Esbjerg Kommune. Budgetforslag Budgetoverslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16"

Transkript

1 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012.

2 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene Forslaget behandles første gang i Byrådet den 27. august 2012 og anden gang den 10. oktober Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen, hvor budgettet for 2013 bliver endeligt vedtaget. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet har besluttet skal gælde i Esbjerg Kommune. De første afsnit i budgetforslaget består af overordnede generelle bemærkninger og økonomiske oversigter. De efterfølgende afsnit behandler de enkelte politikområder, investeringsoversigter, tilskud, takster mv. Indholdsfortegnelsen har sidehenvisning til hvert afsnit. I den elektroniske udgave, på Esbjerg Kommunes hjemmeside, er det muligt at klikke sig videre til de enkelte sider via indholdsfortegnelsen. Esbjerg Kommune, Budgetforslag 2013 Udarbejdet og offentliggjort af Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi, Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Tlf Publikationen kan hentes på Esbjerg Kommunes hjemmeside, 2

3 Budgetforslag Indholdsfortegnelse Side Side Forord... 2 Generelle bemærkninger Indledning Budgetprocessen Økonomisk status... 5 Note 1 Generelle tilskud og udligning... 7 Note 2 Grundbidrag til Regionen... 8 Note 3 Skatter... 8 Note 4 Rammebelagte områder Note 5 Ikke rammebelagte områder Note 6 Pris- og lønfremskrivning Note 7 Nettorenter Note 8 Skattefinansierede anlægsbeløb Note 9 Forsyningsvirksomheder Note 10 Boligforsyning Note 11 Finansforskydninger Note 12 Lånoptagelse Note 13 Afdrag på lån Note 14 Kassebeholdning Budgetforudsætninger Økonomiske oversigter Strukturel balance Hovedoversigt Bevillingsoversigt Opdeling i rammebelagte områder m.v Tværgående artsoversigt Fagudvalg / politikområder Økonomiudvalget Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Finansiering Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Miljø Affald Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Veje og grønne områder Esbjerg Lufthavn Socialudvalget Sociale ydelser Handicappede Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Forsikrede ledige Børn & Familieudvalget Skole Dagtilbud Familie Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Sundhed og kommunal medfinansiering Kommunal boligforsyning Bilag Anlægsinvesteringer Bemærkninger til anlægsinvesteringer Tilskudsoversigt Takst- og prisoversigt Befolkningsprognose Bevillings- og kompetenceregler

4 Budgetforslag

5 Budgetforslag Generelle bemærkninger 1 Indledning De generelle bemærkninger redegør for Esbjerg Kommunes økonomiske situation samt giver et indblik i de overordnede økonomiske forudsætninger for det tekniske budgetforslag 2013 og overslagsårene Læsevejledning Bemærkningerne indledes med en beskrivelse af budgetprocessen, som den er forløbet indtil nu og oplysninger om tidsplanen frem til budgetvedtagelsen den 10. oktober Derefter følger en økonomisk status med en beskrivelse af budgetforslagets samlede økonomi. Den økonomiske status indeholder desuden en række noter til budgetforslagets hovedposter. De generelle bemærkninger afsluttes med en beskrivelse af forudsætningerne for budgetforslaget. Lovgrundlag Det økonomiske grundlag Den politiske proces Budgetforslag den videre proces 2 Budgetprocessen Økonomiudvalget udarbejder forslag til det kommende årsbudget ledsaget af budgetoverslagsår, jf. Styrelseslovens 37. Grundlaget for budgetforslaget er budgetrammerne fra overslagsårene i det vedtagne budget 2012 justeret for virkningerne af befolkningsudviklingen, lovændringer, nye byrådsbeslutninger, ændrede skøn for priser, lønninger og indkomster samt konsekvenserne af økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Resultatet af Budgetforslag har været forelagt respektive fagudvalg. Den tværgående politiske prioritering påbegyndes primo september, med opstart på et budgetseminar for det samlede Byråd, hvor Budgetforslaget drøftes sammen med mulige nye initiativer med henblik på både op- og nedprioriteringer. Økonomiudvalget varetager frem til 2. behandlingen den endelige tværgående prioritering af budgettet. Budgetforslaget skal behandles to gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. 1. behandlingen er programsat til den 27. august kl og 2. behandlingen, hvor endelig beslutning træffes, gennemføres den 10. oktober kl Økonomisk status Budgetforslaget for bygger på sidste års budget og dets forudsætninger samt en revurdering af disse. Derudover indgår årets økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i det økonomiske grundlag. Strukturelt underskud Budgetforslagets tal fremgår af tabel 1 på næste side, og viser at Esbjerg Kommune har et underskud på den ordinære drift i 2013 på 60 mio. kr. stigende til et underskud på 67 mio. kr. i Når de skattefinansierede anlægsudgifter tælles med i opgørelsen er der et strukturelt underskud på mellem 171 og 211 mio. kr. årligt. Den strukturelle balance er udtryk for om skatteindtægter og generelle tilskud kan finansiere de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter. Der bør være et overskud på den strukturelle balance til at understøtte opretholdelse af en positiv kassebeholdning herunder til finansiering af afdrag på tidligere optagne skattefinansierede lån. 5

6 Budgetforslag Generelle bemærkninger Kasseforbrug i alle årene Serviceramme I budgetforslaget er dette ikke tilfældet, og kassebeholdningen svækkes i hele budgetperioden som følge af, at der er et underskud i alle budgetårene. Beholdningen pr. 1. januar 2013 er beregnet til at være positiv med 263 mio. kr. og pr. ultimo 2016 negativ med 631 mio. kr. I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er aftalt en ramme for kommunernes serviceudgifter med udgangspunkt i serviceniveauet i de kommunale budgetter for Der er dermed reelt tale om et fald i servicerammen for kommunerne. Esbjerg Kommunes samlede serviceramme udgør mio. kr. i I budgetforslaget udgør kommunens serviceudgifter mio. kr. Udgifterne ligger dermed 114 mio. kr. under servicerammen når der ikke er tages højde for pris- og lønfremskrivning. Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen reduceres bloktilskuddet med op til 3 mia. kr. Det er i budgetforslaget forudsat at kommunerne overholder servicerammen. Anlæg i økonomiaftalen - kvalitetsfond - lånemuligheder I årets økonomiaftale er der lagt en anlægsramme ind på 15,5 mio. kr. samlet for landets kommuner. Anlægsrammen er endnu ikke fordelt, så Esbjergs andel af den samlede ramme er endnu ukendt. Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen reduceres bloktilskuddet med op til 1 mia. kr. Det er i budgetforslaget forudsat at kommunerne overholder anlægsrammen. Der er fortsat afsat midler til finansiering af investeringer på kvalitetsfondsområder, og der er afsat en særlig lånepulje målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det vurderes, at Esbjerg Kommune ikke er omfattet den særlige lånepulje som følge af kommunens gode likviditetsmæssige situation. Der er ansøgt om lån på 20 mio. kr. fra regeringens ordinære lånepulje. Der er ansøgt om midler fra den sociale særtilskudspulje på 400 mio. kr. til løsning af sociale problemer, typisk i større byer. I nedenstående tabel findes hovedtallene i budgetforslaget via en oversigt over den strukturelle balance. De enkelte punkter uddybes i noter efterfølgende. 6

7 Budgetforslag Generelle bemærkninger Økonomisk status Tabel 1: Strukturel balance med noter, Budgetforslag , mio. kr. Note lbn. priser INDTÆGTER i alt Generelle tilskud og udligning Grundbidrag til regionen Skatter DRIFTSUDGIFTER i alt, netto Rammebelagte områder Ikke rammebelagte områder Pris- og lønfremskrivning RENTER Nettorenter Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud) ANLÆGSUDGIFTER i alt Anlægsudgifter, skattefinansieret Salg af jord Køb af jord og byggemodning Prisfremskrivning Strukturel balance, inkl. anlæg (+ = underskud) FORSYNINGSVIRKSOMHED i alt Affald, netto Boligforsyning i alt FINANSIERING i alt Finansforskydninger Låneoptagelse Afdrag på lån Deponering kvalitetsfond Kasseforbrug Kassebeholdning primo året Øvrige forudsætninger Kasseforbrug jf. ovenfor Kassebeholdning ultimo året Note 1 Generelle tilskud Generelle tilskud og udligning Staten understøtter kommunernes økonomi via årets økonomiaftale, hvor kommunerne tildeles et bloktilskud inkl. et balancetilskud som er udtryk for det bloktilskud, som kommunerne tildeles for at afbalancere den samlede økonomi. 7

8 Budgetforslag Generelle bemærkninger 3 mia. kr. af bloktilskuddet i 2013 er betinget af, at kommunerne under ét overholder årets økonomiaftale, herunder serviceramme og skatteaftaler m.v. Aftalen gælder såvel i budgetlægningen som ved regnskabsaflæggelsen for Yderligere 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af at kommunerne i budgettet overholder rammen for anlægsinvesteringer under et. Det forudsættes, at kommunerne overholder økonomiaftalen, og Esbjerg Kommunes andel af de i alt 4 mia. kr. er derfor budgetlagt som indtægt. Generelle tilskud og udligning er budgetteret med KLs tilskudsmodel ud fra kommunens indberettede statsgaranterede udskrivningsgrundlag. KL s tilskudsmodel indeholder konsekvenserne af den nye udligningsreform, der har virkning fra dette års budgetlægning. Konsekvenser af udligningsreformen kan ses nedenfor. Indtægterne fra tilskud og udligning er gennemsnitlig faldet med 250 mio. kr. årligt. I 2013 er faldet dog kun 201 mio. kr. idet kommunerne via Økonomiaftalen, bl.a. ekstraordinært, er tildelt 3 mia. kr. Faldet i indtægter fordeler sig i hovedtræk således: I forbindelse med økonomiaftalen er det aftalt at aftalegrundlaget skal være budget 2012 i stedet for aftalegrundlaget Dermed nedsættes finansieringen med 51 mio. kr. i budgetperioden som følge af ny udligningsreform taber Esbjerg Kommune årligt 42 mio. kr. Hertil kommer, at der tidligere er indregnet en forventet gevinst af udligningsreformen på 10 mio. kr. årligt. ændret socioøkonomisk grundlag medfører medfør mindre tilskud på 25 mio. kr. årligt. Esbjergs andel af tildelte midler til imødegåelse af konsekvenser ved overgangen til Udbetaling Danmark, 62 mio. kr. i 2013 Øget finansiering fra efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2011 på 31 mio. kr. i 2013 derudover er der færre udgifter som følge af pris- og lønfremskrivning i 2013 stigende. Dermed også mindre i bloktilskud Note 2 Note 3 Skatteprocenter Grundbidrag til Regionen Kommunerne betaler et kommunalt udviklingsbidrag til regionerne vedrørende sundhedsområdet på 124 kr. pr. indbygger, svarende til mio. kr. for Esbjerg Kommune. Skatter Indkomstskat er budgetteret med statsgaranti af udskrivningsgrundlaget i 2013 og en beregnet skattegaranti i overslagsårene. Beregningen er gennemført med KL s skøn for udvikling i udskrivningsgrundlaget i de kommende år og baserer sig på indkomstgrundlaget i skatteåret Når der forefindes tilstrækkelige data for indkomståret 2011 beregnes reel forventet garanti for overslagsårene. Indtil videre tegner det til, at Esbjerg Kommune følger udviklingen på landsplan. Der er budgetteret med uændrede skatteprocenter: - indkomstskatteprocent på 25,4 - grundskyldspromille på 25,29 8

9 Budgetforslag Generelle bemærkninger Indkomstskat i alt og andre skattearter Skatter udgør langt størstedelen af kommunens indtægter med et samlet provenu på knap 4,8 mia. kr. i 2013 fordelt på følgende skattetyper: Tabel 2: Oversigt over budgetterede skatter mio. kr. i løbende priser Indkomstskat Grundskyld Dækningsafgift af off. Ejendomme Øvrige skatter Selskabsskat I alt Nedenfor er ændringer siden sidste års budgetlægning beskrevet for de enkelte skatterarter. Samlet set er der tale om færre indtægter vedrørende bl.a. indkomstskatter, men dette skal ses i sammenhæng med udligning idet mindreindtægter fra skatter udlignes med ca. 90 % i den mellemkommunale udligningsordning. Indkomstskat Set i forhold til overslagsårene i budget 2012, er der et større provenu fra indkomstskatter på netto 116,0 mio. kr. i 2013, 72,3 mio. kr. i 2014 og 47,4 mio. kr. i Forøgelsen skyldes at grundlaget for 2010, som anvendes til beregning af garanti for 2013, er forbedret i forhold til grundlaget i Der er tale om en generel tendens på landsplan, og det øgede merindtægter fra skatterne bliver derfor modregnet i kommunens andel af balancetilskuddet. Grundskyld På landsplan forventes indtægter fra grundskyld at falde med 0,2 mia. kr. i 2013, 0,5 mia. kr. i 2014 og 0,9 mia. kr. i 2015 i forhold til budget Balancetilskuddet til kommunerne er derfor øget. I Esbjerg Kommune stiger indtægter fra grundskyld imidlertid med ca. 3 mio. kr. i 2013 og falder kun svagt fra 2014 og frem, og netto er der en samlet gevinst på hhv. 6,7 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 12,7 mio. kr. i Dækningsafgift af offentlige ejendomme På landsplan forventes indtægter fra dækningsafgift af offentlige ejendomme at falde med 0,5 mia. kr. i 2013, 0,2 mia. kr. i 2014 og 0,0 mia. kr. i 2015 i forhold til budget Balancetilskuddet til kommunerne er derfor øget. I Esbjerg Kommune falder indtægter fra dækningsafgift af offentlige ejendomme kun med 0,7 mio. kr. i 2013, og netto er der en samlet gevinst på 9,1 mio. kr. For 2014 er gevinsten 2,7 mio. kr., mens der er et tab på 1,6 mio. kr. i Øvrige skatter Øvrige skatter er dødsboskat, professorskat og det skrå skatteloft. Det samlede skøn over indtægter på landsplan er sat ned og dermed er balancetilskuddet øget. Netto er området forbedret med hhv. 2,1 mio. kr. i 2013, 1,9 mio. kr. i 2014 og 1,6 mio. kr. i 2015 i forhold til budget og det øgede balancetilskud. Skatteindtægter på disse områder indeholder usikkerheder indtil den faktiske afregning for 2013 finder sted. 9

10 Budgetforslag Generelle bemærkninger Selskabsskat I forhold til budget er selskabsskatterne på landsplan øget i 2013 og faldet i 2014 og 2015, og alt andet lige har det medført reduktion i balancetilskuddet i 2013 med 0,2 mia. kr. og øgede tilskud i 2014 med 0,8 mia. kr. og 0,7 mia. kr. i I forhold til budget er selskabsskatterne i Esbjerg Kommune imidlertid faldet i alle årene, og netto er området forringet med hhv. 31,4 mio. kr., 15,2 mio. kr. og 18,0 mio. kr., når der tages højde for virkningerne på balancetilskuddet. Der foretages på selskabsskatterne en udligning med 50 % af forskellen i forhold til landets gennemsnitlige selskabsskat, og dette halverer derfor det reelle tab. Note 4 Rammebelagte områder Rammebelagte områder Esbjerg Kommunes nettodriftsudgifter er opdelt i hhv. rammebelagte områder og ikkerammebelagte områder. Rammebelagte områder er de store serviceområder som skoler, dagpasning, ældreområdet, handicapområdet, veje m.v. samt administration. De rammebelagte opgaveområder er omfattet af rammestyring, hvor det blandt andet forudsættes, at de vedtagne budgetter ikke overskrides i løbet af året se også bevillingsmæssige regler på side 223 i budgetforslaget. Esbjerg Kommunes rammebelagte områder er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets definition af serviceområder. Serviceramme Servicerammen og nettoudgifterne på de rammebelagte områder er sammenlignet i nedenstående tabel. Heraf fremgår, at servicerammen i det foreliggende budgetforslag er overholdt i alle år. Tabel 3: Oversigt over servicerammen og serviceudgifter 2013-priser, mio. kr Serviceramme Serviceudgifter (rammebelagte områder) Rammeafvigelse (+ = overskridelse) Budgetændringer siden sidste års budgetlægning Servicerammen er opgjort på baggrund af Regeringsaftalens forudsætning om at servicerammen bygger på budget De rammebelagte serviceudgifter tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene i sidste års budget. Serviceudgifterne korrigeres som følge af ændret befolkningsudvikling, byrådsbeslutninger og lovændringer. De rammebelagte serviceudgifter viser et fald på gennemsnitlig 360 mio. kr., når der sammenlignes med budget Serviceudgifterne er dog ikke direkte sammenlignelige med 2012 da områderne ældreboliger og medfinansiering fra og med 2013 overflyttes til det ikke-rammebelagte område. Den væsentlige ændring i serviceudgifterne skyldes en reduktion på 13 mio. kr. årligt som følge af den demografiske udvikling. Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet udgifter, der modsvarer tilskud fra de to særlige puljer vedrørende henholdsvis et løft i den sundhedsfremmende indsats og et løft i dagtilbud (på landsplan henholdsvis 300 og 500 mio. kr.). Udgifter i denne forbindelse vurderes i forbindelse med den efterfølgende politiske prioritering frem mod 2. behandling af budgettet. Note 5 Ikke rammebelagte områder Ikke-rammebelagte områder Ikke-rammebelagte områder er primært områder som førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder forsikrede ledige m.v., hvor udgifterne er meget konjunkturfølsomme og lovregulerede og derfor vanskelige at påvirke. 10

11 Budgetforslag Generelle bemærkninger En del af merudgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvor udsving i udgifter på landsplan reguleres over bloktilskuddet. Udsving i udgifter til andre sociale ydelser - eksempelvis til sygedagpenge - er indregnet i økonomiaftalen via balancetilskuddet. Esbjerg Kommunes andel af disse udgifter ekskl. forsikrede ledige udgjorde ved budget knap 2,40 % i 2012 faldende til 2,29 % i 2015 af de samlede udgifter på landsplan. Esbjerg Kommunes andel af bloktilskudsmidlerne udgør 2,07 %. I forbindelse med regnskabet for 2011 udgør Esbjerg Kommunes forholdsmæssige andel 2,40 %, og det forventes ved budget , at andelen vil udgøre hhv. 2,35 %, 2,31 %, 2,29 % og 2,27 %. På opgaveområderne er der indarbejdet merudgifter for gennemsnitlig 9 mio. kr. årligt, hvilket primært kan henføres til, at kommunens andel af overførselsudgifterne er øget marginalt. Note 6 Pris- og lønfremskrivning Esbjerg kommune anvender KLs pris- og lønskøn. Budgetforslaget er fremskrevet med KL s skøn fra marts måned I overslagsårene er indregnet skøn fra juli Tabel 4: KLs pris- og lønskøn Lønninger 1,5 1,8 1,8 1,8 Priser 1,6 1,8 1,8 1,8 Løn og priser 1,5 1,8 1,8 1,8 Note 7 Nettorenter På grund af det aktuelle lave renteniveau, er kalkulationsrenten for 2013 fastsat til 3,0 pct., stigende med 0,5 pct. årligt over perioden for de likvide midler. Fast forrentet gæld er budgetlagt med den faktiske rente og disse udgør over ¾ dele af den langfristede gæld. Resterende variabel forrentede lån er fastsat til 4,0 pct. i 2013 stigende med 0,5 pct. årligt i perioden Forrentning af lån optaget i CHF er budgetlagt på en forventet kurs på 620. Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet inklusiv deponerede midler udgør mio. kr. i 2013, og der er indregnet et forventet årligt forbrug heraf på 200 mio. kr. i 2014 og 2015, og 75 mio. kr. i Samlet set er de samlede nettorenter kun ændret marginalt i forhold til budget Note 8 Kvalitetsfonds-midler Skattefinansierede anlægsbeløb Årets økonomiaftale indeholder aftale om anlægsinvesteringer for 15,5 mia. kr. i Forudsætningen for at nå op på et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. er blandt andet investeringer indenfor kvalitetsfondsområderne for 2 mia. kr. Kvalitetsfondsmidler omfatter investeringer indenfor dagpasning, skoler, ældreområdet (ikke ældreboliger) og fritid (ikke multiarenaer). Esbjerg Kommunes andel af kvalitetsfondstilskuddet udgør ca. 41 mio. kr. Hvis kvalitetsfondsmidlerne skal udnyttes skal kommunen gennemføre anlægsinvesteringer for 82 mio. kr. Hvis kvalitetsfondsmidlerne ikke udnyttes fuldt ud skal der ske deponering. I budgetforslaget er forudsat deponering i jfr. nedenstående tabel. 11

12 Budgetforslag Generelle bemærkninger Tabel 5: Oversigt over Esbjerg Kommunes anlægsprogram vedrørende Kvalitetsfonden 2013-priser, mio. kr Krævede investeringer ved fuld udnyttelse Budgetforslag Manglende rammeopfyldelse kvalitetsfond Budgetlagt deponering (+ = deponering) Direktionen vil i forbindelse med udarbejdelse af "budget-i-balance" foretage en revision af anlægsbudgettet blandt andet med henblik på at udskyde projekter til de efterfølgende år, hvor der er ledig kvalitetsfondsramme. Det samlede anlægsbudget Kommunens anlægsbudget består primært af investeringer til kvalitetsfondsmidler, byggemodning og andre skattefinansierede investeringer samt investeringer indenfor forsyningsområdet affald og til ældreboliger. De samlede investeringer fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 6: Oversigt over Esbjergs totale anlægsbudget, brutto 2013-priser, mio. kr U I U I U I U I Jordforsyning køb/salg Øvrige anlæg Anlæg Kvalitetsfond Ældreboliger 28 Forsyningsvirksomhed 0 Anlæg i alt Anlægsoversigt Note 9 Note 10 Anlægsbudgetterne er uddybet i oversigten over anlægsinvesteringer i budgetforslaget. På grund af fremrykning af en række udstykninger er udgifterne til jordforsyning markant højere i 2013 end i de efterfølgende år. Når øvrige anlæg er højere i skyldes det bl.a. tidsforskydninger af anlæg, der slår igennem med 31 mio. kr. i alle tre år. Hertil kommer at der er en række anlæg der påbegyndes i 2013 og færdiggøres i 2014, bl.a. etablering af daginstitution på beredskabsgrunden, hvor der anvendes 16 mio. kr. i 2014 mod 8 mio. kr. i Forsyningsvirksomheder På området resterer alene politikområdet Affald, som er ved at spare op til passiv drift på Måde Deponi. Boligforsyning Driftsbudgettet omfatter både ældreboliger og den almindelige boligforsyning, som er outsourcet til DAB. Der er indarbejdet ca. 5 mio. kr. årligt i yderligere indtægt, men denne merindtægt udlignes delvist via øget forbrug af henlagte midler til vedligehold via Finansforskydninger. Netto udviser området med drift, herunder primært huslejeindtægter og ydelser på lån årlige overskud med 3 mio. kr. 12

13 Budgetforslag Generelle bemærkninger Note 11 Note 12 Lånoptagelse begrænset Finansforskydninger Finansforskydninger udviser en årligt udgift omkring 10 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med Boligforsyning. Finansforskydningerne er i budget øget med 2-3 mio. kr. årligt, og kan henføres til øget forbrug af henlagte midler til fremtidig vedligehold. Lånoptagelse Lånoptagelsen er budgetteret i henhold til lånebekendtgørelsen. På det skattefinansierede område kan der som tidligere bl.a. lånes til jordkøb, byfornyelse og forbedring af beboelsesejendomme. Oversigt over budgetteret lånoptagelse fremgår af nedenstående tabel: Tabel 7: Oversigt budgetteret lånoptagelse 2013-priser, mio. kr Forbrugerfinansieret lånoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret lånoptagelse 65,1 23,2 17,5 5,7 I alt 65,1 23,2 17,5 5,7 Lånerammen for årene er udnyttet fuldt ud, og der resterer ikke ledig låneramme. Den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne I forbindelse med økonomiaftalen er der afsat en særlig lånepulje vedrørende kvalitetsfondsområderne på 750 mio. kr. Puljen er til investeringer på dagtilbudsområdet, folkeskolen, idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt ældreområdet, og er målrettet til kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det er i budgetforslaget forudsat at Esbjerg Kommune ikke vil komme i betragtning for lånoptagelse via denne pulje. Låneadgang til kommuner med lav likviditet Den ordinære lånepulje I forbindelse med økonomiaftalen er der afsat en særlig lånepulje til kommuner med lav likviditet på 500 mio. kr. Det er i budgetforslaget forudsat at Esbjerg Kommune ikke vil komme i betragtning for lånoptagelse via denne pulje. I økonomiaftalen er der som tidligere afsat ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Beløbet fordeles efter ansøgning og Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i vurderingen bl.a. lægge vægt på kommunens likviditetsmæssige situation pr. juni Esbjerg Kommune har ansøgt om låneadgang på op til 20 mio. kr. til etablering af aflastningsog botræningspladser for børn og unge med varigt nedsat funktionsevne. Anlægsinvesteringen og eventuel lånedispensation er ikke indarbejdet i budgetforslaget. Øvrige lånepuljer Derudover er der afsat en særlig lånepulje på 100 mio. kr. til fremme af offentligeprivate samarbejdsprojekter. Det forudsættes at Esbjerg Kommune ikke vil kunne komme i betragtning for yderligere lånoptagelse via disse puljer. 13

14 Budgetforslag Generelle bemærkninger Afdrag Note 13 Note 14 Afdrag på lån Afdrag er konsekvensrettet i forhold til den budgetterede lånoptagelse, og i forhold til en forventet fremtidig kurs på lån i CHF på 620. Afdragene udgør mellem mio. kr. i I forhold til budget er der alene mindre justeringer. Kassebeholdning Kassebeholdningen forventes at udgøre 262 mio. kr. primo januar Kassebeholdning inkl. opsparede midler Primobeholdningen indeholder opsparede midler fra 2011, som er reserveret til senere forbrug. I alt 100 mio. kr. forudsættes at blive brugt efter budgettets fireårsperiode. Budgetforslaget resulterer i et forbrug af kassen i alle årene og disse kasseforskydninger er indregnet i kassebeholdningen. Med disse forudsætninger forventes den budgetterede kassebeholdning ultimo 2016 at være negativ med 631 mio. kr. Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening 4 Budgetforudsætninger Aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om den kommunale økonomi er et givet udgangspunkt for kommunernes budgetlægning. Aftalen betyder i hovedtræk: Serviceramme med udgangspunkt i budgettet for 2012, hvorved der reelt er tale om en nedsættelse af servicerammen Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. både i budget og regnskab vedrørende overholdelse af driftsrammen Betinget bloktilskud på 1 mia. kr. vedrørende overholdelse af anlægsrammen i budgetlægning. En anlægsramme på samlet set 15,5 mia. kr. Uændret skat Skattesanktion ved stigning i skatten Et ekstraordinært løft af balancetilskuddet på 3 mia. kr. kun gældende for 2013 En lånepulje på 0,5 mia. kr. til kommuner med lav likviditet Forhøjelse af særtilskudspuljen til 0,4 mia. kr. i 2013 og 2014 til indfasning for kommuner med økonomiske udfordringer En social særtilskudspulje på 0,4 mia. kr. til løsning af sociale problemer typisk i større byer 0,5 mia. kr. til udvikling af normeringen på dagpasning for de 0-5 årige 0,3 mia. kr. til forebyggelse og sundhed Afbureaukratiseringstiltag på en række områder med frigørelse af midler til mere borgernær service De direkte konsekvenser af økonomiaftalen er indarbejdet i budgetforslaget. KLs tilsvarende vurdering af overslagsårene er ligeledes indarbejdet. 14

15 Budgetforslag Generelle bemærkninger Kommunens egne budgetforudsætninger Budgetforslaget er ud over de centralt fastsatte bestemmelser reguleret for kommunens egne forudsætninger for budgetlægningen: KLs pris- og lønskøn er anvendt uden reduktion i budgetoplægget, som i udgangspunktet er reduceret med en rammebesparelse svarende til undladelse af prisfremskrivning på art 2 og 4 KLs indkomstskøn anvendes Ny befolkningsprognose er anvendt som datagrundlag for beregning af økonomiske rammer for befolkningsafhængige driftsområder Forslag til byggemodningsplan er indarbejdet Nuværende forudsætning om, at opsparede driftsmidler fra det foregående regnskabsår først anvendes efter budgetperioden videreføres Der er budgetteret med maksimal lånoptagelse jf. lånebekendtgørelsen vedrørende forsyningsområder og ældreboliger Der budgetteres med 25-årige fastforrentede serielån, der optages ultimo året Lovændringer er ikke beregnet konkret endnu Befolkningstallet forventes at falde Økonomiske konsekvenser af lovændringer på rammebelagte områder, som kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet, er endnu ikke beregnet. Der er reserveret en udgiftspulje på politikområdet Administration til senere fordeling. Befolkningsprognosens hovedtal kan ses i særskilt oversigt på side 221 i budgetforslaget. Prognosen viser et stigende befolkningstal i Esbjerg Kommune fra primo 2012 til primo Der forventes dog et fald i befolkningstallet i budgetperioden , og det forventede befolkningstal primo 2016 udgør således ville. Børnetallet og de aldersgrupper, der er de største skatteydere, falder i løbet af perioden. Ældrebefolkningen ser derimod ud til at stige i de kommende år. 15

16 Budgetforslag

17 Budgetforslag Økonomiske oversigter 17

18 Budgetforslag

19 Budgetforslag Strukturel balance Positive tal angiver udgifter Budget Budgetoverslag Negative tal(-) angiver indtægter I mio. kr SKATTEFINANSIERET Indtægter Tilskud og udligning , , , ,7 Udviklingsbidrag 14,3 14,5 14,8 15,0 Skatter , , , ,7 Indtægter i alt , , , ,4 Driftsudgifter, netto Driftsudgifter - rammebelagt 4.864, , , ,0 Driftsudgifter - ikke rammebelagt 2.098, , , ,3 I alt 6.962, , , ,3 Pris- og lønstigning 0 121,9 246,7 374,7 Nettorenter -6,2-0,1 5,9 6,5 Driftsudgifter i alt 6.956, , , ,5 STRUKTUREL BALANCE, ordinær drift (+ = underskud) 59,6 56,0 57,0 67,1 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter, skattefinansieret 101,2 133,4 131,6 128,0 Kommunal grundkapital, ældreboliger I alt 101,2 133,4 131,6 128,0 Jordforsyning Salg af jord -36,6-40,1-49,3-48,1 Køb af jord og byggemodningsarbejder 86,6 31,6 32,1 34,7 I alt 49,9-8,6-17,2-13,5 Pris- og lønstigning 0-0,1-0,6-0,6 Skattefinansieret anlæg, i alt 151,2 124,7 113,9 113,9 STRUKTUREL BALANCE, incl. anlæg (+ = underskud) 210,8 180,6 170,8 181,0 FORBRUGERFINANSIERET Forsyningen Drift (indtægter - udgifter) 2,3-4,4-2,5-4,1 Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigning Forsyningen i alt 2,3-4,4-2,5-4 Ældreboliger - forbrugerfinansiering Drift (indtægter - udgifter) -44,3-44,3-44,3-44,3 Ydelse på lån 40,8 41,0 41,0 40,2 Pris- og lønstigning Ældreboliger i alt -3,5-3,3-3,3-4,1 Resultat af det forbrugerfinansierede område -1,2-7,7-5,8-8,2 Finansiering Finansforskydninger 10,6 8,8 7,1 7,8 Låneoptagelse -65,1-23,2-17,5-5,7 Afdrag på lån 38,6 42,5 44,9 47,2 Deponering af kvalitetsfondsmidler 5,0 5,8 15,1 31,0 Finansiering i alt -11,0 33,9 49,6 80,3 Kasseforbrug 198,6 206,8 214,6 253,0 Den strukturelle balance beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. 19

20 Budgetforslag

21 Hovedoversigt Budgetforslag Hele kr. Budget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (7.87) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Hovedoversigten viser budgettet fordelt på hovedkonti på drift og anlæg, samt en specifikation af finansieringssiden. 21

22 Budgetforslag

23 Budgetforslag Bevillingsoversigt 2013 Hele kr. Udgifter Indtægter Økonomiudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Byudvikling Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Finansiering Renter Skatter Tilskud og udligning Udligning af moms Lånoptagelse Finansforskydninger Afdrag på Lån Forbrug likvide midler 0 0 Plan & Miljøudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Teknik & Forsyningsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Socialudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget Drift, netto Børn & Familieudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Kultur & Fritidsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Sundhed & Omsorgsudvalget Drift, netto Rådighedsbeløb Bevillingsoversigten viser bevillinger til de enkelte udvalg. Driftsbevillinger er nettobevillinger, mens rådighedsbeløb samt bevillinger på finansieringssiden er bruttobevillinger. 23

24 Budgetforslag

25 Budgetforslag Opdeling i rammebelagte områder 2013 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Økonomiudvalget Byudvikling Ubestemte formål -422 Driftsikring af boligbyggeri Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 718 Brand og redning Redningsberedskab Politisk organisation Tilskud til politiske partier mv Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn 963 Valg m.v Administration Administrationsbygninger Andre faste ejendomme 715 Øvrige sociale formål 324 Sekretariat og forvaltninger Administration af jobcentre og pilotjobcentre Administration af miljøbeskyttelse Lønpuljer Tjenestemandspensioner Seniorjob for personer over 55 år Rengøring Erhverv og turisme Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Plan & Miljøudvalget Byfornyelse Byfornyelse Miljø Fælles formål fx Vadehavssamarbejde og Agenda Jordforurening 129 Bærbare batterier 447 Miljøtilsyn - virksomheder -343 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Skadedyrsbekæmpelse -369 Affald Fælles formål 103 Ordninger for dagrenovation - restaffald 259 Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap 304 Genbrugsstationer -297 Øvrige ordninger og anlæg

26 Budgetforslag Opdeling i rammebelagte områder 2013 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme Veje og grønne områder Ubestemte formål herunder salg af ydelser Offentlige toiletter Andre faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 151 Kirkegårde 154 Skove Sandflugt Vandløb 233 Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde mv. 68 Fælles formål, fx Sydpuljen Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Busdrift Vedligehold af udenomsarealer på folkeskoler Esbjerg Lufthavn Lufthavne Socialudvalget Sociale ydelser Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Øvrige sociale formål fx støtte til frivilligt socialt arbejde Introduktionsydelse Personlige tillæg m.v Førtidspension Enkeltudgifter og sygebehandling mv Boligydelse til pensionister Boligsikring Handicappede Indtægter fra den centrale refusionsordning Driftssikring af boligbyggeri 312 Busdrift Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidl., forbr.goder, boligindretn. og befordr., u. 67 år Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud og øvrige sociale formål

27 Budgetforslag Opdeling i rammebelagte områder 2013 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Løntilskud til ledige ansatte i kommuner Ekstra indsats for særlige grupper Integrationsprogram m.v Introduktionsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (Tidligere skånejob) Kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for sikrede ledige Børn & Familieudvalget Skole Folkeskoler Feriekolonier samt pædagogisk udvikling Syge- og hjemmeundervisning 355 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Teatre 759 Elevtilskud Kommunal tandpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Erhvervsgrunduddannelser Tjenestemandspension

28 Budgetforslag Opdeling i rammebelagte områder 2013 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Dagtilbud Skolefritidsordninger Fælles formål fx støttepædagoger og tilskud til private pasningsordninger Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Familie Kommunal sundhedstjeneste Betaling til andre offentlige myndigheder Dagpleje 93 Vuggestuer 93 Børnehaver 30 Integrerede daginstitutioner 558 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 60 Særlige tilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og forbedring (under 67 år) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Indtægter fra den centrale refusionsordning Sociale formål Kultur & Fritidsudvalget Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Idrætsfaciliteter for børn og unge Produktionsskoler Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver herunder tilskud til kulturelle institutioner mv Fælles formål fx indvendig vedligehold af bygninger Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 183 Ungdomsskolevirksomhed Daghøjskoler Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Esbjerg Lydavis

29 Budgetforslag Opdeling i rammebelagte områder 2013 Fagudvalg/politikområde/emne Hele kr. Rammebelagt Ikke rammebelagt Heraf budgetgaranti Hvile i sig selv Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje Andre faste ejendomme 121 Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (under 67 år) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sundhed og kommunal medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Hospice Kommunal boligforsyning Boligafdelingen

30 Budgetforslag

31 Budgetforslag Tværgående artsoversigt Hele kr. Budget Budgetoverslag Lønninger Lønninger refusion fleks- og skånejob m.v Sygedagpengerefusion Barselsrefusion Lønrefusioner - udenfor lønsystem Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til amtskommuner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Finansforskydninger Tilbagebetalte skatter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra amtskommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Renteindtægter Kursgevinster Lånoptagelse Kommunale udligningstilskud Statstilskud Tilskud fra EU Finansforskydninger Skatteindtægter Den tværgående artsoversigt viser Esbjerg Kommunes budget fordelt på arter. 31

32 Budgetforslag

33 Budgetforslag Fagudvalg / politikområder 33

34 Budgetforslag

35 Budgetforslag Økonomiudvalget Politikområdeoversigt: (+ = udgift, - = indtægt.) Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget (i mio. kr.) 2011, lbn. pris 2012, lbn. pris Drift rammebelagt 790,5 857,1 855,3 832,2 837,9 844,1 Byudvikling 2,6 3,2 2,4-4,1 2,3 2,3 Brand og redning 27,1 25,2 24,2 24,1 24,0 24,0 Politisk organisation 13,3 13,1 14,7 13,7 14,2 12,1 Administration 726,3 790,9 776,1 774,9 776,9 785,2 Erhverv og turisme 21,1 24,7 37,9 23,5 20,5 20,5 Drift ikke rammebelagt 1,6 5,4-4,3-2,7-0,9-0,9 Byudvikling 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 Administration 1,6 5,4-5,1-3,4-1,6-1,6 Anlæg -83,3-38,9-13,9 18,5 43,5 37,8 Byudvikling -89,1-5,4-33,5-37,6-40,7-37,4 Brand og redning 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Politisk organisation 0,0-39,2 13,5 56,1 84,2 75,2 Administration 0,1 0,7 1,0 0,0 0,0 0,0 Erhverv og turisme 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering , , , , , ,4 Økonomiudvalget , , , , , ,4 Udvalgets andel af drift og anlæg i 2013: (nettotal i mio. kr.) Økonomiudvalget Udvalgets andel af Esbjerg Kommunes budget Mio. kr Byudvikling Brand og redning Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Mio. kr Rammebelagt Ikke rammebelagt Hvile i sig selv Anlæg Rammebelagt Ikke rammebelagt Anlæg Økonomiudvalget Esbjerg Kommune 35

36 Budgetforslag

37 Økonomiudvalget Budgetforslag Byudvikling 1. Området omfatter Køb af jord til byudvikling. Salg af byggemodnet jord til boliger og erhverv. Køb og salg af fast ejendom. Meddelelse af garanti til etablering af ustøttede andelsboliger. Udbetaling af løbende driftsydelser til boliger, opført med støtte i henhold til gældende boliglove. 2. Visioner og mål Byrådet vil: Tilbyde borgere og erhvervsliv et varieret udbud af grunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Udbygningen af grunde sker i henhold til den eksisterende planlægning og tilrettelægges således, at behovet for øgede investeringer på skoleområdet minimeres. Medvirke til at sikre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af støttede boliger via tilsyn med støttet byggeri. 3. Servicebeskrivelser Borgere og erhvervslivet tilbydes et varieret udbud af byggegrunde i henhold til den vurderede efterspørgsel. Indenfor de kommende fire år vil der kunne udbydes byggegrunde til boligformål i Bramming, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Grimstrup, Guldager, Gørding, Hjerting, Hostrup, Hunderup, Jernvedlund, Ribe, Spandet, St. Darum, Sønderris, Tjæreborg, Vejrup, V. Nebel og Ø. Vedsted. Der udbydes byggegrunde til erhvervsformål i Bramming, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Guldager, Kjersing, Ribe Nørremark, St. Darum, Tarp, Tjæreborg, Vejrup, Veldbæk og Ø. Vedsted. Der laves løbende opfølgning på, at der er et tilstrækkeligt varieret antal støttede familie- og ungdomsboliger. 4. Beregningsforudsætninger Indtægter/udgifter for salg af jord er beregnet med baggrund i en budgetmodel, der tager udgangspunkt i Byggemodningsplanen, og hvor følgende væsentlige forudsætninger indgår: Forventet salg af m 2 til bolig- og erhvervsformål i de kommende fire år, opdelt på de forskellige udbygningsområder. Forventet salgspriser pr. m 2, fastsat med baggrund i individuelle vurderinger i de enkelte udbygningsområder. Beregnede standardpriser på udstyknings- og salgsomkostninger. 37

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015-17 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2014 og overslagsårene 2015-17. Forslaget behandles første gang i Byrådet den 26. august

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 De kommunale og regionale budgetter 2014 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere