Vedtægter for Johannesskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Johannesskolen"

Transkript

1 Vedtægter for Johannesskolen Navn, adresse, hjemsted og status Institutionens navn er Johannesskolen, CVR-nr Skolens adresse er Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 1.3 Johannesskolen er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution. 1.4 Dens værneting er Frederiksberg Ret. Formål og målsætning Johannesskolen er en privat skole, der formidler undervisning på et højt fagligt niveau. Skolen er en helhedsskole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 3.g. Skolen er oprettet af en forældrekreds på et folkekirkeligt grundlag i Skolen bygger på et kristent livs- og menneskesyn og ser det som sit mål at fremme respekten og tolerancen for det enkelte menneske. 2.2 Skolen har som formål at understøtte og udbygge den enkelte elevs faglige og personlige udvikling og forberede den enkelte til videre uddannelse. Skolen søger i sin virksomhed/sit daglige arbejde at udvikle elevernes demokratiske forståelse og evne til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser. Skolen ønsker at udvikle elevernes internationale forståelse og skærpe deres sans for egne og andre kulturers værdier. 2.3 Skolens mål er at skabe de bedste rammer for uddannelse og dannelse gennem et forpligtende og ansvarsbevidst samarbejde mellem lærere, elever og forældre. Johannesskolen ønsker i videst muligt omfang at udnytte den frie skoles muligheder. Skolens ledelse og forældreorganisation Skolen ledelse varetages af bestyrelsen og rektor. 3.2 Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for skolens økonomi, virksomhed og drift, herunder at forvaltningen af statslige tilskud er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i lovgivningen og skolens vedtægter. 1

2 3.3 Rektor er skolens daglige leder og er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen, ligesom rektor har det pædagogiske eneansvar for skolens undervisning og eksaminer over for undervisningsministeren. 3.4 Til skolen hører et forældrerepræsentantskab. Forældrerepræsentantskabets formål er at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem skolen, dens ansatte, elever og forældrekredsen. Forældrerepræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af skolens klasser. 3.5 Skolens forældrekreds består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens 38. Bestyrelsens sammensætning Skolens bestyrelse består af 11 medlemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt forældrekredsen, 2 medlemmer vælges af og blandt skolens ansatte, og 5 medlemmer udpeges af bestyrelsen. Skolens gymnasieelevråd udpeger 1 repræsentant til bestyrelsen. 4.2 Ethvert bestyrelsesmedlem skal respektere skolens formålsparagraf. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jfr. lov om ligestilling af mænd og kvinder. Mindst et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Ingen bestyrelsesmedlemmer er ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget de pågældende. 4.3 For at have sæde i Johannesskolens bestyrelse skal alle medlemmer opfylde følgende betingelser: 1) ikke være umyndig eller ude af rådighed over sit bo, 2) ikke være ansat i en ledende stilling ved skolen, 3) ikke være personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, 4) ikke være medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen, 5) ikke være advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jfr. nr. 3, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jfr. nr. 4, 6) ikke være ansatte i ledende stillinger hos personer, jfr. nr. 3 eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jfr. nr. 4, 7) ikke være medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform. 8) for bestyrelsens medlemmer gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v., ligesom bestyrelsens medlemmer skal opfylde de til enhver tid gældende krav i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder nr. 3-6 ikke anvendelse. 2

3 4.4 Bestyrelsens medlemmer er ulønnede. Dog kan der efter bestyrelsens indstilling og med Undervisningsministeriets godkendelse tillægges bestyrelsens medlemmer vederlag for udført arbejde, der ikke med rimelighed kan anses for omfattet af hvervet som medlem af bestyrelsen. 4.5 Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for deres virke som bestyrelsesmedlemmer. 4.6 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld medlemmer af bestyrelsen udpeges af bestyrelsen for en periode af fire år efter følgende retningslinjer: 1) Biskoppen over Københavns Stift indstiller en præst i Den danske Folkekirke med kendskab til skoleforhold. 2) En person, der har bestået juridisk embedseksamen, og som kan tilføre bestyrelsen juridisk sagkundskab fra sit erhverv som advokat, dommer, embedsmand eller tilsvarende beskæftigelse. 3) En person, der kan tilføre bestyrelsen økonomisk sagkundskab. 4) En person, med afgangseksamen fra og eventuelt med tilknytning til en højere læreanstalt. 5) En person, der efter bestyrelsens eget valg, kan tilføre bestyrelsen anden sagkundskab, som skolen har behov for repræsentanter samt 2 suppleanter vælges blandt og af forældrekredsen for et tidsrum af 2 år. To repræsentanter samt en suppleant vælges af og blandt en valggruppe bestående af forældre til elever ved grundskoleafdelingen. En repræsentant samt en suppleant vælges af og blandt en valggruppe bestående af forældre til elever ved gymnasieafdelingen. Alle, der har forældremyndighed over elever, der er indskrevet på skolen på tidspunktet for valgets afholdelse, kan stemme ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over en elev i skolen. Ansatte på skolen, der samtidig er forældre til elever på skolen, har stemmeret på lige fod med andre forældre til elever på skolen, men ansatte på skolen kan ikke vælges til bestyrelsen som forældrerepræsentanter. Ved valg af forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse opstilles kandidater på kandidatlister, der skal være skolens kontor i hænde senest 3 uger forud for valgets afholdelse. Såfremt der ved udløbet af fristen for opstilling af kandidater er indleveret kandidatlister med flere eller færre kandidater end der skal vælges, afholdes valgmøde i henhold til reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. 3

4 Såfremt antallet af opstillede kandidater svarer til antallet af kandidater, der skal vælges, betragtes de opstillede kandidater som valgt og der afholdes ikke valgmøde. Valg af forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse følger i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v repræsentanter og 2 suppleanter vælges blandt og af skolens medarbejdere for en periode af 2 år. Stemmeberettigede er alle ansatte på skolen med undtagelse af skolens rektor. 5.4 Elevrådet ved gymnasiet udpeger en elevrepræsentant til bestyrelsen for et tidsrum af 1 år ad gangen. Valget finder sted umiddelbart efter skoleårets start. Elevrepræsentanten har ikke stemmeret og kan ikke overvære den del af drøftelserne i bestyrelsen, der angår sager vedrørende enkelte elever eller ansatte. 5.5 Til alle bestyrelsesposter kan genvalg og genudpegning finde sted, så længe vedkommende er villig til at forsætte sit hverv som bestyrelsesmedlem og opfylder betingelserne herfor Intet bestyrelsesmedlem kan afsættes i valgperioden, jfr. dog Et bestyrelsesmedlem, der ikke længere opfylder betingelserne for valg, udpegning eller medlemskab af bestyrelsen, skal straks udtræde af bestyrelsen. 6.3 Ethvert medlem af bestyrelsen kan med 3 måneders varsel til den første i en måned frasige sig hvervet. 6.4 Hvis et udpeget medlem af bestyrelsen frasiger sig hvervet eller ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt til eller være medlem af bestyrelsen, skal bestyrelsens formand foranstalte, at et nyt medlem udpeges i overensstemmelse med retningslinjerne ovenfor. 6.5 Hvis en forældrerepræsentant frasiger sig hvervet eller ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt til eller være medlem af bestyrelsen, indtræder valggruppens suppleant i bestyrelsen frem til udløbet af den oprindelige repræsentants valgperiode. Opfylder suppleanten ikke længere betingelserne for at blive valgt til eller være medlem af bestyrelsen indkalder skolens bestyrelse inden 4 uger til nyvalg af forældrerepræsentant og suppleant til bestyrelsen. Fristen på 4 uger kan fraviges i forbindelse med skolernes sommerferie. 6.6 Såfremt et bestyrelsesmedlem, der er valgt af forældrekredsen i en valggruppe, ikke længere har børn i den pågældende valggruppe eller vedkommende bestyrelsesmedlem frakendes forældremyndigheden, skal vedkommende nedlægge sit hverv. Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem har dog ret til at forblive i bestyrelsen, hvis barnet i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. 6.7 Hvis en medarbejderrepræsentant frasiger sig hvervet eller ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt til bestyrelsen, indtræder 1. suppleanten, subsidiært 2. 4

5 suppleanten i bestyrelsen frem til udløbet af den oprindelige repræsentants valgperiode. Opfylder ingen af suppleanterne betingelserne for valg til bestyrelsen indkaldes til nyvalg. 7.1 Hvis forældre i en valggruppe med stemmeret for mindst 50 elever begærer nyvalg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen afholdt inden valgperioden er udløbet, skal alle forældre til elever i valggruppen inden 4 uger efter, at underskriftslisten er afleveret til formanden for bestyrelsen, ved bestyrelsens foranstaltning indkaldes til ekstraordinært valgmøde. Fristen på 4 uger kan fraviges i forbindelse med skolernes sommerferie Dagsordenen for valgmødet skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse af bestyrelsesmedlemmer og nyvalg sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Bestyrelsens konstituering, møder m.v Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand af bestyrelsens midte. Valgperioden er 1 år. Bestyrelsesformanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Ved formandens forfald varetages hvervet som formand af næstformanden. Forretningsudvalg kan ikke nedsættes. 8.2 Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet er gældende for bestyrelsens medlemmer. I øvrigt træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Et medlem har pligt til selv at underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen, der føres over bestyrelsens beslutninger. 8.3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen skal holde møder så ofte det er nødvendigt - dog mindst 4 gange i hvert regnskabsår. Det tilsigtes af disse møder afholdes henholdsvis primo september, medio november, i februar og primo maj. Formanden skal dog indkalde til møde på begæring af næstformanden, eller når mindst 2 medlemmer forlanger det. Begæring om møde fremsættes skriftligt over for formanden med angivelse af mødets dagsorden. I særligt begrundede situationer kan rektor anmode formanden om at indkalde til bestyrelsesmøde. 5

6 8.4 Formanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 14 dages varsel, og senest 8 dage før udsendes en dagsorden med nødvendige bilag. Indkaldelsesvarslet kan dog undtagelsesvis forkortes under forudsætning af enstemmighed. 8.5 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed med mindre andet fremgår af disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt personligt frem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. 8.6 Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols Skolens rektor har ret til at deltage i bestyrelsens møder med mindre bestyrelsen i det konkrete tilfælde beslutter, at rektor ikke kan deltage i mødet eller dele heraf. Skolens regnskabsfører samt repræsentanter for skolens ansatte, skolens revisor eller anden sagkyndig bistand kan efter bestyrelsens ønske overvære bestyrelsesmøderne eller udvalgte punkter. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes 8 stk. 2 og 8 stk. 8, er tillige gældende for skolens ansatte. 8.8 Der påhviler enhver deltager i bestyrelsens møder tavshedspligt med hensyn til, hvad han har erfaret: 1) Om enkeltpersoners personlige og/eller økonomiske forhold. 2) Om forhold vedrørende skolens økonomiske forhold, herunder vedrørende drifts- og anlægsdispositioner for så vidt det er af økonomisk betydning for skolen, at tavshedspligt iagttages, samt 3) om forhold, hvor hemmeligholdelse efter forholdets sande karakter er besluttet ved bestyrelsens beslutning, og i øvrigt i det omfang dette følger af forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt m.v. Bestyrelsens beføjelser og opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen jf. 3 stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. 9.2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrene til eleverne i grundskolen vælger den eller de tilsynsførende med skolens almindelige virksomhed og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn. 6

7 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrene til eleverne i grundskolen indkaldes til et møde, hvor forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende, jfr. bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. Alle, der har forældremyndighed over elever, der er indskrevet i grundskoleafdelingen på tidspunktet for valgets afholdelse, kan stemme ved valg af tilsynsførende. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over en elev i skolen. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes 8 stk. 2 og 8 stk. 8, er tillige gældende for tilsynsførende. 9.3 Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens forældrekreds indkaldes til møder, hvor forældrekredsen kan foretage valg til skolens bestyrelse, jfr. 5, stk Bestyrelsen godkender det af skolens ledelse udarbejdede årsbudget. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om skolepengenes størrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Årsregnskabet gennemgås og godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder i tillæg til årsregnskabet en skriftlig beretning om skolens drift. 9.5 Skolen tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jfr. dog vedtægternes 10, stk. 4 og Bestyrelsen ansætter med Undervisningsministeriets godkendelse skolens rektor og afskediger denne. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor alt fastansat personale i øvrigt. 9.7 Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af skolens undervisningsområde til at omfatte yderligere skoleafsnit. 9.8 Bestyrelsen træffer med Undervisningsministeriets godkendelse beslutning om ændring af nærværende vedtægter. En sådan beslutning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer - herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden i 2 på hinanden følgende møder stemmer herfor. Møderne skal afholdes med ordinært varsel, og med mindst 1 måneds mellemrum, og hvori vedtægtsændringer har været på dagsordenen. Forslag til vedtægtsændringer forelægges skolens samarbejdsudvalg samt skolens forældrerepræsentantskab til udtalelse inden Undervisningsministeriets godkendelse indhentes. 7

8 9.9 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. En sådan beslutning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer - herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden - stemmer herfor. Medfører dispositionen, at skolens undervisningsvirksomhed må indskrænkes eller ophøre, kræves vedtagelse i overensstemmelse med bestemmelsen i 9 stk. 8. Nærværende vedtægts 9 stk. 9, tinglyses på samtlige de institutionen tilhørende ejendomme, idet tinglysningen sker som rådighedsindskrænkning og med respekt af de på tinglysningstidspunktet værende servitutter og panthæftelser. Påtaleberettiget i henhold til bestemmelsen er enkeltmedlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om udbuddet af studieretninger og valgfag i skolens gymnasieafdeling. Rektors beføjelser Som indehaver af eksamensretten har rektor over for bestyrelsen og undervisningsministeren eneansvaret for skolens pædagogiske ledelse, herunder undervisning og eksaminer Rektor ansætter og afskediger vikarer, timelærere og andet midlertidigt ansat personale. Bestyrelsen orienteres senest på næstkommende møde om sådanne personalemæssige dispositioner. For det fastansatte personales vedkommende forelægger rektor indstilling om ansættelse og afskedigelse for skolens bestyrelse. Rektor anviser og fordeler arbejdet blandt skolens lærere og øvrige ansatte, og træffer alle nødvendige dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift Rektor udarbejder skolens budget, der, efter at samarbejdsudvalget er blevet hørt, fremlægges for bestyrelsen til godkendelse forud for regnskabsårets start Løbende udgifter i forbindelse med skolens daglige drift, herunder lærerlønninger, udgifter til rengøring og mindre istandsættelser tegnes af rektor sammen med skolens regnskabsfører indenfor de af bestyrelsen fastsatte regningslinier Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at rektor i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes 8 stk. 2 og 8 stk. 8, er tillige gældende for rektor. 8

9 Regnskab, budget og kapitalforhold Skolens regnskabsår er kalenderåret Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. Med revisors påtegning forelægges regnskabet for bestyrelsen til godkendelse, hvilket skal ske inden 31. marts. Regnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer, der samtidig skal afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Herudover underskrives regnskabet af rektor Skolens drift dækkes gennem offentlige tilskud, ved egendækning, f.eks. skolepenge fra eleverne, efter gymnasie- og hf-loven samt lov om friskoler og private grundskoler m.v. og ved bidrag fra andre. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gymnasieloven og lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over Forældre til elever, elever, der er myndige, og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden stemmer herfor. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt m.v. i forvaltningslovens kapitel 8, kan dog ikke videregives. Ophør Bestyrelsen kan træffe beslutning om nedlæggelse af skolen under iagttagelse af reglerne i vedtægternes 9 stk. 8. Såfremt forholdene umuliggør skolens fortsatte virke eller såfremt skolen ophører med at drive skole i overensstemmelse med vedtægternes 2, skal den nedlægges. Bestyrelsen har dog pligt til, inden ophør besluttes, at forsøge skolevirksomheden fortsat, eventuelt kun grundskolen eller gymnasieskolen Efter at der er truffet beslutning om skolens opløsning eller ophør, har bestyrelsen ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med disse vedtægter. Bestyrelsen skal således fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med disse vedtægter 9

10 Det påhviler bestyrelsen umiddelbart efter at beslutning er truffet at orientere forældrene til skolens elever om beslutningen om skolens opløsning eller ophør og om grundlaget herfor, ligesom det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de amtsråd, i hvis amtskommune eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Undervisningsministeriet skal ligeledes orienteres af bestyrelsen, såfremt skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles Eventuelle overskydende midler skal efter bestyrelsens bestemmelse og med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem gymnasieloven, hf-loven eller lov om friskoler og private grundskoler m.v., i det omfang dette ikke vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af Grundlovens 73, i hvilket tilfælde der ikke sker indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Overgangsbestemmelser Nærværende vedtægt træder i kraft på datoen for Undervisningsministeriets godkendelse De nuværende medlemmer af bestyrelsen, jfr. vedtægter af 26. marts 1987, fortsætter som medlemmer af den nye bestyrelse indtil udgangen af deres valgperiode o o 0 o o Således vedtaget af Johannesskolens bestyrelse på møderne den 12. maj 2005 og den 18. maj Ovenstående vedtægter godkendes herved. Johannesskolens bestyrelsen: Divisionsdirektør Karsten Vest Nielsen, formand Bestyrelsesformand Stægers Allé Frederiksberg Direktør Troels Jørgensen Næstformand Gustav Johannsens Vej Frederiksberg Sognepræst Kirsten Abildtrup Blegdamsvej 10, 2tv 2200 København N. Kommunikationskonsulent Signe Christensen Hyltebjerg Allé Vanløse Direktør Mogens Friis Egeskellet Frederiksberg Kaptajn Kim Guldberg C.F.Richs Vej 90, sth 2000 Frederiksberg Advokat Jens Hjortskov Hoffmeyersvej Frederiksberg 10

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Det frie

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS. 1 Skolens navn er Den selvejende institution Privatskolen Als. Skolen er oprettet i 1988. Stk.2.

Læs mere

Vedtægter for. Institutionen. N. Zahles Skole

Vedtægter for. Institutionen. N. Zahles Skole Vedtægter for Institutionen N. Zahles Skole 1 1. Indledning Stk.1. Institutionens navn er "N. Zahles Skole". Institutionens adresse er Nørre Voldgade 5-7 og Linnésgade 6-10 og dens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Norberts skole. Skolen er oprettet i 1905 af

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Mariæ Skole. Skolen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS)

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS) V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS) I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Sønderborg

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION DIA PRIVATSKOLE Hjemsted og formål 1 DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans Gade 25, 2200 København N. CVR-nummer

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Næstved F ri Skole

Vedtægter for Næstved F ri Skole Side 1 af 9 1 Vedtægter for Næstved F ri Skole Havrebjergvej 3, Rislev, 4700 Næstved www.naestved-fri-skole.dk Vedtaget 29. marts 2008 Og den 14. april 2008. Indhold 1 H jemsted s. 2 2 Formål s. 2 3 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE, ÅRHUS Februar 2011/ved bestyrelsen. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Institutionens navn er ELISE SMITHS SKOLE. Skolen er en selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle.

Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Vedtægter for den selvejende institution. Faarevejle Fri- og Efterskole, Parkvænget 2, 4540 Fårevejle. Hjemsted og formål 1 Faarevejle Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.. Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Stk. 2. I henhold til lovgivningen om frie kostskoler og om frie grundskoler drives efterskole og fri grundskole.

Stk. 2. I henhold til lovgivningen om frie kostskoler og om frie grundskoler drives efterskole og fri grundskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skoler er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. Tølløse Privat- og Efterskole,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtaget på generalforsamling 30. april 2014 Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 27. maj 2014 Vedtægter for den selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk 1. Kongeådalens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole Side 1 af 12 Dato 13-07-2009 Vedtægter for den selvejende institution Skovbo Efterskole Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Uddybning af værdigrundlag Retningslinier for valg til bestyrelsen Retningslinier

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård.

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. 1. Hjemsted og formål stk. 1. Efterskolen Østergård er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001

Vedtægter for den selvejende institution. SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 Vedtægter for den selvejende institution SÆDDING EFTERSKOLE Luthersk Missionsforenings Efterskole 2001 1 Hjemsted og formål Stk. 1. Sædding Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole

Vedtægter. for. den selvejende undervisningsinstitution. Frøslevlejrens Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Frøslevlejrens Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøslevlejrens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE 1 VEDTÆGTER for den selvejende institution HADSTEN HØJSKOLE 2009 1. HJEMSTED, FORMÅL og VÆRDIGRUNDLAG Stk. 1. Hadsten Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF

Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Vedtægt for Middelfart Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Middelfart Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Middelfart kommune,

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium.

Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Vedtægt for Ringkjøbing Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere