Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave"

Transkript

1 Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev. Institutionen har hjemme i Haderslev Kommune. 2 Formål. Institutionen drives som privat institution, jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 4. Det er institutionens formål at virke som daginstitution for max. 39 børn i alderen 2,00 år til skolestart. Heraf må der gennemsnitligt over et år optages 6 børn i alderen 2,0 til 2,11 år, med en fleksibel ordning hvor der i perioder må være 8 børn i alderen 2 2,11 årige, den økonomiske årsnormeringen må dog ikke overskrides i et kalenderår. Privatinstitutionen skal leve op til de kommunale godkendelseskriterier og den til enhver tid gældende lovgivning inden for daginstitutionsområdet. Institutionens mål er: At gøre børnene til centrum i børnehavens liv og hverdag. At forældrene oplever venlighed og en god atmosfære. At børnene deltager aktivt i dagligdagen. At give børnene tryghed. At styrke børnenes selvværd. At give børnene omsorg og opmærksomhed. At respektere forskelligheder. At skabe udfordringer for børnene. 3 Bestyrelsen. Den selvejende private institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, samt en leder der varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse. Bestyrelsen fastsætter de pædagogiske principper for institutionen. 1

2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 5 medlemmer vælges af og blandt forældrene. 2 medlemmer vælges af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen. Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret. Ud over bestyrelsen vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleanter for personalerepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf som følge, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører. Forældrerepræsentanter og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober måned. Det påhviler den afgående bestyrelse at fastsætte og indkalde til valget. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, d.v.s. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode. I lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter. Genvalg kan finde sted. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. Medarbejderrepræsentanterne og suppleanten for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen og souschefen. Personalemødet afholdes inden udgangen af september måned. Der vælges 1 medarbejderrepræsentant i lige år. Valgperioden er 4-årig og starter samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanter. Suppleanten vælges for 1 år af gangen. Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende repræsentation i bestyrelsen. Ved afstemning kan der afgives en stemme pr. indskrevet barn i institutionen. Ved forældre forstås: - den der har forældremyndigheden - barnets biologiske mor/far, som endvidere er samboende med forældremyndighedsindehaveren - forældremyndighedsindehaverens ægtefælle/samlever, dog kun hvis forældremyndigheden ikke er delt. Hvis forældrene har delt forældremyndighed og er uenige om, hvem der skal afgive stemme, har den hos hvem barnet har registreret adresse fortrinsret. Bestyrelsen kan ved anmodning herom tillægge plejeforældre, der har børn i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, og som har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen, valgbarhed og valgret. Plejetilladelsen/godkendelsen skal være meddelt mindst ½ år før valget. Forældremyndighedsindehavere er herefter ikke valgbare og har ikke valgret. Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. 2

3 Medarbejdere er ikke valgbare som forældrerepræsentanter. Stk. 5 Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis fortsætte i bestyrelsen indtil næste valg, såfremt der er enighed om det i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde. En medarbejderrepræsentant udtræder med virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller modtaget sin opsigelse. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen. Hvis formanden udtræder af bestyrelsen overtager næstformanden denne stilling. Hvis bestyrelsen kommer i den situation, at den består af 5 eller færre stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen snarest muligt til et ekstra ordinært forældremøde og/eller personalemøde, hvor der vælges nye medlemmer, som indtræder i de manglendes sted for den resterende periode. Der vælges ligeledes nye suppleanter, som virker frem til næste valg. Valget foregår efter de ovenfor beskrevne principper. Stk. 6 På det første kommende møde efter valg til forældrebestyrelsen, konstituere bestyrelsen sig med formand og næstformand. Disse vælges blandt de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Stk. 7 Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Formanden indkalder og leder mødet. Der indkaldes, som udgangspunkt, til mødet med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for mødet udsendes, som udgangspunkt, mindst 1 uge inden mødet. Hvis formanden ikke indkalder til møde, trods henstilling fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, kan 2 medlemmer indkalde til møde. Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Lederen fungerer som bestyrelsens sagsbehandler/sekretær. Stk. 8 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, som skal være skriftlig. Stk. 9 Over møderne føres referat, der som udgangspunkt tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet. Referatet godkendes på det efterfølgende møde. Hvis der ikke kan vælges en fast referent, går denne post på omgang blandt medlemmerne, dog ikke formanden. Af referatet skal fremgå hvem der er til stede på mødet. 3

4 0 Bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i forretningsordenen, ved almindelig flertalsbeslutning. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 4 Bestyrelsens ansvar og kompetence. Bestyrelsen er driftsherre. Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggende varetages under hensyn til institutionens formål, og de regler der til en hver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende institutionens formue og vedtægtsændringer. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige drift, kræver bestyrelsens tilslutning. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra minimum 5 bestyrelsesmedlemmer. Dispositioner over institutionens faste ejendom kræver underskrift af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. Stk. 5 Lederen udarbejder hvert år en års eller virksomhedsplan, indeholdende det kommende års pædagogiske målsætninger, i samarbejde med institutionens faste personale og bestyrelsen. Haderslev Kommunes til en hver tid gældende målsætninger og krav til kommunens egne institutioner skal følges. Planens formål er, at den skal virke som arbejds- og styringsredskab for bestyrelse og personale, og desuden overfor forældrene, Kommunen og øvrige samarbejdspartnere være orienterende og oplysende om institutionens virksomhed. Det nærmere indhold af års- eller virksomhedsplanen er beskrevet i forretningsordenen. Beretningen skal godkendes af bestyrelsen og afrapporteres en gange årligt til Haderslev Kommune. 4

5 Stk. 6 Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt, Kommunens vilkår for godkendelse af privatinstitutionen, institutionens forretningsorden samt evt. øvrige i institutionen gældende retningslinjer. 5 Tavshedspligt. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt, som fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til, at orientere nye bestyrelsesmedlemmer skriftligt om denne tavshedspligt. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering. 6 Økonomi. Privatinstitutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Privatinstitutionens regnskab revideres af en registreret revisor, valgt af bestyrelsen. Da institutionen er en non profit selvejende privat institution, skal et eventuelt overskud bruges til forbedringer i institutionen. Lederen udarbejder budget, som skal godkendes af bestyrelsen. Stk. 5 Institutionen hæfter med sin egen kapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser. Stk. 6 Bestyrelsens medlemmer er juridisk ansvarlige for det kommunale tilskud institutionen modtager. Stk. 7 Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler. Stk. 8 5

6 Til at forpligte institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden. Ved dennes længerevarende fravær kræves underskrift af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformanden. 7 Lederens ansvar og kompetence. Lederen varetager, under ansvar overfor bestyrelsen, den daglige ledelse og drift af institutionen. Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan. Lederen skal inddrage bestyrelsen i udarbejdelsen, evaluering og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Bestyrelsen skal godkende læreplanen. Lederen er ansvarlig for, i samarbejde med Haderslev Kommune, at gennemfører sprogstimulering. Lederen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Denne revideres mindst hvert tredje år. 8 Personaleforhold. Leder og souschef i institutionen skal have pædagogisk uddannelse. Leder skal være fuldtidsansat. Personalesammensætningen følger i øvrigt Haderslev Kommunes godkendelseskriterier, hvilket på nuværende tidspunkt vil sige i procent: 61 % pædagog og 39 % ikke uddannede leder dog ikke medregnet. Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning. Institutionen ønsker ikke at være praktikinstitution for lønnede praktikanter i pædagoguddannelsen. Aftaler om løn og ansættelsesvilkår er efter overenskomst med BUPL og FOA. Ved ansættelse skal der indhentes straffeattest og børneattest. 6

7 Personalet har tavshedspligt og underretningspligt. Dette indskærpes ved ansættelsen. Stk. 5 Bestyrelsen ansætter og afskediger personalet, indenfor de rammer, der er fastsat i det af bestyrelsen godkendte budget. Der oprettes et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget skal bestå af både bestyrelsesmedlemmer, leder og personale. Den nærmere sammensætning beskrives i institutionens forretningsorden. Stk. 6 Afgørelse vedrørende ansættelse af leder kræver tilslutning af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 7 Bestyrelsen kan delegere ansættelseskompetencen til institutionens leder. Institutionens leder indstiller nyt personale til godkendelse af bestyrelsen. 9 Åbningstid. Institutionen har åbent 50 timer & 15 min, fordelt over mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Mandag til torsdag Fredag Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen. Ændring af åbningstiden skal varsles forældrene mindst 2 måneder inden. Forældrebestyrelsen kan i samarbejde med lederen fastsætte årlige lukkedage i institutionen, under hensyntagen til den pasningsforpligtigelse der påhviler institutionen som privatinstitution. 10 Optagelse i institutionen. Optagelse i institutionen sker i henhold til anciennitet på ventelisten, dog under respekt af hensyntagen til at søskende skal have fortrinsret og til børnegruppens sammensætning. Institutionen udelukker ikke formelt eller reelt visse grupper af børn. Institutionen er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledige pladser. 11 Opsigelse/udmeldelse. 7

8 Opsigelse eller udmeldelse af institutionen, kan tidligst ske med 1 måneds varsel, til d. 1. i en måned. Manglende forældrebetaling, vil som udgangspunkt blive anset som forældrenes opsigelse af institutionspladsen. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse. Dette er nærmere beskrevet i forretningsorden. 12 Forældrebetaling. Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse. Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetaling, samt regler om søskende rabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af institutionen at gøre forældre bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetaling. Institutionen varetager selv opkrævningen af forældrebetalingen. Betalingen skal foregå via PBS. 13 Tilsyn. Haderslev Kommune fører tilsyn med institutionen efter de retningslinjer der fremgår af godkendelsen. 14 Hæftelse. Institutionen er ansvarlig for opfyldelse af krav, som måtte følge af anden lovgivning. Institutionen hæfter selv for de aftaler m.v. den har indgået efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 15 Ophør. Beslutning om opløsning af institutionen skal være enstemmig. 8

9 I tilfælde af institutionens nedlæggelse vil dens formue være at anvende til et af bestyrelsen vedtaget andet lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge i Haderslev Kommune. 16 Vedtægts ændring. Ændringer af vedtægten kræver tilslutning af 5 bestyrelsesmedlemmer. Vedtægten kræver ligeledes godkendelse af Haderslev Kommune. Vedtaget på bestyrelsesmøde d. For bestyrelsen: 9

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere