Fastfrysning af ejendomsværdiskatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastfrysning af ejendomsværdiskatten"

Transkript

1 Nationaløkonomisk institut Bachelorafhandling HA Almen Forfattere: Christian Nygaard Martin Bo Marcussen Vejleder: Anna Piil Damm Fastfrysning af ejendomsværdiskatten Empirisk studie af skattestoppets effekt på boligpriserne Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet Maj 2011

2

3 Abstract Througout the last decade, the development in Danish house prices has been very volatile in a historical perspective. The general price index of single- family houses increased by more than 70 percent from and decreased by nearly 15 percent from As the existing housing models were unable to explain these extraordinary price fluctuations, most economists agree that the Danish housing market was affected by a price bubble in the mid- 2000s. A num- ber of factors, including the increasing proportion of morgage loans with short or variable rate and deffered amortization, may have contributed to this develop- ment. However, in this thesis the main focus is whether the general tax freeze from 2002, which has caused a nominal freezing on property taxes, have con- tributed to increased price volatility in the Danish housing market in the period Exploring former Danish studies and publications on house prices, a number of fundamental factors influencing the demand and supply of owner- occupied houses are determined. Estimating an inverse demand function for owner- occupied houses using Engle- Granger two- step procedure, it is shown that in both the short and long term, the real price of single- family houses is affected positively by real private wealth and negatively by user cost. Comparing these empirical results with calculations on the effective property tax rate for the actu- al course, where the tax freeze is imposed, and for an alternative course, where the tax freeze was never imposed, it it shown that the tax freeze has caused in- creased price fluctations in the Danish housing market in the period In addition, calculations by the Danish Central Bank show that the freezing of property taxes has increased price volatility by 1.5 percentage in the period , equivalent to a 25 percent increase compared to a hypothetical situ- ation, where the tax freeze was never imposed. However, it is argued that the calculations by the Danish Central Bank are based on dubious prerequisites and assumptions, which may have caused an exaggeration of the effect of the freezing of property taxes on the price volatility. Nevertheless the study by the Danish Central Bank support the conclusion that the freezing of property taxes indeed has contributed to increased price volatility in the Danish housing market.

4 Transforming the above- mentioned empirical results into actions, a recommen- dation to remove the freezing of property tax is made, thereby reintroducing the principle that property taxes follow the development in house prices. Subse- quent two different strategies to implement the removal are discussed. Recently the Danish Central Bank raised the leading interest rate by 0,25 pct., and the market expect further interest rate raises in the future. Furthermore a reduction in the interest deductibility from 33,5 percent in 2012 to 25,5 percent in 2019 is already adopted, which according to the empirical model will put pressure on the house prices through the user cost. Given these circumstances and the recent decreases in house prices, it is argued that the most appropriate strategy is to fix the property tax rate at the current effective property tax, thereby leaving the Danish homeowners unaffected economically in the short term. The fact that the tax revenue from property taxes may fall in short term when applying this strat- egy, in case the house prices decrease even further, is less significant as the tax revenue will increase considerably in the long term due to general inflation, compared to leaving the freezing of property taxes unchanged. And most im- portant of all, applying this strategy will dampen future price fluctuations in the Danish housing market which has derived effects in the form of a more stable development in the private wealth and consumption, a more stable activity and jobcreation in the construction sector and a more balanced sharing of gains and losses between homeowners.

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning og metode Struktur Prisudviklingen på boligmarkedet Udviklingstendenser Fastkurspolitik og kartoffelkur Liberalisering af kreditmarkedet Boligprisboblen brister Det teoretiske fundament Motivation for at modellere boligmarkedet Danske boligmodeller Gennemgang af tre studier af danske boligpriser Hvilken model viser sandheden? Efterspørgselsdeterminanter Boligomkostning Disponibel indkomst Formue Arbejdsløshed Demografi Efterspørgselsfunktion Udbudsdeterminanter Tobin's q investeringsteori Prisdannelsen på boligmarkedet Empirisk studie af boligmarkedet Økonometrisk metodologi Trend og stationaritet Enhedsrodstest Kointegration Fejlkorrektionsmodel Modelestimering Datagrundlag Dataanalyse... 37

6 Langsigtsmodel og kointegrationsanalyse Fejlkorrektionsmodel Forudsætningstest Modelkritik Fastfrysning af ejendomsværdiskatten Grundskyld og ejendomsværdiskat Argumenter imod fastfrysning af ejendomsværdiskatten Skattestoppet som destabilisator på boligmarkedet I hvilken grad har skattestoppet bidraget til øget prisvolatilitet? Metodekritik Anbefalinger Afledte effekter af mindre prisvolatilitet på boligmarkedet Diskussion af implementeringsstrategier Konklusion Litteraturliste Bilag... 63

7 1. Indledning Det danske boligmarked har det seneste årti været ramt af store prisudsving. I perioden steg kontantprisen på enfamiliehuse med mere end 70 pct. Allerede i 2005 begyndte spekulationer om tilstedeværelse af en prisboble på boligmarkedet at sprede sig som følge af, at eksisterende boligmodeller langt fra kunne forklare prisstigningerne. Spekulationerne blev realiseret i slutningen af 2007, hvor de danske boligpriser indledte en historisk nedtur. På to år faldt kon- tantprisen på enfamiliehuse med mere end 15 pct. Sidenhen har modelgrupperne haft travlt med at tilpasse deres boligmodeller med henblik på at opnå en større forklaringsgrad. Efter årtusindeskiftet er der sket en række væsentlige ændringer på boligmarkedet. Dels er der indført skat- testop, hvilket har medført en nominel fastfrysning af ejendomsværdiskatten i kroner og øre, og dels har liberaliseringen af kreditmarkedet medført en radikal ændring i danske boligejeres finansieringssammensætning. Hidtil er sidstnævnte forhold, herunder især den stigende andel af rentetilpasningslån og lån med af- dragsfrihed, tillagt langt den største betydning for de ekstraordinære prisstig- ninger fra "Debatten om boligmarkedet har mest handlet om de afdragsfrie lån. Men jeg tror, man i høj grad undervurderer effekterne af skattestoppet. Havde vi fastholdt det gamle system, havde vi ikke fået så hård en nedtur. Med fastfrysningen af ejendomsskatterne afmonterede man en vigtig stabilisa- tor i økonomien, som kunne have lagt en dæmper på prisstigningerne. Og det er ikke småpenge, vi taler om." Peter Birch Sørensen, tidl. overvismand 1 Beskatning af ejerboliger er et følsomt område, som politikere traditionelt har haft berøringsangst over for, ikke mindst fordi mere end halvdelen af den danske befolkning er bosat i ejerboliger 2. Såvel regeringen som oppositionen har offent- 1 Kilde: Politiken d. 8. august 2009 (www.politiken.dk/erhverv/ece765245/overvismand- skattestoppet- gjorde- krisen- vaerre/) 2 Kilde: Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk/bol66) 1

8 ligt fredet boligejerne frem mod det kommende folketingsvalg med argumenter om, at øget boligbeskatning er en bombe under danske boligejeres i forvejen skrøbelige privatøkonomier. Dermed undsiger politikerne uafhængige økonomi- ske organisationer, herunder Det Økonomiske Råd og Nationalbanken 3, der gen- tagne gange har opfordret politikerne til at afvikle skattestoppet på ejendoms- værdiskatten. Disse opfordringer beror på argumenter om at fastfrysningen af ejendomsværdiskatten bidrager til øget prisvolatilitet på boligmarkedet og at skatteprovenuet udhules af inflationen Problemformulering Ejendomsværdiskatten har siden 2002 været fastfrosset til niveau som føl- ge af skattestoppet. Det primære undersøgelsesspørgsmål i denne afhandling er om denne fastfrysning af ejendomsværdiskatten har virket destabiliserende på det danske boligmarkedet i perioden ved at bidrage til øget prisvola- tilitet. I denne forbindelse opstilles en økonometrisk model med kvartalsvis data for perioden , hvormed fastfrysningen af ejendomsværdiskattens ef- fekt på boligpriserne kan analyseres. I forlængelse heraf inddrages empiri fra eksterne undersøgelser til at vurdere hvor stor en andel af prisudsvingene i pe- rioden der kan tilregnes skattestoppet. Afslutningsvis omsættes af- handlingens resultater til et handlingsforslag, hvorunder forskellige implemen- teringsstrategier diskuteres Afgrænsning og metode Boligmarkedet er et omfattende emne, der kan give anledning til en lang række væsentlige undersøgelser. Denne afhandling fokuserer konkret på fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, hvorved der abstraheres fra andre relevante vinkler. Danske boligejeres finansieringssammensætning har som tidligere nævnt æn- dret sig radikalt det seneste årti, hvilket utvivlsomt har haft en effekt på bolig- prisudviklingen. I forlængelse heraf er spørgsmålet om hvorvidt afdragsfrie lån har haft en effekt på boligpriserne interessant idet boligomkostningen teoretisk 3 Det Økonomiske Råd har i flere omgange argumenteret for en afvikling af fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, f.eks. i DØR (2010), mens Nationalbanken senest i en rapport opfordrer til afskaffelse af såvel fastfrysningen af ejendomsværdiskatten som afdragsfrie lån, se Dam m.fl. (2011) 2

9 set er upåvirket af hvornår der afdrages på lånet, hvorfor afdragsfrihed ikke burde have nogen effekt på boligpriserne. Ligeledes kunne en undersøgelse fore- tages med udgangspunkt i den stigende andel af danske boligejere, der finansie- rer boliger med realkreditlån med kort eller variabel rente, herunder hvilken be- tydning dette har for boligejernes samlede eksponering over for risici, f.eks. ren- testigninger. Elementer af ovenstående problemstillinger inddrages sporadisk i afhandlingen hvor de er relevante, f.eks. til at forklare udviklingen i boligom- kostningen i afsnit 3.3.1, men behandles ikke særskilt. Geografisk og tidsmæssigt er der ligeledes foretaget en afgrænsning. Boligpris- udviklingen er langt fra ens i alle landsdele i Danmark. Eksempelvis oplevede København ekstraordinære prisstigninger i forhold til resten af landet under prisboblen i Om end dette faktum i sig selv er interresant og kunne være udgangspunkt for en undersøgelse, anvendes i denne afhandling de gen- nemsnitlige boligpriser på landsplan, hvorved der ses bort fra regionale forskel- le. Afhandlingen er i henhold til den økonometriske model afgrænset tidsmæs- sigt til perioden 1. kvartal 1974 til 3. kvartal Denne afgrænsning er foreta- get på baggrund af en afvejning mellem styrken af den økonometriske model og konsistensen i datagrundlaget. Styrken af en økonometriske model vokser med antallet af observationer, hvorfor der som udgangspunkt tilstræbes en så lang tidsrække som muligt. Omvendt tjener modellen et analytisk formål, hvorfor tidsrækken ikke er forlænget unødvendigt på bekostning af datagrundlaget. I lø- bet af datagenereringsprocessen stod det klart at den længeste periode, hvor det var muligt at skabe et stærkt og relativt konsistent datagrundlag, var perioden 1. kvartal 1974 til 3. kvartal Givet forfatternes begrænsede viden og erfaring inden for økonometriske meto- der, er der foretaget en afgrænsning i forhold til valg af økonometrisk metodolo- gi i det empiriske studie af boligpriserne. Nyere studier heraf anvender typisk VAR- modeller til at forklare udviklingen i boligpriserne, hvorimod den relativt simple Engle- Granger to- trins metode (EG- metode) anvendes i denne afhandling. EG- metoden, hvor der estimeres en kointegreret relation for den lange sigt og tilhørende fejlkorrektionsmodel for den korte sigt, har en række svagheder i for- hold til de mere komplekse VAR- modeller, mere herom i afsnit Det er fra 3

10 forfatternes side vurderet, at der ved anvendelse af EG- metoden kan tilvejebrin- ges en valid model, der kan anvendes til det i problemformuleringen opstillede formål. Oprindeligt var det planen at beregne et kontrafaktisk forløb for bolig- prisudviklingen på baggrund af den empiriske model for perioden , hvor skattestoppet aldrig var blevet indført, men givet modellens udformning og forfatternes begrænsede erfaring inden for økonometriske metoder var dette ikke muligt. Som erstatning herfor inddrages en undersøgelse foretaget af Natio- nalbanken, hvor skattestoppets bidrag til prisvolatiliteten i ovennævnte periode beregnes på baggrund af størrelsen af skattesubsidiet til danske boligejere Struktur Afhandlingen indledes i afsnit 2 med en beskrivelse af prisudviklingen på det danske boligmarked for perioden , hvor relevante politiske indreb og andre hændelser, der har haft betydning for prisudviklingen, inddrages. I afsnit 3 analyseres udbud- og efterspørgselsdeterminanter med udgangspunkt i tidligere studier af boligpriserne. Formålet hermed er at opstilles en teoretisk efterspørg- selsbaseret model for boligpriserne, hvilken estimeres i afsnit 4 ved brug af Eng- le- Granger to- trins metode. Estimaterne fra den empiriske model anvendes ef- terfølgende i afsnit 5 i kombination med en beregning af et alternativt forløb for den effektive ejendomsværdiskattesats, til at vurdere om fastfrysningen af ejen- domsværdiskatten har bidraget til øget prisvolatilitet. Yderligere inddrages og diskuteres Nationalbankens beregninger af hvor stor en andel af prisudsvingene i perioden der kan tilregnes skattestoppet. Resultaterne af ovenstå- ende omsættes i afsnit 6 til et handlingsforslag, hvorunder fordele og ulemper ved forskellige implementeringsstrategier diskuteres. Afslutningsvis opsumme- res afhandlingen med henblik på en kort og fyldestgørende besvarelse af pro- blemformuleringen i afsnit 7. Tabeller, figurer, ligninger og formler er nummeret efter placering i de enkelte afsnit. Ligninger og formler er yderligere navngivet med et L, f.eks. L3.1 for første ligning eller formel i afsnit 3. Dette sikrer en mere overskuelig henvisning i ho- vedteksten idet figurer og tabeller kan have samme nummering, f.eks. Tabel 3.1 og Figur

11 2. Prisudviklingen på boligmarkedet I perioden 1. kvartal 1974 til 3. kvartal 2010 steg den nominelle kontantpris på enfamiliehuse med 690 pct. 4 En stor del heraf kan imidlertid forklares ved sti- gende priser generelt, hvorfor det er mere relevant at se på udviklingen i den re- ale kontantpris. Figur 2.1. Real kontantpris 1974q1-2010q3 1,8 1,6 Indeks (2000=1) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Real kontantpris Anm.: Kilde: Den reale kontantpris er et nominelt prisindeks for enfamiliehuse (KP) de- flateret med deflatoren for det private forbrug (PCP). MONA databank Fra 1. kvartal 1974 til 3. kvartal 2010 steg den reale kontantpris med knap 75 pct. Det er primært i perioden at stigningen er tilvejebragt, og i sær- deleshed i perioden , hvor den reale kontantpris stiger tilnærmelses- vis eksponentielt. Af figur 2 fremgår tydeligt, at der i et historisk perspektiv var en prisboble på det danske boligmarked i midten af 00'erne Udviklingstendenser Der har været betydelige udsving i udviklingen af den reale kontantpris jf. figur 2.1, hvorfor det er hensigtsmæssigt at opdele udviklingen i seks perioder med enten stigende eller faldende tendens. 4 Beregnet på baggrund af Nationalbankens prisindeks af kontantprisen for enfamiliehuse i MO- NA databank: (1,5952-0,2019)/0,2019 = 6,90 5

12 Tabel 2.1. Periodevis ændring i den reale kontantpris Top Bund Top Ændring Kvartalvis ændring 1974q1 1979q3 16% 0,663% 1979q1 1982q4-35% - 3,214% 1982q4 1986q1 60% 3,675% 1986q1 1993q2-35% - 1,463% 1993q2 2007q1 177% 1,869% 2007q1 2010q3-20% - 1,576% Kilde: MONA databank og egne beregninger Perioden var forholdsvis rolig på det danske boligmarked med lave realprisstigninger. I 1979 ramte den 2. oliekrise, hvor faldende olieproduktion som følge af konflikter i Mellemøsten forstærkede den økonomiske krise, der blev indledt ved 1. oliekrise i Krisen bidrog til at den reale kontantpris faldt med 35 pct. fra 1. kvartal 1979 til 4. kvartal Fastkurspolitik og kartoffelkur Indførelsen af fastkurspolitikken i slutningen af 1982 medvirkede til at renten faldt betragteligt i Danarmk. Den gennemsnitlige obligationsrente halveredes således fra ca. 20 pct. i 4. kvartal 1982 til ca. 10 pct. i 1. kvartal 1986 jf. figur 3.2. Det kraftige rentefald havde en stimulerende effekt på boligefterspørgslen idet det blev billigere at låne til boligkøb. Samtidig befandt Danmark sig i en økono- misk højkonjunktur, hvilket ligeledes bidrog til at den reale kontantpris steg med 60 pct. fra 4. kvartal 1982 til 1. kvartal Under højkonjunkturen forværre- des betalingsbalancens løbende poster. Dette resulterede i en rekordhøj ud- landsgæld på 40 pct. af BNP i 1987 (Andersen m.fl., 2008). Som reaktion herpå greb den daværende Schlüter- ledede regering ind i et forsøg på at begrænse for- bruget. Indgrebet er sidenhen blevet kendt under navnet kartoffelkuren, og be- stod bl.a. i at fordyre lånefinansieret forbrug ved at afskaffe annuitetslån og ind- føre mixlån, der er en kombination af serielån og annuitetslån, hvor der afdrages relativt mere i de første år efter lånoptagelse. Effekterne af kartoffelkuren og en generel økonomisk afmatning medvirkede til at den reale kontantpris faldt med 35 pct. i perioden 1. kvartal 1986 til 2. kvartal

13 Liberalisering af kreditmarkedet I 1993 kom en socialdemokratisk regeringen til magten, ledet af Poul Nyrup Rasmussen. En række politiske tiltag blev gennemført, hvoraf især liberaliserin- gen af realkreditloven havde stor betydning for boligejere og boligkøbere. Reg- lerne om belåning af fast ejendom blev ændret: forbuddet mod optagelse af an- nuitetslån fra kartoffelkuren blev ophævet. Samtidig blev det tilladt at belåne op til 80 pct. af boligens værdi med realkreditlån. Derudover rentetilpasningslån tilladt i Sideløbende hermed fortsatte rentefaldet. I 1998 vedtog Nyrup- regeringen imidlertid en finanspolitisk stramning, den såkaldte pinsepakke, bl.a. med det formål at dæmpe væksten i boligpriserne og derigennem stabilisere ejendomsmarkedet (Ejerskov, 2000). Konkret blev rentefradraget sænket fra 46,4 pct. til 32,4 pct., hvorved det blev dyrere at være boligejer og låntager gene- relt. Samtidig blev en omlægning af boligskatten vedtaget: fra og med indkomst- året 2000 blev lejeværdi af egen bolig erstattet af ejendomsværdiskatten. Med regeringsskiftet i 2001, hvor en borgerlig regering ledet af Anders Fogh Rasmussen kom til magten, fulgte et skattestop, der bl.a. omfattede en nominel fastfrysning af ejendomsværdiskatten til niveau 5. Derudover ændredes danske boligejeres finansieringssammensætning radikalt. Selv om muligheden for rentetilpasningslån blev grundlagt i 1996, var det først i 2003 at rentetilpas- ningslån for alvor vandt indpas hos danske boligejere. Indførelsen af afdragsfrie lån i slutningen af 2003 forstærkede boligejernes præference mod nye lånetyper, og i løbet af få år var rentetilpasningslån mere udbredte end fastforrentede lån, der før 2003 markerede sig for stort set samtlige realkreditlån 6. Som følge heraf faldt boligejernes finansieringsomkostninger i form af renteomkostninger, hvil- ket stimulerede boligefterspørgslen. I perioden 2. kvartal 1993 til 1. kvartal 2007 steg den reale kontantpris med 177 pct Boligprisboblen brister De kraftige prisstigninger kunne langt fra forklares ved eksisterende boligmodel- ler, hvilket medførte spekulation om hvorvidt boligmarkedet befandt sig i en 5 I praksis er det beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten i form af den offentlige ejen- domsvurdering der er fastfrosset til niveau, se afsnit I marts 2005 udgjorde beholdningen af rentetilpasningslån for første gang i historien en større andel af samlede udlån til danske boligejere end fastforrentede lån jf. figur

14 prisboble 7. Boligøkonom Jens Lunde (2007) argumenterede for at den eksplosive realprisstigning på alle måder var uholdbar og måtte være et udtryk for en bo- ligprisboble. I løbet af 2007 indtraf den såkaldte subprime krise i USA, hvor kraf- tige rentestigninger i den korte rente medførte at millioner af amerikanske bo- ligejere var ude af stand til at betale afdragene på deres boliglån. Følgeeffekterne heraf var en global økonomisk recession, hvilken også ramte Danmark. Prisbob- len på det danske boligmarkedet bristede, og fra 1. kvartal 2007 til 3. kvartal 2010 faldt den reale boligpris med 20 pct. 7 Hverken Danmarks Statistik (ADAM), Nationalbanken (MONA) eller Det Økonomiske Råd (SMEC) kunne forklare de ekstraordinære reale prisstigninger fra 2002 til

15 3. Det teoretiske fundament Det teoretiske fundament bygges op på følgende måde. Indledningsvis diskuteres motivationsgrunde for at modellere boligmarkedet, herunder hvilke relationer boligmarkedet har til den øvrige makroøkonomi. Derefter beskrives udviklingen i danske boligmodeller kort. I forlængelse heraf gengives resultaterne af tre væ- sentlige studier af det danske boligmarked inden for det seneste årti. Formålet hermed er dels at bidrage til udvælgelsen af udbud- og efterspørgselsdetermi- nanter og dels at resultaterne agerer 'benchmark' for afhandlingens empiriske model. Afslutningsvis opstilles en teoretisk udbuds- og efterspørgselsfunktion med udgangspunkt i en analyse af udbuds- og efterspørgselsdeterminanter, hvorefter den teoretiske prisdannelse på boligmarkedet illustreres i et udbud- og efterspørgselsdiagram Motivation for at modellere boligmarkedet Såvel historisk som aktuelt har offentlige myndigheder, forskere og virksomhe- der været motiverede til at modellere boligmarkedet med henblik på at forklare og forudsige udviklingen i prisen på ejerboliger. Årsagen hertil er bl.a. at ejerbo- liger udgør en stor andel af danske husholdningers samlede formue. Ifølge Skat- teministerieret udgjorde beholdningen af ejerboliger 172 pct. af BNP i 2004, sva- rende til 76 pct. af husholdningernes samlede formue (Skatteministeriet, 2007). Ændringer i husholdningernes formue medfører afledte effekter på det aktuelle og fremtidige private forbrug - en sammenhæng der er teoretisk funderet i livs- cyklus teorien (Modigliani m.fl., 1979). Sammenhængen er ligeledes empirisk funderet: formuekvoten - der angiver hvor stor en andel af en stigning i formuen der anvendes på privat forbrug - spiller en væsentlig rolle for det private forbrug i de tre store makroøkonomiske modeller: ADAM (Danmarks Statistik), MONA (Nationalbanken) og SMEC (Det Økonomiske Råd). Ændringer i boligpriserne har således vidtrækkende konsekvenser i det samlede økonomiske kredsløb. Generelt tilstræbes en forståelse af de mekanismer der driver det økonomiske kredsløb da det muliggør proaktive handlinger, herunder politiske initiativer og indgreb, med en eller flere ønskelige effekter på økonomi- en. Derfor er det hensigtsmæssigt at opbygge et modelapparat, der kan forklare udviklingen i boligpriserne. 9

16 3.2. Danske boligmodeller Den danske udvikling af boligmodeller startede for alvor i slutningen af 1970'erne, hvor Niels Blomgren- Hansen og Jan E. Knøsgaard i 1978 fremsatte en basismodel for prisdannelsen på boligmarkedet, baseret på traditionel udbud og efterspørgsel. Efterspørgslen efter boliger er i denne model bestemt af realind- komsten, prisen på boliger, renten, ejendomsbeskatningen, huslejen mv., mens udbuddet bestemmes i overensstemmelse med Tobin's q investeringsteori, hvor udbuddet styres af forholdet mellem prisen på eksisterende boliger og omkost- ningen ved at bygge nye boliger 8 (Blomgren- Hansen og Knøsgaard, 1978). Oven- nævnte basismodel har sidenhen dannet grundlag for stort set samtlige danske boligmodeller, herunder delmodellerne af boligmarkedet i de tre makroøkono- miske modeller ADAM, MONA og SMEC, hvis struktur mere eller mindre er ens. Disse tre modeller har imidlertid haft svært ved at forklare udviklingen i bolig- priserne det seneste årti, især de ekstraordinære prisstigninger i perioden , hvorfor andre har forsøgt at inddrage alternative determinanter med hen- blik på at opnå en bedre forklaringsevne (Hvolbøl m.fl., 2006) Gennemgang af tre studier af danske boligpriser I den følgende gennemgang angives udelukkende langsigtsestimater. For kort- sigtsestimater henvises til de respektive undersøgelser. Nationalbanken estimerede i 2003 effekten af en række scenarier på den reale kontantpris i den makroøkonomiske model MONA for perioden 2. kvartal 1974 til 4. kvartal Af resultaterne fremgår, at den reale kontantpris vil stige med 0,5 pct. såfremt den disponible realindkomst stiger med 1 pct. for en given bo- ligmænde 9 (Nationalbanken, 2003). Derudover estimeres semi- elasticiteten for boligomkostningen til - 7,9. En stigning i boligomkostningen på 1 pct.- point, f.eks. som følge af en rentestigning eller øget boligbeskatning, medfører således et fald i den reale kontantpris på 7,9 pct. Forklaringsgraden af regressionen er på 69 pct., og alle variable er signifikante ved et 5 pct. niveau. 8 Tobin's q investeringsteori beskrives i afsnit Konkret estimeres log(real disponibel indkomst)- log(boligmængde), hvorved de to størrelser har samme koefficient men forskelligt fortegn. 10

17 I et studie fra 2005 opstiller Robert Wagner fra Økonomi- og Erhvervsministeriet en strukturel boligmodel for perioden 4. kvartal 1984 til 1. kvartal Konkret estimeres en langsigtet kointegrationsrelation for efterspørgslen, der efterføl- gende indgår som fejlkorretionsled i en kortsigtet relation for de reale kontant- priser i differenser (Wagner, 2005). Real disponibel indkomst er i lighed med ovenfor angivet for en given boligmængde. Af resultaterne fremgår, at en stig- ning i den reale disponible indkomst på 1 pct. medfører en stigning på 2,9 pct. i den reale kontantpris. Effekten af en real disponibel indkomststigning er dermed ca. 6 gange større end i MONA. Derudover estimeres semi- elasticiteten for bolig- omkostningen til 7,7 hvilket er i samme niveau som estimatet i MONA. Som for- klarende variabel inddrages yderligere demografivariablen førstegangskøbere, i modellen approksimeret ved antallet af årige. En stigning i antallet af årige på 1 pct. vil ifølge modellen øge den reale kontantpris med 2,9 pct. Der er imidlertid væsentlige problemer med isoleret at inddrage denne variabel - en problematik der diskuteres yderligere i afsnit Det seneste studie af danske boligpriser er udarbejdet af Sofie Bødker og Michael Skaarup fra Finansministeriet, der i et studie fra 2010 anvender en kointegreret VAR- model til at forklare den reale kontantpris for perioden 2. kvartal 1975 til 3. kvartal 2009 ud fra fundamentale, makroøkonomiske faktorer. Af modellen fremgår at en stigning i den reale disponible indkomst på 1 pct. øger den reale kontantpris med 0,8 pct., hvilket er i samme niveau som estimatet i MONA, men langt under niveau ift. Wagners model. Omvendt vil den reale kontantpris ifølge modellen falde med 17,8 pct. såfremt boligomkostningen stiger med 1 pct.- point. Semi- elasticiteten for boligomkostningen er dermed mere end dobbelt så stor ift. estimatet i Nationalbankens og Wagners modeller. Bødker og Skaarup inddrager derudover den private reale formue, eksl. pensionsformue, som forklarende va- riabel. En stigning heri på 1 pct. medfører ifølge modellen 0,2 pct. højere real kontantpris Hvilken model viser sandheden? Alle tre ovennævnte studier anvender primært Nationalbankens datagrundlag i form af MONA databanken, dvs. kvartalvis data baseret på det officielle kvartal- vise Nationalregnskab. Der kan være flere årsager til at der på trods af konsi- 11

18 stens i fortegnene er relativ stor variation i estimaterne af de forklarende variab- le. Dels er estimeringsperioden i de enkelte undersøgelser forskellig og dels va- rierer det anvendte data i nogen grad med hensyn til form og kilde (f.eks. opgø- relse af boligomkostningen). Derudover kan modelspecifikke forhold påvirke estimaterne, herunder især den konkrete specificering af modellen. Denne kon- klusion understøttes af en analyse fra OECD i 2006, der undersøger om bolig- prisstigningerne fra midten af 90'erne og frem i OECD landene kan forklares ved fundamentale faktorer ud fra nationale analyser (Girouard m.fl., 2006). I lighed med ovenfor er der generelt konsistens i fortegnene, men stor variation i estima- terne af de forklarende variable på tværs af nationale såvel som internationale modeller af boligpriserne. Som det ofte påpeges er økonometrisk modellering ikke en eksakt videnskab, der kan frembringe absolutte sandheder. Generelt er en empirisk model ikke bedre end det teoretiske modelapparat og det datagrundlag, hvorpå estimeringen er foretaget. Betyder dette at resultaterne af ovenstående undersøgelser er irrele- vante? Nej - tværtimod viser de vigtigheden af at man forholder sig kritisk til indhold, resultater og processer i såvel egne som eksterne undersøgelser. Der- udover udgør ovenstående gennemgang et fornuftigt udgangspunkt for udvæl- gelsen af udbud- og efterpørgselsdeterminanter til afhandlings teoretisk bolig- model Efterspørgselsdeterminanter Adskillige determinanter kan tænkes at have en effekt på efterspørgslen efter ejerboliger. I det følgende beskrives en række potentielle determinanter, hvoref- ter der opstilles en teoretisk efterspørgselsfunktion for boligmarkedet. I udvæl- gelsen af determinanter er der lagt vægt på om sammenhængen mellem variab- len og boligefterspørgslen er teoretisk eller empirisk velfunderet samt om vari- ablen rent intuitivt kan retfærdiggøres i funktionen. 12

19 Boligomkostning De reale omkostninger som hidrører fra at eje egen bolig betegnes under ét som boligomkostningen, og defineres jf. Wagner (2005) som følgende 10 :! =! +! 1!!! +!!!! (L3.1) hvor! er boligomkostning,! er afskrivningssats, i er den nominelle rente,! er rentefradrag for negativ kapitalindkomst,!! er forventet inflation,! er den effektive ejendomsskattesats og!!! er forventet realafkast på boligen. Rele- vante komponenter i L3.1 behandles særskilt i de følgende underafsnit. Boligomkostningen forventes at have en negativ korrelation med efterspørgslen efter boliger (og dermed kontantprisen), hvilket kan bekræftes for størstedelen af perioden fra 1974 til 2010 jf. figur 3.1. Figur 3.1. Real kontantpris og boligomkostning 1974q1-2010q3 Indeks (2000=1) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Real kontantpris Boligomkostning (RHS) Anm.: Kilde: Boligomkostningen er beregnet jf. L3.1. Se bilag 1 for den konkrete kon- struktion. MONA databank, SKAT, Realkreditrådet, Nationalbanken Boligomkostningen var i 3. kvartal 2010 på et historisk lavt niveau på 1,94 pct., hvilket skyldes en kombination af et lavt renteniveau, en høj andel af realkredit- lån med kort rente samt en lavt ejendomsskattesats som følge af skattestoppet. 10 I lighed med Wagner (2005) skelnes der i L3.1 ikke mellem egen- og fremmedkapital jf. diskus- sionen nedenfor i afsnit

20 Rente Renten angiver prisen på den i boligen bundne kapital. At eje en bolig er samtidig et fravalg af et alternativt afkast idet den bundne kapital i boligen - uanset om denne er egenkapital eller fremmedkapital - kan investeres i andre investerings- objekter, f.eks. obligationer eller aktier. Antages en belåningsgrad på 100 pct. vil renten blot være den gennemsnitlige rente på de i boligen optagne realkreditlån. Det er imidlertid langt fra alle boliger der er finansieret udelukkende ved frem- medkapital. En mere rimelig antagelse er derfor at renten er et sammenvejet ud- tryk, hvor alternativafkastet på egenkapitalen og den gennemsnitlige realkre- ditsobligationsrente indgår vægtet med deres respektive andel i boligejernes fi- nansieringssammensætning. Alternativafkastet på egenkapitalen kan efterføl- gende antages af have form af en gennemsnitlig realkreditobligation, hvorved det ikke er nødvendigt at skelne mellem egen- og fremmedkapital (Wagner, 2005). Den gennemsnitlige obligationsrente kan dermed anvendes som den relevante rente for danske boliger. Figur 3.2. Gennemsnitlig obligationsrente 1974q1-2010q3 25% 20% 15% 10% 5% 0% Gennemsnitlig obligaconsrente Kilde: MONA databank (IBZ) Den gennemsnitlige obligationsrente er faldet fra ca. 15 pct. i 1. kvartal 1974 til 2 pct. i 3. kvartal Med indførelsen af fastkurspolitikken i 1982 faldt renten betydeligt og var i løbet af fire år halveret fra ca. 20 pct. i 1982 til 10 pct. i Herefter har den gennemsnitlige obligationsrente gennemgående været falden- 14

21 de, kun midlertidig afbrudt af kortvarige stigninger. Det er værd at bemærke det lave renteniveau det seneste årti, der bl.a. er et resultat af en troværdig fastkurs- politik i Danmark, en europæisk målsætning om at fastholde en lav inflation på omkring 2 pct. samt en stigende andel af realkreditlån med kort rente. Sidst- nævnte forhold er drevet af liberaliseringen af kreditmarkedet jf. afsnit kombineret med et historisk lavt renteniveau for den korte rente jf. figur 3.3. Figur 3.3. Kort og lang obligationsrente 1998q1-2010q3 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kort rente Lang rente Anm.: Kilde: Den lange rente er den 30- årige obligationsrente. Den korte rente er et gen- nemsnit af 1- og 2- årige obligationsrenter. Rentesatserne er omregnet fra ugentlig til kvartalvis data ved simpel gennemsnit. Realkreditrådet Som forventet er der stærk positiv korrelation mellem den korte og lange rente. Over hele perioden fra 1. kvartal 1998 til 3. kvartal 2010 har den korte rente i gennemsnit været 2,36 pct.- point lavere end den lange rente. Danske boligejere med realkreditlån med kort rente, f.eks. rentetilpasningslån, har dermed opnået væsentlige besparelser på renteomkostningerne i forhold til boligejere der har holdt fast i traditionelle fastforrentede realkreditlån. Derudover er det værd at bemærke det historisk lave niveau for den korte rente i 2. kvartal 2010 på 1,08 pct., hvilket er 3,45 pct.- point lavere end den tilsvarende lange rente. En stigende andel af danske boligejere har gennem 00'erne benyttet sig af mu- ligheden for at konvertere til rentetilpasningslån med en relativ lavere ydelse jf. figur

22 Figur 3.4 Udestående realkreditlån og afdragsfrihed 2002m1-2011m % % Mia. kr % 40% % % Fastforrentede lån Rentetilpasningslån Afdragsfrihed (RHS) Anm.: Kilde: Baseret på Nationalbankens månedlige udlånsstatistik for ejerboliger og fritidshuse. Afdragsfrihed angiver lån med afdragsfrihed i procent af det samlede udlån til ejerboliger og fritidshuse. Nationalbanken (DNEJER) Før 2003 bestod realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse stort set udelukkende af fastforrentede lån. I januar 2003 tegnede rentetilpasningslån sig for 220 mia. kr., svarende til knap 30 pct. af det samlede udlån. I de efterfølgende år vandt rentetilpasningslån yderligere indpas hos danske boligejere, og i marts 2005 mi- stede de traditionelle fastforrentede lån positionen som danskernes foretrukne realkreditlån. Fastforrentede lån genvandt midlertidigt positionen som det mest udbredte realkreditlån med en beholdning på 550 mia. kr. i september 2006, bl.a. som følge af en indsnævring af rentespændet mellem den korte og lange rente jf. figur 3.3. Dette varede ved frem til juni 2009, hvor rentetilpasningslån på ny overhalede fastforrentede lån. Siden juni 2009 er andelen af rentetilpasningslån steget og udgjorde ved seneste offentliggjorte opgørelse i februar 2011 ca. 900 mia. kr., svarende til 65 pct. af realkreditinstitutternes samlede udlån til ejerboli- ger og fritidshuse. Figur 3.4 afspejler ligeledes danske boligejeres stigende præference for lån med afdragsfrihed. På halvandet år, fra december 2003 til maj 2005, steg andelen af lån med afdragsfrihed fra 0 til 25 pct. Andelen af lån med afdragsfrihed har efter- følgende været stigende i resten af perioden om end med en aftagende vækstrate 16

23 jf. figur 3.4. Fra marts 2009 besad mere end halvdelen af danske realkreditlån afdragsfrihed, og ved seneste offentliggjorte opgørelse i februar 2011 udgjorde andelen af lån med afdragsfrihed 54 pct. At danske boligejere i stigende grad fi- nansierer boligen med rentetilpasningslån, ofte kombineret med afdragsfrihed, har vakt bekymring. Nationalbankdirektør Nils Bernstein advarede i marts 2011 mod ovennævnte udvikling og anbefalede i denne forbindelse en gradvis afvik- ling af afdragsfrie lån for at stabilisere det danske boligmarked 11 (Bernstein, 2011). Med formuleringen i L3.1 er der ikke nogen sammenhæng mellem af- dragsfrihed og boligomkostning. Boligomkostningen er baseret på renteomkost- ningerne, hvilke er upåvirket af afdragsfrihed 12. Om der afdrages på lånet nu el- ler senere er blot to forskellige måder at spare op på: afdrag på lån er opsparing i boligen, der sænker fremtidige renteomkostninger, hvorimod de 'sparede' afdrag ved afdragsfrihed er opsparing i frie midler. Problematikken kan i denne forbin- delse bestå i at de sparede afdrag anvendes til forbrug frem for opsparing, hvor- ved boligejere med afdragsfrihed er relativt mere sårbare over for boligprisfald, stigende renter (og skatter), arbejdsløshed mv Afskrivning Boliger har generelt en lang levetid, selv i sammenligning med andre langvarige kapitalgoder. Afskrivningen heraf er derfor begrænset. Danmarks Statistik, Nar- tional og Det Økonomiske råd antager en årlig afskrivningssats på 1 pct. Boliger vurderes dermed i gennemsnit at have en levetid på 100 år. Afskrivningen indgår i boligomkostningen idet den er udtryk for en real værdiforringelse Ejendomsskatter Danske boligejere er pålagt at betale grundskyld og ejendomsværdiskat. Ejen- domsbeskatningen er central i afhandlingens problemstilling og behandles sær- skilt i afsnit Ved samme lejlighed anbefalede Bernstein at ophæve fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. 12 Modelgruppen i Danmarks Statistik deler Bernsteins opfattelse af, at afdragsfrihed bidrager til at destabilisere boligmarkedet, hvorfor de har forsøgt at fange effekten af afdragsfrie lån ved at inkluderes 1. års ydelse i boligomkostningen (Hvolbøl m.fl., 2006) 13 Det kan ligeledes ikke udelukkes at boligejere gennem afdragsfrihed sætter sig (for) hårdt gældsmæssigt i forventning om bedre tider. Problematikken vedrørende afdragsfrie lån behand- les ikke yderligere i denne afhandling jf. afsnit

24 Disponibel indkomst Den disponible indkomst udgør en naturlig begrænsning for hvor meget den en- kelte forbruger kan afse til boligforbrug. Ifølge teorien om forbrugere som nyt- temaksimerende individer vil en forbruger maksimere sin nyttefunktion givet en budgetbegrænsning, der netop udgøres af den disponible indkomst (Pindyck og Rubinfield, 2009). For en given nyttefunktion vil øget disponibel indkomst rykke budgetbegrænsningen opad, hvilket manifesterer sig i øget efterspørgsel efter såvel bolig som andre goder, givet en uændret forbrugskvote (og dermed opspa- ringskvote). Boligefterspørgslen kan ligeledes stige for uændret disponibel ind- komst såfremt forbrugerens nyttefunktion ændres og boligforbrugskvoten, dvs. den andel af indkomsten der anvendes på boligforbrug, stiger. Denne effekt er imidlertid forbigående idet der er en begrænsning for hvor meget boligforbrugs- kvoten kan stige 14. Figur 3.5. Real kontantpris og real disponibel indkomst 1974q1-2010q3 Indeks (2000=1) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Mia. kr. Real kontantpris Real disponibel indkomst (RHS) Anm.: Kilde: Real disponibel indkomst er defineret som husholdningernes masseind- komst inkl. løn og transfereringer (YDMAS) deflateret med deflatoren for det private forbrug (PCP). MONA databank 14 Boligforbrugskvoten kan ikke stige uhæmmet: teoretisk set kan den maksimalt stige til 100 pct., hvor al disponibel indkomst anvendes på boligforbrug. I praksis er begrænsningen langt la- vere. 18

25 Den reale disponible indkomst har haft en stabil stigende tendens gennem hele perioden uden væsentlige udsving. Korrelationen med den reale kontantpris er relativ svag, hvilket kan give anledning til problemer med hensyn til at påvise en signifikant sammenhæng mellem variablene i en økonometrisk model Formue Ifølge livscyklus teorien vil en rationel forbruger ikke blot maksimere sin nytte- funktion i én periode, men over hele livet. Budgetbegrænsningen udgøres i den- ne forbindelse ikke blot af den disponible indkomst, men i lige så høj grad af den private finansielle formue. En formueforøgelse, f.eks. som følge af arv, vil dermed for en given disponibel indkomst inducere øget forbrug her og nu såvel som i alle fremtidige perioder i overensstemmelse med forbrugerens nyttefunktion. For- muen vil derfor forventes at have en positiv korrelation med den reale kontant- pris, hvilket empirisk også er tilfældet jf. figur 3.6. Figur 3.6. Real kontantpris og real privat formue 1974q1-2010q3 Indeks (2000=1) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Mia. kr. Real kontantpris Real formue (RHS) Anm.: Kilde: Formuen er for den samlede private sektor, dvs. inkl. husholdninger og sel- skaber (REALFOR). MONA databank Korrelationen mellem den reale kontantpris og den reale private formue er stærk positiv gennem hele perioden. Kausaliteten er imidlertid ikke entydig mel- lem variablene. Boligformuen udgør som tidligere nævnt en væsentlig del af 19

26 husholdningernes formue. Stigende real kontantpris øger dermed boligformuen, hvilket isoleret set vil indvirke positivt på den reale kontantpris Arbejdsløshed En række empiriske undersøgelser af boligpriserne inddrager arbejdsløshed som forklarende variabel (Nykredit, 2009; Girouard m.fl., 2006). Der eksisterer ikke umiddelbart en teoretisk kobling mellem arbejdsløshed og boligefterspørgsel, men der er en klar negativ korrelation mellem variablene jf. figur 3.7. Figur 3.7. Real kontantpris og arbejdsløshed 1974q1-2010q3 Indeks (2000=1) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Real kontantpris Arbejdsløshed (RHS) Anm.: Kilde: Arbejdsløsheden er beregnet som andelen af arbejdsløse (U) i procent af bruttoarbejdsstyrken (UL). MONA databank Der er gennemgående en stærk negativ korrelation mellem arbejdsløshed og den reale kontantpris i hele perioden. Intuitivt kan dette fænomen forklares med at en forbrugers indkomst er forbundet med en vis risiko, nemlig risikoen for at blive afskediget og miste indkomstgrundlaget i en kortere eller længere periode. I forlængelse heraf kan arbejdsløsheden afspejle forbrugerens risiko for at blive afskediget. Forbrugeren vil således opfatte sit indkomstgrundlag som behæftet med større usikkerhed i tilfælde af stigende arbejdsløshed, hvilket isoleret set vil have en dæmpende effekt på boligefterspørgslen. 20

27 Demografi Demografiske faktorer som befolkningens alderssammensætning og samlivs- mønstre inddrages som forklarende variable i adskillige studier af boligpriserne (Hvolbøl, 2006; Wagner, 2005; Girouard m.fl., 2006). I Wagners studie fra 2005 approksimeres førstegangkøbere ved antallet af årige jf. afsnit Ifølge modelgruppen ved Danmarks Statistik er årige en absolut øvre grænse for førstegangskøbere, der i højere grad bør defineres som antallet af årige (Hvolbøl, 2006). I forlængelse heraf påviser modelgruppen at netop valget af årige har en afgørende betydning for variablens signifikante effekt i Wagners specifikke estimeringsperiode. Havde antallet af førstegangskøbere været app- roksimeret ved antallet af årige, havde variablen været langt mindre hvad angår effekt og signifikans. Derudover påpeger modelgruppen at der ligeledes bør tages højde for antallet af 'udtrædere' af boligmarkedet, f.eks. approksimeret ved antallet af 65+ årige 15. Figur 3.8. Real kontantpris og demografisk pres 1974q1-2010q3 Indeks (2000=1) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, ,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kvo6ent Real kontantpris Demografisk pres (RHS) Anm.: Kilde: Det demografiske pres er defineret som antallet af førstegangskøbere, app- roksimeret ved årige, i forhold til antallet af 'udtrædere', approksime- ret ved 65+ årige. Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk/bef1 og BEF5) 15 Wagner pointerer selv i sin undersøgelse, at der ligeledes burde tages højde herfor, men angi- ver ikke en årsag til hvorfor han så efterfølgende vælger ikke at gøre det. 21

28 Forholdet mellem antallet af førstegangskøbere og 'udtrædere' som beskrevet ovenfor udgør det demografiske pres på boligmarkedet. Det demografiske pres har jf. figur 3.8 været faldende fra 1,1 til knap 0,7. Faldet er især drevet af et stærkt stigende antal ældre som følge af at levealderen generelt er blevet for- længet. Der har undtagelsesvis været en stigning i det demografiske pres i perio- den , hvilket skyldes at der i perioden blev født ekstraor- dinært mange børn, en såkaldt ekkovirkning efter de store efterkrigsårgange (Andersen m.fl., 2008). Den svage korrelation i figur 3.8 afføder ikke store for- ventninger om at der i en økonometrisk model kan påvises den positive sam- menhæng mellem det demografiske pres og den reale kontantpris, som rent intu- itivt burde eksistere Efterspørgselsfunktion Med udgangspunkt i ovenstående gennemgang af efterspørgselsdeterminanter kan en teoretisk efterspørgselsfunktion for ejerboliger,!!, opstilles:!! =!!",!",!,!",!"#$,! (L3.2) hvor BO er boligomkostning, DI er disponibel indkomst, F er formue, AL er ar- bejdsløshed, DEMO er demografi, P er prisen på ejerboliger og f er en uspecifice- ret funktion. L3.2 kan efterfølgende omskrives til en invers efterspørgselsfunkti- on for at isolere boligprisen:! =!!!!",!",!,!",!"#$ (L3.3) Omskrivningen er nødvendig for at kunne estimere funktionen i en økonome- trisk model Udbudsdeterminanter Udbuddet af ejerboliger udgøres af boligbeholdningen, dvs. den samlede masse af boliger. Boligbeholdningen reduceres løbende med afskrivningssatsen, der angiver hastigheden hvormed boliger generelt nedslides jf. afsnit Om- vendt vil såvel byggebranchen som privatpersoner løbende foretage boliginve- steringer, hvilket øger boligbeholdningen. Udbuddet af boliger,!!, kan dermed opskrives som en lineær funktion: 22

29 !! =!!! =!!!!! (1!) +!"! (L3.4) hvor!!! er boligbeholdningen i periode t,! er afskrivningsraten og!"! er peri- odens boliginvesteringer. Boligbeholdningen er således sidste periodes boligbe- holdningen korrigeret for en konstant afskrivningsrate og periodens boliginve- steringer. Udviklingen i boligbeholdningen sker dermed udelukkende gennem udviklingen i boliginvesteringerne, hvilket teoretisk kan forklares ved Tobin's q investeringsteori jf. nedenfor Tobin's q investeringsteori James Tobin fremsatte i 1969 en investeringsteori, efterfølgende benævnt To- bin's q, hvor forholdet mellem markedsværdien og genanskaffelsesprisen af det samme aktiv:!"#$%&!"æ!"#! =!"#$#%&$''"(%"%)*+% (L3.5) er styrende for investeringsintensiteten i aktivet (Tobin, 1969). Teorien anven- des på en lang række områder, herunder boligmarkedet. Ifølge L3.5 i sammen- hæng med L3.4 styres boliginvesteringerne af Tobin's q, der i forhold til bolig- markedet kan defineres som forholdet mellem markedsprisen for eksisterende boliger, givet ved boligprisen, og omkostningerne ved at bygge nye boliger, givet ved investeringsprisen:!" =!(!) =!!"#$%&'$(!"#$!"#$%&'!($%! (L3.6) Sammenhængen i ovenstående funktion er slående intuitiv: stiger boligprisen relativt til investeringsprisen, så stiger q idet det medfører større økonomisk in- citament for byggebranchen til at opføre nye boliger, hvilket får udslag i form af øgede boliginvesteringer. Omvendt vil boliginvesteringerne falde i tilfælde hvor q falder. På lang sigt er boligprisen dermed udelukkende bestemt af udviklingen i investeringsprisen. I praksis er boligmarkedet sjældent i langsigtsligevægt, hvor boligprisen er lig investeringsprisen. Dels rammes boligmarkedet kontinuerligt af eksogene efter- 23

30 spørgselschoks, hvilket påvirker boligprisen på kort sigt, og dels er tilpasningen til ligevægten træg da det tager relativ lang tid at opføre nye boliger. Figur 3.9. Tobin's q 1974q1-2010q3 1,6 1,4 Indeks (2000=1) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Tobin's q Anm.: Kilde: Tobin's q er defineret som real kontantpris/real investeringspris. Den nomi- nelle kontantpris (KP) og investeringspris (PIH) er deflateret med deflatoren for det private forbrug (PCP). Som investeringspris er anvendt nationalregn- skabets deflator for private boliginvesteringer jf. Nationalbanken (2003). MONA databank Da Nationalbanken opgør kontantprisen og deflatoren for private boliginveste- ringer i indeks, er det ikke muligt at tolke eksplicit på niveauet af Tobin's q i figur 3.9. Et studie af Tobin's q for det danske boligmarkedet med absolutte tal har be- regnet q til at være 1 i 1999 modsat ovenfor hvor q er indekseret til 1 i år 2000 (Haagerup, 2009). Figur 3.9 undervurderer dermed den absolutte værdi af To- bin's q med ca. 5 pct. 16 Figur 3.10 nedenfor viser en klar positiv korrelation mellem Tobin's q og bolig- investeringerne, hvilket indikerer at teorien kan verificeres for det danske bo- ligmarked i perioden Et simpelt gennemsnit af Tobin's q i de fire kvartaler i 1999 (hvor 2000 er indekseret til 1) gi- ver 0, hvilket ift. til den absolutte beregnede q på 1 i Haagerup (2009) er en underdrivelse på ca. 5 pct. 24

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer?

Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Regional boligprisboom i 0 erne: Vores bud på de centrale årsager og mekanismer? Christian Heebøll d. 4. juni 2014 NB. Foreløbige resultater Motivation: Boligprisudvikling har haft en central betydning

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet!

Bachelorafhandling.. En!teoretisk!og!empirisk!analyse!af!boligmarkedet! AARHUS UNIVERSITY BUSINESS & SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMICS & BUSINESS HATop'up HOLD41'SUPL Bachelorafhandling.. Enteoretiskogempiriskanalyseafboligmarkedet Studerende: SteffenMøllerMellerup Studienummer:201400104

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013

Danmark. Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten. Makrokommentar 20. august 2013 Makrokommentar 20. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Makroøkonomi: Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Nøglen til det danske boligmarked er gemt godt under måtten Det danske boligmarked har

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM

Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

BOLIGMARKEDET - hvordan kan boligpriserne forklares?

BOLIGMARKEDET - hvordan kan boligpriserne forklares? Nationaløkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfatter: Marianne Friis Westermann Olesen HA almen Vejleder: Niels Westergård- Nielsen BOLIGMARKEDET - hvordan kan boligpriserne forklares? Aarhus Universitet

Læs mere

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet

ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet ANALYSE: Aktuelle boligpriser ryster ikke den finansielle stabilitet De lave renter har løftet boligpriserne, men der er ikke tegn på en dansk boligboble. En stigning i renterne må dog ventes at medføre

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt?

Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? 21. marts 2013 Bag om boligmarkedet: Er boligmarkedet billigt eller dyrt? Et af de mest omdiskuterede emner i boligdebatten gennem efterhånden en længere årrække har været om boligmarkedet er billigt,

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden 1993. Denne

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006

KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006 23. oktober 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 KONJUNKTURVURDERING, OKTOBER 2006 KRAFTIG AFKØLING AF BOLIGMARKEDET Vi forventer en kraftig afkøling af boligmarkedet med stagnerende boligpriser

Læs mere

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset

Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset 7. februar 11 Det langsigtede prispotentiale på boligmarkedet er begrænset Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 8 Kgs. Lyngby Risikostyring og funding

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer

Analyse. Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb. 25. august 2015. Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Analyse 2. august 201 Stigende temperatur på boligmarkedet kalder på meget snarlige indgreb Af Jens Hauch og Bjørn Meyer Temperaturen stiger på boligmarkedet. Priserne er over deres strukturelle niveau,

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Rammer for opsparing

Rammer for opsparing Rammer for opsparing IFB S ÅRSMØDE 2016 20. APRIL 2016 JESPER RANGVID PROFESSOR, CBS Plan Stylized facts: Hvor meget sparer Danmark op? Hvem sparer op i Danmark? Hvordan er vi stillet i forhold til andre

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Beskatning af jord og fast ejendom?

Beskatning af jord og fast ejendom? En artikel fra KRITISK DEBAT Beskatning af jord og fast ejendom? Skrevet af: Bent Greve Offentliggjort: 15. april 2011 "You may sit down and smoke your pipe; you may lie around like the lazzaroni of Naples

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 12.

DANMARKS NATIONALBANK 12. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 12. SEPTEMBER 2017 NR. 14 Aftale om boligskat stabiliserer boligpriser Boligskatteforlig dæmper udsving i boligpriser Aftale reducerer regionale prisforskelle Ingen klar gevinst

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere