GAMLE LADNINGS- OG BEFRAGTNINGSDOKUMENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAMLE LADNINGS- OG BEFRAGTNINGSDOKUMENTER"

Transkript

1 GAMLE LADNINGS- OG BEFRAGTNINGSDOKUMENTER ET HISTORISK STREJFTOGT KNUD Af STRANDGAARD M edens der baade teknisk, finansielt og socialt er et Svælg mellem Fortidens primitive og Nutidens højt udviklede Former for Skibsfart, er det paafaldende at se, hvordan Nutidens befragtningsmæssige Problemer genfindes i Fortiden. Der er her Tale om visse retlige og dokumentmæssige Grundelementer, og man kan næsten sige, at jo længere man gaar tilbage, desto klarere genkender man disse Grundelementer i de primitive Former. Der skal i det følgende fremdrages enkelte Eksempler paa meget gamle Befragtningsdokumenter, der viser disse Paralleler i Spørgsmaal om Liggedage, Overliggedage, Ruteafvigelse, Fragtbetaling etc. Betragter man en Periode, der altid har virket fængslende paa danske Sind, fordi den rummer en Storhedstid i dansk Skibsfart med Udsyn og Eventyrlyst, nemlig den saakaldte florisante Periode" fra omkring 1730 til 1800-Tallet, vil man se, at denne Periode kun giver os faa Dokumenter af egentlig befragtningsmæssig Karakter. Det Dansk-Asiatiske Kompagni" var Ejer saavel af de udgaaende som af de hjemgaaende Ladninger, og Opgaven med Tilvejebringelsen af de betydelige Pengemidler til Køb af Ladninger var i Hovedsagen løst ved selve Aktieselskabets Dannelse, selvom Aktionærerne i flere Tilfælde i Selskabets første Tid maatte gøre yderligere Indskud til de enkelte Ekspeditioner i Forholdet til Antallet af deres Aktier. Om Oprettelsen af egentlige Befragtningsdokumenter for

2 6 3 hver Rejse blev der ikke Tale og heller ikke om Udstedelse af særlige Laanedokumenter, Idet Pengeydernes juridiske Rettigheder og Forpligtelser var givet ved Selskabets Vedtægter. Det vigtigste Ladningsdokument var Negotieprotokollens Faktura over de indtagne Varer, et Dokument, der nærmest maa sidestilles med Nutidens Manifest. Der skal gives et Udtog af en saadan Faktura for den udgaaende Ladning paa Fregatten Norge"s Rejse til Batavia 1 Aarene : 3600 Bouteiller Rodvin 3750 Rdl I Kurve Seltzervand å 50 Krukker Kasser Rulletobak = 1290 Pund Dus. Boslemmerknive Gros lange Porcellænspiber Bouteiller Hautbrion Vin /2 Piber stærkt 01 fra Bryggeriet de Hoogberg o 2 c 8/2 Piber stærkt 01 fra Bryggeriet de Roskam 100 Kasser å 1 Stk. Eidammerost 137 Dette var altsaa et udpræget Handelsdokument, der ikke Indeholdt befragtningsmæssige Dispositioner af nogen Art. For de indtagne Varer ifølge Faktura skulde Negotieassistenten og Negotieraadet senere staa til Regnskab for Kompagniets Decisorer". Sammenligner man disse Former for Skibsfart med nogle af de ældste Former for retlig reguleret Skibsfart, som man kender, vil man se interessante Forskelligheder. Man vil for det første faa en Forstaaelse af Aktieselskabsformens store økonomiske Effektivitet sammenlignet med de ældre Finansieringsmetoder, men dernæst vil man finde, at disse ældre Former for Skibsfart er af større befragtningsmæssig Interesse end den store Periode i dansk Skibsfart omkring 1800-Tallet, hvor mange Træk af menneskelig og kulturel Værdi den sidstnævnte Periode end frembyder. Gaar vi saa langt tilbage som til Skibs-

3 64 farten I Hellas i det fjerde Aarhundrede f. K, vil man ganske vist erkende en teknisk og økonomisk Underlegenhed i Forhold til den omtalte danske Epoke, men samtidig vil man imponeres over en vidt fremskreden Systematisering af retlige Problemer. En af Hovedkilderne til vort Kendskab til Skibsfarten i det gamle Hellas har vi hos Demosthenes ( f. K.) i de Taler, som Demosthenes holdt og skrev, medens han som ung Sagfører og Taleskriver fungerede 1 Athen. Gennem disse Taler faar vi et meget levende Indtryk af de Problemer, som Datidens Skibsfart kom ud for, og som den hverken ved teknisk Standard eller økonomisk Effektivitet havde Muligheder for fuldstændig at løse. Skibsfarten I det gamle Hellas var væsentlig baseret paa Laan. Skibsrederne laante Penge til Afholdelse af Skibsudgifter, og Købmændene laante Penge til Køb af Varer, Fragtforskud og Stevedorudgifter. For de første Laan fik Laangiverne Sikkerhed i Skib og Fragt og for de sidste ydedes Sikkerheden i Ladningen. Demosthenes siger herom i en af sine Taler: Hverken Skib, Skibsreder eller Passager (den sidste var en Repræsentant for Købmanden og han medfulgte med Skibet) kan iværksætte en Søtransport uden ved Hjælp af Laangivere." Disse Laangivere i det gamle Grækenland opfyldte da den samme Opgave som Aktionærerne i det dansk-asiatiske Kompagni, men med betydelig større Risiko. Præmien eller Renten, som blev betalt for Laanene, var ganske overordentlig høj. For en Rundrejse fra Athen til Sortehavet kunde Renten saaledes stige til ca. 30 %. Følgende Udtalelse af Demosthenes viser, at Risikoen ogsaa undertiden blev forøget betydeligt paa Grund af Laantagernes personlige Uvederhæftighed, navnlig forsaavidt de udenlandske Laantagere angik: Den udenlandske Købmand", siger Demosthenes et Sted, er dygtig til at rejse Laan, men naar han først har faaet Laanet og sat op en Søkontrakt, glemmer han øjeblikkelig baade Kontrakt og Lov,

4 65 og hvis han overhovedet betaler Laanet tilbage, betragter han det egentlig som at betale noget, der rettelig tilkommer ham selv." Et menneskeligt Træk, som kendes ogsaa 1 Nutiden. Der skal gives et Udtog af en saadan gammel Søkontrakt eller Laanedokument omtalt i en af Demosthenes' Taler: Aftalen. Androcles af Sphettus og Nausicrates af Carystus laaner til Artemo og Appollodorus, begge af Phaselis, disse tusinde Drachmer i Sølv for en Rejse fra Athen til Mendé eller Scione, (Vejrforholdene vil afgøre hvilken Havn der skal anløbes)' og derfra til Bosporus, eller hvis de vælger det, til Pontus, saalangt som til Borythenes, og derfra tilbage til Athen til en Rente af 225 Drachmer paa tusinde, men hvis de skulde sejle ud fra Pontus til Hieron efter Opgang af Stjernen Arcturus (d. v. s. omkring Midten af September, en Periode farlig for Sejladsen) skal Renten være 300 paa tusinde. Som Sikkerfied skal gives tusinde Fade Vin fra Mendé, og denne Ladning skal føres fra Mendé i det tyveaarede Skib, som ejes af Hyblesius De giver Godset som Sikkerhed, Idet der ikke skyldes Penge paa det til nogen anden Person. Dokumentet indeholder derefter detaillerede Regler om Laanets Tilbagebetaling, Pantets Realisering, Laantagerne Artemo og Apollodorus' personlige Hæftelse o. s. v., og Dokumentet giver i det hele et interessant Vidnesbyrd om de gamle Grækeres Sans for retlige Distinktioner. Man saa de mange retlige Problemer, som Samhandelen mellem Mennesker rejste, og man søgte at systematisere og at skære lige 1 Leddene".' Der kunde næsten tales om en Sagførerkultur noget 1 Lighed med den, som man f. Eks. finder saa udpræget i moderne amerikansk Skibsfart, selvom moderne amerikanske Søfartsjurister i nogen Grad synes at mangle de gamle Grækeres Trang til Forenkling og Klarhed. De Dokumenter og Klausuler, som amerikanske Jurister sætter op nutildags i Søfartsforhold, er ofte saa indviklede, at der maa andre Jurister til at fortolke dem. Aarbog 1943

5 66 Medens det dansk-asiatiske Kompagnis Skibe ogsaa sejlede 1 Vintermaanederne, ganske vist ofte med paafølgende Havarier og undertiden med paafølgende Forlis, blev Handelsskibene 1 det gamle Hellas lagt op i de haardeste Vintermaaneder, og en Del af Vinterhalvaaret blev da benyttet til Afgørelse af Retstrætter, medens Vidnerne var hjemme og kunde afhøres. Om Vidnernes Stilling til Sandheden i saadanne Sager siger Demosthenes i en af sine Taler: Naar Vidneforhøret finder Sted for en Domstol, vil Vidnerne være udsatte for Ubehageligheder og Strafansvar for Afgivelse af falsk Vidnesbyrd, men naar Vidnet afgiver Forklaring for en Voldgift, vu de ofte bevidne, hvad der bedst passer dem uden nogen særlig Risiko og uden nogen Skamfølelse." Hvorvidt Demosthenes paa dette Punkt vilde finde Anledning til Kritik, hvis han dukkede op 1 en Søretssag i vor Tid, vil vi lade være usagt. Der fortælles om gamle Skippere, der naar de skulde aflægge Ed for engelske Domstole fandt det tilraadeligt at vende venstre Haands Tommelfinger nedad. I Tilfælde af Erindringsforskydninger vilde Fingeren da virke som en Lynafleder, og Eden vilde gaa lige i Jorden uden at skade. Om dette Middel har været kendt paa Demosthenes' Tid, er vel allerede af tekniske Grunde tvivlsomt. Den citerede gamle græske Søkontrakt var altsaa et Laanedokument, men et Laanedokument der rejste og regulerede certepartimæssige Problemer som Liggedage, Ruteafvigelse etc. I Formen adskilte Dokumentet sig fra Nutidens vigtigste Befragtningsdokument: Certepartiet. Derimod findes vi ogsaa formelt mange af Certepartiets Træk i et andet gammelt græsk Skibsdokument, nemlig et Dokument fra Aar 236 e. Kr., og dette Dokument kan da med Rette kaldes et egentlig Certeparti. Saavidt det er Forfatteren af denne Artikel bekendt, er dette Certeparti det ældste eksisterende Certeparti i Verden. Det findes i British Museum under Katalog Nummer: Papyrus Nr. 948". Ordlyden er følgende i Udtog:

6 67 i. Jeg Kaptajn paa mit eget Skib af en Lastekapacitet af 250 Maal bortfragter Skibet til Købmanden for den heri nævnte Rejse. 2. Ladningen skal fylde hele Skibets Rum. 3. Den aftalte Fragt er 100 Drachmer Sølv. 4. Jeg modtager 40 Drachmer paa Stedet og vil modtage de resterende 60 Drachmer ved Udleveringen af Ladningen. 5. Godset skal leveres sikkert og ubeskadiget. 6. Jeg har 2 Dage til at laste Godset i. 7. Skibet skal blive 4 Dage i Lossehavnen. Hvis det holdes længere, skal jeg have 16 Drachmer per Dag. 8. Jeg vil sørge for det tilstrækkelige Antal Søfolk og fuldstændigt Udstyr til Skibet. 9. Dette Dokument er underskrevet af Købmanden og af mig, Kaptajnen, som herved giver Kvittering for 40 Drachmer. Dette 1700-aarlge gamle Dokument er beundringsværdigt klart og koncist formuleret. Det giver Bestemmelser om Forhold, som ogsaa for en moderne Søtransport er af afgørende Betydning, saaledes om Fragt, Fragtforskud., Llggedage, Liggedagspenge, Rederens Ansvar for Godset, Udstyr o. s. v. Med faa Ændringer og Tilføjelser vilde Dokumentet udmærket godt kunne danne et Skoleeksempel paa et Certeparti anvendeligt endnu den Dag i Dag. Interessant er Dokumentet ogsaa ved Fastsættelsen af det ubetingede Transportansvar, et Ansvar der ogsaa var kendt i Romerretten, og som Ifølge den sidste Ret paahvilede Nautæ" d. v. s. Skibsførere og Redere og visse andre Personer, hvis Næring det var at modtage Gods til Transport eller Forvaring. Her er der en vigtig principiel Forskel fra Nutiden, idet Rederen efter moderne Søretsregler som Regel Ikke hæfter for Kaptajnens og Mandskabets Fejl eller Forsømmelser i Navigeringen og den sømandsmæssige Behandling af Skibet. 5*

7 Søger vi et Tusinde Aar længere frem i Tiden, finder vi et andet endnu eksisterende Certeparti, der blev sluttet i Pisa den 8. August 1263 for en Rejse fra Pisa til Bugea. Pisa var paa det Tidspunkt en By med meget stor Søhandel og politisk Magt. Byen laa dengang nærmere ved Havet end nu, og de største Skibe kunde gaa op ad Arno og lægge til ved Pisas brede Kajer eller ankre 1 Sejlløbet. Følgende er et Udtog af dette ca. 700 Aar gamle Certeparti: 1. Rederne vil stille Skibet i god Stand og med det specificerede Udstyr og bemandet med 36 dygtige Sømænd, vel bevæbnede, includerende Naucleurius (Kaptajn og Reder), Scribanus (Skriver), og 6 famull (Slaver). 2. Rederen vil sætte Sejl fra Porto Pisano inden 10 Dage fra Kontraktens Daturn. Før de sætter Sejl, vil de modtage Ladningen fra Købmændene og vil laste den ombord. Købmændene vil stille Lægtere til at bringe Ladningen fra Pisa ombord i Skibet. 3. Rederen vil føre Ladningen for sædvanlig Fragt og vil Ikke beregne nogen Betaling for Købmændene og disses Effekter. 4. Før de sætter Sejl vil Rederne tage deres Partnere, Stevedoren og Scribanus i Ed paa, at de vil følge Kontraktens Forskrifter. 5. Naar Skibet har naaet Bugea, vil Rederen losse Ladningen til Land og overgive den til Købmændene. 6. Rederen vil ikke føre forbudt Gods ombord. 7. En Vejer udnævnt af Parterne, og som betales af Skibet, skal veje Ladningen. Skibets Skriver skal indføre Vægten 1 Skibets Cartularium". 8. Rederne vil gøre Rejsen direkte fra Porto Pisano til Bugea og tilbage. De vil ikke ændre Ruten eller gøre en anden Rejse eller tage en anden Ladning ombord, indtil Ladningen lastet i Bugea er bragt tilbage til Porto Pisano. 10. Betalingen af Fragten sker i gangbar Mønt i Guld eller Sølv inden 8 Dage fra Udlosningen af Skibet i Porto

8 6g Pisano og Leveringen til Købmændene eller deres Agenter. Dersom Godset leveres før Fragtbetalingen, skal der stilles en Cautio" af en Bank. Ogsaa dette gamle Dokument fra Pisas Storhedstid tager Stilling til befragtningsmæssige Problemer, som vil være velkendte for Nutidens Skibsfartsfolk. Særligt interessant er Bestemmelsen om Forbud mod Ruteafvigelse, et Problem af meget stor Rækkevidde 1 moderne Søret. Et Tilfælde der næsten er blevet klassisk 1 dansk Skibsfart, hændte for nogle Aar siden. Et Skib devierede fra sin Kurs med det Formaal at landsætte en Neger, der havde sneget sig ombord som Blindpassager. Under Deviationen led Skibet Havari og Ladningen blev ødelagt. Rederen kom ud for et meget stort Ansvar overfor Ladningsejerne for Ladningens Værdi. Som det vil ses af det gamle Certeparti fra Pisa, gjorde Købmændene selv Rejsen med og ikke blot en handelskyndig Negotieassistent som 1 det dansk-asiatiske Kompagnis Skibe. Der er her en karakteristisk Forskel. Medens den navigationsmæssige og den handelsmæssige Kompetence var ret skarpt adskilte i den nævnte danske Periode, i hvert Fald I den Forstand, at Negotieassistenten ikke blandede sig I Navigeringen, var Forholdet anderledes i det gamle Pisas Handelsflaade. Købmændene havde her en stor Erfaring ogsaa i rent navigeringsmæssige Forhold, og i vanskelige Situationer deltog de i Forhandlingerne i Skibsraadet om Kurs, Sejlføring o. s. v. I samtidige Statuter, der er opbevarede fra Venedig, foreskrives under visse Forudsætninger Oprettelsen af et Raad bestaaende af Patronus (Rederen), Neuclerius (Kaptajnen) og tre Købmænd. Der er vel Grund til at tro, at efter lignende Dokumenter som det citerede gamle Certeparti blev Pisas øvrige Handelsskibe bortfragtede. Man kan forestille sig disse Handelsskibe liggende tæt ved Pisas Kajer og ude 1 Fortøjningerne, medens et travlt Liv rørte sig under Lastning og Losning. Med Pisas vidunderlige Bygninger Domkirken, Battisterioen, Campa-

9 7 nilen og andre som Baggrund har Skibene med deres hængende Sejl sikkert været et malerisk Skue. Medens et Certeparti regulererer Forholdet mellem Bortfragter og Befragter, forstaar man ved et Konnossement det Dokument, hvorved Kaptajnen bekræfter Indskibningen af Godset, og hvori han forpligter sig til at udlevere Godset paa Bestemmelsesstedet til den, der møder frem med en i Formen lovlig Adkomst. Konnossementet er ved Siden af Vekslen Varehandelens vigtigste Dokument. VI skal se paa et saadant gammelt endnu bevaret Konnossement udstedt I den portugisiske Koloni Goa paa Vestkysten af Forindien den 15. Februar Dokumentet er betitlet med det portugisiske Navn Conhecimento" og er trykt paa godt Papir forsynet med Vandmærker. Dokumentet har følgende Ordlyd: Jeg Bento Concalvez, som nu med Guds Hjælp gaar som Styrmand med Skibet Concelcao, som Gud bevare, bekræfter, at det er sandt, at jeg har modtaget og lastet ombord i det nævnte Skib fra dig Bermeu Sanches Correa en Kasse med Varer forsynet med en Seddel adresseret til Hans Majestæts Skriftefader, alt dækket med Læder, hvilken Kasse jeg tager ind i min Kahyt, alt vel indpakket og i god Tilstand, og jeg forpligter mig selv ved dette behørigt undertegnede Dokument Gud bringe mig frem i Sikkerhed med mit Skib til at levere Godset saaledes og I den Tilstand, hvori jeg har modtaget det, I India-House" til Senor Antonio Sanches eller i dennes Fraværelse til Senor Jeronimus Aires eller til hans Repræsentant uden Betaling, da jeg har modtaget Fragten ved Konnossementets Undertegnelse, og jeg bekræfter Sandheden i dette ved at underskrive 6 Konnossementer, og naar et af disse Konnossementer er opfyldte, skal de andre være annullerede, og til Sikkerhed for Opfyldelsen heraf indsætter jeg min Person og mine Ejendele baade nu og I Fremtiden. Vidnerne, som var tilstede, har medundertegnet dette i Goa den 15. Februar 1625."

10 7i Ogsaa dette Dokument maa antages at indeholde en meget streng Leveringspligt, idet Ordene om Guds Bistand maa forstaas snarere som et fromt Ønske end som en juridisk Forudsætning. Hvad dette Ansvar rummede, vil man faa et Indtryk af, naar man faar at vide, at de fire Skibe, hvormed Skibet Concelcao" gik i Konvoj, alle forliste. Nogle faa andre Conheclmentos" er blevet bevaret 1 Japan fra den Tid, da Portugiserne paa Macao drev en blomstrende Handel med Nagasaki i Begyndelsen af 1600-Tallet. Man vil af ovenstaaende forstaa, at medens Skibsfarten har udviklet sig fra gamle primitive Former til Nutidens tekniske Fuldkommenhed og Sikkerhed, har der gjort sig en forbavsende Konservatisme gældende med Hensyn til Ladnings- og Befragtningsdokumenternes Form, ikke alene i Benævnelserne, men ogsaa i Klausulernes Ordlyd. Ordene f. Eks. i det citerede portugisiske Konnossement dækker nøjagtigt Udtrykken I Nutidens Konnossementer: one of which being fulfilled, the others to be void." LITTERATUR Jul. Lehmann: Til Østen under Sejl". Kbhvn The Loeb Classical Library by A. T. Murray. Harward University Press The Mariner's Mirror, Januar published by the Cambridge University Press.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Omkring Midten af forrige Aarhundrede stiftedes i London

Omkring Midten af forrige Aarhundrede stiftedes i London EN NORDISK TANKES REALISATION ET HISTORISK STREJFTOGT Af K. STRANDGAARD I Omkring Midten af forrige Aarhundrede stiftedes i London en Forening ved Navn The Association for the reform and codification on

Læs mere

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE UDKAST TIL LOV OM MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. SAMT TILLÆG TIL UDKAST TIL LOV OM GÆLDSBREVE UDARBEJDET AF DEN VED KGL. RESOLUTION AF 13. JUNI 1932 NEDSATTE KOMMISSION KØBENHAVN A.S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI

Læs mere

Et Interview med Sfinxen

Et Interview med Sfinxen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ EF-Tidende nr. C 360 af 17/12/1994 s. 0013 Forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Helsingør - i fugleperspektiv

Helsingør - i fugleperspektiv Helsingør - i fugleperspektiv Forløbet tager udgangspunkt ved bymodellen i stueetagen. Forløbets gang Eleverne samles ved modellen og sendes ud på en tidsrejse tilbage til det gamle Helsingør. Eleverne

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Et Bethlehem uden Stjerner

Et Bethlehem uden Stjerner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié:

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié: BRIEF NA 0041382 liitféffiiiibiié: RUE KIRKES SPIR BETÆNKNING 'afgiven af det den 2. DECEMBER 1910 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN I KOMMISSION HOS BRØDRENE SALMONSEN A/S TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 19tt .

Læs mere

Transskriberet af Jesper Jakobsen, historiker. Hvert XX markerer et utydeligt ord.

Transskriberet af Jesper Jakobsen, historiker. Hvert XX markerer et utydeligt ord. DANSK JØDISK MUSEUM JDK207X40 BERNHARD COHNS FLUGTBERETNING Transskriberet af Jesper Jakobsen, historiker. Hvert XX markerer et utydeligt ord. Indledning. Da tiden, som beskrives i denne Dagbog, gør ikke

Læs mere

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov.

Jyske Lov var gældende i ca. 450 år, indtil 1683, hvor den blev afløst af Christian V s Danske Lov. OM LOV OG RET I DANMARK Danmarks første nedfældede "Grundlov" er Jyske Lov fra 1241, givet af danernes konge Valdemar II Sejr. Det skete ved rigsforsamlingens møde i Vordingborg. Jyske Lov var en landskabslov,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Kaptajnen paa 15 Aar. I Slavelænker. I. "Pilgrim". Jules Verne

Kaptajnen paa 15 Aar. I Slavelænker. I. Pilgrim. Jules Verne Kaptajnen paa 15 Aar I Slavelænker Jules Verne I. "Pilgrim". Det havde været en usædvanlig uheldig Sæson for "Pilgrim", en lille, solid Hvalfanger-Skonnert-Brig, der tilhørte en rig kalifornisk Skibsejer,

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

\rama lysa^ m'f- A ~%^M

\rama lysa^ m'f- A ~%^M !59 M5ft},,.,..AAAAAf \rama lysa^ m'f- A ~%^M -j'- Ai,.i.ifA -^.A. -.*> -».Li^^iiw iåcjgia' H. G. F. Holm : Børsen i København. _ BØRSEN opførtes under Christian IV af Brødrene Lorents og Hans Steenvinkel

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Oh Paris! Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Oh Paris! Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

20.3.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG I ATHEN-KONVENTIONEN AF 2002 OM SØTRANSPORT AF PASSAGERER OG DERES BAGAGE

20.3.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende BILAG I ATHEN-KONVENTIONEN AF 2002 OM SØTRANSPORT AF PASSAGERER OG DERES BAGAGE C 74 E/567 BILAG I ATHEN-KONVENTIONEN AF 2002 OM SØTRANSPORT AF PASSAGERER OG DERES BAGAGE (Konsolideret tekst bestående af Athen-konventionen af 1974 om søtransport af passagerer og deres bagage og protokollen

Læs mere

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960 LIVETS BOG MARTINUS LIVETS BOG SYVENDE BIND VALD. PEDERSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1960 Copyright by MARTINUS 1960 DET EVIGE LIV (Fortsat fra 6. Bind) 16. Kapitel. DEN KOSMISKE VERDENSMORAL 2396. Den i

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG

INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. USANDHED PUBLISERET. in\\\w N. '////li i. nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG '////li i in\\\w N EVIGT LIV ER AT KENDE GUD OG HANS SØN JESUS KRISTUS nummer 24 15. DECEMBER 1922 71. AARGANG INDLEDNINGSTALEN AF PRÆSIDENT HEBER J. GRANT. Ved Generalkonferencen den 6. Oktober 1922.

Læs mere