EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS Kommercielle kontrakter som for eksempel samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007. Kommercielle kontrakter som for eksempel samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomster"

Transkript

1 AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007 Præambler kræver omtanke En præambel er indledningen til en kontrakt. Præamblen bør kun beskrive faktiske forhold og parternes hensigt med at indgå aftalen, mens parternes rettigheder og forpligtelser ikke bør ikke stå der. Hvis der anvendes en præambel, skal den formuleres med omhu. Steen E. Christensen og advokat Jacob Ørskov Rasmussen Kommercielle kontrakter som for eksempel samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomster og aftaler om overdragelse af virksomheder indeholder i stigende grad præambler (på engelsk recitals ). Denne udvikling har sin rod i Fortsætter på næste side Et forord... Tilbud og accept er tit nok til at udgøre en aftale i daglige forhold. Men man skal skrive en kontrakt, når det er lidt mere kompliceret, herunder når der er flere parter eller kulturer involveret. Der har været skrevet kontrakter gennem et par tusinde år, og indholdet har udviklet sig med accelererende hastighed hele tiden. Mere specialiseret og tilpasset den aktuelle situation. Tit er der mest fokus på transaktionens praktiske detaljer og gennemførelse, f.eks. tid og kvalitet samt pris og betalingsevne. I farten ved kontraktindgåelsen når "der skal smedes, mens jernet er varmt" er der nogen, som bare udfylder med den samme standardtekst, som de brugte sidste gang. Man håber jo, at juraklausulerne er unødvendige, og at forholdet er problemløst. En standardtekst fra fortiden er muligvis god nok i nutiden. Men det er rettidig omhu, og; det er kvalitet og en nødvendig sikring af de kommercielle interesser, at alle kontraktklausuler er formuleret med tanke på situationen og på fremtiden! Ikke to kontrakter er ens, og forhold udvikles forskelligt. Derfor håber vi, at dette materiale kan tjene til inspiration næste gang, der skal formuleres kontraktpunkter om: Præambler og formål Hemmeligholdelse Standardregler Konkurrenceklausuler Fremmedsprog Force majeure Konfliktløsning. Plesner Corporate/Commercial Frants Dalgaard-Knudsen

2 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007 Fortsat fra forsiden angloamerikansk aftalepraksis, ligesom EU-teksters anvendelse af præambler har præget udviklingen. I en præambel kan foretages en opremsning af faktuelle oplysninger og overordnede hensyn, der for aftaleparterne har været afgørende for kontraktens indgåelse. De faktuelle oplysninger kan være en redegørelse for tidligere indgåede kontrakter mellem parterne, særlige koncern- og ejerforhold og parternes forretningsområder. Endvidere kan en præambel beskrive omstændighederne omkring kontraktens indgåelse og de hensyn, der har motiveret parterne til at indgå i aftalen. Derimod bør præamblen ikke indeholde forpligtende aftalevilkår, da parternes rettigheder og forpligtelser bør fremgå af de egentlige kontraktvilkår ikke af en indledende beskrivelse. Det ses sommetider, at parterne henskyder forhold, hvorom der ikke kan nås enighed, til "løsere" formuleringer i præamblen. Denne løsning kan ikke tilrådes, idet der herved opstår et usikkert retsforhold. I forbindelse med kontraktskrivning bruges der ofte alt for lidt tid på præamblen. I en kontrakt kan en part ikke føle sig sikker på, at et forhold ikke er bindende, blot fordi forholdet alene er beskrevet i præamblen. Det er således ikke gratis at udtrykke sig i præamblen. Tværtimod kan en præambel få afgørende betydning for fortolkningen af en kontrakt, hvis ordlyden er uklar, eller spørgsmålet ikke er behandlet i kontrakten. Formålsfortolkning er en meget væsentlig del af dansk kontraktret, og også i udlandet er der tradition for at formulere hensigten klart. Præamblen skal derfor altid formuleres klart og utvetydigt. 2

3 Hemmeligholdelse Troels Kjær Stidsen og advokat Janus Skak Olufsen Virksomheder udveksler konstant information med hinanden og har derfor løbende behov for at sikre sig mod misbrug. Enhver virksomhed bør derfor overveje, hvordan man beskytter sig. Er det nødvendigt at indgå en fortrolighedsaftale Markedsføringsloven indeholder en vis beskyttelse af en virksomheds erhvervshemmeligheder, men bestemmelsernes rækkevidde er ikke præcis. Der er tale om generelt formulerede regler, som i et vist omfang er tidsbegrænsede. Ofte er denne beskyttelse derfor ikke tilstrækkelig. Lige så snart en virksomhed står i en situation, hvor den skal udveksle information, som er følsom, bør det overvejes at indgå aftale om fortrolighed. Hvornår Det lyder banalt, men det ses ofte, at virksomheder påbegynder udveksling af information, inden der er indgået en fortrolighedsaftale. Det er vigtigt for den virksomhed, som afgiver information, at fortrolighedsaftalen indgås så tidligt som muligt. Derimod har den virksomhed, som modtager information, en interesse i ikke at påtage sig bindinger, før den kender indholdet af oplysningerne. Generelt bør fortrolighedsaftaler indgås, inden information udveksles. Hvad En præcis definition af den fortrolige information sikrer, at parterne fortsat kan drive deres virksomhed uden at være i tvivl om, hvorvidt de bryder aftalen. Som overvejende udgangspunkt bør klausuler om hemmeligholdelse begrænses til oplysninger, som parterne udveksler. Klausulerne bør ikke omfatte oplysninger som modtageren kendte inden indgåelse af aftalen modtageren efterfølgende lovligt kommer i besiddelse af via tredjemand eller er offentligt tilgængelige. I en række tilfælde vil det være muligt at knytte hemmeligholdelsesklausulen til specifikt opregnede dokumenter. Det kan for eksempel være indholdet af et datarum eller indholdet af materiale udleveret i forbindelse med tilbudsgivning. Herved udelukkes det imidlertid ikke, at der i datarummet eller tilbudsmaterialet kan være oplysninger, som i henhold til ovennævnte burde være undtaget fra klausulen. Da det efterfølgende kan være vanskeligt at afgøre, hvordan en part er kommet i besiddelse af en given oplysning, er det væsentlig at indarbejde rutiner, som sikrer tilstrækkelig dokumentation for, hvorfra informationer stammer. Destruktion Fortrolighedsaftaler indeholder ofte bestemmelser om, at informationer omfattet af aftalen skal tilbageleveres eller destrueres for eksempel ved ophør af samarbejdet. Det vil ofte være umuligt for en part, som har modtaget eller lagret information elektronisk, helt at slette denne information igen, særligt når den er spredt ud i organisationen. Kopier vil ofte være gemt på en server, i indbakker hos medarbejdere eller på deres laptop. Sikkerhed for fuldstændig destruktion af de modtagne oplysninger vil i yderste konsekvens ofte kræve destruktion af anvendte harddisks m.v. En eventuel forpligtelse til at destruere elektronisk lagret information bør derfor begrænses til at træffe rimelige foranstaltninger med henblik på at sikre, at informationerne slettes på en forretningsmæssig acceptabel måde. Dette er særligt relevant for aftaler underlagt retssystemer, som ikke er så pragmatiske som det danske - f.eks. amerikansk ret. Hvis informationer er så følsomme, at de skal destrueres fuldstændigt, bør parterne anvende medier, som ikke giver mulighed for elektronisk kopiering. Sanktion Hvis en fortrolighedsaftale ikke indeholder bestemmelser om konventionalbod, vil den ofte savne gennemslagskraft. Uden bestemmelser om bod er parterne henvist til de almindelige regler om erstatning. Her kan alene opnås erstatning for et dokumenteret økonomisk tab, hvilket kan være vanskeligt at bevise. Hvis aftalen derimod indeholder bestemmelser om bod, undgår man det retlige slagsmål om dokumentation for tabets størrelse. Herudover har bodsbestemmelser en betydelig præventiv virkning. Størrelsen af boden bør afhænge af "værdien" af informationen og den skade, misbrug kan påføre informationens ejer. En virksomhed, der påtager sig en stor bod, bør overveje at få undtaget overtrædelser ved simpel uagtsomhed. Endelig bør man sikre sig, at boden skal betales ved hver overtrædelse og ikke udelukker erstatning efter almindelige regler. Herved undgås, at en part kan spekulere i overtrædelser. 3

4 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007 Standardvilkår ej blot til lyst Zygmunt Auster og advokat Michael Fuchs Standardvilkår eller forretningsbetingelser kan være et gode. Det er fornuftig genbrug af kendte tanker og sikker grund for overholdelse af virksomhedens principper, når handlen skal lukkes og fakturaen hurtigt frem. Standardvilkår kan dog meget vel give falsk tryghed, fordi de på grund af en række faldgruber kan vise sig rent faktisk ikke at være en del af aftalen og dermed ramme som et tveægget sværd, når skaden er sket. Men fat mod; for med et par enkle hovedregler og rettidig omhu ved aftalens indgåelse kan man undgå de mest almindelige fejl. En bindende aftale er indgået, når et tilbud accepteres rettidigt. Så enkelt er det efter aftaleloven. Som en del af aftalen inkluderes ofte standardvilkår eller almindelige forretningsbetingelser, der i praksis dækker over mange forskellige dokumenttyper. Et klassisk eksempel er leverandøren, som ønsker at tilføje sine almindelige leveringsbetingelser. Indholdet af betingelserne medfører ofte, at de danske regler, som ellers ville gælde, fraviges typisk ansvarsbegrænsninger og begrænsninger af købers muligheder for at gøre ansvar gældende over for leverandøren ved forsinkelse eller mangler. Et af problemerne ved at benytte standardvilkår er, at den part, der har udformet dokumentet, let falder for fristelsen til at tilskrive sig selv rettigheder, som ligger langt fra, hvad der ellers ville gælde efter dansk ret. En sådan retstilstand er måske ikke umulig at opnå, men i praksis er der en række krav med henblik på at sikre, at brugen af standardvilkår ikke får en uheldig slagside. Urimelige eller uaf- balancerede standardvilkår kan således under visse forudsætninger helt tilsidesættes eller fortolkes imod den aftalepart, som har udformet vilkårene. Det vil imidlertid altid være en konkret vurdering, om et sæt standardvilkår er vedtaget af parterne. I denne vurdering indgår eksempelvis: indholdet og rækkevidden klarheden både grafisk og sprogligt hvordan vilkårene er blevet vedtaget aftaleparternes forskellige forhandlingsstyrke kutyme og sædvane i branchen. Her gennemgås en række situationer, som mange sikkert vil kunne nikke genkendende til fra virksomhedens dagligdag: Med åbne øjne Hvad angår indholdet, gælder det i dansk ret, at desto mere en bestemmelse i et sæt standardvilkår afviger fra gældende ret til den ene parts fordel, desto tydeligere skal den være fremhævet, før den kan betragtes som vedtaget. Omvendt skal der ikke meget til for at anse standardvilkår for vedtaget, hvis disse blot er udtryk for, hvad der er almindeligt gældende og sædvanligt inden for en bestemt branche. Regler, som er branchebestemte, eksempelvis AB92 for byggeri, NL01 for produktleverancer og NSAB for transport og logistik, kaldes med et engelsk udtryk Agreed Documents. Dette er betegnelsen for sæt af vilkår, der hersker en udbredt tradition for at anvende i de pågældende erhverv. Reglerne er typisk blevet til gennem forhandlinger, hvor alle de invol- veredes interesser er blevet hørt. Der kræves således ikke meget for at anse sådanne "Agreed Documents" for vedtagne mellem to parter i den relevante branche, også selvom de fraviger gældende ret. Dette er blandt andet fastslået af Højesteret i en dom fra 1995, der vedrører professionelle opbevaringsforhold. I sagen havde den ene part henvist til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB) i en fodnote på sine ordrebekræftelser. NSAB indeholder bestemmelser, der fraviger dansk rets almindelige regler om ansvaret i forvaringsforhold. Højesteret kom frem til, at standardvilkårene var vedtaget af sagens parter, da NSAB er et "Agreed Document" og tidligere havde været benyttet af parterne. Der kunne derfor ikke stilles krav om særlig fremhævelse af dette standardvilkår i aftalen. Ikke liste vilkår ind ad bagdøren Anvendelse af standardvilkår fastsat af en part kræver vedtagelse mellem parterne. En sådan vedtagelse skal som udgangspunkt være udtrykkelig. Der må altså ikke være tvivl om, at bestemmelserne er kendt og anerkendt af alle parter som en del af aftalen. I praksis kan en virksomhed sikre sig vedtagelsen af et sæt standardvilkår ved altid fra første færd i tilbud, salgskontrakter eller lignende tydeligt at henvise til de særlige dokumenter, som virksomheden ønsker, skal gælde. Endvidere bør standardvilkårene vedlægges eller vedhæftes. Kort sagt kræves det, at det, der accepteres, også er det, der tilbydes. Det er i mange virksomheder fast procedure at sende en ordrebekræftelse, 4

5 der henviser til virksomhedens forretningsbetingelser eller branchespecifikke vilkår, efter at en kunde har accepteret et tilbud fra virksomheden. Men det er således ikke tilstrækkeligt at sende forretningsbetingelserne, når tilbuddet er accepteret. Skal man sige fra? Hvis en aftalepart får kendskab til et standardvilkår og dermed har det i sin magt at afvise det, bør han, såfremt der kan være tvivl herom, i det mindste gøre sin medkontrahent opmærksom på, at han ikke anser sig for forpligtet heraf. Forholder han sig derimod passiv i denne situation, risikerer han alligevel at blive bundet af dette standardvilkår. Derfor bør man i forbindelse med indgåelse af aftaler for en god ordens skyld sige fra eller bekræfte over for sin modpart, hvad man anser sig for aftalemæssigt bundet af. I praksis opstår spørgsmålet om standardvilkårs vedtagelse oftest først, når der er opstået en strid. I sådanne tilfælde kan en aftaleparts tidligere passivitet over for at standardvilkår, der eksempelvis har været vedlagt en ordrebekræftelse fremsendt efter en mundtlig aftale eller påtrykt en faktura, bevirke, at vilkårene må anses for vedtaget. Dette vil dog ikke altid være tilfældet. Et velkendt eksempel fra dagligdagen er fortrykte tekster på fakturaer, der eksempelvis kan vedrøre forpligtelse til at betale morarente på op til 2 % pr. måned. En manglende reaktion over for en sådan bestemmelse, som ikke tidligere har været drøftet mellem parterne, vil formentlig ikke gøre, at den anses for vedtaget. Ny teknologi og standardvilkår Det ses ofte, at virksomheder henviser til forretningsbetingelser, men der kan med rette sættes spørgsmålstegn ved, om dette er tilstrækkeligt til, at sådanne forretningsbetingelser faktisk bliver en del af aftalen. Med Internettets store udbredelse vil et link eller en i øvrigt meget nem og utvetydig henvisning til betingelserne på Internettet imidlertid formentlig sikre, at dokumentet bliver en del af aftalen mellem parterne. Dette gælder i hvert fald i erhvervsforhold mellem professionelt handlende, mens det nok endnu varer et par år, førend dette spørgsmål er endeligt afklaret for så vidt angår forbrugeraftaler. Aftaler, som indgås direkte på Internettet med et museklik, forpligter brugeren på samme måde som andre aftaler. På Internettet betegnes sådanne aftaler ofte "point and click-aftaler", og brugeren præsenteres for en alen lang tekst, som indeholder standardvilkår for aftalen. Selv om de færreste brugere af Internettet velsagtens læser de standardvilkår, der vises til, kan dette som udgangspunkt ikke i sig selv begrunde tilsidesættelse af disse vilkår. Hvis point and click-aftalen er gjort tilgængelig i sin fulde tekst, og hvis ydermere accepten af aftalen er gjort betinget af en gennemgang (scroll) af teksten, må standardvilkårene formentlig anses for vedtaget, medmindre disse indeholder helt usædvanligt byrdefulde vilkår for den, der accepterer aftalen. Udbydere på Internettet kan derfor ved at tilrettelægge processen for aftaleindgåelsen tilstrækkeligt pædagogisk sikre sig, at sådanne standardvilkår ikke efterfølgende kan tilsidesættes. 5

6 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007 Konkurrenceklausuler hvad kan lade sig gøre? Jens Zilstorff og advokat Heidi Heltborg Juul I en ideel verden burde den frie og uhindrede konkurrence som udgangspunkt være så grundlæggende i Danmark, at det ikke var nødvendigt at lovgive herom, og ingen ville tænke på - i aftaler eller andre fora - aktivt at søge resultater og situationer, der strider imod dette basale princip. Sådan er virkeligheden imidlertid ikke! Læs her en overordnet beskrivelse af, hvorledes der kan navigeres i de regeltætte farvande, som lovgivningsmagten har etableret inden for området. Historisk set har der i Danmark især været fokus på de begrænsninger i den fri konkurrence og dermed også bevægeligheden på det frie arbejdsmarked, som med nidkærhed har været praktiseret indenfor såvel den kollektive som den private del af arbejdsmarkedet. Det er sket med sådan stigende styrke især op gennem 1990'erne, at man fra Folketingets side har været nødt til at gribe aktivt ind. Med en ændring af funktionærloven i 1999 blev der sat fokus på og i detaljer reguleret, på hvilken måde en medarbejder i tilfælde af et ansættelsesforholds ophør kan pålægges begrænsninger i sit virke fremover. Lovens regler spænder fra regulering af direkte konkurrenceforbud inden for en bestemt branche til blidere former så som kundeklausuler og har siden givet anledning til en righoldig retspraksis. I samhandlen mellem virksomheder og især i de aftaler, der indgås om køb eller salg af virksomheder eller enkeltstående virksomhedsaktiviteter, har der været en nogenlunde parallel udvikling. Ikke mindst som følge af den stigende internationalisering og især EU's fokus på konkur- renceretsområdet findes der i dag omfattende regelsæt, der i vidt omfang fastsætter og begrænser, hvilke vilkår der kan aftales. Eksempelvis er det således i dag reguleret, at en sælger af en virksomhed maksimalt kan pålægges en konkurrenceklausul af 2 eller 3 års varighed, afhængig af om overdragelsen omfatter goodwill. Fra politisk hold har der senest været stor opmærksomhed rettet mod den praksis, hvorefter virksomheder aftaler i perioder ikke at ansætte hinandens medarbejdere. Det er politisk bebudet, at der overvejes lovgivning, der skal begrænse muligheden for at indgå sådanne aftaler. Aftalelovens begrænsninger ved køb og salg af virksomheder En aftalt konkurrenceklausul er som enhver anden aftale normalt bindende i henhold til sin ordlyd, og udgangspunktet er derfor, at klausulen skal respekteres og overholdes. Ved virksomhedsoverdragelser vil der typisk være videre rammer for, hvilket indhold en konkurrenceklausul kan have. Men selv en aftalt konkurrenceklausul kan i visse situationer blive tilsidesat helt eller delvist efter aftalelovens regler. I forbindelse med køb af en virksomhed bliver det ofte aftalt, at sælgeren i en vis periode efter overdragelsen af virksomheden er forpligtet til ikke direkte/indirekte at udøve konkurrerende virksomhed. I aftalelovens 38 findes en regel, hvorefter en konkurrenceklausul kan tilsidesættes ud fra en proportionalitetsvurdering. Lakmusprøven er at sikre, at klausulen ikke går videre end påkrævet for at nå sit formål. Aftalelovens 38, stk. 1 lyder således: "Har nogen forpligtet sig til, at han af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, er vedtagelsen ikke bindende for ham, for så vidt den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker den forpligtedes 6

7 adgang til erhverv. I sidstnævnte henseende skal hensyn tages også til den interesse, den berettigede har i, at vedtagelsen efterkommes." I retssager om tilsidesættelse af konkurrenceklausuler foretager domstolene en helt konkret vurdering af den enkelte konkurrenceklausul. Det er derfor vanskeligt at sige noget sikkert og generelt. Hensynet til sælgerens fremtidige erhvervsmuligheder gør, at man ikke kan eller bør fratage ham sit levebrød i al fremtid. Man kan kun begrænse sælgerens ret til at drive konkurrerende virksomhed i det omfang, det er nødvendigt. En konkurrenceklausul kan derfor erklæres ugyldig under en retssag efter aftalelovens 38, hvis klausulen "med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence eller på urimelig måde indskrænker den forpligtedes ret til erhverv". Det vil derfor være tilrådeligt, at man i videst muligt omfang forsøger at begrænse klausulen til f.eks. kun at angå bestemte typer varer/tjenester samt begrænser klausulen tidsmæssigt og geografisk. Hensynet til køberen taler for, at han ikke skal udsættes for konkurrence fra sælgers side i en vis periode efter overdragelsen og dermed f.eks. får mulighed for selv at opbygge relationer til virksomhedens eksisterende kunder. Generelt kan man sige, at der i forbindelse med proportionalitetsvurderingen vil blive foretaget et sammenhold af købers interesse i at forhindre, at sælgeren deltager i konkurrerende virksomhed med sælgerens interesse i at opnå beskæftigelse inden for sit arbejdsområde. I den forbindelse vil en aftalt konkurrenceklausul givetvis blive vurderet i sammenhæng med sælgerens salg af virksomheden. En ren konkurrenceklausul af længere varighed uden sammenhæng med et virksomhedssalg vil kunne tilsidesættes som værende for vidtgående. Er konkurrenceklausulen påtaget i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, kan køber med nogen rimelighed sige, at sælger er blevet betalt for påtagelsen af denne konkurrenceklausul gennem salget af aktierne/aktiverne, og at konkurrenceklausulen således var en integreret del af hele transaktionen. Konkurrenceretlige krav køb og salg af virksomhed Konkurrencelovgivningen opstiller nogle supplerende krav til konkurrenceklausuler. Parterne er dog kun omfattet af Fortsætter på side 8 7

8 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007 Fortsat fra side 7 kravene i konkurrencelovgivningen, hvis aftalens parter er af en vis størrelse, og aftalens indvirkning på konkurrencen er af en vis betydning. Selv om konkurrenceklausuler i deres natur er på kollisionskurs med konkurrencelovgivningens formål, anerkendes visse konkurrenceklausuler i forbindelse med køb og salg af virksomhed. Dette skyldes, at disse konkurrencebegrænsninger anses for en naturlig og nødvendig følge af virksomhedsoverdragelser. Proportionalitetsprincippet beskrevet ovenfor skal dog være respekteret. Den tilladte varighed Efter de gældende retningslinjer kan konkurrenceklausuler være berettigede i en periode på op til tre år, når der sammen med virksomheden overdrages såvel knowhow som goodwill, for eksempel i form af en loyal kundekreds. Omfatter overdragelsen kun goodwill, er varigheden begrænset til en periode på op til to år. Omfatter overdragelsen reelt kun fysiske aktiver (såsom grunde, bygninger eller maskiner) eller eksklusive industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, anerkendes konkurrenceklausuler derimod som udgangspunkt ikke. Erhververen af eksklusive industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder må i stedet henvises til at anlægge krænkelsessag mod overdrageren af disse rettigheder. Den tilladte udstrækning En konkurrenceklausuls geografiske udstrækning skal normalt være begrænset til det område, hvor sælgeren før virksomhedsoverdragelsen udbød sine produkter. Endvidere skal konkurrenceforbudet være begrænset til at angå sælger og dennes eventuelle datterselskaber. Endelig skal konkurrenceklausuler være begrænset til at gælde produkter og tjenesteydelser, der udgør den overdragne virksomheds økonomiske aktivitet. Virkning af overtrædelse: ugyldighed Er en aftalt konkurrenceklausul i strid med konkurrencelovgivningen, er virkningen som udgangspunkt ugyldighed. Det vil sige, at klausulen ikke kan påberåbes af den, der efter parternes hensigt skulle være berettiget. I forbindelse med aftalens indgåelse kan der opstå tvivl om lovligheden - og dermed gyldigheden - af en påtænkt konkurrenceklausul. For eksempel kan tvivl om, hvorvidt der ud over overdragelse af goodwill også sker overdragelse af knowhow føre til tvivl om, i hvilken periode klausulen lovligt kan aftales. Hvor lovligheden af påtænkt konkurrenceklausul ikke umiddelbart lader sig afklare, kan det være en mulighed at indgå en supplerende aftale om genforhandling af konkurrenceklausulen, der tager sigte på det tilfælde, at klausulen skulle vise sig at være ulovlig. En sådan genforhandlingsklausul kan for eksempel forpligte parterne til at indgå en ny konkurrenceklausul, der pålægger sælger et konkurrenceforbud af det videst tilladelige omfang. Når ejeren også er ansat I investeringssamarbejder er det ikke udsædvanligt, at en medejer af et selskab, som samtidig er ansat i det selskab, investeringssamarbejdet drejer sig om (en arbejdende aktionær), påtager sig en konkurrence- eller kundeklausul i forhold til ikke at indlede konkurrerende aktiviteter eller have kontakt til selskabets kunder. Sådanne klausuler gælder sædvanligvis, så længe de ejer aktier eller anparter i selskabet og i en vis periode derefter (normalt 6-24 måneder). En tilsvarende situation kan opstå, hvis en arbejdende aktionær påtager sig en konkurrence- eller kundeklausul ved salg af sin ejerandel i selskabet. Ved sådanne kontraktforhold har parterne mulighed for at placere konkurrence- eller kundeklausulen enten i ansættelseskontrakten, i aktionæroverenskomsten/aktie- overdragelsesaftalen eller eventuelt i begge kontrakter. Hvis ejerskabet og ansættelsen ikke nødvendigvis følges ad (eksempelvis hvis den arbejdende aktionær kan forblive ejer af aktier eller anparter, efter ansættelsen er ophørt) kan det anbefales at have klausulen med i begge kontrakter. Hermed sikres det, at den arbejdende aktionær er bundet til ikke at konkurrere, uanset om dennes rolle begrænses til en ansættelse eller et ejerskab. Det er vigtigt at forholde sig til, om den pågældende medejer omfattes af aftalelovens begrænsninger for ansatte, som er gennemgået ovenfor, og de restriktioner, der gælder for funktionærer efter funktionærlovens 18 og 18a - uanset om klausulen placeres i begge kontrakter eller blot i ansættelseskontrakten eller en aktionæroverenskomst. Funktionærlovens regler kræver, at der sker betaling for påtagelse af klausulen med mindst 50 % af lønnen i den periode, hvor klausulen er gældende efter ansættelsens ophør. Er der ikke i kontrakten medtaget en bestemmelse om betaling, vil klausulen være ugyldig og kan i sådanne tilfælde ikke påberåbes. Hvis den pågældende ikke er funktionær, men eksempelvis direktør eller konsulent i selskabet, finder funktionærlovens begrænsninger dog ikke anvendelse. Det afgørende for, om en arbejdende aktionær er omfattet af begrænsningerne i aftaleloven og/eller funktionærloven, er, om ejerandelen har en sådan væsentlighed, at den arbejdende aktionær må anses for ansat snarere end ejer. Det er ikke muligt generelt at fastlægge en grænse for, hvornår en ejerandel kvalificerer til et ejerskab, men det må ud fra retspraksis antages, at der kræves en vis indflydelse på selskabets virksomhed. En ubetydelig ejerandel i størrelsesordenen 1-2 % vil normalt aldrig kunne berettige til at betragte den arbejdende aktionær som ejer. 8

9 Brug af fremmedsprog Michael Vilhelm Nielsen og advokat Vivi Klink Larsen Det er ikke altid oplagt, hvilket sprog der skal eller kan lægges til grund ved fortolkningen af en konkret aftale. Fra EU-retten kendes til problemstillingen, hvor mange nationer med forskellige sproglige baggrunde skal finde sammen i fortolkningen af EU-retten. Den fortolkning, som angiver én løsning efter ét sprog, kan være afvigende - eller måske i direkte modstrid - med den fortolkning, som følger efter et andet sprog. Endvidere er brugen af sprogklausuler kendt fra blandt andet voldgiftsaftaler, hvori bestemmelsen om sprog normalt har en nøje sammenhæng med selve bestemmelserne om værneting og lovvalg. Vælg kun ét sprog Når man skriver kontrakter, skal man udtrykkeligt bestemme, hvilket sprog der skal være gældende for kontrakten og den efterfølgende fortolkning af kontrakten. Udgangspunktet for den sproglige tilgang til en kontrakt må være det sprog, hvori den er affattet. Imidlertid kan det forekomme, at en - typisk større - kontrakt er forfattet på flere sprog, som hver især har lige status. Konsekvensen kan være, at visse dele af kontrakten kan fortolkes forskelligt; dels har forskellige lande/sprogområder forskellige tilgangsvinkler til ordenes betydning, dels kan oversættelser være forskellige betinget af, hvilken translatør der foretager oversættelsen, dels kan parterne ganske enkelt have haft forskellige forudsætninger for at formulere kontrakten. F. eks. er en Agent i engelsk sprogbrug meget mere end i det danske sprog. Vælger man en tosproglig kontrakt, er det derfor vigtigt, at man på forhånd beslutter, hvilket sprog der har forrang. Voldgift eller almindelig domstol? Når man skriver en kontrakt, skal man bestemme, hvilket lands ret og hvilket forum eventuelle tvister skal afgøres ved. Om man vælger voldgift eller de almindelige domstole kan have stor betydning. Vælger man de almindelige domstole, er processproget dansk. Man skal derfor oversætte alle dokumenter til dansk, og alle afhøringerne skal være på dansk. Det kan medføre risiko for sproglige misforståelser og store omkostninger til oversættelse af sagens bilag. Vælger man derimod voldgift, har parterne mulighed for at aftale, hvilket sprog der skal anvendes. Det vil være naturligt, at parterne vælger engelsk i en sag, der vedrører en dansk og en engelsk part, og hvor hele forløbet forud for voldgiftssagen er foregået på engelsk. Har parterne imidlertid ikke taget stilling, er det voldgiftsretten, der vælger sprog. Man skal være opmærksom på, at det følger af praksis fra Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, at voldgiftsretten altid vil vælge dansk, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt et andet sprog i voldgiftsklausulen. Denne voldgiftsret vurderer ikke den konkrete situation, og det er end ikke tilstrækkeligt, at parterne generelt har henvist til, at et andet sprog er det gældende for hele kontrakten. Det kan føre til en væsentlig omkostningsforøgelse for parterne i forbindelse med sagens behandling og være særdeles uhensigtsmæssigt for sagens behandling, såfremt parterne i sagen ikke taler dansk. Tænk og bestem derfor klart, hvilket sprog som er bedst for alle parter i enhver situation. 9

10 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007 Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Henrik Bechgaard Force majeure Uforudsete begivenheder i form af force majeure kan have alvorlige konsekvenser for parterne, hvis ikke kontrakten tager stilling hertil. Ofte tænker parterne ikke nærmere over dette, men genbruger måske blot en standard force majeureklausul fra en tidligere kontrakt. Det betaler sig imidlertid at ofre mere opmærksomhed på udformningen af konkrete bestemmelser om disse begivenheder og deres konsekvenser. Som force majeure anses normalt omstændigheder uden for parternes rimelige kontrol, såsom naturkatastrofer, krig, indførselsforbud og lignende. Force majeure er dog ikke et entydigt begreb, og standard force majeurebestemmelser er som regel så brede og generelle, at de ikke på en praktisk og anvendelig måde kan tage hensyn til de specifikke konsekvenser, tilstedeværende force majeure-begivenheder kan få. Derfor bør der udvises stor omhu ved formuleringen af en force majeurebestemmelse. Formålet med bestemmelser i en kontrakt om force majeure er at sikre, at en eller begge parter ikke forpligtes til at opfylde kontakten, såfremt væsentlige uforudsete begivenheder vil gøre dette særligt byrdefuldt. Der bør derfor i forbindelse med enhver aftaleindgåelse foretages en grundig analyse af de begivenheder, der kan tænkes at indtræde, og som en force majeurebestemmelse skal tage højde for. Som eksempel på disse risikoområder kan tillige nævnes: Ændringer i skatter og afgifter. Økonomiske forhold, såsom ændringer i råvarepriser. Underleverandørers forhold, såsom leveringsvanskeligheder på råvarer. Arbejdsnedlæggelser og blokader. Kapacitetsmangel og flaskehalse. Internationale forhold, såsom forskelle i forståelse af begreber. Ændringer i love, reglementer og standarder. Politiske kriser, såsom Muhammedkrisen. Nærmere definition af naturkatastrofe, eksempelvis er stormflod dækket? Øvrige forhold af væsentlig betydning for virksomheden. Ovennævnte fastslår alene, hvilke begivenheder der kan afstemmes af parterne som force majeure. Eksempelvis regulerer force majeurebestemmelser sjældent økonomisk force majeure. Hvis en kontrakt ikke indeholder bestemmelser herom, må retsstillingen i tilfælde af økonomisk force majeure i stedet vurderes på baggrund af almindelig gældende ret. Der findes ikke i retspraksis - eller i den juridiske litteratur - klare retningslinjer for, hvor stort et tab, der skal til for at opnå ansvarsfrihed. Størrelsen af "offergrænsen" må afhænge af omstændighederne. Retspraksis viser dog, at selv en 4- eller 5 dobling af priserne normalt ikke er ansvarsfritagende. Retsvirkningen af force majeure Såfremt en force majeure-begivenhed indtræder, bør der tillige i kontrakten være taget stilling til, hvilke rettigheder og forpligtelser parterne har i force majeure-situationen. Som minimum bør det kræves, at den misligholdende part straks skal give besked til modparten om force majeure-situationens opståen for at opnå ansvarsfrihed. Endvidere bør parterne overveje at indsætte en udtrykkelig bestemmelse om, at den part, som er ramt af force majeure, skal foretage alle nødvendige og rimelige handlinger for at komme ud af situationen. En sådan bestemmelse vil typisk være begrænset af, at disse handlinger ikke må medføre uforholdsmæssigt store udgifter for parten. I særlige situationer kan det tænkes, at en part eksempelvis forpligter sig til at bruge sit resterende vare- eller råstof-lager til fordel for én eller en nærmere beskrevet gruppe af medkontrahenter, som således tillægges forrang til det resterende lager. Hvis omvendt modtageren af varerne eller råstofferne er ramt af force majeure, kan man fastsætte, at leverandørens fortsatte oplagring af varerne eller råstofferne sker for modtagerens regning og risiko. Desuden bør en force majeure-bestemmelse nærmere fastsætte, om en force majeure-situation berettiger til at hæve aftalen. Ophævelse af en aftale kan have alvorlige konsekvenser for de involverede parter. Hvis force majeure skal give ret til at hæve, må det anbefales at indsætte en præcis tidsramme, inden for hvilken force majeure-situationen skal være afhjulpet. Hvis force majeuresituationen ikke kan afhjælpes inden periodens udløb, er medkontrahenten berettiget til at hæve aftalen. 10

11 Konfliktløsning og voldgiftsklausuler Mikael Rosenmejer og advokatfuldmægtig Lars Borup Der kan være mange fordele forbundet med vedtagelsen af voldgift til løsning af de konflikter, der måtte opstå imellem parterne. Imidlertid er det ikke altid muligt eller hensigtsmæssigt at vedtage voldgift, hvorfor voldgift altid skal overvejes nøje. Ved udformningen af voldgiftsklausulen bør man bl.a. overveje økonomi, fortrolighed, ekspertise og en lang række procestekniske forhold. Det bør desuden altid overvejes, om parterne kan have fordel af at supplere voldgiftsklausulen med forudgående mægling eller mediation. Konfliktløsning ved voldgift eller de almindelige domstole Skal fremtidige konflikter mellem parterne løses ved domstolene eller under mere private former, f.eks. voldgift? En voldgiftsforhandling er en fleksibel behandling af en tvist uden ankemulighed. Hvordan voldgiftsforhandlingen skal gennemføres, skal være fastsat i kontrakten mellem parterne, f.eks. ved henvisning til nogle standardregler. Reglerne vil primært være om, hvorledes en voldgiftsproces skal gennemføres, men valget kan også få betydning for den egentlige pådømmelse af uoverensstemmelsen. De fleste landes retssystemer anerkender, at en voldgiftsklausul er en slags kontrakt inde i kontrakten. Dvs., at selv hvis kontrakten ophæves eller på anden måde falder bort, er der stadig en voldgiftsaftale. I erhvervsmæssige tvister kan det ofte være en fordel at vælge voldgiftsbehandling frem for retssagsbehandling. Årsagen hertil er bl.a., at parterne kan være med til at sammensætte voldgiftsretten, så den besidder den fornødne forretningsmæssige indsigt eller tekniske ekspertise. Voldgiftsbehandlingen kan ofte gennemføres hurtigere end en tilsvarende retssagsbehandling, især fordi kendelsen ikke kan appelleres. Mange faste institutter har også særlige fast-track-systemer, hvorefter parterne og advokaterne samt voldgiftsdommerne tvinges til at gennemføre sagernes behandling og afgørelse inden for en meget kort tidshorisont. Ulemperne er primært omkostningerne forbundet med voldgift, ligesom den manglende offentlighed og ankemulighed også kan opleves som en ulempe. Voldgiftsklausulen suppleret med mægling og mediation Der er forskellige former for konfliktløsning, og hyppigt ser man det foreskrevet, at der skal forsøges mægling eller mediation, inden der kan forsøges voldgift eller retssag. Mægling eller mediation kan i nogle situationer være både omkostningsbesparende, konstruktivt og fremadrettet. Forudsætningen er imidlertid, at begge parter kan forventes at have incitamenter til forlig eller til alternative løsninger. Med andre ord er disse muligheder bedst mellem parter, som også fremover skal kunne arbejde sammen. Modellerne er mindre egnede, hvor der kun er tale om et endeligt økonomisk opgør mellem parterne, efter samarbejdet er ophørt. I disse situationer kan mediation eller dispute review være en omkostningstung og tidrøvende proces, som ikke kan føre til noget. Ved udførelsen af større byggerier er AB 92 eller ABT 93 typisk en del af aftalegrundlaget imellem den udførende entreprenør og bygherren. Dette medfører, at tvister imellem parterne skal behandles ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og afgøres af en af Voldgiftsnævnet nedsat voldgiftsret. Især i forbindelse med større byggerier kan det af hensyn til parternes samarbejde være særdeles hensigtsmæssigt, at tvister kan løses undervejs. Dette kan forsøges ved forudgående vedtagelse af en klausul i parternes aftale, hvorefter tvister øjeblikkeligt indbringes for et forum bestående af f.eks. en jurist og en ingeniør, der eventuelt uden bindende virkning hurtigt kan fremsætte forslag til afgørelse af parternes uenigheder. Fortsættes på bagsiden 11

12 EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007 Fortsat fra side 11 Tvister omfattet af voldgiftsklausulen Parterne kan ofte have en interesse i, at en aftales voldgiftsklausul ikke alene vedrører tvister, som udspringer direkte af aftalen, f.eks. mangler ved det udførte arbejde, men også "afledte" tvister. Dette kan for eksempel være tvister om illoyal adfærd. En tvist om produktefterligning er heller ikke nødvendigvis omfattet af en generel voldgiftsklausul. Ønsker parterne sådanne forhold omfattet, bør voldgiftsklausulen være forholdsvis konkret. I forhold til forbrugere skal parterne være opmærksomme på, at der er sket en ændring efter ikrafttræden af den nye voldgiftslov i Efter ændringen kan der ikke længere gyldigt aftales voldgift med forbrugere, før tvisten er opstået. Det kan derfor være relevant at gennemgå tidligere udarbejdede standardvilkår, der udelukkende anvendes i forbrugerforhold, så der ikke henvises til voldgiftsbehandling i disse. Hvis standardvilkår henviser til voldgiftsbehandling, er det alene forbrugeren, der kan påberåbe sig denne bestemmelse. Dette kan medføre usikkerhed om, hvor en eventuel sag skal anlægges. Er sagens genstand af ringe økonomisk værdi, bør parterne overveje, om valg af voldgift er den rigtige konfliktløsningsform. De almindelige domstole er generelt bedre egnede end voldgift til at behandle tvister om mindre beløb. Hvis voldgiftsbehandling ønskes uanset sagsgenstandens størrelse, kan parterne vælge, at sager om mindre beløb alene skal behandles af en voldgiftsret bestående af kun én voldgiftsdommer. Er den økonomiske værdi af en tvist ikke ubetydelig, eller kræves særlig faglig ekspertise til betryggende løsning af tvisten, bør det overvejes, om aftalen skal indeholde bestemmelse om, at voldgiften skal sammensættes af tre voldgiftsdommere, hvoraf de to eventuelt er partsudpegede eller skal have særlig faglig ekspertise. Indholdet i en voldgiftsklausul Hvordan voldgiftsforhandlingen skal gennemføres, skal være fastsat i kontrakten mellem parterne. Skal sagen føres ved et fast voldgiftsinstitut og efter dettes regler, eller foretrækker parterne at skræddersy en voldgiftsret til den konkrete kontrakt? Det Danske Voldgiftsinstitut har udmærkede, praktiske regler, som der kan henvises til. Andre regelsæt er fastsat af ICC (International Chamber of Commerce) samt af en række andre internationale organisationer og institutter, som udmærker sig på hvert sit særlige område. Der er f.eks. særlige voldgiftsinstitutter til varetagelse af konflikter mellem virksomheder og fremmede stater. Ofte vil det være en fordel at vælge at skræddersy en voldgiftsret til det konkrete kontraktforhold eller at foretage en delvis tilpasning af faste regler. Hvis parterne har særlige ønsker om, hvilket sprog der skal anvendes i forbindelse med voldgiftssagen, skal dette anføres i klausulen Er én af parterne interesseret i, at hele sagen inklusive kendelsen hemmeligholdes, bør dette indføjes i klausulen. Det er nemlig omdiskuteret, i hvilket omfang parterne og dommerne uden en sådan bestemmelse har pligt til at hemmeligholde voldgiftssagen og kendelsen. Uanset om der anvendes et fast voldgiftsinstitut, eller om der er valgt en skræddersyet model, skal der tages stilling til, hvorledes dommerne udpeges, og hvilke kvalifikationer de eventuelt skal besidde. Bl.a. af denne grund, og også fordi voldgiftsdommere af forskellige kulturelle baggrunde kan have en forskellig vurdering af skønsmæssige spørgsmål, er det af stor betydning, at afgørende vigtige processuelle forhold er med i forbindelse med voldgiftsklausulen. Hvis der ikke er taget stilling til lovvalg for sagens afgørelse, herunder procesretten, er valget af voldgiftsrettens "sæde" - dvs. hvor møderne som udgangspunkt skal holdes afgørende for, hvilket lands underliggende processuelle regler, som skal gælde i tilfælde af tvivl, f.eks. om måden at afhøre vidner. Som tillæg til vedtagelse af reglerne fra et bestemt institut kan man også supplere med udbyggende regler om procesmåden, f.eks. "IBA Rules of Evidence". Disse regler, som er udarbejdet af det internationale advokatsamfund, indeholder f.eks. regler om discovery, som er en fremgangsmåde, som sikrer tilførsel af alle tilgængelige beviser fra de involverede parter, hvilket kan være byrdefuldt i sagsforberedelsen, men til gengæld bringer sagens oplysning meget tættere på sandheden. Udformning af konfliktklausulen, herunder voldgiftsklausulen i kontrakten, bør være velforberedt, når kontraktforhandlingerne påbegyndes, så der er taget hensyn til den startposition, parten ønsker at have ved behandlingen af en fremtidig uoverensstemmelse i kontraktforløbet. Det er overvejelser, der kræver en indsigt i voldgiftsbehandling og en lang erfaring i, hvorledes voldgiftssagers behandling bedst tilrettelægges. Få nyhedsbrevet elektronisk ved at sende en mail til indeholdende navn og adresse Aktuel Kontraktskrivning udgives af: Plesner Advokatfirma Amerika Plads København Ø Telefon Fax Redaktion: Frants Dalgaard-Knudsen (ansvarshavende), Heidi Heltborg Juul og Tine Frykman Villadsen Redaktionen er afsluttet den 26. februar 2007 Yellow Pencil Tryk: From & Co.

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring

SIMUCENTER Dansk Institut for anvendt praksislæring GENERELLE KONTRAKT BETINGELSER FOR SKP SIMU-VIRKSOMHEDER November 2012 1 Nærværende generelle kontraktbetingelser for SKP SIMU Virksomheder vil være gældende, når der tildeles SIMU-Licens på begæring af

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere