Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:"

Transkript

1 Kapitel 3 Personale Indeksnr Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte samt varigt ansat timelønnet personale kan bevilges ekstraordinær frihed med løn, såfremt særlige personlige lejlighedsvise forhold gør sig gældende. Tjenestefrihed med løn kan bevilges i følgende tilfælde: 1. Bryllup Eget Børn 2. Sølv-, guld-, diamant- og krondiamantbryllup Forældre Eget Forældre Svigerforældre Bedsteforældre Oldeforældre 3. Jubilæum i Odense Kommune Eget 25 års jubilæum Eget 40 års jubilæum Eget 50 års jubilæum 4. Dødsfald Børn Børnebørn Svigerbørn Forældre Svigerforældre Ægtefælle Søskende Bedsteforældre 1 dag på bryllupsdagen 1 dag på sølv/guld/diamant/ krondiamantbryllupsdagen 1 dag i forbindelse med jubilæet 1 dag i forbindelse med Dødsfaldet 5. Begravelse Børn 1 dag på begravelsesdagen Børnebørn Svigerbørn Forældre Svigerforældre Ægtefælle Søskende Bedsteforældre Oldeforældre 6. Indkaldelse til sessionbehandling Nødvendig frihed på indkaldelsesdagen (Side 1 af 2)

2 Indeksnr Eksamen Kommunomuddannelserne Jf. overenskomst, eksamensdagen + dagen før, såfremt denne er en arbejdsdag Forvaltningshøjskolen Jf. overenskomst, eksamensdagen + dagen før, såfremt denne er en arbejdsdag Kontorelever Frihed som anført for Kommunomuddannelserne Lærlinge Frihed som anført for Kommunomuddannelserne 8. Lægebesøg m.v. Læge- og tandlægebesøg Skal normalt lægges uden for almindelig arbejdstid Graviditetsundersøgelse Bloddonor Nødvendig frihed til transport og behandling Nødvendig frihed til transport og blodtapning Ambulant behandling og speciallæge Nødvendig frihed til transport og behandling Nødvendig frihed til deltagelse i retsmøde + transporttid Nødvendig frihed til deltagelse i retsmøde + transporttid 9. Afgivelse af vidneudsagn 10. Indkaldelse til skifteretten i forbindelse med dødsfald 11. Flytning Tjenestefrihed kan ikke ydes 12. Runde fødselsdage Tjenestefrihed kan ikke ydes Senest revideret: (Side 2 af 2)

3 3.0.1 Tjenestefrihed uden løn. Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.8: Indeksnr. 301 Overordnet beskrivelse Lovbestemte/aftalemæssige rettigheder til tjenestefrihed uden løn Der er en række tilfælde, hvor den ansatte har ret til tjenestefrihed uden løn. For yderligere oplysninger herom henvises til: Aftale mellem KL og KTO om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål (omhandler bl.a. egen/ægtefælle/samlevers udsendelse til udlandet) Lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Bekendtgørelse af Lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. Bestemmelser herom i enkelte overenskomster. Principper for bevilling af tjenstefrihed uden løn Ansøgning om tjenestefrihed uden løn kan normalt ikke imødekommes: for ansatte med under 5 års beskæftigelse ved Odense Kommune for chefer (på ledelsesniveau 1-3). Ansøgning om tjenestefrihed uden løn behandles efter flg. hovedregler: Til følgende formål kan der bevilges tjenestefrihed: Stillingsskifte til privat eller anden offentlig virksomhed Ophold i udlandet Uddannelsesformål (vil efter konkret vurdering kunne imødekommes efter 3 års beskæftigelse ved Odense Kommune) Andre formål efter individuel vurdering. Til følgende formål kan der bevilges tjenestefrihed selvom beskæftigelseskravet ikke er opfyldt: Private årsager (fysiske eller psykiske helbredsproblemer eller sociale forhold - jf. Odense Kommunes fraværs- og fastholdelsespolitik) Organisationsarbejde (KompetenceCenter HR bør kontaktes for yderligere information om særlige vilkår). Tjenestefrihed uden løn bevilges normalt kun, såfremt den ansættende myndighed kan sikre, at den pågældende stillings funktioner på anden vis kan varetages i orlovsperioden. Tjenestefrihed uden løn bevilges normalt kun for en periode på indtil 1 år. Forlængelse kan i særlige tilfælde bevilges, såfremt dette er foreneligt med de driftsmæssige forhold. (side 1 af 3)

4 I særlige tilfælde kan der bevilges tjenestefrihed uden løn mere end 1 gang i løbet af et ansættelsesforhold under forudsætning af, at dette er foreneligt med de driftsmæssige forhold. Genindtræden før tjenestefrihedens udløb kan kun imødekommes, såfremt dette er foreneligt med de driftsmæssige forhold. I ganske særlige tilfælde kan der bevilges tjenestefrihed uden løn, selv om betingelserne ikke er opfyldt. Vilkår Fraværsperiodens konsekvenser for anciennitet, pensionsforhold og ferie fastlægges efter bestemmelser i gældende aftaler og overenskomster m.v. Bemærk at orlovsperioder vil blive medregnet i jubilæumsancienniten. Den ansatte har ikke krav på at kunne vende tilbage til nøjagtig det samme job efter endt orlov, men har ret til tilbagevenden til en stilling på tilsvarende niveau. Kompetence Den ansættende myndighed har kompetencen til at bevilge tjenestefrihed uden løn. Den ansættende myndighed har ansvaret for at sikre, at den ansatte kan vende tilbage til en stilling på tilsvarende niveau efter endt orlov. Information Visma Services skal orienteres, når der bevilges tjenestefrihed uden løn. UDSTATIONERING En ansat ved Odense Kommune kan ikke søge tjenestefrihed uden løn (orlov) fra sin stilling ved Odense Kommune for at få et andet job ved Odense Kommune, fast som midlertidigt. Såfremt der opstår behov for, at en fastansat i en midlertidig periode, kort eller lang, overgår i eksempelvis et projekt med begrænset levetid vil dette blive betragtet som udstationering. Udstationering vil således hyppigst forekomme ved, at en ansat bliver anmodet om at indtræde i en midlertidig funktion, eller ved, at et internt stillingsopslag fastslår, at en stilling er af begrænset varighed. Ved udstationering op til et år gives garanti om tilbagevenden til hidtidig stilling. Strækker udstationeringen sig udover et år tilstræbes, at tilbagevenden sker til en tilsvarende funktion eller eventuelt andet konkret ønske. Det bemærkes, at udstationeringen udelukkende kan forekomme i forbindelse med løsning af opgaver indenfor Odense Kommune. (side 2 af 3)

5 Bemærkninger / uddybende forklaring Såfremt den ansatte eller den ansattes ægtefælle/samlever via Udenrigsministeriet udstationeres til at udføre arbejde i et udviklingsland, eller ansættelse sker på Grønland eller Færøerne, bevilges orlov jfr. aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål. I orlovsskrivelser anføres, at den ansatte senest 3 måneder før orloven udløber, skal give besked til arbejdsstedet om hvorvidt han/hun agter at vende tilbage. Særlige områder Børn- og Ungeforvaltningen: Da regelsættet administreres noget forskelligt i de enkelte afdelinger inden for Børn- og Ungeforvaltningen, er det på chefmødet besluttet, at afvigelser fra regelsættet skal godkendes af direktøren, med undtagelse af tjenestefrihed uden løn til: Pasning af syge børn/ægtefæller. Ansøgere der er blevet ansat i en tjenestemandsstilling uden for kommunen med en prøvetid på 2 år. Tjenestemænd der udfører udviklingssamarbejde, tjeneste ved internationale organisationer m.v. Disse forhold er reguleret i en bekendtgørelse, og til disse formål kan bevilges tjenestefrihed indtil videre. For tjenestemænd i den lukkede gruppe er der særlige regler. Ansatte der udfører organisationsarbejde. I øvrigt kan spørgsmål i forbindelse med tolkningen af regelsættet rettes til den respektive fagafdeling. Ansøgninger, der skal forelægges direktøren til godkendelse, fremsendes via den respektive fagafdeling. Senest revideret: (side 3 af 3)

6 3.0.2 Tjenestefrihed uden løn - lokalaftale Indeksnr. 302 Tjenestefrihed i 1-2 dage. En sådan tjenestefrihed vil kunne lade sig gøre, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv, og hvor det skønnes rimeligt at bevilge tjenestefriheden. Frihed kan gives mod løntræk, afspadsering eller ved kollegial aftale (den fraværende trækkes ikke i løn og kollegaen, der her normalt ville have fri, optjener ikke løn). Tjenestefrihed i 3-5 dage, samt, i særlige tilfælde, i op til 10 dage. En sådan tjenestefrihed vil kunne lade sig gøre, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv, og hvor det skønnes rimeligt at bevilge tjenestefriheden. Friheden kan gives mod løntræk eller ved afspadsering. (Medarbejdere med et betydeligt fravær p.g.a. sygdom, kursus o.a. kan ikke forvente, at frihed efter disse retningslinier er forenelig med tjenestens tarv). Tjenestefrihed i mere end 10 dage. I disse tilfælde henvises til reglerne om orlov. Tjenestefrihed til TR, naturvejleder, Dansk Skoleidræt. I disse tilfælde følges Odense Kommunes regler for fritagelse til TR-arbejde. Vedtaget i MED-udvalget den 28/9-2000

7 Indeksnr Procedure i forbindelse med overtalligt personale på Rosengårdskolen. Når ledelsen erfarer, at der skal ske indskrænkning i personalet ud over naturlig afgang, orienteres tillidsrepræsentanten (TR) for personalegruppen og MED-udvalget. Ledelse og TR drøfter de handlemuligheder skolen har i situationen. Ledelse og TR orienterer personalegruppen, og det undersøges, om der er medarbejdere, der ønsker frivillig overflytning/fratræden, nedsat arbejdstid, orlov eller tilsvarende. Personalet orienteres om: at tillidsrepræsentant og suppleant, at MED-udvalgsmedlemmer og suppleanter, at sikkerhedsrepræsentanter, er omfattet af særlige beskyttelse. Personalet orienteres, hvis der fra kommunen er henstillinger om, at vise særligt hensyn til enkelte personalegrupper. Der tages hensyn til fastansatte frem for midlertidigt ansatte. Kriterier for overflytning/afsked skal ske ud fra et helhedssyn, således at skolen efterfølgende kan fungere bedst muligt. Det betyder, at der tages hensyn til: aktivitetsområder pædagogiske og faglige områder, uddannelse og erfaring, køn og aldersfordeling. Skolelederens endelige indstilling hviler på ovenstående kriterier, men de enkelte indstillinger til forflyttelse/afsked må være begrundet i individuelt skøn. Forflyttelse/afsked kan i denne sammenhæng ikke ske med begrundelse i tjenstlige forhold og sygdom. Skolelederen orienterer TR om sin beslutning, og rollefordelingen mellem leder og TR afklares inden følgende procedure iværksættes: Før afskedigelsessamtalen: Ledelsen orienterer om antal indstillinger til forflyttelse/afsked, og hvornår disse iværksættes. Det sker på et personalemøde, hvor der er afsat god tid til spørgsmål fra medarbejderne. Afskedigelsessamtalen: Afskedigelsessamtalen skal foregå tidligst muligt på ugen, når medarbejderen møder ind. Deltagerne i samtalen er leder(e), TR og medarbejder. (side 1 af 2)

8 Disse skal have ubegrænset tid på selve dagen. Indeksnr. 303 Indstillinger til forflyttelse/afsked skal begrundes af lederen, og medarbejderen får udleveret begrundelsen skriftligt. I forbindelse med samtalen orienteres medarbejderen om mulighed for videre samtale(r) med TR og leder. Leder og TR spørger ind til om medarbejderen har nogen at tale med, når de forlader arbejdspladsen. Leder og TR skal være opmærksom på medarbejderens reaktion og handle ud fra det. Efter afskedigelsessamtalen: Ønsker medarbejderen at få fri resten af dagen imødekommes dette. Leder og TR skal være opmærksom på medarbejderen, der forlader stedet samt de tilbageblivende kolleger. Medarbejderen forsøges overflyttet til andet arbejdssted i kommunen via opslag på NOTES. Formalia i form af lovgivning, overenskomster og/eller kommunale beslutninger følges i hvert enkelt tilfælde og er gundlaget for disse lokale retningslinier. MEDudvalget den 5. februar 2004

9 3.0.4 Børns hospitalsindlæggelse. Personaleadministrative retningslinier Index nr.: 10.9 Indeksnr. 304 Overordnet beskrivelse Børns hospitalsindlæggelse Aftale om fravær af familiemæssige årsager 36. Stk. 1 Fra den 1. oktober 2005 har ansatte, som er forældre til børn under 14 år, ret til tjenestefrihed med sædvanlig løn i op til 5 arbejdsdage pr. barn indenfor 12 på hinanden følgende måneder ved barnets hospitalsindlæggelse, herunder hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet. Stk. 2 Tjenestefriheden er i øvrigt betinget af følgende: Retten til tjenestefrihed efter denne bestemmelse kan for begge forældre tilsammen ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Den ansatte skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der er ikke ret til fravær med sædvanlig løn efter denne bestemmelse i umiddelbar tilknytning til fravær efter 37 i aftalen. Bemærkning: Ved forældre forstås biologiske forældre, adoptivforældre eller personer, som har forældremyndigheden over barnet. Hvem har rettet? Fra den 1. oktober 2005 har forældre til børn under 14 år ret til frihed med løn ved hospitalsindlæggelse og indlæggelse, hvor barnet opholder sig i hjemmet. Det er i bemærkningen udtømmende defineret, hvem der regnes som forældre. Hvis begge forældre er ansat på samme arbejdsplads, samme kommune, amt eller region kan fraværet for forældrene tilsammen ikke overstige 5 arbejdsdage. Der er ikke noget krav om at arbejdsgiveren skal kontrollere om en forældre er ansat i en anden kommune, andet amt eller region, dette vil give for meget bureaukrati i administrationen af ordningen. Omfang af fravær Arbejdsgiveren skal føre et løbende regnskab med fraværet. Der er ret til fravær i op til 5 arbejdsdage i alt pr. barn indenfor 12 løbende måneder. Senest revideret:

10 3.0.5 Omsorgsdage. Indeksnr. 305 En ansat har ret til 2 omsorgsdage med løn pr. kalenderår pr. barn til og med det år, hvor barnet fylder 7 år. Overførsel af omsorgsdage kan udelukkende ske Fra det år barnet bliver født til førstkommende kalenderår. Hvis den ansatte, på grund af graviditet/barsel/adoption samt i situationer, hvor der afvikles børnepasningsorlov i kombination med graviditet/barsel/adoption, er forhindret i at afholde omsorgsdage, kan de overføres til det år vedkommende ophører med orlov. Hvis omsorgsdage ikke afvikles i de øvrige år mistes retten til dem. Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Barnet skal have ophold hos den ansatte, herunder enten adresse eller regelmæssigt samkvem med den ansatte. Uddrag af HR s personaleadministrative retningslinier 2008

11 3.0.6 Barns 1. og 2. sygedag Indeksnr. 306 Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, 2. har ophold hos den ansatte, 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdstidsbestemte tillæg. Fravær efter denne bestemmelse noteres særskilt på de lister, der føres over medarbejderens sygefravær Uddrag fra HR s personaleadministrative retningslinier gældende fra 1/4-2009

12 3.0.7 SOS projektopgave/når en fastansat lærer træder ind for kollega Indeksnr. 307

13 3.0.8 Ekstern hjælp til medarbejder i krise. Indeksnr. 308

14 3.0.9 Seniordage Indeksnr. 309 KTO/SHK-forliget + O-08.+Odense Kommune pr. 1. januar 2009

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2014 2017 mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer... 4 5

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1.

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2011 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til fællesoverenskomsten

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse.

Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under din ansættelse. Personalehåndbog Personalehåndbogen er et opslagsværk for alle ansatte i Stevns Kommune. Personalehåndbogen beskriver en lang række praktiske forhold på arbejdspladsen, der kan være relevante for dig under

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst for gartnerarbejde 2014-2017. mellem

Overenskomst for gartnerarbejde 2014-2017. mellem Overenskomst for gartnerarbejde 2014-2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) 1 1 Formål og gyldighedsområde 4 2 Ansættelsesvilkår 4 3 Arbejdsopgaver 4 4 Arbejdstid 6 5 Overarbejde

Læs mere

assurandør overenskomst 2012

assurandør overenskomst 2012 assurandør overenskomst 2012 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 27 Gruppesikringsregulativ side 53 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 59 Feriekortordning

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 29 Gruppesikringsregulativ side 56 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 62 Feriekortordning side 64 Regler for

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne

2014-2017. Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne 2014-2017 Overenskomst mellem Post Danmark A/S og Akademiker - organisationerne Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 2. Ansættelse... 3 3. Udbetaling af løn... 4 4. Lønbestemmelser... 4 5.

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere