Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500"

Transkript

1 Persondataloven 1

2 Persondataloven er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler skal følge de regler i loven, der gælder for private virksomheder. Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger. Desuden gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register. Det kan fx være personoplysninger, der samles i kartoteker, sagsmapper, ringbind m.v. Udgivet af: Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) i samarbejde med Efterskoleforeningen, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler og Dansk Friskoleforening. Januar 2010 Skribenter: Christian Petersen, Efterskoleforeningen - Casper Graff-Pereira, FFD - Cecil Christensen, Friskoleforeningen - Christian Schultz, Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag:

3 Behandling Begrebet behandling omfa1er enhver måde at håndtere oplysninger om personer på. Det gælder bl.a. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring og sletning. Generelle behandlingsregler Ifølge Persondataloven skal oplysninger behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Der betyder bl.a., at der skal være et sagligt formål for enhver behandling af personoplysninger. Om et bestemt formål er sagligt, aaænger først og fremmest af, om der er tale om løsningen af en opgave, som det er naturligt for skolen at løse. Der må ikke indsamles flere oplysninger end nødvendigt. De1e er for at sikre, at der ikke sker en unødvendig dataophobning på skolen. Når det ikke længere er nødvendigt at have oplysningerne, skal de sle1es eller anonymiseres. Oplysninger må heller ikke senere bruges til et formål, som er uforeneligt med det formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til. Det må i stort omfang bero på et skøn, hvornår de1e er tilfældet. De generelle behandlingsregler skal altid overholdes, når skolen behandler persondata. Det er således ikke tilladt at omgå disse krav ved fx at få et samtykke til behandling fra de personer, som oplysningerne vedrører, hvis ikke de generelle behandlingsregler er opfyldt. Personoplysninger Ud over ovenstående generelle behandlingsregler, som altid skal være opfyldt, er der yderligere betingelser, som skal være opfyldt, før skolen må behandle personoplysninger. Betingelserne er forskellige alt efer, hvor følsomme oplysninger det drejer sig om. Persondataloven opdeler personoplysninger i følgende tre kategorier af oplysninger: Følsomme oplysninger I loven er det bestemt, at oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold er følsomme. Disse oplysninger må som udgangspunkt ikke behandles. Dog er der visse undtagelser. Som den væsentligste kan nævnes, at skolen må behandle oplysningen, hvis den person, den vedrører, har givet udtrykkeligt samtykke til det. Det kan fx være tilfældet, hvis skolen skal registrere en oplysning om sygdom hos en elev for at kunne tage helbredsmæssige hensyn til fx kost eller medicinering. Kravet om udtrykkelighed betyder, at et stiltiende eller indirekte samtykke ikke er tilstrækkeligt. En anden undtagelse er, at der må behandles helbredsmæssige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, fx hvis det er nødvendigt for, at skolen eller et forsikringsselskab kan afgøre om personen har krav på erstatning. Reglerne afskærer ikke skolen fra at registrere elevers og deres forældres statsborgerskab og fødeland med henblik på at modtage korrekte tilskud. 4 5

4 Oplysninger om andre rent private forhold Andre typer af oplysninger om rent private forhold anses også for følsomme. Det kan være oplysninger om straqare forhold, væsentlige sociale problemer og lignende følsomme privatlivsoplysninger, fx om interne familieforhold, tvangsrernelser mv. Skolen må behandle denne type oplysninger, hvis den person, som oplysningen vedrører, har givet sit udtrykkelige samtykke til det. Uden samtykke kan behandling kun undtagelsesvis ske. Det er i så fald en betingelse, at det er nødvendigt for at varetage en bere1iget interesse, og denne interesse klart overstiger hensynet til den registrerede. Videregivelse af disse oplysninger vil normalt kun kunne ske med den registreredes samtykke, eller hvis skolen skal give oplysningerne videre som følge af regler i andre love eller bekendtgørelser. Skolen skal således udvise særlig omtanke, når denne type oplysninger behandles. De1e gælder også, når behandlingen foretages af den enkelte lærer, fx ved systematisk registrering i lærerens notesbog om en elevs sociale adfærd, kompetencer mv. Det skal også nøje overvejes, hvem der eventuelt skal have kendskab til oplysningerne. Det er ikke nødvendigvis alle andre lærere på skolen. Skolen kan videregive oplysninger om elevers (og forældres) rent private forhold til andre interessenter i det omfang, det tjener et sagligt formål fx ved skoleskif. Det vil almindeligvis kræve samtykke. Disse oplysninger må behandles i en række tilfælde. Bl.a. andet må de behandles, hvis der er givet samtykke, eller hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde en afale, som personen er part i. Fx er det nødvendigt at behandle oplysninger i forbindelse med optagelse på venteliste, kontraktindgåelse og fremsendelse af fakturaer. Behandling må også ske, hvis det følger af loven. Skolen skal fx i henhold til ska1elovgivningen indbere1e indkomstoplysninger om de ansa1e til Skat. Skolen må også behandle almindelige personoplysninger, hvis det er nødvendig for at varetage en bere1iget interesse, og denne interesse overstiger hensynet til personens interesser. Skolen skal foretage afvejningen mellem interesserne. Denne vurdering aaænger af mange forskellige forhold, bl.a. formålet med behandlingen. Det er fx tilladt at føre sædvanlige personaleregistre og registre over skolens elever. En skole kan også udlevere klasselister til elever og forældre i klassen. Der må dog ikke være personnumre, hemmelige telefonnumre eller hemmelige adresser på disse lister. Ikke følsomme oplysninger De oplysningstyper, der ikke vedrører rent private forhold, kan kaldes almindelige personoplysninger. Almindelige personoplysninger kan fx være identifikationsoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold, kundeforhold eller andre lignende ikke følsomme oplysninger. 6 7

5 Personnumre Skolen må som hovedregl kun behandle personnumre, når det følger af en lov, eller hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, og det tjener saglige formål. Fx følger det af ska1elovgivningen, at skolen skal indbere1e personnumre til Skat. Sikkerhed Skolen skal sørge for, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. De1e er først og fremmest et krav om, at uvedkommende ikke må kunne skaffe sig adgang til fortrolige oplysninger om andre menneskers forhold. Samtykke Myndige personer giver samtykke på egne vegne. Forældre giver samtykke på deres børns vegne, dog bør større børn give samtykke sammen med forældrene. Det skal være klart, hvad der gives samtykke til, og det bør være skrifligt. Et samtykke kræver en aktiv tilkendegivelse, dvs. det er ikke et samtykke, at man har haf mulighed for at sige fra uden at beny1e sig af det. Er skolen i tvivl om, hvorvidt en oplysning må behandles, kan skolen re1e henvendelse til Datatilsynet. Personer eller virksomheder, der arbejder for skolen, må kun behandle personoplysninger efer instruks fra skolen. Instruksen kan følge af en bestemt stillingsfunktion. Ansa1e på skolen må ikke bruge oplysningerne til andet end det, skolen har bestemt. Navnlig må oplysningerne ikke bruges til den ansa1es egne, private formål eller for andre dataansvarlige. Indsigtsret En person har ret til at få oplysninger om, hvilke oplysninger skolen behandler om pågældende. Personen kan også gøre indsigelse mod behandlingen, få forkerte oplysninger sle1et og tilbagekalde et samtykke. 8 9

6 FAQ til persondataloven 3. Må skolen udlevere klasselister? Skolen kan udlevere navne og adresselister på elever til en relevant personkreds, der efer konkret vurdering normalt vil omfa1e andre forældre. Hemmelige telefonnumre og besky1ede adresseoplysninger og personnumre skal dog betragtes som private personoplysninger, der kun kan udleveres til myndigheder eller personer med et relevant, arbejdsmæssigt behov. 1. Må man registrere elevers religion af hensyn til kosten? Hvis en elev fx ikke spiser svinekød pga. religiøs overbevisning, er det både sagligt og nødvendigt, at dem der har med elevens forplejning at gøre ved, at eleven ikke spiser svinekød. Men det er faktisk ikke nødvendigt at vide, hvorfor personen ikke spiser svinekød. At personen er muslim, og derfor ikke spiser svinekød, falder under reglerne om følsomme oplysninger, og bør derfor ikke registreres. Køkkenpersonalet har kun brug for at vide, at der skal være et alternativ til svinekød på menuen. Det vil derfor være tilstrækkeligt at registrere, at eleven ikke spiser svinekød. 2. Må skolen registrere oplysninger om elevers helbredsforhold? Det kan være nødvendigt for skolen at være bekendt med en elevs sygdom for at kunne tage hensyn hertil eller være opmærksom på problemer. Sådanne oplysninger må kun registreres, hvis der er givet samtykke hertil. Hvis en elev ikke kan tåle at spise bestemte typer fødevarer som følge af sygdom, vil det være tilstrækkeligt for køkkenpersonalet at vide, at eleven ikke kan tåle disse produkter. De nærmere oplysninger om sygdommen er derimod ikke nødvendige at behandle i denne forbindelse. 4. Er den skærpede underretningspligt for ansake på skolen i konflikt med Persondataloven? Nej. Persondataloven hindrer ikke, at ansa1e på skolen overholder deres underretningspligt overfor kommunen, når de gennem deres arbejde får kendskab til forhold, der giver anledning til formodning om, at et barn eller ung under 18 år har behov for særlig stø1e. 5. Hvornår må skolen anvende foto og video uden samtykke? Skolen må anvende billeder af personer på Interne1et eller i trykte medier, men bortset fra situationsbilleder skal skolen indhente samtykke fra de portræ1erede først. Om brugen af et billede eller video er til hjemmesiden, intrane1et eller et katalog gør ingen forskel. Generelt skal man skelne mellem dels situationsbilleder og portræ1er og mellem det harmløse og det udleverende. Klassebilledet, årgangsbilledet, fotografier fra aktiviteter, udflugter, fester eller kantinen er situationsbilleder, hvor det er aktiviteten og ikke personerne, der er vigtige. Det kræver ikke samtykke. Men der kan være situationer, hvor nogle føler sig udstillet alligevel og man skal være opmærksom på, hvordan billedet fremstiller de portræ1erede. Alt andet, herunder altid video, kræver samtykke, fordi personerne i disse bliver vigtigere end gengivelsen af en generel situation eller aktivitet

7 6. Må skolen oplyse private telefonnumre, e mail osv. for de ansake? Skolen må offentliggøre arbejdsrelaterede oplysninger om de ansa1e på sin hjemmeside på Internet. Omvendt må oplysninger af mere privat karakter kun offentliggøres med samtykke fra den pågældende. Oplysninger af mere privat karakter er for eksempel et portrætbillede af den ansa1e, en privat adresse, e postadresse eller et privat telefonnummer. Arbejdspladsen må kun offentliggøre disse oplysninger, hvis der fra hver enkelt ansat er givet udtrykkeligt samtykke hertil. 7. Hvem må se jobansøgninger eller kende navne på ansøgere til stillinger? Skolens ansa1e og bestyrelsesmedlemmer er omfa1et af reglerne om tavshedspligt. De1e gælder således også ansæ1elsesudvalget. Det betyder, at ansæ1elsesudvalget skal behandle alle ansøgninger fortroligt og ikke må videregive oplysninger (navne el. andre personlige forhold) på ansøgere eller drøfe udvalgets arbejde med uvedkommende. Ansøgninger må ikke være tilgængelige for medarbejdere, der ikke er med i ansæ1elsesudvalget. 8. Må skolen udlevere lønsedler til skolens tillidsrepræsentant? Tillidsrepræsentanten har i forbindelse med forhandlinger af tillæg brug for at kende oplysninger om lønforholdene på skolen, herunder den enkelte medarbejders løn. Skolen skal give tillidsrepræsentanten disse oplysninger fx i et regneark, men bør ikke udlevere lønsedler med bl.a. personnumre. 9. Hvilke oplysninger må stå i uddannelsesplanerne? Uddannelsesplanen skal bl.a. indeholde elevens præsentation af sig selv, herunder oplysninger om faglige, sociale og uformelle kompetencer samt arbejdsvaner, og planen skal beskrive forhold, der giver anledning til særlig opmærksomhed ved elevens start på en ungdomsuddannelse, herunder behov for særlige stø1eforanstaltninger på ungdomsuddannelsen med nødvendig dokumentation. Planen skal også indeholde omlysninger om elevens valg af ungdomsuddannelse, elevens generelle overvejelser om valg af uddannelse og erhverv og vejlederens generelle bemærkninger hertil. Planen skal omfa1e både faglige og personlige udviklingsmuligheder og danne grundlag for tilre1elæggelse af den enkelte elevs undervisning og uddannelsesvalg. Der er hjemmel i Vejledningsloven 2b til at videresende uddannelsesplanen til den næste uddannelsesinstitution eller, i mangel af denne, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. 10. Må skolen videregive personoplysninger til kommunen, psykologer og sygehuse, UU vejledere mv.? Videregivelse skal som al anden behandling af persondata overholde god databehandlingsskik, dvs. databehandlingen skal være rimelig og lovlig. Herudover gælder bl.a. yderligere, at man ikke må videregive andet end nødvendige oplysninger. Videregivelse af almindelige personoplysninger kan bl.a. ske ved samtykke, eller hvis det kræves af lovgivningen. De kan også videregives, for at modtageren kan forfølge en bere1iget interesse, hvis hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Videregivelse af oplysninger om rent private forhold kræver særlig omtanke og kræver samtykke. Oplysningerne kan dog også videre 12 13

8 gives, når det sker for at varetage offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmelighol delse. Hvis der er tale om følsomme oplysninger (race, etnisk baggrund, politisk, religiøs filosofisk overbevisning, fagforeningens forhold, helbredsmæssige eller seksuelle forhold) kan de videregives med samtykke. De kan dog videregives uden samtykke, hvis det er nødvendig for at besky1e vitale interesser i tilfælde, hvor den pågældende ikke fysisk eller juridisk er i stand til at give sit samtykke. 11. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal skolen overholde ved behandling af personoplysninger? Skolen skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Adgang til elektroniske oplysninger bør således sikres forsvarligt med passwords o. lign. Iværksæ1else af de fornødne sikkerhedsforanstaltninger er særligt påkrævet, hvis behandlingen omfa1er fremsendelse af oplysninger i et net. EFer Datatilsynets opfa1else bør der ved transmission af oplysninger om personnumre over det åbne Internet som minimum foretages kryptering. Der bør foretages stærk kryptering, hvis der er tale om personfølsomme oplysninger (fx racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbredsmæssige og seksuelle forhold). 12. Hvilke rekigheder har elever og forældre i forhold til de oplysninger skolerne har registreret? Forældre og større børn har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger skolen har registreret om dem. Hverken forældre eller elever kan få indsigt i registrerede oplysninger om andre forældre og elever. Skolen skal give indsigt til personer under 18 år. Det er dog ikke muligt at opstille generelle regler for, hvilken nederste aldersgrænse der skal accepteres, idet det må bero på en konkret bedømmelse af vedkommendes modenhed, hvorvidt der bør gives indsigt. Som regel må unge fra ca. 15 år antages selvstændigt at kunne fremsæ1e en indsigtsbegæring. For så vidt angår behandling af oplysninger vedrørende børn kan forældremyndighedens indehaver normalt begære indsigt på barnets vegne. Der kan dog være tilfælde, hvor det kun er eleven, der bør have indsigt i oplysningerne. Det forhold, at skolen imødekommer indsigtsbegæringer fra personer under 18 år, bevirker ikke uden videre, at forældremyndighedens indehaver udelukkes fra at anmode om indsigt på barnets vegne. Det vil ofe være således, at såvel den unge som forældremyndighedens indehaver har ret til indsigt med hensyn til de oplysninger, der behandles om den unge. Som forældremyndighedsindehaver og elev har man ret til: at tilbagekalde samtykke til registrering og brug (fx af portrætfotos). at modtage besked om, hvad skolen har registreret. at søge indsigt i registrerede personoplysninger. at gøre indsigelse mod registrering og brug. at få re1et eller sle1et forkerte eller vildledende oplysninger samt at andre orienteres herom. at klage over skolens registrering og brug af personoplysninger til Datatilsynet

9 13. Hvornår kan der nægtes indsigt i oplysninger? Den registrerede har ikke krav på indsigt, hvis vedkommendes interesse i at få kendskab til oplysningerne burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv. EFer en konkret vurdering vil det være muligt at nægte indsigt i oplysninger, hvis de1e ville medføre, at skolens forretningsgrundlag, forretningspraksis eller knowhow derved ville lide væsentlig skade. Det vil endvidere efer en konkret vurdering være muligt at nægte indsigt i interne vurderinger af, hvorvidt skolen på basis af foreliggende oplysninger vil indgå et kontraktforhold, ændre et bestående kontraktforhold, stille vilkår for fortsæ1else, eventuelt helt opsige et kontraktforhold og lignende tilfælde. På samme måde vil det efer omstændighederne være muligt at nægte indsigt i fx et notat, der vurderer, hvorvidt der er udsigt til, at en bestemt retssag mod en person kan vindes, eller i et internt notat i en sag, der påpeger mulige tegn på fx svig. 14. Hvilke oplysninger om elever må skolen behandle? En skole må behandle en række almindelige oplysninger om eleverne, deres forældre og andre relevante kontaktpersoner. Skolerne har en saglig begrundelse for at indhente oplysninger om navne, adresser, telefonnumre, e mail adresser m.v. Sådanne almindelige personoplysninger kan indhentes og registreres uden skrifligt samtykke. CPR numre vil også kunne behandles, når det er nødvendigt af hensyn til indberetninger mv. Skolen vil også have en saglig grund til at behandle oplysninger om hvem, der har forældremyndigheden, elevers adfærd, sygdomsfravær, karakterer, tidligere skolegang, pædagogisk psykologiske undersøgelser samt i øvrigt enhver anden oplysning, der har en naturlig sammenhæng med undervisningen og administrationen på den pågældende skole. Kun personer på skolen med relevant behov herfor har adgang til disse oplysninger. En skole er bere1iget til at videregive oplysninger af denne art til andre relevante institutioner, når det er nødvendigt og sagligt, fx når en elev skifer skole, men videregivelsen kræver samtykke fra forældrene. 15. Hvad er en personoplysning? Ifølge persondataloven forstås ved personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede). Omfa1et af begrebet personoplysninger er herefer oplysninger, som kan henføres til en fysisk person, selv om det forudsæ1er kendskab til personnummer, registreringsnummer eller lignende særlige identifikationer som fx løbenummer. Det er uden betydning, om identifikationsoplysningen er alment kendt eller umiddelbart tilgængelig. Også de tilfælde, hvor det kun for den indviede vil være muligt at forstå, hvem en oplysning vedrører, er omfa1et af definitionen. 16. Hvad er et udtrykkeligt samtykke? Persondataloven bruger udtrykket udtrykkeligt samtykke. Et samtykke er enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilliger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling. At samtykket skal være udtrykkeligt betyder, at der ikke kan indhentes et stiltiende eller indirekte samtykke. Der ligger ikke heri et egentlig krav om skriflighed, men da bevisbyrden for, at der foreligger et samtykke, der opfylder lovens krav, påhviler skolen, kan det anbefales, at et samtykke afgives skrifligt. I kravet om, at et samtykke skal være specifikt, ligger, at samtykket 16 17

10 skal være konkretiseret, således at det klart og utvetydigt fremgår, hvad der meddeles samtykke til, herunder hvilke oplysninger der må behandles på baggrund af samtykket, af hvem og til hvilke formål. Herudover skal der i forbindelse med samtykke gives tilstrækkelig information om samtykkets rækkevidde, således at den, der afgiver samtykket er klar over, hvad de1e indebærer. Et samtykke kan tilbagekaldes

11 Det du ikke lærer andre steder Folkehøjskolernes Forening i Danmark Højskolernes Hus - Nytorv København K Tlf www:hojskolernde.dk 20

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteker og behandling af personoplysninger Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning Udkast til Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning December 2008 Forord Baggrund for vejledningen Kap. 1 Indledning Tjekliste til sagsforløbet Kap. 2 Indledende fase i sager om specialundervisning.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger

Forslag. Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger Forslag til Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers behandling af personoplysninger 1. Loven regulerer den under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling etablerede statslige

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret?

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret? Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Skolejuraens En guide i ophavsret og persondataret? 1 Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Kapitel 2 - Når jeg underviser...9

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

Socialt-lægeligt samarbejde

Socialt-lægeligt samarbejde Socialt-lægeligt samarbejde 2011 Lægeforeningens Attestudvalg KL 1. Indledning... 3 2. Det socialt-lægelige samarbejdes parter... 4 2.1. Lægerne... 4 2.2. Kommunerne... 5 2.3. Læger ansat i kommunen...

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til skabelonen Databehandleraftale_feb2015 Skabelonen Databehandleraftale_feb2015

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere