REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side behandling af budget Stillingtagen til medvirken til analyse af affaldsområdet Orientering 753 Underskriftsside

3 1. 2. behandling af budget J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/5163 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Den 23. september 2010 første behandlede Byrådet budgettet for 2011 og overslagsårene Budgettet blev oversendt til 2. behandling med en budgetbalance i 2011 på 21,7 mio. kr., svarende til de oprindelige 29,9 mio. kr. fratrukket ansøgt skattestigning på 7,9 mio. kr., da ansøgningen ikke er imødekommet. Budgetprocessen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Særlig opmærksomhed har der været på genopretning af den langsigtede økonomiske balance. Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. Som et resultat af initiativerne for at genoprette den økonomiske balance er serviceudgifterne i 2012 faldet med ca. 2%. Et særligt element i aftalen mellem regeringen og KL er et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der forudsætter både aftaleoverholdelse på budgetniveau og efterfølgende på regnskabsniveau. Efter budgettets vedtagelse vurderes kommunens budgetoverholdelse i forhold til det vedtagne budget og ikke i forhold til kommunens oprindelige serviceramme. Det kan derfor overvejes at afsætte en budgetpulje eksempelvis til afdækning af forbrug af opsparede budgetmidler m.v. Denne pulje vil senere kunne disponeres efter beslutning i Byrådet. Der har været afholdt borgermødet om budgettet den 30. september Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 6. oktober Den 7. oktober 2010 kl. 12 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. De indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til Byrådet. Der er vedlagt justeret hovedoversigt med resultatet efter 1. behandlingen. Forvaltningen har modtaget de endelige elevtal for efterskoler og privatskoler, samt mellemkommunale betalinger på Børn- og Ungeområdet. De økonomiske konsekvenser heraf er, at der skal indarbejdes 0,5 mio. kr. ekstra vedr. efterskoler og privatskoler samt 1,5 mio. kr. vedr. mellemkommunale betalinger. 746

4 Der er modtaget budget fra kirken, der er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til 1. Behandlingen af budgettet giver det en finansforskydning på 0,2 mio.kr., som påvirker bundlinjen som en udgift. Heri er medtaget en restafregning på 1,1 mio. kr. vedr. selvbudgettering for Som følge af beslutningen om en ekstra låneoptagelse i forhold til basisbudget 2011 på 5 mio. kr. er der beregnet en forventet øget renteudgift i 2011 på 0,2 mio. kr. Det bemærkes at der er forudsat første afdrag i januar 2012 for lån optaget i 2011 i lighed med tidligere, således at afdragene ikke ændres i forhold til 1. behandlingen af budgettet Foranlediget at bemærkning i brev fra ISM den vedrørende afslag på Rebild Kommunes ønske om at hæve skatten med 0,2 %, hvoraf det fremgår, at Rebild Kommune kan forhøje skatten med 0,03 procent svarende til et provenu på 1,17 mio. kr. uden sanktioner, har der været taget kontakt til ISM. Meldingen herpå er at udskrivningsprocenten skal angives med 1 decimal og der er derfor ikke mulighed for at hæve skatten med 0,03 procent. Derimod bekræftes fra IM det, at det er muligt at hæve grundskyldspromillen således at der opnås det samme provenu. Forudsætningerne for grundskyld i budget 2011 er en grundskyldspromille på 24,14 hvilket giver et provenu på 57,7 mio.kr. Skal indtægten hæves med 1,17 mio. kr. til 58,8 mio.kr. skal grundskyldspromillen hæves til 24,60, dvs. en stigning på 0,46 promille. Denne stigning er indregnet i ny budgetbalance. Samlet set giver det en ny budgetbalance på 20,9 mio.kr. inklusive ovenstående ændringer. I overslagsårene er skøn omkring skat og udligning indarbejdet. Det bemærkes, at der er et væsentligt budgetunderskud i 2012, hvilket bl.a. skyldes tilbagebetaling vedr. kommunens selvbudgettering i I modsætning til tidligere år kompenseres Rebild Kommune ikke via øget kommunal udligning for manglende skatteindtægter. Derimod ses det, at Kommunen via udligningssystemet udover at skulle tilbagebetale for meget skat også skal betale til den kommunale udligning. Dette er et fænomen, der har ramt de få kommuner, der har selvbudgetteret i 2009 og KL har sat sig i spidsen for en udredning heraf. Det bemærkes, at forvaltningen fortsat anbefaler, at der vælges statsgaranti for så vidst angår befolkningstal, udskrivningsgrundlag m.v. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2011 og overslagsårene godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt med følgende ændringer og/eller forudsætninger behandles: A. Drift og anlæg m.v. A.1. Opfølgning på budgetaften/høringssvar A.2. Indkomne ændringsforslag 747

5 A.3. Opfølgning på budgetbehandlingen B. Skatter og udligning m.v at udskrivningsgrundlaget fastlægges i henhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 3,931 mia. kr. at udskrivningsprocenten i 2011 fastlægges at der tages stilling til om muligheden for et merprovenu på grundskyld udnyttes via at udskrivningspromillen hæves fra de nuværende 24,14 til 24,60 promille at dækningsafgift fastsættes svarende til 2010 niveau til henholdsvis 24,14 promille for grundværdien af de statslige ejendomme og 12,07 promille for andre offentlige ejendomme og til 5 promille af offentlige ejendommes forskelsværdi. at der anvendes statsgaranti af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. at det nye budget for kirken indarbejdes og balanceres over kassen, svarende til et mindre budgetbalance på 0,2 mio. kr.. at Kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,20 % i forhold til et udskrivningsgrundlag på 3,498 mia. kr.. c. Lån og afdrag at der i 2011 optages lån for 20 mio. kr. at der indregnes en øget rentebetaling på 0,2 mio. kr. som følge af merlåneoptagelse på 5 mio. kr. i forhold til oprindelig forudsæt. D. Budgettekniske reguleringer at ændringer vedrørende privat- og efterskoler samt mellemkommunale betalinger for folkeskoleelever på samlet 2,0 mio. kr. indarbejdes i budget 2011 at der indregnes en øget rentebetaling på 0,2 mio. kr., som følge merlåneoptagelse på 5 mio. kr. at der i 2011 optages lån for 20 mio.kr. E. bemyndigelse at forvaltningen gives bemyndigelse til at indarbejde de ændringer Byrådet har godkendt mellem 1 og 2. behandlingen samt foretage den nødvendige afbalancering af budgettet, som er en nødvendig følge af Byrådets vedtagelser ved 2. behandlingen, over forskydninger i de likvide midler. 748

6 Beslutning i den : Ad A Drift og Anlæg mv. A.1 Opfølgning på budgetaften/høringssvar Der blev udtrykt anerkendelse for de mange høringssvar. I øvrigt blev aftenens forløb taget til efterretning. A.2 Indkomne ændringsforslag Der er indkommet ændringsforslag fra henhv. - Venstre og Det Konservative Folkeparti - Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Oplandslisten og Mogens Schou Andersen. Behandlingen af de 2 ændringsforslag samt indstillingerne fra ØK. d pkt. 1 og 2 (budgetforslag for BU og KF) overgår til ekstraordinært ØK-møde onsdag d. 13. oktober kl m.h.p. udarbejdelse af indstilling til budgettets 2. behandling i BY. A.3 Opfølgning på budgetbehandlingen Ingen bemærkninger Ad B. Skatter og udligning mv. Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning - at udskrivningsprocenten fastholdes på 25,1 pct. - at grundskyldspromillen øges med 1.33 promille til i alt 25,47. Ad C. Lån og afdrag Indstilles godkendt som indstillet. Ad. D. Budgettekniske reguleringer Indstilles godkendt som indstillet. Ad. E. Bemyndigelse Indstilles godkendt som indstillet. Administrativ bemærkning: Forelægges til behandling med henblik på udarbejdelse af indstilling jfr. beslutning i ØK den 7. oktober 2010, pkt. A.2. Beslutning i den : Ad A 2. Budgetforlig af 11. oktober mellem de politiske grupper og lister indstilles godkendt ved 2. behandlingen. Ad. B. Grundskyldspromillen indstilles korrigeret til 26,

7 Bilag: Åben Borgmesterbrev - borgmesterbrev ØK Åben Hovedoversigt 2011, 2. behandling - ØK Åben Notat om forbruget ultimo september - ØK

8 2. Stillingtagen til medvirken til analyse af affaldsområdet J.nr.: P22. Sagsnr.: 10/13927 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Kommunekontaktrådet for Nordjylland (KKR) har anmodet om en stillingtagen til Rebild Kommunes medvirken til og medfinansiering af en interessentanalyse og en analyse af handlingsalternativer vedrørende de nordjyske kommuners muligheder for den fremtidige organisering af affaldssektoren. KKR har på baggrund af en embedsmandsrapport og et oplæg fra COWI om samarbejdsmuligheder i den nordjyske affaldssektor anmodet COWI om et tilbud på en interessentanalyse og et efterfølgende projektforløb. COWI har fremsendt en projektbeskrivelse og et tilbud til KKR med arbejdet opdelt i 2 faser. Den første fase er en interessentanalyse med bl.a. en interview-runde, og anden fase skal fastlægge en række scenarier for det fremtidige samarbejde. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: COWIs tilbud på opgaven beløber sig til kr for fase 1 og kr til fase 2. KKR har fordelt udgifterne mellem kommunerne efter antal borgere, hvilket for Rebild kommune medfører en andel på kr for fase 1 og kr for fase 2. Indstilling: Forvaltningen indstiller At Rebild kommune meddeler KKR at kommunen ønsker at medvirke At udgifterne finansieres via driftskonti på affaldsområdet Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der ikke udarbejdes nye analyser, idet der allerede foreligger rapporter, som seriøst analyserer muligheder ved fusioner af affaldsselskaber i Nordjylland, som kan danne baggrund for nødvendige beslutninger nu. Udvalget finder det endvidere voldsomt at anvende godt 1 mio. kr. på nye analyser og rapporter. Beslutning i den : Forvaltningens indstilling blev godkendt. Morten V. Nielsen og Søren Søe-Larsen tilkendegav, at de tilsluttede sig indstillingen fra TM. 751

9 Ole Frederiksen tog ikke stilling. Administrativ bemærkning: Efter sagens afgørelse i ØK har formanden for TM rejst spørgsmål om finansiering af udgiften og samtidig anmodet om, at sagen forelægges for Byrådet. Det bemærkes, at svarfristen i.f.t. KKR er den 25. oktober Beslutning i den : Beslutningen fra ØK af oversendes til Byrådets afgørelse. Bilag: Åben Projektbeskrivelse og tilbud på affaldsanalyse Åben Mail fra formand for TM Gert Fischer - ØK Åben Brev fra KKR med anmodning om stillingtagen til kommunens medvirken til analyse af affaldsområdet - ØK

10 3. Orientering J.nr.: A10. Sagsnr.: 07/102 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Henvendelse vedr. salg af areal ved Bælum Mølle 2. Opfølgning vedr. erhvervelse af faldefærdige bygninger 3. Forespørgsel fra Anlægsforum Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Det blev tiltrådt at udbyde arbejdet ved Bavnebakkeskolen i prækvalifikation som anført af anlægsforum. Tilbudsgivere anmodes om at redegøre for deres lærlingepolitik/-forhold. 753

11 Underskriftsside Anny Winther - Formand Helle Astrup - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Thøger E. Kristensen - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Søren Søe-Larsen - Medlem Morten V. Nielsen - Medlem 754

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009-2011 - Børne- og Ungdomsudvalgets område 689 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET. Mødedato: 20. september 2011. Mødested: Torvegade 10. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 20. september 2011 Mødested: Torvegade 10 Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Anna-Lise

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Nørager Rådhus. Møde slut: 18:40 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo september 2009 2 2. Forøgelse af Rebild Kommunes kassekredit

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere