Vedtægter for Johannesskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Johannesskolen"

Transkript

1 Vedtægter for Johannesskolen Navn, adresse, hjemsted og status Institutionens navn er Johannesskolen, CVR-nr Skolens adresse er Troels-Lunds Vej 15, 2000 Frederiksberg. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 1.3 Johannesskolen er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution. 1.4 Dens værneting er Frederiksberg Ret. Formål og målsætning Johannesskolen er en privat skole, der formidler undervisning på et højt fagligt niveau. Skolen er en helhedsskole, der tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 3.g. Skolen er oprettet af en forældrekreds på et folkekirkeligt grundlag i Skolen bygger på et kristent livs- og menneskesyn og ser det som sit mål at fremme respekten og tolerancen for det enkelte menneske. 2.2 Skolen har som formål at understøtte og udbygge den enkelte elevs faglige og personlige udvikling og forberede den enkelte til videre uddannelse. Skolen søger i sin virksomhed/sit daglige arbejde at udvikle elevernes demokratiske forståelse og evne til at deltage i demokratiske beslutningsprocesser. Skolen ønsker at udvikle elevernes internationale forståelse og skærpe deres sans for egne og andre kulturers værdier. 2.3 Skolens mål er at skabe de bedste rammer for uddannelse og dannelse gennem et forpligtende og ansvarsbevidst samarbejde mellem lærere, elever og forældre. Johannesskolen ønsker i videst muligt omfang at udnytte den frie skoles muligheder. Skolens ledelse og forældreorganisation Skolen ledelse varetages af bestyrelsen og rektor. 3.2 Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for skolens økonomi, virksomhed og drift, herunder at forvaltningen af statslige tilskud er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser i lovgivningen og skolens vedtægter. 1

2 3.3 Rektor er skolens daglige leder og er ansvarlig for skolens virksomhed over for bestyrelsen, ligesom rektor har det pædagogiske eneansvar for skolens undervisning og eksaminer over for undervisningsministeren. 3.4 Til skolen hører et forældrerepræsentantskab. Forældrerepræsentantskabets formål er at medvirke til det bedst mulige samarbejde mellem skolen, dens ansatte, elever og forældrekredsen. Forældrerepræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af skolens klasser. 3.5 Skolens forældrekreds består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens 38. Bestyrelsens sammensætning Skolens bestyrelse består af 11 medlemmer. 3 medlemmer vælges af og blandt forældrekredsen, 2 medlemmer vælges af og blandt skolens ansatte, og 5 medlemmer udpeges af bestyrelsen. Skolens gymnasieelevråd udpeger 1 repræsentant til bestyrelsen. 4.2 Ethvert bestyrelsesmedlem skal respektere skolens formålsparagraf. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jfr. lov om ligestilling af mænd og kvinder. Mindst et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Ingen bestyrelsesmedlemmer er ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget de pågældende. 4.3 For at have sæde i Johannesskolens bestyrelse skal alle medlemmer opfylde følgende betingelser: 1) ikke være umyndig eller ude af rådighed over sit bo, 2) ikke være ansat i en ledende stilling ved skolen, 3) ikke være personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, 4) ikke være medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen, 5) ikke være advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jfr. nr. 3, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jfr. nr. 4, 6) ikke være ansatte i ledende stillinger hos personer, jfr. nr. 3 eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jfr. nr. 4, 7) ikke være medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform. 8) for bestyrelsens medlemmer gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v., ligesom bestyrelsens medlemmer skal opfylde de til enhver tid gældende krav i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder nr. 3-6 ikke anvendelse. 2

3 4.4 Bestyrelsens medlemmer er ulønnede. Dog kan der efter bestyrelsens indstilling og med Undervisningsministeriets godkendelse tillægges bestyrelsens medlemmer vederlag for udført arbejde, der ikke med rimelighed kan anses for omfattet af hvervet som medlem af bestyrelsen. 4.5 Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for deres virke som bestyrelsesmedlemmer. 4.6 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld medlemmer af bestyrelsen udpeges af bestyrelsen for en periode af fire år efter følgende retningslinjer: 1) Biskoppen over Københavns Stift indstiller en præst i Den danske Folkekirke med kendskab til skoleforhold. 2) En person, der har bestået juridisk embedseksamen, og som kan tilføre bestyrelsen juridisk sagkundskab fra sit erhverv som advokat, dommer, embedsmand eller tilsvarende beskæftigelse. 3) En person, der kan tilføre bestyrelsen økonomisk sagkundskab. 4) En person, med afgangseksamen fra og eventuelt med tilknytning til en højere læreanstalt. 5) En person, der efter bestyrelsens eget valg, kan tilføre bestyrelsen anden sagkundskab, som skolen har behov for repræsentanter samt 2 suppleanter vælges blandt og af forældrekredsen for et tidsrum af 2 år. To repræsentanter samt en suppleant vælges af og blandt en valggruppe bestående af forældre til elever ved grundskoleafdelingen. En repræsentant samt en suppleant vælges af og blandt en valggruppe bestående af forældre til elever ved gymnasieafdelingen. Alle, der har forældremyndighed over elever, der er indskrevet på skolen på tidspunktet for valgets afholdelse, kan stemme ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over en elev i skolen. Ansatte på skolen, der samtidig er forældre til elever på skolen, har stemmeret på lige fod med andre forældre til elever på skolen, men ansatte på skolen kan ikke vælges til bestyrelsen som forældrerepræsentanter. Ved valg af forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse opstilles kandidater på kandidatlister, der skal være skolens kontor i hænde senest 3 uger forud for valgets afholdelse. Såfremt der ved udløbet af fristen for opstilling af kandidater er indleveret kandidatlister med flere eller færre kandidater end der skal vælges, afholdes valgmøde i henhold til reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. 3

4 Såfremt antallet af opstillede kandidater svarer til antallet af kandidater, der skal vælges, betragtes de opstillede kandidater som valgt og der afholdes ikke valgmøde. Valg af forældrerepræsentanter til skolens bestyrelse følger i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v repræsentanter og 2 suppleanter vælges blandt og af skolens medarbejdere for en periode af 2 år. Stemmeberettigede er alle ansatte på skolen med undtagelse af skolens rektor. 5.4 Elevrådet ved gymnasiet udpeger en elevrepræsentant til bestyrelsen for et tidsrum af 1 år ad gangen. Valget finder sted umiddelbart efter skoleårets start. Elevrepræsentanten har ikke stemmeret og kan ikke overvære den del af drøftelserne i bestyrelsen, der angår sager vedrørende enkelte elever eller ansatte. 5.5 Til alle bestyrelsesposter kan genvalg og genudpegning finde sted, så længe vedkommende er villig til at forsætte sit hverv som bestyrelsesmedlem og opfylder betingelserne herfor Intet bestyrelsesmedlem kan afsættes i valgperioden, jfr. dog Et bestyrelsesmedlem, der ikke længere opfylder betingelserne for valg, udpegning eller medlemskab af bestyrelsen, skal straks udtræde af bestyrelsen. 6.3 Ethvert medlem af bestyrelsen kan med 3 måneders varsel til den første i en måned frasige sig hvervet. 6.4 Hvis et udpeget medlem af bestyrelsen frasiger sig hvervet eller ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt til eller være medlem af bestyrelsen, skal bestyrelsens formand foranstalte, at et nyt medlem udpeges i overensstemmelse med retningslinjerne ovenfor. 6.5 Hvis en forældrerepræsentant frasiger sig hvervet eller ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt til eller være medlem af bestyrelsen, indtræder valggruppens suppleant i bestyrelsen frem til udløbet af den oprindelige repræsentants valgperiode. Opfylder suppleanten ikke længere betingelserne for at blive valgt til eller være medlem af bestyrelsen indkalder skolens bestyrelse inden 4 uger til nyvalg af forældrerepræsentant og suppleant til bestyrelsen. Fristen på 4 uger kan fraviges i forbindelse med skolernes sommerferie. 6.6 Såfremt et bestyrelsesmedlem, der er valgt af forældrekredsen i en valggruppe, ikke længere har børn i den pågældende valggruppe eller vedkommende bestyrelsesmedlem frakendes forældremyndigheden, skal vedkommende nedlægge sit hverv. Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem har dog ret til at forblive i bestyrelsen, hvis barnet i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. 6.7 Hvis en medarbejderrepræsentant frasiger sig hvervet eller ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt til bestyrelsen, indtræder 1. suppleanten, subsidiært 2. 4

5 suppleanten i bestyrelsen frem til udløbet af den oprindelige repræsentants valgperiode. Opfylder ingen af suppleanterne betingelserne for valg til bestyrelsen indkaldes til nyvalg. 7.1 Hvis forældre i en valggruppe med stemmeret for mindst 50 elever begærer nyvalg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen afholdt inden valgperioden er udløbet, skal alle forældre til elever i valggruppen inden 4 uger efter, at underskriftslisten er afleveret til formanden for bestyrelsen, ved bestyrelsens foranstaltning indkaldes til ekstraordinært valgmøde. Fristen på 4 uger kan fraviges i forbindelse med skolernes sommerferie Dagsordenen for valgmødet skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse af bestyrelsesmedlemmer og nyvalg sker ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Bestyrelsens konstituering, møder m.v Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand af bestyrelsens midte. Valgperioden er 1 år. Bestyrelsesformanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Ved formandens forfald varetages hvervet som formand af næstformanden. Forretningsudvalg kan ikke nedsættes. 8.2 Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet er gældende for bestyrelsens medlemmer. I øvrigt træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Et medlem har pligt til selv at underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen, der føres over bestyrelsens beslutninger. 8.3 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen skal holde møder så ofte det er nødvendigt - dog mindst 4 gange i hvert regnskabsår. Det tilsigtes af disse møder afholdes henholdsvis primo september, medio november, i februar og primo maj. Formanden skal dog indkalde til møde på begæring af næstformanden, eller når mindst 2 medlemmer forlanger det. Begæring om møde fremsættes skriftligt over for formanden med angivelse af mødets dagsorden. I særligt begrundede situationer kan rektor anmode formanden om at indkalde til bestyrelsesmøde. 5

6 8.4 Formanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 14 dages varsel, og senest 8 dage før udsendes en dagsorden med nødvendige bilag. Indkaldelsesvarslet kan dog undtagelsesvis forkortes under forudsætning af enstemmighed. 8.5 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed med mindre andet fremgår af disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt personligt frem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. 8.6 Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol. Protokollen underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols Skolens rektor har ret til at deltage i bestyrelsens møder med mindre bestyrelsen i det konkrete tilfælde beslutter, at rektor ikke kan deltage i mødet eller dele heraf. Skolens regnskabsfører samt repræsentanter for skolens ansatte, skolens revisor eller anden sagkyndig bistand kan efter bestyrelsens ønske overvære bestyrelsesmøderne eller udvalgte punkter. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes 8 stk. 2 og 8 stk. 8, er tillige gældende for skolens ansatte. 8.8 Der påhviler enhver deltager i bestyrelsens møder tavshedspligt med hensyn til, hvad han har erfaret: 1) Om enkeltpersoners personlige og/eller økonomiske forhold. 2) Om forhold vedrørende skolens økonomiske forhold, herunder vedrørende drifts- og anlægsdispositioner for så vidt det er af økonomisk betydning for skolen, at tavshedspligt iagttages, samt 3) om forhold, hvor hemmeligholdelse efter forholdets sande karakter er besluttet ved bestyrelsens beslutning, og i øvrigt i det omfang dette følger af forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt m.v. Bestyrelsens beføjelser og opgaver Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen jf. 3 stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. 9.2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrene til eleverne i grundskolen vælger den eller de tilsynsførende med skolens almindelige virksomhed og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn. 6

7 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrene til eleverne i grundskolen indkaldes til et møde, hvor forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende, jfr. bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. Alle, der har forældremyndighed over elever, der er indskrevet i grundskoleafdelingen på tidspunktet for valgets afholdelse, kan stemme ved valg af tilsynsførende. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over en elev i skolen. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes 8 stk. 2 og 8 stk. 8, er tillige gældende for tilsynsførende. 9.3 Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens forældrekreds indkaldes til møder, hvor forældrekredsen kan foretage valg til skolens bestyrelse, jfr. 5, stk Bestyrelsen godkender det af skolens ledelse udarbejdede årsbudget. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om skolepengenes størrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Årsregnskabet gennemgås og godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder i tillæg til årsregnskabet en skriftlig beretning om skolens drift. 9.5 Skolen tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jfr. dog vedtægternes 10, stk. 4 og Bestyrelsen ansætter med Undervisningsministeriets godkendelse skolens rektor og afskediger denne. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra rektor alt fastansat personale i øvrigt. 9.7 Bestyrelsen træffer beslutning om udvidelse af skolens undervisningsområde til at omfatte yderligere skoleafsnit. 9.8 Bestyrelsen træffer med Undervisningsministeriets godkendelse beslutning om ændring af nærværende vedtægter. En sådan beslutning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer - herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden i 2 på hinanden følgende møder stemmer herfor. Møderne skal afholdes med ordinært varsel, og med mindst 1 måneds mellemrum, og hvori vedtægtsændringer har været på dagsordenen. Forslag til vedtægtsændringer forelægges skolens samarbejdsudvalg samt skolens forældrerepræsentantskab til udtalelse inden Undervisningsministeriets godkendelse indhentes. 7

8 9.9 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. En sådan beslutning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer - herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden - stemmer herfor. Medfører dispositionen, at skolens undervisningsvirksomhed må indskrænkes eller ophøre, kræves vedtagelse i overensstemmelse med bestemmelsen i 9 stk. 8. Nærværende vedtægts 9 stk. 9, tinglyses på samtlige de institutionen tilhørende ejendomme, idet tinglysningen sker som rådighedsindskrænkning og med respekt af de på tinglysningstidspunktet værende servitutter og panthæftelser. Påtaleberettiget i henhold til bestemmelsen er enkeltmedlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen træffer efter indstilling fra rektor beslutning om udbuddet af studieretninger og valgfag i skolens gymnasieafdeling. Rektors beføjelser Som indehaver af eksamensretten har rektor over for bestyrelsen og undervisningsministeren eneansvaret for skolens pædagogiske ledelse, herunder undervisning og eksaminer Rektor ansætter og afskediger vikarer, timelærere og andet midlertidigt ansat personale. Bestyrelsen orienteres senest på næstkommende møde om sådanne personalemæssige dispositioner. For det fastansatte personales vedkommende forelægger rektor indstilling om ansættelse og afskedigelse for skolens bestyrelse. Rektor anviser og fordeler arbejdet blandt skolens lærere og øvrige ansatte, og træffer alle nødvendige dispositioner i forbindelse med skolens daglige drift Rektor udarbejder skolens budget, der, efter at samarbejdsudvalget er blevet hørt, fremlægges for bestyrelsen til godkendelse forud for regnskabsårets start Løbende udgifter i forbindelse med skolens daglige drift, herunder lærerlønninger, udgifter til rengøring og mindre istandsættelser tegnes af rektor sammen med skolens regnskabsfører indenfor de af bestyrelsen fastsatte regningslinier Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at rektor i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. samt vedtægternes 8 stk. 2 og 8 stk. 8, er tillige gældende for rektor. 8

9 Regnskab, budget og kapitalforhold Skolens regnskabsår er kalenderåret Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. Med revisors påtegning forelægges regnskabet for bestyrelsen til godkendelse, hvilket skal ske inden 31. marts. Regnskabet underskrives af bestyrelsens medlemmer, der samtidig skal afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Herudover underskrives regnskabet af rektor Skolens drift dækkes gennem offentlige tilskud, ved egendækning, f.eks. skolepenge fra eleverne, efter gymnasie- og hf-loven samt lov om friskoler og private grundskoler m.v. og ved bidrag fra andre. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode, og et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i gymnasieloven og lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over Forældre til elever, elever, der er myndige, og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre såfremt mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden stemmer herfor. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt m.v. i forvaltningslovens kapitel 8, kan dog ikke videregives. Ophør Bestyrelsen kan træffe beslutning om nedlæggelse af skolen under iagttagelse af reglerne i vedtægternes 9 stk. 8. Såfremt forholdene umuliggør skolens fortsatte virke eller såfremt skolen ophører med at drive skole i overensstemmelse med vedtægternes 2, skal den nedlægges. Bestyrelsen har dog pligt til, inden ophør besluttes, at forsøge skolevirksomheden fortsat, eventuelt kun grundskolen eller gymnasieskolen Efter at der er truffet beslutning om skolens opløsning eller ophør, har bestyrelsen ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med disse vedtægter. Bestyrelsen skal således fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med disse vedtægter 9

10 Det påhviler bestyrelsen umiddelbart efter at beslutning er truffet at orientere forældrene til skolens elever om beslutningen om skolens opløsning eller ophør og om grundlaget herfor, ligesom det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de amtsråd, i hvis amtskommune eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Undervisningsministeriet skal ligeledes orienteres af bestyrelsen, såfremt skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles Eventuelle overskydende midler skal efter bestyrelsens bestemmelse og med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem gymnasieloven, hf-loven eller lov om friskoler og private grundskoler m.v., i det omfang dette ikke vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af Grundlovens 73, i hvilket tilfælde der ikke sker indskrænkninger i disse bestående rettigheder. Overgangsbestemmelser Nærværende vedtægt træder i kraft på datoen for Undervisningsministeriets godkendelse De nuværende medlemmer af bestyrelsen, jfr. vedtægter af 26. marts 1987, fortsætter som medlemmer af den nye bestyrelse indtil udgangen af deres valgperiode o o 0 o o Således vedtaget af Johannesskolens bestyrelse på møderne den 12. maj 2005 og den 18. maj Ovenstående vedtægter godkendes herved. Johannesskolens bestyrelsen: Divisionsdirektør Karsten Vest Nielsen, formand Bestyrelsesformand Stægers Allé Frederiksberg Direktør Troels Jørgensen Næstformand Gustav Johannsens Vej Frederiksberg Sognepræst Kirsten Abildtrup Blegdamsvej 10, 2tv 2200 København N. Kommunikationskonsulent Signe Christensen Hyltebjerg Allé Vanløse Direktør Mogens Friis Egeskellet Frederiksberg Kaptajn Kim Guldberg C.F.Richs Vej 90, sth 2000 Frederiksberg Advokat Jens Hjortskov Hoffmeyersvej Frederiksberg 10

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status:

Vedtægter. for. Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV. ---oo0oo--- Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Vedtægter for Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV ---oo0oo--- 1. Skolens navn, adresse, hjemsted og status: Skolens navn er Den Selvejende Institution Privatskolen Nakskov. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Side 1 af 7 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er "Roskilde private Realskole". Stk. 2. Skolens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole

Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole Vedtægter for den selvejende institution Slagelse Privatskole Norgesvej 14, 4200 Slagelse - www.slps.dk - info@slps.dk - +45 60 73 10 10 / +45 60 73 10 11 I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole.

Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole. Vedtægt for den selvejende institution Høng Privatskole. I. Hjemsted 1 Stk. 1. Høng Privatskole er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR nr. 57157313 Skolen

Læs mere

Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE

Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE 1 Vedtægter for den fri grundskole DEN ALTERNATIVE SKOLE 1. Hjemsted og oprettelse. Den alternative Skole er en selvejende og uafhængig grundskole i henhold til lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole

Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole Vedtægter for Ølgod Kristne Friskole 1 Hjemsted Ølgod Kristne Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution som har hjemsted i Varde Kommune. Adresse: Skolen er startet af en gruppe kristne

Læs mere

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871.

Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Klostermarksskolen. Skolen er oprettet i år 1871. 1. Stk. 2. Skolens hjemsted er Aalborg kommune. Skolen driver virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE Vedtægter for den selvejende institution GLADSAXE PRIVATSKOLE 1 Skolens navn, adresse, hjemsted og status. Stk. 1 Skolens navn er Gladsaxe Privatskole, oprettet d. 15.08.1956, med status som selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for den selvejende institution. Haderslev Realskole 1

Vedtægter. Vedtægter for den selvejende institution. Haderslev Realskole 1 Vedtægter Vedtægter for den selvejende institution Haderslev Realskole 1 Haderslev Realskole, der begyndte sin virksomhed i 1944, er fra d. 1. januar 1991 en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Knuds Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Knuds Skole. Den første katolske skole i Fredericia

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N D E T F R I E G Y M N A S I U M I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Det frie

Læs mere

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619.

Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. Vedtægter For den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Århus CVR-nummer 45942619. 1. Skolens navn, hjemsted og status Rudolf Steiner-Skolen i Århus, Strandvejen 102, 8000 Århus C er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLDING REALSKOLE

VEDTÆGTER FOR KOLDING REALSKOLE J.nr. 241862-SRA VEDTÆGTER FOR KOLDING REALSKOLE CVR-nr. 82 96 81 13 Hjemsted og formål l Kolding Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Kolding kommune, grundlagt i 1890. Skolen har adresse

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004

Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter-april-2004 rev8.doc 15-11-2004 Vedtægter for Sahl Friskole Vedtægter for den selvejende institution Sahl Friskole Hjemsted og formål 1 Sahl Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Sahl by i Bjerringbro

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1. Hjemsted. Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. 2.

VEDTÆGTER FOR. 1. Hjemsted. Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. 2. VEDTÆGTER FOR HOLBÆK LILLESKOLE 1. Hjemsted Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. Skolens adresse: Stenhusvej 22 A, 4300 Holbæk CVR nr.: 65

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE.

V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE. V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NØRRE AABY REALSKOLE. 1. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Nørre Aaby Realskole. Skolen er oprettet den

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Kristne Gymnasium

Vedtægter for Hovedstadens Kristne Gymnasium Hovedstadens Kristne Gymnasium Engstien 2A 2791 Dragør Vedtægter for Hovedstadens Kristne Gymnasium 1. Hjemsted og formål Hovedstadens Kristne Gymnasium CVR-nr.??? er en selvejende uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIK BARFODS SKOLE 1 I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er: Den selvejende uddannelsesinstitution FREDERIK BARFODS SKOLE. Skolen er

Læs mere

Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Nikolaj Skole. Skolen er oprettet i år 1905.

Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Nikolaj Skole. Skolen er oprettet i år 1905. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sankt Nikolaj Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sankt Nikolaj Skole. Skolen er oprettet i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Hulvej Skole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ny Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brenderup og Omegns Realskole

Vedtægter for den selvejende institution Brenderup og Omegns Realskole Vedtægter for den selvejende institution Brenderup og Omegns Realskole Hjemsted og formål 1 Stk 1: Brenderup og Omegns Realskole, Skolevej 26, 5464 Brenderup, er en selvejende uafhængig institution med

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS. 1 Skolens navn er Den selvejende institution Privatskolen Als. Skolen er oprettet i 1988. Stk.2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Esbjerg International School. Esbjerg

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf. 1. 2. Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende

Læs mere

Vedtægter for Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg (oktober 2008) Side 1 af 5

Vedtægter for Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg (oktober 2008) Side 1 af 5 Vedtægter for den selvejende institution Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg. 1. Skolens navn, hjemsted og status 1. Rudolf Steiner-Skolen i Skanderborg, Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby.

Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. Vedtægter for Den Selvejende Institution Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. 1 Skolens navn er Solsideskolen, Privatskolen i Nørresundby. Skolen er oprettet i år 1902. Stk. 2 Skolens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Institutionen. N. Zahles Skole

Vedtægter for. Institutionen. N. Zahles Skole Vedtægter for Institutionen N. Zahles Skole 1 1. Indledning Stk.1. Institutionens navn er "N. Zahles Skole". Institutionens adresse er Nørre Voldgade 5-7 og Linnésgade 6-10 og dens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution SVENSTRUP FRISKOLE Hjemsted og formål 1 SVENSTRUP FRISKOLE er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i SØNDERBORG kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole

Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole Vedtægter for den selvejende institution Sct. Norberts Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Norberts skole. Skolen er oprettet i 1905 af

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for den frie grundskole

Vedtægter for den frie grundskole Vedtægter for den frie grundskole Reventlow Lille Skole 1 Hjemsted Reventlow Lille Skole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Lolland kommune. Skolens adresse: Torebyvej, 4920 Søllested.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N S A N K T A N S G A R S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS - 2 - Skolens navn er Den selvejende institution Sankt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Tybjerg Privatskole

VEDTÆGTER FOR. Tybjerg Privatskole VEDTÆGTER FOR Tybjerg Privatskole Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 14.04.2011 Godkendt af Undervisningsministeriet 06.06.2011 Ændret på ordinær generalforsamling 16.03.2016 I. SKOLENS NAVN,

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs. CVR-nummer

Vedtægter for den selvejende institution Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs. CVR-nummer Vedtægter for den selvejende institution Høve Friskole, Veddingevej 4, 4550 Asnæs. CVR-nummer 32 83 88 12. Hjemsted og formål 1 Høve Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Sct. Joseph Skole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er "Den selvejende institution Sct. Joseph Skole". Skolen er oprettet den 1. september

Læs mere

Vedtægter for Den selvejede Institution Mariagerfjord Idrætsskole

Vedtægter for Den selvejede Institution Mariagerfjord Idrætsskole Vedtægter for Den selvejede Institution Mariagerfjord Idrætsskole I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Mariagerfjord Idrætsskole. Skolen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder VEDTÆGTER For HØJSKOLEN MØN levende ord og levende billeder 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 27. januar

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914

Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914 Vedtægter for den selvejende institution Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse. CVR-nummer66912914 Hjemsted og formål 1 Landsgrav Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N SCT. MARIÆ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Sct. Mariæ Skole. Skolen

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Odense Privatskole. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Odense Privatskole. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Odense Privatskole Hjemsted og formål 1 Odense Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Odense Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Lerpytter Friskole & Børnehave

Vedtægter for den selvejende institution Lerpytter Friskole & Børnehave Vedtægter for den selvejende institution Lerpytter Friskole & Børnehave 1 HJEMSTED Lerpytter Friskole & Børnehave er en selvejende uafhængig, uddannelsesinstitution med hjemsted på Lerpyttervej 25, 7700

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans

DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION DIA PRIVATSKOLE Hjemsted og formål 1 DIA Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Skt. Hans Gade 25, 2200 København N. CVR-nummer

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Vestermose Natur- og idrætsfriskole Hjemsted og formål 1 Vestermose Natur- og idrætsfriskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen )

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen ) 24. april 2015 58649-012 FD//bkn VEDTÆGTER for den selvejende institution Aarhus Academy for Global Education CVR-nr. 33 63 38 58 ( Skolen ) Advokat Flemming Dahl Sønder Allé 9, DK-8000 Århus C, Tlf. +45

Læs mere

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Guldbæk Friskole. Hjemsted og formål 1 Guldbæk Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Rebild Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED HJEMSTED OG FORMÅL 1 Thisted Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Thisted

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen )

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. den selvejende institution. Aarhus Academy for Global Education CVR-nr ( Skolen ) 58649-002 MIR/SFO ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for den selvejende institution Aarhus Academy for Global Education CVR-nr. 33 63 38 58 ( Skolen ) Advokat Michael Rehling Sønder Allé 9, DK-8000 Århus

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Odder lille Friskole

Vedtægter for den selvejende institution. Odder lille Friskole Vedtægter for den selvejende institution Odder lille Friskole September 2007 Hjemsted og formål Odder lille Friskole, Randlevvej 4, 8300 Odder er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sportsefterskolen Sjælsølund 1. Hjemsted og formål Sportsefterskolen Sjælsølund er en uafhængig og Selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS)

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS) V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Sønderborg International School (SIS) I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS Skolens navn er Den selvejende institution Sønderborg

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Hjemsted og formål. Skolens drift. Forældrekreds og skolekreds

Hjemsted og formål. Skolens drift. Forældrekreds og skolekreds Hjemsted og formål 1 Studsgård Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Herning kommune. Skolen er oprettet den 22. maj 2000. Skolens adresse er Momhøjvej 36 c, 7400

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

Vedtægter for Næstved F ri Skole

Vedtægter for Næstved F ri Skole Side 1 af 9 1 Vedtægter for Næstved F ri Skole Havrebjergvej 3, Rislev, 4700 Næstved www.naestved-fri-skole.dk Vedtaget 29. marts 2008 Og den 14. april 2008. Indhold 1 H jemsted s. 2 2 Formål s. 2 3 Bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I 1. Hjemsted og formål Stk. 1. New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Haslev Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Bøgballe Friskole, Fælledvej 24, 7171 Uldum

Vedtægter for den selvejende institution Bøgballe Friskole, Fælledvej 24, 7171 Uldum Vedtægter for den selvejende institution Bøgballe Friskole, Fælledvej 24, 7171 Uldum Hjemsted og formål 1 Bøgballe Friskole" er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Hedensted

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse om vedtægter for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) BEK nr 1043 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C.

Vedtægter for den selvejende institution Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Vedtægter for den selvejende institution Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. CVR-nummer: 28 58 63 88 INDHOLD: Hjemsted og formål Skolens drift Forældrekreds og skolekreds Tilsyn Generalforsamling

Læs mere

Efterskolen for Scenekunst

Efterskolen for Scenekunst Vedtægter for Efterskolen for Scenekunst 1. Navn, Hjemsted, formål og værdigrundlag Efterskolen for Scenekunst er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 1. August

Læs mere

VEDTÆGTER for Halsnæs Lilleskole

VEDTÆGTER for Halsnæs Lilleskole Side 1 af 9 VEDTÆGTER for Halsnæs Lilleskole 1. Hjemsted og adresse mv. Halsnæs Lilleskole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution, oprettet den 8. november 2000. - Halsnæs Lilleskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro CVR-nummer: 27736890 Hjemsted og formål 1.Mammen Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C V E D T Æ G T E R FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION N. KOCHS SKOLE Hjemsted og formål 1 N. Kochs Skole er en selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Århus Kommune. Skolen har CVR-nr: 36 62 26 28.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INTERSKOLEN

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INTERSKOLEN VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION INTERSKOLEN I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Interskolen. Skolen er oprettet den 15. april 1977. Stk. 2. Skolens hjemsted er Århus

Læs mere

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Ringsted Privatskole, Vibevej 13, 4100 Ringsted Hjemsted og formål 1 Ringsted Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN Vedtægter for - 2 - VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION BROVANDESKOLEN I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Den selvejende institution Brovandeskolen Lilleskolen i Skagen.

Læs mere