Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond"

Transkript

1 Dato: 9. december 2004/ LLU [+ efterfølgende få ændringer efter høring januar 2005] Ref.: Referat af 16. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Tid: Onsdag, den 3. november 2004, kl Deltagere: Direktør, cand. pharm. og civiløkonom, Ole Bjørn Jensen, Eurolab Danmark (kemi) Kvalitetschef, akademiingeniør Inge Meyland, Danmarks Fødevareforskning (kemi). Laboratoriechef, dyrlæge Lis Nielsen, Fødevareregion Vejle (mikrobiologi) Laboratoriechef Vibeke From Jeppesen, Eurolab Danmark (mikrobiologi) Dyrlæge Linda Bagge, Miljøstyrelsen (mikrobiologi) Dyrlæge Niels L. Nielsen, Fødevaredirektoratet (mikrobiologi) Kvalitetskontrolchef Henrik Stapelfeldt, Dansk Industri Direktør, civilingeniør Jesper Høy, DANAK Ledende assessor, lic. techn., civilingeniør Lisbeth Lund (DANAK s sekretær for sektorudvalget) Kommentarer til medlemslisten: Afbud til mødet: Laboratoriechef, dyrlæge Erik Dahm, Fødevareregion Århus (meldt afbud) Dorte Lau Baggesen - midlertidig afløser for Jeppe Boel (meldt afbud) Laboratoriechef Finn Kristensen, Plantedirektoratet Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

2 Ad dagsordenens punkt 1 (Fødevarer 1/2004) - Kommentarer til referatet fra det 15. møde i sektorudvalget for Fødevarer, m.m. Referatet blev godkendt uden kommentarer. Ad dagsordenens punkt 2 (Fødevarer 2/2004) - Nye medlemmer af sektorudvalget. Henrik Stapelfeldt, CP Kelco ApS er nyt medlem og repræsenterer Dansk Industri. Jeppe Boel, DVFV er nyt medlem, men deltog ikke på grund af orlov Dorte Lau Baggesen er midlertidig afløser for Jeppe Boel Revideret medlemsliste blev fordelt og medlemmerne blev bedt om yderligere opdatering under mødet. Den opdaterede liste vedlægges som bilag. De medlemmer, der ikke deltog ved mødet, bedes tilbagemelde, hvis der er oplysninger, som ikke er korrekte. Det blev i øvrigt drøftet om repræsentationen i sektorudvalget skulle udvides se under Kommissorium. Ad dagsordenens punkt 3 (Fødevarer 3/2004) - Evt. meddelelser fra formand og sekretær. DANAK kunne meddele, at ledende assessor Hanne Christensens ansættelse var ophørt pr. 1. oktober [Niels Rudolf Hartmann er gået på pension pr. 1. november 2004] Ad dagsordenens punkt 4 (Fødevarer 4/2004) Nyt Kommissorium for sektorudvalget. Nyt kommissorium for området blev uddelt og gennemgået ved mødet. Væsentlig ændring er udvalgets muligheder for rådgivning af DANAK. Rådgivningen dækker nu også mere generelle krav til akkreditering og forhold vedrørende driften af akkrediteringsordningen, emner som tidligere var henlagt til et overordnet rådgivende udvalg. Det blev bemærket, at det var uheldigt, at overskriften til kommissoriet kun nævnte Fødevarer og ikke signalerede, at også Foder og Miljøområdet (mikrobiologi) indgik i området. Det blev anbefalet, at der skulle forsøges at finde en løsning, i form af links fra DANAK s hjemmeside, der kunne henvise til i hvilket sektorudvalg, de forskellige områder blev behandlet. Endvidere blev det aftalt, at der i overskriften skulle stå Fødevarer, m.m. Medlemsskaren for sektorudvalget skal være repræsentativ for brugerne af akkrediteringsordningen. Det drøftedes om det var de korrekte instanser, der var nævnt i Kommissoriet. Der var enighed om, at der i stedet for Fødevaredirektoratet skulle nævnes Danmarks Fødevareforskning og Fødevarestyrelsen (Central del og Regional del) samt at Miljøstyrelsens referencelaboratorium skulle nævnes. Endvidere var der enighed om at sensorik skulle medtages i forretningsordenen. Der var enighed om, at der skal fremsendes brev til de tre involverede styrelser vedrørende udpegning af medlemmer. Sektorudvalgsreferat november 2004 Side 2 af

3 Med hensyn til sammensætningen af medlemmer i forhold til de instanser og fagområder, som er nævnt i Kommissoriet var der enighed om at der bør udpeges en repræsentant for sensorik. Ad dagsordenens punkt 5 (Fødevarer 5/2004) DANAK s oplæg til Strategiplan DANAK s oplæg til en ny Strategiplan blev gennemgået ved Jesper Høy. Der var kun enkelte kommentarer til strategiplanen, som blev positivt modtaget. Der blev stillet spørgsmål til de tekniske assessorers kompetence, herunder hvordan harmonisering af deres viden i forbindelse med akkrediteringskrav og tolkning af disse krav, skete. Det blev anbefalet, at anvende workshops eller lignende til harmonisering og diskussioner TA erne imellem. Efteruddannelse i forhold til akkrediteringskrav, skift af tekniske assessorer og bedre koordinering af synspunkter blev fremhævet som vigtige områder. Denne del burde fremgå mere klart af strategiplanen. Der blev konkret nævnt, at det var ønskeligt, at der etableredes en workshop, hvor vejledning IV Mikrobiologisk prøvning (nu forældet) kunne gennemgås og revideres af tekniske assessorer inden for området. Det ville samtidigt bidrage til en harmonisering indenfor området. Der blev spurgt til strategiens punkt omkring synlighed og hvordan denne ville blive effektueret. Der blev især foreslået at informere amter, m.m.. Endvidere blev det fremhævet under punktet - administration - at der ønskedes en større gennemskuelighed i fakturaer, hvor ordet gennemskuelighed burde tilføjes i handlingsplanen. Især var det vanskeligt, at overskue fakturaer på grund af flere måneders opsamling i samme faktura. Det blev også drøftet om tidsforbruget for de enkelte assessorer burde estimeres før et besøg. Det blev herunder nævnt, at der var observeret forskel på LA ernes tidsforbrug. Det blev også drøftet, hvordan harmonisering sker på internationalt plan. Ad dagsordenens punkt 6 (Fødevarer 6/2004) Handlingsplan koordineret af DFM og DANAK LLU og ACB havde som repræsentanter for DANAK deltaget i to af de grupper, der var nedsat i forbindelse med etablering af en handlingsplan for metrologi i kemi. Et foredrag, som var udarbejdet og afholdt af ACB og LLU ved et medlemsmøde i Eurolab., blev i korte træk gennemgået af ACB. Handlingsplanen er vedlagt. Ad dagsordenens punkt 7 (Fødevarer 7/2004)) Referat fra Nordisk akkrediteringsmøde [fødevarer] afholdt hos DANAK [LLU] Nordisk akkrediteringsmøde [fødevarer, m.m.] var på opfordring af NMKL atter genoptaget og afholdt i DANAK, den 12. august Et referat fra mødet blev efterfølgende præsenteret ved NMKL s årsmøde på Island. Et kort referat med gennemgang af enkelte punkter blev gennemgået ved sektorudvalgsmødet. Punktet vedrørende akkrediteringsorganernes krav til antal prøvninger i en akkrediteret rapport blev nævnt. Alle akkrediteringsorganer havde udmeldt, at det var tilstrækkeligt med én akkrediteret prøvning. Det betyder, at der er sket et skred med tiden, som er svær at forklare. Overheads med uddrag fra referatet fra det nordiske møde [efterfølgende præsenteret ved NMKL s årsmøde] er vedlagt. Sektorudvalgsreferat november 2004 Side 3 af

4 Miljøstyrelsen udtrykte bekymring over, at der kan udstedes akkrediterede rapporter (med logo), hvor der kun indgår én prøvning, der er akkrediteret, medens resten er ikke-akkrediteret prøvning (med angivelse af, at de ikke er akkrediterede). Ad dagsordenens punkt 8 (LEVS 27/2003) Fleksibelt akkrediteringsområde, RL 2. Retningslinie 2 er udkommet siden sidste møde. Der er pt. kun et enkelt laboratorium, der er akkrediteret efter RL 2. Der blev givet en kort gennemgang af retningslinien og fremhævet hvad, man kan være fleksibel til (i vores område: matricer, parameter eller ydelse (f.eks. detektionsgrænse eller måleområde). RL2 ligger meget tæt på retningslinie udarbejdet i NA (Norsk Akkreditering). I den norske udgave er der i sidste version medtaget et punkt mere for mulig fleksibilitet, der vedrører metoder. Dette bør også overvejes indført i DANAK s retningslinie. Ad dagsordenens punkt 9 (Fødevarer 9/2004) Præstationsprøvninger mikrobiologi/fødevarer Vibeke F. Jeppesen + Niels L. Nielsen Fødevarestyrelsen foreskriver deltagelse i Livsmedelsverkets program, som obligatorisk for de laboratorier, der er akkrediteret indenfor mikrobiologiske analyser af fødevarer. NLN gennemgik ved sidste sektorudvalgsmøde de præstationprøvninger, der var udført indtil oktober 2003 (april 2003-prøvningen inkluderet). VFJ gennemgik de præstationsprøvninger, der var udført fra oktober 2003 oktober 2004 (evt. særlige bemærkninger er angivet i parentes): Oktober 2003: Analyseprogrammet for prøvningen omfattede: Enterobacteriaceae (22% falsk positive fund pga. tilsat A. caviae), Presumptive E. coli Enterokokker (én ampul med 11% falsk positive fund pga. tilsat S. saprofyticus; en anden ampul med 21% falsk positive fund pga. tilsat P. acidilactici). Clostridium perfringens (8% falsk positive fund pga. tilsat Cl. bifermentans). Sulfitreducerende clostridier Gær (inkl. identifikation) Skimmel Januar 2004: Analyseprogrammet for prøvningen omfattede: Coliforme bakterier 30 ºC Coliforme bakterier 37 ºC Termotolerante coliforme bakterier Enterobacteriaceae Presumptive E. coli (11% falsk positive fund muligvis pga. for lav temperatur i inkubatorerne; det bemærkes dog, at den drilske tilsatte organisme kan vokse op til 43,5 ºC, som præcis er nedre acceptable inkuberingstemperatur) Presumptive E. coli O157 (to ens ampuller med hhv. 8% og 14% falsk negative fund, én ampul med 10% falsk positive fund og én ampul med 3% falsk positive fund). Salmonella (11% falsk negative fund i ampul med 0,8 cfu/ml; 2% falsk negative fund i ampul med 1,2 cfu/ml). Campylobacter (to ens ampuller med hhv. 5% og 18% falsk positive fund tyder på metodeproblem!) Sektorudvalgsreferat november 2004 Side 4 af

5 April 2004: Analyseprogrammet for prøvningen omfattede: Aerobt kimtal 25 ºC Aerobt kimtal 30 ºC Aerobt kimtal 20 ºC i fisk og skaldyr Svovlbrinteproducerende bakterier i fisk og skaldyr Bacillus cereus (40% falsk negative fund pga. svag hæmolyse og lecitinase (forlænget ink.tid anbefales) i ampul A) Koagulasepositive stafylokokker (12% falsk positive fund i ampul A pga. tilsat S. xylosus) Yersinia enterocolitica (tre ampuller med hhv. 13% og 26% falsk negative fund og 16% falsk positive fund - tyder på metodeproblem!) Oktober 2004: Prøvningen er i gang og omfatter: Psykrotrofe mikroorganismer Mælkesyrebakterier Clostridium perfringens Sulfitreducerende clostridier Listeria monocytogenes (kvalitativ, kvantitativt og semikvantitativt) Skimmel Gær Desuden har DFVF afholdt ringtest for Salmonella i fæces for godkendte laboratorier. Testen resulterede i, at den foreskrevne metode til analyse af fjerkræ i Salmonella-overvågningen pr. 1. januar 2004 skiftede fra NMKL 71 til MSRV-metoden. NLN ville efter mødet sørge for, at sektorudvalget kunne få oplysninger om de forhold, der specielt vedrørte de danske laboratorier informationer, som kun DFVF har. Da DANAK endnu ikke har modtaget redegørelsen, vil fremsendelse heraf ske separat efter modtagelse. Ad dagsordenens punkt 9 (Fødevarer 9/2004) Præstationsprøvninger Kemi/fødevarer og foder [Inge Meyland] IME orienterede om præstationsprøvninger på det kemiske fødevareområde. FAPAS er stadig det program, der bredest dækker de parametre, der analyseres for i området. Rapporterne er gennemskuelige og kommer rimeligt hurtigt efter fristen for levering af resultater til FAPAS (1 måned). Det er nu blevet muligt at indrapportere resultater elektronisk. Programmet er under stadig udvikling. På det senest afholdte møde i FAPAS Advisory Committee blev mulige nye runder behandlet. Det er altid mulighed for deltagerne at påvirke indholdet af næste års program ved at skrive og komme med ros/ris og ønsker. Det er desværre nu et stykke tid siden, at DFVF har modtaget deltagerkoder for deltagende danske laboratorier, så det er ikke muligt, at give en status for hvordan danske laboratorier har klaret sig. Oplysninger modtaget direkte fra offentlige laboratorier viser, at disse klarer sig rimeligt godt. Som tidligere fortalt har DFVF besluttet at standse sin deltagelse i BIPEA på vitaminområdet, da disse runder var meget utilfredsstillende bl.a. på grund af deltagelse af for få laboratorier. FAPAS nye runder med vitaminer i berigede fødevarer og Livsmedelsverkets runder med fødevarer med naturligt indhold af vitaminer er afprøvet og fundet langt mere tilfredsstillende. Sektorudvalgsreferat november 2004 Side 5 af

6 Ad dagsordenens punkt 11 (Fødevarer 10/2004) Præstationsprøvninger Mikrobiologi/miljø [Linda Bagge] Miljøstyrelsen er ved at udarbejde en oversigt over hvilke præstationsprøvninger, som akkrediterede miljølaboratorier på miljøområdet skal deltage i fremover. Præstationsprøvningerne vil blive opdelt på matricer/medier, parametre, metode, årstal samt eventuelt angivelse af arrangør, hvis dette er muligt. Oversigten skal være færdig i begyndelsen af De pågældende medier er drikkevand, badevand, spildevand, bassinvand og slam. Desuden vil det blive præciseret, at i de tilfælde, hvor et laboratorium er akkrediteret til en bestemt parameter, som f.eks. Legionella, vil der fra Miljøstyrelsens side blive stillet krav om deltagelse i en præstationsprøvning for Legionella, som Miljøstyrelsen/DANAK kan godkende. Ad dagsordenens punkt 12 (Fødevarer 12/2004) Usikkerhedsbudgetter/ Mikrobiologi - opfølgning To versioner blev fremsendt til vurdering efter sidste møde. Den oprindelige version blev valgt og den bibeholdes dermed. Ordlyden er gengivet i bilag til referatet. Ad dagsordenens punkt 13 (Fødevarer 13/2004) Nyt fra Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen Der blev orienteret om de ændringer, herunder organisationsændringer, der er sket i Fødevareområdet samt i Miljøstyrelsens område. Ad dagsordenens punkt 14 (Fødevarer 14/2004) Information om internationale aktiviteter Jesper Høy oplyste, at det ved ILAC s generalforsamling var besluttet at akkrediterede prøvningsrapporter foruden det nationale akkrediteringslogo kunne tilføjes et ILAC-logo. Tilladelse hertil skal gives af det nationale akkrediteringsorgan. Endvidere blev der informeret om mulighed for certificering af prøvetagning. Ad dagsordenens punkt 15 (Fødevarer 15/2004) - Information om metodelister De elektroniske metodelister vil blive revideret i foråret indtastning vil blive lettere og mindre tidskrævende. Revisionen vil ikke kræve, at allerede indlagte metodelister skal indtastes på ny. Ad dagsordenens punkt 16 (Fødevarer 16/2004) Indstillinger og status fra tidligere møder. Retningslinien for metodevalidering mikrobiologi mangler endnu. Den forventes at kunne blive færdig i første halvdel af Sektorudvalgsreferat november 2004 Side 6 af

7 Ad dagsordenens punkt 18 (Fødevarer 17/2004) Diverse. Metodevalidering status er nævnt ovenfor. Endvidere drøftedes en speciel problemstilling, der vedrører regionallaboratorierne. Rapportering på regionallaboratorierne er styret fra Fødevarestyrelsen, som indlægger metoder i rapporterne fra centralt hold. Medens DANAK kræver opdatering af metoder i metodelisten (f.eks. i forbindelse med besøg), har Fødevarestyrelsens opdatering haltet bagefter hvilket betyder, at der er konstateret uoverensstemmelse mellem metodeliste og rapporter. Laboratorierne efterlever dermed ikke krav i ISO om at sikre anvendelse af gældende udgave af en standard (NMKL-metoder) og om at rapportere i overensstemmelse med den godkendte og opdaterede metodeliste. Fødevarestyrelsen er i gang med at løse problemet [blev også drøftet ved et møde i Ringsted]. Mikrobiologiske tekniske assessorer ønsker mulighed for at mødes for at harmonisere området samt opdatere den mikrobiologiske vejledning (er nævnt under pkt.5). Ad dagsordenens punkt 19 (Fødevarer 18/2004) Næste møde. Næste møde blev fastsat til onsdag den 6. april 2005, kl kl med frokost i DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde. Lisbeth Tillge Lund Bilag: Bilag I: Medlemsliste Bilag II: Handlingsplan metrologi Bilag III: Overheads nordisk møde Bilag IV. Politik for anvendelse af usikkerhedsbudgetter i mikrobiologisk område miljø foder og fødevarer Forslaget er af sektorudvalget anbefalet at blive fulgt af DANAK. Bilag V: Bilag VI: Indstillinger og status Huskeliste Sektorudvalgsreferat november 2004 Side 7 af

8 BILAG V Indstillinger: 2005/1: Metodevalidering - mikrobiologi Arbejdet er i gang forventes færdigt i første halvår af /2: Nedsættelse af gruppe for mikrobiologer (evt. workshop) til harmonisering af området samt opdatering af IV Mikrobiologisk prøvning BILAG VI Huskeliste: Revision af Kommissorium Revision af Forretningsorden (sensorik skal nævnes) Udpegning af nyt medlem, der repræsenterer området - sensorik. Officielle breve til myndigheder Sektorudvalgsreferat november 2004 Side 8 af

9 BILAG IV Usikkerhed - Mikrobiologi Sektorudvalget har endeligt indstillet til DANAK at følge nedenstående: DANAK s politik vedrørende mikrobiologi implementering af usikkerhedsbudgetter i det mikrobiologiske område miljø, foder og fødevarer. Politik for anvendelse og implementering af usikkerhedsbudgetter i det mikrobiologiske område for miljø, fødevarer og foder. Metodelister i det mikrobiologiske område skal indeholde værdier for beregnet usikkerhed for samtlige metoder. Den angivne usikkerhed vil almindeligvis være bestemt ved hjælp af resultater fra præstationsprøvninger eller evt. bestemt ved hjælp af repeterbarheds- og reproducerbarhedsanalyser. Laboratorierne skal være i stand til at opstille usikkerhedsbudgetter for 2 3 udvalgte metoder gerne som en del af en validering eller verificering. I de tilfælde hvor laboratoriet deltager i præstationsprøvninger og opnår resultater, der ligger udenfor de acceptkriterier, der er fastlagt af laboratoriet i den interne kvalitetskontrol, skal usikkerhedbudgetter anvendes til at indkredse problemerne, hvis det ikke lykkes med en almindelig fejlsøgning. Lisbeth Lund Sektorudvalgsreferat november 2004 Side 9 af

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dato: 14. august 2005/ LLU Sag: 21-06-02 Referat af 17. møde i sektorudvalget for teknisk prøvning på fødevareområdet: Sted: DANAK, Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS Akkreditering er styrket globalt IRLAND NAB NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE NORWAY NA SWEDEN SWEDAC SWITZERLAND SAS FINLAND FINAS UNITED KINGDOM UKAS SPAIN ENAC FRANCE COFRAC DENMARK GERMANY DAS,

Læs mere

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012

Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012 Danak-NYT Nr. 24 - april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international

Læs mere

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune

Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune Evaluering af håndteringen af forureningen af drikkevandet fra Vandværket Lyngen i Køge Kommune August 2007 Karl Vogt-Nielsen, Pernille Hagedorn-Rasmussen og Inge Larsen CASA Evaluering af håndteringen

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere