BILAG B. Aftale med. Xxxxx. Rammeaftale på forbrugsvarer og udstyr til smittemarkørscreening (donorer og patienter) til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG B. Aftale med. Xxxxx. Rammeaftale på forbrugsvarer og udstyr til smittemarkørscreening (donorer og patienter) til"

Transkript

1 BILAG B Aftale med Xxxxx Rammeaftale på forbrugsvarer og udstyr til smittemarkørscreening (donorer og patienter) til Region Midtjyllands hospitaler Aftale nr EU-udbud nr. 2012/S

2 Aftale nr Side 2 af 44 Indholdsfortegnelse 1. BILAG KØBER SÆLGER SÆLGERS MODERSELSKAB / PRODUCENT (HVIS SÆLGER ER DISTRIBUTØR/AGENT) KONTAKTPERSONER SÆLGERS KONTAKTPERSONER KØBERS KONTAKTPERSONER KØBERS FORBEHOLD AFTALEGRUNDLAG AFTALENS OMFANG AFTALEKONFIGURATION DEMONTERING OG BORTSKAFFELSE AF EKSISTERENDE UDSTYR INSTALLATIONSMÆSSIGE SÆRYDELSER YDERLIGERE OPTIONER PRODUKTSPECIFIKATIONER OG GÆLDENDE STANDARDER OG NORMER (FORBRUGSVARER) TEKNISKE OG FUNKTIONELLE SPECIFIKATIONER MÆRKNING AF UDSTYR OG FORBRUGSVARER KVALITETSSIKRINGSSYSTEM ÆNDRINGER I SORTIMENT/SUBSTITUERENDE PRODUKTER FOR FORBRUGSVARER ÆNDRINGER VED MARKEDSFØRING AF NYE PRODUKTER (FORBRUGSVARER) ØVRIGE YDELSER I FORBINDELSE MED LEVERANCEN FORSKNINGSSAMARBEJDE FRISTER OG TIDSPLAN(ER) LEVERING OG MONTAGESTART IBRUGTAGNING OG DRIFT JUSTERING AF TIDSPLAN DETAILTIDSPLAN PRIS AFTALENUMMER FAKTURERING BETALINGSBETINGELSER OG RATEBETALINGSPLAN SIKKERHEDSSTILLELSE VED FORUDBETALING VEDR. UDSTYR GARANTISTILLELSE I AFHJÆLPNINGSPERIODEN VEDR. UDSTYR LEVERING AF UDSTYR KVALITETSSIKRING, TEST OG DOKUMENTATION AF LEVERANCEN ADGANG TIL LØBENDE DOKUMENTATION LEVERINGSBETINGELSER FOR UDSTYR LEVERINGSADRESSE/INSTALLATIONSSTED INTERN TRANSPORTVEJ INSTALLATIONSSTEDET BYGNINGSÆNDRINGER AF INSTALLATIONSSTEDET MANGLENDE KENDSKAB TIL DE FAKTISKE FORHOLD SÆLGERS ACCEPT AF INSTALLATIONSSTEDET SÆLGERS AFVISNING AF LEVERING... 19

3 Aftale nr Side 3 af OPSTILLING OG INSTALLATION AF UDSTYR EMBALLAGE OG AFFALDSHÅNDTERING UDFØRELSE AF OPGAVER PÅ KØBERS LEVERINGSADRESSE INSTALLATIONSPRØVE, MODTAGEKONTROL OG AFLEVERINGSDOKUMENTATION VEDR. UDSTYR SÆLGERS KONTROL OG TEST AF INSTALLATIONEN MODTAGEKONTROL TEST AF RIS-, DICOM- OG PACS-FUNKTIONALITET, REMOTEADGANG SAMT NETVÆRKSKONFIGURATION AFLEVERINGSDOKUMENTATION Installationsrapport Brugsvejledning Daglig drifts- og vedligeholdelsesmanual Servicemanual Tekniske manualer og Softwaremanualer OPDATERING AF DOKUMENTATION RETTIGHEDER TIL MANUALER LEVERING AF TILHØRENDE FORBRUGSVARER/PRODUKTER INSTRUKTION OG UNDERVISNING BASAL INSTRUKTION AF KØBERS BRUGERE OG TEKNIKERE APPLIKATIONSTRÆNING YDERLIGERE UNDERVISNING, HERUNDER APPLIKATIONSTRÆNING AFLEVERING STATE-OF-THE-ART GARANTI VED AFLEVERING INDKALDELSE TIL AFLEVERINGSFORRETNING KØBERS OVERENSSTEMMELSESKONTROL GENNEMFØRELSE AF AFLEVERINGSFORRETNING UENIGHED OMKRING AFLEVERING FORSINKET AFLEVERING AF UDSTYR OPGØRELSE AF DAGBOD VED FORSINKET AFLEVERING AF UDSTYR FORSINKET LEVERING AF TILHØRENDE FORBRUGSVARER/ PRODUKTER SÆLGERS AFHJÆLPNINGSPLIGT OG ANSVAR FOR DRIFTSSTABILITET I AFHJÆLPNINGSPERIODEN FOR UDSTYR DRIFTSSTABILITET I AFHJÆLPNINGSPERIODEN PRØVEPERIODE DRIFTSTAB DRIFTSSTABILITET / OPPETID I AFHJÆLPNINGSPERIODEN (EKSKL. PRØVEPERIODEN) ÅRS AFPRØVNING OG -GENNEMGANG AF UDSTYRET SÆLGERS AFHJÆLPNINGSPLIGT UD OVER 24 MÅNEDER DRIFTSBETINGELSER KØBERS PRODUKTIONS- /ÅBNINGSTID DRIFTSSTABILITET / OPPETID BEREGNING AF DRIFTSSTABILITET / OPPETID SÆLGERS AFLYSNING AF PLANLAGT VEDLIGEHOLD OG SERVICE GARANTERET RESPONSTID SERVICE INDGÅELSE AF SERVICEAFTALE DRIFTSSTABILITET / OPPETID EFTER AFHJÆLPNINGSPERIODEN TELEFON SUPPORT REMOTE ADGANG... 34

4 Aftale nr Side 4 af SERVICEORGANISATION OG SERVICE EFTER TILKALD SERVICERAPPORT SERVICEINFORMATIONER RESERVEDELE RESERVEDELSFORSIKRING OG -PRISER INDGÅELSE AF RESERVEDELSFORSIKRING ANSVAR OG RISIKO VED RESERVEDELE UDENFOR KØBERS ADRESSE SOFTWARE OG LICENSER SERVICE SOFTWARE MV DRIFTSTABILITET VED SOFTWARE OPDATERINGER ANSVAR FOR SOFTWARE LICENSER SOFTWARE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER (FEJL OG SIKKERHED) SOFTWARE OPDATERINGER OG OPGRADERINGER (MYNDIGHEDS- OG PRODUCENTKRAV) SOFTWARE OPGRADERINGER (NYE FUNKTIONALITETER) I AFHJÆLPNINGSPERIODEN SOFTWARE OPGRADERINGER (NYE FUNKTIONALITETER) EFTER AFHJÆLPNINGSPERIODEN TREDJEMANDSRETTIGHEDER PRODUKTANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR SÆLGERS MISLIGHOLDELSE MAKSIMERING AF ANSVAR KØBERS MISLIGHOLDELSE FORCE MAJEURE FLYTNING AF UDSTYR / ÆNDRING AF INSTALLATIONSSTED SÆLGERS OVERDRAGELSE AF FORPLIGTELSER OG TILGODEHAVENDER TAVSHEDSPLIGT FORSIKRINGSFORHOLD SPROG LOVVALG OG TVISTIGHEDER ØVRIGE BETINGELSER ÆNDRINGER I AFTALEN UNDERSKRIFTER...43

5 Aftale nr Side 5 af Bilag Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. Bilag 8. Bilag 9. Bilag 10. Bilag 11. Bilag 12. Bilag 13. Købers fulde udbudsmateriale EU-udbud nr. 2012/S inkl. spørgsmål/svar nr. 1 - x Aftalekonfiguration (grundkonfiguration og valgte udstyrsoptioner på baggrund af oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag F og Bilag R) Udstyrsoptioner (oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag F) Uddannelsesoptioner, priser og vilkår (oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag G) Serviceoptioner, priser og vilkår (oplysninger angivet i Sælgers besvarelse af udbudsbetingelsernes Bilag H) Finder ikke anvendelse Finder ikke anvendelse Tegningsmateriale for installationssted Paradigma for afleverings- og overtagelsesdokument Sikkerhedsstillelse ved forudbetaling Garantistillelse i afhjælpningsperioden Sælgers tilbud nr. xxxxx dateret xx. xxxxx 201x Overensstemmelseskontrol

6 Aftale nr Side 6 af 44 Denne kontrakt er indgået på baggrund af EU-udbud 2012/ S i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Bekendtgørelsen er en implementering af Europa-parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Denne kontrakt er en kombination af en rammeaftale (for så vidt angår løbende køb af forbrugsvarer) og en offentlig kontrakt (for så vidt angår engangsanskaffelse af udstyr samt option på engangsanskaffelse af yderligere udstyr). Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital foretager testning for hiv, hepatitis B og C på alle tappede blodportioner i Region Midtjylland. Da det er et frigivelseskriterium, at alle tests er negative, vil det være et ufravigeligt krav, at apparaturet er driftssikkert. Desuden skal sensitiviteten være state-of-the-art. Produktionen af blodkomponenter er omkostningstung. Kassation som skyldes falsk positive reaktioner i testene medfører en betragtelig økonomisk udgift, både fordi produkter kasseres, supplerende analyser udføres samt, at fuldstændig raske donorer må ekskluderes fra donorkorpset. Høj oppetid for apparaturet og høj sensitivitet og specificitet er krav som er nødvendige for at sikre et lager tilstrækkeligt til at patienter kan behandles uden forsinkelse til enhver tid på døgnet. Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital foretager hiv, hepatitis A, B og C samt syfilis testning af patienter i hele den østlige del af regionen. Sikring af høj specificitet og sensitivitet er nødvendig for at patienter bliver diagnosticeret korrekt og unødige supplerende analyser undgås. Falsk negative tests kan være fatale for patienten og falsk positive resultater forsinker resultatet og medfører omkostninger for konfirmatoriske tests. 2. Køber Region Midtjylland Skottenborg Viborg Danmark v/ Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé Aarhus N. Danmark

7 Aftale nr Side 7 af Sælger Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx CVR-nr. xxxxxxxx 3.1 Sælgers moderselskab / producent (hvis Sælger er distributør/agent) Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx CVR-nr. eller lignende hvis moderselskabet er udenlandsk 4. Kontaktpersoner 4.1 Sælgers kontaktpersoner Xxxxx Xxxxx Tlf. xx xx xx xx Købers kontaktpersoner Klinisk ansvarlig kontaktperson: Xxxxx Xxxxx Tlf. xx xx xx xx Medicoteknisk ansvarlig kontaktperson: Medicoteknisk rådgiver Rikke Koch Jensen Tlf Kommercielt/juridisk ansvarlig kontaktperson: Projektchef Lars Hansen Tlf

8 Aftale nr Side 8 af Købers forbehold Ved eventuelle ændringer i lovgivning eller strukturelle ændringer i organisationen af regionens hospitaler og/eller institutioner som træder i kraft efter aftalens indgåelse, og som medfører væsentlige ændringer i Købers behov for udstyr og leverancer i henhold til aftalen, forbeholder Køber sig ret til at kræve aftalen reguleret/tilpasset/udvidet forholdsmæssigt i overensstemmelse hermed og/eller at opsige leverancer og forpligtelser på de berørte områder med 6 måneders skriftligt varsel indeholdende dokumentation for det/de indtrufne forhold. Ovenstående omfatter ligeledes evt. ændrede krav fra myndighederne (f.eks. Sundhedsstyrelsen) til, hvilke analyser der skal gennemføres i forbindelse med screening af donorblod. Såfremt myndighederne stiller krav til gennemførelse af yderligere analyser, forpligter Sælger sig til at udvikle kits/reagenser til disse analyser og udvide nærværende aftale med disse, i det omfang udvidelsen holder sig inden for de udbudsretlige rammer. Opsigelse i henhold til nærværende bestemmelse giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen Aftalens øvrige bestemmelser vil være gældende også efter ændring i medfør af ovenstående. Hvis udbuddet vedrørende det af nærværende aftale omfattede udstyr indbringes for Klagenævnet for Udbud eller for domstolene, og Købers beslutning om at tildele Sælger aftalen annulleres, eller aftalen erklæres uden virkning, eller Køber pålægges at bringe aftalen til ophør, er Køber berettiget til at opsige aftalen med det af Klagenævnet for Udbud eller domstolene evt. fastsatte varsel, subsidiært med 6 måneders varsel alene mod betaling af Sælgers positive udgifter i anledning af opsigelsen (negativ kontraktinteresse). Såfremt det under nærværende kontrakt indkøbte udstyr tages ud af drift inden udløb af kontraktperioden, kan Køber opsige kontrakten i relation til forbrugsvarer med 6 måneders varsel. Sådan opsigelse giver ikke Sælger ret til erstatning eller anden form for kompensation. 6. Aftalegrundlag Aftalen består af nærværende dokument samt bilag i henhold til bilagsoversigten, jf. punkt 1. Ved evt. modstrid mellem nærværende aftale og tilhørende bilag, har aftalen forrang. Ved evt. modstrid mellem bilagene, gælder de i den rækkefølge, som de står anført i bilagsoversigten. 7. Aftalens omfang Nærværende aftale er en 8-årig rammeaftale om levering og idriftsætning af udstyr til smittemarkørscreening og levering af tilhørende forbrugsvarer til samtlige regionens hospitaler jf. leveranceplanen Bilag E under Bilag 1.

9 Aftale nr Side 9 af 44 Køber forbeholder sig ret til at tildele kontrakter på enkeltstående større mængder ved særskilt udbud i aftaleperioden. Køber forbeholder sig desuden ret til at foretage separat udbud i det tilfælde, at der sker teknologiske landvindinger i aftaleperioden. Aftaleperiode Aftalen forventes at løbe fra d. 1. april 2013 til d. 31. marts Ekstraordinær opsigelse I tilfælde af at Købers organisation nedlægges, eller at opgaven overgår til en anden offentlig organisation i forbindelse med omlægning af den offentlige struktur, er Køber berettiget til at opsige aftalen med 6 måneders varsel. Option på forlængelse Køber har option på forlængelse af aftalen i 2 perioder á 12 måneder. Køber skal senest tage initiativ til en eventuel forlængelse 3 måneder før aftalens udløb. Evt. forlængelse sker på uændrede vilkår. Statistik Sælger fremsender uopfordret per kvartalsvis salgsstatistik til Købers kontaktperson jf. pkt Aftalekonfiguration Konfiguration af leverancen er specificeret i aftalekonfiguration Bilag 2 med henvisning til Sælgers varenummer og varetekst. Aftalekonfigurationen omfatter grundkonfigurationen, udstyrsoptioner i henhold til Sælgers tilbud, de af Køber valgte udstyrsoptioner samt forbrugsvarer. Udstyrsoptioner Køber kan til fast pris tilkøbe udstyrsoptioner i henhold til Bilag 3 til supplering af aftalekonfigurationen i hele afhjælpningsperioden jf. punkt Demontering og bortskaffelse af eksisterende udstyr Finder ikke anvendelse 7.3 Installationsmæssige særydelser Finder ikke anvendelse 7.4 Yderligere optioner Nærværende aftale omfatter endvidere: o Udstyrsoption, jf. Bilag 2 o Uddannelsesoptioner, jf. Bilag 4 og punkt 18. o Serviceoptioner, jf. Bilag 5 og punkt 23. o Leveranceoptioner jf. Bilag C o Option på yderligere, tilsvarende udstyr, jf. Bilag E

10 Aftale nr Side 10 af Produktspecifikationer og gældende standarder og normer (forbrugsvarer) Produktspecifikationer, forpakningsstørrelse og emballagespecifikationer skal være i overensstemmelse med Sælgers tilbud samt (eventuelle) datablade, jf. Bilag 12. Produkterne skal dog til enhver tid opfylde Købers kravspecifikation og Sælger indestår for, at produkterne opfylder gældende standarder og normer for markedsføring, salg og brug i Danmark, herunder bekendtgørelse om medicinsk udstyr. Sælger skal på Købers anmodning være villig til at give uddybende og supplerende oplysninger om specifikationen mv. af de af aftalen omfattede produkter i yderligere dokumentationsbilag. Sælger skal informere Køber om alle forhold af betydning for kontraktforholdet, herunder information om tilbuds- og kampagnepriser, samt information om introduktion af nye varer mv. Sælger fremsender i god tid inden kontraktperiodens start varedeklarationer og produktbeskrivelser mv. på samtlige produkter omfattet af kontrakten. Materialet fremsendes til samtlige involverede institutioner. 7.6 Tekniske og funktionelle specifikationer De nærmere tekniske og funktionelle specifikationer fremgår af Købers kravspecifikation Bilag 1 og Sælgers tilbud Bilag 12. Købers A-krav skal til stadighed være opfyldt. Sælgers udstyr, herunder udstyrsoptioner, samt forbrugsvarer opfylder Købers B-krav i det omfang, Sælger i sit tilbud, Bilag 12 har bekræftet dette. 7.7 Mærkning af udstyr og forbrugsvarer Det af denne aftale omfattede udstyr, skal være i overensstemmelse med direktiv 98/79/EF af d. 27. oktober 1998 med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr af d. 27. december 2002 om medicinsk udstyr, herunder kravet om CE-mærkning, og overholde alle relevante standarder, som vedtaget af den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) eller Den Europæiske Komite for Elektronisk Standardisering (CENELEC) eller Den Internationale Standardiserings Organisation (ISO). De af denne aftale omfattede forbrugsvarer skal være mærket i henhold til gældende lovgivning og standarder på området. Fra leveringsdato kræves minimum 3 måneders holdbarhed. Sterile produkter skal være mærket med enten sterilisationsdato og angivelse af holdbarhed eller med udløbsdato. 7.8 Kvalitetssikringssystem Leverandøren er forpligtet til på Kundens anmodning at dokumentere, at kvalitetssikringssystemet beskrevet i Leverandørens tilbud følges, herunder i særlig grad reklamations- og recall-registreringer samt forebyggende tiltag i den anledning. Leverandøren er desuden forpligtet til uopfordret én gang årligt at fremsende oversigt over antal reklamationer og evt. recalls, arten heraf, udledte mønstre og tendenser samt

11 Aftale nr Side 11 af 44 Leverandørens afhjælpnings- og forebyggende tiltag. Denne oversigt er ikke begrænset til kun at omfatte leverancer til Kunden, dog kan reklamationer fra andre anonymiseres. 7.9 Ændringer i sortiment/substituerende produkter for forbrugsvarer Sælgeren skal sikre, at produkterne ikke udgår af Sælgerens sortiment. Der må ikke leveres andre end de i aftalen omfattede modeltyper eller foretages ændringer til sortimentet omfattet af nærværende aftale (herunder også ændring af emballage og/eller mærkning) uden forudgående godkendelse fra Køber, og evt. godkendte substituerende produkter må ikke medføre forhøjelse af den aftalte pris. Sælger skal i sådanne tilfælde dokumentere alle specifikationer på mindst samme niveau som for nærværende aftale. Som en del af dokumentationen indgår, hvorvidt/på hvilken måde en ny kvalitet modsvarer kvaliteten af det produkt, der erstattes. Som en del af dokumentationen indgår tillige, at et substituerende produkt som minimum ikke må være mere miljøbelastende i produktets livscyklus end det produkt, der erstattes. Hvis Køber, som følge af ændringer i behandlingsmetoder eller udstyr, har behov for sortimentsændringer, er Køber pligtig til at varsle Sælger dette skriftligt 3 måneder forud for ændringerne. Begge Parter er pligtig til at indgå i et samarbejde med henblik på en løsning til begge Parters tilfredshed. Godkendelse af substituerende produkter kan alene forventes givet i det omfang, det ikke strider mod gældende udbudsret Ændringer ved markedsføring af nye produkter (forbrugsvarer) Hvis Sælger indleder markedsføring i Danmark af nye forbrugsvarer/produkter af tilsvarende art, som de af aftalen omfattede produkter, påhviler det Sælger at underrette køber Øvrige ydelser i forbindelse med leverancen I tillæg til det ovenfor specificerede udstyr og forbrugsvarer, er samtlige ydelser og biydelser omtalt i denne aftale med bilag indeholdt i leverancen. Indeholdt i prisen jf. punkt 9 er således: o Garantistillelse, jf. punkt 14. o Levering af udstyr på Købers adresse, på det angivne brugssted DDP (INCOTERMS 2000), jf. punkt o Levering af forbrugsvarer frit leveret, jf. pkt. 18. o Bortskaffelse af emballage, jf. punkt 16. o Montage, installation / tilslutning, jf. punkt 16. o Afprøvning og test af udstyr og installation, herunder interface til og funktion med eksisterende installationer og systemer, jf. punkt 17. o Modtagekontrol, jf. punkt o Fuld dokumentation af leverancen, herunder kvalitetssikring af installation mv. jf. punkt 17.4 o Levering af dansk brugsvejledning/brugermanualer, jf. punkt o Levering af teknisk dokumentation, herunder specifikationer, diagrammer og servicemanual mv., jf. punkt og punkt

12 Aftale nr Side 12 af 44 o Levering af software, softwaremanualer og licenser, jf. punkt og punkt 25. o Basal instruktion af Købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret, jf. punkt o Basal instruktion af Købers tekniske personale i drift- og vedligehold af udstyret, jf. punkt o Applikationstræning af Købers brugere, jf. punkt o State-of-the-art garanti jf. punkt 20.1 o 2 års garanti og afhjælpningsperiode svarende til fuld service, inkl. reservedele, jf. punkt 21. o Telefonsupport jf. punkt o Opdatering og opgradering af software, jf. punkterne Forskningssamarbejde Køber kan vælge at ville indgå et forskningssamarbejde med Sælger på det af nærværende aftale omfattede område. Sælger skal være villig hertil. Nærmere vilkår herfor skal aftales parterne imellem. 8. Frister og tidsplan(er) vedr. udstyr 8.1 Levering og montagestart Leveringer forventes påbegyndt uge XX Levering iht. Sælgers detail-tidsplan og efter nærmere aftale, dog indenfor tidsrummet 8:00-16:00 på hverdage. Levering skal ske så betids, at nedenstående frist for ibrugtagning og drift kan overholdes. 8.2 Ibrugtagning og drift Køber forudsætter at ibrugtagning og fuld drift af udstyret skal kunne ske senest xxx Justering af tidsplan Køber forbeholder sig ret til at foretage justeringer af tidsplan. Justeringer af frister, der ikke medfører skærpede tidsmæssige krav overfor Sælger, vil ikke give ret til tidsfristforlængelse og/eller kompensation, se dog punkt Detailtidsplan Sælger skal senest 14 dage efter aftalens indgåelse levere en detaljeret tidsplan til Købers godkendelse med angivelse af minimum nedenstående milepæle, idet de i angivne frister jf. punkt 8.1 og 8.2 samt den konkrete ordre skal overholdes. o Byggemøder o Produktion (sidste tekniske rettefrist) o Levering o Montage / installation / tilslutning o Installationskontrol o Modtagekontroller og øvrige tests

13 Aftale nr Side 13 af Pris o Basal instruktion af Købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af udstyret samt basal instruktion af Købers tekniske personale i drift- og vedligehold af udstyret o Applikationstræning af Købers brugere o Overlevering af fuld afleveringsdokumentation og færdigmelding af leverancen o Købers overensstemmelsestest af udstyret o Aflevering og overtagelse o Ibrugtagning og drift. De aftalte priser fremgår af Bilag 2 og er anført i DKK ekskl. moms, men inkl. evt. øvrige afgifter (told m.v.). De aftalte priser er faste, men kan prisreguleres 1 gang årligt med den årlige udvikling i indekset og første gang 2 år efter kontraktstart på baggrund af Danmarks Statistiks nettoprisindeks og lønindeks for private med 50 % til hvert indeks. Første regulering kan dog ske med basis i November Priserne på forbrugsvarerne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, service og support etc., medmindre andet er nævnt eksplicit i nærværende aftale. Eventuelle ændringer i afgifter og øvrige bidrag i henhold til dansk lovgivning reguleres fuldt ud i priserne med ændringens nominelle værdi. Optioner er prissat separat. Priser for optioner er faste, med mindre mulighed for prisregulering fremgår eksplicit af denne aftale. Såfremt Sælger i aftaleperioden reducerer listeprisen eller sit generelle prisniveau på de af nærværende aftale omfattede forbrugsvarer/produkter, skal Købers pris fra samme dato reduceres procentuelt tilsvarende. Køber betaler ikke gebyrer af nogen art, medmindre det fremgår eksplicit af nærværende aftale. Købers køb i henhold til nærværende aftale må ikke danne grundlag for udbetaling af bonus, gebyrer, rabatandele eller anden form for godtgørelse til andre end Køber. 10. Aftalenummer Købers sags-/aftalenummer er: /5336 Købers aftalenummer skal anføres som reference på samtlige dokumenter og korrespondance vedr. denne aftale. 11. Fakturering Vedr. udstyr:

14 Aftale nr Side 14 af 44 Faktura skal fremsendes elektronisk til EAN lokationsnummer: med angivelse af dato, varebetegnelse, kvantum, pris, Købers aftale- og rekvisitionsnummer samt installationssted og personreference for den leverance den pågældende faktura vedrører. Faktureringsadresse for udstyr: Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Vedr. forbrugsvarer: Betaling og fakturering foregår elektronisk jf. Lov om offentlige betalinger. Lov nr af 27. december 2003, som ændret og samlet ved lovbekendtgørelse nr. 798 f 28. juni Faktura fremsendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af Købers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for Køber for en effektiv fakturabehandling, eksempelvis kode for økonomiske tilhørsforhold. Køber gør opmærksom på, at elektronisk fakturering skal ske i overensstemmelse med OIOUBL-standarden, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts For yderligere information henvises til Digitaliseringsstyrelsens webadresse: Fakturaen skal efter pt. gældende regler indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Sælgers CVR-nr. (eller SE-nr. eller P-nummer det nummer som nem-kontoen er knyttet til) Sælgers navn og adresse samt købers navn og adresse Mængden og arten af de leverede varer / omfanget og arten af de leverede ydelser Dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales. EAN-lokationsnummer Købers adresse Rekvirent hos Køber Rekvisitions nummer Fakturaen må ikke omfatte varer fra mere end én ordre. Ved fejl i fakturaen skal der fremsendes en kreditnota på hele fakturaen samtidig med at der fremsendes en ny faktura.

15 Aftale nr Side 15 af 44 Køber forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Sælgerens tilgodehavender hos Køber. Ændringer i krav Hvis der sker ændringer i den lovgivning, der danner grundlag for disse krav, eller der i øvrigt sker ændringer i anvisninger eller anbefalinger for anvendelse og/eller behandling af elektroniske handelsdokumenter for offentlige myndigheder, er Sælgeren forpligtet til at acceptere ændrede krav som følge af sådanne ændringer. NEM-konto Ifølge Lov om offentlige betalinger, som nævnt ovenfor, skal Sælgeren have en NEMkonto. NEM-kontoen er knyttet til Sælgerens CVR-nr. eller SE-nummer eller P-nummer. Såfremt Sælgeren har angivet en betalingskonto på fakturaen, betales der som hovedregel til denne konto, såfremt der ikke er angivet en konto betales der til NEM-kontoen. Det er dog altid muligt for Køber at betale til NEM-kontoen med frigørende virkning. Elektroniske ordrer Region Midt igangsætter elektronisk afsendelse af ordre via den fælles offentlige standard OIOUBL. Sælgeren forpligter sig til efter rimelig varsel at kunne modtage E-ordrer i dette format. 12. Betalingsbetingelser og ratebetalingsplan Vedr. forbrugsvarer: Betalingsbetingelserne er 30 dage netto efter levering og modtagelse af fyldestgørende faktura. Kontoudtog, rykkere o. lign. fremsendes altid til fakturamodtager. Vedr.: udstyr: Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage efter de nedenfor anførte terminer. Betalingsplan Faktura på 1. rate svarende til 30 % af aftalesummen vedrørende udstyr kan fremsendes ved underskrift af aftale. Betaling er betinget af at Køber, senest samtidig med faktura modtager sikkerhedsstillelse jf. punkt 13. Faktura på 2. rate svarende til 40 % af aftalesummen vedrørende udstyr kan fremsendes efter godkendt afleveringsforretning jf. punkt 20. Faktura på 3. rate svarende til 30 % af aftalesummen vedrørende udstyr kan fremsendes efter en 3 måneders driftsperiode, hvor Køber har haft mulighed for at sikre sig at udstyret lever op til den ønskede driftsstabilitet jf. punkt Betaling er betinget af at Køber senest samtidig med faktura modtager garantistillelse jf. punkt 14..

16 Aftale nr Side 16 af Sikkerhedsstillelse ved forudbetaling vedr. udstyr Sælger skal senest samtidig med underskrift af aftalen stille fuld sikkerhed for forudbetaling af 1. rate på 30 % ekskl. moms. Dokumentet sendes til Ordregivers kommercielt/juridisk ansvarlige kontaktperson, jf. punkt 4.2. Sikkerhedsstillelsen skal udstedes via en anerkendt og for Køber antagelig bank eller kautionsforsikringsselskab og udformes som en anfordringsgaranti i overensstemmelse med Bilag 10 eller som en deponering i anerkendt pengeinstitut i overensstemmelse med Bilag 10 alene med den forskel, at bankens erklæring om, at den stiller garanti erstattes med en formulering om, at den har et beløb deponeret og at dette beløb pantsættes til Køber. Nedenstående betingelser vedrørende sikkerhedsstillelsen gælder for både anfordringsgaranti og deponering. Sikkerhedsstillelsen skal mærkes med: aftale vedrørende aftalenummer / sagsnummer Sikkerhedsstillelsen lydende på DKK xxxxx skal være affattet således, at Køber på anfordring og uden rettergang kan forlange sikkerhedsstillelsen udbetalt, såfremt Sælger efter Købers opfattelse har misligholdt sine forpligtelser i relation til udstyret. Sikkerhedsstillelsen må ikke være tidsbegrænset, men skal være gældende, indtil garantistiller af Køber modtager skriftlig meddelelse om at sikkerhedsstillelsen kan frigives. Køber frigiver sikkerhedsstillelsen umiddelbart efter godkendt afleveringsforretning på Sælgers skriftlige opfordring. 14. Garantistillelse i afhjælpningsperioden vedr. udstyr Til sikkerhed for Sælgers forpligtelser i afhjælpningsperioden i relation til udstyret, skal Sælger stille en anfordringsgaranti for 10 % af aftalesummen for udstyr ekskl. moms. Dokumentet sendes til Ordregivers kommercielt/juridisk ansvarlige kontaktperson, jf. punkt 4.2. Garantien skal udstedes via en anerkendt og for Køber antagelig bank eller kautionsforsikringsselskab, forsikringsselskab eller lignende og udfærdiges som en bankeller forsikringsgaranti i overensstemmelse med Bilag 11 eller som en deponering i anerkendt pengeinstitut i overensstemmelse med Bilag 11 alene med den forskel, at bankens erklæring om, at den stiller garanti erstattes med en formulering om, at den har et beløb deponeret og at dette beløb pantsættes til Køber. Nedenstående betingelser vedrørende garantistillelsen gælder for både anfordringsgaranti og deponering. Garantistillelsen på DKK xxxxx skal fremsendes til Køber senest samtidig med faktura for 3. og sidste rate og affattes således, at den udbetales til Køber på anfordring og uden rettergang, såfremt Sælger efter Købers opfattelse misligholder aftalen vedr. udstyret.

17 Aftale nr Side 17 af 44 Garantien må ikke være tidsbegrænset, men skal være gældende indtil garantistiller fra Køber modtager skriftlig meddelelse om, at garantien kan frigives. Garantistillelsen frigives endeligt ved udløb af afhjælpningsperioden for udstyret på Sælgers skriftlige opfordring, under forudsætning af, at der ikke henstår uafhjulpne mangler. I så tilfælde frigives garantistillelsen når de nævnte mangler er afhjulpet. Den i punkt 13 og nærværende punkt nævnte sikkerhedsstillelse og garantistillelse indebærer ingen begrænsning i Købers adgang til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Sælger, herunder til at kræve sine tab erstattet. 15. Levering af udstyr Levering skal ske efter anvisning af Købers teknisk/klinisk ansvarlige kontaktperson på det angivne installationssted Kvalitetssikring, test og dokumentation af leverancen Alle leverancer skal kvalitetssikres, testes og dokumenteres i henhold til gældende lovgivning og alle relevante standarder. Kvalitetssikring og test af leverancen skal gennemføres og dokumenteres i et sådan omfang og form, at alle installationer og alt udstyr er behørigt og forskriftsmæssig dokumenteret samt således, at alle testprocedurer og målinger er entydigt reproducerbare hos Køber. Alt nødvendigt udstyr til gennemførsel og efterprøvning af kvalitetssikring og tests skal efterfølgende stilles til rådighed for Køber. Al dokumentation herunder afleveringsdokumentation skal overdrages til Køber elektronisk senest når leverancen færdigmeldes. Alle betegnelser skal være anført i SI-enheder Adgang til løbende dokumentation Det kan påregnes, at Køber eller dennes repræsentant evt. vil føre tilsyn med produktion, installation og test. Sælger skal på opfordring stille alle nødvendige oplysninger til rådighed og således give mulighed for at Køber eller dennes repræsentant kan følge projektets fremdrift på tæt hold Leveringsbetingelser for udstyr DDP, Delivered Duty Paid i henhold til INCOTERMS 2010, på Købers adresse på det angivne installationssted. Risiko for udstyr anses dog først for at være overdraget til Køber, når der er afholdt godkendt afleveringsforretning jf. punkt 20. Ansvar og risiko i forbindelse med tyveri, brand- og vandskade samt anden hændelig undergang bæres af Køber fra leveringstidspunktet efter fysisk levering på det af Køber anviste sted.

18 Aftale nr Side 18 af Leveringsadresse/installationssted Klinisk Immunologisk Afdeling Århus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej 100 DK-8200 Aarhus N 15.5 Intern transportvej Sælger har haft mulighed for at få den interne transportvej på hospitalet anvist af Købers teknisk ansvarlige kontaktperson på leveringsadressen Installationsstedet Sælger har haft mulighed for at få det angivne installationssted fremvist af Købers teknisk ansvarlige kontaktperson og / eller har modtaget fyldestgørende tegningsmateriale over installationsstedet, tekniske installationer og evt. planlagte bygningsændringer Bygningsændringer af installationsstedet Installationsstedet afleveres af Køber i klargjort stand, herunder med fremføring af de aftalte tekniske installationer. Levering og installation af udstyret kræver følgende i Sælgers tilbud punkt xxxxx anførte ændringer af installationer og/eller bygningskonstruktioner af installationsstedet: Disse arbejder forestås og betales af Køber, dog undtaget bygningsændringer, som er indeholdt i Sælgers tilbud punkt xxxxx Manglende kendskab til de faktiske forhold Sælger erklærer med underskrivelse af nærværende aftale, at være gjort bekendt med de faktiske fysiske rammer for leverancen, herunder adgangsforhold til og installationsforhold

19 Aftale nr Side 19 af 44 på installationsstedet, og at disse er fundet tilstrækkelige med de ændringer, som er anført i punkt Sælgers manglende kendskab til de faktiske fysiske rammer og forhold, herunder adgangsforhold og installationer, kan således ikke begrunde fravigelse af betingelser og vilkår anført i nærværende aftale med bilag, ligesom Sælger ikke kan rejse krav om yderligere betaling, tidsfristforlængelse eller andet på dette grundlag Sælgers accept af installationsstedet Det påhviler Sælger 7 dage forud for leverancen at kontrollere og skriftligt godkende, at installationsstedet er i overensstemmelse med de aftalte konditioner for levering og installation af udstyret. Finder Sælger ikke installationsstedet i overensstemmelse med de aftalte konditioner, skal Sælger straks give Køber skriftlig besked herom, med angivelse af hvilke forhold der ikke er i overensstemmelse med aftalegrundlaget Sælgers afvisning af levering Såfremt Køber ikke har bragt de af Sælger påpegede forhold i orden inden den aftalte leveringsdato jf. punkt 8.1, er Sælger berettiget til at afvise at foretage levering. Vælger Sælger alligevel at foretage levering, sker det på Sælgers risiko. Kan Sælger med gyldig grund afvise at foretage levering, kan Sælger hæve aftalen under de i punkt 30 angivne betingelser. 16. Opstilling og installation af udstyr Opstilling og installation af udstyret skal forestås af Sælger og skal foretages af fagligt uddannet personale, udføres fagligt korrekt i henhold til aftalen og i prima håndværksmæssig kvalitet samt således at en høj hygiejnestandard kan opretholdes. Opstilling og installation skal ud over at være i overensstemmelse med aftalen overholde gældende lovgivning, samt alle forskrifter og bekendtgørelser for de pågældende fagområder og det leverede udstyr. Sælger kompenseres direkte omkostninger som måtte følge af evt. skærpede myndighedskrav i perioden fra aftale indgåelse til godkendt afleveringsforretning. Kræver opstilling, installation og tilslutning i øvrigt særlig certificering, skal Sælger oplyse Køber herom forud for leverancen og på forespørgsel fremsende den fornødne dokumentation for den pågældende certificering til Køber. Er der særlige sikkerhedsmæssige forhold at tage i betragtning, er Køber berettiget til at kræve speciel mærkning.

20 Aftale nr Side 20 af 44 Installation og tilslutning er inkl. alle fremføringer fra udstyret til tilslutningspunkt(er) for de afsatte tekniske installationer på installationsstedet Emballage og affaldshåndtering Sælger er ansvarlig for, at emballage bortskaffes miljømæssigt forsvarligt straks efter levering og udpakning af udstyret Udførelse af opgaver på Købers leveringsadresse Sælger skal påse at levering, opstilling og installation samt bortskaffelse af emballage og affaldshåndtering i øvrigt sker med mindst mulig gene for patienter, personale og den daglige drift på leveringsadressen. Udførelse af opgaver på Købers leveringsadresse skal som udgangspunkt foretages i Købers normale åbningstid. Såfremt Køber vurderer, at ovenstående ikke i rimelig grad bliver overholdt, forbeholder Køber sig ret til at indskrænke tidsrummet hvori disse opgaver kan udføres, uden at dette dermed giver Sælger mulighed for tidsfristforlængelse og /eller kompensation. 17. Installationsprøve, modtagekontrol og afleveringsdokumentation vedr. udstyr 17.1 Sælgers kontrol og test af installationen Sælgers installation af udstyret afsluttes med en installationsprøve, herunder men ikke begrænset til fuld efterprøvning af alle fabrikstests, som skal dokumentere, at maskinel og systemprogrammel er klar til påbegyndelse af Købers overensstemmelsestest. Installationsprøven skal dokumenteres i en installationsrapport og i øvrigt være designet med henblik på at facilitere Købers efterfølgende overensstemmelseskontrol. Sælgers kontrol og test af udstyr skal følge producentens krav og anbefalinger, samt procedurer knyttet hertil og i øvrigt være i overensstemmelse med og efterleve de kvalitetssikrings- og testprincipper, som er anført i Sælgers tilbud punkt xxxxx. Sælger er ansvarlig for afholdelse af installationsprøven, herunder evt. omkostninger forbundet hermed. Ingen gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Køberens side af nogen art kan tages som udtryk for en ændring af de krav, der stilles efter kravspecifikationen. En afvigelse fra kravspecifikationen accepteres kun såfremt Køber har fremsat skriftligt ønske herom og efterfølgende skriftligt og med underskrift har accepteres Sælgers vilkår for at foretage denne ændring Modtagekontrol Det forudsættes, at Sælger på Købers vegne opnår godkendt modtagekontrol, som forudsætning for efterfølgende afleveringsforretning.

21 Aftale nr Side 21 af 44 Modtagekontrollen skal omhandle alle sikkerhedsmæssige aspekter som Køber anser som værende væsentlige, herunder men ikke begrænset til mekanisk og elektrisk sikkerhedskontrol iht. gældende lovgivning. Modtagekontrol gennemføres af Sælger i tæt samarbejde med og efter retningslinjer fastsat af Købers teknisk ansvarlige kontaktperson eller en af denne bemyndiget person. Overholder modtagekontrollen ikke de stillede krav og tolerancer, anses det som en væsentlig mangel. Sælger afholder alle omkostninger ved modtagekontrollen, herunder alle evt. gebyrer til myndigheder o.lign Test af RIS-, DICOM- og PACS-funktionalitet, remoteadgang samt netværkskonfiguration Finder ikke anvendelse Afleveringsdokumentation Inden aflevering kan finde sted, skal det i nærværende punkt 17.4 nævnte materiale foreligge. Alt materiale skal være på dansk. Dog accepteres tekniske manualer, servicemanualer og softwaremanualer på engelsk. Al afleveringsdokumentation skal overdrages til Køber senest når leverancen færdigmeldes, jf. punkt Installationsrapport Ved installationens afslutning skal al kvalitetssikring og samtlige krævede tests, jf. punkt 15.1, 17.1, 17.2 og 17.3 dokumenteres i en installationsrapport. Denne rapport skal også indeholde oplysninger om det anvendte måleudstyr og -procedurer med en kopi af de seneste kalibreringscertifikater mv Brugsvejledning Brugsvejledning skal være udarbejdet på dansk og skal være udformet og udarbejdet med henblik på at: o tilsikre korrekt og optimal betjening, samt sikker anvendelse af udstyret. o forebygge fejlagtig anvendelse som kan skade udstyret o tage størst mulig hensyn til bruger, patienter og tredjemand. o få i øvrigt fejlfrit udstyr til at fungere i overensstemmelse med den tiltænkte anvendelse Daglig drifts- og vedligeholdelsesmanual Den daglige drifts- og vedligeholdelsesmanual skal være udarbejdet på dansk og skal instruere i daglig rengøring, vedligehold og service, således at udstyret med gennemførsel af de beskrevne procedurer bevarer sin fulde funktionalitet og kan betjenes korrekt og sikkert for både brugere og patienter Den daglige drifts- og vedligeholdelsesmanual kan være en del af brugsvejledningen.

22 Aftale nr Side 22 af Servicemanual Servicemanualer skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og indeholde alle kontrolmålingsprocedurer, serviceanvisninger samt justerings- og vedligeholdelsesanvisninger nødvendig for at forestå den fulde service af udstyret. Servicemanualen skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed for Sælgers egne serviceteknikere Tekniske manualer og Softwaremanualer De tekniske manualer skal være udarbejdet på dansk eller engelsk og omfatte specifikationer på komponentniveau og gerne inkl. diagramtegninger mv. Softwaremanualer skal ligeledes være udarbejdet på dansk eller engelsk. Tekniske manualer og softwaremanualer skal i omfang og indhold svare til den information producenten stiller til rådighed til Sælgers egne teknikere Opdatering af dokumentation Sælger er forpligtet til at holde manualer og anden dokumentation ajour ved at Køber uopfordret og systematisk får alle servicemeddelelser og opdateringer af dette materiale tilsendt straks ved frigivelse. Sælger forpligter sig endvidere til straks at ændre dokumentationen, såfremt Sælger bliver gjort opmærksom på fejl eller mangler. Ved opdateringer eller opgraderinger af udstyret eller den installerede software skal fuld dokumentation herfor medfølge. Teknisk dokumentation skal være tilgængelig for Køber i hele udstyrets levetid, dog maksimalt 10 år Rettigheder til manualer Den ovenfor krævede dokumentation betragtes som en del af leverancen, idet Sælger dog stadig har ophavsretten m.m. knyttet til dokumentationen. Køber skal have fuld dispositionsret over dokumentationen, der skal forefindes på Købers adresse. 18. Levering af tilhørende forbrugsvarer/produkter Levering af produkter omfattet af nærværende aftale skal som minimum være i overensstemmelse med EUCOMED Position Paper Good Distribution Practice (GDP), 1997, revideret (kan ses på eller tilsvarende. Leveringsbetingelser Frit leveret på Købers institutioner, som anført i de respektive ordrer. Leveringsadresser Levering skal ske direkte til de i Udbudsbetingelserne Bilag E anførte adresser.

23 Aftale nr Side 23 af 44 Køber forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder under Region Midtjylland i aftaleperioden efter nærmere aftale med Sælgeren. Ordreafgivelse og leveringstid Levering sker efter fremsendelse af sædvanlig indkøbsordre fra de omfattede institutioner. Køber kan i løbet af aftaleperioden ønske i forbindelse med ordreafvikling at gennemføre OIOUBL 2.0 kommunikation via OIOSI kommunikation. Sælgeren skal være villig til at samarbejde heromkring. Sælgeren er forpligtet til at kunne levere på det aftalte tidspunkt efter ordremodtagelsen. Sælgerens tiltag til sikring af en høj leveringsservicegrad, målt som antal leverancer (varelinjer), der leveres fuldt ud inden for den nævnte leveringsfrist samt Sælgerens beskrivelse af sine ordre- og leveringsrutiner fremgår af Sælgerens tilbud. Sælgeren er forpligtet til i hele kontraktens løbetid at følge de beskrevne tiltag til sikring af en høj leveringsservicegrad, dog kan tiltagene efter aftale med Køber erstattes af tiltag, som i højere grad sikrer en høj leveringsservicegrad. Sælgeren forpligtes til at opretholde et sikkerhedslager, som sikrer en sikker drift. Hvis Sælgeren ikke kan opfylde en ordre fuldstændigt, skal dette meddeles den ordregivende institution senest 2 timer efter ordrens fremkomst på en hverdag og senest kl på den følgende hverdag ved fremkomst andre dage. Restordre kan kun modtages efter aftale med den enkelte institution, og Sælgeren skal i tilfælde af restordre give den enkelte institution mulighed for at bestille et alternativt produkt. Helligdage Ved højtider og helligdage, hvor Sælgeren har ændret sin udkørsel, skal der sikres levering i overensstemmelse med Købers behov ved konkret aftale. Hasteordrer mv. Sælgeren skal kunne yde akut leveringsservice ved hasteordrer. Hasteordrer skal dog være at betragte som undtagelser. Ved hasteordrer forstås leverancer, der skal leveres inden for xx timer efter ordreafgivelse, dog inden for normal arbejdstid, hvilket vil sige kl. xx-xx på hverdage. Eventuelt vilkår for hasteordrer tages fra Sælgerens tilbud. Sælgeren skal på Købers anmodning være villig til i relevant omfang at fremkomme med forslag til faste leveranceplaner. Varemodtagelse og reklamationsfrist Leverancerne skal ledsages af en følgeseddel, der klart angiver modtagende afdelings adresse, ordrenummer, varebetegnelse og kvantum. Der skal kvitteres af Køber for varemodtagelsen på følgesedlerne. Købers kvittering for modtagelsen gælder kun som kvittering for modtagne kolli.

24 Aftale nr Side 24 af 44 Køber har 5 arbejdsdage til at kontrollere, om leverancen opfylder aftalens krav, herunder mængder og kvalitet. Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren straks påtale dette over for transportøren og gøre påtegning herom på fragtbrev eller følgeseddel, og Køber informerer Sælgeren herom umiddelbart herefter. Ved kontraktophør er Leverandøren forpligtet til at modtage kurante produkter i hele kolli retur til fuld kreditering, forudsat produkterne oppebærer en rimelig rest-holdbarhed. Logistikoptimering Sælgeren skal i aftaleperioden være indstillet på at samarbejde om optimering af logistikken til gavn for begge Parter. 19. Instruktion og undervisning Leverancen omfatter basal instruktion af Købers brugere og teknikere jf. punkt 19.1, samt undervisning af Købers brugere og tekniske personale iht. Sælgers tilbud. I forbindelse med afleveringsforretningen skal der udarbejdes en liste over hvilken uddannelse/instruktion, der er afholdt, hvilken uddannelse/instruktion, der udestår samt en forventet plan for afvikling af det resterende uddannelse/instruktionsforløb. Det forventes endvidere, at Sælger yder den nødvendige undervisning ved alle de fremtidige opdateringer og opgraderinger af software og hardware, der leveres i henhold til punkt , samt forestår en grundig vejledning af brugerne i kvalitetssikringsprogrammer, applikationsprogrammer, andre specificerede faciliteter på udstyret og tests Basal instruktion af Købers brugere og teknikere Sælger skal uden vederlag afholde instruktion i nødvendigt omfang for Købers brugere i korrekt betjening og sikker anvendelse af det af nærværende aftale omfattede udstyr, herunder gennemgang af emnerne i brugsvejledningen jf. punkt Sælger skal uden vederlag afholde instruktion i nødvendigt omfang for Købers teknikere i daglig drift og vedligehold af udstyret, herunder men ikke begrænset til: o Gennemgang af det leverede udstyrs konstruktion og opbygning. o Gennemgang af hvilke dele som bør / skal rengøres og vedligeholdes, samt relevante procedurer herfor. o Gennemgang af instruktionen i den daglige drifts - og vedligeholdelsesmanual jf. punkt o Gennemgang af instruktionen i servicemanualen jf. punkt o Gennemgang af procedure for servicetilkald og procedure for bestilling af reservedele. Instruktion af Købers brugere og teknikere skal afholdes på Købers lokaliteter efter nærmere aftale.

25 Aftale nr Side 25 af 44 Sælger er endvidere forpligtet til at sikre, at Købers personale præsenteres for de af nærværende aftale omfattede tilhørende forbrugsvarer/produkter, herunder til korrekt og sikker brug heraf, og skal løbende vedligeholde denne præsentation. Sælger stiller i den forbindelse erfarne konsulenter til rådighed for Køber vedrørende rådgivning og vejledning både telefonisk og personlig. Brugsanvisning og anden form for vejledningsmateriale i henhold til Sælgers tilbud kan frit rekvireres af Køber. Materialet er produceret med henblik på brug til læger, sygeplejersker og sundhedspersonale Applikationstræning Sælger skal uden vederlag afholde applikationstræning for det antal af Købers brugere, der er angivet i aftalekonfigurationen, Bilag 2. Applikationstræning således at deltagere kan: o betjene udstyret selvstændigt på en korrekt og sikker vis også ved akutte situationer og blive fortrolige med udstyrets virkemåde o indstille og optimere alle parametre o udføre kvalitetssikringsarbejde. Applikationstræning afholdes på Købers lokaliteter efter aftale og indenfor Købers åbningstid efter nærmere aftale Yderligere undervisning, herunder applikationstræning Yderligere kursusforløb og vilkår herfor iht. Bilag 4 og Sælgers tilbud Bilag 12. Afholdelse af kursusforløbet skal ske efter Købers ønske. 20. Aflevering Aflevering af leverancen sker, når udstyret er opstillet, installeret, valideret og afprøvet på det korrekte installationssted og Købers teknisk/klinisk ansvarlige kontaktperson på leveringsadressen sammen med Sælger har kvitteret herfor på vedlagte afleveringsdokument Bilag 9 efter iagttagelse af nedenstående afleveringsprocedure. Ved afleveringen overgår ansvaret for leverancen til Køber State-of-the-Art garanti ved aflevering Sælger forpligtiger sig til, på tidspunktet for afleveringsforretningen, at levere state-of-theart udstyr, funktionalitet og software omfattende alle enheder i aftalen. Det vil sige, at hvis nyere udgaver af nogen hardware, nogen software, nye funktionaliteter bliver kommercielt tilgængelige, og bliver kategoriseret som standardbestykning for fremtidige udgaver af den tilbudte model, type eller serie af udstyr med tilhørende komponenter og software, i

BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden

BILAG 1. Aftale med SÆLGER. vedr. levering af. LC-MS-system. til. Clinical Metabolomics Core Facility. Rigshospitalet. Region Hovedstaden BILAG 1 Aftale med SÆLGER vedr. levering af LC-MS-system til Clinical Metabolomics Core Facility Rigshospitalet Region Hovedstaden EU-udbud nr. 2015/S 024-039427 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 4 2. KØBER...

Læs mere

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER

INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF INSULINPUMPER OG FORBRUGSVARER MELLEM REGION NORD (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne Under

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM INDKØB, MONTERING OG INSTALLATION AF ENDOSKOPISKE VASKEMASKINER OG TØRRE- SKABE MELLEM REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) OG xx (herefter benævnt Leverandøren) Kunden og

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Tidsplan... 5 1.3 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud

EU-UDBUD 2014/S 182-320748 Varer Offentligt udbud EU-UDBUD /S 182-320748 Varer Offentligt udbud På levering af arbejdsbeklædning og -fodtøj til Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

Udkast til høring. EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Udkast til høring EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandregulering til KomUdbud November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt til KomUdbud (Aftale 3)

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt til KomUdbud (Aftale 3) EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af økologisk og konventionelt frisk frugt og grønt til KomUdbud (Aftale 3) Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere