonomien i dette fiskeri derfor været god. I overensstemmelse med den biologiske rådgivning har det været nødvendigt at nedsætte kvoterne med næsten 20 pct. i 2012, og der er udsigt til en yderligere nedsættelse i Årsagen hertil er en faldende

10 148 GRØNLANDSKE FARTØJERS KVOTER OG FANGST AF REJER Figur tons Kvoter Fangst Anm.: Fangsterne kan lovligt overstige kvoterne i nogle år som følge af kvotefleksordningen. Kilde: Departementet for fiskeri, fangst og landbrug. biomasse og en stigning i mængden af små torsk, der er rejespisende. Torskene er dog endnu for små til at kunne give anledning til et lønsomt kompenserende fiskeri. Fangsterne af hellefisk, som økonomisk set er den næstvigtigste art, har været stabile i en årrække, jf. figur 10. Det er næppe muligt at øge fangsterne, hvis fiskeriet skal være biologisk holdbart. Råstofudvinding I de nærmest kommende år er der derfor udsigt til et formindsket fiskeri. Det understreger behovet for at udvikle andre erhverv. Det behov har været åbenbart i en årrække, men et højt omkostningsniveau, nogenlunde som det danske, en geografisk meget spredt befolkning, dertil hørende høje transportomkostninger og et lavere uddannelsesniveau vanskeliggør en sådan udvikling. Udvinding af råstoffer ser ud til at kunne blive det mest sandsynlige supplement til fiskeriet. På råstofområdet har der været en betydelig efterforskningsaktivitet i de seneste år. Det er især olieefterforskningerne i havområderne vest for Grønland, der har tiltrukket sig opmærksomhed. Der er afholdt omkostninger på tilsammen ca. 5 mia. kr. i 2010 og Hovedparten af efterforskningen finder sted med brug af udenlandsk arbejdskraft og udenlandsk kapitalapparat. Der har dog også været en øget aktivitet i en række serviceerhverv i de mest berørte byer. Der er fundet spor af kulbrinter, men indtil videre ikke i et omfang, der kan danne baggrund

11 149 GRØNLANDSKE FARTØJERS FANGST AF HELLEFISK Figur tons Kilde: Departementet for fiskeri, fangst og landbrug. for udvinding. Der er udsigt til en betydelig nedgang i aktiviteten i 2012, idet der ikke ventes at ville blive foretaget efterforskningsboringer i år. Der ventes dog yderligere prøveboringer i de følgende år. På mineralområdet har der i nogle år ligeledes været en betydelig efterforskningsaktivitet, og nogle selskaber er aktuelt i gang med lønsomhedsstudier af udvindingen af forekomsterne. Det drejer sig bl.a. om udvinding af såkaldt sjældne jordarter i Sydgrønland, udvinding af jern ved Godthåbsfjorden, rubiner syd for Nuuk og zink i Nordgrønland. Der ventes et højt aktivitetsniveau ved disse efterforskninger i indeværende år. Der er desuden planer om at udnytte nogle store uudnyttede vandkraftresurser til energiforsyning af en aluminiumssmelter ved Maniitsoq. For vandkraftværk og aluminiumssmelter er der i givet fald tale om investeringer i størrelsesordenen 20 mia. kr., hvortil skal lægges investeringer i byudvikling til de beskæftigede i driftsfasen. Inatsisartut, det grønlandske parlament, vil på forårssamlingen i 2012 tage stilling til, hvilke risici Grønland kan påtage sig i forbindelse med storskalaprojekter. Hvis aluminiumsprojektet og nogle store mineprojekter gennemføres, indebærer det, at der skal beskæftiges adskillige tusinde personer i opbygningsfasen og nogle tusinde i udvindingsfasen. I et land med en arbejdsstyrke på ca personer giver det mulighed for en betydelig forøgelse af vellønnet beskæftigelse i samfundet. Det må anses for urea-

12 150 listisk, at investeringsfasen kan udføres med overvejende lokal arbejdskraft, men det er centralt for udviklingen i Grønland, at arbejdskraften i driftsfasen i videst muligt omfang er lokal. Det vil kræve en betydelig indsats for at forbedre uddannelsesniveauet i Grønland, hvor mindre end halvdelen af befolkningen over 25 år har eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse. Det er samtidig nødvendigt at bevare en vis skepsis. I en årrække har der været store forventninger til kommende mineaktiviteter mv., men forventningerne er hidtil ikke blevet indfriet. Aktuelt er den eneste aktive mine en guldmine i Sydgrønland med ca. 80 beskæftigede. De offentlige finanser I årene havde landskassen underskud på sit drifts-, anlægs- og udlånsbudget, DAU. I 2010 var der balance, men finanslovene for 2011 og 2012 indebærer nye underskud på DAU-saldoen, jf. tabel 2. LANDSKASSENS HOVEDPOSTER Tabel 2 Mio. kr R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 FL 2 FL 2 1. Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Udgifter i alt Aftalte indtægter Direkte skatter Indirekte skatter Andre indtægter Indtægter i alt Faktisk DAU-saldo: (10)-(5) DA-saldo Nettoudlån til Nukissiorfiit Stigning i uforbrugte midler i Anlægs- og renoveringsfonden DAU-saldo korrigeret (11)+(13)+(14) Anm.: I 2011 blev kommunernes bloktilskud forhøjet med 302,6 mio. kr. som følge af udlægningen af handicapområdet. Dette beløb rykkes derfor fra Selvstyrets driftsudgifter til udgifter til tilskud. Kilde: Landskassens Regnskaber, FL2011 og FL Realiserede tal. 2 Foreløbige tal. 3 Aftalte indtægter består overvejende af statens bloktilskud (3.495 mio. kr. i 2010) og af partnerskabs- og fiskeriaftaler med EU (221 mio. kr. i 2010).

13 151 Underskuddene skyldes til dels udlån til energiforsyningsselskabet Nukissiorfiit i forbindelse med den igangværende omlægning af de største byers energiforsyning til vandkraft. Der er tale om investeringer, der, ud over at begrænse forbruget af olie, må anses for rentable på markedsmæssige vilkår, men som har øget udgifterne til udlån med mio. kr. årligt siden Drifts- og anlægsbudgettet, DA, for 2012 er netop i balance i henhold til finansloven. Ved vurdering af de offentlige finansers aktivitetsvirkning er det nødvendigt at inddrage Anlægs- og renoveringsfonden. Når en anlægsudgift vedtages, bliver den udgiftsført på anlægsbudgettet, og beløbet overføres til fonden. Når anlægsarbejdet efterfølgende udføres, ofte i efterfølgende år, finansieres det ved træk på samme fond. En stigning i fondens midler udtrykker derfor, at aktiviteten ved anlægsarbejder har været mindre end de anlægsudgifter, som indgår i DAU-saldoen. I 2010 har anlægsaktiviteten tilsvarende været 245 mio. kr. større end anlægsudgifterne på 719 mio. kr. Indtægtssiden domineres af gruppen aftalte indtægter, hvoraf statens bloktilskud udgjorde lidt mere end 90 pct. i Bloktilskuddets størrelse er aftalt i loven om Grønlands Selvstyre og reguleres årligt med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på den danske finanslov. Såfremt Selvstyrets udgifter stiger realt, indebærer et krav om budgetbalance, at de øvrige indtægtskilder skal øges procentvis mere end udgiftsstigningen, hvis inflationen i Grønland er den samme som i Danmark. Da der anvendes samme valuta, er det normalt tilfældet. Den reale fastlåsning af en dominerende indtægtskilde er sammen med et udgiftspres i de kommende årtier som følge af et stigende antal ældre en vigtig grund til, at Økonomisk Råd i sin rapport vurderer, at finanspolitikken ikke er holdbar på langt sigt. Der er beregnet en finansindikator, som viser, at der er behov for en fastholdt opstramning på op mod 1 mia. kr., hvis den offentlige gæld ikke skal stige frem til Det kræver en betydelig indsats at nå det, da de samlede offentlige driftsudgifter, inkl. kommunerne, er ca. 6 mia. kr. Grønland har et gunstigt udgangspunkt, da landskassen opgjort på nettobasis har finansielle aktiver. Ved udgangen af 2010 var der en bruttogæld på 250 mio. kr. svarende til ca. 2 pct. af BNP, mens de likvide beholdninger i form af bankindeståender og obligationer var ca. 1 mia. kr. De likvide beholdninger er dog mindsket betydeligt i de senere år. Ved udgangen af 2007 havde landskassen en likvid beholdning på mere end 2 mia. kr. Selvstyret har en række andre aktiver, som ikke er medtaget i denne opgørelse, bl.a. udlån til boliger. Disse udlån er i vidt omfang rente- og afdragsfri i en årrække og derfor vanskelige at værdisætte.

14 152 Finansloven for 2012 budgetterer med, at Selvstyret optager yderligere lån for 800 mio. kr. frem til Det hidtil gunstige gældsbillede kompliceres dog af, at aktieselskaber, der har Grønlands Selvstyre som eneaktionær, ved udgangen af 2010 havde en rentebærende bruttogæld på 3,6 mia. kr., hvoraf de 2,3 mia. kr. vedrørte Royal Greenland A/S. Ser man længere frem, er der en lang række infrastrukturprojekter, som trænger sig på. Transportkommissionen, som blev nedsat efter overgangen til selvstyre i sommeren 2009, har afgivet betænkning i vinteren De beregnede kapitalbehov til nye eller forbedrede lufthavne og havneudvidelser løber op i mindst 2-3 mia. kr. Desuden skal et betydeligt boligbyggeri gennemføres i Maniitsoq, hvis planerne om at opføre en aluminiumssmelter føres ud i livet. Der er mange investeringsønsker, og det bliver nødvendigt at prioritere mellem forslagene efter deres betydning for samfundsøkonomen. Samtidig bliver det en udfordring at undgå, at der finder en overophedning af økonomien sted.

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi

Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi 115 Aktuelle tendenser i den grønlandske økonomi Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling Aktiviteten i Grønland er for nedadgående efter nogle år med høj vækst sammenlignet

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Grønland står over for betydelige økonomiske problemer.

Læs mere

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 66 Offentligt Grønlandsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 31. juli 2014 Danmarks Nationalbank: Aktuelle tendenser i den

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen og Carina Moselund Jensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING NATIONALREGNSKAB OG HANDELSBALANCE Grønland står over for

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I DEN GRØNLANDSKE ØKONOMI Anders Møller Christensen, Økonomi og Pengepolitik INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske vækst i Grønland var positiv i 2015 efter tre år med tilbagegang.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 16.

DANMARKS NATIONALBANK 16. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 16. AUGUST 2017 NR. 13 Grønland udfordret trods stærkt fiskeri Den stærke vækst fortsætter Væksten i økonomien skønnes at have været 7-8 pct. i 2016. Fremgangen skyldes gode

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer

Forslag til Finanslov Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Balancerede forandringer Forslag til Finanslov 2012 Finanspolitisk holdbarhed Overordnede rammer for samfundsudviklingen Aktuelle konjunkturer Udviklingen i indtægter og udgifter

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug

Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Grønlands offentlige sektor med særligt henblik på offentligt forbrug Af Jakob Janussen og Lars Lund August 2016 Jakob Janussen og Lars Lund 1 Sigtet med artiklen At forklare hvorfor den offentlige sektor

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Grønland er økonomisk på spanden Af Lars Erik Skovgaard, BT. BUSINESS Det går den gale vej med økonomien i Grønland. Inden for de senere år er fiskeriet og turismen gået tilbage, og de store forhåbninger

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen Betalingsbalancen 2008:1 Betalingsbalancen 2006 1. Indledning Ny statistik Del af nationalregnskabet Tidligere opgørelser Spejlstatistik Foreløbige tal Denne publikation indeholder nye tal for Grønlands

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI

AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI AKTUELLE TENDENSER I FÆRØSK ØKONOMI Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I 1 voksede færøsk økonomi efter et par år præget af stilstand. Det nominelle bruttonationalprodukt,

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år

Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år 5. oktober 216 216:14 Årsager til forskelle i opgørelserne af statens overskud de seneste år Af Michael Nielsen De seneste tre år har opgørelserne af statens overskud i statsregnskabet henholdsvis nationalregnskabet

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Familiernes formue og gæld

Familiernes formue og gæld Kvartalsoversigt, 2. kvartal 212 - Del 1 39 Familiernes formue og gæld Af Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen og Nick Fabrin Nielsen, Økonomisk Afdeling, Sigrid Alexandra Koob og Martin Oksbjerg,

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed

Finanspolitisk holdbarhed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat 2013-04 Finanspolitisk Holdbarhed 1. Definition på finanspolitisk holdbarhed Formålet med en analyse

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere