Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI"

Transkript

1 4. KOPI AF ELEKTRONISK AFRAPPORTERINGSSKEMA TIL SAGSBEHANDLERE OG BEHANDLERE Oplysninger om Familien som deltager i effekstudie Udsatte børnefamilier ved SFI Kære sagsbehandler som deltager i SFI s effektstudie, I disse elektroniske afrapporteringsskemaer bedes du om at give lidt baggrundsinformationer om familien og deres behandling. Vi vurderer, at det er bedst, at du som sagsbehandler udfylder spørgsmålene om familiens baggrund. Oplysninger om hvilken form for behandling familien modtager kan nok bedst besvares af behandleren. Behandleren bedes give dig disse oplysninger, og du bedes om at indtaste dem. Vi foreslår at du printer spørgeskemaerne ud og udfylder baggrundsoplysningerne om familien (Spørgeskema A hvis familien deltager - eller C, hvis familien ikke deltager). Du sender behandlingsdelen (Spørgeskema B og D) til behandleren, som derefter udfylder og returnerer det til dig. Derefter kan du indtaste samtlige oplysninger. Vi foreslår denne procedure, da det ikke er muligt at rette i skemaet, efter at det er sendt til os. Ønsker du at ændre eller tilføje i de indtastede oplysninger, må du derfor indtaste alle oplysningerne igen. Du kan finde en printervenlig udgave af alle skemaerne (Spørgeskema A, B, C og D) samt de elektroniske afrapporteringsskemaer på under Spørgeskemaer. Skemaerne bedes udfyldt på følgende måde: Max. 30 dage efter visitation: Hvis familien deltager 1. Sagsbehandler printer skema A ud om baggrundsoplysninger for familier, som deltager, og udfylder det. 2. Sagsbehandler printer skema B om behandling ud og sender dette til behandleren, som udfylder og returnerer det til sagsbehandler. 3. Sagsbehandler printer også skema D, som er en generel opfølgning på behandlingen, hvor evt. ændringer bliver beskrevet. Dette sender sagsbehandler til behandleren til senere udfyldelse, så behandleren ved hvilke spørgsmål, der skal besvares senere (se nedenunder) 4. Sagsbehandler indtaster alle oplysninger til skema A og B på SFI hjemmesiden. Når sagsbehandler har udfyldt og sendt skemaet til SFI, vil han/hun modtage en med en kopi af det udfyldte skema og kan opbevare det i sagsmappen. Hvis familien ikke deltager 1. Sagsbehandler indtaster baggrundsoplysninger om familien i skema C. Vi beder om disse oplysninger for at sikre, at de familier, som deltager, er repræsentative for alle familier, som kommer i betragtning til en Hjemmehos eller Familiebehandling foranstaltning. Vi foreslår denne procedure, da indtastningen kun kan ske af én omgang, og man kan derfor ikke først indtaste baggrundsoplysninger og senere oplysninger om behandlingen. Efter ca. 6 mdrs. behandling: 1. Behandleren udfylder skema D om ændringer i behandling. Dette er en generel opfølgning på behandlingen og skal sendes til sagsbehandler, som derefter taster det ind.

2 Spørgeskema A. Til familier som deltager (besvares af sagsbehandler): 1. Hvad er familiens Interview person nummer (IP nummer) (Har du glemt nummeret, kontakt Kresta Sørensen, 2. Dato for visitationssamtale: ddmmåå 3. Hvem har forældremyndighed? Den biologiske mor Den biologiske far Fælles forældremyndighed Anden person(er), angiv hvem: 4. Hvad er civilstanden for den forælder som har forældremyndigheden? Gift/samboende med barnets biologiske forælder Gift/samboende med anden end barnets biologiske forælder Eneforsørger, tidligere gift eller samboende Eneforsørger, aldrig gift eller samboende 5. Hvilke voksne og børn bor i familien (Her tænkes på familien til den forælder, som har forældremyndigheden)? (sæt gerne flere krydser) Barnets mor Barnets far Stedmor Stedfar Ældre helsøskende, antal Yngre helsøskende, antal Ældre halvsøskende, antal Yngre halvsøskende, antal Andre 6. Hvilket køn er barnet? Dreng Pige 7. Hvad er barnets fødselsår? År 8. Har moderen fået sit første barn som teenager? 9. Var forældrene som børn anbragt udenfor hjemmet:, mor var anbragt uden for hjemmet, far var anbragt uden for hjemmet, begge var anbragt uden for hjemmet, ingen var anbragt uden for hjemmet 10. Har familien andre foranstaltninger tilknyttet end hjemmehos/familiebehandling?

3 1) Konsulentbistand af hensyn til barnets eller den unges forhold. Det kan være dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende anvist efter 52, stk. 3, nr. 1 2) Aflastningsordning i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, anvist efter 52, stk. 3, nr. 5 3) Personlig rådgiver for et barn eller en ung i familien, anvist efter 52, stk. 3, nr. 6 4) Fast kontaktperson for et barn eller en ung eller for hele familien, anvist efter 52, stk. 3, nr. 7 5) Anbringelse af en søskende til barnet på et anbringelsessted, anvist efter 52, stk. 3, nr. 8 6) Praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for en søskende til barnet og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse, anvist efter 52, stk. 3, nr. 9 7) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, anvist efter 52, stk. 3, nr. 10, angiv hvad: Anden foranstaltning til familien anvist efter anden lovgivning, angiv hvad: 11. Hvad er årsagerne til, at familien tilbydes foranstaltning efter 52, stk. 3? (angiv gerne flere årsager) Forældrene besidder ikke den nødvendige omsorgskompetence Forældrene magter ikke at strukturere/organisere hverdagen Barnet passer ikke sin skole/dagpasningsordning Barnet har indlæringsproblemer i skolen/dagpasningsordning Barnet har problemer med at få venner Barnet bliver mobbet (i skole eller dagpasningsordning) Barnet har adfærdsproblemer Barnet har psykiske problemer Barnet har fysiske helbredsproblemer eller handicap Barnet er psykisk udviklingshæmmet Barnet har kriminalitetsproblemer Barnet har været udsat for fysisk mishandling Barnet har været udsat for forsømmelse/vanrøgt Barnet har været udsat for seksuelle overgreb Forældrenes miljø er præget af vold mellem de voksne Forældrene har psykiske problemer eller sindslidelse Forældrene har et misbrug af alkohol eller stoffer Forældrene er kriminelle Forældrene har alvorlig fysisk sygdom eller handicap Forældrene er psykisk udviklingshæmmede Forældrenes miljø er præget af fattigdom Forældrene er fraværende (syge, døde) Andet, angiv hvad 12. Er der udarbejdet handleplan i forbindelse med visitering til foranstaltningen? 13. Har familien underskrevet en samarbejdskontrakt? 14. Er der blevet afholdt børnesamtale i forbindelse med 50 undersøgelsen? 15. Hvis du som sagsbehandler skulle vurdere hvilken foranstaltning, der ville være bedst for familien, hvilken foranstaltning vil det så være: Hjemmehos, jf. 52, stk. 3, nr. 2

4 Familiebehandling, jf. 52, stk. 3, nr Hvad er din vurdering af familiens motivation for at modtage foranstaltningen? Familien er ikke motiveret Hverken eller Familien er motiveret Sagsbehandler vil modtage en med kopi af dette skema, efter det er sendt til SFI

5 Spørgeskema B Beskrivelse af foranstaltning (besvares af behandler, men indtastes af sagsbehandler) 1. Angiv foranstaltningen: Hjemmehos, 52, stk. 3, nr. 2 Familiebehandling, 52, stk. 3, nr Beskriv udmøntningen af foranstaltningen: 3. Hvor ofte skal familien modtage støtten: 1 gang dagligt Flere gange dagligt Én gang ugentligt Flere gange ugentligt Hver anden uge Hver tredje uge Sjældnere Andet, angiv 4. Hvad vil være den typiske længde på hver behandlingsgang? Angiv antal minutter: 5. Benyttes terapi? Hvis ja, angiv hviken form for terapi Hvis ja, angiv om terapien foregår i eller udenfor hjemmet: Udenfor hjemmet I hjemmet Både i og udenfor hjemmet 6. Ydes praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet? Hvis ja, beskriv kort indhold Hvis ja, angiv om støtten foregår i eller udenfor hjemmet: Udenfor hjemmet I hjemmet Både i og udenfor hjemmet 7. Angiv vægten af familieterapi og praktisk og pædagogisk støtte i behandlingen. Behandlingen består: Udelukkende af familieterapi Fortrinsvis af familieterapi og kun lidt praktisk, pædagogisk eller anden støtte Lige vægt af familieterapi og praktisk, pædagogisk og anden støtte Fortrinsvis familieterapi og kun lidt praktisk, pædagogisk og anden støtte Udelukkende af praktisk, pædagogisk og anden støtte 8. Foregår behandlingen typisk i: Gruppe, Familien, Individuelt, 9. Hvem deltager fra familien i behandlingen (angiv det typiske forløb og sæt gerne flere kryds):

6 Moder Fader Begge forældre Barn Barn og forældre Hele familien inkl. søskende Hele familien sammen med den udvidede familie (onkler, tanter, bedsteforældre) 10. Hvem er fokus for behandlingen (sæt gerne flere kryds): Moder Fader Begge forældre Barn Barn og forældre Hele familien inkl. søskende Hele familien sammen med den udvidede familie (onkler, tanter, bedsteforældre) 11. Er der i behandlingen fokus på at opbygge familiens netværk?,, 12. Hvad er den forventede længde af behandlingen? Angiv antal måneder 13. Hvad er forventet opstartsdato for foranstaltningen, skriv ddmmår 14. Hvad er forventet slutdato for foranstaltningen, skriv ddmmår 15. Hvad er behandlerens faglige baggrund? Angiv faglig grunduddannelse Angiv evt. videreuddannelse 16. Beskriv gerne indholdet af behandlingen yderligere her: 17. Hvad er din vurdering af familiens motivation for at modtage foranstaltningen? Familien er ikke motiveret Hverken eller Familien er motiveret Sagsbehandler vil modtage en med kopi af dette skema, efter det er sendt til SFI

7 Spørgeskema C. Til familier som ikke deltager (besvares af sagsbehandler) 1. Dato for visitationssamtale: ddmmåå 2. Hvorfor deltager familien ikke i effektstudiet? Familien havde behov for akut støtte Familiens ønsker ikke at deltage i effektstudiet Angiv årsag: Andre årsager, angiv hvilke: 3. Hvem har forældremyndighed? Den biologiske mor Den biologiske far Fælles forældremyndighed Anden person(er), angiv hvem: 4. Hvad er civilstanden for den forælder/forældre som har forældremyndigheden? Gift/samboende med barnets biologiske forælder Gift/samboende med anden end barnets biologiske forælder Eneforsørger, tidligere gift eller samboende Eneforsørger, aldrig gift eller samboende 5. Hvilke voksne og børn bor i familien (Her tænkes familien til den forælder, som har forældremyndigheden)? (sæt gerne flere krydser) Barnets mor Barnets far Stedmor Stedfar Ældre helsøskende, antal Yngre helsøskende, antal Ældre halvsøskende, antal Yngre halvsøskende, antal Andre 6. Hvilket køn er barnet? Dreng Pige 7. Hvad er barnets fødselsår? År 8. Har moderen fået sit første barn som teenager? 9. Var forældrene som børn anbragt udenfor hjemmet?, mor, far, begge, ingen 10. Har familien andre foranstaltninger tilknyttet end hjemmehos/familiebehandling?

8 1) Konsulentbistand af hensyn til barnets eller den unges forhold. Det kan være dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende anvist efter 52, stk. 3, nr. 1 2) Aflastningsordning i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, anvist efter 52, stk. 3, nr. 5 3) Personlig rådgiver for et barn eller en ung i familien, anvist efter 52, stk. 3, nr. 6 4) Fast kontaktperson for et barn eller en ung eller for hele familien, anvist efter 52, stk. 3, nr. 7 5) Anbringelse af en søskende til barnet på et anbringelsessted, anvist efter 52, stk. 3, nr. 8 6) Praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for en søskende til barnet og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse, anvist efter 52, stk. 3, nr. 9 7) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, anvist efter 52, stk. 3, nr. 10, angiv hvad Anden foranstaltning til familien anvist efter anden lovgivning, angiv hvad: 11. Hvad er årsagerne til, at familien tilbydes foranstaltning efter 52, stk. 3? (angiv gerne flere årsager) Forældrene besidder ikke den nødvendige omsorgskompetence Forældrene magter ikke at strukturere/organisere hverdagen Barnet passer ikke sin skole/dagpasningsordning Barnet har indlæringsproblemer i skolen/dagpasningsordning Barnet har problemer med at få venner Barnet bliver mobbet (i skole eller dagpasningsordning) Barnet har adfærdsproblemer Barnet har psykiske problemer Barnet har fysiske helbredsproblemer eller handicap Barnet er psykisk udviklingshæmmet Barnet har kriminalitetsproblemer Barnet har været udsat for fysisk mishandling Barnet har været udsat for forsømmelse/vanrøgt Barnet har været udsat for seksuelle overgreb Forældrenes miljø er præget af vold mellem de voksne Forældrene har psykiske problemer eller sindslidelse Forældrene har et misbrug af alkohol eller stoffer Forældrene er kriminelle Forældrene har alvorlig fysisk sygdom eller handicap Forældrene er psykisk udviklingshæmmede Forældrenes miljø er præget af fattigdom Forældrene er fraværende (syge, døde) Andet, angiv hvad 12. Hvis du som sagsbehandler skulle vurdere hvilken foranstaltning, der ville være bedst for familien, hvilken foranstaltning vil det så være: Hjemmehos jf. 52, stk. 3, nr. 2 Familiebehandling, jf. 52, stk. 3, nr Hvad er din vurdering af familiens motivation for at modtage foranstaltningen? Familien er ikke motiveret Hverken eller Familien er motiveret Sagsbehandler vil modtage en med kopi af dette skema, efter det er sendt til SFI

9 Spørgeskema D Ændringer i behandling efter 6 mdr. (besvares af sagsbehandler og behandler) Dette spørgeskema er en generel opfølgning på behandlingen, hvor evt. ændringer i den behandling, som familien er blevet tilbudt, bliver beskrevet. Spørgsmål til sagsbehandler: 1. Hvad er familiens Interview person nummer (IP nummer) (Har du glemt nummeret, kontakt Kresta Sørensen, 2. Angiv foranstaltningen: Hjemmehos, 52, stk. 3, nr. 2 Familiebehandling, 52, stk. 3, nr Har der været ændringer i foranstaltningstypen? 4. Hvis ja, hvilke? 5. Hvad er årsagen til, at foranstaltningstypen er blevet ændret? 6. Modtager familien nu i stedet en anden form for foranstaltning end den, de oprindeligt blev visiteret til? (Udfyldes evt. af sagsbehandler) Hvis ja, hvilken? 7. Beskriv udmøntningen af foranstaltningen: 8. Har der været udarbejdet handleplan i forbindelse med, at familien har modtaget foranstaltningen? 9. Er barnet blevet anbragt? (Udfyldes evt. af sagsbehandler) 10. Vurderer sagsbehandler at foranstaltningen har virket? Spørgsmål til behandler: 11. Hvor ofte modtog familien behandlingen (gennemsnitligt i de sidste 6 mdr): 1 gang dagligt Flere gange dagligt Én gang ugentligt Flere gange ugentligt Hver anden uge Hver tredje uge

10 Sjældnere Andet, angiv 12. Hvad var den typiske længde på hver behandlingsgang? Angiv antal minutter: 13. Blev der anvendt terapi? Hvis ja, angiv hvilken form for terapi Hvis ja, angiv om det foregik i eller udenfor hjemmet: Udenfor hjemmet I hjemmet Både i og udenfor hjemmet 14. Blev der ydet praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet? Hvis ja, beskriv kort indhold Hvis ja, angiv om det foregår i eller udenfor hjemmet: Udenfor hjemmet I hjemmet Både i og udenfor hjemmet 15. Angiv vægten af familieterapi og praktisk, pædagogisk eller anden støtte i behandlingen. Behandlingen bestod: Udelukkende af familieterapi Fortrinsvis af familieterapi og kun lidt praktisk, pædagogisk eller anden støtte Lige vægt af familieterapi og praktisk, pædagogisk og anden støtte Fortrinsvis familieterapi og kun lidt praktisk, pædagogisk og anden støtte Udelukkende af praktisk, pædagogisk og anden støtte 16. Foregik behandlingen typisk i: Gruppe, Familien, Individuelt, 17. Hvem deltog fra familien (angiv det typiske forløb): Moder, Fader, Begge forældre, Barn, Barn og forældre, Hele familien inkl. søskende, Hele familien sammen med den udvidede familie (onkler, tanter, bedsteforældre) 18. Hvem var fokus for behandlingen: Moder, Fader, Begge forældre, Barn, Barn og forældre, Hele familien inkl. søskende, Hele familien sammen med den udvidede familie (onkler, tanter, bedsteforældre) 19. Har der i behandlingen været fokus på at opbygge familiens netværk?

11 ,, 20. Hvad er den forventede længde af behandlingen? Angiv antal måneder fra behandlingsopstart mdr. 21. Hvad var opstartsdato for foranstaltningen, skriv ddmmår 22. Hvad er/var slutdato for foranstaltningen, skriv ddmmår 23. Beskriv gerne indholdet af behandlingen yderligere her: 24. Hvad er din vurdering af familiens motivation for at modtage foranstaltningen? Familien var ikke motiveret Hverken eller Familien var motiveret 25. Vurderer behandler at foranstaltningen har virket? 26. Hvad er din vurdering af relationen mellem behandler og klient/familien? Sæt ét kryds. Meget positivt Positivt Neutralt Dårligt Meget dårligt Sagsbehandler vil modtage en med kopi af dette skema, efter det er sendt til SFI

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL

BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL BILAG 1: ILLUSTRATION AF 3-TRINS SAMARBEJDSMODEL Side 23 Illustration af 3-trins samarbejdsmodel Projekt Tidlig Indsats Visitator Jordemoder eller jordemoderfaglig nøgleperson Visiterer den gravide ved

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - foranstaltninger efter Serviceloven Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn foranstaltninger efter Serviceloven. Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere