Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR"

Transkript

1 Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj Registrering af separation og forældrem yndighed på baggrund af indberetning fra retterne begyndte dog først den 1. juli Der registreres alene separationer samt etablering og ændring af forældrem yndighed, der finder sted efter disse datoer. Ved registrering af tilfl ytning her til landet registreres dog en eventuel separation samt forældremyndigheden over et tilflyttende barn, selvom disse hændelser har fundet sted før den 27. maj Se nedenfor under afsnit I og II. 3-4 om forudsætningerne for en sådan registrering. Som det fremgår nedenfor, kan en registreret oplysning om separation eller forældremyndighed være forældet. I. Separation 1. Meddelelse af separation i Danmark Separation meddeles i Danmark enten ved dom eller ved bevilling fra statsforvaltningerne Separation ved bevilling Oplysning om separation overføres elektronisk fra vedkommende statsforvaltning til registrering i CPR for kvinden, hvorfra den automatisk overføres til manden, hvis han har haft bopæl her i landet efter den 1. april Har kvinden ikke haft bopæl her i landet efter 1. april 1968, registreres separationen for manden. Har heller ikke manden haft bopæl her i landet efter den 1. april 1968, kan separationen ikke registreres i CPR. Ved registreret partnerskab overføres oplysning om separationen fra vedkommende statsforvaltning til registrering i CPR for den ældste partner. Hvis denne partner ikke har haft bopæl her i landet efter 1. april 1968, registreres separationen for den yngste partner. Har heller ikke denne partner haft bopæl her i landet efter den 1. april 1968, kan separationen ikke registreres i CPR.

2 Separation ved dom Når en separationsdom er endelig, sender retten meddelelse om separationen til kvindens eller den ældste partners aktuelle eller sidste bopælskommune her i landet i samme rækkefølge, som anført ovenfor. Der henvises i øvrigt til Domstolsst yrelsens skrivelse om domstolenes indberetning til CPR. 2. Meddelelse af separation på Færøerne og i Grønland Separation meddeles på Færøerne og i Grønland enten ved dom eller ved bevilling fra Rigsombudsmanden. Sådanne separationer indrapporteres ikke automatisk i CPR. Hvis en part, der er registreret i CPR, anmoder om det, kan en separationsbevilling udstedt af Rigsombudsmanden umiddelbart registreres i CPR. En separationsdom afsagt af domstolene på Færøerne eller i Grønland kan efter anmodning registreres, når den er endelig. Dette dokumenteres ved forevisning af: udskrift af dommen forsynet med en attest fra byretten om, at ankestævning ikke er udtaget inden ankefristens udløb, eller attest fra byretten om, at ankefristen er udløbet, og at anken alene vedrører vilkår for skilsmissen, eller bevis for, at den tidligere ægtefælle har givet afkald på anke, eller at anken vil blive begrænset til kun at gælde vilkår for separationen. Kun separationsdomme og -bevillinger, der udstedes efter den 27. maj 2004, kan registreres i CPR. 3. Udenlandske separationer Separationer fra andre lande, inkl. de øvrige nordiske lande, skal forelægges for Familiestyrelsens 2. kontor inden registrering i CPR. 4. Ophør af separation

3 Skilsmisse og død Når et separeret par bliver skilt, eller en af parterne dør, ophører separationen. Dette vil automatisk blive registreret i CPR, når skilsmissen eller dødsfaldet registreres i CPR Genoptagelse eller fortsættelse af samlivet Virkningerne af en separation bortfalder for fremtiden, hvis parterne fortsætter eller genoptager samlivet. Det kræves ikke, at parterne fl ytter sammen; det er tilstrækkeligt, at de beslutter at fortsætte eller genoptage samlivet. Normalt sker dette uden inddragelse af offentlige myndigheder, og der er derfor ikke umiddelbart nogen m yndighed, der vil kunne sørge for, at bortfaldet af separationen registreres i CPR. Parterne har derimod selv mulighed for at få bortfaldet af separationen registreret i CPR. Henvendelse herom skal ske til kvindens eller den ældste partners aktuelle eller sidste bopælskommune her i landet i samme rækkefølge, som anført ovenfor under pkt. 1 om registrering af separationer. Kommunen må ikke registrere bortfald af en separation, før begge parter ved personlig underskrift har erklæret, at de har fortsat eller genoptaget samlivet, og at deres separation derfor er bortfaldet. Dette kan ske ved udfyldelse af den blanket, der er vedlagt som bilag 1 til denne meddelelse. Det bemærkes, at der ikke er blankettvang. Blanketten kan i givet fald udskrives af den registrerende kommune fra CPRsystemet. Den registrerende kommune indsætter et notat i CPR om, at ophør af separation er registreret på baggrund af modtagelse af en fælles erklæring herom. Erklæringens datering anføres. Notatet indsættes hos den person, hos hvem ophøret af separationen registreres. Det skal understreges, at en separation kan være bortfaldet, selvom dette ikke er registreret i CPR. Parterne har således ikke pligt til at indberette, at de har fortsat eller genoptaget samlivet.

4 - 4 - Hvis de m yndigheder, der har kompetencen til at meddele separation eller skilsmisse, konstaterer, at en separation er bortfaldet, sørger de for, at dette bliver registreret i CPR. Der henvises til afsnit II, pkt. 2.2., om genindtræden af fælles forældrem yndighed ved bortfald af separation. II Forældremyndighed Registrering af forældremyndighed i CPR sker hos barnet, hvorfra oplysning om forældrem yndigheden automatisk bliver overført til forældremyndighedsindehaverne(en), i det omfang de er registreret i CPR. Dette gælder også, selvom barnet i CPR ikke er registreret med en aktuel adresse i Danmark. Hvis barnet ikke er registreret i CPR, vil oplysning om forældremyndighed ikke kunne registreres, heller ikke selv om en forældremyndighedsindehaver måtte være registreret i CPR. Hvis en eller begge indehaver(e) af forældrem yndigheden ikke er registreret i CPR, anføres hos barnet forældrem yn dighedsindehaverens navn og fødselsdato. Forældremyndighed ophører, når barnet fylder 18 år, hvis forældremyndigheden ikke allerede er ophørt, fordi barnet har indgået ægteskab. Der vil automatisk ske sletning af forældremyndighed i disse situationer. Der vil ligeledes ske automatisk sletning, hvis en forældremyndighedsindehaver dør. 1. Ved barnets fødsel 1.1. Børn af gifte forældre Forældrene har fælles forældremyndighed, hvis de ved barnets fødsel er gift med hinanden og ikke er separeret. Hvis forældrene er separeret ved barnets fødsel, har moderen som udgangspunkt forældrem yndigheden alene. De har dog fælles forældrem yndighed, hvis de afgiver erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet ( omsorgs- og ansvarserklæring ) eller hvis de anmelder en aftale om fælles forældremyndighed. Se herom i pkt Børn af ugifte forældre

5 - 5 - Er forældrene ikke gift med hinanden ved barnets fødsel, har moderen som udgangspunkt forældremyndigheden alene. Ugifte forældre kan dog få fælles forældremyndighed over barnet ved fødslen på 2 måder: 1) I forbindelse med registreringen af barnets fødsel kan forældrene afgive en erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet ( omsorgs- og ansvarserklæring ). Ved indgivelse af denne erklæring anerkendes faderskabet, og forældrene får fælles forældremyndighed over barnet. Denne erklæring indgives til ministerialbogsføreren (i Sønderjylland til personregisterføreren), der indrapporterer opl ysningerne om fødsel, faderskab og dermed forældremyndighed til CPR. Erklæringen kan også indgives til statsforvaltningen, der elektronisk overfører oplysning om faderskab og forældremyndighed til registrering i CPR. 2) Forældrene kan også få fælles forældremyndighed ved at anmelde en aftale herom til statsforvaltningen, der elektronisk overfører opl ysning herom til registrering i CPR. 2. Senere ændringer i forældremyndigheden 2.1. Ændring af forældremyndighed ved dom eller ved aftale godkendt af en statsforvaltning i Danmark. Forældremyndigheden over et barn kan ændres på følgende måder: Domstolene o Dom/kendelse o Anmeldt eller godkendt aftale Statsforvaltningerne o Midlertidig afgørelse o Anmeldt eller godkendt aftale Opl ysning om den ændrede forældrem yndighed overføres elektronisk fra vedkommende statsforvaltning til registrering i CPR hos det pågældende barn.

6 - 6 - Hvis forældrem yndigheden ændres af retten, sender retten besked herom til barnets aktuelle eller sidste bopælskommune her i landet, som så indrapporterer ændringen i CPR. Sker ændringen ved dom eller kendelse, sender retten først besked om ændringen, når afgørelsen er endelig. Det bemærkes, at fælles forældremyndighed fortsætter efter separation eller skilsmisse i Danmark, medmindre andet bestemmes. Hvis forældremyndigheden ændres ved separationen eller skilsmissen, sørger den pågældende myndighed for, at dette registreres i CPR på samme måde som anført ovenfor. Også andre end forældrene kan ved dom/kendelse eller ved afgørelse truffet af eller ved aftale godkendt af en statsforvaltning få forældremyndigheden over et barn. Den pågældende myndighed sørger for, at dette registreres i CPR på samme måde som anført ovenfor. Der henvises i øvrigt særskilt til Domstolsstyrelsens skrivelse om domstolenes indberetning til CPR Bortfald af separation I forbindelse med en separation kan den ene af ægtefællerne få forældrem yndigheden alene over et fælles barn, jf. pkt Som det fremgår af afsnit I, pkt. 4.2., bortfalder en separation, hvis parterne fortsætter eller genoptager deres samliv. I så fald får ægtefællerne igen fælles forældrem yndighed over alle deres um yndige fællesbørn, hvis den ene af forældrene havde forældremyndigheden alene ved separationens bortfald. Genindtræden af fælles forældremyndighed registreres automatisk i CPR i forbindelse med registrering af bortfald af en separation, som har været registreret i CPR. Da separationer kan være bortfaldet, uden at dette fremgår af CPR, kan også forældremyndigheden være ændret, uden at dette fremgår af CPR. Hvis forældrem yndigheden er tillagt en anden end en af forældrene, bevirker separationens bortfald ingen ændring af forældremyndigheden Ugifte forældre indgår ægteskab efter barnets fødsel

7 - 7 - Er forældrene ikke gift med hinanden ved barnets fødsel, har moderen som nævnt i pkt som udgangspunkt forældremyndigheden alene. Hvis forældrene senere indgår ægteskab med hinanden, bevirker dette, at de får fælles forældrem yndighed over barnet. Dette registreres automatisk i CPR ved registrering af vielsen. Er forældremyndigheden ved forældrenes indgåelse af ægteskab tillagt en anden end en af forældrene, sker der ingen automatisk ændring af forældrem yndigheden Midlertidig forældremyndighed I følgende situationer kan der træffes afgørelse om midlertidig forældrem yndighed: 1) Under en verserende forældrem yndighedssag kan domstolene og statsforvaltningerne træffe afgørelse om, hvem der midlertidigt skal have forældremyndigheden over et barn. 2) Hvis der er risiko for, at et barn vil blive bortført til udlandet, kan Familiestyrelsen træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed. 3) Hvis den ene eller begge indehavere af forældremyndigheden er forhindret i at træffe bestemmelser om barnets personlige forhold, kan statsforvaltningen træffe afgørelse om midlertidig forældrem yndighed. En sådan afgørelse kan have virkning i mange år. Når der træffes afgørelse om midlertidig forældrem yndighed, overføres opl ysning herom elektronisk fra vedkommende statsforvaltning til CPR. Andre m yndigheder giver barnets aktuelle eller sidste bopælskommune meddelelse om afgørelsen, hvorefter kommunen indrapporterer den i CPR. Ved indrapporteringen angives det ikke, at afgørelsen er midlertidig. Endelige afgørelser om forældrem yndighed indberettes kun, hvis der sker ændringer i den midlertidige afgørelse, der er indrapporteret til CPR. M yndighederne sørger for, at den endelige afgørelse om forældrem yndighed registreres i CPR på samme måde som anført foran under pkt Herefter bortfalder registreringen af den midlertidige forældremyndighed.

8 - 8 - Midlertidig forældremyndighed giver de samme rettigheder og pligter i forhold til barnet som almindelig forældremyndighed. Midlertidige afgørelser om forældremyndighed bortfalder automatisk i følgende situationer: 1) En afgørelse om midlertidig forældremyndighed, fordi forældrem yndighedsindehaveren er forhindret i at træffe bestemmelser om barnets personlige forhold, jf. pkt. 3 oven for, bortfalder, når forhindringen ikke længere består. Normalt sker dette uden inddragelse af offentlige myndigheder, og der er således ikke umiddelbart nogen myndighed, der vil kunne sørge for, at bortfaldet af den midlertidige forældremyndighed registreres i CPR. Der er derfor mulighed for at indberette til barnets bopælskommune, at den midlertidige forældremyndighed er bortfaldet og dermed få dette registreret i CPR. Kommunen må ikke registrere bortfaldet, før både de(n) hidtidige og de(n) midlertidige forældremyndighedsindehavere har erklæret sig indforståede hermed. Dette kan f.eks. ske ved den blanket, der er vedlagt som bilag 2 til denne meddelelse. Det bemærkes, at der ikke er blankettvang. Blanketten kan i givet fald udskrives af den registrerende kommune fra CPR-systemet. Det skal understreges, at parterne ikke har pligt til at foretage en sådan indberetning. En midlertidig forældremyndighed på grund af forældremyndighedsindehaverens fravær/forhindring kan således være ophørt, selvom dette ikke er registreret i CPR. 2) En afgørelse om midlertidig forældremyndighed bortfalder; a) 4 uger efter, at statsforvaltningen har meddelt parterne, at sagen er afsluttet, medmindre den er indbragt for retten, b) hvis sagen efter indbringelsen for retten hæves eller afvises, eller c) når der foreligger en aftale eller afgørelse om forældremyndighed, der kan fuldbyrdes. I de tilfælde, hvor statsforvaltningen har truffet en midlertidig afgørelse om forældremyndighed, sørger statsforvaltningen for, at der gives meddelelse til CPR om, at den midlertidige afgørelse om forældrem yndighed er bortfal-

9 - 9 - det, hvis sagen ikke er indbragt for retten inden 4 uger efter afslutningen af sagen i statsforvaltningen. Hvis sagen efter indbringelsen for retten hæves eller afvises, sørger retten for, at der gives meddelelse til kommunen om, at den midlertidige afgørelse er bortfaldet. 3. Registrering af forældremyndighed fra Grønland og Færøerne De færøske og grønlandske regler om forældremyndighed, der på visse punkter er forskellige fra de danske regler, indeholder følgende: Forældrene har fælles forældremyndighed, hvis de ved barnets fødsel er gift med hinanden og ikke er separeret. Hvis forældrene er separeret ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene. Er forældrene ikke gift med hinanden ved barnets fødsel, har moderen forældremyndigheden alene. Forældre, der ikke er gift med hinanden herunder fraseparerede kan ikke aftale fælles forældremyndighed. Afgørelser om forældrem yndighed træffes ved dom/kendelse eller ved afgørelse fra Rigsombudsmanden. Sådanne afgørelser m.v. indrapporteres ikke automatisk i CPR. Forældremyndighed fra Færøerne og Grønland kan efter anmodning registreres hos barnet i CPR efter følgende retningslinier: Når et ægtepar flytter her til landet fra Færøerne med et fælles barn, registreres begge forældre som indehavere af forældrem yndigheden over barnet. Hvis forældrene ikke har været gift med hinanden, registreres moderen som forældrem yndighedsindehaver, hvis hun erklærer, at der ikke efterfølgende er sket en ændring af forældremyndigheden over barnet. Afgørelse om forældrem yndighed truffet af Rigsombudsmanden kan umiddelbart registreres i CPR. En dom eller kendelse afsagt af domstolene på Færøerne eller i Grønland kan registreres, når den er endelig. Dette dokumenteres på de måder, der er beskrevet i afsnit I.2.

10 Dette gælder både ved tilflytning til Danmark fra Færøerne eller Grønland og ved ændring af forældremyndighed ved færøsk eller grønlandsk afgørelse for børn, der er registreret i CPR. Forældremyndighed over et barn, der er registreret i CPR, kan være blevet ændret i Grønland eller på Færøerne, uden at dette fremgår af CPR. 4. Registrering af udenlandsk forældremyndighed Når et ægtepar flytter her til landet fra udlandet med et fælles barn, registrerer kommunen begge forældre som indehavere af forældremyndigheden over barnet. I andre situationer skal der fremlægges dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over barnet: Dokumentation for en udenlandske forældremyndighedsafgørelse sker ved fremlæggelse af det originale dokument. Der henvises til vejledning om folkeregistrering, bilag 1, pkt. 2. Følger forældrem yndigheden af udenlandsk lovgivning, skal der fremlægges oplysninger herom. Tvivlsspørgsmål om gyldigheden af en udenlandsk forældremyndighedsafgørelse eller om indholdet af udenlandsk ret kan forelægges for Familiest yrelsens 2. kontor. Dette gælder både ved tilflytning til Danmark fra udlandet og ved ændring af forældremyndighed ved udenlandsk afgørelse for børn, der er registreret i CPR. Forældremyndighed, der er registreret i CPR, kan således være blevet ændret i udlandet, uden at dette fremgår af CPR.

11 Bilag 1 FÆLLES ERKLÆRING OM BORTFALD AF SEPARATION Undertegnede.., personnummer., og.., personnummer., som blev separeret den.. (myndighed:., j. nr... ), erklærer herved, at vi anser vores separation for bortfaldet, fordi vi har fortsat/genoptaget samlivet. Vi anmoder derfor om, at det i Det Centrale Personregister bliver registreret, at separationen er bortfaldet fra den Vi er klar over, at dette indebærer, at vi igen har fælles forældremyndighed over de af vores fælles mindreårige børn, som den ene af os har forældremyndigheden over. Dato og underskrift Dato og underskrift

12 Bilag 2 FÆLLES ERKLÆRING OM BORTFALD AF MIDLERTIDIG FORÆLDREMYNDIGHED Undertegnede.., personnummer., (og.., personnummer.,) som ved afgørelse af.. fra Statsforvaltningen. (j. nr. ) midlertidigt fik tildelt forældremyndigheden over følgende børn.., personnummer.., personnummer.., personnummer.., personnummer, mens undertegnede.., personnummer., (og undertegnede.., personnummer.,) var forhindret i at træffe bestemmelse om barnets/børnenes forhold, erklærer herved, at forhindringerne ikke eksisterer længere, og at forældremyndigheden over børnene igen tilkommer (og ) Vi anmoder derfor om, at denne ændring i forældrem yndigheden bliver registreret i Det Centrale Personregister med virkning fra den. Som indehaver(e) af den midlertidige forældremyndighed: Dato og underskrift Som tidligere forhindrede indehaver(e) af forældremyndigheden: Dato og underskrift

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning betænkning afgivet af justitsministeriets forældremyndighedsudvalg! betænkning nr. 1279 københavn 1994 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for unge født og opvokset i Danmark i henhold til 3 A i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere