Kontobestemmelser for Jyske MasterCard Indkøbskonto Bestemmelser nr. 04 JMI, februar Disse bestemmelser er gældende fra 1. februar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontobestemmelser for Jyske MasterCard Indkøbskonto Bestemmelser nr. 04 JMI, februar 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. februar 2015."

Transkript

1 Kontobestemmelser for Jyske MasterCard Indkøbskonto Bestemmelser nr. 04 JMI, februar Disse bestemmelser er gældende fra 1. februar KAPITEL I ORDFORKLARINGER OG GENERELLE BESTEMMELSER Jyske MasterCard Indkøbskonto udstedes og administreres af SEB Kort Bank, Danmark, filial af SEB Kort Bank AB. Kontoudsteder betegnes herefter som SEB Kort. SEB KORT BANK SEB Kort Bank, Danmark, filial af SEB Kort Bank AB (Sverige) CVR-nr Bernstorffsgade København V. Postadresse: Postboks København C, Danmark Telefon Telefon KundeService Hjemmeside: jyskemastercard.dk Hovedkontor: SEB Kort Bank AB Org. nr Magnus Ladulåsgatan Stockholm, Sverige Telefon: (+46) TILSYNSMYNDIGHED SEB Kort Bank er under tilsyn af Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm, Sverige, og er registreret under reg.nr SEB Kort Bank er endvidere under begrænset tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø og er registreret i Finanstilsynet under FT nr KONTOFORM Jyske MasterCard Indkøbskonto er en kortløs konto der kan bruges til betalinger ved fjernsalgstransaktioner. Kontoen er en virksomhedskonto, som kan anvendes af flere personer, f.eks. en afdeling. DEFINITIONER Administrator af Indkøbskontoen Den attentionperson i virksomheden der har det daglige ansvar for brugen af kontoen, afregning m.m. og til hvem kontoudtog, meddelelser mv. fremsendes. Betalingsmodtager De betalingsmodtagere, hvor MasterCard kan bruges som betalingsmiddel. Book Now Pay Later Betalingsfunktionalitet, der kan tilknyttes Indkøbskontoen, hvorefter flybilletter først faktureres på afrejsetidspunktet, dog senest 180 dage fra købsdato. Funktionaliteten forudsætter, at flyselskabet medsender information om afrejsedato. I kort form refereret til som BNPL. Danmark Omfatter Danmark, Færøerne og Grønland. Diners Club Danmark Diners Club Danmark, filial af Diners Club Nordic AB (Sverige). Faktureringsdato Den dato, hvor kontoudsteder opgør Indkøbskontoen, og hvor forfalden saldo faktureres. Faktureringsdatoen fremgår af dit kontoudtog. Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er faktureret ved afslutning af en opsamlingsperiode. Forfaldsdatoen er tidligst første bankdag i måneden efter faktureringsdatoen. Forlænget kredittid Aftale i forbindelse med Indkøbskonto, hvorefter transaktionerne opsamles fra 1. bankdag i en måned frem til 1. bankdag i den efterfølgende måned, og udestående saldo derefter først forfalder til betaling den 1. i den derefter følgende måned. Indkøbskonto Den betalingskonto, hvorpå posteringer, debiteringer såvel som krediteringer i forbindelse med din/virksomhedens Jyske MasterCard Indkøbskonto, opsamles. Indløser Betalingsmodtagerens udbyder, dvs. den, som indgår aftale med betalingsmodtageren om tilslutning til MasterCard-betalingssystemet. Kontohaver Den virksomhed, til hvem Indkøbskontoen er oprettet. Kontoudtog Den månedlige oversigt over posteringer, der udfærdiges i forbindelse med faktureringen. Kontoudsteder Kontoudsteder er SEB Kort Bank, Danmark, filial af SEB Kort Bank AB, Sverige. Kontrolcifre En 3-cifret kode, der skal oplyses til betalingsmodtager ved køb på kontoen. Koden sendes til administrator i bekræftelsesbrev ved kontoens oprettelse. Kunde ID Et ID administrator modtager i særskilt brev og som anvendes til registrering og log-on på Mit Jyske MasterCard. MasterCard SecureCode En sikkerhedskode, der bruges til at godkende og gennemføre køb på Internettet. Opsamlingsperiode Perioden mellem to faktureringsdatoer, i hvilken dit forbrug m.m. opsamles på Indkøbskontoen. Prisbladet Den til enhver tid gældende oversigt over årlige kontoafgifter, rentesatser, gebyrer mv. for Jyske MasterCard firmakunder. Reelle ejere Ved reelle ejere forstås den eller de fysiske personer, der ejer mindst 25% af virksomheden/selskabet. Referencevekselkurs Den vekselkurs, som ligger til grund for eventuel valutaveksling, og hvortil der lægges et valutakurstillæg, jf. prisbladet. Saldo Størrelsen af dit/virksomhedens mellemværende med SEB Kort Bank på Indkøbskontoen. SMS One Time Password En engangskode, administrator kan anvende til registrering og log-on på Mit Jyske MasterCard. Koden fremsendes til administrators mobiltelefon via SMS under log-on processen. Varigt medium Ethvert instrument, der gør det muligt for brugeren af betalingstjenesten at lagre information, der er rettet personligt til den pågældende, på en måde der tillader fremtidig søgning i et tidsrum, der er afpasset efter informationsformålet, og som giver mulighed for uændret gengivelse af den lagrede information, fx i form af brev eller GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 MasterCard Indkøbskonto-aftalen Virksomhedens aftale med kontoudsteder om anskaffelse og brug af Jyske MasterCard Indkøbskonto består af ansøgningsskemaet, disse kontobestemmelser og prisbladet. 1.2 Sprog Aftalen indgås på dansk, og kommunikation mellem kontoudsteder og kontohaver vil foregå på dansk, medmindre andet sprog aftales i det enkelte tilfælde. 1.3 Kommunikation og meddelelser Kontoudsteder kommunikerer skriftligt ved brev, medmindre der er aftalt elektronisk kommunikation med kontohaveren. Hvis kontohaver har oplyst adresse eller anden elektronisk adresse/postkasse mv., anses dette for at være en aftale om elektronisk kommunikation og et samtykke til, at der kan kommunikeres pr. , sms eller anden elektronisk kommunikationsform. Kontoudsteder kan dog altid vælge at kommunikere skriftligt ved brev. Kommunikation via , herunder fremsendelse af kontobestemmelser og prisbladet via link, kræver adgang til nettet og oprettelse af en -adresse.

2 1.4 Ret til at modtage kontobestemmelser Kontohaver har til enhver tid i løbet af kontraktforholdet ret til at modtage kopi af ansøgningsskemaet samt kontobestemmelserne og prisbladet på papir eller andet varigt medium. 1.5 Ændring af kontobestemmelserne og prisbladet Kontobestemmelserne og prisbladet kan ændres med 1 måneds varsel, hvis ændringen er til ugunst for kontohaver. Kontobestemmelserne og prisbladet kan ændres uden varsel, hvis ændringerne ikke er til ugunst for kontohaver. Kontohaver er bundet af ændringerne, medmindre kontohaver inden ændringernes ikrafttræden giver kontoudsteder meddelelse om at ændringerne ikke kan accepteres. En meddelelse om at ændringerne ikke kan accepteres er at betragte som en opsigelse fra virksomhedens side af kontoaftalen pr. ændringsdatoen. Se desuden pkt. 3.8 om pris- og gebyrændringer. 1.6 Meddelelse om ændringer Ændringer vil blive meddelt administrator via varigt medium på samme måde som anden kommunikation, se pkt. 1.3, og vil tillige være tilgængelige på jyskemastercard.dk. 1.7 Ændring af navn, adresse m.m. Hvis virksomheden ændrer navn, adresse eller ejerform skal virksomheden straks skriftligt meddele kontoudsteder dette. En virksomhed drevet i selskabsform (juridisk person) har pligt til straks at underrette kontoudsteder ved enhver ændring af de reelle ejere. 1.8 Aftalens løbetid, opsigelse af konto Aftalen om brug af kontoen løber indtil den skriftligt opsiges af én af parterne. Opsigelse sker ved skriftligt at opsige kontoen. Samtidig skal en eventuel saldo i kontoudsteders favør indfries. Kontoudsteder kan opsige kontoen med 2 måneders varsel, medmindre der foreligger misligholdelse, jf. pkt Opsigelsen sendes til virksomhedens officielt meddelte adresse. 1.9 Klageadgang Hvis du vil klage, kan du/virksomheden henvende dig/sig til Jyske MasterCard/SEB Kort, Postboks 351, 0900 København C, telefon (+45) Får du/virksomheden ikke medhold i klagen, kan du/virksomheden henvende dig/sig til Finanstilsynet. Hvis du/virksomheden ønsker at klage over, at kontoen er blevet spærret på grund af, at du/virksomheden har misbrugt den, kan du/virksomheden henvende dig/sig til kontoudsteder. Får du/virksomheden ikke medhold hos kontoudsteder, kan du/virksomheden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K Lovvalg og værneting Eventuelle tvister mellem kontohaver og kontoudsteder afgøres i henhold til dansk lov. Tvister mellem kontohaver og kontoudsteder angående erhvervsmæssig anvendelse af kontoen kan, uanset den økonomiske størrelse og virksomhedens adresse, indbringes for Københavns Byret. Tvister mellem kontoudsteder og personer, der hæfter for anvendelse af kontoen, selskaber, foreninger eller lignende, kan, uanset bopæl, domicil eller hjemting, den økonomiske størrelse og kontoens anvendelse, ligeledes indbringes for Københavns Byret Arbejdskonflikter Du kan ikke forvente at kunne bruge kontoen, hvis der opstår en arbejdskonflikt hos kontoudsteder, MasterCard indløsere og/eller disse selskabers tekniske centre. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil der så hurtigt som muligt blive orienteret herom på jyskemastercard.dk Kortudsteders fraskrivelse af ansvar for ekstraordinære begivenheder Kontoudsteder er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, hærværk, herunder hacking og virus, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om kontoudsteder selv er part i konflikten, eller om konflikten kun rammer dele af kontoudsteders funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for kontoudsteder. KAPITEL II BESTEMMELSER FOR JYSKE MASTERCARD INDKØBSKONTO 2. Bestemmelser 2.1 Betalingstjenestens væsentligste karakteristika og anvendelse Jyske MasterCard Indkøbskonto må kun anvendes til erhvervsmæssige køb af varer og tjenesteydelser via fjernsalg. Kontoen kan bruges til indkøb i så vel indland som udland. Private varer og tjenesteydelser må ikke betales via kontoen. Kontoen må kun bruges til lovlige betalingstransaktioner, herunder indkøb af varer eller tjenesteydelser, der er lovlige i henhold til såvel dansk- som lokal lovgivning, i det land, hvor betalingstransaktionen gennemføres. 2.2 Oprettelse af konto m.m. Ansøgeren skal i overensstemmelse med det i pkt. 4 anførte, udfylde ansøgningsformularen. Efter kontoudsteders kreditvurdering og godkendelse af ansøgningen, giver kontoudsteder meddelelse om oprettelsen, herunder kontonummer m.m. Ansøgeren får tilsendt et brev med navn, kontonummer, udløbsdato og kontrolcifre printet på bekræftelsesbrevet. Disse oplysninger skal bruges ved handel via nettet eller postordre/telefonordre. Oplysningerne skal opbevares således, at uvedkommende ikke kan få adgang til dem. 2.3 Gennemførelse og godkendelse af transaktioner Brugeren gennemfører en transaktion ved at gøre kontoens informationer tilgængelige for betalingsmodtager ved at give kontooplysningerne (kontonummer, udløbsdato og kontrolcifre) digitalt, skriftligt eller mundtligt eller på anden måde, som kræves i de forskellige brugssituationer afhængig af den tekniske udvikling. Når du/virksomheden skriftligt, mundtligt eller på anden måde oplyser kontonummeret, med det formål at transaktionen skal debiteres kontoen, anses dette som en godkendelse af transaktionen, jf. dog lov om betalingstjenester Til kontoen kan der knyttes en aftale om såkaldt Book Now Pay Later funktionalitet. For funktionaliteten betales et gebyr pr. flybillet, jf. prisbladet. Firmakonti med Book Now Pay Later -funktionalitet må ikke uden skriftlig tilladelse fra kontoudsteder anvendes til indkøb af flybilletter og rejser beregnet på videresalg. Du/virksomheden bør sikre dig/sig, at transaktionen er i den aftalte valuta, at beløbet er korrekt og at korrekt dato er anført. Postordrekøb mv. Når du/virksomheden bruger kontoen til køb via postordre eller telefonordre, skal du/virksomheden oplyse navn, adresse, kontonummer, udløbsdato og kontrolcifre. Ved postordrekøb skal du/virksomheden på bestillingssedlen skrive under på, at hævning på din Jyske MasterCard indkøbskonto må finde sted. Køb på internettet Når du/virksomheden bruger kontoen til køb via internettet skal du/virksomheden oplyse kontonummer, udløbsdato og kontrolcifre samt MasterCard SecureCode, hvis forretningsstedet er tilknyttet MasterCard SecureCode. Du kan læse mere herom på jyskemastercard.dk. Du /virksomheden bør sikre dig/sig, at betalingsoplysningerne, herunder kortnummer, sendes krypteret eventuelt ved brug af SSL eller lignende løsninger. Du/virksomheden bør printe en kopi af skærmbilledet, hvoraf det beløb, virksomheden skal betale, fremgår. Dette kan bruges til din kontrol af dit kontoudtog. Side 2 af 6

3 Krav om direkte betaling For at aktivere eventuelle forsikringer i virksomhedens kort (hvor der er betalingskrav) samt bevare muligheden for indsigelse, skal betaling med kontoen ske direkte til betalingsmodtager og ikke via anden betalingsformidler som f.eks. PayPal eller MobilePay. Kvittering Når Indkøbskontoen bruges til køb, skal kontohaver sikre sig dokumentation for transaktionens gennemførelse herunder bilag, alternativt udprinte kvittering ved handel på nettet. Kontoudsteder har ikke mulighed for at fremskaffe kopi af kvitteringer/bilag. Du/virksomheden bør gemme kvitteringerne, indtil kontoudtoget er modtaget. Se også pkt Ved afvisning af transaktioner bør du/virksomheden sikre dig/sig at få en kvittering for afvisningen. 2.4 Tilbagekaldelse Du/virksomheden kan ikke tilbagekalde transaktioner, du/virksomheden har godkendt. Du/virksomheden kan endvidere ikke på forhånd spærre for fremtidige transaktioner fra en bestemt betalingsmodtager. Dog kan du/virksomheden, i overensstemmelse med de aftalevilkår der i øvrigt måtte gælde i forbindelse med et køb eller en række af køb/abonnementsordninger, henvende dig til forretningsstedet for så vidt angår endnu ikke gennemførte transaktioner enkeltstående eller en serie af transaktioner for at tilbagekalde en tidligere meddelt tilladelse til transaktionens/ transaktionernes gennemførelse. 2.5 Maksimal gennemførelsestid Som udgangspunkt vil køb og hævninger mv. blive registreret på din konto senest første arbejdsdag, efter at transaktionen blev foretaget. Tidspunktet for registreringen på kontoen vil dog afhænge af, hvornår transaktionen blev foretaget. 2.6 Beløbsbegrænsninger og købsmaksimum Der er som udgangspunkt ingen forbrugsbegrænsning på kontoen. Viser den løbende kreditvurdering, jf. pkt. 4.1, at virksomhedens kreditværdighed er væsentligt forringet i forhold til den kreditværdighed, virksomheden havde ved kontoforholdets oprettelse, er kontoudsteder berettiget til at fastsætte begrænsninger i forbruget og spærre for yderligere forbrug, jf. pkt. 2.15, og til at opsige kontoen og kræve saldoen inklusive renter tilbagebetalt uden varsel. Virksomheden hæfter for alle betalingskrav, som måtte følge af kontoens udstedelse og anvendelse, med de begrænsninger, der følger af lov om betalingstjenester For de enkelte betalinger gælder de beløbsgrænser som kontoudsteder til enhver tid fastsætter. Kontoudsteder fastsætter af sikkerhedsmæssige grunde et højeste beløb for betaling pr. gang eller pr. periode. Overskridelse af disse grænser kan betyde at visse transaktioner ikke kan gennemføres eller at særlige sikkerhedsprocedurer skal gennemføres. 2.7 Kontoudtog og kontrol af kontoudtog Kontoudtog udsendes en gang månedligt, såfremt, der har været debiteringer på kortkontoen. Kortudsteder har ret til at sende kontoudtoget elektronisk. Når elektronisk kontoudtog lanceres, vil du/virksomheden fortsat, mod gebyr, kunne få tilsendt et papirbaseret kontoudtog. Gebyret fremgår af det til enhver tid gældende prisblad. Der udsendes ikke kontoudtog, såfremt saldoen er mindre end et minimumsbeløb fastsat af kortudsteder. Af kontoudtoget fremgår kortkontoens saldo ved opsamlingsperiodens begyndelse (indgående saldo), størrelsen og tidspunktet for køb, hævninger, eventuelle gebyrer og rentetilskrivning, indbetalinger mv. i opsamlingsperioden, saldoen ved opsamlingsperiodens slutning (ny saldo), forfalden saldo og forfaldsdato. Saldooplysninger fremgår ikke ved elektronisk fakturering i OIOXML eller OIOUBL format. Kontrol af kontoudtog Du skal kontrollere kontoudtoget omhyggeligt. Da kontoen alene kan anvendes til fjernsalg, bør du kontrollere transaktionerne med særlig omhu. Du kan på ethvert tidspunkt kontrollere dine køb og betalinger via Mit Jyske MasterCard. Du skal være opmærksom på fristerne i pkt. 2.8 nedenfor. Ved vurderingen af, om du har gjort indsigelse rettidigt, lægges vægt på din/ virksomhedens pligt til at kontrollere kontoudtoget. 2.8 Tilbagebetaling af beløb, som du ikke har godkendt og virkningen af passivitet Hvis der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der fremgår af kontoudtoget, skal du i første omgang rette henvendelse til betalingsmodtager med henblik på korrektion. Bliver forholdet ikke løst, skal du/ virksomheden give kontoudsteder besked. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være kontoudsteder i hænde snarest muligt og senest 3 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. Efter udløbet af 3 måneders fristen kan indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner ikke gøres gældende. 3-måneders-fristen er det absolut seneste tidspunkt, du kan gøre indsigelse gældende, men i henhold til gældende ret kan der indtræde retsfortabende passivitet tidligere, hvis du ikke orienterer kortudsteder snarest muligt om misbruget/fejltransaktionen. I de tilfælde kan du fortabe din ret til at gøre indsigelse gældende på et tidligere tidspunkt og dermed miste din ret til at få beløbet tilbagebetalt. Ved reklamation er du/virksomheden forpligtet til at give kontoudsteder de oplysninger og den dokumentation, som kontoudsteder skal bruge for at kunne behandle indsigelsen. Ved reklamation vil kontoudsteder foretage en undersøgelse af din indsigelse. Kontoudsteder vil sædvanligvis indsætte det reklamerede beløb, herunder eventuelle allerede beregnede renter knyttet til beløbet, på kontoen, alternativt udbetale beløbet via check eller overføre beløbet til virksomhedens bankkonto, mens undersøgelsen pågår. Ved telefonkøb, postordrekøb og andre former for fjernsalg, herunder nethandel, vil ovennævnte procedure altid blive anvendt. Hvis undersøgelsen viser, at indsigelse var uberettiget, vil det tilbageførte beløb blive hævet på Indkøbskontoen igen med tillæg af renter beregnet fra faktureringsdatoen ultimo den opsamlingsperiode, hvor transaktionen oprindeligt blev registreret hos kontoudsteder. Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kontoen fra tredjemands side, afhænger dit ansvar af reglerne i i lov om betalingstjenester, jf. pkt Betaling På kontoudtoget er angivet det beløb, som forfalder til betaling. Forfaldsdatoen fremgår af kontoudtoget. Til Indkøbskontoen kan der mod betaling vælges Forlænget kredittid. Den forfaldne saldo kan betales ved brug af girokort, netbank eller betalingen kan tilmeldes Betalingsservice. Ved betaling via Betalingsservice trækkes beløbet automatisk på forfaldsdatoen. Er et forfaldent beløb fra den foregående opsamlingsperiode ikke betalt, er kontoudsteder berettiget til at se bort fra tilmeldingen til Betalingsservice og kræve beløbet indbetalt straks via det indbetalingskort, som sendes sammen med erindringsmeddelelsen. Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger en evt. aftalt forbrugsbegrænsning, jf. pkt. 3.3, er kortudsteder berettiget til at kræve beløb ud over det aftalte maksimum samt overtræksgebyr betalt straks ved påkrav. Kortudsteder vil give dig meddelelse herom. Bemærk, ved betaling med check opkræves et gebyr for indløsning af checken, i henhold til det til enhver tid gældende prisblad Kontohavers pligt til at få kontoen spærret Administrator skal kontakte kontoudsteder snarest muligt, hvis Side 3 af 6

4 1. bekræftelsesbrevet med kontooplysningerne jf. pkt. 2.2 har været åbnet eller mistes, eller 2. en uvedkommende får kendskab til sikkerhedskoden, eller 3. der på anden måde opstår mistanke om, at kontoen kan blive misbrugt. Kontakt kontoudsteder på tlf , der svarer døgnet rundt. Du skal oplyse navn, adresse og kontonummer eller CVR-nummer. Ved opkald fra udlandet anvendes den lokale nummerkode for internationale opkald efterfulgt af (+45 er den internationale retningskode for Danmark). Når du ringer for at spærre kontoen, kan samtalen blive optaget på bånd for at sikre, at alle relevante oplysninger til brug for stop af kontoen er modtaget og for at sikre mod misforståelser Kontoudsteders ret til at spærre kontoen Kontoudsteder er berettiget til at spærre for brug af kontoen i følgende tilfælde: 1. Ved overtrædelse af kontobestemmelserne, herunder ved manglende betaling, eller hvis der er en væsentligt forhøjet risiko for, at kontohaver ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser, er kontoudsteder berettiget til at spærre for brug af kontoen. 2. Hvis kontoen er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand. I tilfælde af manglende betaling vil kontohaver modtage to skriftlige rykkere fra kontoudsteder, før kontoen spærres. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særlige omstændigheder. Kontoudsteder har pligt til at underrette om spærringen samt årsagerne hertil, før kontoen spærres, medmindre dette ikke er muligt. I så fald vil kontohaver blive underrettet umiddelbart efter spærringen, medmindre dette vil skade hensynet til sikkerheden Kontohavers ansvar hvis andre misbruger kontoen Kontohaver hæfter for alle betalingskrav, som følger af kontoens oprettelse og anvendelse, jf. dog i lov om betalingstjenester. Ansvaret ved tredjemands misbrug af kontoen fremgår af lov om betalingstjenester Kontoudsteders erstatningsansvar Kontoudsteder er erstatningsansvarlig, hvis kontoudsteder på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Kontoudsteder er ikke ansvarlig for tab, som skyldes 1. nedbrud i/manglende adgang til itsystemer, 2. beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er kontoudsteder selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, 3. svigt i kontoudsteders strømforsyning eller telekommunikation, 4. lovindgreb eller forvaltningsakter, 5. naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking), strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af kontoudsteder selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af kontoudsteder, 6. andre omstændigheder, som er uden for kontoudsteders kontrol. Kontoudsteders ansvarsfrihed gælder ikke, 1. hvis kontoudsteder burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet tabet, eller 2. hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør kontoudsteder ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet Dækningsforbehold Betalinger til kontoen, der ikke sker kontant, indsættes med forbehold for, at kontoudsteder modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om betalingen. Ved bankens afvisning af at indløse en check opkræves gebyr i henhold til prisbladet Misligholdelse Ved overtrædelse af kontobestemmelserne, herunder ved manglende betaling er kontoudsteder berettiget til at spærre for brug af kontoen. Såfremt kontohaver ikke opfylder de forpligtelser, som følger af disse kontobestemmelser, foreligger der misligholdelse af kontoen. Ved enhver misligholdelse er kontoudsteder berettiget til straks at ophæve kontoen med den følge, at kontoudsteder er berettiget til at: 1. Lukke MasterCard Indkøbskonto og med retsvirkning for kontohaver meddele, at yderligere debitering over kontoen ikke må finde sted, 2. Forlange alle krav indfriet straks, jf. dog 29 i Lov om Kreditaftaler (Lov nr. 398 af 13. juni 1990) samt 3. Påligne kontoen et inddrivelsesgebyr i henhold til prisblad for de af kontoudsteder afholdte administrative udgifter til ophævelse, inddrivelse og sikring af kontoen. Endvidere kan det få konsekvenser for dine øvrige kontoforhold med andre af SEB koncernens selskaber. Der henvises tillige til pkt Modregning Kontoudsteder kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos kontoudsteder eller andre selskaber inden for SEB koncernen. Kontoudsteder kan endvidere uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos virksomheden i medfør af aftale om firmahæftelse, som virksomheden har eller får hos kontoudsteder eller andre selskaber inden for SEB koncernen Fejl og mangler ved ydelsen Kontoudsteder har intet ansvar for evt. fejl og mangler ved de ydelser, betalingsmodtager leverer. Fejl og mangler kan ikke påberåbes over for kontoudsteder og fritager ikke kontohaver for betalingsforpligtelse over for kontoudsteder. Sådanne fejl og mangler må gøres gældende direkte over for de tilknyttede betalingsmodtagere. Er kontoen fx brugt til betaling af løbende ydelser i form af abonnementer, skal virksomheden sikre sig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, hvis denne betalingsform ikke længere ønskes. Man bør altid sikre sig dokumentation for bestilling/afbestilling. Dette gælder også ved handel på nettet. Kontoudsteder påtager sig ikke ansvar for, at betalingsmodtager nægter at acceptere kontoen som betalingsmiddel Tvister Tvister mellem forretningsstedet og kontohaver er kontoudsteder uvedkommende Returnering af varer mv. Kontohaver kan ikke returnere varer mv. mod kontant refusion, således at der reelt ydes et kontant lån af forretningsstedet, når varer mv. er debiteret kontoen. Refundering af beløb kan således alene ske ved kreditering af kontoen. Side 4 af 6

5 OMKOSTNINGER, PRISER M.M. 3. Omkostninger, gebyrer, renter mv. 3.1 Prisbladet Oplysning om priser, gebyrer, rentesatser, vekselkurser og andre omkostninger i forbindelse med oprettelse og brug af kontoen m.v. fremgår af prisbladet. Nyeste udgave af prisbladet findes på jyskemastercard.dk. Du kan ligeledes få prisbladet tilsendt, hvis du kontakter kontoudsteder. 3.2 Renteberegning på Jyske MasterCard Indkøbskonto Der er ingen renteberegning, når betalingsfristen overholdes. Ved manglende betaling til kontoen, herunder i tilfælde af at beløbet afvises, eller at tilladelsen til betaling via Betalingsservice tilbagekaldes, er kontoudsteder berettiget til at beregne renter fra faktureringsdatoen og indtil kontoudsteder har modtaget betalingen (morarenter). Beregningen sker med den til enhver tid fastsatte rentesats, jf. prisbladet. Saldo i din favør forrentes ikke. 3.3 Gebyr for etablering eller ændring af forbrugsbegrænsning. Dersom du/virksomheden ønsker at kontoen oprettes med et forbrugsbegrænsning, er kontoudsteder berettiget til at beregne sig et gebyr, jf. det til enhver tid gældende prisblad, for såvel etablering af som enhver ændring af forbrugsbegrænsning. 3.4 Omregningskurs ved betaling i andre valutaer Køb i andre valutaer end danske kroner omregnes på modtagelsesdatoen til danske kroner, jf. prisbladet og skal altid betales i danske kroner. Ved omregning tages udgangspunkt i den valuta, som transaktionen er gennemført i. Ved omregning anvendes de i prisbladet beskrevne metoder, jf. prisbladets afsnit Omregningskurs. Med europæiske valutaer menes de valutaer som er officielle valutaer i EØS landene og Schweiz. Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor du har brugt kontoen, og til beløbet hæves på kontoen. Ligeledes kan der i visse lande, fortrinsvis uden for Europa, være tale om flere officielle kurser. Kontohaver bærer risikoen for eventuelle ændringer i valutakursen i tiden fra indkøb til datoen for modtagelsen af transaktionen. 3.5 Gebyrer mv. ved forsinket betaling Ved forsinket betaling sendes betalingspåmindelse, rykker og inkassoadvis til kontohaver. Betalingspåmindelse, rykker og inkassoadvis kan sendes pr. brev eller elektronisk via eller via samme digitale medie, som det elektroniske kontoudtog udsendes via. Kortudsteder er berettiget til at hæve morarenter og gebyrer for disse påmindelser (jf. prisbladet) og for eventuelle påløbne inkassoomkostninger. Herudover er kontoudsteder berettiget til at opkræve gebyr for oprettelse af frivillige forlig og et månedligt gebyr for administration af frivillige forlig (inddrivelsesomkostninger). Indbetalinger vil først blive anvendt til nedskrivning af renter og gebyrer. 3.6 Kontoudsteders ret til refusion af udgifter til tredjemand og omkostninger påført ved uforudset udvikling i kundeforholdet Foruden eventuel saldo i kontoudsteders favør, renter og øvrige kreditomkostninger er kontoudsteder berettiget til at kræve følgende omkostninger betalt af kontohaver: 1. Alle direkte udlæg, der opstår som følge af kontoforholdet, fx skatter og afgifter, herunder stempelafgifter samt forsikrings-præmier, telefon-, telefax-, telex-, telegram- og portoudgifter mv. 2. Kontoudsteders udgifter i tilfælde af, at kontoforholdet misligholdes, herunder gebyr for udsendelse af rykkerbreve, retsafgifter, juridisk bistand mv. 3. Kontoudsteders omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge lovgivningen, herunder gebyr for at finde fakturaer og bilag frem samt for udfærdigelse af fotokopier. Oplysninger om ovennævnte gebyrer og satser findes i en prisbog hos kontoudsteder. 3.7 Uberettiget indsigelse Hvis undersøgelsen, jf. pkt. 2.8, viser, at din indsigelse er uberettiget, har kontoudsteder ret til at opkræve et gebyr for notakopien samt renter fra tidspunktet, hvor beløbet er krediteret kontoen. 3.8 Pris- og gebyrændringer Kontoudsteder kan uden varsel sætte priser og gebyrer ned. Kontoudsteder kan endvidere uden varsel indføre nye og forhøje eksisterende priser og gebyrer for nye kunder. For eksisterende kunder kan kontoudsteder med en måneds varsel forhøje de priser og gebyrer, som du/virksomheden løbende betaler, hvis 1. markedsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og/eller udland giver grund til en ændring af priser eller gebyrer 2. kontoudsteder ønsker at ændre sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller 3. for at udnytte vores ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde Forhøjelse af eksisterende priser og gebyrer eller indførelse af nye priser og gebyrer varsles med minimum 1 måneds varsel. Kontohaver vil modtage meddelelse om væsentlige ændringer af priser og gebyrer samt indførelse af nye priser og gebyrer via varigt medium på samme måde som anden kommunikation, se pkt Ændringer i årsgebyret får virkning fra førstkommende opkrævning af årsgebyret, efter at prisændringen er trådt i kraft. De i prisbladet anførte priser er gældende, indtil nyt prisblad offentliggøres. Er kontoen oprettet med rabat som led i en firmaeller foreningsaftale, er kontoudsteder berettiget til ved aftalens ophør eller ved udmeldelse af foreningen, uden særligt varsel at fjerne rabatten og opkræve alment gældende priser, renter og gebyrer, jf. prisbladet. KREDITVURDERING 4. Vurdering af kreditværdighed 4.1 Oplysninger til kreditvurdering Til brug ved kreditvurdering af din/ virksomhedens ansøgning kan kontoudsteder afkræve de oplysninger, kontoudsteder sædvanligvis anvender til kreditvurdering, herunder årsopgørelse fra SKAT samt årsregnskaber. Endvidere kan kontoudsteder rette henvendelse til dit/virksomhedens pengeinstitut, til betalingskortudbydere samt til kreditoplysningsbureauer. Kreditvurdering kan ske når som helst under kontoforholdets forløb og vil ske ved enhver væsentlig forhøjelse af kreditten. Såvel på ansøgningstidspunktet som senere under kontoforholdets forløb kan der foretages kreditvurdering, der også omfatter kontohavers eventuelle engagement med andre af SEB koncernens selskaber. Vil du/virksomheden ikke give kontoudsteder de anmodede oplysninger, betragtes dette som misligholdelse, jf. pkt. 2.15, og kontoen kan spærres uden forudgående varsel. Meddelelse om spærring vil tilgå kontohaver senest samtidig med, at kontoen bliver spærret. 4.2 Afvisning af en ansøgning Kontoudsteder forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger om konti. Side 5 af 6

6 BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 5. Brug af data 5.1 Jyske Bank m.fl. Kontoen udstedes som et led i samarbejdet med Jyske Bank. Der vil der af administrative grunde ske udveksling af alle kundeinformationer med Jyske Bank. Kontoudsteder har fælles administration med Diners Club Danmark, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige ("Diners Club Danmark") og kan udveksle alle kundeinformationer med Diners Club Danmark til administrative formål og i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til driften af kontoen. 5.2 Behandling og videregivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer Indsamling, behandling og formål Kontoudsteder behandler personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og CPR-/CVR-nummer til administrative formål, kreditvurderinger, spærring af konti og til at sikre entydig identifikation af kontohaver/firmaet, til administration og gennemførelse af betalingstransaktioner samt kontoudsteders forpligtelser i medfør af reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Oplysninger behandles endvidere til markedsføringsformål, jf. pkt CPR-nummeret anvendes bl.a. ved indhentning af adresseoplysning fra Det Centrale Personregister. Kontohavers kunde- og kreditoplysninger opdateres løbende gennem opdateringer fra kontohaver og ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR-/CVR-registrene, ansøgers bank samt kreditoplysningsbureauer. Videregivelse Kortudsteder videregiver desuden lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder om indestående på konti mv., heriblandt ved rentetilskrivning. Modtagere kan fx være SKAT. Ved firma- eller foreningsaftale er kontoudsteder berettiget til at udveksle oplysninger med firmaet/foreningen med det formål at sikre, at kontohaver fortsat er berettiget til rabat. Oplysninger behandles og videregives endvidere som beskrevet under pkt Forbrugsoplysninger mv. Ved brug af kontoen registreres dens nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af kontoen og hvor kontoen har været benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til kontoudsteder via sin indløser. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager, indløser og kontoudsteder til brug for bogføring, fakturering/ kontoudtog herunder elektronisk kontoudtog og eventuel senere fejlretning. Oplysninger om saldo, overtræk, renter og gebyrer samt forbrug og betaling videregives til Jyske Bank i henhold til reglerne i lov om betalingstjenester samt reglerne i persondataloven. Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/ eller til brug for verserende retssager om krav stiftet ved brug af kontoen. For MasterCard Indkøbskonti gælder dog, at oplysningerne kan behandles og videregives til firmaet eller en af firmaet valgt samarbejdspartner til brug for behandling af disse i forskellige regnskabs- og statistiksystemer, herunder drift af rejseadministrative løsninger. Det er alene informationer relevant for behandling i sådanne systemer, der videregives, og sådan videregivelse kan betyde, at oplysningerne bliver udleveret til MasterCard Inc. (databehandler) i USA. 5.4 Sikkerhed vedrørende oplysninger hos kontoudsteder Personoplysninger, herunder eventuelle indhentede soliditetsoplysninger samt oplysninger om transaktioner, opbevares hos kontoudsteder og lagres fysisk hos vores hostingudbyder, som p.t. er SEB IT i Sverige. Oplysningerne tilgås og behandles af kontoudsteder i Danmark. Personoplysninger og andre oplysninger, herunder oplysninger om transaktioner vil blive slettet løbende efter kundeforholdets ophør, dog tidligst efter fem år i henhold til hvidvaskningsloven og bogføringslovgivningen. Oplysninger vedrørende ansøgere, der har fået afslag på kort, opbevares i tre måneder, hvorefter de slettes og/eller destrueres. 5.5 Videregivelse/behandling af oplysninger til markedsføring m.m. Kontohaver har samtykket til, at de af ham/hende afgivne kundeinformationer, herunder navn, adresse, fødselsdato, CVR-nr. og telefonnummer, kan behandles af kontoudsteder og videregives til Jyske Bank som led i markedsføring over for kontohaver. Personer/ virksomheder, der ikke ønsker at modtage en sådan markedsføring, kan give kontoudsteder meddelelse herom, hvorefter der vil blive indsat en spærre i it-systemet. Samtykke til markedsføring kan til enhver tid trækkes tilbage ved at rette henvendelse til kontoudsteder eller de enkelte virksomheder, som har modtaget oplysningerne. 5.6 Indberetning til kreditoplysningsbureau Hvis betingelserne derfor er opfyldt, kan kontoudsteder vælge at indberette en kontohaver (eller tidligere kontohaver) til et kreditoplysningsbureau. 6.0 Udsendelse af advarsel hvis kontoen misbruges Når kontoudsteder har fået besked om, at der er risiko for, at kontoen misbruges, vil kontoen øjeblikkeligt blive annulleret hos udsteder. Derudover vil kontoen blive spærret for brug i autorisationssystemet hos MasterCard og MasterCard indløsere i disses autorisationscentre i det omfang, udsteder finder det nødvendigt for at hindre misbrug. På tilsvarende måde vil kontoen blive spærret, hvis kontoudsteder får en begrundet mistanke om misbrug. Hvis kontoen spærres, uden at virksomheden har givet meddelelse herom, skal kontohaver hurtigst muligt tage kontakt til udsteder for afklaring af eventuel misforståelse. Administrator vil modtage en skriftlig bekræftelse på spærringen med angivelse af tidspunktet for, hvornår udsteder fik besked om spærringen. 7.0 Lovgivning Jyske MasterCard Indkøbskonto er udelukkende til erhvervsmæssig anvendelse. Jf. betalingstjenestelovens 5 er en række bestemmelser i loven fraveget ved nærværende kontobestemmelser. JM Side 6 af 6

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort Bestemmelser nr. 12 JYC, februar 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. februar 2015. Indhold Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual

Kortbestemmelser MasterCard Corporate Virtual Disse kortbestemmelser gælder for både virksomheden og bruger. Virksomheden er ansvarlig for, at bruger kender og følger reglerne. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage, søn- og helligdage

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Kortbestemmelser for Eurocard firmakort.

Kortbestemmelser for Eurocard firmakort. Kortbestemmelser for Eurocard firmakort. Bestemmelser nr. 13 ECC, september 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2015. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer og generelle

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for GlobeCard

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015.

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Indhold Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for Eurocard.

Kortbestemmelser for Eurocard. Kortbestemmelser for Eurocard. Oktober 2012 3 KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 10 EC, oktober 2012. Disse bestemmelser er gældende fra 1. oktober 2012. 103 83 Stockholm, Sverige Telefon:

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Jyske MasterCard Basis. Jyske MasterCard. Jyske MasterCard Platinum. Jyske MasterCard

Jyske MasterCard Basis. Jyske MasterCard. Jyske MasterCard Platinum. Jyske MasterCard Postboks 240 Park Allé 292 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 36 73 74 70 Fax. +45 36 73 74 71 jyskemastercard@sebkort.dk jyskemastercard.dk Har du spørgsmål til kortbestemmelserne, kan du ringe til Jyske MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA SAS EuroBonus World MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 10 EC, september 2012. Disse

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 08M august 2009.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 08M august 2009. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 08M august 2009. Indhold Disse bestemmelser gælder fra den 20. september 2009 for nye kunder og fra den 1. november 2009 for eksisterende kunder.

Læs mere

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Definitioner og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for Diners Club

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015 Korttyper MoreCard MoreCard er et internationalt betalingskort med cash back, der fungerer som et MasterCard. Kortet udstedes af Santander Consumer Bank. Et ekstra MoreCard, kan udstedes til meddebitor,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus MasterCard Bestemmelser nr. 08 EB, august 2009 Indhold Disse bestemmelser gælder fra den 20. september 2009 for

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Aftale om Telefon-Service

Aftale om Telefon-Service Aftale om Telefon-Service 1. Telefon-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af Telefon-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Aftale om SMS-Service

Aftale om SMS-Service Aftale om SMS-Service 1. SMS-Service 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning til og brug af SMS-Service. Vilkårene fremgår af de følgende sider, som kunden har modtaget og accepterer.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 09 EC, september 2010. Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Defi nitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS DEBIT

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS DEBIT KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS DEBIT MasterCard Business Debit er et MasterCard til erhvervsmæssig brug, der udstedes efter ansøgning fra virksomheden. en periode på 30 dage. Der gælder regler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere