Bruger- og vedligeholdelsesmanual. Centralstøvsuger KRA PAN 180 KRA PAN 300

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og vedligeholdelsesmanual. Centralstøvsuger KRA PAN 180 KRA PAN 300"

Transkript

1 Bruger- og vedligeholdelsesmanual Centralstøvsuger KRA PAN 120 KRA PAN 180 KRA PAN 300 P P P

2

3 Bruger- og vedligeholdelsesmanual DANSK Indhold Generelle anvisninger... 4 Garanti... 4 Sikkerhed... 5 Identifikation... 5 Beskrivelse af delene... 6 Tekniske data... 7 Betjening... 8 Før opstart... 8 Start / Stop... 8 Håndtering og udpakning... 9 Installation af sugeenheden 10 Tilslutning til rørsystem El-tilslutning Vedligeholdelse Tømning af støvspand Rengøring af filterpatron Service af filter Skrotning Driftsforstyrrelser, årsager og afhjælpning... 17

4 Generelle anvisninger Brug af manualen Instruktionerne i denne bruger- og vedligeholdelsesmanual er en vigtig og integreret del af centralstøvsugeren og bør komme brugeren ihænde. Den bør opbevares et sikkert sted og læst omhyggeligt, da alle sikkerhedsinstruktionerne er væsentlige såvel for installation, brug og vedligeholdelse. Garanti Garantibetingelser for EU-lande AERTECNICA garanterer funktionen af sine produkter i en periode på 24 måneder fra købsdato. Såfremt der ikke forefindes dokumenter der kan bekræfte købsdatoen (faktura eller kassebon), starter garantiperioden fra den dato varen er solgt fra KRAPPAN ApS. Ansvarlighed Centralstøvsugeren må kun anvendes til de formål den er designet til. Al anden brug må på det kraftigste frarådes og kan medføre fare. Producenten fraskriver sig alle reklamationer der skyldes forkert installation eller brug, eller fejl der skyldes manglende overholdelse af brugermanualens anvisninger. Bemærk KRAPPAN forberholder sig retten til at ændre på produkter og den tilhørende litteratur uden varsel. Indholdet i denne manual må på ingen måde reproduceres, kopieres eller sendes til 3. part uden forudgående skriftlig tilladelse fra KRAPPAN. Garantibetingelserne er i overensstemmelse med de gældende retningslinier for den europæiske lovgivnig. Garanti dækker dog aldrig: Defekter, skader eller nedbrud der skyldes dårlig funktion i andre af systemets komponenter. f.eks. sugekontakter der ikke er leveret af KRAPPAN. Defekter, skader eller nedbrud der skyldes tilstopning af rørsystemet. Defekter, skader eller nedbrud der skyldes manglende agtpågivenhed, misvedligeholdelse eller utilsigtet anvendelse af anlægget. Materialer, komponenter og tilbehør, inklusive det elektriske og elektroniske, forudsat at det ikke drejer sig om konstruktionsfejl og hvis skaden skyldes slidtage på komponenterne. Garantien bortfalder i tilfælde af manipulation eller reperationer der udføres af ikke autoriserede personer eller ved anvendelse af uoriginale reservedele. Eventuelle yderligere garantiforpligtelser kan alene pålægges den, der udsteder disse. Garantibetingelser for ikke EU-lande For de lande der ikke er medlem af EU vil garantiforpligtelsen blive ydet af importøren og vil være i overensstemmelse med den lovgivning der er gældende i det pågældende export-land. Generel information

5 Generel information Sikkerhed De følgende sikkerhedsanvisninger er beskrevet for at gøre opmærksom på de situationer, hvor brugeren skal være ekstra opmærksom for at undgå personskader eller skader på centralstøvsugeren. FARE: Angiver at der skal ydes ekstra agtpågivenhed da det i modsat fald kan medføre alvorlige skader FARE AF ELEKTRISK KARAK- TER: Vær opmærksom på, om centralstøvsugeren er forbundet til en typegodkendt jordforbindelse. Sluk for el-forbindelsen inden der foretages vedligeholdelse. RISIKO FOR KVÆSTELSER: Under håndtering og installation af centralstøvsugeren bør der anvendes løfteværktøj til at fixere centralstøvsugeren i henhold til beskrivelsen for derigennem at forhindre centralstøvsugeren i at falde ned. FARE FOR SKADE PÅ CENTRAL- STØVSUGEREN: Anvisningerne i betjeningsvejledningen bør følges for at undgå situationer der kan medføre skader på centralstøvsugeren. FARE FOR INHALERING AF SKADELIGE STOFFER OG STØV: Anvend åndedrætsbeskyttelse under filterskift og tømning af spand. Herved forebygges en eventuel overfølsomhed for støv hos brugerne. STØVOVERFØLSOMHED: Angiver, at hænder ubetinget skal beskyttes for derigennem at undgå påvirkning af støvallergiske brugere. Certificering AERTECNICA S.p.A anvender følgende certificeringer: Kvalitetssystem ISO 9001 Miljøledelsessystem ISO Identifikation Denne betjenings- og vedligeholdelsesvejledning omfatter følgende centralstøvsugere: SERIE: KRAPPAN MODEL: 120 (S80)-180 (S100)-300(S250) PRODUCENT: AERTECNICA S.p.A. Via Cerchia di Sant Egidio, Cesena (FC) ITALIEN Tlf / Fax / http: IMPORTØR: KRAPPAN ApS Langkær Haderslev Tlf Fax Teknisk service KRAPPAN's serviceafdeling står til din rådighed og yder teknisk assistance eller leverer reservedele. Hvis du har brug for serviceafdelingen, bedes du have følgende oplysninger klar: a - Centralstøvsugerens model b - Serienummer c - Produktionsår d - Købsdato e - Udførlig beskrivelse af problemet Bemærk Dataplade Brug kun originale reservedele. KRAPPAN kan ikke drages til ansvar for skader på centralstøvsugeren, hvis der er anvendt uoriginale reservedele. Identifikationsmærke Datapladen med produktets data er AUR0410 placeret foroven. Mærket angiver model, serienummer, produktionsår samt generelle tekniske data.

6 Beskrivelse af delene Tegnforklaring 1 - Sikring 2 - El-tilslutning 3 - Tilslutning til trådløs modtager 4 - Lydtæt motorhætte 5 - Luftafkast 6 - Vægbeslag 7 - Studs for vacuumslange 8 - Luftindtag 9 - Støvbeholder beslag 10 - Filterpatron 11 - Støvtætningsring 12 - Støvbeholder AUR0420 Generel information

7 Generel information Tekniske data 120 / S / S / S250 Spænding V Optagen effekt W Motor omdrejninger rpm Turbinetrin antal Strømstyrke sugekontakter V Luftmængde m³/h Vacuum mm H ² O Filter overflade m² Filterpatron materiale polyester polyester polyester Kapacitet støvspand L Højde cm Diameter cm Vægt kg Støvspand plastic plastic plastic Hætte plastic plastic plastic KRAPPAN 180 / S S100* KRAPPAN 300 / S150 - S250 S 250 KRAPPAN 120 / S 80* 90 A 58 A A Højde A cm Bemærk 103 = Værdier målt ved 230 V, 50Hz

8 Betjening Anvendelsesområder KRAPPAN-centralenheden er udviklet og produceret til sammenkobling med et centralt rørsystem i boliger. Centralenheden kobles sammen med rørsystemet, der forgrener sig til de forskellige rum. For enden af rørene monteres sugekontakter som slangesystemet kan tilkobles. Centralstøvsugeren kan alene anvendes til opsugning af boligstøv og minimale faste legemer. Systemet må ikke anvendes til opsugning af glødende materialer, stof, fugtige materialer, beton- og byggestøv etc. da dette kan medføre tilstopning af rørsystemet eller beskadigelse af centralenheden. Når man tømmer støvbeholderen eller udskifter/renser filtret, bør man anvende personligt beskyttelsesudstyr. Ikke tilsigtet brug For at undgå personfare og en dårlig funktion af centralenheden, bør følgende forholdsregler respekteret: - Opsug aldrig stof, tunge dele eller fugtigt materiale - Opsug aldrig glødende materialer - Opsug aldrig væsker - Opsug aldriog beton- og byggestøv - Dette udsugningsaggregat må alene anvendes med specialtilbehør (Art.nr. KAP372 - art. KAP373) - Lad ikke børn lege med sugekontakterne - Benyt kun én sugekontakt ad gangen - Brug aldrig sugeaggregatet uden filterpatron - Afkastrøret til køling af motoren må aldrig tildækkes/tilstoppes - Træk el-stikket ud af sugeaggregatet inden der foretages vedligeholdelsesarbejder. - Sæt ikke støvsugertilbehøret i direkte forbindelse med dele af kroppen - Inden tømning af støvbeholder eller rensning/udskiftning af filterpatron bør man iføre sig personligt beskyttelsesudstyr (beskyttelsemaske/handsker) - I tilfælde af brand brug ikke vand til slukning - Sluk altid centralenheden når denne ikke anvendes. - Når anlægget skal stå ubenyttet hen i en længere periode, bør man afbryde strømforsyningen Før opstart Afmonter støvspanden og kontroller at filteret er skruet helt fast. Start / stop Centralstøvsugeren startes og stoppes ved hælp af kontakten på slangehåndtaget. (Se seperat vejledning for trådløs installation) Start/stop kontakt Slangehåndtag Trådløs modtager Betjeningsvejledning

9 Transport Håndtering og udpakning Centralstøvsugeren leveres i en karton for at lætte håndteringen. Pak ikke støvsugeren ud før den skal monteres. Derved undgås skader og skrammer. Brug passende håndteringsudstyr Tag centralstøvsugeren ud af kartonen som beskrevet i vejledningen. Kontroller at produktet ikke er skadet og at alle standard komponenter ligger i støvspanden. I tilfælde af skade eller manglende dele, ring til KRAPPAN ALTO Advarsel: Hold kartonen i den position der er angivet på instruktionerne på ydersiden af kartonen for derved at undgå, at centralstøvsugeren kommer til at stå på hovedet. Det er vigtigt for at undgå, at de komponenter, der er pakket ind i støvspanden, ikke falder ned i sugeenheden og skader denne. KRAPPAN tager ikke ansvar for skader der er opstået på grund af forkert håndtering. Bemærk Emballagen, som centralstøvsugeren leveres i, er affald, som skal bortskaffes i overensstemmelse med de regler, der er gældende i motagerens land. BASSO AUR0170 AUR0460

10 10 Installering af sugeenheden Placering Sugeenheden bør placeres i et teknikrum, bryggers, kælder, loft eller garage og bør være beskyttet mod vejrlig, fugtighed og pludselige temperaturskift. Placeringen skal være således at aggregatet er let tilgængeligt og at der er så meget plads at service kan fortages uden problemer. Sugeenheden skal monteres på væggen i en passende højde således at det er nemt at afmontere støvspanden samt skifte filterpatron. 1 - Bor huller Med waterpas kontrolleres at beslaget sidder i lod. 2 - Åben låseknappen AUR Træk holderen ud af beslaget AUR0210 Montering AUR0470 Sådan installeres sugeenheden Du kan fastgøre sugeenheden ved at bruge 6 mm x 40 rawplugs. De følgende illustrationer viser befæstigelsesmåden. AUR0220

11 4 - Sæt vibrationsdæmperne i holderen 7 - Skub sugeenheden ind i holderen Fastgør holderen AUR0230 AUR Kontroller at lukkeknappen låser Montering 6- Fjern støvspanden AUR Monter støvspanden AUR0280 AUR0600 AUR0290

12 12 Tilslutning til rørsystem Afkastventil Rør afkastluft 1 - Forbind muffen med røret for afkastluft 3 - Lyddæmperen (ekstraudstyr) limes på røret for afkastluft tættest mulig på afkastventil El-tilslutning AUR0300 El-tilslutningen til aggregatet skal foretages af en autoriseret installatør i henhold til gældende bestemmelser. Producenten kan ikke drages til ansvar for funktionsfejl eller skader på anlæg eller personer som følge af at el-tilslutningen ikke er foretaget korrekt. Slutkontrol Når el-tilslutningen er foretaget kontrolleres funktionen i hver enkelt sugekontakt ved at montere slangen i den. AUR0350 Fare Rør ikke ved aggregatet med våde eller fugtige hænder. Børn eller uautoriserede personer bør ikke have adgang til aggregatet. Montering El-tilslutning 1 - Forbind el-kabel Sikring LED: Angiver el tilsluttet LED: Angiver aggregatet er i drift Tilslutning signal El-kontakt 2 - Monter muffen med de 2 slangeklemmer på udsugningsrøret Udsugningsrør Signalkontakt (Kredsløb sugekontakter) 2 - Forbind signal-kabel AUR0330

13 Vedligeholdelse Inden påbegyndelse af vedligeholdesarbejde frakobles el-forbindelsen til aggregatet. 2 - Afmonter støvtætningsringen 13 En omhyggelig vedligeholdelse forlænger aggregatets levetid og sikrer en bedre ydelse Vedligeholdelse Kontroller rørsystemet jævnligt således at der ikke opstår forstoppelser eller forhindringer i systemet. Vær opmærksom på lækager i systemet. Aggregatet må ikke sættes i drift uden filterpatron. Manglende overholdelse af dette kan medføre skade på turbine/motor og samtidig tab af garantien. Tømning af støvspand Inden påbegyndelse anbefales det at iføre sig personligt beskyttelsesudstyr 1 - Demonter støvspanden 3 - Tøm støvspanden AUR0490 AUR Monter støvspanden - vær opmærksom på at støvtætningsringen sidder korrekt. AUR0260 AUR0580

14 14 Rengøring af filterpatron Inden påbegyndelse anbefales det at iføre sig personligt beskyttelsesudstyr 1 - Rengør filterpatronen i håndvask under en ikke for kraftig vandstråle Bemærk Ved normalt brug af centralstøvsugeren bør filterpatronen kontrolleres hver 4 måned. AUR Den snavsede filterpatron trækkes ud og renses med en ikke for kraftig vandstråle. Vær opmærksom på at filtermaterialet ikke beskadiges. Hvis der under rengøring kommer revner i filterpatronen skal den udskiftes med en ny. - Efter hver rengøring skal filterpatronen være fuldstændig tør, og må ikke udsættes for en kraftig varmekilde. - Det anbefales at have en ekstra filterpatron fra Krappan i depot, således at denne kan benyttes medens den rengjorte regenereres. Bemærk Krappan må ikke sættes i drift uden filterpatron. Misligholdelse af denne regel kan medføre skader på sugeturbine/motor. 2 - Lad filterpatronen tørre AUR Kontroller om der er revner - hvis ja, udskift filterpatronen Vedligeholdelse Benyt kun originale reservedele fra Krappan. AUR0380

15 Service af filterpatron Inden påbegyndelse af servicearbejder på aggregatet skal strømmen afbrydes. Udskiftning af filterpatron Det anbefales at udskifte filterpatronen hvert år. Intervallet kan variere i takt med anlæggets benyttelsesgrad. Inden påbegyndelse anbefales det at iføre sig personligt beskyttelsesudstyr 3 - Spænd vingemøtrikken og drej samtidig på filteret for at sikre, at det sidder rigtigt. 15 Vedligeholdelse 1 - Demonter støvspanden AUR Løsn vingemøtrikken og udskift den snavsede filterpatron 4 - Monter støvspanden Bemærk AUR0400 AUR0580 Aggregatet må ikke sættes i drift uden filterpatron. Misligholdelse af denne regel kan medføre skader på sugeturbine/motor. Benyt kun originale reservedele fra Krappan. AUR0390

16 16 Skrotning Ved slutningen af sin livscyklus skal aggregatet bortskaffes efter de gældende regler. Af den nedenstående tabel fremgår de materialer aggregatet KRAPPAN er produceret i. De nedenstående anførte materialer skal opbevares seperat for eventuel at kunne genanvendes eller for at kunne bortskaffes efter de i brugerlandet gældende miljøbestemmelser. MATERIALE ART ANVENDELSE I AGGREGATET BESKRIVELSE BORTSKAFFELSE Lakeret stålplade Hovedkabinet Forskellige kunststoffer og gummi Forzinkede elementer Kobberviklinger Elektronikprintkort Ring Sugestuds Top og beholder Nederste motortætning Filterpatron Mærkeetiket Typeetiket Fastgørelsesbøjle Vibrationsdæmper bøjle Gummimuffer Befæstigelsesskinner Befæstigelses-/ montageelementer Elektromotor Kabler Styringsprintkort Gummi Polypropylen Polypropylen Gummi Polyester PVC PVC Nylon forstærket 50% Gummi Gummi Nylon 6.6 Bestemmelserne for bortskaffelse og skrotning af maskinen, komponenterne og eventuelle substanser, er forskellige afhængig af brugerland. Det anbefales at kontakte de ansvarlige myndigheder og organer og overholde de respektive retslige bestemmelser. Vedligeholdelse

17 Driftsforstyrrelser, årsager og afhjælpning 17 DRIFTSFOR- STYRRELSER EVENTUELLE ÅRSAGER AFHJÆLPNING Vedligeholdelse Ingen sug ved alle sugekontakter El-kabel er ikke forbundet Signal kabel er ikke forbundet Filterpatron er tilstoppet El-kabel forbindes Signal kabel forbindes Filterpatron udskiftes/ rengøres Svag sugeydelse Filterpatron tilstoppet Filterpatron udskiftes/ rengøres Sugeaggregatet vil ikke starte eller stoppe Tætningsring i støvspand beskadiget eller ikke korrekt monteret Samtidig benyttelse af flere sugekontakter Tilstopning af slange Indtrængning af falsk luft i aggregatet Luftafkast tilstoppet Printkort eller afbryderkontakt på slangehåndtag defekt Batteri tomt Kontroller tætningsringen ved støvspanden samt sammenkoblingen Benyt kun 1 sugekontakt ad gangen Rengør slange / fjern tilstopningen Kontakt installatør Rens afkastrør eller kontakt installatør Kontakt installatør Udskift batteri Type: Alkaline 23A / 12V Ved andre årsager, som ikke er beskrevet i denne håndbog, bør der rettes henvendelse til en installatør.

18 18

19 19

20 Anvendelse af centralstøvsugeren til andre formål end dem, der er beskrevet i denne manual medfører at garantien bortfalder. Inden brug af centralstøvsugeren til andre formål bør du kontakte Krappan s serviceafdeling. Der vil kunne forekomme ændringer i beskrivelser og illustrationer. Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produktet og det relevante tekniske dokumentationsmateriale uden forudgående varsel. Denne bruger- og vedligeholdelsesmanual beskriver de data, der var gældende for en standardmaskine på udgivelsestidspunktet. UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO KRA PAN P KRAPPAN ApS Langkær Haderslev Tlf

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250 Støvsugere / / er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Ganske enkelt helt rent

Ganske enkelt helt rent SINCE 1993 Centralstøvsuger System Ganske enkelt helt rent Styrken i vores system ligger i dets enkelhed Det ultralette FLISY slangesæt gør støvsugning til en leg 6 8 7 3 2 1 5 4 1 Centralstøvsuger 3 12V

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Bring Home the POWER

Bring Home the POWER Bring Home the POWER Cyclo Vac Centralt støvsugersystem bringer Dem Specielt designet til hverdags brug Cyclo Vac s centrale enhed er let at installere i et opbevarings areal i deres hjem så som garage,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Centralstøvsuger Installationsvejledning

Centralstøvsuger Installationsvejledning Centralstøvsuger Installationsvejledning Tillykke med købet af dit nye rørsystem Du har købt et af de bedste centralstøvsugersystemer på markedet. Rørsystemet har den optimale diameter (42 mm i diameter)

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Nilfisk-Frithiof Centralstøvsugere

Nilfisk-Frithiof Centralstøvsugere Nilfisk-Frithiof Centralstøvsugere - Mere end bare en støvsuger Professionel Støvsugning er en naturlig del af rengøringen i alle danske hjem En evigt tilbagevendende arbejdsopgave, som de fleste mennesker

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Giv din familie et sundere indeklima

Giv din familie et sundere indeklima Centralstøvsugere.dk har eneforhandling af det Canadiske Cyclo- Vac. Vi har solgt og installeret centralstøvsugere i Danmark i 10 år til både private og til virksomheder. Vi laver tilbud, der passer til

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Central Støvsuger System

Central Støvsuger System En ny livsstil Central Støvsuger System Et bedre indeklima, effektiv og let at bruge, er bare nogle af fordelene ved at have en centralstøvsuger fra Cyclo Vac installeret i dit hjem. Luft-kvalitet er vigtigt

Læs mere