Resumé over disciplinærsager 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé over disciplinærsager 2008"

Transkript

1 Resumé over disciplinærsager 2008 Disciplinærsagsresumé 2008 Side 1

2 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKETHED... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN... 3 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE... 3 ANDRE TJENSTLIGE FORHOLD... 4 STRAFBARE FORHOLD I TJENESTEN... 6 FORBRYDELSER I OFFENTLIG TJENESTE ELLER HVERV... 6 FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME... 7 FORMUEFORBRYDELSER... 9 STRAFBARE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN... 9 UKORREKT OPTRÆDEN... 9 FORBRYDELSER MOD KØNSSÆDELIGHEDEN DOKUMENTFALSK VOLD SPIRITUSKØRSEL ANDRE FORHOLD UDEN FOR TJENESTEN MISLIGHOLDELSE AF AFDRAGSORDNING Disciplinærsagsresumé 2008 Side 2

3 Tjenstlige forhold Spirituspåvirkethed 1. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at være mødt til tjeneste i spirituspåvirket tilstand. Pågældende påbegyndte en alkoholafvænningsbehandling. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet stillede disciplinærsagen i bero i 1 år, hvorefter den vil blive sluttet på betingelse af, at der indtil da ikke viser sig alkoholproblemer, der får indflydelse på polititjenestemandens tjeneste. Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 2. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt sagsbehandling ved ikke at have meddelt, at en person, mod hvem der var anmodet om ransagningskendelse, boede på anden adresse end angivet i anmodningen, ved at have ændret i en rapport efter aflevering til anklageren, samt ved at have foretaget ransagning på en adresse, som ikke fremgik af kendelsen. Statsadvokaten indstillede efterforskningen vedrørende overtrædelse af straffelovens 155 og 157. Statsadvokaten fandt, at sagsbehandlingen havde været meget kritisabel. Politidirektøren indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær bøde. I høringsfasen fremkom det, at en del af det beskrevne hændelsesforløb antageligt var udtryk for misforståelser eller forglemmelser. Udeblivelse fra tjenesten 3. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ikke at være mødt til planlagt tjeneste, samt ved efterfølgende at have undladt at følge en tjenstlig ordre om at møde til tjeneste. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. Ulovlig udeblivelse fra retsmøde 4. Sagsresumé: Polititjenestemand på prøve blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de interne retningslinier. Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 5. Sagsresumé: fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Polititjenestemanden kunne dokumentere, at han havde forsøgt at meddele anklagemyndigheden, at han ikke havde relevant viden Disciplinærsagsresumé 2008 Side 3

4 for sagen. Anklageren i sagen modtog dog ikke denne besked. Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 6. Sagsresumé: fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Politikredsen havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de interne retningslinier. Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 7. Sagsresumé: fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. 8. Sagsresumé: fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Politikredsen indstillede, at sagen kunne afgøres med en advarsel. 9. Sagsresumé: fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Tjenestestedet havde ikke opdateret retsmødet i polititjenestemandens tjenesteplan, hvilket var imod de interne retningslinier. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. Sagen skulle have været indberettet til Rigspolitiet efter reglerne i Kdg. I nr. 10, pkt , med indstilling til sagens disciplinære afgørelse jf. rundskrivelse af 15. april 2005, hvilket blev tilkendegivet over for politidirektøren. 10. Sagsresumé: fra retsmøde. Retten ikendte ikke den pågældende en bøde. Andre tjenstlige forhold 11. Sagsresumé: Administrativ medarbejder blev indberettet for i sin egenskab af medarbejder på personalekontoret at have foretaget rettelser i POLPAI, hvorved en medarbejder i mindst to tilfælde fik tildelt et antal afspadseringstimer, som pågældende ikke var berettiget til. Der var skærpende omstændigheder, idet de to medarbejdere var kærester, hvorved den pågældende havde personlige eller økonomiske interesser i sagens udfald. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. Disciplinærsagsresumé 2008 Side 4

5 12. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for kortvarigt at have forladt et tjenestekøretøj i forbindelse med løsning af en opgave, hvorunder der var indbrud i bilen, og der blev stjålet forskelligt materiel tilhørende politiet samt materiale vedrørende igangværende efterforskning. Sagen efterforsket af statsadvokaten for mulig overtrædelse af straffelovens 157. Tjenestestedet indstillede, at den pågældende blev overført til anden tjeneste. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Statsadvokaten indstillede efterforskningen. Rigspolitiet ophævede den midlertidige overførsel til anden tjeneste. Tjenestestedet fandt, at polititjenestemanden burde have været mere påpasselig og agtpågivende i forhold til det efterforskningsmateriale, som blev medbragt i tjenestekøretøjet, og indstillede, at sagen blev afgjort disciplinært med en irettesættelse. 13. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have sendt sms-beskeder med et indhold, der kunne opfattes som indeholdende seksuelle undertoner til en kvinde, han var kommet i kontakt med som led i tjenesten. Statsadvokaten fandt denne adfærd kritisabel. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 14. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en politiforretning at have anvendt uacceptabel sprogbrug og slået en mobiltelefon ud af hånden på en borger, da denne meget tæt på polititjenestemandens ansigt ville optage et billede af polititjenestemanden. Statsadvokaten udtalte, at polititjenestemandens adfærd var meget kritisabel. Rigsadvokaten var enig med statsadvokaten. 15. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i politiets tidsregistreringssystem at have opdateret sig med en arbejdsdag til trods for, at polititjenestemanden den pågældende dag havde haft fri. Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af politidirektøren. 16. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for over for en arrestant at have kaldt dennes advokat "klovn". Statsadvokaten udtalte, at denne adfærd var kritisabel. 17. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for som en faglig protest mod forholdene for efterforskningsafdelingerne på politigården at have lænket en varetægtsarrestant til en stol uden for politidirektørens forkontor og derefter efterladt arrestanten uden opsyn. Statsadvokaten indstillede efterforskningen for embedsmisbrug efter straffeloven. Statsadvokaten udtalte, at adfæren var meget kritisabel. Disciplinærsagsresumé 2008 Side 5

6 18. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for ikke samvittighedsfuldt at have overholdt reglerne i politiets kundgørelse B nr. 15 om opbevaring af tjenestevåben, idet der under et indbrud i polititjenestemandens private hjem blev stjålet et magasin med 13 stk. ammunition til tjenestepistolen samt en tjenstlig udleveret peberspray. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politidirektøren. Strafbare forhold i tjenesten Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv 19. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om grov forsømmelse i tjenesten. Polititjenestemand sigtet af statsadvokaten for i forening med en anden polititjenestemand, jf. sag nr at have udvist grov forsømmelse i tjenesten, idet han undlod at optage rapport i en voldssag, hvor der var anvendt en kniv. Polititjenestemanden blev endvidere sigtet for bevisforvanskning ved at have bortskaffet den anvendte kniv samt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og lov om forbud mod visse dopingmidler ved at have besiddet anabolske steroider til eget forbrug. Politikredsen indstillede til midlertidig overførsel til anden tjeneste. Rigspolitiet tiltrådte indstillingen. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 155 og 125 samt lov om forbud mod visse dopingmidler med påstand om frihedsstraf. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte indstillingen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Politikredsen fandt, at der var begået tjenesteforseelse ved at undlade at iværksætte efterforskning og rapportoptagelse i forbindelse med den pågældende episode, samt at det var godtgjort, at polititjenestemanden havde indtaget ulovlige dopingmidler i forbindelse med styrketræning. Politikredsen indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. 20. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om grov forsømmelse i tjenesten. Polititjenestemanden blev sigtet af statsadvokaten for i forening med en anden polititjenestemand, jf. sag nr at have udvist grov forsømmelse i tjenesten, idet han undlod at optage rapport i en voldssag, hvor der var anvendt en kniv. Endvidere sigtet for bevisforvanskning ved at have bortskaffet den anvendte kniv. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste. Rigspolitiet tiltrådte indstillingen. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens 155 og 125 med påstand om frihedsstraf. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte indstillingen. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 20 dagbøder á 200 kr. for bortskaffelse af beviser efter straffelovens 125, men frifundet for overtrædelse af straffelovens 155. Dommen blev ikke anket. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Politikredsen fandt, at der var begået tjenesteforseelse ved at undlade at iværksætte efterforskning og rapportoptagelse i forbindelse med den pågældende episode. Politikredsen indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en bøde. 21. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om overtrædelse af straffelovens 148 i forbindelse med efterforskning af en straffesag, hvor pågældende foretog kontrolbesøg sammen med SKAT. Statsadvokaten efterforskede sagen, men opgav at rejse tiltale. Statsadvokaten fandt det imidlertid Disciplinærsagsresumé 2008 Side 6

7 meget kritisabelt, at pågældende i den konkrete sag ikke iagttog retsplejelovens bestemmelser om ransagning og afhøring, og at pågældende ikke havde legitimeret sig som polititjenestemand i forbindelse med et møde. Rigsadvokaten var enig med statsadvokaten. Rigspolitiet tillagde det ved sanktionsfastsættelsen betydning som en formildende omstændighed, at der var hengået lang tid (2½ år), siden tjenesteforseelsen blev begået, og at den hengåede tid ikke kunne bebrejdes polititjenestemanden. Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 22. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for som operatør i Automatisk Trafik Kontrol via sms-kæde at have advaret forskellige bekendte om placeringen af hastighedsmålingerne. Statsadvokaten opgav påtale for embedsmisbrug efter straffelovens 152, subsidiært 155, men fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. 23. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uberettigede søgninger i POLSAS i forbindelse med en slægtnings straffesag. Statsadvokaten opgav tiltale for embedsmisbrug, men fandt polititjenestemandens adfærd særdeles kritisabel. 24. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med behandling af en sag, hvor to mindreårige var sigtet for butikstyveri, at have foretaget afhøring på en sådan måde, at der kunne opstå tvivl om, hvorvidt vedkommende rent faktisk var blevet afhørt. Polititjenestemanden havde endvidere undladt at underrette forældrene i forbindelse med afhøringen jf. Rigsadvokatens retningslinier, ligesom han havde anført urigtige oplysninger i en anmeldelsesrapport. Statsadvokaten indstillede efterforskningen for embedsmisbrug efter straffelovens 155, subsidiært 157, men fandt polititjenestemandens adfærd særdeles kritisabel. Forbrydelser mod liv og legeme 25. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for med sin tjenestepistol at have afgivet skud mod og ramt en person i et indkøbscenter. Statsadvokaten rejste tiltale for vold af særlig farlig karakter efter straffelovens 245. Politikredsen indstillede ikke til suspension, men til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte efter omstændighederne denne indstilling. Polititjenestemanden blev dømt for kvalificeret vold i byretten, men der skete strafbortfald, da episoden grænsede til at være omfattet af straffrihedsgrunde. Dommen blev ikke anket. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede med baggrund i dommens præmisser sagen uden yderligere disciplinær forfølgning. 26. Sagsresumé: Disciplinærsagsresumé 2008 Side 7

8 Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om vold begået i tjenesten i forbindelse med standsning og tilbageholdelse af en knallertkører. Statsadvokaten sigtede polititjenestemanden for vold efter straffelovens 244 og trusler efter straffelovens 266. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Statsadvokaten rejste tiltale for vold efter straffelovens 244 og trusler efter straffelovens 266. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Den pågældende blev frifundet af byretten. Dommen blev ikke anket. Suspensionen blev herefter ophævet. Politikredsen fandt på baggrund af sagens oplysninger, at der var begået tjenesteforseelser i forbindelse med standsningen og den efterfølgende magtanvendelse og indstillede, at sagen disciplinært blev afgjort med en mindre bøde. 27. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr at have forøvet vold med døden til følge, idet polititjenestemanden i forbindelse med eftersættelse og standsning af en flugtbil med en drabssigtet person affyrede 13 skud med sin tjenestepistol. Statsadvokaten rejste tiltale efter straffelovens 246. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev anket af anklagemyndigheden. Polititjenestemanden blev frifundet i landsretten. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 28. Sagsresumé: Polititjenestemand indberettet for, i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr at have forøvet vold med døden til følge, idet polititjenestemanden i forbindelse med eftersættelse og standsning af en flugtbil med en drabssigtet person affyrede 7 skud med sin tjenestepistol. Statsadvokaten rejse tiltale efter straffelovens 246. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev anket af anklagemyndigheden. Polititjenestemanden blev i landsretten dømt for forsøg på kvalificeret vold og fareforvoldelse for så vidt angår de to sidste skud, men der skete strafbortfald, da episoden grænsede til at være omfattet af straffrihedsgrunde. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede med baggrund i dommens præmisser sagen uden disciplinær forfølgning. 29. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i tjenesten at have udøvet kvalificeret vold efter straffelovens 245 mod en indsat i detentionen. Statsadvokaten efterforskede sagen og rejste tiltale for kvalificeret vold efter straffelovens 245. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i byretten for vold efter straffelovens 244. Dommen blev anket. Polititjenestemanden blev frifundet i landsretten. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen uden disciplinær forfølgning. 30. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med to andre polititjenestemænd, jf. sag nr. 31 og 32 - i tjenesten at have udøvet vold efter straffelovens 244 i forbindelse med urolighederne efter rydningen af ungdomshuset. Sagen blev efterforsket af statsadvokaten, der rejste tiltale. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i byretten. Dommen blev an- Disciplinærsagsresumé 2008 Side 8

9 ket. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev frifundet i landsretten. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 31. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med to andre polititjenestemænd, jf. sag nr. 30 og 32 - i tjenesten at have udøvet vold efter straffelovens 244 og trusler efter straffelovens 266 i forbindelse med urolighederne efter rydningen af ungdomshuset. Sagen blev efterforsket af statsadvokaten, der rejste tiltale. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i byretten. Dommen blev anket. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev frifundet i landsretten. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 32. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med to andre polititjenestemænd, jf. sag nr. 30 og 31 - i tjenesten at have udøvet vold efter straffelovens 244 i forbindelse med urolighederne efter rydningen af ungdomshuset. Sagen blev efterforsket af statsadvokaten, der rejste tiltale. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 40 dages ubetinget fængsel i byretten. Dommen blev anket. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev frifundet i landsretten. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Formueforbrydelser 33. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for at have vedtaget en bøde på kr. for bedrageri efter straffelovens 279 i forbindelse med udfærdigelse af tjenesterejseafregninger. Efterfølgende undlod polititjenestemanden at betale bøden, der således måtte inddrives af SKAT. Sanktionsmæssigt gav sagen Rigspolitiet anledning til overvejelser. På den ene side var der tale om et meget alvorligt forhold, og overtrædelse af straffelovens berigelseskapitel medfører efter praksis som udgangspunkt disciplinær afsked. På den anden side havde sagen haft et meget langvarigt forløb (3 år), som ikke kunne bebrejdes polititjenestemanden. Endvidere var der tale om en forholdsvis lav strafferetlig sanktion, ligesom oplysninger om polititjenestemandens svære personlige forhold på gerningstidspunktet indgik i overvejelserne. Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden blev efter omstændighederne meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Strafbare forhold uden for tjenesten Ukorrekt optræden 34. Sagsresumé: Disciplinærsagsresumé 2008 Side 9

10 Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en privat uoverensstemmelse uden tjenstlig anledning at have fremvist sin politilegitimation. Statsadvokaten fandt denne adfærd meget kritisabel. Forbrydelser mod kønssædeligheden 35. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for blufærdighedskrænkelse begået uden for tjenesten, efter straffelovens 232, ved at have krænket en kvindes blufærdighed ved forskellige berøringer. Rigspolitiet overførte polititjenestemanden til anden tjeneste. Anklagemyndigheden rejste tiltale med påstand om fængselsstraf. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev idømt 40 dages betinget fængsel i byretten. Dommen blev anket, men stadfæstet af landsretten. Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Dokumentfalsk 36. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i egenskab af direktør for en idrætsklub bl.a. at have gjort sig skyldig i dokumentfalsk ved at have gjort brug af falsk faktura med henblik på at opnå tilskud fra sportsforbund. Polititjenestemanden havde ikke haft personlig vinding. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden ikke blev suspenderet. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 20 dagbøder à 750 kr. i byretten. Dommen blev anket. Polititjenestemanden blev idømt 20 dagbøder à 500 kr. i landsretten for overtrædelse af toldloven og dokumentfalsk. Afgørelsesresumé: Efter omstændighederne ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Vold 37. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten at have udøvet vold efter straffelovens 244 i forbindelse med et restaurationsbesøg. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev idømt 30 dages betinget fængsel i byretten. Dommen blev anket til frifindelse. Polititjenestemanden blev idømt 40 dages ubetinget fængsel i landsretten. Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 38. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr mistanke om et voldeligt overfald begået uden for tjenesten. Statsadvokaten efterforskede sagen. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Statsadvokaten rejste tiltale for vold efter straffelovens 244. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel i byretten for overtrædelse af straffelovens 244. Dommen blev anket til frifindelse, men stadfæstet i landsretten. Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. Disciplinærsagsresumé 2008 Side 10

11 39. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for, i sag med en anden polititjenestemand, jf. sag nr mistanke om et voldeligt overfald begået uden for tjenesten. Statsadvokaten efterforskede sagen. Politikredsen indstillede til midlertidig overførelse til anden tjeneste uden publikumskontakt. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Statsadvokaten rejste tiltale for vold efter straffelovens 244. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel i byretten for overtrædelse af straffelovens 244. Dommen blev anket til frifindelse, men stadfæstet i landsretten. Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 40. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten i to tilfælde at have udøvet vold efter straffelovens 244 mod sin søn. Der blev rejst tiltale mod polititjenestemanden for vold efter straffelovens 244. Politikredsen indstillede til suspension. Rigspolitiet tiltrådte denne indstilling. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke anket. Rigspolitiet ophævede suspensionen. Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Spirituskørsel 41. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for spirituskørsel med en promille på 1,07 begået i fritiden. Polititjenestemanden vedtog udenretsligt en bøde på kr. og en betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på kr. af Rigspolitiet. Andre forhold uden for tjenesten Misligholdelse af afdragsordning 42. Sagsresumé: Polititjenestemand blev indberettet for i første omgang ikke at have overholdt sin betalingsforpligtelse i forbindelse med en gæld, og at der i den forbindelse blev indledt en fogedforretning mod polititjenestemanden. I forbindelse med fogedsagens behandling blev der indgået en afdragsordning, som imidlertid også blev misligholdt. Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af politimesteren. Disciplinærsagsresumé 2008 Side 11

Resumé over disciplinærsager 2011

Resumé over disciplinærsager 2011 Resumé over disciplinærsager 2011 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG SAGSBEHANDLING...3 SPIRITUSPÅVIRKNING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...5 ULOVLIG UDEBLIVELSE

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2009

Resumé over disciplinærsager 2009 Resumé over disciplinærsager 2009 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD...3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING...3 REGISTERMISBRUG...3 UDEBLIVELSE FRA TJENESTEN...4 ULOVLIG UDEBLIVELSE FRA RETSMØDE...4

Læs mere

Resumé over disciplinærsager 2013

Resumé over disciplinærsager 2013 Resumé over disciplinærsager 2013 1 Indholdsfortegnelse TJENSTLIGE FORHOLD... 3 SPIRITUSPÅVIRKNING... 3 REGISTERMISBRUG... 3 LANGSOMMELIG/UKORREKT SAGSBEHANDLING... 4 SPROGBRUG... 5 MANGLENDE FREMMØDE

Læs mere

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed,

I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, Årsberetning 2012 I forbindelse med den daglige sagsbehandling ønsker Politiklagemyndigheden at efterleve grundlæggende principper om uafhængighed, grundighed, effektivitet, offentlighed og involvering

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2010 og 2011 Behandling af klager

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2006. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2006. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2006 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa

Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Rigsadvokatens beretning 2008-09 Unnerluussisuunerup 2008-09 imut ukiumoortumik nalunaarusiaaa Behandling af klager over politiet i Grønland Kalaallit Nunaanni politit pillugit naammagittaalliuutit suliarineqarnerat

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste

I borgernes. tjeneste. I politiets. tjeneste. I sandhedens. tjeneste Årsberetning 2014 I borgernes tjeneste I politiets tjeneste I sandhedens tjeneste RÅDSFORMANDENS FORORD Årsberetning 2014 I 2014 har Politiklagerådet nøje fulgt med i myndighedens daglige arbejde med at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

Dokumentet er Historisk

Dokumentet er Historisk Dokumentet er Historisk LBK nr 1007 af 24/10/2012 Historisk (Straffeloven) Offentliggørelsesdato: 27-10-2012 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 2 LOV nr 1385

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse

2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse LBK nr 1235 af 26/10/2010 Gældende (Straffeloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) 1. kapitel Indledende bestemmelser 2. kapitel Almindelige betingelser for strafferetlige bestemmelsers anvendelse 3. kapitel

Læs mere

Sager af særlig interesse

Sager af særlig interesse Sager af særlig interesse Militær straffelov Militær straffelov 15 (pligtforsømmelse) Sag nr. 1 En kaptajnløjtnant havde som chef for et missilfartøj tilskyndet/beordret en oversergent, der ikke havde

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 12. juli 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-350-0018 Indholdsfortegnelse: Behandlingen af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 909 af 27/09/2005 (indholdsfortegnelse i dokumentets bund) Bekendtgørelse af straffeloven Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. september 2004, med de ændringer,

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Orientering for domsmænd

Orientering for domsmænd Orientering for domsmænd om kriminalsagers behandling Marts 2010 1 Jeg byder dig hjertelig velkommen som domsmand ved kredsretterne i Grønland. fremgangsmåde, I skal følge, når I afviklinger af kriminalsager.

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Den Militære Retsplejeordning

Den Militære Retsplejeordning Den Militære Retsplejeordning Indholdsfortegnelse Den militære anklagemyndigheds opgaver og organisering...5 Den militære straffe- og retsplejeordning...7 Militær straffeproces...9 Militære myndigheders

Læs mere

Bekendtgørelse af straffeloven

Bekendtgørelse af straffeloven Bekendtgørelse af straffeloven LBK nr 1000 af 05/10/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Indholdsfortegnelse Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere