Antisocial Sculpturam 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antisocial Sculpturam 2013"

Transkript

1 Bjørn Nørgaard Antisocial Sculpturam 2013 Bjørn Nørgaard

2 Antisocial Sculpturam Renæssancens kunstnere var de første i vores forstand»frie«kunstnere, der i tolkningen af motiverne brød med den traditions bundne kunstner rolle. Da man i tallet først i forbindelse med Akademierne afstøbte klassiske skulpturer og arkitektur elementer, rykkede man samtidigt figurerne ud af sin sociale og repræsentative sammenhæng, dermed studerede man figurererne som selvstændige objekter, og ved studier og tegning efter gipsafstøbningerne tilegnede man sig viden og indsigt i deres former og proportioner, derigennem udvikledes et autonomt begrebsapparat omkring skulpturen, som var helt uafhængigt af hvilken konge eller guddom den oprindeligt fremstillede, dermed var kunsten befriet, som en selvstændig erkendelsesform, gipsen i 1700-tallet frisætter formen og dermed kunsten, det skaber forudsætningen for det moderne kunstbegreb. Uden kunsten har sit eget rum forsvinder kunsten som selvstændig erkendelse, derfor den fysiske form i værket. Den asociale skulptur er den social skulpturs forudsætning. Når man senere hævder at det moderne bryder med traditionen er det derfor noget vrøvl, traditionen bliver brudt i renæssancen, det brud bliver kanoniseret med klassicismen i 1700-tallet, og det man underviser efter på akademierne i 1800-tallet, her studerer både billedhuggere, malere, arkitekter og håndværkere de klassiske gibsafstøbninger. Det moderne er derfor ikke et opgør med traditionel kunst, men med akademierne og deres saloner. Derfor må man se forholdet mellem tradition og modernitet langt mere komplekst, end man gør i den»gængse«retorik. Det betyder at dagens forestilling om, at det moderne er den teoretisk evidens baserede viden i modsætning til traditionens erfaringsbaserede intuitive viden, på mange måder er en falsk modsætning. Det forklarer til dels det had/kærlighedsforhold, den komplementaritet og det afhængigheds forhold, der har været mellem den enkeltes personlige udtryksform og fællesskabets længsel efter billeder, der viser os en almen sammenhæng i verden og vores liv. Denne konflikt har været en del af kunsten, lige siden kunstnere i renæssancen gjorde som de ville. Derfor er det en katastrofe, når man i dag politisk forsøger at underlægge kunsten (akademierne) en universitær overbygning og hierarkisk struktur, der alene begrundes i teoretiske og evidens baserede discipliner, kunst og videnskab er komplementære begreber. Mødet mellem billedkunsten og arkitekturen og håndværkets er netop der hvor ånd og hånd, teori og erfaring, æstetik og etik kan udtrykkes sublimt i materien. At den udvikling, jeg ovenfor summarisk har skitseret for kunstarterne, reelt også gælder for de klassiske videnskaber, gør det blot endnu mere tragisk. En hovedløs politisk ide om, at man kan kvantificere, måle, strukturere, teoretisere sig frem til sandheden om alt og det deraf totale materialistiske verdensbillede og markedsgørelse af alt, truer med at nedbryde det vidunderlige komplekse europæiske kulturhus, videnskaberne og kunsten har opbygget siden tallet. Historiens og tidens dom bliver nådesløs. Because of their new approach to subject matter, the artists of the Renaissance were the first free artists, in our sense of the word, to break with the traditional role of the artist. When artists in the 17 th and 18 th century began to cast classical sculptures and architectural elements at the academies, these forms where simultaneously liberated from their social and representative context. The forms were studied as autonomous objects and through sketches and drawings after plaster casts one gained insight and knowledge about their shapes and proportions. Thus an autonomous language on sculpture was developed independent of what king or deity the sculptures were originally meant to represent. Thus art was made free as an independent way of knowing. Plaster in the 18 th century liberates the reality of form and art, thereby creating the precondition for the modern concept of art. If art loses its own space it disappears as an independent way of knowing. This is why the work s physical form is important. Asocial sculpture is the basis for social sculpture. When it is later argued that the Modern artists break with tradition this is nonsense. The Renaissance artists break with tradition, in the 18 th century this break is then canonized by the Classicists, and this is what is taught at the academies in the 19 th century. Here the classical casts are studied by both sculptors, painters, architects, and artisans. Visual modernity is therefore not a rebellion against traditional art but against the academies and their Salons. Which is why the relation between tradition and modernity should be understood as being much more complex than the usual rhetoric makes it seem. Our contemporary belief that modernity equals knowledge based on theoretical evidence in contrast to traditional knowledge based on experience and intuition is therefore in many ways false. In part this helps to explain the hate/love relationship, complementarity and interdependence that exists between a subject s personal form of expression and the community s desire for images showing us a common connection in the world and in our lives. This conflict has been part of art since the artists of the Renaissance did as they wanted. Therefore it is a catastrophe when politicians today try to impose a university superstructure and hierarchy on art (at the academies), legitimized exclusively on theoretical and evidence based structures. Art and science are complementary concepts. The encounter between art, architecture and craft happens precisely where the mental and the physical, theory and experience, aesthetics and ethics can be sublimely expressed in matter. The situation is made even more tragic by the fact that the development which I have sketched out for the arts also practically applies to the classical sciences. A confused political belief in quantification, measuring, structuring and theorising as being the truth about everything, and the total materialistic world view and marketing of everything, is threatening to destroy the wonderfully complex European house of culture that the sciences and arts have built up since the 13 th and 14 th century. The verdict of history and time will be merciless. Forsiden: Installationen er udført til kunstmessen Chart, Charlottenborgs Udstillingsbygning, arrangeret af en gruppe gallerier, herunder Galleri Susanne Ottesen. Gibsafstøbningerne fra Michelangelos Medicigruppe er udlånt fra Den Kgl. Afstøbningssamling. Tak til SMK og museumsinspektør Henrik Holm. Stukarbejdet er udført af Brdr. Funder, betonstøbningen af MBE Herning, metalarbejde Flemming Ekstrøm, montage Karl A. Hansen og Hellerup Flytteforretning, ass. Henrik Keil og Ida Thing. Foto: Stine Heger. Iskele var René Blocks afskedsudstilling fra Tanas, institution for ny tyrkisk kunst i Berlin. Udstillingen fandt sted i Tanas og NBK, min udstilling var i NBK. Foto: Jens Ziehe.

3 The unanswered question. Iskele 2 Grundstof 2 For en imaginær aktion. Grundstof er det der går forud genstandenes sagforhold, grundstoffet er det verden består af, det der er tilfældet. For at skabe noget må man have grundstof, materialer, der i sig selv er, hvad de er, ved en mekanisk og/eller skabende indgriben kan grundstoffet indgå i både simple og komplekse strukturer. Alt består af grundstof, grundstofferne har forskellige egenskaber og menneskets evne til at kende og bruge disse, i grundstoffet indbyggede muligheder, gør vi kan skabe vores liv, vores verden. Grundstof skal i denne sammenhæng forstås som en metafor, for de elementer og materialer vi vælger til at udføre et konkret produkt og/eller tilstand. Grundstof som metafor kan både være fysiske materielle elementer og åndelige immaterielle elementer.»grundstof 2 for en imaginær aktion«, betyder de elementer af fysisk og åndelig karakter man vælger til i aktionens tid at danne strukturer og sagforhold, mellem de valgte materialer, som den energi aktions forløbet tilfører dem, danner. Strukturerne og sagforholdene der dannes i aktionens tid, har da befriet en række af de egenskaber, der er i grundstofferne indbygget, ved at demonstrere disse egenskaber i aktionens forløb gennem en kunstnerisk proces. Mennesket har i generationer bygget lag på lag på lag udenom grundstoffet, og vi hævder at alle disse lag tilsammen udgør sandheden om grundstoffet. Aktionen er en metode til at nå frem til grundstoffet bag alle disse lag,»das Ding an sich«så grundstoffet kan udtrykkes ikke sprogligt gennem den kunstneriske process intuitive metode. Materialernes syntaks opstår i aktionens imaginære rum. Aktionen går fra nul til nul. Element 2 for an imaginary action. Elements are what precede the states of affairs of objects. Elements make up the substance of the world, what is the case. To create something one must have elements, materials, that inherently are what they are. By a mechanical and/or creative intervention the elements can enter into both simple and complex structures. Everything consists of elements. The elements have different qualities and our capability to know and use these possibilities built into the elements allows us to create our lives, our world. Elements should in this context be understood as a metaphor for the elements and materials we choose to make a concrete product and/or configuration. Elements as a metaphor can be both physical material elements and spiritual immaterial elements.»element 2 for an imaginary action«signifies those elements of a physical and spiritual nature one chooses during the time of the action in order to create structures and states of affairs between the chosen materials which are created through the energy of the action s course. The structures and the states of affairs created during the time of the action have thus set free a number of qualities that are built into the elements, by demonstrating these qualities in the actions course through an artistic process. Man has through generations built layer upon layer upon layer around the elements and we claim that all of these layers together constitute the truth about the elements. The action is a method to reach the elements behind all these layers,»das Ding an sich«, so that the elements can be non-verbally expressed through the intuitive method of the artistic process. The syntax of the materials arise in the action s imaginary space. The action runs from zero to zero.

4 Babelstårnet og Pinseunderet Tower of Babel and the Pentecost miracle. Foto: Stine Heger.

5 Helligåndskirken

6 Bebudelsen Annunciation Jesu dåb Jesus baptised Helligåndskirken i Flensborg For 4 år siden fik jeg en henvendelse fra menigheden ved Helligåndskirken i Flensborg gennem Christine og Claus Hartung. Kirken tilbage fra 1386 blev i 1997 givet til Dansk Kirke i Sydslesvig. Kirkens nordre side er blændet af en sidebygning, hvilket lysmæssigt gør denne side af kirken mørk. Opgaven var, med motiver fra Biblen hvor Helligånden optræder, at oplyse denne del af kirkens rum. Det er blevet til glasmosaikker i vinduerne, oplyst af LED-lys refleksion fra en forgyldt plade, og i dørnichen en bronzeportal, hvor bagsiden ses i et spejl. Glasmosaikkerne fremstiller Bebudelsen, Jesu dåb, Jesu bortgang. Portalen mod kirken, babelstårnet mod spejlet Pinseunderet. Glasarbejder Per Hebsgaard, smed Thor Christensen, bronzestøber Fonderia Mariani, lys Yossi og Klingsey. Finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.

7 Den opstandne Jesus og disciplene The resurrected Jesus and the disciples. The Church of the Holy Ghost in Flensburg Four years ago I received a request by the Church of the Holy Ghost in Flensburg passed on by Christine and Claus Hartung. The church, dating back to 1386, was in 1997 turned over to the Danish Church in Southern Schleswig. The northern side of the church is covered by a side building making this part of the church rather dark. The task consisted of lighting up this part of the church space using motives from the Bible representing the Holy Ghost. This has resulted in glass mosaics in the windows illuminated by reflected LED lights from a gilded sheet, and in the door niche a bronze portal, where the reverse side can be seen in a mirror. The glass mosaics represents the Annunciation, The Baptism, The Resurrected Jesus. The portal towards the church illustrates the Tower of Babel and towards the mirror: the Pentecost. Glass worker Per Hebs gaard, metal worker Thor Christensen, bronze founder Fonderia Mariani, lights Yossi and Klingsey. Sponsored by Den A.P. Møllerske Støttefond.

8 Nødvendighedens kabaret Folkemøde på Bornholm 2013, Gæstgiveren På gæstgiveren torsdag d.12 og fredag d 13. juni Kaberet med Frygtens Kapel bestående af: Palle Mikkelborg, Trompet og flygelhorn Emil de Waal, Trommer og elektronik August Rosenbaum, Keyboards Jonathan Bremer, Bas Mike Sheridan, Cristal baschet og syntheziser Nummermand: Chano Danserinde: Emma Håkansson Økonom Christen Sørensen, Filosof Arno Victor Nielsen, Kunstner Bjørn Nørgaard Kabareens fire akter: Akt 1: Den nødvendige politik Akt 2: Løgn og spin Akt 3: Frygtens politik Akt 4: Den velsignelsesrige krise De Tolv Dobbeltskilte: POLITIK ER NØDVENDIG / IKKE NØDVENDIGHEDENS POLITIK MAGT KORRUMPERER / AFMAGT IKKE MINDRE NOGEN HANDLER FOR AT OPNÅ NOGET / ANDRE HANDLER FOR AT UNDGÅ NOGET SITUATIONEN ER ALVORLIG, MEN IKKE HÅBLØS / SITUATIONEN ER HÅBLØS, MEN IKKE ALVORLIG NØDVENDIGHEDEN = GUD? / FANTASI = HELVEDE? LEVER ELLER ADAM / DRØMME OG VISIONER FRYGT OG BÆVEN / KÆRLIGHEDENS GERNINGER UTOPIENS ENFOLDIGHED / ATYPIER OG MANGFOLDIGHED ØKONOMI STYRER VERDENEN / HVEM STYRER ØKONOMIEN? DA ØKONOMERNE BLEV KLÆDT AF / HVORDAN ADAM BLEV KLÆDT PÅ BLOKPOLITIKEN ER DØD / DER ER BLOKERET FOR AL POLITIK NØDEN LÆRER NØGEN KVINDE AT SPINDE / POLITIKERE HYRER SPINDOKTORER Den følgende tekst er mine bidrag til de 4 akter, Christens og Arno Victors kan fås fra dem personligt. Første AKT Den nødvendige politik Kunne en nødvendighedens fantasi tænkes? Kan nødvendigheden kun være kvantitativt? Kunne en kvalitativ nødvendighed udvikles? Nød lærer nøgen kvinde at spinde, men fantasien bestemmer hvilken kjole. Nødvendighed nødvendigheden er det nye Gudsbegreb. Et gudsbegreb, og som Gud ikke behøver bevis eller begrundelse, så behøver den nye nødvendighed heller ingen evidens, ingen årsag. Den er som Gud, den absolutte mening med det hele - som alt der er tilfældet i verden siges at være skabt i Guds billede, er al politik idag skabt af den store nødvendighed. Og som man ikke kan argumentere mod Gud, kan man ikke argumentere mod nødvendighedens politik, det siger nødvendigvis sig selv (x 2.) Som Guds 10 bud er nødvendighedens lov udenfor enhver diskussion, indgangsbønnerne er: Marked, mere marked, endnu mere marked deregulering, mere deregulering, endnu mere deregulering privatisering, mere privatisering, endnu mere privatisering - skattelettelser, flere skattelettelser, endnu flere skattelettelser. Ingen tager beslutninger, ingen har ansvaret,det er nødvendigheden, der gør, det er nødvendigt. Embedsmænd politikere Dekaner Rektorer hele styrelsen af den offentlige sektor er et fedt, de har alle den samme nødvendige uddannelse, de er alle en del af den samme centralstyrede konsensus, og da ingen af dem tilsyneladende lever i virkelighedens verden, er dette lidt forstyrrede element ikke interessant. Her gælder ikke længere guds lov, ej heller naturlovene. Demokrati og borgere og samfund er et administrativt problem, hvor enhver løsning følger nødvendighedens lov. Nødvendigheden kræver nødvendige besparelser, så flere besparelser derefter endnu flere besparelser nedskæringer, flere nedskæringer, endnu flere nedskæringer kontrol, mere kontrol, endnu mere kontrol, kontrol af dig kontrol af mig, kontrol af universiteter, kontrol af skolen, kontrol af sygehuse Kontrol er nødvendighedens dogme Anden AKT Løgn og spin Præstinden Druiden Oraklet ved Delphi læste fremtiden i gedens lever, her havde gedens lever gennem vind og vejr og urter fået Foto: Martin Lehmann.

9 Partitur. afsat spor der afslørede gudernes hemmeligheder, kun præstinden var indviet og kunne aflæse de hemmelige tegn og gerninger. I dag er ypperstepræsten og oraklet Corydon, der med en hær af præster kaldet embedsmænd i finansministeriet læser fremtiden i Adam og statistiker og hvad ved jeg. Med hemmelige besværgelser og ritualer som ingen kender, ingen må kende, ingen har adgang til, det er kun for de få indviede. Med dyb ryst fremsiger ypperstepræsten Corydon de rystende uafvendelige kendsgerninger om den store krise, og dens skæbnesvangre konsekvenser, en ukendt virus påført os af onde magter udefra. Med lidt hjælp fra den tidligere regering Fogh, Lars, Hjort og Pia. Dårligt kvæg må slås ned, så de raske og stærke kan overleve, taberne må ofres, de koster penge, vinderne må belønnes, de tjener penge. Fra demokrati til faktura, og kvantitet må der til, lommesmerter skaber arbejdspladser, flere lommesmerter skaber flere arbejdspladser, husk prisskiltet hjemmefra. Dette hjernespind har ført os i dødens dal, gedelever og modeller er ikke virkelighed. Det er indlysende at nationalstaten ikke kan rumme den globale udfordring, det er indlysende at demokratiet, som vi kender det må nytænkes, det er indlysende, at vi selv må tjene til vores velfærd, afrikanere, asiater og alle de andre, gider ikke længere at betale for vores velfærd, men så er det det, vi skal diskutere, det er det politik handler om. Bohr siger: At al kundskab oprindelig udtrykkes i en begrebsmæssig ramme, der er tilpasset redegørelsen for tidligere erfaringer, og at enhver sådan ramme kan vise sig at være for snæver til at rumme nye erfaringer. Og som Bohr konstaterede i komplementaritets teorien, det man måler ændrer man, det er godt nok for fysikkens livløse stof, der hviler på matematikkens logik, men en katastrofe med det levende liv. Som er en så uforudsigelig kompleksitet en vidunderlig gave vi har fået. Vi ved ikke hvad der sker i 2020, vi skulle hellere tale om hvad drømmer vi om sker i Drømme kan gå i opfyldelse, modeller i opløsning. Tredje AKT Frygtens politik Kierkegaard siger: Gives der en teologisk suspension af det etiske. Jeg spørger: Gives der en krisens suspension af det etiske. Magten kan udøves gennem frygt eller gennem kærlighed. Enten følger folket deres politikere af kærlighed eller af frygt. I dag hverken frygter de eller elsker politikeren, da politikeren har solgt demokratiet til det uregulerede globale finansmarkeds grænseoverskridende umættelig appetit på at maksimere profit og akkumulere værdier udenfor enhver demokratisk kontrol. Kærligheden er hjemløs og frygten har ikke noget mål, ingen grænser, ingen tid, intet rum, den er diffus. Miljøet, fremtiden, huset, skilsmisse, sygdom, kontanthjælp, bilen, de fremmede, de andre, arbejdsløshed, vejret, banken, firmaet, børnene Når frygt er diffus, skaber den angst, angsten er at vi er helt alene i millioner af informationer, tilbud, muligheder, uddannelser, job, udviklinger, partnere, livsformer der er frit valg på alle digitale hylder like a rolling stone. Hvad hjælper os tusinde af informationer, hvis vi ikke har oplysning, mod, lyst og kærlighed til at vælge netop den mulighed, som hjertet gribes af, men af angst for at miste de 1000 andre muligheder mister det hele. Hvad hjælper det samfundet at vi vælger det falske for det sande, af frygt for konsekvenserne. Hvis vi ikke tager frygten på os, og risikerer livet på det åbne hav, forstener vores kultur og samfundet går i chok. Fjerde AKT Den velsignelsesrige krise En fremgangsrig kultur der kan frisætte det enkelte menneskets skabende evner, hvilken karakter de end måtte have. Det samfund, der kan få det enestående og fremragende til at indgå i det almene, fremmer både den enkelte og fællesskabet, i det vi alle er hin enkelte om ikke alle lige fremragende. I kunsten er det ofte sådan, at det vi hylder idag er glemt imorgen, og det vi overså igår, er det der imorgen oplyser os. Selvfølgelig skal vi lægge planer og have ønsker for rejsen, men vi kan ikke planlægge det uforudsete, overraskelsen er det der gør, at rejsen blev noget særligt. Men vi kan planlægge så stramt og rigidt, at vi mister den enestående oplevelse. Spindoktoren er i dagens virkelighed ikke forbeholdt politikere, de er overalt, coaches, supervisorer, mindfulness, numerologi osv. you name it. De lover os vejen til succes, lykke og rigdom. Vi skal have styr på livet, karrieren, arbejdet, familien, sexlivet, børnene, skolen, universiteterne, erhvervslivet, kontanthjælpen Men hvad hjælper det at have styr på tidsplanen hvis toget kører lige lukt i helvede. Af en ko kan man forvente et brøl, hvad brøler en spindoktor, coach og hvad disse lykkens kvaksalvere ellers kaldes. Krisen skaber ikke nødvendigvis en nødvendig politik, der rækker udover dagens vejrudsigt, men den nødvendige krise giver os chancen for at skabe nye muligheder, for at genskabe og nytænke vores værdier. Modeller, Strukturer, Statistikker kan være udemærkede hjælpere, men det er summen af alle vores drømme, visioner, håb, arbejde, kærlighed, der skaber de fremtidens samfund. Krisen er ikke problemet, krisen er muligheden. Grib den The cabaret of necessity The People Meeting on Bornholm 2013, Gæstgiveren On Gæstgiveren Thursday June 12 and Friday June 13 After participating with actions in 2011 and 2012 I felt this was enough for now, but I was talked into participating again by a very persuasive person. Doing yet another action was out of the question so I got the idea that the good old cabaret might be usable. Not the amiable kind of satire everyone finds comfort in these days, but a hardcore cabaret as good as it gets, no sooner said than done. The ambitions were high, yet the number of participants had to be reduced to the three gentlemen listed below, one excellent chapel, a beautiful dancer and a muscular number man. For some people in the audience it was perhaps a bit too crude and my short career as cabaret organizer will probably be a one-off affair. The next People Meeting will have to do without my assistance. Cabaret featuring Frygtens Kapel consisting of: Palle Mikkelborg: Trumpet and Flugelhorn Emil de Waal: Drums and electronics August Rosenbaum: Keyboards Jonathan Bremer: Bass Mike Sheridan: Cristal Baschet and synthesizer Number man: Chano Dancer: Emma Håkansson Economist Christen Sørensen, Philosopher Arno Victor Nielsen, Artist Bjørn Nørgaard The four acts of the cabaret: Act 1: The necessary politics Act 2: Lies and spin Act 3: The politics of fear Act 4: The beneficial crisis The twelve double-signs: POLITICS IS NECESSARY / NOT THE POLITICS OF NECESSITY POWER CORRUPTS / POWERLESSNESS NONE THE LESS SOME ACT TO ACHIEVE SOMETHING / OTHERS ACT TO AVOID SOMETHING THE SITUATION IS GRAVE BUT NOT HOPELESS / THE SITUATION IS HOPELESS BUT NOT GRAVE NECESSITY = GOD? / IMAGINATION = HELL? LIVER OR ADAM / DREAMS AND VISIONS FEAR AND TREMBLING / WORKS OF LOVE THE SIMPLICITY OF UTOPIA / ATYPIAS AND MULTIPLICITY THE ECONOMY RULE THE WORLD / WHO RULE THE ECONOMY? WHEN THE ECONOMISTS WERE EXPOSED / HOW ADAM WAS EQUIPPED BLOC POLITICS IS DEAD / ALL POLITICS IS BLOCKED NECESSITY IS THE MOTHER OF INVENTION / POLITICIANS INVENT SPIN DOCTORS

10 FOS: Staircase and watertap. Foto: Anders Sune Berg. Floor to Vinhanen in Baggesensgade Julia, Jacob and Mette called me up, they had rented a place and wanted to make a wine bar where you could bring your own bottle and have it filled. Superflex and Thomas (FOS) were already hired to make lamps, furniture and a staircase, and they asked if I would do the floor. This turned into a cooperation with the architect Tania Sonnenfeld and Christian from Petersen Tegl creating a floor made of his Kolumba stones in sevens colours. Seeing the floor at the actual site is strongly recommended, there is good food and wine, a beautiful place and fine people. Superflex: Furniture and lamps.

11 Billedhuggerfirma Bjørn Nørgaard Bjørn Nørgaard, Henrik Keil, Jettie Hansen, Stine Heger, Ejvind Jørgensen, Mia Yates, Morten Nørgaard Sørensen, Ida Thing, Roar Lerche Revisor: J S Revision. Advokat: Nyborg og Rørdam. Bank: Danske Bank Galleri: Galleri Susanne Ottesen. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til alle fonde og samarbejdspartnere 2013

12 Foto: Stine Heger. Spørger Jørgen stadig? Ikke alle spørgsmål kræver et svar, men alle svar kræver et spørgsmål. not all questions demands an answer, but every answer demands a question.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17

Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Gudstjeneste søndag d. 26. april 2015 Tema: Kære arbejde Men enhver skal leve sådan, som Herren har tildelt ham, som Gud har kaldet ham. 1. Kor. 7; 17 Kære arbejde Når vi hører om dem, som oplever sig

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt?

web concept tema 4 Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? tema 4 web concept Hvordan kan man motivere børn til at spise mere frugt? The objective for this project is to make a campaign that motivates children to eat more fruit. In the campaign there must be information

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008

Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008 Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008 Casestory Fortæl en historie om det at være fremmed i en ny kultur. Hvad kan du fortælle danskere, så de bedre forstår, hvordan det er at være fremmed i

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Roskilde tekniske gymnasium Klasse 2.4 Fag: Dansk, informations teknologi, teknologi

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk

Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Best - Next - Practice i rådgivningsbranchen! Flemming Poulfelt 6. november, 2014 poulfelt@cbs.dk Rådgivningsvirksomheders vilkår Rådgivningsbranchen Der er fornuftige tider Hvordan udnytte dette proaktivt?

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Mega mopar meet i Datteln 01. og 02. August Skrevet af Fury - 2009/06/30 16:18 Regner med at vi ankommer om fredagen hvis ikke alt går skævt Vil vi møde andre fra moparclub.dk der? :P Skrevet af krofater

Læs mere

18 stamtoner, version 1.0

18 stamtoner, version 1.0 18 stamtoner, version 1.0 Indhold / Contents 1) Information om spillet på dansk / Game information in Danish 2) Information om spillet på engelsk / Game information in English =============================================================

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på KU

Forskningsbaseret undervisning på KU Forskningsbaseret undervisning på KU Camilla Østerberg Rump, Lektor, PhD Institut for Naturfagenes Didaktik 1 Læringsmål Kan differentiere mellem forskellige former for forskningsbaseret undervisning (FBU)

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere