VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS Februar 2011/ved bestyrelsen. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Institutionens navn er ELISE SMITHS SKOLE. Skolen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig, og som er oprettet pr. 1. august 1970 i følge fundats dateret den 21. september 1970 og godkendt af Undervisningsministeriet den 6. maj Skolens hjemsted er Århus Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Skolen har CVR-nummer Institutionen er ejer af ejendommen matr. nr C, Århus Bygrunde, beliggende Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. II. SKOLENS FORMÅL 3 Skolens formål er at drive en privat grundskole med klassetrin. Virksomheden drives, og undervisningen sker i henhold til de til enhver tid gældende love og regler for frie grundskoler og i henhold til de af undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER 4 Skolen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, valgte på den ordinære generalforsamling, hvor der tillige i nummerorden vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.

2 Valgbare til bestyrelsen er de medlemmer af institutionen som tilhører forældrekredsen (jf. 12). Valgt er de medlemmer som ved en skriftlig afstemning opnår flest stemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen (suppleanter for ét år ad gangen). Der afgår i år med lige årstal 4 medlemmer og i år med ulige årstal 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Valgperioden går til 1. juni. 5 Skolelederen og viceinspektøren samt en repræsentant for lærerrådet og tillidsrepræsentanten deltager i bestyrelsens møder, men uden stemmeret. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen i henhold til gældende regler. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem og/eller en tilforordnet har en sådan interesse/part i en sag, at vedkommende er udelukket i at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. Konstateret inhabilitet skal føres til referat. For bestyrelsen, de(n) tilsynsførende, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, der udlejer bygninger til skolen. Bestyrelsesmedlemmerne omfattes af gældende dansk rets almindelige erstatningsregler, men hæfter ikke personligt for institutionens forpligtelser, og de kan ikke få andel i institutionens midler, herunder i eventuelle overskud. Bestyrelseshvervet er ulønnet, men udgifter i forbindelse med udførelse af hvervet dækkes af skolen. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. 6 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten.

3 7 Bestyrelsen afholder møde, så ofte anledning gives og mindst 2 gange om året. Formanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 5 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesvarslet kan dog undtagelsesvis forkortes i tilfælde, hvor en sags afgørelse ikke tåler udsættelse. Bestyrelsens formand skal indkalde til møde på forlangende af 3 bestyrelsesmedlemmer, og såfremt indkaldelsen ikke sker, kan de pågældende selv indkalde til bestyrelsesmøde. 8 Enhver beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af, at stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget, evt. næstformandens, hvis formanden ikke er til stede. For at bestyrelsen kan træffe en gyldig beslutning, skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede ved bestyrelsesmødet og heraf enten formanden eller næstformanden. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Er mødet ikke beslutningsdygtigt, kan formanden - i dennes fravær næstformanden - med mindst 8 dages varsel indkalde til et nyt bestyrelsesmøde med samme dagsorden. På dette bestyrelsesmøde kan træffes bestemmelse om de spørgsmål, til hvis afgørelse det første møde var indkaldt, uden hensyn til de tilstedeværendes antal. I forbindelse med bestyrelsens forhandlinger udarbejdes der et skriftligt referat over bestyrelsesbeslutningerne. Dette udsendes til bestyrelsens medlemmer samt de tilforordnede og godkendes på et efterfølgende møde. Referatet skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Enhver mødedeltager er berettiget til at få sin afvigende mening medtaget i referatet. 9 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie grundskoler. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom jf. i øvrigt bestemmelserne i 14. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastsat omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse. 10 Lederen træffer de nødvendige dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift og lader udarbejde et udkast til det årlige budget, der vedtages i bestyrelsen i januar måned i det pågældende regnskabsår/finansår.

4 Lederen har det daglige pædagogiske ansvar. Lederen er ligeledes ansvarlig for, at bestyrelsens beslutninger og retningslinjer følges. Lederen er desuden forpligtet til at underrette bestyrelsen om forhold af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse. Efter indstilling fra skolelederen ansætter og afskediger bestyrelsen skolens fastansatte personale. Det øvrige personale ansættes af skolelederen. IV. REGNSKAB M.V. 11 Skolens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Bestyrelsen vælger skolens revisor. Regnskabet forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling til orientering. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives V. GENERALFORSAMLING (FORÆLDREKREDS), VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. 12 Medlemmer af den selvejende institution ELISE SMITHS SKOLE er forældrekredsen og skolens fast ansatte medarbejdere. Medlemskab af institutionen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen. Medlemskab af forældrekredsen er en ret for forældrene. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje. Udover forældremyndighedsindehaverne omfattes desuden de personer, der er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen i folkeskolen ( 7). Det drejer sig således om den person, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at forældremyndighedsindehaverens ægtefælle bor sammen med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er endvidere en forudsætning, at forældrene ikke har fælles forældremyndighed, og at forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning. Desuden omfattes faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. Endelig omfattes tillige den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver. Det er en

5 forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal udøves efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom i henhold til lov om frie grundskoler m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med, at undervisningssproget er dansk. Dette valg foretages i forbindelse med den ordinære generalforsamling (forældrekredsmødet), hvortil bestyrelsen ved almindeligt brev, eller anden sikker forsendelsesmåde med 14 dages varsel indkalder alle forældre til elever på skolen. Indvarslingen skal indeholde bestyrelsens indstilling om, hvem der foreslås valgt som tilsynsførende, og den skal indeholde oplysninger om, at alle forældre har ret til at foreslå andre kandidater, hvilket vil kunne ske på mødet. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den tilsynsførende udarbejder hvert år en erklæring om det udførte tilsyn og om, hvorvidt skolens undervisning i dansk, regning/matematik og engelsk og om, hvorvidt skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den tilsynsførende rapporterer desuden herom på skolens ordinære generalforsamling, og erklæringen lægges på skolens hjemmeside. Ordinær generalforsamling afholdes i Århus hvert år inden udgangen af maj måned. Institutionens medlemmer indkaldes til generalforsamlingen af bestyrelsen ved almindeligt brev, eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, som mindst skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning. c. Skolelederens beretning.

6 d. Den tilsynsførendes beretning. e. Det reviderede regnskab og budgettet forelægges til orientering. f. Valg af bestyrelsens medlemmer og suppleanter. g. Indkomne forslag. h. Eventuelt. Bestyrelsesmedlemmerne kan af generalforsamlingen afsættes i funktionsperioden. Hvis en afsættelse er bragt i forslag, skal dette fremgå af indkaldelsen til det pågældende møde. Afsættelsen sker ved almindelig stemmeflerhed. På generalforsamlinger, hvor der i henhold til bestemmelserne for valg af tilsynsførende skal vælges en eller flere sådanne, suppleres dagsordenen med følgende punkter: 1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende. 2. Beslutning om, hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen. 3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter. 4. Valg af tilsynsførende. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen inden 20. april og skal udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Ligeledes skal det reviderede regnskab for det foregående finansår udsendes. Af indkaldelsen til såvel generalforsamlingen med den ordinære dagsorden som i de år, hvor dagsordenen udvides med henblik på valg af tilsynsførende, skal det fremgå, at såvel valg af bestyrelsesmedlemmer som tilsynsførende skal ske i henhold til regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsreglerne (jf. disse). For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet. Bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og en sådan skal bestyrelsen indkalde til, når mindst 1/4 af medlemmerne af den selvejende institution kræver det. Med indkaldelsen skal følge en motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere indkaldes i henhold til 16. Stemmeret ved generalforsamlingen har forældremyndighedsindehaverne og i øvrigt de personer (eller personkredse), der er omfattet af bestemmelserne i 12. Hvert medlem af forældrekredsen har én stemme. De af skolens fastansatte medarbejdere, der måtte have børn på Elise Smiths Skole, kan deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende, men er ikke valgbare. Fastansatte, der ikke har børn på skolen, kan ikke deltage i valg af medlemmer til bestyrelsen eller tilsynsførende. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dog kan der ved valg af tilsynsførende og

7 bestyrelsesmedlemmer gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen (jf. 12). Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende skal hvert medlem afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter, og dels til det besluttede højeste antal tilsynsførende. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed - og en generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal, jf. dog 16. Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Referatet, der skal godkendes med og ved dirigentens underskrift, udsendes herefter til institutionens medlemmer. VI. SKOLENS DRIFT 13 Skolens drift dækkes ved frivillige bidrag fra institutionens medlemmer, gennem skolepenge og betaling for skolefritidsordning fra elevernes hjem og ved tilskud fra det offentlige. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om frie grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over. VII. TEGNINGSRET 14 Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolelederen i forening eller af en af di sse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. For så vidt angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes institutionen med underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer og skolelederen. Inden køb eller salg af fast ejendom skal bestyrelsen give forældrekredsen mulighed for at udtale sig herom.

8 VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT 15 Bestyrelsen forbereder og indstiller forslag vedrørende evt. ændringer af vedtægterne til generalforsamlingens debat og efterfølgende godkendelse/vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ændringerne er først gyldige efter godkendelse fra ministeriet. IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN 16 Bestyrelsen har kompetencen til ved alm. stemmeflertal (i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende) at træffe beslutning om skolens ophør i de tilfælde, hvor lovgivningen fordrer, at bestyrelsen drager omsorg for likvidation af skolen. Forældrekredsen skal umiddelbart efter en sådan beslutning orienteres om denne og om grundlaget herfor. I alle andre tilfælde, hvor det måtte overvejes at ophøre med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, kan der alene træffes beslutning om opløsning af institutionen ved en behandling på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås et sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 14 dage senere forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Det påhviler endvidere i tilfælde af institutionens opløsning den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver, og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven, samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom. Mulige overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem loven om friskoler og private grundskoler. Bestyrelsen skal orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. 17 Nærværende vedtægt skal søges godkendt af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen ved Elise Smiths Skole godkender herved nærværende vedtægter for skolen Anders Mikkelsen, fmd. Karina Bækby Houborg, næstfmd.

9 Skelagervej 57 F.G.E. Rostrupsvej Århus N Århus C. Tlf: Tlf: Klavs Henriksen Kim Vester Tlf: Alsvej Risskov Tlf: Susanne Nielsen Fuglesangs Allé 53. Peter Risgaard Jensen Tlf: Århus V. Tlf: Anya Schlosser Tlf: Århus, d. 17. april 2007 De i nærværende vedtægter for den selvejende institution ELISE SMITHS SKOLE indeholdte bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold godkendes. Undervisningsministeriet, den / 2007 Bestyrelsens forretningsorden: BILAG TIL VEDTÆGTEN. Dagsordenen til bestyrelsesmøderne udarbejdes normalt af formanden og skolelederen i fællesskab. Standarddagsordenen er: Udpegning af referent. Godkendelse af forrige mødes referat og af det aktuelle mødes dagsorden. Meddelelser fra formand, leder m.fl. Diverse emner/temaer. Eventuelt.

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole

Vedtægt. For den selvejende institution Aarhus Efterskole Vedtægt For den selvejende institution Aarhus Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1) Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere