Bruger- og vedligeholdelsesmanual. Centralstøvsuger KRA PAN 180 KRA PAN 300

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger- og vedligeholdelsesmanual. Centralstøvsuger KRA PAN 180 KRA PAN 300"

Transkript

1 Bruger- og vedligeholdelsesmanual Centralstøvsuger KRA PAN 120 KRA PAN 180 KRA PAN 300 P P P

2

3 Bruger- og vedligeholdelsesmanual DANSK Indhold Generelle anvisninger... 4 Garanti... 4 Sikkerhed... 5 Identifikation... 5 Beskrivelse af delene... 6 Tekniske data... 7 Betjening... 8 Før opstart... 8 Start / Stop... 8 Håndtering og udpakning... 9 Installation af sugeenheden 10 Tilslutning til rørsystem El-tilslutning Vedligeholdelse Tømning af støvspand Rengøring af filterpatron Service af filter Skrotning Driftsforstyrrelser, årsager og afhjælpning... 17

4 Generelle anvisninger Brug af manualen Instruktionerne i denne bruger- og vedligeholdelsesmanual er en vigtig og integreret del af centralstøvsugeren og bør komme brugeren ihænde. Den bør opbevares et sikkert sted og læst omhyggeligt, da alle sikkerhedsinstruktionerne er væsentlige såvel for installation, brug og vedligeholdelse. Garanti Garantibetingelser for EU-lande AERTECNICA garanterer funktionen af sine produkter i en periode på 24 måneder fra købsdato. Såfremt der ikke forefindes dokumenter der kan bekræfte købsdatoen (faktura eller kassebon), starter garantiperioden fra den dato varen er solgt fra KRAPPAN ApS. Ansvarlighed Centralstøvsugeren må kun anvendes til de formål den er designet til. Al anden brug må på det kraftigste frarådes og kan medføre fare. Producenten fraskriver sig alle reklamationer der skyldes forkert installation eller brug, eller fejl der skyldes manglende overholdelse af brugermanualens anvisninger. Bemærk KRAPPAN forberholder sig retten til at ændre på produkter og den tilhørende litteratur uden varsel. Indholdet i denne manual må på ingen måde reproduceres, kopieres eller sendes til 3. part uden forudgående skriftlig tilladelse fra KRAPPAN. Garantibetingelserne er i overensstemmelse med de gældende retningslinier for den europæiske lovgivnig. Garanti dækker dog aldrig: Defekter, skader eller nedbrud der skyldes dårlig funktion i andre af systemets komponenter. f.eks. sugekontakter der ikke er leveret af KRAPPAN. Defekter, skader eller nedbrud der skyldes tilstopning af rørsystemet. Defekter, skader eller nedbrud der skyldes manglende agtpågivenhed, misvedligeholdelse eller utilsigtet anvendelse af anlægget. Materialer, komponenter og tilbehør, inklusive det elektriske og elektroniske, forudsat at det ikke drejer sig om konstruktionsfejl og hvis skaden skyldes slidtage på komponenterne. Garantien bortfalder i tilfælde af manipulation eller reperationer der udføres af ikke autoriserede personer eller ved anvendelse af uoriginale reservedele. Eventuelle yderligere garantiforpligtelser kan alene pålægges den, der udsteder disse. Garantibetingelser for ikke EU-lande For de lande der ikke er medlem af EU vil garantiforpligtelsen blive ydet af importøren og vil være i overensstemmelse med den lovgivning der er gældende i det pågældende export-land. Generel information

5 Generel information Sikkerhed De følgende sikkerhedsanvisninger er beskrevet for at gøre opmærksom på de situationer, hvor brugeren skal være ekstra opmærksom for at undgå personskader eller skader på centralstøvsugeren. FARE: Angiver at der skal ydes ekstra agtpågivenhed da det i modsat fald kan medføre alvorlige skader FARE AF ELEKTRISK KARAK- TER: Vær opmærksom på, om centralstøvsugeren er forbundet til en typegodkendt jordforbindelse. Sluk for el-forbindelsen inden der foretages vedligeholdelse. RISIKO FOR KVÆSTELSER: Under håndtering og installation af centralstøvsugeren bør der anvendes løfteværktøj til at fixere centralstøvsugeren i henhold til beskrivelsen for derigennem at forhindre centralstøvsugeren i at falde ned. FARE FOR SKADE PÅ CENTRAL- STØVSUGEREN: Anvisningerne i betjeningsvejledningen bør følges for at undgå situationer der kan medføre skader på centralstøvsugeren. FARE FOR INHALERING AF SKADELIGE STOFFER OG STØV: Anvend åndedrætsbeskyttelse under filterskift og tømning af spand. Herved forebygges en eventuel overfølsomhed for støv hos brugerne. STØVOVERFØLSOMHED: Angiver, at hænder ubetinget skal beskyttes for derigennem at undgå påvirkning af støvallergiske brugere. Certificering AERTECNICA S.p.A anvender følgende certificeringer: Kvalitetssystem ISO 9001 Miljøledelsessystem ISO Identifikation Denne betjenings- og vedligeholdelsesvejledning omfatter følgende centralstøvsugere: SERIE: KRAPPAN MODEL: 120 (S80)-180 (S100)-300(S250) PRODUCENT: AERTECNICA S.p.A. Via Cerchia di Sant Egidio, Cesena (FC) ITALIEN Tlf / Fax / http: IMPORTØR: KRAPPAN ApS Langkær Haderslev Tlf Fax Teknisk service KRAPPAN's serviceafdeling står til din rådighed og yder teknisk assistance eller leverer reservedele. Hvis du har brug for serviceafdelingen, bedes du have følgende oplysninger klar: a - Centralstøvsugerens model b - Serienummer c - Produktionsår d - Købsdato e - Udførlig beskrivelse af problemet Bemærk Dataplade Brug kun originale reservedele. KRAPPAN kan ikke drages til ansvar for skader på centralstøvsugeren, hvis der er anvendt uoriginale reservedele. Identifikationsmærke Datapladen med produktets data er AUR0410 placeret foroven. Mærket angiver model, serienummer, produktionsår samt generelle tekniske data.

6 Beskrivelse af delene Tegnforklaring 1 - Sikring 2 - El-tilslutning 3 - Tilslutning til trådløs modtager 4 - Lydtæt motorhætte 5 - Luftafkast 6 - Vægbeslag 7 - Studs for vacuumslange 8 - Luftindtag 9 - Støvbeholder beslag 10 - Filterpatron 11 - Støvtætningsring 12 - Støvbeholder AUR0420 Generel information

7 Generel information Tekniske data 120 / S / S / S250 Spænding V Optagen effekt W Motor omdrejninger rpm Turbinetrin antal Strømstyrke sugekontakter V Luftmængde m³/h Vacuum mm H ² O Filter overflade m² Filterpatron materiale polyester polyester polyester Kapacitet støvspand L Højde cm Diameter cm Vægt kg Støvspand plastic plastic plastic Hætte plastic plastic plastic KRAPPAN 180 / S S100* KRAPPAN 300 / S150 - S250 S 250 KRAPPAN 120 / S 80* 90 A 58 A A Højde A cm Bemærk 103 = Værdier målt ved 230 V, 50Hz

8 Betjening Anvendelsesområder KRAPPAN-centralenheden er udviklet og produceret til sammenkobling med et centralt rørsystem i boliger. Centralenheden kobles sammen med rørsystemet, der forgrener sig til de forskellige rum. For enden af rørene monteres sugekontakter som slangesystemet kan tilkobles. Centralstøvsugeren kan alene anvendes til opsugning af boligstøv og minimale faste legemer. Systemet må ikke anvendes til opsugning af glødende materialer, stof, fugtige materialer, beton- og byggestøv etc. da dette kan medføre tilstopning af rørsystemet eller beskadigelse af centralenheden. Når man tømmer støvbeholderen eller udskifter/renser filtret, bør man anvende personligt beskyttelsesudstyr. Ikke tilsigtet brug For at undgå personfare og en dårlig funktion af centralenheden, bør følgende forholdsregler respekteret: - Opsug aldrig stof, tunge dele eller fugtigt materiale - Opsug aldrig glødende materialer - Opsug aldrig væsker - Opsug aldriog beton- og byggestøv - Dette udsugningsaggregat må alene anvendes med specialtilbehør (Art.nr. KAP372 - art. KAP373) - Lad ikke børn lege med sugekontakterne - Benyt kun én sugekontakt ad gangen - Brug aldrig sugeaggregatet uden filterpatron - Afkastrøret til køling af motoren må aldrig tildækkes/tilstoppes - Træk el-stikket ud af sugeaggregatet inden der foretages vedligeholdelsesarbejder. - Sæt ikke støvsugertilbehøret i direkte forbindelse med dele af kroppen - Inden tømning af støvbeholder eller rensning/udskiftning af filterpatron bør man iføre sig personligt beskyttelsesudstyr (beskyttelsemaske/handsker) - I tilfælde af brand brug ikke vand til slukning - Sluk altid centralenheden når denne ikke anvendes. - Når anlægget skal stå ubenyttet hen i en længere periode, bør man afbryde strømforsyningen Før opstart Afmonter støvspanden og kontroller at filteret er skruet helt fast. Start / stop Centralstøvsugeren startes og stoppes ved hælp af kontakten på slangehåndtaget. (Se seperat vejledning for trådløs installation) Start/stop kontakt Slangehåndtag Trådløs modtager Betjeningsvejledning

9 Transport Håndtering og udpakning Centralstøvsugeren leveres i en karton for at lætte håndteringen. Pak ikke støvsugeren ud før den skal monteres. Derved undgås skader og skrammer. Brug passende håndteringsudstyr Tag centralstøvsugeren ud af kartonen som beskrevet i vejledningen. Kontroller at produktet ikke er skadet og at alle standard komponenter ligger i støvspanden. I tilfælde af skade eller manglende dele, ring til KRAPPAN ALTO Advarsel: Hold kartonen i den position der er angivet på instruktionerne på ydersiden af kartonen for derved at undgå, at centralstøvsugeren kommer til at stå på hovedet. Det er vigtigt for at undgå, at de komponenter, der er pakket ind i støvspanden, ikke falder ned i sugeenheden og skader denne. KRAPPAN tager ikke ansvar for skader der er opstået på grund af forkert håndtering. Bemærk Emballagen, som centralstøvsugeren leveres i, er affald, som skal bortskaffes i overensstemmelse med de regler, der er gældende i motagerens land. BASSO AUR0170 AUR0460

10 10 Installering af sugeenheden Placering Sugeenheden bør placeres i et teknikrum, bryggers, kælder, loft eller garage og bør være beskyttet mod vejrlig, fugtighed og pludselige temperaturskift. Placeringen skal være således at aggregatet er let tilgængeligt og at der er så meget plads at service kan fortages uden problemer. Sugeenheden skal monteres på væggen i en passende højde således at det er nemt at afmontere støvspanden samt skifte filterpatron. 1 - Bor huller Med waterpas kontrolleres at beslaget sidder i lod. 2 - Åben låseknappen AUR Træk holderen ud af beslaget AUR0210 Montering AUR0470 Sådan installeres sugeenheden Du kan fastgøre sugeenheden ved at bruge 6 mm x 40 rawplugs. De følgende illustrationer viser befæstigelsesmåden. AUR0220

11 4 - Sæt vibrationsdæmperne i holderen 7 - Skub sugeenheden ind i holderen Fastgør holderen AUR0230 AUR Kontroller at lukkeknappen låser Montering 6- Fjern støvspanden AUR Monter støvspanden AUR0280 AUR0600 AUR0290

12 12 Tilslutning til rørsystem Afkastventil Rør afkastluft 1 - Forbind muffen med røret for afkastluft 3 - Lyddæmperen (ekstraudstyr) limes på røret for afkastluft tættest mulig på afkastventil El-tilslutning AUR0300 El-tilslutningen til aggregatet skal foretages af en autoriseret installatør i henhold til gældende bestemmelser. Producenten kan ikke drages til ansvar for funktionsfejl eller skader på anlæg eller personer som følge af at el-tilslutningen ikke er foretaget korrekt. Slutkontrol Når el-tilslutningen er foretaget kontrolleres funktionen i hver enkelt sugekontakt ved at montere slangen i den. AUR0350 Fare Rør ikke ved aggregatet med våde eller fugtige hænder. Børn eller uautoriserede personer bør ikke have adgang til aggregatet. Montering El-tilslutning 1 - Forbind el-kabel Sikring LED: Angiver el tilsluttet LED: Angiver aggregatet er i drift Tilslutning signal El-kontakt 2 - Monter muffen med de 2 slangeklemmer på udsugningsrøret Udsugningsrør Signalkontakt (Kredsløb sugekontakter) 2 - Forbind signal-kabel AUR0330

13 Vedligeholdelse Inden påbegyndelse af vedligeholdesarbejde frakobles el-forbindelsen til aggregatet. 2 - Afmonter støvtætningsringen 13 En omhyggelig vedligeholdelse forlænger aggregatets levetid og sikrer en bedre ydelse Vedligeholdelse Kontroller rørsystemet jævnligt således at der ikke opstår forstoppelser eller forhindringer i systemet. Vær opmærksom på lækager i systemet. Aggregatet må ikke sættes i drift uden filterpatron. Manglende overholdelse af dette kan medføre skade på turbine/motor og samtidig tab af garantien. Tømning af støvspand Inden påbegyndelse anbefales det at iføre sig personligt beskyttelsesudstyr 1 - Demonter støvspanden 3 - Tøm støvspanden AUR0490 AUR Monter støvspanden - vær opmærksom på at støvtætningsringen sidder korrekt. AUR0260 AUR0580

14 14 Rengøring af filterpatron Inden påbegyndelse anbefales det at iføre sig personligt beskyttelsesudstyr 1 - Rengør filterpatronen i håndvask under en ikke for kraftig vandstråle Bemærk Ved normalt brug af centralstøvsugeren bør filterpatronen kontrolleres hver 4 måned. AUR Den snavsede filterpatron trækkes ud og renses med en ikke for kraftig vandstråle. Vær opmærksom på at filtermaterialet ikke beskadiges. Hvis der under rengøring kommer revner i filterpatronen skal den udskiftes med en ny. - Efter hver rengøring skal filterpatronen være fuldstændig tør, og må ikke udsættes for en kraftig varmekilde. - Det anbefales at have en ekstra filterpatron fra Krappan i depot, således at denne kan benyttes medens den rengjorte regenereres. Bemærk Krappan må ikke sættes i drift uden filterpatron. Misligholdelse af denne regel kan medføre skader på sugeturbine/motor. 2 - Lad filterpatronen tørre AUR Kontroller om der er revner - hvis ja, udskift filterpatronen Vedligeholdelse Benyt kun originale reservedele fra Krappan. AUR0380

15 Service af filterpatron Inden påbegyndelse af servicearbejder på aggregatet skal strømmen afbrydes. Udskiftning af filterpatron Det anbefales at udskifte filterpatronen hvert år. Intervallet kan variere i takt med anlæggets benyttelsesgrad. Inden påbegyndelse anbefales det at iføre sig personligt beskyttelsesudstyr 3 - Spænd vingemøtrikken og drej samtidig på filteret for at sikre, at det sidder rigtigt. 15 Vedligeholdelse 1 - Demonter støvspanden AUR Løsn vingemøtrikken og udskift den snavsede filterpatron 4 - Monter støvspanden Bemærk AUR0400 AUR0580 Aggregatet må ikke sættes i drift uden filterpatron. Misligholdelse af denne regel kan medføre skader på sugeturbine/motor. Benyt kun originale reservedele fra Krappan. AUR0390

16 16 Skrotning Ved slutningen af sin livscyklus skal aggregatet bortskaffes efter de gældende regler. Af den nedenstående tabel fremgår de materialer aggregatet KRAPPAN er produceret i. De nedenstående anførte materialer skal opbevares seperat for eventuel at kunne genanvendes eller for at kunne bortskaffes efter de i brugerlandet gældende miljøbestemmelser. MATERIALE ART ANVENDELSE I AGGREGATET BESKRIVELSE BORTSKAFFELSE Lakeret stålplade Hovedkabinet Forskellige kunststoffer og gummi Forzinkede elementer Kobberviklinger Elektronikprintkort Ring Sugestuds Top og beholder Nederste motortætning Filterpatron Mærkeetiket Typeetiket Fastgørelsesbøjle Vibrationsdæmper bøjle Gummimuffer Befæstigelsesskinner Befæstigelses-/ montageelementer Elektromotor Kabler Styringsprintkort Gummi Polypropylen Polypropylen Gummi Polyester PVC PVC Nylon forstærket 50% Gummi Gummi Nylon 6.6 Bestemmelserne for bortskaffelse og skrotning af maskinen, komponenterne og eventuelle substanser, er forskellige afhængig af brugerland. Det anbefales at kontakte de ansvarlige myndigheder og organer og overholde de respektive retslige bestemmelser. Vedligeholdelse

17 Driftsforstyrrelser, årsager og afhjælpning 17 DRIFTSFOR- STYRRELSER EVENTUELLE ÅRSAGER AFHJÆLPNING Vedligeholdelse Ingen sug ved alle sugekontakter El-kabel er ikke forbundet Signal kabel er ikke forbundet Filterpatron er tilstoppet El-kabel forbindes Signal kabel forbindes Filterpatron udskiftes/ rengøres Svag sugeydelse Filterpatron tilstoppet Filterpatron udskiftes/ rengøres Sugeaggregatet vil ikke starte eller stoppe Tætningsring i støvspand beskadiget eller ikke korrekt monteret Samtidig benyttelse af flere sugekontakter Tilstopning af slange Indtrængning af falsk luft i aggregatet Luftafkast tilstoppet Printkort eller afbryderkontakt på slangehåndtag defekt Batteri tomt Kontroller tætningsringen ved støvspanden samt sammenkoblingen Benyt kun 1 sugekontakt ad gangen Rengør slange / fjern tilstopningen Kontakt installatør Rens afkastrør eller kontakt installatør Kontakt installatør Udskift batteri Type: Alkaline 23A / 12V Ved andre årsager, som ikke er beskrevet i denne håndbog, bør der rettes henvendelse til en installatør.

18 18

19 19

20 Anvendelse af centralstøvsugeren til andre formål end dem, der er beskrevet i denne manual medfører at garantien bortfalder. Inden brug af centralstøvsugeren til andre formål bør du kontakte Krappan s serviceafdeling. Der vil kunne forekomme ændringer i beskrivelser og illustrationer. Producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produktet og det relevante tekniske dokumentationsmateriale uden forudgående varsel. Denne bruger- og vedligeholdelsesmanual beskriver de data, der var gældende for en standardmaskine på udgivelsestidspunktet. UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO KRA PAN P KRAPPAN ApS Langkær Haderslev Tlf

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR. air - comfort air air c/udtagning fra oven. Oversættelse af original vejledning INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING TRÆPILLEOVN EGO/STAR air - comfort air air c/udtagning fra oven Oversættelse af original vejledning DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

IW 35 PRO 105833 V2/0413

IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105833 V2/0413 IW 35 PRO 105832 V2/0413 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING POLAR NOVA version. AIR - MULTIAIR INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING BRIKETBRÆNDEOVNE Indholdsforte gnelse INSTALLERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING sd. 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter

Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter Reparation Mark V Premium og Mark V Max elektriske airless sprøjter 3A2422B DA Til bærbar airless sprøjtning af facademaling og materialer til overfladebehandling. Kun til professionelt brug. Ikke godkendt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3

BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 BETJENINGSVEJLEDNING + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... Side 3 Nr. 99 8439..80F.0 ROLLPROFI MB 60 Miniballepresser Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den nye ejer Du har lige

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL Justerbar luftretning Filter finhed Frisk luft system Tilslutnings ledning

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere