DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März : Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015"

Transkript

1 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März :42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya A

2 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März : Sikkerhedsanvisninger 1 Sikkerhedsanvisninger 1.1 Om betjeningsvejledningen Læs hele betjeningsvejledningen igennem inden du begynder at arbejde med apparatet. Opbevar denne vejledning omhyggeligt. Hvis du overdrager apparatet til tredjepart, skal betjeningsvejledningen følge med. Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre alvorlig personskade eller skader på apparatet. Vi påtager os ikke noget ansvar for skader der måtte opstå som følge af manglende overholdelse af denne betjeningsvejledning. Anvisninger der er mærket som følger, skal ubetinget overholdes for at forhindre uheld og skader på apparatet. Advarer om farer for dit helbred og gør opmærksom på mulige risikoer for personskade. Gør opmærksom på mulige farer for apparatet og andre genstande. Fremhæver tip og informationer til dig. 1.2 Om bestemte persongrupper Disse apparater kan anvendes af børn på 8 år og derover samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden hvis de er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Børn under 8 år skal holdes væk fra apparatet og lysnetkablet når apparatet er tændt, og mens det køler af. Emballage må ikke anvendes som legetøj. Der er fare for kvælning. 1.3 Om strømforsyningen Apparatet drives med elektrisk strøm, og derfor er der principielt risiko for elektrisk stød. Overhold derfor følgende: Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker, og hold det væk fra regn og fugtighed. Berør aldrig stikket med våde hænder. Anvend ikke apparatet i det fri eller i rum med høj luftfugtighed. Pas på at lysnetkablet ikke har nogen knæk, kommer i klemme, bliver kørt over eller kommer i berøring med varmekilder. Det må heller ikke ligge sådan at man kan snuble over det. Tjek inden du tilslutter apparatet til stikdåsen, at den elektriske spænding der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med spændingen på stikdåsen. Tjek lysnetkablet for eventuelle skader før anvendelsen. Transporter aldrig apparatet ved at løfte eller trække i lysnetkablet. Det kan blive beskadiget. 2

3 DD 5551.book Seite 3 Dienstag, 10. März : Sikkerhedsanvisninger Inden du begynder at rengøre eller vedligeholde apparatet, skal du slukke det og trække lysnetstikket ud af stikdåsen. Når du vil trække lysnetstikket ud af stikdåsen, skal du altid trække i selve stikket og aldrig i kablet. Ellers kan begge dele blive beskadiget. Anvend så vidt muligt ingen forlængerledning. Hvis det ikke kan undgås, skal man kun anvende godkendte, stænktætte, enkelte forlængerkabler (ingen multistikdåse) som passer til apparatets strømforbrug. 1.4 Om den tilsigtede anvendelse Støvsugeren må kun anvendes i husholdninger. Den er ikke egnet til erhvervsmæssig anvendelse. Anvend udelukkende støvsugeren til rengøring af tørre, normalt tilsmudsede gulve. Hvis du har sat 3 i 1-mundstykket på, kan du også bruge støvsugeren til at støvsuge møbler og polstring. Enhver anden anvendelse betragtes som ikke-tilsigtet og er forbudt. Navnlig er følgende forbudt: Anvendelse i nærheden af eksplosive eller let antændelige stoffer. Der er fare for brand eller eksplosion. Anvendelse i det fri. Der er fare for at regnvand og snavs ødelægger apparatet. At stikke genstande ind i apparatets åbninger. Dette kan forårsage overophedning. At brugeren selv ændrer eller reparerer apparatet. Støvsugning af: - mennesker, dyr og planter især hår, fingre og andre legemsdele samt tøj der sidder på kroppen. De kan blive trukket ind. Dette kan forårsage personskade. - vand og andre væsker, især fugtige tæpperensemidler. Fugtighed i maskinens indre kan forårsage kortslutning. - tonerpulver (til laserprintere, kopimaskiner osv.). Der er fare for brand og eksplosion. - glødende aske, brændende cigaretter eller tændstikker. Der kan opstå brand. - spidse genstande, såsom glasskår, søm osv. Dette kan beskadige apparatet. - byggeaffald, gips, cement, fint borestøv, sminke, pudder osv. Dette kan beskadige apparatet. 1.5 Hvis apparatet er defekt Anvend aldrig et defekt apparat eller et apparat med et defekt lysnetkabel. Hvis apparatets lysnetkabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Et defekt apparat skal indleveres til reparation hos en forhandler eller Dirt Devil-kundeservice ( side 8, "Garantikort"). 3

4 DD 5551.book Seite 4 Dienstag, 10. März : Anvendelse 2 Anvendelse 2.1 Saml støvsugeren og vælg et mundstykke som passer til den overflade der skal støvsuges Fare for personskade! Monter kun støvsugerens dele når lysnetstikket er trukket ud af stikdåsen. Ellers kan støvsugeren starte og suge legemsdele, hår eller tøj ind. Inden du begynder at samle støvsugeren, skal du tjekke at det påsatte mundstykke er ubeskadiget og egnet til den overflade der skal støvsuges. Brug f.eks. aldrig et mundstykke med roterende børster til rengøring af gulve eller genstande som du ikke uden videre ville rengøre med en konventionel børste. Overhold anbefalingerne fra belægningens producent. Ved samlingen kan det eventuelt være nødvendigt at dreje de to dele lidt i forhold til hinanden for at de sidder fast. Tjek at de monterede dele sidder ordentligt fast, ved at forsøge at trække dem fra hinanden. 1. Monter støvsugerens og tilbehørets dele alt efter hvilken overflade du vil støvsuge (fig. 1-8). 2. Tjek at falsk luft-regulatoren er lukket (fig. 5). 3. Hvis du anvender teleskoprøret (fig. 6), skal du indstille dets længde (fig. 7). 4. Hvis du anvender gulvmundstykket (fig. 8), skal du indstille det til den overflade der skal støvsuges (hårdt gulv: fig. 9, tæppe: fig. 10). 2.2 Støvsugning 11 12! Fare for personskade! Kontroller støvsugeren og lysnetkablet før enhver anvendelse. En beskadiget støvsuger må ikke anvendes. Anvend kun støvsugeren når alle filtre er ubeskadigede, tørre og korrekt monteret. Tjek at ingen genstande tilstopper teleskoprøret, sugeslangen eller andre åbninger. 1. Træk lysnetkablet ud af støvsugeren (fig. 11) og sæt stikket i en stikdåse. Fare for elektrisk stød! Hvis den røde markering er synlig (fig. 12), skal du trykke på knappen til kabeloprulning ( ) indtil kun den gule markering (fig. 13) er synlig. Ellers kan lysnetkablet blive beskadiget. 2. Tænd støvsugeren med tænd-sluk-knappen ( ) (fig. 14). Falsk luft-regulatoren (fig. 5) skal være helt lukket mens du støvsuger. Ved hjælp af den kan du hurtigt reducere sugeeffekten for at få genstande som er blevet suget ind, f.eks. et gardin, ud igen. 3. Støvsug (fig. 15). Fare for personskade! Specielt ved støvsugning af trapper skal du passe på altid at befinde dig oven for støvsugeren. Din støvsuger har en integreret beskyttelsesfunktion som slukker støvsugeren inden den kan blive overophedet (f.eks. på grund af tilstoppede sugekanaler eller en overfyldt støvsugerpose), kapitel 4.1, "Før du indsender støvsugeren". 4

5 DD 5551.book Seite 5 Dienstag, 10. März : Vedligeholdelse og pleje 3 Vedligeholdelse og pleje 3.1 Tømning og rengøring af støvbeholder Støvbeholderen skal tømmes og rengøres regelmæssigt. Ellers bliver det sværere at tømme den fra gang til gang, eller der kan opstå en grim lugt eller ligefrem bakterievækst, alt efter hvad du har suget op forinden. Derfor er det bedst at tømme støvbeholderen efter hver anvendelse. Støvbeholderen skal tømmes og rengøres senest når kontrollampen for rengøring/tømning lyser (fig. 16). Desuden skal støvbeholderen tømmes og rengøres med højst 3 måneders mellemrum, inden længere tids opbevaring og inden forsendelse. Sluk for apparatet, før støvbeholderen tages ud. Sådan undgår du at støv beskadiger apparatet. 1. Sluk støvsugeren ( ). 2. Træk lysnetstikket ud af stikdåsen. 3. Tag støvbeholderen af (fig. 17). 4. Tøm støvbeholderen (fig. 18). Indholdet i støvbeholderen kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald, hvis det ikke indeholder smuds, som er forbudt i husholdningsaffald. 5. Kontrollér i den forbindelse også komponenterne inde i støvbeholderen: - Hovedcyklon (fig ), - filtersi (fig. 21) og - reflektor (fig. 22). 6. Hvis disse 3 støvbeholderkomponenter (fig ) er tilsmudsede, skal du rengøre dem under koldt eller lunkent rindende vand indtil alt smudset er fjernet (fig ). De 3 støvbeholderkomponenter inde i støvbeholderen kan vaskes (fig ), men tåler ikke i opvaskemaskine. Til rengøring af støvbeholderkomponenterne må man desuden ikke anvende rengøringsmidler eller hårde børster. Efter våd rengøring skal støvbeholderkomponenterne have lov at tørre (ca. 24 timer ved stuetemperatur). Isæt først komponenterne igen, når de er fuldstændig tørre. Beskadigede eller deformerede støvbeholderkomponenter skal omgående udskiftes (bestillingsoplysninger: Se kapitel 3.4, "Reservedele og tilbehør"). Støvbeholderen kan ikke vaskes! Hvis støvbeholderen kommer i kontakt med vand, kan smuds klæbe sig fast indeni. 7. Efter våd rengøring skal støvbeholderkomponenterne have lov at tørre (ca. 24 timer ved stuetemperatur). 8. Isæt støvbeholderkomponenterne igen (fig ). Støvbeholderkomponenterne er konstrueret, så de kun kan isættes og sænkes helt ned, når de er i den rigtige stilling. Brug ikke vold, når du samler delene. Sænk reflektoren helt ned i støvbeholderen (fig. 26). Sørg for, at dens udsparing griber præcist ind i støvbeholderens modpart. Fastgør filtersien ved at dreje den 3 til 4 omdrejninger med uret (fig. 27). Fastgør hovedcyklonen ved at dreje den ca. 15 mod uret (fig ). 9. Sæt støvbeholderen i igen (fig. 30). Du skal både kunne høre og mærke at den går i hak. 5

6 DD 5551.book Seite 6 Dienstag, 10. März : Vedligeholdelse og pleje 3.2 Rengøring/udskiftning af motorbeskyttelsesfilter Rengør filteret hver gang du skifter støvsugerpose. Udskift filteret, hvis det er beskadiget eller deformeret (bestillingsoplysninger: Se kapitel 3.4, "Reservedele og tilbehør"). Filteret kan vaskes, dog ikke i opvaskemaskine eller vaskemaskine. Desuden må man ikke anvende rengøringsmidler eller hårde børster til rengøringen. Lad filteret tørre efter den våde rengøring (ca. 24 timer ved stuetemperatur). Sæt først filteret i igen, når det er fuldstændigt tørt. 1. Sluk støvsugeren ( ). 2. Træk lysnetstikket ud af stikdåsen. 3. Tag støvbeholderen af (fig. 17). 4. Åbn støvbeholderens dæksel (fig. 31). 5. Tag motorbeskyttelsesfilteret ud (fig. 32). 6. Skyl motorbeskyttelsesfilteret grundigt under rindende vand (fig. 33). 7. Lad filteret tørre (ca. 24 timer ved stuetemperatur). 8. Sæt filteret i igen (fig fig. 34). 9. Luk støvbeholderens dæksel (fig. 35). Man kan høre, at det går i hak. 3.3 Rengøring/udskiftning af udblæsningsfilter Rengør filteret hver gang du skifter støvsugerpose. Udskift filteret, hvis det er beskadiget eller deformeret (bestillingsoplysninger: Se kapitel 3.4, "Reservedele og tilbehør"). Udblæsningsfilteret kan ikke vaskes. Udblæsningsfilterets dæksel er lettere at låse, hvis låsemekanismen holdes nede (fig. 40) og først slippes, når udblæsningsfilterets dæksel befinder sig i sin endeposition. 1. Sluk støvsugeren ( ). 2. Træk lysnetstikket ud af stikdåsen. 3. Frigør dækslet over udblæsningsfilteret som vist (fig. 36). 4. Frigør udblæsningsfilteret ved at trække dets frigøringslaske til siden (fig. 37). 5. Bank på det over en affaldsspand. 6. Børst efterfølgende udblæsningsfilteret rent med en blød børste, f.eks. med den medfølgende møbelbørste (fig. 38). 7. Tryk udblæsningsfilteret tilbage i dets konsol, indtil frigøringslasken går hørbart i indgreb (fig. 39). 8. Isæt først dækslet over udblæsningsfilteret på nederst. 9. Fastlås dækslet over udblæsningsfilteret (fig. 40). 3.4 Reservedele og tilbehør Tilbehør og reservedele kan efterbestilles på følgende måde: Brug kun originale reservedele, som er inkluderet i leveringsomfanget eller efterfølgende er leveret på bestilling. side 8, "Garantikort" Følgende tilbehør og reservedele kan efterbestilles: Artikel-nr. Beskrivelse Filtersæt bestående af: 1 motorbeskyttelsesfilter (fig. 33) 1 udblæsningsfilter (fig. 38) Støvbeholderkomponenter: 1 hovedcyklon (fig ) + 1 filtersi (fig. 21) + 1 reflektor (fig. 22) M parketmundstykke M219 M221 M232 1 miniturbobørste "Fellino" 1 midi-turbobørste 1 langt, fleksibelt radiatormundstykke M mundstykke til hårde gulve 6

7 DD 5551.book Seite 7 Dienstag, 10. März : Afhjælpning af fejl, tekniske data 4.1 Før du indsender støvsugeren 4 Afhjælpning af fejl, tekniske data Fare for personskade! Anvend aldrig en defekt støvsuger. Inden du begynder at afhjælpe en eventuel fejl, skal du slukke støvsugeren og trække lysnetstikket ud af stikdåsen. Prøv om du selv kan afhjælpe fejlen ud fra tabellen, inden du kontakter os eller indsender støvsugeren. Fejl Kontrollampen for rengøring/tømning lyser (fig. 16). Støvsugeren holder pludselig op med at suge. Mulig årsag/løsning Støvbeholderen er fuld. Tøm og rengør støvbeholderen, kapitel 3.1, "Tømning og rengøring af støvbeholder". Filtrene er tilsmudsede. Rengør filtrene, kapitel 3.2, "Rengøring/udskiftning af motorbeskyttelsesfilter" hhv. kapitel 3.3, "Rengøring/ udskiftning af udblæsningsfilter". Mundstykket, teleskoprøret eller sugeslangen er tilstoppet. Fjern tilstopningen. Anvend om nødvendigt en lang stang (f.eks. et kosteskaft). Motorens termorelæ er blevet aktiveret (muligvis på grund af tilstoppede sugekanaler eller lignende). 1. Sluk støvsugeren og træk lysnetstikket ud af stikdåsen. 2. Afhjælp årsagen til overophedningen (f.eks. ved at demontere teleskoprøret og sugeslangen for at fjerne tilstopninger). 3. Vent ca. 45 minutter indtil støvsugeren er kølet af. 4. Når støvsugeren er kølet af, kan du starte igen. Fejl Trods fejlfri funktion er sugeresultatet ikke tilfredsstillende. Mulig årsag/løsning Falsk luft-regulatoren (fig. 5) er åben. Luk falsk luft-regulatoren (fig. 5). Det påsatte mundstykke passer ikke til den flade der skal støvsuges. Udskift mundstykket, kapitel 2.1, "Saml støvsugeren og vælg et mundstykke som passer til den overflade der skal støvsuges". Gulvmundstykkets børstekrans er i en position der ikke passer til den overflade der skal støvsuges (fig. 9-10). Tilpas børstekransens position til den overflade der skal støvsuges (fig. 9-10). Støvbeholderen er fyldt. Tøm og rengør støvbeholderen kapitel 3.1, "Tømning og rengøring af støvbeholder". Filtrene er tilsmudsede. Rengør filtrene, kapitel 3.1, "Tømning og rengøring af støvbeholder" hhv. kapitel 3.2, "Rengøring/udskiftning af motorbeskyttelsesfilter". Mundstykket, teleskoprøret eller sugeslangen er tilstoppet. Fjern tilstopningen. Anvend om nødvendigt en lang stang (f.eks. et kosteskaft). Hvis det ikke er lykkedes dig at afhjælpe problemet ved hjælp af denne tabel, skal du kontakte Dirt Devil Kundeservice ( side 8, "Garantikort"). 4.2 Garanti Den relevante omsætning af EU-direktiv 1999/44/EF i national ret er gældende. I lande uden for EU gælder de i det pågældende land gældende mindstekrav vedrørende garanti. 4.3 Bortskaffelse Apparatet skal bortskaffes i overensstemmelse med miljøbestemmelserne i det pågældende land. Affald af elektrisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever det i stedet på en godkendt genbrugsstation. Filtrene er fremstillet af miljøvenlige materialer. I modsætning til selve støvsugeren kan disse dele bortskaffes sammen med husholdningsaffald medmindre du har suget stoffer op som er forbudt i husholdningsaffald. 4.4 Tekniske data Apparattype : poseløs multicyklon støvsuger Modelnavn : Infinity Rebel 53 Model : DD 5551 [-0/-1/.../-8/-9] Spænding : V AC, 50/60 Hz Effekt : 900 W Maks. anvendelig volumen i støvbeholderen : ca. 2,5 liter Lysnetkabellængde : ca. 6 m Vægt : ca. 5,2 kg Ret til tekniske og designmæssige ændringer som led i den løbende produktforbedring forbeholdes. Royal Appliance International GmbH 7

8 DD 5551.book Seite 8 Dienstag, 10. März :42 09 D Garantikort KUN GYLDIGT MED KOPI AF FAKTURA! Afsender: Brug venligst store blokbogstaver Navn Gade/vej og husnummer Post-nr. og by * *Taksterne for opkald fra udlandet afhænger af den pågældende lokale udbyders priser og de aktuelle takster. Telefon DD5551 Købsdato Dato, købers underskrift Fejlbeskrivelse: Klip dette afsnit ud og vedlæg det apparatet.

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Contessa Duo 190.049 V4/0412

Contessa Duo 190.049 V4/0412 Contessa Duo 190.049 V4/0412 8 9 1 2 3 7 4 6 5 12 12 10 11 10 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere