BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L"

Transkript

1 BRUGSANVISNING SK-STOKER BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 1

2 BRUGSANVISNING SK-STOKER EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING I henhold ti/ Maskindirektivet 98/37/EEC, bilag II-A Fabrikant: Adresse. SK-STAAL Næsvej Assens Tlf Assens Erklærer hermed at STOKER-anlæg: - Mærke: SK-STOKER - Type: 212L; 380L ; 500L - Serie nr.: For anvendelse som fyringsautomat til indfyring af biobrændsel, er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: - 98/37/EEC; Maskindirektivet. - 89/336/EEC; EMC-direktivet. - 73/23EEC; Lavspændingsdirektivet DATO Steen Buus Philipsen, Direktør NAVN, STILLING UNDERSKRIFT 2

3 BRUGSANVISNING SK-STOKER INDHOLD EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING.. Vigtigt!.. - Omkring sikkerhed - Omkring vedligehold. Anvendelse:. Brændsel / kvalitet.. - Træpiller - Korn.. - Omstilling Tekniske data:. Funktion og virkemåde:. - Overrislingssystem.. - Styringen Komponentoversigt og hoveddimensioner for: 212 L L L.. Mærkning for: 212 L L L... Advarsler Anbefalede kedel sammenbygning Installation og montage - Opstilling - Huldimension og tolerance - kedelåbning - Montage af iltsonde.. - Flytning af stoker.. - Eltilkobling.. - Note: Ekspansionsbeholder for kedelanlæg. - Vandtilkobling Almindelig drift Fyldning af stoker... Tømning af stoker Optænding af stoker Optænding med korn.. Under drift. Rensning af brænderhoved Daglig fyring. Indkøringsperiode... Indregulering Brugererfaring. - Slukning / stoppet tilstand. Overrislingsventil.. Hvis sneglen er kørt fast.. Kontrolpunkter Daglig kontrol / Ugentlig kontrol.. Ugentlig kontrol.. Årlig kontrol. Reservedele.. Bortskaffelse

4 BRUGSANVlSNING SK-STOKER Vigtigt! Denne brugsanvisning er skrevet til brugeren af SK-STOKER, og det er vigtigt at brugsanvisningen gennemgås inden stokeren tages I brug. Brugeren er ansvarlig for korrekt betjening, og omgåelse af vejledningen kan bl.a. give øget brandfare, fare for personskade, lavere nyttevirkning og øget miljøbelastning. Endvidere kan fejlbetjening reducere kedlens levetid. Læg mærke til de advarsler der er påsat maskinen. Korrekt betjening og installation er betinget af at stokeren installeres sammen med en passende kedel. Det er således også vigtigt at gennemgå kedlens brugsanvisning for korrekt betjening af varmesystemet. I brugsanvisningen henvises flere steder til "TM3006 BRUGERMANUAL". Denne del beskriver stokerens styring og indstilling, og det er ligeledes vigtigt at gennemgå denne del inden ibrugtagning - Omkring sikkerhed Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal de hurtigst muligt udbedres af autoriseret personale. Tilkald service på tlf.: / Aftræksrøret, ventilationskanaler, friskluftsåbninger og lignende må ikke lukkes eller tilstoppes Vandforsyningen til kedlens tilbagebrændingssikring må ikke lukkes. Der må ikke komme brændbare væsker eller letantændelige stoffer i farlig nærhed af varmeanlægget AI indfyring skal foregå via stokeranlægget. Generelt anbefales det at anvende handsker ved arbejde med stoker og kedelanlæg for at undgå forbrænding mv. - Omkring vedligehold: Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved anlæggets sikkerhedsventil(er), ekspansionsbeholder eller automatik, skal ejer/brugeren straks lade det pågældende udstyr efterse og udbedre af en sagkyndig: Tilkald service på tlf.: / Ejer / brugeren skal sørge for, at evt. monterede sikkerhedsventiler ikke er "fastgroet" i kalk, snavs eller lignende Det er ejerens/brugerens ansvar, at Stokeren sammen med kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jf. - almindelig praksis, - anvisninger i denne brugsanvisning, - instruktion til evt. udstyr / tilbehør, - samt evt. forhold beskrevet i henhold til faktura-bilag. 4

5 BRUGSANVISNING SK-STOKER Anvendelse: SK-STOKER-anlæg der anvendes som fyringsautomat til indfyring af biobrændsel i fastbrændselskedler i småhuse. SK-STOKEREN monteres sammen med en kedel som varmesystem i småhuse. For sammenbygning, se også afsnittet "Anbefalede Kedel sammenbygninger". Brændsel / kvalitet: SK-STOKER er specielt egnet til Indfyring af træpiller, men kan også benyttes til indfyring af andre egnede biobrændsler som korn og frugtsten mv. SK-STOKER egner sig til indfyring af træflis. SK-STOKER leveres som standard til fyring med 8-10 mm træpiller eller kom. Det anvendte brændsel må ikke tilføres andre former for brændbart materiale som olie, sprit, benzin eller papir. For fyring med andre brændselstyper og i tilfælde af tvivlsspørgsmål, kontakt: FORHANDLER. - Træpiller. Der er pt. ingen norm for træpiller, men fra pålidelige og anerkendte leverandører kan man regne med at pillerne lever op til nedenstående bemærkninger. - De anvendte træpiller skal se ud som, og være fremstillet af rent træ uden kunstige urenheder. - Der må Ikke bruges piller med tilsætningsstoffer, kemiske eller syntetiske bindemidler, eller kemiske eller syntetisk lugt. - Vandindhold skal være under %. - Andel af støv og smuld må max være ca 0,5-2 % - Brændværdi skal effektivt være ca. 4 4,5 kwh/kg Flere leverandører fører træpiller der er testet ved Teknologisk Institut. Forlang derfor skriftlig deklaration fra leverandøren. - Korn: Korn skal være rent, og der må ikke anvendes bejdset korn. Anbefalet max. vandindhold for kom er ca % - Omstilling Ved skift imellem brændselstyper er der ikke behov for at omstille styringen. Forprogrammeringen sikrer, at de nævnte brændselstyper forbrændes optimalt uden justeringer. 5

6 BRUGSANVISNING SK-STOKER Tekniske data: Stoker, med typebetegnelse: 212L, 380L; *500L, hvor typebetegnelserne refererer til stokerens rumindhold. *500L har dog et større rumindhold, der udgør 615 liter. Vejledende effekt for SK-STOKER: Brænderhoved Dimension mm² 120 *120 Effekt: Træpiller De nævnte typer og størrelser på brænderhoveder er principielt ens med identiske komponentvalg. Stokeren er fremstillet af stål og ikke brændbare materialer. Brændselsmagasin, fremføringsrør og låg er fremstillet af stålplade. Brænderhoved er fremstillet i rustfast stål. De forskellige modeller vejer fra ca. 70 til 100 kg. ekskl. brændsel. Støj under drift < 70 db(a). Se figur 1 Funktion og virkemåde: Stokeren består af et brændselsmagasin (1), hvorfra en roterende snegl (2) fører brændslet frem til et brænderhoved (4) via et fremføringsrør (3). Sneglen drives af en gearmotor (5). Brænderhovedet er tvangsventilleret med en blæser (6). I toppen af fremføringsrøret er anbragt et overrislingsrør (7). der forsynes med vand fra en trykekspansionsbeholder (8). En temperaturføler (9) anbragt over fremføringsrøret, kontrollerer vandtilledningen via en overrislingsventil (10). Ekspansionsbeholderen er tilkoblet ledningsvand igennem en kontraventil (11). Stokerens funktioner styres fra et styrepanel (12). hvorfra der er forbindelse til - En temperaturføler (14) monteret i kedlen (13), - En overkogssikring der virker ved 92 C, bestående af temperaturføler (23) og Reset box (22). - En Iltsensor (16). monteret i skorstenstrækket (15). - En temperaturføler (21) for røggastemperatur Desuden er der forbindelse til Motor/gear (5), samt til lågekontakt (17) Forsyning fra Elnettet sker via en reparationsafbryder (18). 6

7 BRUGSANVISNING SK-STOKER Fyldning af stokeren sker ved åbning af et låg (19), hvor brændslet fyldes ned i brændselsmagasinet igennem en rist (20). Stokeren monteres med brænderhovedet (4) ind i kedlen (13) Stokeren virker ved at brændslet i brændselsmagasinet (1) føres frem af sneglen (2) til brænderhovedet (4), hvor forbrændingen foregår med tvangsventilering af blæseren (6). - Overrislingssystem: I tilfælde af tilbagebrænding i fremføringsrøret (3), sørger temperaturføleren (9) for at temperaturen ikke overstiger 95 C ved brændselsmagasinet (1), der hvis dette sker, slukker branden med vand fra beholderen (8) via overrislingsventilen (10) Styringen (12) kontrollerer forbrændingen ved at styre tvangsventilering og fremføring af brændsel med reference til den ønskede kedeltemperatur, røggastemperatur og iltsensor. Styringen (12) sikrer desuden kedlen (13) ved, at overkogssikringen (22,23) standser indfyringen hvis temperaturen i kedlen overstiger 92ºC. En resetknap i resetboxen (22) forhindrer genindkobllng /start af stokeren, indtil temperaturen igen er faldet til under den maksimale værdi. - Styringen (12): Styringen på Stokeren er mærket Techno-Matic, også betegnet TM3006. TM3006 måler kedlens udgående temperatur og Iltindhold, og styrer både blæser og fødemekanisme for at sikre, at den ønskede temperatur opretholdes i systemet. Blæseren reguleres trinløst og en puls-pause funktinn på fødemekanismen bruges til at regulere mængden af brændsel i brænderhovedet. Indfyringsbehovet bestemmes af en temperaturføler for kedeltemperatur. Styringen kan regulere ydelsen på kedlen trinløst fra under 20% til 100%. Styringen er standard monteret i et plastik kabinet med frontfolie, der indeholder kontrolknappeme. Styringen er vist i nedenstående billede, og yderligere oplysninger om styringen findes desuden i styringens brugsanvisning "TM3006 BRUGERMANUAL". 7

8

9

10

11 BRUGSANVISNING SK-STOKER Advarsler: Dør er anbragt en række advarsler på stokeren, som skal følges. Advarslerne er gengivet i nedenstående: ADVARSLER! Start af stokeren uden for kedlen kan give risiko for forgiftning: Stokeren må KUN tændes når den er tilsluttet kedelen. Forsøg på tænding udenfor kedel kan medføre brand og røgforgiftning! - Kørsel med åben brændselsmagasin reducerer effektiviteten og giver brandfare Hold ALTID låget på brændselsmagasinet lukket og låst under drifti - Forsøg på optænding i brændselsmagasin kan være farligt Forsøg ALDRIG med optænding af brændsel i brændselsmagasin! 11

12 BRUGSANVISNING SK-STAAL - Der kan opstå eksplosions fare ved tilledning af brændbare væsker: Hæld ALDRIG brændbare væsker ned i brændselsmagasinet eller ventilatoren, da dette kan medføre EKSPLOSIONSFARE I - Pas på fingre og hænder ved check af blæserfunktion og tilhørende Luftkanal, snegl, transmission mv. Brug ALDRIG hænder til at fjerne støv, smuds og lignende fra ventilator. snegl. transmission mv., UDEN at afbryde ved reparationsafbryderen! Ved Stokerens styring og reparationsafbryder er der desuden opsat et skilt der anbefaler at anv nd reparation afbryder om STOP knap i de fleste situationer. OBS! - Det er ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt at trykke på styrepanelets STOP Ved STOP af stokeren med henblik på adskil-lelse, rengøring, vedligehold mv. SKAL der ALTID afbrydes på reparationsafbryderen. 12

13 BRUGSANVISNING SKS.STOKER Anbefalede Kedel-sammenbygninger Til sikring af sikkerhed og fyringsøkonomi er det vigtigt at stokeren og kedel passer sammen. Stokeren anbefales hovedsageligt kun benyttet sammen med kedel af fabrikat DOR type: 24. Dette er også den kedeltype som stokeren tilbydes sammenbygget med som standard fra SK-STAAL. Denne type sikrer korrekte adgangsforhold og tilslutningsmuligheder, som skal være til stede for at opnå en forsvarlig installation. Vær desuden opmærksom på at kedlen skal opfylde klasse 3 i DS/EN i henhold til Bygningsreglementet efter 1. januar Det anbefales ikke at ombygge ældre kedler til stokeren. Kontakt FORHANDLER i tvivlstilfælde, hvor der gerne gives anvisninger på alternative sammenbygninger. Som vejledende regel skal kedlen passe effektmæssigt til stokeren, og følgende generelle retningslinier gælder: - Kedlens ydeevne på biobrændsel er ofte lidt lavere end med oliefyring - Der regnes med ca 1 m² hedeflade pr 10 kw effekt. - Røgtemperatur ved fuldllast skal være C - Ikke-isoleret kedelareal må max. være 0,25 m², og resten af kedelarealet bør ikke overstige 60ºC Som andre betingelser for sammenbygning gælder endvidere: - Maximal afstand fra stoker til skorsten, 500 mm som standardudførelse. - Der skal være tilkoblingsmulighed for ILT-sonde i skorstensaftrækket - Der skal være tilkoblingsmulighed for måling af aftrækstemperatur. - Der skal være mulighed for tilkobling af overkogssikring - Der skal være mulighed for tilkobling af føler for kedeltemperatur - Højde fra gulv til underkant af hul, minimum 100 mm, maksimum 450 mm. som standardudførelse Installation og Montage Generelt skal opstilling og montage foretages af kompetente faguddannede montører, og det er installatørens ansvar, at han har den fornødne uddannelse og autorisation til at gennemføre montagen Ved opstilling og installation skal alle gældende normer og forskrifter følges, herunder: - Arbejdstilsynets forskrifter, herunder nr 42/ Vandnormen, - Bygningsreglementet, herunder afstand til brændbart materiale, - Brandteknisk vejledning nr. 32 (BTV 32) 13

14 BRUGSANVlSNING SK-STOKER - Opstilling: Ved opstilling skal SK-STOKEREN stå på et fast vandret underlag, og justeres så låget er vandret. Stokeren indstilles på de Justerbare ben. Stokeren skal opstilles sammen med kedlen i et kedelrum med uafspæriig, tilstrækkelig frisklufttilførsel. Luftindtagets størrelse skal svare til skorstenens lysning, dog mindst 0,02 m². Hvis kedlen opstilles i et rum, hvorfra der er adgang direkte til beboede rum, og der således let kunne trænge røggas ind i disse rum, skal der monteres en kuliltealarm, som advarer mod evt. kulilte i det beboede rum. I øvrigt skal den samlede opstilling af stoker og kedel følge "Brandteknisk vejledning 32, 3. udgave. September 2002". - Huldimension og tolerance - kedelåbning: Stokeren skal placeres ind i kedlen, med brænderhovedet stikkende Ind I en veltilpasset kvadratisk åbning. Ved sammenbygning anbefales det, at der højst er 1,5 mm luft hele vejen rundt. Stokeren og kedlen skal boltes sammen, og der afsluttes med et passende ikke brændbart tætningsmiddel. - Montage til ilt-sonde: HvIs der ikke er forberedt mulighed for montage af en ilt-sonde, skal dette forberedes efter nærmere anvisninger - kontakt SK-STAAL vedrørende dette. Ilt-sonden skal sidde så tæt på kedlen som muligt. Det er vigtigt, at der ikke er renselemme eller andet der kan give utætheder imellem kedlen og ilt-sonden, da det kan forstyrre målingen. - Flytning af stoker: Stokeren må ikke flyttes med brændsel i brændselsmagasinet. Inden evt. flytning af stokeren, skal den tømmes. For tømning af stoker, se afsnittet "Tømning af stoker". OBS! Stokeren må ALDRIG flyttes, når den er tændt eller varm, og den SKAL være slukket på reparationsafbryderen. Kabler fil stokeren skal evt. være afmonteret af en fagmand - El-tilkobling: Følg vejledning i "TM3006 TEKNISK MANUAL", hvor der monteres i henhold til viste eldiagram. For at stokeren kan virke, skal sneglen rotere rette vej. OBS! El-tilkobling må kun udføres af faguddannet personale. 14

15 BRUGSANVISNING 5K -STOKER - Note: Ekspansionsbeholder for kedelanlæg! Varmeanlæggets ekspansionsbeholder bestemmes ud fra varmeanlæggets totale størrelse og opbygning. En åben ekspansionsbeholder kan erstattes med en lukket ekspansionsbeholder Hvis anlægget er etableret med lukket ekspansionsbeholder, må der ikke håndfyres i kedlen. Anlæg til biobrændsel kan af Arbejdstilsynet godkendes til lukket ekspansion iht. afsnit 4, i Arbejdstilsynets forskrifter for Fyrede Varmtvandsanlæg, publ. nr.42/1980. Det er dog en forudsætning, at al indfyring i kedlen skal foregå via stokeranlægget og, at der kun anvendes de anbefalede brændselstyper. I modsat fald skal anlægget etableres med åben ekspansion i henhold til publikation: 42l1980 afsnit 2. - Vandtilkobling: Stokerens overrislingssystem skal være tilsluttet ledningsvand. Der må ikke monteres eventuelle ventiler på rørforbindelsen foran tilbagebrændingsventilen, samt mellem tilbagebrændingsventilen og trykbeholderen, som brugeren uforvarende kan komme til at lukke Tilslutningen skal i øvrigt ske i henhold til almindelige betingelser for tilslutning af armaturer til ledningsnettet, hvor komponenter og montage skal opfylde Bygningsreglementets krav. OBS! Vand-tilkobling må kun udføres af faguddannet personale. 15

16 BRUGSANVISNING SK-STAAL Almindelig Drift Inden stokeren startes sammen med en kedel, skal det sikres, at der er tilstrækkeligt med vand på varmeanlægget, og det skal sikres, at vandforsyningen er tilsluttet tilbagebrændingsventilen og, at der er vandtryk på systemet. Låget til brændselsmagasinet skal være lukket, da dette forhindrer tilbagebrænding, og pakningen i låget skal være tæt og i orden. Det anbefales at stokeren første gang startes med de forprogramerede system-værdier, der er indlagt af producenten. Kontakt evt. leverandøren med henblik på optimering af systemet. Generelle og værdier og indstillinger fremgår af "TM3006 BRUGERMANUAL". - Fyldning af Stoker Biobrændsel tilføres stokeren i brændselsmagasinet (1). Løft låget (19) og påfyld brændsel. En lågekontakt standser stokerens snegl midlertidig under påfyldning. Hold ikke stokeren unødig åben, men tilfør brændslet hurtigt og luk. Fyld ikke mere brændsel i brændselsmagasinet, end låget ubesværet kan lukkes. Efter påfyldning lukkes låget og fikseres med snaplåsene. Lad være med at løfte og tømme sække over 15 kg det kan skade ryggen. Tøm større sække med spand eller skovl. Lad ikke børn og unge løfte byrder over 5 kg - Tømning af stoker Inden flytning, reparation eller service af stokeren, skal den tømmes for brændsel. Afbryd for stoker på reparationsafbryder (18), og fjern piller fra brændselsmagasinet med en spand, skovl eller lignende. Resterende brændsel i sneglen kan tømmes ud bunden af kedlen ved at montere net i top, lukke låget, tænde på reparationsafbryderen og rotere sneglen i henhold til procedure som beskrevet i "TM3006 BRUGERMANUAL", (trykke på "START," og holde den nede). Alternativt kan stokeren tømmes ind i kedlen. hvilket kun anbefales, hvis der kun er en lille mængde brændsel tilbage i bunden af brændselsmagasinet. OBS! Husk at fjerne eventuel udtømt brændsel fra kedel. 16

17 BRUGSANVISNING SK-STOKER - Optænding af Stoker: Tænd for stokerens styrepanel (12) på afbryderen (18), og følg anvisningerne i "TM3006 BRUGERMANUAL", afsnit 5. Dette anlæg er ikke monteret med automatisk tænding, og følgende fremgangsmade anbefales derfor: Åbn en låge ind til kedlens brændkammer, og Iagttag stokerens brænderhoved, brug om nødvendigt en lommelygte. Kør brændsel frem ved påvirkning af "start" indtil der ligger en lille bunke træpiller i brænderhovedet, hvorefter startknappen slippes. Igennem en af kedlens låger hældes tændvæske over træpillerne, eller der anvendes en optændingsblok. Herefter antændes. Luk lågen til kedlen. Afhængig af den valgte tændings indstilling, overgår stokeren til drift efter nogle minutter, se anvisningerne i "TM3006 BRUGERMANUAL", afsnit 4. OBS! Gå Ikke fra en stoker eller kedel med åben låge! - Optænding med korn. Brændslet køres frem til åbningen i brænderhovedet. Indlæg 5-6 håndfulde let antændeligt materiale - f.eks. flis eller træpiller - i brænderhovedet ved brændselsindgangen. Herefter gås frem som beskrevet i ovenstående. - Under drift: Hold renselåger og brændselsmagasin tæt lukket! Ved kontrol med forbrændingen i kedlen er det vigtigt, man ikke holder renselåger åben for lang tid ad gangen. En åben renselåge giver "falsk" luft til forbrændingen, som bevirker at iltprocenten ved ilt-sonden bliver for stor, og styringen regulerer ned for blæseren. Hvis iltprocenten er over 18% i mere end 5 min, "tror" styringen, at ilden er gået ud. Ved åbning af en låge, bør man for en sikkerheds skyld stå, så lågen er mellem personen og kedlens åbning. Start med at åbne lagen ganske lidt - ca 2 cm. Vent ca 20 sekunder, og åben lågen langsomt. 17

18 BRUGSANVISNING SK-STAAL Med monteret iltstyring, må lågen ikke være åben mere end max. 1 min. af hensyn til iltstyringens funktion. - Rensning af brænderhoved: Hvis man skal tømme aske ud af fyrboksen eller rense røgrør. bør man slukke for stokeren på reparationsafbryderen mens arbejdet udføres. Fjernelse af slaggedannelser i brænderhovedet kan gøres under drift ved at åbne en rensedør og med en ildrager fjerne slaggen fra brænderhovedet. For åbning af låge, se ovenfor. Pas på ikke at rage hele bålet ned i kedlen, da det kan bevirke at stokeren går ud Lågen lukkes straks igen. -Daglig fyring Indkøringsperiode Når man tager sin stoker i brug første gang, eller ved skift af brændsel anbefales det, at man jævnligt (dagligt) inspicerer sit anlæg og checker brændselsmagasin - evt. foretager efterfyldning. Check også fyrindstillinger, fremløbs- og returtemperatur samt røgtemperatur I starten bør man jævnligt åbne nederste låge og kontrollere askemængden i bunden af brænderhovedet for at konstatere hvor ofte, der er behov for at fjerne slagge og aske (lad lidt aske blive tilbage I bunden af brænderhovedet så bunden lige netop er dækket af aske). Indregulering Der er mulighed for indregulere visse parametre. For indstilling se "TM3006 BRUGERMANUAL". Flammens farve bør være gul og let blålig. Hvis flammen er kort og blå reduceres enten pausetiden eller luftmængden. Hvis flammen er lang og rødgul øges enten pausetiden eller luftmængden. Hvis røggassen er sort / mørk, så skyldes det, at forbrændingen får for lidt luft. Røggassen skal være lys/hvid eller helt gennemsigtig. Brugererfaringer Ved et jævnligt (dagligt) tilsyn i starten, vil man få en indikering af hvor ofte, man skal påfylde magasinet, samt fjerne aske i brændkammer. 18

19 BRUGSANVISNING SK-STOKER Der skal altid være tilstrækkelig mængde brændsel i magasinet, så det ikke løber tør. Hvis magasinet løber tør tor brændsel og/ eller der anvendes andet brændsel end anført i ovenstående, er der øget risiko for tilbagebrand. Brændsel af ringere kvalitet og brændværdi kan give driftsproblemer Træpiller af rent træaffald danner forholdsvis lidt aske. Korn er mere besværlig og tidskrævende på grund af større indhold af ubrændbare bestanddele (salte), der danner aske og ofte også slagger. Mængden afhænger bl.a af kornets vækstvilkår, den kemiske sammensætning og størrelsen af brændselsforbruget. Det anbefales at tilsætte lidt kalk til kom (1-3% af vægten - afhængig af beskaffenhed). Kalk har en forebyggende virkning mod slaggedannelse. Der må ikke anvendes bejdset kom som brændsel. Hvis anvisningerne i denne vejledning følges, og der holdes nogenlunde rent omkring kedlen, vil man som hovedregel være sikret en problemfri drift af anlægget. - Slukning / stoppet tilstand Ved slukning trykkes på STOP på styrepanelet. Se også "TM3006 BRUGERMANUAL", afsnit 11. Slagger og gløder fjernes fra brændkammeret. Overrislingsventil Overrislingsventilen (10) skal forhindre tilbagebrand til brændselsmagasinet. Overrislingsventilen er dobbeltvirkende, og fastindstillet fra fabrikken. Hvis temperaturen udvendig på fremføringsrøret (3) overstiger 95ºC aktiveres ventilen, og der lukkes vand ind. Ventilen er via en kontraventil forbundet til vandforsyningen. En trykekspansionsbeholder opretholder tryk og vandmængde samt sikrer, at der kan ske slukning selv ved tabt vandtryk på ledningsnettet. Det anbefales at checke for vandtrykket ved at tvangsåbne overrislingsventilen (10) ganske kortvarigt (< 0,5 sek) en gang om ugen. Endvidere anbefales det at lade en kompetent installatør kontrollere systemets temperaturføler 1 gang årligt. Hvis Sneglen er kørt fast: Hvis sneglen er blokeret vii alarmen "Fejl: Termo Motor" ses i displayet på styrepanelet (12). Årsagen til blokering kan være forkert brændsel, urenheder i brændslet, eller vand og fugt fra f.eks. overrislingssystemet. 19

20 BRUGSANVISNING SK-STAAL Sluk på reparationsafbryderen (18). Tøm brændselsmagasinet (1) som beskrevet under "Tømning af stoker". Afmonter momentarm mellem gearmotor (5) og brændselsmagasinet (1), og tag fat I motoren og se om sneglen forsigtigt kan vrikkes løs. Træk eventuelt stokeren helt fri af kedlen og fjern så meget fastkørt brændsel som muligt. Ved forsøg på frigørelse af brændslet, skal der fortrinsvis anvendes værktøj - f.eks. ildrager, og der advares mod anvendelse af hænder og fingre, da sneglen kan sidde I spænd. Vær også opmærksom på, at de indvendige dele kan være varme - brug derfor handsker! Hvis ikke dette hjælper - Tilkald reparatør. Når spindlen er løs, monteres momentarmslås igen. Stokeren genplaceres, hvis den har været flyttet, og den tændes igen som beskrevet under "Start og optænding af Stoker". Hvis blokeringen skyldes fugtig brændsel, skal den tømmes helt - holde start inde indtil der ikke kommer mere brændsel frem - inden der på ny fyldes brændsel i brændselsmagasinet. Kontrolpunkter: - Daglig kontrol: Check brændselsmagasinet - Er der brændsel i brændselsmagasinet? Check at låget slutter tæt og, at pakningen er i orden - skift den om nødvendigt. Check om låge-hasper er i orden og funktionsduelige. Check styring og check for evt. alarmer. Afhjælp i henhold til "TM3006 BRUGERMANUAL". Check for støv og snavs omkring stoker og kedel - det øger brandfaren og skal fjernes. OBS! Brug kost og klud til arbejdet. Brug aldrig en støvsuger til rengøring omkring et tændt fyr - Gløder og varm aske kan antænde støvsugeren Check især ved Indsugning af ventilator. Denne åbning må IKKE være tildækket. Check om der sker udblæsning af røg ved evt. utætheder. Det kan skyldes tilstoppet røgafgang. - Ugentlig kontrol: 20

21 BRUGSANVISNING SK-STAAL Check for slagger i brænderhovedet - og fjern jævnligt. Check ugentligt, at der er vandtryk ved at påvirke overrislingsventilen (10) kortvarigt (< 0.5 sek). OBS! Hvis ventilen påvirkes for længe vil vandet få det fremførte brændsel til at ekspandere og blokere sneglen! - Arlig kontrol: Det anbefales at lade stokeren tilse af en faguddannet montør mindst en gang årlig. Check overrislingssystemets temperaturføler. Check for korrekt lufttryk i ekspansionsbeholder? OBS! Hvis overrislingssystemet er utæt - tilkald reparatør. Luk aldrig for overrislingssystemet uden samtidig at slukke for stokeren! Check, at stokeren står rigtig placeret i forhold til kedel herunder, at det er tæt ved tilslutningen. Check, at ventillatoren kører uden mislyde under drift. Check, at sneglen rotorer uden mislyde under drift. Check, at sneglen ikke er bøjet. Check, at alle følere er i orden. OBS! 21

22 BRUGSANVISNING SK-STAAL Reservedele: Bestilling af reservedele kan ske ved henvendelse til fabrikanten, se EF-OVERENSSTEMMELSE- ERKLÆRING side 2. De viste positionsnumre refererer til figur 1. Pos , Komponent Advarselsskilte, lamineret Brugsanvisning, komplet Snegl Leje for snegl, komplet med hus Kugleleje Brænderhoved, Rustfast stål, komplet * 125 Gearmotor, komplet Momentarm for gear Blæser, primært forbrændingsluft Trykekspansionsbeholder, 24 l Temperaturføler og Overrislingsventil, komplet Kontraventil, ¾" Styrepanel, komplet (evt. dele for styring) Temperaturføler, Kedel Iltsensor Lågekontakt / Micro sswitch Reparationsafbryder Lågpakning Rist - for 212L - for 380L - for 500L Temperaturføler, røggas Reset box, overkogssikring Temperaturføler, Overkogssikring Andet? OBS! For visse reservedele gælder det, at de kun må installeres af faguddannede montører. I tvivlstilfælde, venligst ret henvendelse til fabrikanten. 22

23 BRUGSANVISNING SK-STOKER Bortskaffelse af stoker Nar stokeren efter endt levetid tages ud af drift, skal den bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. De fleste komponenter kan genanvendes ved omsmeltning ol, Motor, styring, følere og kabler behandles som elektronikskrot Demontering Afbryd strømmen, og afmonter kabler og følere. Luk for tilgangsvandet, og afmonter rør og slanger. Tøm stokeren for evt. brændsel, og tag anlægget ud. 23

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk

TM3010 brugermanual. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822. tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk TM3010 brugermanual Revision: 1.01r3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 1.3 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag. Tilslut skorsten til kedlen. Tilslut fremløb og

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Compact C+ kedel med P23 Brænder

Compact C+ kedel med P23 Brænder Quick guide Compact C+ kedel med P23 Brænder 13 Opstilling Start med at pakke det hele ud og opstille kedel og pilletank på et jævnt og stabilt underlag Tilslut skorsten til kedlen Tilslut fremløb og retur

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

KC Stokerstyring PCT 241

KC Stokerstyring PCT 241 KC Stokerstyring PCT 241 - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz. - Tyristor-styret

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning Tillykke med din nye pillebrænder. For at få mest mulig glæde af din nye pillebrænder er det vigtigt, at du gennemlæser denne betjeningsvejledning

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING

Manual NBE Pellets Systems MONTERINGS VEJLEDNING Version 2 MONTERINGS VEJLEDNING Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke er skadet. 2. Kontroller at der er tilstrækkelig med plads i kedlen. 3. Lav et h12 xb12 cm. ( 16-30 kw modeller ) Hul

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/10/18-08-2005 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/08/18-08-2004 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation

EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation EN 303-5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Version 4.06 100 trins modulerende Woody Generation MONTERINGS VEJLEDNING PÅ COMFORT KEDLEN. Montering af brænder i Comfort kedlen:

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel

Instruktion. til Alcon 5-16. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet biobrændsel Instruktion til Alcon 5-16 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet biobrændsel 1. udgave 02. 2003 1 Indholdsfortegnelse side 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 3 1.1 Oversigt over kedlen og

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/137344/6/27-09-2001 Side 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato:

Serviceaftale. KLIP. Tilmelding til Stoker serviceaftale. Navn: Adresse: Postnr. / By Tlf: Anlægstype: Serie nr: Installeringsdato: Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.3 af maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Samling af anlæg... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere