GAMLE LADNINGS- OG BEFRAGTNINGSDOKUMENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAMLE LADNINGS- OG BEFRAGTNINGSDOKUMENTER"

Transkript

1 GAMLE LADNINGS- OG BEFRAGTNINGSDOKUMENTER ET HISTORISK STREJFTOGT KNUD Af STRANDGAARD M edens der baade teknisk, finansielt og socialt er et Svælg mellem Fortidens primitive og Nutidens højt udviklede Former for Skibsfart, er det paafaldende at se, hvordan Nutidens befragtningsmæssige Problemer genfindes i Fortiden. Der er her Tale om visse retlige og dokumentmæssige Grundelementer, og man kan næsten sige, at jo længere man gaar tilbage, desto klarere genkender man disse Grundelementer i de primitive Former. Der skal i det følgende fremdrages enkelte Eksempler paa meget gamle Befragtningsdokumenter, der viser disse Paralleler i Spørgsmaal om Liggedage, Overliggedage, Ruteafvigelse, Fragtbetaling etc. Betragter man en Periode, der altid har virket fængslende paa danske Sind, fordi den rummer en Storhedstid i dansk Skibsfart med Udsyn og Eventyrlyst, nemlig den saakaldte florisante Periode" fra omkring 1730 til 1800-Tallet, vil man se, at denne Periode kun giver os faa Dokumenter af egentlig befragtningsmæssig Karakter. Det Dansk-Asiatiske Kompagni" var Ejer saavel af de udgaaende som af de hjemgaaende Ladninger, og Opgaven med Tilvejebringelsen af de betydelige Pengemidler til Køb af Ladninger var i Hovedsagen løst ved selve Aktieselskabets Dannelse, selvom Aktionærerne i flere Tilfælde i Selskabets første Tid maatte gøre yderligere Indskud til de enkelte Ekspeditioner i Forholdet til Antallet af deres Aktier. Om Oprettelsen af egentlige Befragtningsdokumenter for

2 6 3 hver Rejse blev der ikke Tale og heller ikke om Udstedelse af særlige Laanedokumenter, Idet Pengeydernes juridiske Rettigheder og Forpligtelser var givet ved Selskabets Vedtægter. Det vigtigste Ladningsdokument var Negotieprotokollens Faktura over de indtagne Varer, et Dokument, der nærmest maa sidestilles med Nutidens Manifest. Der skal gives et Udtog af en saadan Faktura for den udgaaende Ladning paa Fregatten Norge"s Rejse til Batavia 1 Aarene : 3600 Bouteiller Rodvin 3750 Rdl I Kurve Seltzervand å 50 Krukker Kasser Rulletobak = 1290 Pund Dus. Boslemmerknive Gros lange Porcellænspiber Bouteiller Hautbrion Vin /2 Piber stærkt 01 fra Bryggeriet de Hoogberg o 2 c 8/2 Piber stærkt 01 fra Bryggeriet de Roskam 100 Kasser å 1 Stk. Eidammerost 137 Dette var altsaa et udpræget Handelsdokument, der ikke Indeholdt befragtningsmæssige Dispositioner af nogen Art. For de indtagne Varer ifølge Faktura skulde Negotieassistenten og Negotieraadet senere staa til Regnskab for Kompagniets Decisorer". Sammenligner man disse Former for Skibsfart med nogle af de ældste Former for retlig reguleret Skibsfart, som man kender, vil man se interessante Forskelligheder. Man vil for det første faa en Forstaaelse af Aktieselskabsformens store økonomiske Effektivitet sammenlignet med de ældre Finansieringsmetoder, men dernæst vil man finde, at disse ældre Former for Skibsfart er af større befragtningsmæssig Interesse end den store Periode i dansk Skibsfart omkring 1800-Tallet, hvor mange Træk af menneskelig og kulturel Værdi den sidstnævnte Periode end frembyder. Gaar vi saa langt tilbage som til Skibs-

3 64 farten I Hellas i det fjerde Aarhundrede f. K, vil man ganske vist erkende en teknisk og økonomisk Underlegenhed i Forhold til den omtalte danske Epoke, men samtidig vil man imponeres over en vidt fremskreden Systematisering af retlige Problemer. En af Hovedkilderne til vort Kendskab til Skibsfarten i det gamle Hellas har vi hos Demosthenes ( f. K.) i de Taler, som Demosthenes holdt og skrev, medens han som ung Sagfører og Taleskriver fungerede 1 Athen. Gennem disse Taler faar vi et meget levende Indtryk af de Problemer, som Datidens Skibsfart kom ud for, og som den hverken ved teknisk Standard eller økonomisk Effektivitet havde Muligheder for fuldstændig at løse. Skibsfarten I det gamle Hellas var væsentlig baseret paa Laan. Skibsrederne laante Penge til Afholdelse af Skibsudgifter, og Købmændene laante Penge til Køb af Varer, Fragtforskud og Stevedorudgifter. For de første Laan fik Laangiverne Sikkerhed i Skib og Fragt og for de sidste ydedes Sikkerheden i Ladningen. Demosthenes siger herom i en af sine Taler: Hverken Skib, Skibsreder eller Passager (den sidste var en Repræsentant for Købmanden og han medfulgte med Skibet) kan iværksætte en Søtransport uden ved Hjælp af Laangivere." Disse Laangivere i det gamle Grækenland opfyldte da den samme Opgave som Aktionærerne i det dansk-asiatiske Kompagni, men med betydelig større Risiko. Præmien eller Renten, som blev betalt for Laanene, var ganske overordentlig høj. For en Rundrejse fra Athen til Sortehavet kunde Renten saaledes stige til ca. 30 %. Følgende Udtalelse af Demosthenes viser, at Risikoen ogsaa undertiden blev forøget betydeligt paa Grund af Laantagernes personlige Uvederhæftighed, navnlig forsaavidt de udenlandske Laantagere angik: Den udenlandske Købmand", siger Demosthenes et Sted, er dygtig til at rejse Laan, men naar han først har faaet Laanet og sat op en Søkontrakt, glemmer han øjeblikkelig baade Kontrakt og Lov,

4 65 og hvis han overhovedet betaler Laanet tilbage, betragter han det egentlig som at betale noget, der rettelig tilkommer ham selv." Et menneskeligt Træk, som kendes ogsaa 1 Nutiden. Der skal gives et Udtog af en saadan gammel Søkontrakt eller Laanedokument omtalt i en af Demosthenes' Taler: Aftalen. Androcles af Sphettus og Nausicrates af Carystus laaner til Artemo og Appollodorus, begge af Phaselis, disse tusinde Drachmer i Sølv for en Rejse fra Athen til Mendé eller Scione, (Vejrforholdene vil afgøre hvilken Havn der skal anløbes)' og derfra til Bosporus, eller hvis de vælger det, til Pontus, saalangt som til Borythenes, og derfra tilbage til Athen til en Rente af 225 Drachmer paa tusinde, men hvis de skulde sejle ud fra Pontus til Hieron efter Opgang af Stjernen Arcturus (d. v. s. omkring Midten af September, en Periode farlig for Sejladsen) skal Renten være 300 paa tusinde. Som Sikkerfied skal gives tusinde Fade Vin fra Mendé, og denne Ladning skal føres fra Mendé i det tyveaarede Skib, som ejes af Hyblesius De giver Godset som Sikkerhed, Idet der ikke skyldes Penge paa det til nogen anden Person. Dokumentet indeholder derefter detaillerede Regler om Laanets Tilbagebetaling, Pantets Realisering, Laantagerne Artemo og Apollodorus' personlige Hæftelse o. s. v., og Dokumentet giver i det hele et interessant Vidnesbyrd om de gamle Grækeres Sans for retlige Distinktioner. Man saa de mange retlige Problemer, som Samhandelen mellem Mennesker rejste, og man søgte at systematisere og at skære lige 1 Leddene".' Der kunde næsten tales om en Sagførerkultur noget 1 Lighed med den, som man f. Eks. finder saa udpræget i moderne amerikansk Skibsfart, selvom moderne amerikanske Søfartsjurister i nogen Grad synes at mangle de gamle Grækeres Trang til Forenkling og Klarhed. De Dokumenter og Klausuler, som amerikanske Jurister sætter op nutildags i Søfartsforhold, er ofte saa indviklede, at der maa andre Jurister til at fortolke dem. Aarbog 1943

5 66 Medens det dansk-asiatiske Kompagnis Skibe ogsaa sejlede 1 Vintermaanederne, ganske vist ofte med paafølgende Havarier og undertiden med paafølgende Forlis, blev Handelsskibene 1 det gamle Hellas lagt op i de haardeste Vintermaaneder, og en Del af Vinterhalvaaret blev da benyttet til Afgørelse af Retstrætter, medens Vidnerne var hjemme og kunde afhøres. Om Vidnernes Stilling til Sandheden i saadanne Sager siger Demosthenes i en af sine Taler: Naar Vidneforhøret finder Sted for en Domstol, vil Vidnerne være udsatte for Ubehageligheder og Strafansvar for Afgivelse af falsk Vidnesbyrd, men naar Vidnet afgiver Forklaring for en Voldgift, vu de ofte bevidne, hvad der bedst passer dem uden nogen særlig Risiko og uden nogen Skamfølelse." Hvorvidt Demosthenes paa dette Punkt vilde finde Anledning til Kritik, hvis han dukkede op 1 en Søretssag i vor Tid, vil vi lade være usagt. Der fortælles om gamle Skippere, der naar de skulde aflægge Ed for engelske Domstole fandt det tilraadeligt at vende venstre Haands Tommelfinger nedad. I Tilfælde af Erindringsforskydninger vilde Fingeren da virke som en Lynafleder, og Eden vilde gaa lige i Jorden uden at skade. Om dette Middel har været kendt paa Demosthenes' Tid, er vel allerede af tekniske Grunde tvivlsomt. Den citerede gamle græske Søkontrakt var altsaa et Laanedokument, men et Laanedokument der rejste og regulerede certepartimæssige Problemer som Liggedage, Ruteafvigelse etc. I Formen adskilte Dokumentet sig fra Nutidens vigtigste Befragtningsdokument: Certepartiet. Derimod findes vi ogsaa formelt mange af Certepartiets Træk i et andet gammelt græsk Skibsdokument, nemlig et Dokument fra Aar 236 e. Kr., og dette Dokument kan da med Rette kaldes et egentlig Certeparti. Saavidt det er Forfatteren af denne Artikel bekendt, er dette Certeparti det ældste eksisterende Certeparti i Verden. Det findes i British Museum under Katalog Nummer: Papyrus Nr. 948". Ordlyden er følgende i Udtog:

6 67 i. Jeg Kaptajn paa mit eget Skib af en Lastekapacitet af 250 Maal bortfragter Skibet til Købmanden for den heri nævnte Rejse. 2. Ladningen skal fylde hele Skibets Rum. 3. Den aftalte Fragt er 100 Drachmer Sølv. 4. Jeg modtager 40 Drachmer paa Stedet og vil modtage de resterende 60 Drachmer ved Udleveringen af Ladningen. 5. Godset skal leveres sikkert og ubeskadiget. 6. Jeg har 2 Dage til at laste Godset i. 7. Skibet skal blive 4 Dage i Lossehavnen. Hvis det holdes længere, skal jeg have 16 Drachmer per Dag. 8. Jeg vil sørge for det tilstrækkelige Antal Søfolk og fuldstændigt Udstyr til Skibet. 9. Dette Dokument er underskrevet af Købmanden og af mig, Kaptajnen, som herved giver Kvittering for 40 Drachmer. Dette 1700-aarlge gamle Dokument er beundringsværdigt klart og koncist formuleret. Det giver Bestemmelser om Forhold, som ogsaa for en moderne Søtransport er af afgørende Betydning, saaledes om Fragt, Fragtforskud., Llggedage, Liggedagspenge, Rederens Ansvar for Godset, Udstyr o. s. v. Med faa Ændringer og Tilføjelser vilde Dokumentet udmærket godt kunne danne et Skoleeksempel paa et Certeparti anvendeligt endnu den Dag i Dag. Interessant er Dokumentet ogsaa ved Fastsættelsen af det ubetingede Transportansvar, et Ansvar der ogsaa var kendt i Romerretten, og som Ifølge den sidste Ret paahvilede Nautæ" d. v. s. Skibsførere og Redere og visse andre Personer, hvis Næring det var at modtage Gods til Transport eller Forvaring. Her er der en vigtig principiel Forskel fra Nutiden, idet Rederen efter moderne Søretsregler som Regel Ikke hæfter for Kaptajnens og Mandskabets Fejl eller Forsømmelser i Navigeringen og den sømandsmæssige Behandling af Skibet. 5*

7 Søger vi et Tusinde Aar længere frem i Tiden, finder vi et andet endnu eksisterende Certeparti, der blev sluttet i Pisa den 8. August 1263 for en Rejse fra Pisa til Bugea. Pisa var paa det Tidspunkt en By med meget stor Søhandel og politisk Magt. Byen laa dengang nærmere ved Havet end nu, og de største Skibe kunde gaa op ad Arno og lægge til ved Pisas brede Kajer eller ankre 1 Sejlløbet. Følgende er et Udtog af dette ca. 700 Aar gamle Certeparti: 1. Rederne vil stille Skibet i god Stand og med det specificerede Udstyr og bemandet med 36 dygtige Sømænd, vel bevæbnede, includerende Naucleurius (Kaptajn og Reder), Scribanus (Skriver), og 6 famull (Slaver). 2. Rederen vil sætte Sejl fra Porto Pisano inden 10 Dage fra Kontraktens Daturn. Før de sætter Sejl, vil de modtage Ladningen fra Købmændene og vil laste den ombord. Købmændene vil stille Lægtere til at bringe Ladningen fra Pisa ombord i Skibet. 3. Rederen vil føre Ladningen for sædvanlig Fragt og vil Ikke beregne nogen Betaling for Købmændene og disses Effekter. 4. Før de sætter Sejl vil Rederne tage deres Partnere, Stevedoren og Scribanus i Ed paa, at de vil følge Kontraktens Forskrifter. 5. Naar Skibet har naaet Bugea, vil Rederen losse Ladningen til Land og overgive den til Købmændene. 6. Rederen vil ikke føre forbudt Gods ombord. 7. En Vejer udnævnt af Parterne, og som betales af Skibet, skal veje Ladningen. Skibets Skriver skal indføre Vægten 1 Skibets Cartularium". 8. Rederne vil gøre Rejsen direkte fra Porto Pisano til Bugea og tilbage. De vil ikke ændre Ruten eller gøre en anden Rejse eller tage en anden Ladning ombord, indtil Ladningen lastet i Bugea er bragt tilbage til Porto Pisano. 10. Betalingen af Fragten sker i gangbar Mønt i Guld eller Sølv inden 8 Dage fra Udlosningen af Skibet i Porto

8 6g Pisano og Leveringen til Købmændene eller deres Agenter. Dersom Godset leveres før Fragtbetalingen, skal der stilles en Cautio" af en Bank. Ogsaa dette gamle Dokument fra Pisas Storhedstid tager Stilling til befragtningsmæssige Problemer, som vil være velkendte for Nutidens Skibsfartsfolk. Særligt interessant er Bestemmelsen om Forbud mod Ruteafvigelse, et Problem af meget stor Rækkevidde 1 moderne Søret. Et Tilfælde der næsten er blevet klassisk 1 dansk Skibsfart, hændte for nogle Aar siden. Et Skib devierede fra sin Kurs med det Formaal at landsætte en Neger, der havde sneget sig ombord som Blindpassager. Under Deviationen led Skibet Havari og Ladningen blev ødelagt. Rederen kom ud for et meget stort Ansvar overfor Ladningsejerne for Ladningens Værdi. Som det vil ses af det gamle Certeparti fra Pisa, gjorde Købmændene selv Rejsen med og ikke blot en handelskyndig Negotieassistent som 1 det dansk-asiatiske Kompagnis Skibe. Der er her en karakteristisk Forskel. Medens den navigationsmæssige og den handelsmæssige Kompetence var ret skarpt adskilte i den nævnte danske Periode, i hvert Fald I den Forstand, at Negotieassistenten ikke blandede sig I Navigeringen, var Forholdet anderledes i det gamle Pisas Handelsflaade. Købmændene havde her en stor Erfaring ogsaa i rent navigeringsmæssige Forhold, og i vanskelige Situationer deltog de i Forhandlingerne i Skibsraadet om Kurs, Sejlføring o. s. v. I samtidige Statuter, der er opbevarede fra Venedig, foreskrives under visse Forudsætninger Oprettelsen af et Raad bestaaende af Patronus (Rederen), Neuclerius (Kaptajnen) og tre Købmænd. Der er vel Grund til at tro, at efter lignende Dokumenter som det citerede gamle Certeparti blev Pisas øvrige Handelsskibe bortfragtede. Man kan forestille sig disse Handelsskibe liggende tæt ved Pisas Kajer og ude 1 Fortøjningerne, medens et travlt Liv rørte sig under Lastning og Losning. Med Pisas vidunderlige Bygninger Domkirken, Battisterioen, Campa-

9 7 nilen og andre som Baggrund har Skibene med deres hængende Sejl sikkert været et malerisk Skue. Medens et Certeparti regulererer Forholdet mellem Bortfragter og Befragter, forstaar man ved et Konnossement det Dokument, hvorved Kaptajnen bekræfter Indskibningen af Godset, og hvori han forpligter sig til at udlevere Godset paa Bestemmelsesstedet til den, der møder frem med en i Formen lovlig Adkomst. Konnossementet er ved Siden af Vekslen Varehandelens vigtigste Dokument. VI skal se paa et saadant gammelt endnu bevaret Konnossement udstedt I den portugisiske Koloni Goa paa Vestkysten af Forindien den 15. Februar Dokumentet er betitlet med det portugisiske Navn Conhecimento" og er trykt paa godt Papir forsynet med Vandmærker. Dokumentet har følgende Ordlyd: Jeg Bento Concalvez, som nu med Guds Hjælp gaar som Styrmand med Skibet Concelcao, som Gud bevare, bekræfter, at det er sandt, at jeg har modtaget og lastet ombord i det nævnte Skib fra dig Bermeu Sanches Correa en Kasse med Varer forsynet med en Seddel adresseret til Hans Majestæts Skriftefader, alt dækket med Læder, hvilken Kasse jeg tager ind i min Kahyt, alt vel indpakket og i god Tilstand, og jeg forpligter mig selv ved dette behørigt undertegnede Dokument Gud bringe mig frem i Sikkerhed med mit Skib til at levere Godset saaledes og I den Tilstand, hvori jeg har modtaget det, I India-House" til Senor Antonio Sanches eller i dennes Fraværelse til Senor Jeronimus Aires eller til hans Repræsentant uden Betaling, da jeg har modtaget Fragten ved Konnossementets Undertegnelse, og jeg bekræfter Sandheden i dette ved at underskrive 6 Konnossementer, og naar et af disse Konnossementer er opfyldte, skal de andre være annullerede, og til Sikkerhed for Opfyldelsen heraf indsætter jeg min Person og mine Ejendele baade nu og I Fremtiden. Vidnerne, som var tilstede, har medundertegnet dette i Goa den 15. Februar 1625."

10 7i Ogsaa dette Dokument maa antages at indeholde en meget streng Leveringspligt, idet Ordene om Guds Bistand maa forstaas snarere som et fromt Ønske end som en juridisk Forudsætning. Hvad dette Ansvar rummede, vil man faa et Indtryk af, naar man faar at vide, at de fire Skibe, hvormed Skibet Concelcao" gik i Konvoj, alle forliste. Nogle faa andre Conheclmentos" er blevet bevaret 1 Japan fra den Tid, da Portugiserne paa Macao drev en blomstrende Handel med Nagasaki i Begyndelsen af 1600-Tallet. Man vil af ovenstaaende forstaa, at medens Skibsfarten har udviklet sig fra gamle primitive Former til Nutidens tekniske Fuldkommenhed og Sikkerhed, har der gjort sig en forbavsende Konservatisme gældende med Hensyn til Ladnings- og Befragtningsdokumenternes Form, ikke alene i Benævnelserne, men ogsaa i Klausulernes Ordlyd. Ordene f. Eks. i det citerede portugisiske Konnossement dækker nøjagtigt Udtrykken I Nutidens Konnossementer: one of which being fulfilled, the others to be void." LITTERATUR Jul. Lehmann: Til Østen under Sejl". Kbhvn The Loeb Classical Library by A. T. Murray. Harward University Press The Mariner's Mirror, Januar published by the Cambridge University Press.

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af

REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af H. C. TERSLIN REBSLAGER CARL FREDERIKSEN CARL JENS FREDERIKSEN er født 14 Januar 1859 i Gilleleje som Søn af Rebslager Frederik Jensen Den største Oplevelse i hans Skoletid var Skolens Brand. Den gjorde

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Prædiken til Kristi Himmelfart

Prædiken til Kristi Himmelfart En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Læserbrevsfejden 1899

Læserbrevsfejden 1899 Læserbrevsfejden 1899 Gennem læsebrevsfejden fra 18. februar 1899 28. juni 1899 mellem Kaptajn Peter Mærsk Møller og Skibsbygger J. Ring-Andersen kan overgangen fra den traditionelle træ- og sejlskibssejlads

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Tredie Søndag efter Trinitatis

Tredie Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Et dansk Skuespil. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et dansk Skuespil. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk

Om Perler. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sådan finder du kilder om handel og søfart

Sådan finder du kilder om handel og søfart Sådan finder du kilder om handel og søfart Handel og søfart var afgørende for kolonien Dansk Vestindien. Den lette adgang til havet og oceangående sejlskibe gjorde det muligt for øerne i det caribiske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Oxfordbevægelsen og dens Mænd

Oxfordbevægelsen og dens Mænd Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de Del 1 REGLER FOR UDSTEDELSE AF VISUM VED GRÆNSEN TIL VISUMPLIGTIGE SØMÆND I TRANSIT Disse regler vedrører udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for så vidt angår

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere