BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012"

Transkript

1 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel Fax Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel Fax CVR-nr BYGNINGSUNDERSØGELSE Haarby Skole Sportsvej Haarby Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Bygningsundersøgelser Indeklimaundersøgelser Svampebestemmelser Termografimåling Asbestanalyser PCB-undersøgelser Fugtmålinger Syn og skøn

2 Assens Kommune Rådhus Allé Assens Att.: Hr. Holger Sørensen Kolding, den Sagsnr. B-9847 BP/bj Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel Fax Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel Fax CVR-nr PCB-luftundersøgelse - 1. rapport Haarby Skole, Sportsvej 16, 5683 Haarby Den har vi deltaget i møde på adressen Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Den har vi foretaget i alt 5 aktive opsamlinger af indeluft til videre analyse for indhold af PCB. Baggrund Der er tale om en skole bestående af flere sammenhængende bygninger, som eksempel se foto 1 og 2. Nærværende undersøgelse koncentrerer sig udelukkende om blok 1 og blok 2 samt en mindre del af en forbindende glasgang en glasgang som forbinder blok 1, blok 2 og fagfløjen. Nærværende undersøgelse er iværksat på baggrund af resultatet af indsendte materialeprøver, jf. vort sagsnr /am af I alt indsendtes tre materialeprøver fra udvendig elastisk fugemasse, som eksempel på udvendig elastisk fuge, se foto 3. To af de tre fremsendte prøver har påvist indhold af PCB - henholdsvis mg/kg og mg/kg dvs. 8,2 og 8,4% af materialet. Alt afhængig af fugernes placering, kloreringsgraden af fugens indhold af PCB, risiko for varmepåvirkning samt en række andre faktorer, kan sådanne PCB koncentrationer erfaringsmæssigt være indeklimaforringende. Med baggrund i de konstaterede PCB-holdige materialer ønskes nu et mål for indemiljøets indhold af PCB i luften. Og netop PCB i indeluften (målt som ng PCB/m 3 ) er den faktor, som Sundhedsstyrelsens aktionsværdier forholder sig til. På besigtigelsesdagen har Hr. Holger Sørensen været behjælpelig med anvisning af ledige lokaler for prøveudtagning. Prøveudtagningen er foretaget mandag i skolernes efterårsferie, således har lokalerne ikke været i brug, men dog under normale brugsbetingelser set i forhold til rumtemperatur og luftskifte, se uddybende forklaring under afsnittet konditioner under prøveudtagningen. Bygningsundersøgelser Indeklimaundersøgelser Svampebestemmelser Termografimåling Asbestanalyser PCB-undersøgelser Fugtmålinger Syn og skøn

3 Formål Formålet med undersøgelsen var at bestemme niveauet af PCB i indemiljøet. Der er således foretaget en samlet vurdering af laboratorieresultaterne, og antallet af prøver 5 stk. er at betragte som en forundersøgelse. Undersøgelsesmetode Prøverne er analyseret ved GC/MS på et akkrediteret laboratorium. Detektionsgrænsen for luftprøverne er 0,6 ng/m 3. Opsamling af indeluft er udført med OV-samplere, som eksempel se foto 4-8. De i nedenstående skema oplyste totale PCB-værdier er summen af de 7 undersøgte congener (congener = forskellige udgaver af PCB-stofferne) korrigeret med den tilrettede korrektionsfaktor. Gruppen af PCB-congener er meget stor (der er teoretisk set 209 slags PCBcongener), men det er kun praktisk muligt (og økonomisk ansvarligt) at analysere for de 7 vigtigste congener, herunder den dioxin-lignende congene nr Sundhedsstyrelsens aktionsværdier forholder sig ligeledes til total mængde PCB. Analyseresultaterne foreligger nu, og vi kan derfor oplyse følgende: Undersøgelses- og laboratorieresultater I det følgende henvises til prøve 1-5, fotonummer 1-8 samt tegningsbilag 1. Bagest i rapporten findes en generel beskrivelse af materialet PCB. Nedenstående skema specificerer den geografiske placering m.v. af prøver samt analysesvar, se endvidere bilag 1. De anførte rumnummereringer refererer til skolens egne lokationsnumre. Resultat af laboratorieanalyse luftprøver PCB-beregninger Prøve nr. Lokale PCB 7 -indhold PCB-luft 1 PCB-luft 2 PCB-luft 3 PCB-luft 4 Opsamlet i blok 2, lokale 26, se foto 4, (opsamlet luftmængde 562 liter) Opsamlet i blok 2, lokale 23, se foto 5, (opsamlet luftmængde 561 liter) Opsamlet i glasgang mellem fagfløj og Blok 1, se foto 6, (opsamlet luftmængde 574 liter) Opsamlet i Blok 1, lokale 12, se foto 7, (opsamlet luftmængde 574 liter) (7 udvalgte congener PCBt-indhold (udregnet total PCB- ng/m 3 ) indhold ng/m 3 )

4 Prøve nr. Lokale PCB 7 -indhold PCB-luft 5 Opsamlet i fagfløj, fællesrum, se foto 8, (opsamlet luftmængde 560 liter) Total-PCB = PCB7 x 5. Analyseusikkerhed 20%. (7 udvalgte congener PCBt-indhold (udregnet total PCB- ng/m 3 ) indhold ng/m 3 ) Konklusion Der er generelt betydelig usikkerhed forbundet med målinger og analyse af PCB i luft. Alene usikkerheden på den kemiske analyse af PCB er 20% (+/-). Dertil kommer usikkerheden ved omregning til den totale mængde PCB. Usikkerheden kan dog reduceres ved at udtage flere ensartede målinger. Ved en forundersøgelse/screening som omhandlende, forholder vi os dog udelukkende til få prøveresultater (4 stk. + 1 referenceprøve) udtaget fra områder, hvor der er mistanke til forhøjede PCB koncentrationer. Resultatet af luftanalyserne PCB-luft 1 og PCB-luft 2 viser et forholdsvis ensartet niveau af PCB, det vil sige henholdsvis 84 og 88 ng PCB/m 3. Begge prøver er udtaget i blok 2 og viser således, at PCB niveauet i blok 2 er væsentlig under nedre aktionsværdi fra Sundhedsstyrelsen altså de 300 ng PCB/m 3. Uddybende forklaring om Sundhedsstyrelsens aktionsværdier beskrives senere i rapporten. Målesekvensens højeste måling er PCB-luft 3. Prøven er udtaget i glasgangen og viser 690 ng PCB/m 3. Måleresultatet er dermed over den fastsatte aktionsværdi fra Sundhedsstyrelsen på 300 ng PCB/m 3 luft. Målesekvensens laveste måling PCB-luft 5 er udtaget i fællesrummet og viser beskedne 67 ng PCB/m 3. Prøven er udtaget som en såkaldt referenceprøve (altså fra et område, hvor der forventes ingen/lave PCB koncentrationer). Prøveresultatet vidner dog om, at enten bygningen og/eller tilstødende bygninger i åben forbindelse hermed formentlig ikke er PCB-frie. På prøveudtagningstidspunktet var vi oplyst om, at bygningen var opført i 1980, hvorfor bygningen blev udvalgt til referencemåling. Det har efterfølgende vist sig, at bygningen er opført i 1973, hvilket betyder, at også fagfløjen rent årstalsmæssigt placerer sig som mulig PCB holdig. Prøveresultatet af PCB-luft 5 kan derfor muligvis være et udtryk herfor. Prøve PCB-luft 4 er som den eneste prøve udtaget i blok 1 - prøven viser 240 ng PCB/m 3. Resultatet er forholdsvis tæt på nedre aktionsværdi fra Sundhedsstyrelsen. Med baggrund i prøveresultatet vurderes, at der er behov for udtagning af supplerende prøver, som giver et retvisende billede af blok 1 i sin helhed. Med undtagelse af prøve PCB-luft 3 ligger de øvrige laboratorieresultater (PCB-luft 1, 2, 4 og 5) under den fastsatte aktionsværdi fra Sundhedsstyrelsen på 300 ng PCB/m 3 luft. 3

5 Det bemærkes endvidere, at prøve PCB-luft 3 (højeste måleværdi) er udtaget i glasgangen i et område, hvor luftskiftet vurderes at være lavere end luftskiftet i de enkelte undervisningslokaler. Det nedsatte luftskifte, grundet manglende brug/passage, kan derfor give et falsk positivt udslag grundet PCB akkumulering i indeluften. Supplerende prøveresultater i området, og gerne mens skolen er i brug, vil kunne belyse forholdet nærmere. For en god ordens skyld bemærkes, at måleværdier under 300 ng PCB/m 3 ikke nødvendiggør nogen form for indgriben set i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Til trods for at de besigtigede lokalers gennemsnitlige * PCB-niveau ligger under 300 ng/m 3 (for den aktuelle årstid), kan vi ikke afvise, at der i sommerhalvåret vil kunne forekomme højere måleværdier af PCB i indeluften. Erfaringsmæssigt stiger afgivelsen af PCB i takt med temperaturen. Aktionsværdier fra Sundhedsstyrelsen er baseret på, at lokalernes brugere opholder sig i bygningen i 24 timer i døgnet i alle ugens 7 dage. Eftersom der i dette tilfælde er tale om en skole, vurderes den gennemsnitlige opholdstid ikke at overstige 37 timer om ugen, hvilket er en formildende omstændighed. Omvendt betegnes børn, ældre og svagelige generelt som værende mere sårbare overfor indeklimamæssige belastninger, hvilket er en skærpende omstændighed. På det nuværende vidensgrundlag vurderer Sundhedsstyrelsen, at niveauer mellem 300 og 3000 ng/m 3 i indeluften kan være sundhedsskadelig ved ophold gennem længere tid (år). Sundhedsstyrelsen anbefaler således, at PCB belastningen nedsættes inden for en tidsfrist bestemt af det aktuelle niveau. I omhandlende tilfælde har vi udelukkende én enkelt måling, som viser >300 ng/m 3. På baggrund at de hidtidige udtagne prøveresultater kan vi endnu ikke afgrænse området/erne med >300 ng/m 3. Uagtet hvor stort/udbredt PCB smitten måtte være, må der maksimalt gå 2 år fra konstatering af problemet til arbejdet med en varig løsning påbegyndes. I perioden frem til den varige løsning påbegyndes, kan der ved niveauer som ligger over nedre aktionsgrænse anbefales, at der iværksættes midlertidige afværgeforanstaltninger typisk vil der være tale om øget ventilation, ligesom der også kan øges til et højere rengøringsniveau o.l. Supplerende luftprøver er dog nødvendig for at kunne belyse PCB luftkoncentrationerne for skolen i sin helhed. Supplerende oplysninger Sundhedsstyrelsen har opsat følgende aktionsværdier: Niveauer over ng PCB/m 3 luft indebærer, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse Niveauer i intervallet ng PCB/m 3 luft indebærer, at der på sigt skal gribes ind for at bringe koncentrationen under 300 ng/m 3. * Gennemsnit af prøveresultaterne PCB-luft 1-4 er 275,5 ng PCB/m 3 4

6 Niveauer under 300 ng PCB/m 3 luft nødvendiggør ingen indgriben. Anbefaling til det videre forløb 1. Som nævnt i ovenstående afsnit anbefales udtagning af supplerende luftmålinger som minimum fra blok 1 samt i området omkring glasgangen. 2. Når aktionsområdet er afgrænset, udtages prøver fra alle potentielle smittekilder altså hvilke materialer kan indeholde PCB og nok så vigtigt, hvilken/hvilke materialer betegnes og vægtes som primære eller sekundære smittekilder. Først når alle potentielle smittekilder kendes, kan der foretages en individuel vægtning og vurdering af behov for evt. udskiftning, forsegling, midlertidig afværgning mv. Afværgning, midlertidig såvel som permanent, kan eksempelvis være et højere rengøringsniveau, øget ventilation, opstilling af luftrensere med aktiv kulfilter, forceret afdampning ved opvarmning, forskellige indkapslingsløsninger ved brug af eksempelvis alufolie, silikat eller lignende og sidst, men ikke mindst, at fjerne selve kilden. 3. Med baggrund i resultatet fra disse materialeprøver gives anbefalinger for afhjælpning/afværgning af problemet. Bemærk at kommunens tilsynspligt ikke indebærer en generel forpligtigelse til at undersøge alle skolens bygninger, men der skal reageres, når der som her bliver gjort opmærksom på potentiel sundhedsfare pga. erkendt PCB indhold i udvendige elastiske fugemasser. Konditioner under prøveudtagningen Prøver fra indeluften er udført jf. vejledning fra Erhvervs- og Bygningsstyrelsen udarbejdet af Force Technology. Følgende forhold er registreret: Prøve 1 er udtaget i et indemiljø med rumtemperatur på 19,8-19,9 o C. Prøve 2 er udtaget i et indemiljø med rumtemperatur på 20,0-20,8 o C. Prøve 3 er udtaget i et indemiljø med rumtemperatur på 20,2-21,2 o C. Prøve 4 er udtaget i et indemiljø med rumtemperatur på 20,3-21,0 o C. Prøve 5 er udtaget i et indemiljø med rumtemperatur på 19,4-19,8 o C. Udelufttemperaturen varierede på besigtigelsestidspunktet mellem 10,5 og 14,5 o C. (desto større temperaturdifferencen er mellem inde- og udeluft desto mere øges muligheden for termisk luftpassage ved konvektion og dermed et svagt forøget luftskifte). Prøverne er udtaget en efterårsdag med forholdsvis høj luftfugtighed der var vekslende skydække, overvejende overskyet men også kortvarige perioder med solindfald, hvorfor der forekom en mindre/minimal solpåvirkning/varmepåvirkning på de sydvendte vinduespartier. Middelvinden var 2-5 m/s. (middelvinden er, som også omtalt ved temperaturdifferencen, en faktor, som bør tages i betragtning for her at vægte et evt. øget, ufrivilligt luftskifte via luftlækager i klimaskærmen). 5

7 I alle undervisningslokaler for prøveudtagninger var der balanceret ventilation, som var i drift. Vi er dog ikke bekendte med den aktuelle effekt. Vinduer og døre var lukkede både forinden (minimum 8 timer) og under prøveopsamlingen. Under prøveopsamlingen har de anviste lokaler ikke været i egentlig brug. Opsamling er udført med OV-samplere ved konstant flow på 1,9 liter/min. Både ved opstart, under og ved afslutning af luftopsamlingerne kontrolleres, at luftflowet konstant er 1,9 liter/min. Vi har tilstræbt, at målestederne placeres minimum 1 meter fra væg og cirka 1,0-1,5 meter over gulv. Generelt om PCB PCB Polychloreret Biphenyl er en gruppe miljøfarlige kemiske stoffer, der blev udviklet i 1920 erne. I perioden blev PCB i stor udstrækning brugt i byggefugemasse, f.eks. omkring vinduer og døre. Man regner med, at PCB har været brugt i otte ud af ti danske bygninger i ca. 25 år. PCB har siden 1986 været totalt forbudt at importere, sælge og anvende. Det er ikke forbudt at opretholde eksisterende bygningsdele, der indeholder PCB, men der er klare retningslinier for arbejde med og ophold i bygninger med PCB-holdige konstruktioner. PCB er en miljøgift, der har flere skadelige virkninger på organismen, f.eks. virker det forstyrrende på hormon- og forplantningssystemet. PCB mistænkes også for at være kræftfremkaldende. PCB-forbindelser er fedtopløselige og kan ophobes i kroppens fedtvæv. PCB frigives fra bygninger til støv og luft i indeklimaet og kan optages i organismen gennem indånding og ved hudkontakt. Vi gør opmærksom på, at alle vore ydelser udføres efter ABR89 Almindelige betingelser for rådgivning og bistand. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger, er De fortsat velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen DANSK BYGNINGSANALYSE AS Bjarne Pustelnik bygningskonstruktør Mads Peacock cand.scient. biomed. Laboratoriet for Indeklima Faktura følger. 6

8 B-9847/BP Foto 1 Foto 2 Foto 3

9 B-9847/BP Foto 4 Foto 5 Foto 6

10 B-9847/BP Foto 7 Foto 8

11 N N F2 F1 Blok 1 Blok F7 PCB4 F3 PCB1 F4 F5 PCB2 Glasgang SFO F6 Fagfløj 1973 PCB3 F8 PCB5 Oversigt - benævnelser og opførelsestidspunkt Oversigt for prøveudtagning Det skal bemærkes, at den ovenfor viste plantegning kan afvige fra de faktuelle forhold, hvorfor størrelser, indretning samt øvrig målsætning og markering kun er vejledende. Skadested: Signaturforklaringer: PCBx BLYx PCBx Haarby Skole, Sportsvej 16, 5683 Haarby Prøveudtagning - PCB Prøveudtagning - Bly Prøveudtagning - luftpcb Fx ASBx Fotovinkel Åbning Prøveudtagning - Asbest Asbest i rørisolering Rørisolering uden asbest Område med asbest i gulv Område med asbest på væg Område med asbest i loft Konsulent: BP Dato: Rev.: MILJØUNDERSØGELSE Sagsnr.: Orientering: Bilag nr.: B Pakhustorvet 4 - DK 6000 Kolding - Telefon Telefax Stades Krog 6 - DK 2800 Kgs. Lyngby - Telefon Telefax DANSK BYGNINGSANALYSE AS

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Vejledning for måling af PCB i indeklimaet 1. udgave, november 2010 Baggrund for vejledningen Denne vejledning er udarbejdet af Force Technology for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Formålet med denne vejledning

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej 86 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Askov Malt Skole Maltvej 86 6600 Vejen. Sagsnr. B-8245 December 2009 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014. Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia. Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 26. marts 2014 Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Matr. nr. 24c, Fredericia Kobbeljorder Udført for Fredericia Kommune 30. april 2014 A. Indledning - formål

Læs mere

Rapport over data fra gennemførte renoveringer og nedrivninger af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB

Rapport over data fra gennemførte renoveringer og nedrivninger af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB Rapport over data fra gennemførte renoveringer og nedrivninger af bygninger opført i perioden 1950-1977 med PCB Opdateret vejledning om frasortering af PCB-holdigt affald Miljøprojekt nr. 1465, 2013 Titel:

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i ejendommen Ørstedsvej 44, Viby Sjælland

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i ejendommen Ørstedsvej 44, Viby Sjælland NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i ejendommen Ørstedsvej 44, Viby Sjælland Sag nr. 371-13 Notatet er udarbejdet den 17. december 2012 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_13 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013. Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 3. oktober 2013 1 Gamtoftevej 17, 5610 Assens Matrikelnr. 12b, Voldbro by, Gamtofte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1.

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

NOTAT Risikovurdering af lejemålene i Pilotstræde 1-14 i Langebæk

NOTAT Risikovurdering af lejemålene i Pilotstræde 1-14 i Langebæk NOTAT Risikovurdering af lejemålene i Pilotstræde 1-14 i Langebæk Sag nr. 286-6 Notatet er udarbejdet den 9. december 2012 af Lotte Pia Uttrup. Sag 286_6 Rekvirent Vordingborg Boligselskab, Rådhustorvet

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005

Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005 Udskrift af Den Kommunale Tjenestemandsrets dom af 11. januar 2005 i sag nr. K2003.004: Kommunernes Landsforening for Hvidovre Kommune (advokat Christian K. Clasen) mod Lærernes Centralorganisation (advokat

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Refskovvej 41, 7620 Lemvig. Matr. nr. 13d, Engbjerg By, Engbjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014. Refskovvej 41, 7620 Lemvig. Matr. nr. 13d, Engbjerg By, Engbjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 4. december 2014 Refskovvej 41, 7620 Lemvig Matr. nr. 13d, Engbjerg By, Engbjerg Udført for Lemvig Kommune 14. januar 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere