Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen"

Transkript

1 Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet som et led i samarbejdet mellem Skoleforvaltningen og Socialforvaltningen i Aalborg Kommune August 1999 Revideret januar 2003

2 Forord Første bekymring for barnet Underretninger og udtalelser Tværfagligt samarbejde Lovgrundlag Distriktskontorerne i Social- og Sundhedsforvaltningen Forord Med denne pjece ønsker Social- og Sundhedsforvaltningen at styrke det nødvendige samarbejde mellem distriktskontorerne, skolerne og DUS erne, så vi sammen skaber de bedst mulige opvækstvilkår for de børn og unge, der har et særligt behov for støtte. Det er vigtigt at kende tegnene på fejludvikling og mistrivsel og at tage ansvaret for, at forholdene undersøges nærmere ved, at der indhentes nødvendig faglig ekspertise fra andre faggrupper. Det tværfaglige samarbejde betyder, at vi sammen kan skaffe den nødvendige viden om barnet eller den unge og familien. På den måde kan vi sikre en sammenhængende og målrettet indsats. Gennem samarbejde kan støtten gives tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos et barn eller en ung så vidt muligt kan afhjælpes i eget miljø og så vidt muligt i samarbejde med familien. Pjecen er tænkt som et redskab til pædagoger, lærere, ledere og andre i skole- og DUS-verdenen. Heri er de informationer beskrevet, der er vigtige for Social- og Sundhedsforvaltningen at få om et barn eller en ung - både, når forvaltningen selv anmoder om en udtalelse, og når forvaltningen skal underrettes. Når Socialforvaltningen indhenter en udtalelse indhentes den enten som led i en konkret undersøgelse af et barns eller en ungs forhold - eller som led i at følge op på iværksat hjælp. Man skal selv underrette Socialforvaltningen hvis man får kendskab til forhold, der får en til at formode, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Vær opmærksom på, at underretningspligten altid tilsidesætter tavshedspligten. Sidst rettet af Marina Christensen den

3 Indhold Første bekymring for barnet Underretning og Udtalelser: Når der er pligt til uopfordret at underrette Social- og Sundhedsforvaltningen Akut underretning Når Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder om en udtalelse Tværfagligt samarbejde: Når oplysninger gives videre i det tværfaglige samarbejde Hvad må videregives til hvem regler for at videregive stærkt fortrolige oplysninger Lovgrundlag: Lov om social service om underretningspligt mv. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 8/

4 Forældrene skal inddrages tidligt Første bekymring for barnet Når den første bekymring for barnet opstår, enten fordi barnet ikke udvikler sig alderssvarende, eller fordi der er tegn og signaler på, at barnet mistrives, skal de første observationer følges op af mere systematiske iagttagelser. Det er vigtigt, at forældrene på et meget tidligt tidspunkt indrages i iagttagelserne og overvejelserne om barnets trivsel og udvikling. Spørg forældrene om deres egne iagttagelser og beskriv den adfærd for dem, som giver bekymringen, så forældrene inddrages i dialog og indsats omkring barnet. Hvis der fortsat viser sig at være grund til bekymring, skal det sammen med forældrene overvejes, hvilken hjælp der kan være brug for, og hvem der eventuelt skal kontaktes. Dialogen med forældrene er vigtig, både fordi forældrene har ret til at træffe afgørelser om barnets forhold og pligt til at drage omsorg for barnet. Orientering om mulighederne for hjælp Er det ikke muligt i tide at afhjælpe vanskelighederne, skal den unge eller forældrene så vidt muligt orienteres om hjælpemulighederne i lovgivningen og kommunens forpligtelse til at yde rådgivning og støtte, hvis barnet eller den unge har behov for dette. Overvejelser om underretning Det skal både tidligt i forløbet og efterfølgende overvejes, om barnets vanskeligheder er af en sådan art, at der er underretningspligt. Hvis forældrene ikke vil samarbejde, kan det for eksempel være nødvendigt tidligt i forløbet at foretage en underretning. Drøftelser i Trivselsgruppen Hvis der er en svag bekymring eller formodning - altså, hvis skolen/dus en er usikker og har brug for råd - kan bekymringen drøftes i Trivselsgruppen på skolen eller ved at henvende sig til Familiegruppen på Social- og Sundhedsforvaltningens distriktskontor. Er en af parterne bekymret, uden at der nødvendigvis er grundlag for at inddrage Socialforvaltningen eller PPR formelt, kan barnet drøftes anonymt i Trivselsgruppen. Der kan være tale om gensidig rådgivning/konsultation og forslag til videre handling. Drøftelse af bestemte, navngivne børn med psykiske og sociale vanskeligheder kan i Trivselsgruppen omfatte gensidig rådgivning, forslag til undersøgelser i forhold til barn/familie,

5 opgave og ansvarsfordeling, opfølgning på aftaler mv. Trivselsgruppen skal så også aftale at give forældrene tilbagemelding om de førte drøftelser, når forældrene ikke har deltaget i dem. Er forældrene ikke til stede under drøftelserne, skal der forinden indhentes samtykke fra forældrene af den, der ønsker barnet drøftet. (Ved forældrene forstås her og andre steder i pjecen: Forældremyndighedens indehavere). Underretningspligten er altid overordnet tavshedspligten og tilsidesætter derfor tavshedspligten i de situationer, hvor der er pligt til at underrette Social- og Sundhedsforvaltningen Underretninger og udtalelser Når der er pligt til uopfordret at underrette Social- og Sundhedsforvaltningen Akut underretning Når Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder om en udtalelse Når der er pligt til uopfordret at underrette Social- og Sundhedsforvaltningen Den generelle underretningspligt Servicelovens 36 Alle har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at børn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling af forældre eller andre opdragere - eller når børnene i øvrigt lever under forhold, der truer deres sundhed og udvikling. Skærpet underretningspligt Servicelovens 35 Offentligt ansatte og enkelte andre grupper, f.eks. privatpraktiserende læger, har pligt til at underrette Socialforvaltningen, hvis de gennem deres arbejde får kendskab til forhold for børn og unge under 18 år, der giver faglig formodning om, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte. Særlig støtte vil sige en nærmere undersøgelse, der (eventuelt) kan føre til at sætte hjælp i gang. Lovgrundlag i øvrigt Reglerne om underretningspligt hænger sammen med, at kommunen efter Servicelovens 5 skal yde rådgivning for at løse vanskeligheder i familien - til forældremyndighedsindehaveren eller andre, der sørger for et barn eller en ung.

6 Efter Servicelovens 38 skal kommunen sørge for, at barnets eller den unges forhold undersøges, hvis det må antages, at barnet eller den unge trænger til særlig støtte. Forældrene skal orienteres om underretningen Skolen/DUS en har pligt til at inddrage forældrene og orientere dem om indholdet af en underretning. En kopi af underretningen skal derfor afleveres til forældrene senest samtidig med, at den sendes til Social- og Sundhedsforvaltningens distriktskontor. Det skal fremgå af underretningen, hvordan forældrenes reaktion på underretningen har været. Forældrene bør orienteres om underretningen af den person, der har foretaget den faglige vurdering, og som typisk også har været den, der forud har drøftet problemerne med forældrene. Der kan udleveres en kopi af underretningen, når den gennemgås med forældrene. Underretningen skal sendes til distriktskontoret uanset, om forældrene er enige i indholdet. Af hensyn til barnet er det vigtigt at stå fast på den faglige vurdering, som er baggrund for underretningen. Hvis forældrene er uenige i underretningen, skal de gøres opmærksomme på, at de får mulighed for at kommentere indholdet over for Social- og Sundhedsforvaltningen. Hvad der skal stå i underretningen Hvad er grunden til bekymringen, og hvad går den ud på Undgå at vurdere - skriv i stedet, hvad du konkret så og hørte, mønstre over tid Hvad har skolen/dus en iværksat i forhold til barnet og i forhold til forældrene Evt. flere oplysninger om barnet som beskrevet i afsnittet "Når Social- og sundhedsforvaltningen anmoder om en udtalelse" Hvad er forældrenes reaktion på underretningen - se dog "Akut underretning" ved formodning om vold og seksuelle overgreb - side 8 Underskrift af den, der har bekymringen, så alle parter kan se, hvem der har givet oplysningerne Underskrift af den stedlige leder, f.eks. skoleleder eller DUS-leder, der hermed viser sin støtte til og enighed i underretningen Aflever kopi af underretningen til forældrene Send underretningen til Social- og Sundhedsforvaltningens distriktskontor Ved akut underretning aftales det med forvaltningen, hvordan forældrene skal orienteres. Se "Akut underretning"

7 Bemærk at der i sager om vold mod børn eller seksuel misbrug eller mistanke om samme skal ske politianmeldelse. Politianmeldelsen foretages af socialforvaltningens jurister. Bemærk også, at i sager, hvor der indgives eller skal indgives politianmeldelse, er der ikke aktindsigt, ligesom det er politiets ansvar at foretage efterforskning i sagen. Det vil sige, at det er politiet, der skal tale med forældrene om overgrebet. Hvad der sker, når underretningen er sendt Når Social- og Sundhedsforvaltningen har modtaget en underretning, bekræfter distriktskontoret inden 2 uger, at underretningen er modtaget og oplyser samtidig, hvem der er rådgiver på sagen. Samtidig får skolelederen eventuelle praktiske og samarbejdsorienterede oplysninger fra distriktskontoret, som er af betydning for skolens/dus ens vidre arbejde med barnet og samarbejde med familien. Efterfølgende bliver der såfremt der kan indhentes samtykke fra forældremyndighedens indehaver fulgt op med tilbagemeldinger til skolelederen om det videre forløb, for eksempel med praktiske eller samarbejdsorienterede oplysninger. Den, der underretter Social- og Sundhedsforvaltningen, bliver ikke part i sagen og kan ikke klage over de skridt, som Social- og Sundhedsforvaltningen vælger eller ikke vælger at foretage. En underretning medfører ikke, at Social- og Sundhedsforvaltningen bliver forpligtet til at iværksætte hjælp. Da den, der underretter, ikke er part i sagen, er der kun adgang til aktindsigt i de oplysninger, som vedkommende selv har givet. Når sagen afsluttes i forhold til skolen, gives der såfremt der kan indhentes samtykke fra forældremyndighedens indehaver en skriftlig tilbagemelding til skolelederen. I visse tilfælde gør en underretning det nødvendigt at undersøge de forhold, som barnet/den unge lever under, f.eks. ved at indhente en udtalelse fra skolen/dus en. Se afsnittet "Når Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder om en udtalelse". Skolen/DUS en er forpligtet til at henvende sig til den rådgiver, der har sagen, hvis der sker ændringer i barnets situation, mens forvaltningen er ved at undersøge sagen.

8 Akut underretning Hvis man konstaterer, at et barn eller en ung har været udsat for overgreb, vold eller anden mishandling, skal man med det samme kontakte distriktskontoret, der så straks tager stilling til, hvad der videre skal foretages. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens ansvar at beslutte, hvilke undersøgelser, herunder lægeundersøgelser, som barnet/den unge skal til. Socialforvaltningen beslutter i samarbejde med Socialforvaltningens jurister, om der skal ske politianmeldelse. Ved akut underretning er det Socialforvaltningens ansvar at orientere forældrene - med mindre andet aftales. Bemærk at i sager, hvor der indgives eller skal indgives politianmeldelse, er der ikke aktindsigt, ligesom det er politiets opgave at foretage efterforskning i sagen. Det vil sige, at det er politiet, der skal tale med forældrene om overgrebet. Ved en akut underretning kvitterer distriktskontoret for underretningen umiddelbart efter - med oplysning om, hvem rådgiveren er. Inden 2 uger fra underretningen får den, der underretter, eventuelle praktiske og samarbejdsorienterede oplysninger fra distriktskontoret, som er af betydning for skolens/dus ens videre arbejde med barnet og samarbejde med familien. Akut underretning - hvis et barn/en ung har været udsat for overgreb eller mishandling Kontakt straks distriktskontoret Lav en skriftlig underretning som opfølgning på den mundtlige underretning. Se boksen "Hvad der skal stå i underretningen" Hvis grunden til underretningen er akut opståede forhold, som for eksempel blå mærker: o Beskriv i underretningen, hvad barnet siger, der er sket o Beskriv hvad du konkret ser/kan iagttage o Beskriv barnets reaktion/adfærd

9 Når Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder om en udtalelse Når forvaltningen anmoder om en udtalelse om et barn eller en ung, er det vigtigt at kende formålet med beskrivelsen, og hvad den skal bruges til. Hvis det ikke fremgår klart af forvaltningens anmodning, så kontakt distriktskontoret og spørg. Oftest anmoder forvaltningen om en udtalelse som et led i undersøgelsen, der iværksættes, når det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. Der kan også være brug for at indhente en udtalelse for eksempel ved opfølgning på iværksat hjælp. Distriktskontoret forsøger i videst muligt omfang at få et samtykke fra den, der har forældremyndigheden, før skolen bliver bedt om en udtalelse. Hvis forældrene ikke har samtykket forud, bliver de efterfølgende orienteret om, at der er indhentet en udtalelse, og de får at vide, hvilke oplysninger, der er indhentet. Skoleudtalelse Udarbejdes af klasselæreren Vedlægges en udtalelse fra DUS, hvis barnet går i DUS Beskriv barnets aktuelle situation Undgå forsøg på at forklare årsager Se boksen Stikord til en skoleudtalelse Lovgrundlag Når forvaltningen anmoder om en udtalelse, sker det efter 12 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Efter 12 kan en myndighed forlange, at personer, myndigheder m.v., der har kendskab til forholdene, giver oplysninger, der er eller må anses for nødvendige for at behandle en sag. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold eller andre fortrolige oplysninger

10 Stikord til en skoleudtalelse Beskriv hvor længe barnet har gået på skolen barnets fremmøde barnets almene trivsel barnets kontakt til børn og voksne, barnets evne til tilknytning barnets sindstilstand barnets udvikling på det følelsesmæssige område barnets motoriske og sproglige udvikling barnets leg og kreative udfoldelser barnets koncentrationsevne, hukommelse og evne til at høste erfaringer barnets ressourcer og stærke sider/svage sider barnets evne til samarbejde med børn og voksne barnet fagligt - indlæringsmæssigt om barnet opleves som velanbragt i skolen skolens kontakt med forældrene hvad skolen har iværksat i forhold til barnet hvad skolen har iværksat i forhold til forældrene for at afhjælpe barnets problem? om andre instanser er involveret Konklusion: En samlet pædagogisk vurdering, gerne med angivelse af, hvad barn/familie eventuelt har brug for hjælp til - for eksempel hjælp til hygiejne, at få rent tøj på, madpakke, lektiehjælp. Tænk på indholdet i støtten, ikke typen af foranstaltning. Skoleudtalelse udarbejdes på officielt brevpapir, dateret og underskrevet og fremsendt tjenstligt - det vil sige med skoleleders kommentar og underskrift.

11 Tværfagligt samarbejde Når oplysninger gives videre i det tværfaglige samarbejde Hvad må videregives til hvem - regler for at videregive stærkt fortrolige oplysninger Når oplysninger gives videre i det tværfaglige samarbejde Tavshedspligten skal beskytte forældrene mod overdreven udveksling af de ofte meget personlige og belastende oplysninger, som det er nødvendigt at indsamle i sager om børn. På den anden side er der oplysningspligten, som skal beskytte barnet eller den unge ved, at der er pligt til at udlevere de informationer, der er brug for til at kunne yde den optimale indsats. I Socialministeriets "Vejledning om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene" er reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger gennemgået mere udførligt end her. Samtykke I børnesager skal man altid forsøge at få samtykke til at udveksle oplysninger (Retssikkerhedslovens 12 stk. 3). Forældrene skal samtykke, og det samme skal den unge, hvis den unge er fyldt 15 år. Samtykket gælder maksimalt i 1 år. Husk at samtykket normalt skal være skriftligt at oplyse om formålet med videregivelsen at oplyse, hvad der videregives og til hvem. Hvis man ikke kan få samtykke, skal rådgiveren overveje, om oplysningerne er så vigtige for sagen, at de skal indhentes alligevel. I overvejelserne skal indgå eventuelle konsekvenser for det fremtidige samarbejde med forældrene. Hvis oplysningerne alligevel indhentes, skal forældrene have meddelelse om det - med en begrundelse. Almindeligt og stærkt fortrolige oplysninger Der er to typer oplysninger, der ønskes udvekslet i børnesager - almindeligt fortrolige og stærkt fortrolige oplysninger. De almindeligt fortrolige oplysninger er navne, adresser, alder, køn osv. Når det er relevant, kan disse oplysninger normalt frit udveksles mellem samarbejdsparterne. Men - en oplysning kan skifte karakter til stærkt fortrolig. For eksempel er et opholdssted eller et krisecenter en meget følsom oplysning, hvis en forælder bliver forfulgt af en voldelig samlever.

12 De stærkt fortrolige oplysninger er blandt andet om race, religion, seksualitet, politisk tilhørsforhold, misbrug, kriminalitet, helbred, oplysninger om det intime familieliv og lignende. Reglerne om at udveksle stærkt fortrolige oplysninger afhænger af, hvem de skal udveksles med, og hvor relevante oplysningerne er for modtageren. Når oplysninger videregives i det tværfaglige samarbejde Forsøg altid at få forældrenes og den unges samtykke til, at oplysninger udveksles Aftal ved opstarten af det tværfaglige samarbejde, hvem der indhenter samtykket Oplysningerne skal være nødvendige for den konkrete problemstilling - så hensigten med at udveksle oplysninger skal være gjort klar fra begyndelsen Vær opmærksom på reglerne for, hvad der må videregives til hvem - se "Regler for at videregive stærkt fortrolige oplysninger" Hvad må videregives til hvem - regler for at videregive stærkt fortrolige oplysninger Reglerne for at give stærkt fortrolige oplysninger videre afhænger af, om der er tale om udenforstående personer andre selvstændige forvaltningsmyndigheder videregivelse inden for samme forvaltningsmyndighed Udenforstående personer (Forvaltningslovens 27, jf. Straffelovens 152) Hovedreglen er, at der er tavshedspligt om stærkt fortrolige oplysninger over for udenforstående personer. Udenforstående er private personer uden offentlig reguleret interesse i sagen. Det kan f.eks. være advokater i en forældremyndighedssag, journalister, en arbejdsgiver, den tidligere svigermor eller andre familiemedlemmer. Undtagelser fra tavshedspligten: Forældrene giver samtykke. Så har man ret til at videregive oplysningerne, men ikke pligt. For eksempel kan man vælge at svare eller at lade være, hvis en journalist eller en advokat henvender sig. Efter lov om forældremyndighed og samvær af 14. juni stk. 1 har den af forældrene, som ikke har forældremyndighed over barnet, ret til efter anmodning at få orientering fra skolen eller DUS en om barnets forhold. Orienteringen kan bestå i

13 oplysninger om barnets trivsel, udvikling og lignende. Forælderen må kun få oplysninger, der ikke er til skade for barnet, og der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold. Andre selvstændige forvaltningsmyndigheder (ekstern videregivelse) (Forvaltningslovens 28 stk. 1) Hovedreglen er, at der er tavshedspligt om stærkt fortrolige oplysninger over for andre selvstændige forvaltningsmyndigheder. Det er myndigheder, der ikke hører til den kommunale enhedsforvaltning, for eksempel andre kommuner, amterne og deres institutioner, politiet osv. Undtagelser fra tavshedspligten - ekstern videregivelse: Forældrene giver samtykke. Samtykke skal altid søges indhentet (Retssikkerhedslovens 12 stk. 3) Der er oplysningspligt efter lov eller bekendtgørelse. For eksempel, når Social- og Sundhedsforvaltningen indhenter udtalelse om et barn eller en ung efter Retssikkerhedslovens 12. Underretningspligten efter Servicelovens 35 er også en del af oplysningspligten over for forvaltningen, blot er det her skolen/dus en, der selvstændigt vurderer, om tavshedspligten skal tilsidesættes og underretning foretages. Den såkaldte "værdispringsregel", hvor vigtigheden af at videregive oplysningerne klart overstiger fortrolighedshensynet (Forvaltningslovens 28 stk. 2. nr. 3) Efter denne regel kan der for eksempel videregives oplysninger om et barn i forbindelse med overførsel til en ny skole, hvis oplysningerne er meget vigtige for barnets integration i skolen. Når oplysninger er nødvendige for en anden myndighed, for at denne for eksempel kan udføre sin del af behandlingsplanen (Forvaltningslovens 28 stk. 2 nr. 4). Det kan for eksempel være oplysninger, der er nødvendige for at visitere barnet til en institution og lignende. Skoler er selvstændige forvaltningsmyndigheder. Derfor gælder reglerne for ekstern videregivelse, når en skole ønsker at videregive oplysningerne til en anden skole. Derimod gælder reglerne for intern videregivelse (se dette), når oplysningerne udveksles mellem en skole og den tilhørende DUS. Samme forvaltningsmyndighed (intern videregivelse) Hovedreglen er, at der ikke er tavshedspligt om stærkt fortrolige oplysninger inden for samme forvaltningsmyndighed, hvis modtageren efter en konkret vurdering er berettiget til at få oplysningerne, fordi de er relevante for den pågældendes arbejdsopgaver. Det vil sige, at der skal være et sagligt behov for at få oplysningen.

14 Samme forvaltningsmyndighed er den kommunale enhedsforvaltning med sine daginstitutioner, sundhedsplejersker, PPR osv. Når der udveksles oplysninger inden for samme skole med tilhørende DUS, er der også tale om intern videregivelse. Derimod er det ekstern videregivelse (se dette), når der udveksles oplysninger mellem forskellige skoler, og mellem skolen og for eksempel skolesundhedsplejersken. For rådgiveren, der skal behandle sagen ud fra en helhedsvurdering, er det ofte relevant med mange oplysninger. For en lærer eller en sundhedsplejerske er det typisk langt færre oplysninger, der er relevante. Af hensyn til tillidsforholdet og samarbejdet med forældrene og den unge over 15 år er det vigtigt, at de ikke får oplevelsen af, at medarbejdere går bag om ryggen på dem. Der er derfor altid grund til at søge deres samtykke til at videregive fortrolige oplysninger - også i et videre omfang, end loven kræver. Hvis det ikke lykkes at få samtykke, må der tages stilling til, om betingelserne er opfyldt for at videregive oplysningerne uden samtykke. Oplysninger fra forældresamtaler og lignende Oplysninger og betroelser, som stammer fra f.eks. forældresamtaler eller samtaler med barnet/den unge, bør normalt ikke gives videre. Men der er ikke tavshedspligt hvis forældrene eller den unge over 15 år giver samtykke til at videregive oplysningerne, som læreren/pædagogen vurderer har betydning for andre i en afgrænset kreds, f.eks. de øvrige lærere i en klasse hvis oplysningerne røber en situation, som er omfattet af underretningspligten efter Servicelovens 35 hvis der røbes et forhold, der er strafferetlig pligt til at anmelde

15 Lovgrundlag Lov om social service - om underretningspligt mv. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2000 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om social service - om underretningspligt mv. 35 Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelse af deres erhverv får kendskab til forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Stk Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Socialministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2000 om underretningspligt over for kommunen efter Lov om social service I medfør af 35, stk. 1-3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 944 af 16. oktober 2000, fastsættes: Underretning om børn eller unge under 18 år 1. Følgende personer har pligt til at underrette kommunen, når de i deres virke bliver bekendt med forhold for et barn eller en ung under 18 år, der må give formodning om, at barnet eller den unge har behov for særlig støtte: 1. Offentlige ansatte og andre med offentlige hverv, 2. læger, der ikke er omfattet nr. 1, 3. ansatte ved frie grundskoler og frie kostskoler, 4. personer, der er beskæftiget ved daginstitutioner drevet som selvejende institutioner efter aftale med kommunen, jf. lovens 9, puljeordninger oprettet efter lovens 11, dagpasning med økonomisk tilskud efter lovens 26 og private dagpasningsordninger oprettet efter lovens 63, og

16 5. personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer. 2. Underretningspligten efter 1 foreligger, når 1. barnet eller den unge har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, skolen eller samfundet eller i øvrigt lever under utilfredsstillende forhold, eller 2. der er behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Underretningspligten indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for gennem egen virksomhed i tide at afhjælpe vanskelighederne, herunder gennem rådgivning og vejledning af forældrene og barnet eller den unge samt gennem dialog og samarbejde eventuelt med henblik på inddragelse af kommunen. Stk. 3. Ved vurdering af, om der skal foretages underretning, må det tages i betragtning, at kommunerne yder forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for at barn eller en ung, gratis familieorienteret rådgivning efter lovens 5 samt yder støtte, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. lovens 40. Stk Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 12. En myndighed kan forlange, at personer, myndigheder mv., der har kendskab til forholdene, giver oplysninger, der er eller må anses for nødvendige for at behandle en sag. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold eller andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Stk. 2. En myndighed kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens Stk. 3. Myndigheden skal forsøge at få samtykke til at indhente oplysninger efter stk. 1. Stk. 4. Oplysninger om økonomiske forhold kan myndigheden kræve at få i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder samt arbejdsløshedskasser. Oplysningerne kan indhentes som led i behandlingen af en enkelt sag eller som led i en generel søgning til brug for kontrol

17 Børne- og Familieområdekontorerne i Social- og Sundhedsforvaltningen Telefon (omstilling) Børne- og Familieområde Centrum, John F. Kennedys Plads 1 B, 4 sal, 9000 Aalborg Børne- og Familieområde Gistrup, Roden 2, 9260 Gistrup Børne- og Familieområde Nord, Kjærulfsgade 2, 9400 Nørresundby Børne- og Familieområde Svenstrup, Tingstedet 10, 9230 Svenstrup J Børne- og Familieområde Vest, Badehusvej 1, 9000 Aalborg Børne- og Familieområde Øst, Vejgård Bymidte 12, 9000 Aalborg Sidst rettet af Marina Christensen den

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Tavshedspligt og underretningspligt Når mistanken opstår Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Nuup Kommunea Børne- og Kulturforvaltningen indsættes PPR-Nuuk

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge

Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Udarbejdet af Børn & Skoleforvaltningen februar 2007 Indhold:

Læs mere

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse:

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune 9. maj 2008 Z Kommune har forespurgt Statsforvaltningen Nordjylland om, hvorvidt videregivelse af information om en foretagen underretning efter bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007,

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Personaleinformation. Samarbejde og underretning. - Når børn, unge og deres familie har brug for hjælp

Personaleinformation. Samarbejde og underretning. - Når børn, unge og deres familie har brug for hjælp Personaleinformation Samarbejde og underretning - Når børn, unge og deres familie har brug for hjælp Udgivet af: Socialrådgiverkontoret Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej 100 8200 Aarhus N

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet

Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Assens Kommune Standard på børn- og ungeområdet Denne standard benyttes i forbindelse med sagsbehandling af børnog ungesager. Standarden indeholder følgende: Retsgrundlaget for børn- og unge..2 Specifikt

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand

POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. Lov om social bistand POLITI OG SOCIALFORVALTNINGER den 100512. Samarbejde i sager om seksuelle overgreb og vold imod børn. v. Carsten Mogensen, vpk. Lov om social bistand 153. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013

Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013 Underretningsguide for børn og unge Skole og Familie - Okt. 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvornår skal du underrette?... 3 Foretag underretningen i tide... 4 6 gyldne råd om underretningspligt...

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde.

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Det vil vi gøre ved at benytte Brobygningsskemaet,

Læs mere

Bekymringsbørn HANDLEPLAN

Bekymringsbørn HANDLEPLAN Bekymringsbørn HANDLEPLAN Revideret december 2006 Forord Plads til alle Tidlig indsats Udvikle svage sider Styrke stærke sider På Hjerting skole har medarbejderne pligt til at vise særlig opmærksomhed

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse

Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge. Web udgave. Familie og Forebyggelse Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge Familie og Forebyggelse 2 Indhold Forord...5 Socialt udsatte børn...6 Baggrundsviden...6 Signaler og tegn...7 Handleveje...10 Den vanskelige samtale med

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Radikalisering og psykisk sygdom

Radikalisering og psykisk sygdom Radikalisering og psykisk sygdom 20.09.2017 Disposition Hvorfor mig? Hvorfor psykiatrien? Tavshedspligt Sygehistorier Hvorfor mig? Blekingegade, RAF, B-M, FARC, Den lysende Sti, etc. PSP Odense første

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere