Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid"

Transkript

1 Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid

2 Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli For børn født før 1. juli Forældremyndighedens betydning 5 Ophør af samliv og forældremyndighed 6 Overførelse af forældremyndighed 6 Sagens behandling i statsforvaltningen 6 I retten 7 Hvad afgør resultatet? 8 Samvær 9 Ved dødsfald 11 Ved fælles forældremyndighed 11 Ved ene-forældremyndighed 11 Børnebidrag 11 Brug din advokat som rådgiver 12 Lad Ret&Råd se nærmere på din sag 12 Fri proces 12 Information 15 Yderligere information 15 Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor 15 amet, Før i tiden consectetuer blev mænd adipiscing og kvinder elit, gift, sed fik diam børn nonummy og levede nibh sammen euismod til døden tincidunt skilte ut dem laoreet - i nævnte dolore. rækkefølge og såre enkelt. I dag får mænd og kvinder børn, lever sammen, bliver gift, bliver skilt men ikke nødvendigvis i den rækkefølge og måske flere gange. Det giver nye, mere komplekse familiestrukturer, og det betyder, at man ofte må forholde sig mere formelt til, hvordan man vil håndtere sit forældreskab, når man får børn sammen - ikke mindst hvis man ikke lever sammen med barnets anden forælder. commodo I denne folder consequat. kan du læse Duis om, autem hvilke vel eum regler iriure der gælder, dolor in herunder hendrerit om in dine vulputate forpligtelser velit esse og rettigheder molestie consequat, i henhold vel til forældreansvarsloven, illum dolore eu feugiat der nulla trådte facilisis i kraft at vero 1. oktober eros et accumsan Du får et samtidig iusto odio viden dignissim om, hvor qui du blandit kan hente praesent hjælp, luptatum hvis du og zzril barnets delenit anden augue forælder duis dolore ikke kan te feugait blive enige. nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing Står du netop elit, sed over diam for nonummy separation/skilsmisse, nibh euismod kan tincidunt ut også laoreet have dolore glæde magna af at læse aliquam vores erat folder volutpat. Separation Ut wisi og enim skilsmisse, ad minim der veniam. kan downloades på eller fås ved henvendelse til dit lokale Ret&Råd kontor. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 5. udgave, esse april molestie Børn, forældremyndighed consequat, vel & samvær illum dolore eu feugiat nulla Advokat facilisis Anne Mortensen, at vero Ret&Råd eros Hillerød et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore. Midlertidige samværsafgørelser 9 Ændring af samvær 9 Overvåget samvær 9 Magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne folder eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af folderen, så indhent venligst skriftlig tilladelse. Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 2 3

3 Børn og forældremyndighed For børn født efter 1. juli 2002 Både gifte og ugifte forældre til børn, som er født efter 1. juli 2002, har som altovervejende hovedregel fælles forældremyndighed over børnene. For ugiftes vedkommende opnås fælles forældremyndighed dog alene såfremt: Forældrene har haft fælles folkeregisteradresse inden for de sidste 10 måneder, og manden er fader til barnet. Eller faderskabet til barnet anerkendes ved, at I underskriver en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring. Blanketten kan fås ved henvendelse på nærmeste statsforvaltning eller på Er hverken betingelse nr. 1 eller nr. 2 opfyldt, vil moderen have forældremyndigheden alene. For børn født før 1. juli 2002 For børn født før 1. juli 2002 har gifte forældre fælles forældremyndighed. Moderen har forældremyndigheden alene til børn født uden for ægteskab, medmindre forældrene har aftalt fælles forældremyndighed. Forældremyndighedens betydning Begrebet forældremyndighed er beskrevet i forældreansvarsloven: Forældremyndighedsindehaveren skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Har I fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem jer. Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan dog træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet barnets bopæl skal være. Ønsker bopælsforælderen at ændre barnets bopæl, skal det dog meddeles den anden forælder senest 6 uger før flytningen. Dette gælder såvel, når I har fælles forældremyndighed, som når en af jer har forældremyndigheden alene. Foruden reglen om at bopælsskifte skal varsles, gælder det, at enhver forælder har ret til orientering om barnets forhold fra myndighederne, herunder fra skole, institutioner, socialforvaltning og sygehus. Man behøves med andre ord ikke at nøjes med de oplysninger, som bopælsforælderen fremkommer med om barnet. Enhver forælder har endvidere ret til orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets skole og i barnets institution, og har som udgangspunkt adgang til at deltage i disse aktiviteter. 5

4 Ophør af samliv og forældremyndighed Hvis I har fælles forældremyndighed, fortsætter den fælles forældremyndighed uafhængig af samlivsophør, separation eller skilsmisse. Er I gift, skal I således ikke længere nødvendigvis tage stilling til forældremyndighedsspørgsmålet i forbindelse med separationen/ skilsmissen. Hvis I har fælles forældremyndighed, men ikke længere bor sammen, kan I imidlertid aftale, at den fælles forældremyndighed skal ophøre, således at den ene forælder får forældremyndigheden alene. En sådan aftale skal for at være gyldig anmeldes og godkendes af statsforvaltningen. Statsforvaltningen vil i almindelighed godkende aftalen, medmindre det strider mod, hvad der er bedst for barnet. Hvis I har fælles forældremyndighed, men ikke længere bor sammen og ikke kan blive enige om forældremyndighedsspøgsmålet, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om den skal tillægges den ene part alene. Tidligere ophørte den fælles forældremyndighed, hvis blot en af forældrene fremsatte anmodning herom. Med forældreansvarsloven er det imidlertid bestemt, at retten kun skal kunne ophæve den fælles forældremyndighed, såfremt der foreligger tungtvejende grunde herfor. Overførelse af forældremyndighed Har den ene af jer den fulde forældremyndighed, kan forældremyndigheden efter omstændighederne overføres til den anden af jer. Er I enige om overførsel af forældremyndighed, anmelder I blot jeres aftale herom til statsforvaltningen. Aftalen vil herefter være gyldig, medmindre den strider mod, hvad der er bedst for barnet. Er I derimod ikke enige, kan retten efter anmodning fra den forælder, der ikke har forældremyndigheden, bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed eller overføre forældremyndigheden til denne forælder. Overførsel af forældremyndighed kan for eksempel komme på tale, hvis barnet ikke trives hos den forælder, der har forældremyndigheden, ved flytning, eller når barnet bliver ældre og måske selv ønsker at bo hos den anden forælder. Sagens behandling i statsforvaltningen En sag vedrørende afgørelse om forældremyndighed, om barnets bopæl eller om samvær startes ved, at der indgives en anmodning til statsforvaltningen. Som noget nyt er det ved forældreansvarsloven bestemt, at også børn, såfremt barnet er fyldt 10 år, kan anmode statsforvaltningen om at indkalde til et møde vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Når statsforvaltningen har modtaget en anmodning, indkaldes begge parter til et møde på statsforvaltningen. De relevante blanketter kan hentes på eller udleveres ved henvendelse på statsforvaltningen. På mødet drøftes sagen med en af statsforvaltningens sagsbehandlere. Ved uenighed kan statsforvaltningen tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. Medmindre det er til skade for barnet, vil barnet blive inddraget under sagen, typisk via samtaler med barnet. Endvidere kan statsforvaltningen i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær iværksætte børnesagkyndige undersøgelser. I sager om samvær træffer statsforvaltningen afgørelse, hvis der ikke opnås enighed. Opnås der derimod ikke enighed i forbindelse med sagens behandling i statsforvaltningen i sager om forældremyndighed og barnets bopæl, afslutter statsforvaltningen sagen. Statsforvaltningen indbringer herefter sagen for retten, hvis en af jer inden 4 uger efter at det er meddelt, at sagen er afsluttet, anmoder herom. I retten Det kan godt virke overvældende at møde i retten, hvis du ikke har prøvet det før. En af din advokats vigtigste opgaver består derfor i at gøre dig tryg ved situationen. Langt de fleste sager om forældremyndighed og barnets bopæl vil blive afgjort på grundlag af forældrenes forklaring. Dommeren vil ofte tage en samtale med børnene, hvis de er store nok til det. Men fordi mange børn har så stor loyalitetsførelse over for begge deres forældre, er de naturligvis meget forsigtige, når de skal give udtryk for deres opfattelse. Der kommer derfor sjældent noget konkret ud af dommerens samtale med børnene. 6

5 Samvær VIL DU VIDE MERE? Som ved sagens behandling i statsforvaltningen er der også ved behandlingen i retten mulighed for at gennemføre en såkaldt børnesagkyndig undersøgelse. Her gennemfører en psykolog samtaler med børn og forældre med henblik på at foretage en vurdering til hjælp for rettens endelige afgørelse. Sådanne undersøgelser kan dog være noget bekostelige. Som middelvej vælger man derfor i nogle tilfælde at indhente udtalelser fra børnenes institutioner eller skole. Det er yderst sjældent, at man i sådanne sager afhører vidner, selvom det ikke er fuldstændig udelukket. Hvad afgør resultatet? Retten skal ifølge forældreansvarsloven træffe afgørelse om forældremyndighed og bopæl ud fra hvad der er bedst for barnet. Afgørelsen vil ske ud fra en individuel vurdering af det enkelte barns forhold sammenholdt med den viden, der bibringes sagen f.eks. i form af børnesagkyndige undersøgelser med videre. Lovens hovedprincip er, at et barn har ret til to forældre. Der vil derfor ved vurderingen også vil blive lagt vægt på, om den ene forælder uden rimelig grund hindrer barnets kontakt til den anden forælder. Om forældremyndighed gælder, at den fælles forældremyndighed kun kan bringes til ophør, når der foreligger tungtvejende grunde herfor. Som eksempel på tungtvejende grunde vil være tilfælde: hvor den ene forælder har udøvet vold mod den anden forælder eller mod barnet. eller hvor den ene forælder f.eks. på grund af misbrug er uegnet som forældremyndighedsindehaver. Ved vurderingen af bopælsspørgsmålet vil der f.eks. blive lagt vægt på barnets tilknytning til forældrene, forældrenes personlige egenskaber samt på opretholdelse af status-quo, således at barnet ikke skal skifte institution, skole med videre. Selvom I som forældre har valgt ikke at bo sammen med hinanden, har jeres barn ret til at være sammen med jer begge. Formålet er at sikre barnets tilknytning til begge forældre. I almindelighed vil det foregå således, at forældrene selv aftaler, hvorledes samværet med den af forældrene, som barnet ikke bor hos, skal foregå. Aftalen, I selv laver, er som udgangspunkt lige så bindende som statsforvaltningens afgørelse. Og den vil om nødvendigt såfremt samværsaftalen ikke overholdes kunne benyttes til at gennemtvinge samværet via fogedretten. Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan bruges som grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Kan I ikke blive enige om samværet, vil statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samværet. På findes en ansøgningsblanket vedr. anmodning om samvær. Blanketten sendes til den statsforvaltning, hvor barnet bor. Statsforvaltningen vil herefter indkalde jer til et møde. På mødet vil forholdene omkring samvær blive nærmere drøftet, og I vil i den forbindelse kunne få tilbudt børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling. Kan I fortsat ikke blive enige, træffer statsforvaltningen afgørelse om samværet. Samværets omfang fastsættes ud fra en konkret vurdering. Der er ikke i loven fastsat noget standard- eller minimumssamvær. Omfanget kan således variere fra alt mellem ½ times varighed til halvdelen af tiden. Der er mulighed for at klage over statsforvaltningens samværsafgørelse til Familiestyrelsen. Midlertidige samværsafgørelser Er en sag om samvær under behandling, er der mulighed for, at statsforvaltningen efter anmodning kan træffe midlertidig afgørelse om samvær. Tilsvarende vil der i forbindelse med behandlingen af en sag om fælles forældremyndighed eller barnets bopæl kunne tages stilling til midlertidigt samvær. Ændring af samvær Statsforvaltningen kan, såfremt dette er bedst for barnet, ændre en aftale eller en afgørelse om samvær. Dette vil navnlig være relevant, hvor der er væsentligt ændrede forhold. Overvåget samvær Statsforvaltningen kan i visse særlige tilfælde bestemme, at samværet skal være overvåget. Dette kan f.eks. være, hvor der er misbrugsproblemer hos den pågældende forælder eller i tilfælde, hvor man frygter, at den pågældende forælder vil bortføre barnet. For det meste vil overvågningen ske ved et familiemedlem, men i visse tilfælde vil samværet blive overvåget af en professionel part, f.eks. en børnesagkyndig. 8 9

6 Ved dødsfald Børnebidrag Ved fælles forældremyndighed Den af jer, der ikke har barnet boende det meste af tiden, skal som udgangspunkt betale børnebidrag. Størrelsen af bidraget afhænger af indtægten hos den, der skal betale bidraget. Barnets egen indtægt kan dog også spille en rolle. Har I fælles forældremyndighed, og dør den ene af jer, forbliver forældremyndigheden hos den anden. Har barnet imidlertid ved dødsfaldet bopæl hos den af jer, der dør, kan en anden i forbindelse med dødsfaldet anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Den længstlevende biologiske forælder har dog forrang, således at anmodning fra andre kun imødekommes, hvis hensynet til, hvad der er bedst for barnet taler imod, at forældremyndigheden forbliver hos den længstlevende forælder. Ved ene-forældremyndighed Størrelsen af det såkaldte normalbidrag fastsættes én gang årligt. Normalbidraget er 1.170,00 kr. pr. mdr. Hvis den bidragspligtiges indtægt overstiger ca ,00 kr.*, vil normalbidraget som hovedregel blive forhøjet. De aktuelle satser kan ses på Har den ene af jer forældremyndigheden alene, og afgår Børnebidraget er skattepligtig indkomst for barnet, og den pågældende ved døden, eller bevirker et dødsfald i normalbidraget er fradragsberettiget for den bidragsindsæt billede her øvrigt, at ingen har forældremyndigheden, bestemmer pligtige. statsforvaltningen, hvem der skal have forældremyndigheden. Anmoder den længstlevende biologiske forælder * 2010-tal. Beløbene reguleres årligt. om forældremyndigheden, imødekommer statsforvaltningen anmodningen, medmindre hensynet til barnets bedste taler herimod. Hvis du som forælder ønsker at have indflydelse på, hvem der i givet fald skal tillægges forældremyndigheden over dit barn, bør du oprette et såkaldt børnetestamente. Dette vil særligt være relevant, hvis du ønsker, at den anden biologiske forælder ikke får forældremyndigheden. I børnetestamentet kan du henstille til, at statsforvaltningen tillægger forældremyndigheden til en bestemt person eller et ægtepar, som du har tillid til, vil drage omsorg for dit barn. Du bør nærmere begrunde dit ønske, så statsforvaltningen har det bedst mulige grundlag at træffe afgørelse på. VIL DU VIDE MERE? 11

7 Brug din advokat som rådgiver Hvis I kan blive enige om, hvordan I vil administrere forældremyndighed, samvær og børnebidrag, har I som udgangspunkt ikke brug for advokatbistand. Kan I derimod ikke blive enige, er det et stort maskineri, der går i gang. Det er altid en meget følelsesladet situation at skulle kæmpe for eller om sine børn. Dertil kommer måske et opløst samliv med alt, hvad det måtte indebære af skuffelser, vrede, sårede følelser og frustration. Det kan i den situation virke som en labyrint af myndigheder, paragraffer, instanser og procedurer, man skal igennem. Her er det en god hjælp at have en advokat ved sin side, som har gået vejen før og kender paragrafferne, og som ikke er så følelsesmæssigt involveret og derfor kan fastholde overblikket. Lad Ret&Råd se nærmere på din sag Advokaten vil både kunne bistå dig i forbindelse med sagens indlevering og behandling i statsforvaltningen og ved den eventuelt efterfølgende behandling i retten. Advokaten vil desuden kunne hjælpe dig med at søge om fri proces. Fri proces Fri proces betyder som udgangspunkt, at det er staten, der betaler alle dine omkostninger, uanset om du taber eller vinder sagen. For at opnå fri proces skal du opfylde nogle økonomiske betingelser, idet din indtægt ikke må overstige et nærmere reguleret beløb. I 2008 er indtægtsgrænsen kr Beløbet forhøjes med kr pr. hjemmeboende barn. Kontakt din advokat og lad denne vurdere, hvorvidt du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. FÅ VORES NYHEDSBREV 12

8 Information Yderligere information På kan du tilmelde dig vores kurser om børn, forældremyndighed og samvær. Der holdes løbende kurser i hele landet - og alle privatkurser er gratis. På kurserne kan du få styr på en lang række af de juridiske forhold, som gør sig gældende for ægtefæller under samlivet, i forbindelse med skilsmisse samt ved dødsfald. Kurserne behandler blandt andet: Børn, forældremyndighed og samvær Dine, mine og vores børn Ægtefællers styrkede stilling Fælleseje og særejeformer Ægtepagt Hvordan deles boet ved skilsmisse? Dødsfald hvordan deles boet, hvis den ene af os dør? Forsikringer og pension Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 70 byer landet over yder vi råd givning inden for både erhverv og privat. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, man kan støde på livet igennem, herunder: Ægteskab og ægtepagt Separation og skilsmisse Testamente Ugifte samlevende Død og begravelse Boligrådgivning Erstatning Pension (og ægtepagt) Gældssanering Forsikring Lejekontrakt Retssager Konfliktmægling 15

9 » I denne folder kan du bl.a. læse om, hvilke regler der gælder i forbindelse med børn, forældremyndighed og samvær, herunder om dine forpligelser og rettigheder i henhold til forældreansvarsloven, der trådte i kraft 1. oktober 2007.«- Kirsten Skodborg, Advokat i Ret&Råd Djursland» Ved spørgsmål om forældremyndighed og samvær må man holde sig klart, at det drejer sig om børnene og om at finde en for alle parter hensigtsmæssig og varig løsning.«- Anne Mortensen, Advokat i Ret&Råd Hillerød Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4. sal DK-1358 København K Få oplyst nærmeste kontor på:

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs

Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Guide til Elsparefondens medarbejderkampagne Sådan kommer I de dårlige undskyldninger til livs Jeg troede, der var en anden, der gjorde det Følg kampagneguiden og hjælp kollegerne med at spare på strømmen

Læs mere

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Giv Forældreansvarsloven en ny start Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Indhold Forord 3 Landsdækkende rådgivning 4 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 6 Forslag til ændring i Straffeloven

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Ankestyrelsens Designguide

Ankestyrelsens Designguide ANKESTYRELSENS DESIGNGUIDE 1 Ankestyrelsens Designguide 1. udgave, august 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Side 2 1. Moderniseret design og layout 3 Udgangspunkt for nævnene 3 Spørgsmål? 3 2. Faste designelementer

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

DesignGuide HILLERØD FORSYNING. Sådan bruger du denne guide Grundelementer. Papirlinje. Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info DesignGuide Sådan bruger du denne guide Grundelementer 2 3 Logo Logotype Det 5. element Farver Typografi Papirlinje 4 Brevpapir Kuverter Visitkort Publikationer og annoncer Merchandise / Yderligere info

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden 2007-2010 47

18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden 2007-2010 47 Indholdsfortegnelse Side: 18. Øresundskomiteen - udpegning af medlemmer til komiteen og forretningsudvalget i perioden 2007-2010 47 19. Indstilling vedrørende VUC Nordsjællands ansøgning om oprettelse

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE

DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE DET DANSKE SPEJDERKORPS DESIGNGUIDE Side 2 / Det danske spejderkorps / INDTRODUKTION Visuel identitet til DET DANSKE SPEJDERKORPS Det Danske Spejderkorps visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere