FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune"

Transkript

1 FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke frister gælder der? Skolebestyrelsesvalg 2014 bliver afviklet i perioden februar-maj De ny medlemmer vælges for 4 år og indtræder i bestyrelsen ved det nye skoleårs begyndelse den 1. august Der gælder en række forskellige frister for valgets afvikling: 27. februar til 13. marts: Optagelse på valgliste og valgfaner åbner i Genvej 3. april: Sidste frist for opstilling af kandidater 11. april: Afgørelse om enten fredsvalg eller kampvalg på den enkelte skole 24. april 6. maj: Stemmeafgivelse på skoler med kampvalg 6. maj Stemmeoptælling og meddelelse af valgresultat Hvordan informeres forældrene og andre valgberettigede om valget og valgprocedurerne? For at informere så bredt som muligt, sendes der information ud til forældrene via SkoleIntra, der er den løsning, der også anvendes til alle andre beskeder til forældrene om deres børns skolegang. Derudover informeres der på både skolernes og kommunens hjemmesider. De hjem, der også i andre sammenhænge har behov for at blive orienteret med et brev, vil modtage informationsmaterialet i papirkopi enten sendt med eleven hjem som taskepost eller pr. postbefordring. Forældre til nyindskrevne børn pr. 1. august 2014 bliver informeret med almindelig postbefordring. Valget er digitalt og afvikles via Genvej betyder det, at opstilling og afstemning kun kan ske digitalt? 1

2 NEJ! Kommunalbestyrelsen har besluttet, at stemmeafgivning til valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne kan ske ved stemmeafgivning over internettet i Genvej. Sammen med de digitale løsninger er der for alle de forældre, der måtte ønske det, mulighed for at melde sit kandidatur, indlevere kandidatpræsentation og afgive brevstemme på helt sædvanlig vis ved henvendelse til skolen. Valgmøder Der plejer at være valgmøde på den enkelte skole forud for skolebestyrelsesvalget hvornår ligger valgmødet i år? Skolerne vælger selv om og hvornår de afholder valgmøde. Se herom på skolens hjemmeside. Skolen informerer om valgmøderne på SkoleIntra og på skolens hjemmesider. Hvad sker der på valgmødet? På valg- eller informationsmøde på skolen kan du få information om skolebestyrelsens arbejde. Der informeres også om selve valget og valgprocedurerne, ligesom du kan stille op som kandidat og præsentere dig selv på valgmødet. Er valgmaterialet oversat til andre sprog? Nej, valgmaterialet foreligger kun på dansk. På Skole og Forældres hjemmeside kan downloades generelle informationsfoldere om skolebestyrelsesvalget på hhv. engelsk, arabisk, tyrkisk, somalisk og urdu. Du kan også rette henvendelse til skolen, hvis du vil have en papirkopi af Skole og Forældres foldere på fremmede sprog. Hvor kan jeg få yderligere oplysninger, hvis jeg ikke kan finde svaret her? Der vil løbende blive informeret om skolebestyrelsesvalget via Genvej, på SkoleIntra, på skolernes og kommunens hjemmesider, i Villabyerne og ved taskepost. Derudover vil FAQ en blive opdateret med nye spørgsmål og svar efterhånden, som de opstår. Hvis du har spørgsmål derudover, er du velkommen til at kontakte skolen. Hvis skolen ikke kan svare på dine spørgsmål, er der følgende kontaktpersoner på rådhuset: Projektleder Steen Suhr-Knudsen, Børn, Unge & Fritid, tlf Jurist Bodil Hald Brabæk, JURA, tlf Projektkonsulent Henrik Holz, Det Digitale Team, tlf

3 Valgliste og valgret (stemmeret og valgbarhed) Hvem har valgret? Valglisten, dvs. listen over stemmeberettigede ved skolebestyrelsesvalget, dannes ud fra oplysninger om hvilke elever, der enten går på skolen nu eller skal starte i 0. klasse i august Valglisten kan ses på skolekontoret på dit barns skole fra 27.februar Derudover får du adgang til fanen Skolebestyrelsesvalg 2014 under dit barns skole i Genvej, hvis du er optaget på Valglisten. Valgbekendtgørelsen for skolebestyrelsesvalg åbner mulighed for, at en anden end forældremyndighedsindehaveren i særlige tilfælde kan stemme. De, der kan få tillagt valgret, er: 1) Plejeforældre, godkendt af kommunen. 2) Stedforældre, forudsat samtykke fra forældremyndighedsindehaver. 3) Registrerede fædre uden forældremyndighed, som bor sammen med forældremyndighedsindehaver og eleven. 4) Forældre uden forældremyndighed, forudsat samtykke fra forældremyndighedsindehaver. I alle tilfælde gælder, at et barn højst kan udløse to valgberettigede personer til valget. Hvis du ønsker at få tillagt valgret og opfylder betingelserne, skal du henvende dig til skolen, inden valglisten lukker (13. marts 2014 kl. med en fuldmagt fra forældremyndighedsindehaveren. Hvis der er delt forældremyndighed, skal fuldmagten være fra begge forældre, og det skal fremgå, hvem det er, der afgiver sin valgret til dig. Du kan finde en fuldmagtsskabelon på skolens hjemmeside og på SkoleIntra, men hjemmelavede fuldmagter er også gyldige. Fuldmagten skal være underskrevet af den eller de, der har forældremyndigheden. Jeg ønsker at deltage i valget (opstille/stemme) men har ikke valgret hvad gør jeg? Hvis du er plejeforælder, stedforælder eller biologisk forælder uden forældremyndighed, kan du få tillagt valgret, hvis forældremyndighedsindehaveren giver tilladelse til det. I alle tilfælde gælder, at et barn højst kan udløse to valgberettigede personer til valget, så hvis der allerede er to valgberettigede forældre, kræver det, at den ene afgiver sin valgret til dig. Se nærmere under Hvem har valgret ovenfor. Hvis der er delt forældremyndighed, skal fuldmagten være fra begge forældre, og det skal fremgå, hvem det er, der afgiver sin valgret til dig. Du kan finde en fuldmagtsskabelon på skolens hjemmeside og på SkoleIntra, men hjemmelavede fuldmagter er også gyldige. Fuldmagten skal være underskrevet af den eller de, der har forældremyndigheden. 3

4 Jeg ønsker ikke at stemme kan jeg overdrage min stemme til en anden? Ja, valgbekendtgørelsen vedr. skolebestyrelsesvalg åbner i særlige tilfælde mulighed for, at en anden en forældremyndighedsindehaveren kan stemme, hvis den/de, der har forældremyndigheden, giver fuldmagt til denne. I alle tilfælde gælder, at et barn højst kan udløse to valgberettigede personer til valget. Se nærmere under Hvem har valgret ovenfor. Kan jeg tilbagekalde min fuldmagt? Ja, du kan tilbagekalde din fuldmagt, indtil valglisten er lukket, dvs. indtil den 13. marts 2014 kl. Tilbagekaldelse af fuldmagt skal ske skriftligt. Jeg er ansat på mine børns skole har jeg så valgret? Ja, alle forældre til børn indskrevet på skolen har valgret (stemmeret). Hvis du er ansat på skolen, er du derimod ikke valgbar, og du kan ikke stille op til skolebestyrelsen. Det er valgbestyrelsens ansvar at påse, at alle opstillede kandidater også er valgbare, inden kandidatlisten godkendes. Alle stemmeberettigede personer vil have en Opstil som kandidat -knap i deres Genvej. Det er p.t. ikke teknisk muligt at fjerne knappen fra stemmeberettigede, der er ansat på skolerne, men hvis en ikke-valgbar person pga. en fejltagelse kommer til at stille op alligevel, vil valgbestyrelsen sørge for, at vedkommende bliver slettet fra kandidatlisten, inden kandidatlisten godkendes endeligt. Mit barn er lige blevet meldt ind på skolen har jeg så valgret? Ja, alle børn, der er tilmeldt skolen på valgdagen, udløser en valgret til den/de, der har forældremyndigheden over det pågældende barn. Når eleven er tastet ind i skolens elevadministrationssystem, går der højst ét døgn før, at stemmeberettigede forældre optages på den elektroniske valgliste og får adgang til NemValg i Genvej. Hvorfor kan jeg ikke finde mig selv på Valglisten? Der kan være flere årsager til, at du ikke er på valglisten. Hvis du mener, at du er stemmeberettiget, men ikke kan se en fanen Skolebestyrelsesvalg 2014 under dit barns skole i Genvej, og heller ikke optræder på den Valgliste, der er lagt frem på skolens kontor, bedes du rette henvendelse til dit barns skole hurtigst muligt. Hvilke oplysninger fremgår af den Valgliste, som er offentligt tilgængelig på skolens kontor? 4

5 På valglisten optræder for- og efternavn og adresse på de valgberettigede. Hvis du har adressebeskyttelse, er adressen ikke synlig. Hvis du har navnebeskyttelse, fremgår du ikke af den offentligt tilgængelige Valgliste, men du er registreret på Valgbestyrelsens liste over valgberettigede. Hvornår kan jeg senest blive optaget på Valglisten? Hvis du ikke står på Valglisten, skal du henvende dig til skolens kontor senest torsdag den 13.marts 2014 kl. Hvis du opfylder betingelserne for at kunne få tillagt valgret (se under Hvem har valgret ), skal du ved henvendelsen til skolen medbringe en fuldmagt enten fra den forælder, der har eneforældremyndighed over barnet/børnene, eller - hvis der er delt forældremyndighed - fra begge forældre, og det skal fremgå, hvem det er, der afgiver sin valgret til dig. Du kan finde en fuldmagtsskabelon på skolens hjemmeside og på SkoleIntra, men hjemmelavede fuldmagter er også gyldige. Fuldmagten skal være underskrevet af den eller de, der har forældremyndigheden. Mit barn bliver tilmeldt skolen efter, at Valglisten er lukket har jeg så ikke valgret? Alle børn, der bliver tilmeldt en folkeskole i Gentofte Kommune, udløser automatisk valgret til den/de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Når Valglisten lukker den 13. marts, lukker den udelukkende for ændringer iht. fuldmagt fra forældrene. Hvis dit barn tilmeldes en skole, efter Valglisten er lukket, bliver du alligevel optaget på valglisten, men du kan ikke afgive din valgret til en anden. Dette gælder for alle børn, der tilmeldes skolen helt frem til valghandlingens afslutning den 6. maj Alle øvrige frister vedr. f.eks. opstilling som kandidat m.v. gælder dog uforandret. Mit barn frameldes skolen i løbet af valgperioden har jeg så stadig valgret? Når dit barn frameldes skolen, mister du din valgret. Sker det i løbet af selve valgperioden 27. februar -6. maj 2014, og har du allerede afgivet din stemme, er din stemme lovligt afgivet og dermed gyldig. Hvis du endnu ikke har stemt, blokeres din adgang til at stemme via Genvej. En brevstemme, der modtages efter dit barn er frameldt skolen, er ugyldig. Hvorfor står børnenes forældre ikke altid sammen på Valglisten? Forældrene er i valgmæssig sammenhæng to uafhængige individer. De stemmeberettigede på valglisten er derfor sorteret alfabetisk efter efternavn, så hvis forældrene ikke har samme efternavn, optræder de forskellige steder på listen. 5

6 Skoleskift m.m. Mit barn skal skifte skole efter sommerferien hvilket skolebestyrelsesvalg kan jeg deltage i det på den gamle eller det på den nye skole? Hvis du ønsker at stemme på den nye skole, skal du sikre dig, at dit barn er endeligt indskrevet på den nye skole inden skolebestyrelsesvalget det pågældende sted. Du vil da få tildelt valgret på den nye skole i stedet for. Hvis dit barn overflyttes til en skole i en anden kommune, skal du rette henvendelse til den nye skole for at sikre, at du er optaget på valglisten dér. Datoerne for opstilling som kandidat og stemmeafgivelse følger af valgbekendtgørelsen og er ens for alle folkeskoler i landet. Mit barn går i 10. klasse hvorfor kan jeg ikke stemme til skolebestyrelsesvalg? I Gentofte Kommune er 10. klassetrin placeret under Ungdomsskolen, der har et selvstændigt bestyrelsesvalg efter et andet sæt regler. Mit barn går i 9. klasse og tager afgangseksamen til sommer hvorfor skal jeg stemme til skolebestyrelsesvalg? Iht. valgbekendtgørelsen har alle forældre til børn indskrevet på en folkeskole i Gentofte Kommune valgret og kan stille op til skolebestyrelsesvalget, også selvom deres barn forlader skolen til sommer for at påbegynde en anden uddannelse. Mit barn får undervisning på et hospital, i en specialklasse eller på et behandlingshjem har jeg valgret? Hvis undervisningen har midlertidig karakter, er dit barn stadig tilmeldt sin almindelige skole, og du har valgret til skolebestyrelsesvalget. Hvis opholdet er permanent eller længerevarende, er dit barn i de fleste tilfælde meldt ud af sin gamle skole og overflyttet til det nye sted. I så tilfælde har du ikke valgret til skolebestyrelsesvalget. Opstilling som kandidat og kandidatpræsentationer Hvordan stiller jeg op som kandidat til skolebestyrelsesvalget? 6

7 Hvis du har adgang til Genvej, kan du via Genvej stille op som kandidat til skolebestyrelsesvalget. Du trykker på knappen Opstil som kandidat. Du kan også henvende dig personligt eller ved brev til skolens kontor og blive registreret dér. Endelig kan du sende en NemPost til Kommunen, der vil sørge for at sende dit ønske om at stille op som kandidat videre til skolen. Et kandidatur kræver en (elektronisk) underskrift, så du kan ikke blive optaget på kandidatlisten, hvis du sender en almindelig til skolen/kommunen. Du kan ikke stille op, hvis du er ansat på dine børns skole. Hvornår kan jeg stille op? Du kan stille op i perioden fra valglisten åbner den 27. februar indtil tirsdag den 13.marts 2014 Kan jeg fortryde, at jeg har stillet op? Du kan fortryde, at du er stillet op helt frem til, at kandidatlisten lukkes, dvs. indtil den 1. april kl Du kan slette din opstilling som kandidat i Genvej, eller du kan henvende dig til skolen, der kan slette din opstilling for dig. Ved henvendelse til skolen vil du blive afkrævet legitimation med personnummer. Jeg stillede op ved bestyrelsesvalget i 2012 og blev valgt ind som suppleant for 4 år. Kan jeg alligevel godt stille op til valget i år? Ja, når du er suppleant, kan du godt stille op til bestyrelsesvalget igen i år. Men det betyder juridisk, at du fratræder som suppleant pr. 31. juli, og at du så genindtræder i bestyrelsen som medlem eller suppleant den 1. august for en ny periode på 4 år. Hvis du (gen)vælges som suppleant, indtræder du i suppleantrækkefølgen iht. dit nye stemmetal. Se nærmere nedenfor under Hvordan indgår nyvalgte suppleanter i suppleantrækkefølgen. Mit barn går ud af skolen inden valgperioden udløber om 4 år. Kan jeg stille op alligevel? Ja. Det afgørende er, om du har et barn indskrevet på skolen ved valgets afholdelse. Der har tidligere været konkurrerende kandidatlister hvorfor er der ikke det i år? Iht. den nye bekendtgørelse om skolebestyrelsesvalg kan der ikke længere stilles op på konkurrerende lister. Alle kandidater stiller op som enkeltpersoner og vælges i tilfælde af kampvalg 7

8 iht. antallet af stemmer. Hvis flere kandidater får samme antal stemmer, trækkes der lod om rækkefølgen. Alle ikke-valgte kandidater bliver suppleanter arrangeret i rækkefølge iht. antal stemmer. Hvordan laver jeg en kandidatpræsentation? Du kan lave en kandidatpræsentation i Genvej. Alternativt kan du henvende dig enten til skolen eller til Kandidatservice i Kommuneservice på rådhuset og få hjælp dér. Hvis du henvender dig til Kommuneservice, skal du spørge efter Henrik Holz. For at være sikker på, at der er god tid til at hjælpe dig i Kommuneservice, er det en god ide at bestille tid på forhånd på tlf Du kan skrive al den tekst i din kandidatpræsentation, som du vil, men der kan kun tilføjes ét billede. Hvem kan se min kandidatpræsentation? Valgberettigede på dit barns skole vil via Genvej få adgang til at se din præsentation, ligesom materialet offentliggøres på SkoleIntra samt skolens og kommunens hjemmeside. Din kandidatpræsentation kan ses af andre, lige så snart der er trykket publicér. Alt valgmateriale kan fås i papirkopi ved henvendelse til skolens kontor. Kan jeg rette i min offentliggjorte kandidatpræsentation, hvis jeg vil tilføje eller ændre noget? Ja, du kan lige frem til valgets afslutning rette i din kandidatpræsentation i Genvej.. Hvis du ikke selv bruger Genvej, kan du henvende dig på skolen eller til Kommuneservice og få hjælp til de ønskede rettelser. Du kan skrive al den tekst i din kandidatpræsentation, som du vil, men der kan kun tilføjes ét billede. Valg fredsvalg eller kampvalg (afstemning) Hvad er forskellen på fredsvalg og kampvalg? Hvis alle de opstillede kandidater på hver enkelt skole har lavet en aftale om i hvilken rækkefølge, de vælges, dvs. hvem der skal være bestyrelsesmedlemmer, og hvem der skal være suppleanter, er der fredsvalg. Det betyder, at der ikke skal stemmes. Hvis der er fredsvalg, bliver det offentliggjort i Genvej, på SkoleIntraog på kommunens og skolernes hjemmesider. 8

9 Hvis der er flere opstillede kandidater, end der er bestyrelsespladser, og kandidaterne ikke kan blive enige om, hvem der skal være medlemmer, og hvem der skal være suppleanter, skal der stemmes i et kampvalg. De opstillede kandidater kan fra kandidatopstillingen lukker den 3. april 2014 frem til den 11. april indgå aftale om fredsvalg. Hvis der er kampvalg - hvornår kan jeg så stemme? Du kan stemme enten via Genvej eller ved brevstemme i perioden mandag den 24. april til den 6. maj. Sidste frist for afstemning via Genvej eller aflevering på skolens kontor er den 6. maj Hvis der er kampvalg, vil dette blive offentliggjort i Genvej, på SkoleIntra, på kommunens og skolernes hjemmesider samt via taskepost til ikke-digitale og nye forældre. Hvordan udformes stemmesedlen? Opstillede kandidater arrangeres alfabetisk efter efternavn på stemmesedlen. Hvis to kandidater hedder det samme, er det muligt at få tilføjet adresseoplysninger. Hvordan kan jeg stemme? Du kan enten stemme via Genvej eller ved almindelig brevstemme. Hvis der er kampvalg, vil der blive en stemmeseddel synlig i Genvej, når valgperioden starter. Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil brevstemme? Hvis du ikke kan eller ikke ønsker at stemme via Genvej, kan du rekvirere brevstemmemateriale på skolens kontor i skolens åbningstid. Du kan enten gøre det ved personlig henvendelse eller ved at ringe til skolen. Skolen sender kun brevstemmemateriale til din folkeregisteradresse. Når du bestiller/afhenter brevstemmemateriale, blokeres din adgang til at stemme via Genvej, og den kan ikke genåbnes. Ved brevstemmematerialet er lagt en stemmevejledning, der beskriver, hvordan du afgiver korrekt brevstemme. Hvorfor kan jeg ikke stemme via Genvej, når jeg har fået udleveret brevstemmemateriale? Hvis en valgberettiget afgiver mere end én stemme, betyder det, at alle den pågældendes stemmer bliver ugyldige. Da elektroniske stemmer ikke kan slettes igen, når de først er afgivet, er blokering af den elektroniske stemmeadgang ved udlevering af brevstemmemateriale den eneste måde, hvorpå det kan sikres, at en valgberettiget ikke ved en fejl kommer til både at stemme elektronisk og ved brevstemme. 9

10 Kan jeg fortryde en afgivet stemme? Nej, når stemmen er registreret, er det ikke muligt at fortryde sin stemme. Hverken en elektronisk stemme eller en brevstemme. Kan medarbejdere ved kommunen se, hvad jeg stemmer? Nej, det kan de ikke. Oplysningerne om, hvem der har stemt, og hvad de har stemt, bliver krypteret og lagret på to forskellige fysiske adresser. Alle oplysninger om afgivne stemmer bliver slettet efter klagefristens udløb iht. kommunalbestyrelsens nærmere beslutning, når valget er endeligt godkendt af valgbestyrelsen. Brevstemmer håndteres på præcis samme måde som håndtering af brevstemmer ved kommunalog folketingsvalg. Vil der blive udarbejdet exit-pols i løbet af afstemningsperioden? Nej, da afstemningen strækker sig over 10 dage, vil exit-pols kunne påvirke valgresultatet. Der vil heller ikke blive offentliggjort oplysninger om valgdeltagelse i %, før valget er afsluttet. Ordinære eller forskudte valg? Gentofte Kommune har valgt at have rullende valg, dvs. at halvdelen af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år. Ordinære valg er de år, der følger umiddelbart efter valg til kommunalbestyrelsen. Ved ordinære valg, skal der vælges 4 af de 7 forældrerepræsentanter. Forskudte valg er de år, der falder midt i den kommunale valgperiode. Ved forskudte valg, skal der vælges 3 af de 7 forældrerepræsentanter. Hvem bliver valgt? Kandidaterne opstiller sideordnet og bliver valgt ind efter stemmetal. Hvis to kandidater har lige mange stemmer, trækkes der lod om rækkefølgen. Der skal ved ordinære valg vælges 4 medlemmer og ved forskudte valg vælges 3 medlemmer af skolebestyrelsen. Medlemmer af skolebestyrelsen vælges altid for 4 år med rullende valg (ordinære valg eller forskudte valg) hvert andet år. De kandidater, der ikke opnår tilstrækkeligt antal stemmer til at blive valgt, bliver suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. 10

11 Hvordan indgår nyvalgte suppleanter i suppleantrækkefølgen? Suppleanter er ikke personlige, og der skelnes ikke mellem suppleanter valgt ved ordinære valg eller ved forskudte valg. Suppleanter vælges for 4 år, hvilket betyder, at de nyest valgte suppleanter altid indtræder bagerst i den eksisterende suppleantrækkefølge efter de nyligt opnåede stemmetal. Hvis en suppleant midt i sin suppleantperiode (dvs. efter 2 år, når der er ordinære valg eller forskudte valg) vælger at genopstille, medfører det, at suppleanten helt træder ud af den eksisterende suppleantrækkefølge og genindtræder i bestyrelsen enten som nyvalgt medlem eller som nyvalgt suppleant (bagerst efter stemmetal). Genvej tekniske/praktiske spørgsmål Hvordan får jeg en NemID? Hvis du ikke har NemID i forvejen, kan du enten bestille en på eller Det tager normalt et par dage, at få oprettet en NemID på den måde. Du kan også henvende dig i Kommuneservice, hvor din NemID kan udstedes med det samme. Medbring sygesikringsbevis og billedlegitimation (pas eller kørekort). Hvis du henter din NemID i Kommuneservice i afstemningsperioden, kan du stemme med det samme via en af Kommuneservices pc ere. Du kan få en medarbejder i Kommuneservice til at hjælpe dig med at logge på Genvej første gang. Jeg bor ikke i Gentofte Kommune har jeg så adgang til Genvej? Alle borgere i landet har med deres personlige NemID adgang til Genvej og kan se en lang række oplysninger om dem selv. Hvis du har børn indskrevet på en folkeskole i Gentofte Kommune, vil du via Genvej have adgang til skolens fane, hvor du kan se alle relevante oplysninger om dit barns skolegang, herunder skolebestyrelsesvalg Også selvom både du og barnet har bopæl i en anden kommune. Hvorfor kan jeg ikke se en fane med NemValg under mit barns skole? I Genvej optræder NemValg-fanen under den stemmeberettigedes oplysninger, dvs. under din egen fane. Hvis du ikke kan finde fanen i Genvej, kan der være følgende årsager: a) Kontrollér, at du befinder dig i Genvej og ikke på SkoleIntra. 11

12 b) Du er ikke tillagt valgret. Hvis du mener, at du bør have valgret, bedes du hurtigst muligt rette henvendelse til skolen. Jeg kan ikke logge ind på Genvej hvad gør jeg? Hvis du tidligere har været logget på Genvej, skal du kontrollere, at du benytter korrekt NemID og password. Hvis det stadig ikke virker, kan der være en midlertidig systemfejl, så vent venligst til lidt senere. Hvis du stadig ikke kan logge på, kan du henvende dig til det digitale team under Kommuneservice på tlf i dagtimerne eller på Du kan også henvende dig personligt i Kommuneservice. Hvis du tidligere ikke har været logget på Genvej, og du har kontrolleret, at du anvender korrekt NemID og password, kan du henvende dig til det digitale team under Kommuneservice på tlf i dagtimerne eller på Du kan også henvende dig personligt i Kommuneservice. Hvis du ikke har en NemID, kan du ikke logge på Genvej. Du kan bestille en over nettet (leveringstid 2-3 dage), eller du få udstedt en NemID på stedet ved personlig henvendelse til Kommuneservice. Hvad siger Datatilsynet til digitalt valg? Hvad siger Datatilsynet til afvikling af skolebestyrelsesvalg ved brug af digital signatur? Datatilsynet har på konkret forespørgsel fra projektteamet udtalt, at brugen af digital signatur (i dag NemID) som valgkort ikke er i strid med persondataloven, idet der ikke registreres politiske oplysninger ved valget. Hvad siger Datatilsynet til elektronisk registrering af stemmer via digital signatur? Datatilsynet har på konkret forespørgsel fra projektteamet udtalt, at så længe de afgivne stemmer ikke kan sammenkobles med hvem, der har stemt, er brugen af digital signatur (i dag NemID) som valgkort ikke i strid med persondataloven. Hvilke oplysninger registreres om mig? Kommunen registrerer kun nødvendige oplysninger i forbindelse med afviklingen af valget. Det registreres, om du har eller ikke har fået tildelt valgret, om du har stemt, og i givet fald hvornår du har stemt. Stemmer du elektronisk registreres det også, hvad du har stemt. Denne oplysning 12

13 registreres i krypteret form og adskilt fra de øvrigt registrerede oplysninger. Hvis du rekvirerer brevstemme, registreres det, at der er udleveret en brevstemme. Hvis du opstiller som kandidat, registreres dette også. Du bestemmer selv hvilke oplysninger, der skal fremgå af din kandidatpræsentation. 13

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00

Tidsplan Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 12.00 Vejledning i valg af forløb i den kliniske basisuddannelse, Andet halvår 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Tidsplan 3 Den praktiske fremgangsmåde 4 Framelding eller udskydelse af valg af forløb

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre

Kom godt i gang med Nembørn. Vejledning Til forældre Kom godt i gang med Nembørn Vejledning Til forældre 1 Vejledning til NemBørn Indholdsfortegnelse Log på MitBarn 3 Daglige adviseringer om nyheder i Mitbarn 4 Kartotekskort 5 Fuldmagter 6 Vaccinationer

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10.

Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj: Fronter. Fronters muligheder bliver indarbejdet i løbet af skoleåret 2009-10. Fronter på Humble Skole - en vejledning til Humble Skoles forældre i brug af Fronter, som er vores nye kommunikations og læringsplatform. Langeland Kommunes skoler er nu godt i gang med det nye værktøj:

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere