BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L"

Transkript

1 BRUGSANVISNING SK-STOKER BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 1

2 BRUGSANVISNING SK-STOKER EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING I henhold ti/ Maskindirektivet 98/37/EEC, bilag II-A Fabrikant: Adresse. SK-STAAL Næsvej Assens Tlf Assens Erklærer hermed at STOKER-anlæg: - Mærke: SK-STOKER - Type: 212L; 380L ; 500L - Serie nr.: For anvendelse som fyringsautomat til indfyring af biobrændsel, er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: - 98/37/EEC; Maskindirektivet. - 89/336/EEC; EMC-direktivet. - 73/23EEC; Lavspændingsdirektivet DATO Steen Buus Philipsen, Direktør NAVN, STILLING UNDERSKRIFT 2

3 BRUGSANVISNING SK-STOKER INDHOLD EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING.. Vigtigt!.. - Omkring sikkerhed - Omkring vedligehold. Anvendelse:. Brændsel / kvalitet.. - Træpiller - Korn.. - Omstilling Tekniske data:. Funktion og virkemåde:. - Overrislingssystem.. - Styringen Komponentoversigt og hoveddimensioner for: 212 L L L.. Mærkning for: 212 L L L... Advarsler Anbefalede kedel sammenbygning Installation og montage - Opstilling - Huldimension og tolerance - kedelåbning - Montage af iltsonde.. - Flytning af stoker.. - Eltilkobling.. - Note: Ekspansionsbeholder for kedelanlæg. - Vandtilkobling Almindelig drift Fyldning af stoker... Tømning af stoker Optænding af stoker Optænding med korn.. Under drift. Rensning af brænderhoved Daglig fyring. Indkøringsperiode... Indregulering Brugererfaring. - Slukning / stoppet tilstand. Overrislingsventil.. Hvis sneglen er kørt fast.. Kontrolpunkter Daglig kontrol / Ugentlig kontrol.. Ugentlig kontrol.. Årlig kontrol. Reservedele.. Bortskaffelse

4 BRUGSANVlSNING SK-STOKER Vigtigt! Denne brugsanvisning er skrevet til brugeren af SK-STOKER, og det er vigtigt at brugsanvisningen gennemgås inden stokeren tages I brug. Brugeren er ansvarlig for korrekt betjening, og omgåelse af vejledningen kan bl.a. give øget brandfare, fare for personskade, lavere nyttevirkning og øget miljøbelastning. Endvidere kan fejlbetjening reducere kedlens levetid. Læg mærke til de advarsler der er påsat maskinen. Korrekt betjening og installation er betinget af at stokeren installeres sammen med en passende kedel. Det er således også vigtigt at gennemgå kedlens brugsanvisning for korrekt betjening af varmesystemet. I brugsanvisningen henvises flere steder til "TM3006 BRUGERMANUAL". Denne del beskriver stokerens styring og indstilling, og det er ligeledes vigtigt at gennemgå denne del inden ibrugtagning - Omkring sikkerhed Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal de hurtigst muligt udbedres af autoriseret personale. Tilkald service på tlf.: / Aftræksrøret, ventilationskanaler, friskluftsåbninger og lignende må ikke lukkes eller tilstoppes Vandforsyningen til kedlens tilbagebrændingssikring må ikke lukkes. Der må ikke komme brændbare væsker eller letantændelige stoffer i farlig nærhed af varmeanlægget AI indfyring skal foregå via stokeranlægget. Generelt anbefales det at anvende handsker ved arbejde med stoker og kedelanlæg for at undgå forbrænding mv. - Omkring vedligehold: Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved anlæggets sikkerhedsventil(er), ekspansionsbeholder eller automatik, skal ejer/brugeren straks lade det pågældende udstyr efterse og udbedre af en sagkyndig: Tilkald service på tlf.: / Ejer / brugeren skal sørge for, at evt. monterede sikkerhedsventiler ikke er "fastgroet" i kalk, snavs eller lignende Det er ejerens/brugerens ansvar, at Stokeren sammen med kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jf. - almindelig praksis, - anvisninger i denne brugsanvisning, - instruktion til evt. udstyr / tilbehør, - samt evt. forhold beskrevet i henhold til faktura-bilag. 4

5 BRUGSANVISNING SK-STOKER Anvendelse: SK-STOKER-anlæg der anvendes som fyringsautomat til indfyring af biobrændsel i fastbrændselskedler i småhuse. SK-STOKEREN monteres sammen med en kedel som varmesystem i småhuse. For sammenbygning, se også afsnittet "Anbefalede Kedel sammenbygninger". Brændsel / kvalitet: SK-STOKER er specielt egnet til Indfyring af træpiller, men kan også benyttes til indfyring af andre egnede biobrændsler som korn og frugtsten mv. SK-STOKER egner sig til indfyring af træflis. SK-STOKER leveres som standard til fyring med 8-10 mm træpiller eller kom. Det anvendte brændsel må ikke tilføres andre former for brændbart materiale som olie, sprit, benzin eller papir. For fyring med andre brændselstyper og i tilfælde af tvivlsspørgsmål, kontakt: FORHANDLER. - Træpiller. Der er pt. ingen norm for træpiller, men fra pålidelige og anerkendte leverandører kan man regne med at pillerne lever op til nedenstående bemærkninger. - De anvendte træpiller skal se ud som, og være fremstillet af rent træ uden kunstige urenheder. - Der må Ikke bruges piller med tilsætningsstoffer, kemiske eller syntetiske bindemidler, eller kemiske eller syntetisk lugt. - Vandindhold skal være under %. - Andel af støv og smuld må max være ca 0,5-2 % - Brændværdi skal effektivt være ca. 4 4,5 kwh/kg Flere leverandører fører træpiller der er testet ved Teknologisk Institut. Forlang derfor skriftlig deklaration fra leverandøren. - Korn: Korn skal være rent, og der må ikke anvendes bejdset korn. Anbefalet max. vandindhold for kom er ca % - Omstilling Ved skift imellem brændselstyper er der ikke behov for at omstille styringen. Forprogrammeringen sikrer, at de nævnte brændselstyper forbrændes optimalt uden justeringer. 5

6 BRUGSANVISNING SK-STOKER Tekniske data: Stoker, med typebetegnelse: 212L, 380L; *500L, hvor typebetegnelserne refererer til stokerens rumindhold. *500L har dog et større rumindhold, der udgør 615 liter. Vejledende effekt for SK-STOKER: Brænderhoved Dimension mm² 120 *120 Effekt: Træpiller De nævnte typer og størrelser på brænderhoveder er principielt ens med identiske komponentvalg. Stokeren er fremstillet af stål og ikke brændbare materialer. Brændselsmagasin, fremføringsrør og låg er fremstillet af stålplade. Brænderhoved er fremstillet i rustfast stål. De forskellige modeller vejer fra ca. 70 til 100 kg. ekskl. brændsel. Støj under drift < 70 db(a). Se figur 1 Funktion og virkemåde: Stokeren består af et brændselsmagasin (1), hvorfra en roterende snegl (2) fører brændslet frem til et brænderhoved (4) via et fremføringsrør (3). Sneglen drives af en gearmotor (5). Brænderhovedet er tvangsventilleret med en blæser (6). I toppen af fremføringsrøret er anbragt et overrislingsrør (7). der forsynes med vand fra en trykekspansionsbeholder (8). En temperaturføler (9) anbragt over fremføringsrøret, kontrollerer vandtilledningen via en overrislingsventil (10). Ekspansionsbeholderen er tilkoblet ledningsvand igennem en kontraventil (11). Stokerens funktioner styres fra et styrepanel (12). hvorfra der er forbindelse til - En temperaturføler (14) monteret i kedlen (13), - En overkogssikring der virker ved 92 C, bestående af temperaturføler (23) og Reset box (22). - En Iltsensor (16). monteret i skorstenstrækket (15). - En temperaturføler (21) for røggastemperatur Desuden er der forbindelse til Motor/gear (5), samt til lågekontakt (17) Forsyning fra Elnettet sker via en reparationsafbryder (18). 6

7 BRUGSANVISNING SK-STOKER Fyldning af stokeren sker ved åbning af et låg (19), hvor brændslet fyldes ned i brændselsmagasinet igennem en rist (20). Stokeren monteres med brænderhovedet (4) ind i kedlen (13) Stokeren virker ved at brændslet i brændselsmagasinet (1) føres frem af sneglen (2) til brænderhovedet (4), hvor forbrændingen foregår med tvangsventilering af blæseren (6). - Overrislingssystem: I tilfælde af tilbagebrænding i fremføringsrøret (3), sørger temperaturføleren (9) for at temperaturen ikke overstiger 95 C ved brændselsmagasinet (1), der hvis dette sker, slukker branden med vand fra beholderen (8) via overrislingsventilen (10) Styringen (12) kontrollerer forbrændingen ved at styre tvangsventilering og fremføring af brændsel med reference til den ønskede kedeltemperatur, røggastemperatur og iltsensor. Styringen (12) sikrer desuden kedlen (13) ved, at overkogssikringen (22,23) standser indfyringen hvis temperaturen i kedlen overstiger 92ºC. En resetknap i resetboxen (22) forhindrer genindkobllng /start af stokeren, indtil temperaturen igen er faldet til under den maksimale værdi. - Styringen (12): Styringen på Stokeren er mærket Techno-Matic, også betegnet TM3006. TM3006 måler kedlens udgående temperatur og Iltindhold, og styrer både blæser og fødemekanisme for at sikre, at den ønskede temperatur opretholdes i systemet. Blæseren reguleres trinløst og en puls-pause funktinn på fødemekanismen bruges til at regulere mængden af brændsel i brænderhovedet. Indfyringsbehovet bestemmes af en temperaturføler for kedeltemperatur. Styringen kan regulere ydelsen på kedlen trinløst fra under 20% til 100%. Styringen er standard monteret i et plastik kabinet med frontfolie, der indeholder kontrolknappeme. Styringen er vist i nedenstående billede, og yderligere oplysninger om styringen findes desuden i styringens brugsanvisning "TM3006 BRUGERMANUAL". 7

8

9

10

11 BRUGSANVISNING SK-STOKER Advarsler: Dør er anbragt en række advarsler på stokeren, som skal følges. Advarslerne er gengivet i nedenstående: ADVARSLER! Start af stokeren uden for kedlen kan give risiko for forgiftning: Stokeren må KUN tændes når den er tilsluttet kedelen. Forsøg på tænding udenfor kedel kan medføre brand og røgforgiftning! - Kørsel med åben brændselsmagasin reducerer effektiviteten og giver brandfare Hold ALTID låget på brændselsmagasinet lukket og låst under drifti - Forsøg på optænding i brændselsmagasin kan være farligt Forsøg ALDRIG med optænding af brændsel i brændselsmagasin! 11

12 BRUGSANVISNING SK-STAAL - Der kan opstå eksplosions fare ved tilledning af brændbare væsker: Hæld ALDRIG brændbare væsker ned i brændselsmagasinet eller ventilatoren, da dette kan medføre EKSPLOSIONSFARE I - Pas på fingre og hænder ved check af blæserfunktion og tilhørende Luftkanal, snegl, transmission mv. Brug ALDRIG hænder til at fjerne støv, smuds og lignende fra ventilator. snegl. transmission mv., UDEN at afbryde ved reparationsafbryderen! Ved Stokerens styring og reparationsafbryder er der desuden opsat et skilt der anbefaler at anv nd reparation afbryder om STOP knap i de fleste situationer. OBS! - Det er ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt at trykke på styrepanelets STOP Ved STOP af stokeren med henblik på adskil-lelse, rengøring, vedligehold mv. SKAL der ALTID afbrydes på reparationsafbryderen. 12

13 BRUGSANVISNING SKS.STOKER Anbefalede Kedel-sammenbygninger Til sikring af sikkerhed og fyringsøkonomi er det vigtigt at stokeren og kedel passer sammen. Stokeren anbefales hovedsageligt kun benyttet sammen med kedel af fabrikat DOR type: 24. Dette er også den kedeltype som stokeren tilbydes sammenbygget med som standard fra SK-STAAL. Denne type sikrer korrekte adgangsforhold og tilslutningsmuligheder, som skal være til stede for at opnå en forsvarlig installation. Vær desuden opmærksom på at kedlen skal opfylde klasse 3 i DS/EN i henhold til Bygningsreglementet efter 1. januar Det anbefales ikke at ombygge ældre kedler til stokeren. Kontakt FORHANDLER i tvivlstilfælde, hvor der gerne gives anvisninger på alternative sammenbygninger. Som vejledende regel skal kedlen passe effektmæssigt til stokeren, og følgende generelle retningslinier gælder: - Kedlens ydeevne på biobrændsel er ofte lidt lavere end med oliefyring - Der regnes med ca 1 m² hedeflade pr 10 kw effekt. - Røgtemperatur ved fuldllast skal være C - Ikke-isoleret kedelareal må max. være 0,25 m², og resten af kedelarealet bør ikke overstige 60ºC Som andre betingelser for sammenbygning gælder endvidere: - Maximal afstand fra stoker til skorsten, 500 mm som standardudførelse. - Der skal være tilkoblingsmulighed for ILT-sonde i skorstensaftrækket - Der skal være tilkoblingsmulighed for måling af aftrækstemperatur. - Der skal være mulighed for tilkobling af overkogssikring - Der skal være mulighed for tilkobling af føler for kedeltemperatur - Højde fra gulv til underkant af hul, minimum 100 mm, maksimum 450 mm. som standardudførelse Installation og Montage Generelt skal opstilling og montage foretages af kompetente faguddannede montører, og det er installatørens ansvar, at han har den fornødne uddannelse og autorisation til at gennemføre montagen Ved opstilling og installation skal alle gældende normer og forskrifter følges, herunder: - Arbejdstilsynets forskrifter, herunder nr 42/ Vandnormen, - Bygningsreglementet, herunder afstand til brændbart materiale, - Brandteknisk vejledning nr. 32 (BTV 32) 13

14 BRUGSANVlSNING SK-STOKER - Opstilling: Ved opstilling skal SK-STOKEREN stå på et fast vandret underlag, og justeres så låget er vandret. Stokeren indstilles på de Justerbare ben. Stokeren skal opstilles sammen med kedlen i et kedelrum med uafspæriig, tilstrækkelig frisklufttilførsel. Luftindtagets størrelse skal svare til skorstenens lysning, dog mindst 0,02 m². Hvis kedlen opstilles i et rum, hvorfra der er adgang direkte til beboede rum, og der således let kunne trænge røggas ind i disse rum, skal der monteres en kuliltealarm, som advarer mod evt. kulilte i det beboede rum. I øvrigt skal den samlede opstilling af stoker og kedel følge "Brandteknisk vejledning 32, 3. udgave. September 2002". - Huldimension og tolerance - kedelåbning: Stokeren skal placeres ind i kedlen, med brænderhovedet stikkende Ind I en veltilpasset kvadratisk åbning. Ved sammenbygning anbefales det, at der højst er 1,5 mm luft hele vejen rundt. Stokeren og kedlen skal boltes sammen, og der afsluttes med et passende ikke brændbart tætningsmiddel. - Montage til ilt-sonde: HvIs der ikke er forberedt mulighed for montage af en ilt-sonde, skal dette forberedes efter nærmere anvisninger - kontakt SK-STAAL vedrørende dette. Ilt-sonden skal sidde så tæt på kedlen som muligt. Det er vigtigt, at der ikke er renselemme eller andet der kan give utætheder imellem kedlen og ilt-sonden, da det kan forstyrre målingen. - Flytning af stoker: Stokeren må ikke flyttes med brændsel i brændselsmagasinet. Inden evt. flytning af stokeren, skal den tømmes. For tømning af stoker, se afsnittet "Tømning af stoker". OBS! Stokeren må ALDRIG flyttes, når den er tændt eller varm, og den SKAL være slukket på reparationsafbryderen. Kabler fil stokeren skal evt. være afmonteret af en fagmand - El-tilkobling: Følg vejledning i "TM3006 TEKNISK MANUAL", hvor der monteres i henhold til viste eldiagram. For at stokeren kan virke, skal sneglen rotere rette vej. OBS! El-tilkobling må kun udføres af faguddannet personale. 14

15 BRUGSANVISNING 5K -STOKER - Note: Ekspansionsbeholder for kedelanlæg! Varmeanlæggets ekspansionsbeholder bestemmes ud fra varmeanlæggets totale størrelse og opbygning. En åben ekspansionsbeholder kan erstattes med en lukket ekspansionsbeholder Hvis anlægget er etableret med lukket ekspansionsbeholder, må der ikke håndfyres i kedlen. Anlæg til biobrændsel kan af Arbejdstilsynet godkendes til lukket ekspansion iht. afsnit 4, i Arbejdstilsynets forskrifter for Fyrede Varmtvandsanlæg, publ. nr.42/1980. Det er dog en forudsætning, at al indfyring i kedlen skal foregå via stokeranlægget og, at der kun anvendes de anbefalede brændselstyper. I modsat fald skal anlægget etableres med åben ekspansion i henhold til publikation: 42l1980 afsnit 2. - Vandtilkobling: Stokerens overrislingssystem skal være tilsluttet ledningsvand. Der må ikke monteres eventuelle ventiler på rørforbindelsen foran tilbagebrændingsventilen, samt mellem tilbagebrændingsventilen og trykbeholderen, som brugeren uforvarende kan komme til at lukke Tilslutningen skal i øvrigt ske i henhold til almindelige betingelser for tilslutning af armaturer til ledningsnettet, hvor komponenter og montage skal opfylde Bygningsreglementets krav. OBS! Vand-tilkobling må kun udføres af faguddannet personale. 15

16 BRUGSANVISNING SK-STAAL Almindelig Drift Inden stokeren startes sammen med en kedel, skal det sikres, at der er tilstrækkeligt med vand på varmeanlægget, og det skal sikres, at vandforsyningen er tilsluttet tilbagebrændingsventilen og, at der er vandtryk på systemet. Låget til brændselsmagasinet skal være lukket, da dette forhindrer tilbagebrænding, og pakningen i låget skal være tæt og i orden. Det anbefales at stokeren første gang startes med de forprogramerede system-værdier, der er indlagt af producenten. Kontakt evt. leverandøren med henblik på optimering af systemet. Generelle og værdier og indstillinger fremgår af "TM3006 BRUGERMANUAL". - Fyldning af Stoker Biobrændsel tilføres stokeren i brændselsmagasinet (1). Løft låget (19) og påfyld brændsel. En lågekontakt standser stokerens snegl midlertidig under påfyldning. Hold ikke stokeren unødig åben, men tilfør brændslet hurtigt og luk. Fyld ikke mere brændsel i brændselsmagasinet, end låget ubesværet kan lukkes. Efter påfyldning lukkes låget og fikseres med snaplåsene. Lad være med at løfte og tømme sække over 15 kg det kan skade ryggen. Tøm større sække med spand eller skovl. Lad ikke børn og unge løfte byrder over 5 kg - Tømning af stoker Inden flytning, reparation eller service af stokeren, skal den tømmes for brændsel. Afbryd for stoker på reparationsafbryder (18), og fjern piller fra brændselsmagasinet med en spand, skovl eller lignende. Resterende brændsel i sneglen kan tømmes ud bunden af kedlen ved at montere net i top, lukke låget, tænde på reparationsafbryderen og rotere sneglen i henhold til procedure som beskrevet i "TM3006 BRUGERMANUAL", (trykke på "START," og holde den nede). Alternativt kan stokeren tømmes ind i kedlen. hvilket kun anbefales, hvis der kun er en lille mængde brændsel tilbage i bunden af brændselsmagasinet. OBS! Husk at fjerne eventuel udtømt brændsel fra kedel. 16

17 BRUGSANVISNING SK-STOKER - Optænding af Stoker: Tænd for stokerens styrepanel (12) på afbryderen (18), og følg anvisningerne i "TM3006 BRUGERMANUAL", afsnit 5. Dette anlæg er ikke monteret med automatisk tænding, og følgende fremgangsmade anbefales derfor: Åbn en låge ind til kedlens brændkammer, og Iagttag stokerens brænderhoved, brug om nødvendigt en lommelygte. Kør brændsel frem ved påvirkning af "start" indtil der ligger en lille bunke træpiller i brænderhovedet, hvorefter startknappen slippes. Igennem en af kedlens låger hældes tændvæske over træpillerne, eller der anvendes en optændingsblok. Herefter antændes. Luk lågen til kedlen. Afhængig af den valgte tændings indstilling, overgår stokeren til drift efter nogle minutter, se anvisningerne i "TM3006 BRUGERMANUAL", afsnit 4. OBS! Gå Ikke fra en stoker eller kedel med åben låge! - Optænding med korn. Brændslet køres frem til åbningen i brænderhovedet. Indlæg 5-6 håndfulde let antændeligt materiale - f.eks. flis eller træpiller - i brænderhovedet ved brændselsindgangen. Herefter gås frem som beskrevet i ovenstående. - Under drift: Hold renselåger og brændselsmagasin tæt lukket! Ved kontrol med forbrændingen i kedlen er det vigtigt, man ikke holder renselåger åben for lang tid ad gangen. En åben renselåge giver "falsk" luft til forbrændingen, som bevirker at iltprocenten ved ilt-sonden bliver for stor, og styringen regulerer ned for blæseren. Hvis iltprocenten er over 18% i mere end 5 min, "tror" styringen, at ilden er gået ud. Ved åbning af en låge, bør man for en sikkerheds skyld stå, så lågen er mellem personen og kedlens åbning. Start med at åbne lagen ganske lidt - ca 2 cm. Vent ca 20 sekunder, og åben lågen langsomt. 17

18 BRUGSANVISNING SK-STAAL Med monteret iltstyring, må lågen ikke være åben mere end max. 1 min. af hensyn til iltstyringens funktion. - Rensning af brænderhoved: Hvis man skal tømme aske ud af fyrboksen eller rense røgrør. bør man slukke for stokeren på reparationsafbryderen mens arbejdet udføres. Fjernelse af slaggedannelser i brænderhovedet kan gøres under drift ved at åbne en rensedør og med en ildrager fjerne slaggen fra brænderhovedet. For åbning af låge, se ovenfor. Pas på ikke at rage hele bålet ned i kedlen, da det kan bevirke at stokeren går ud Lågen lukkes straks igen. -Daglig fyring Indkøringsperiode Når man tager sin stoker i brug første gang, eller ved skift af brændsel anbefales det, at man jævnligt (dagligt) inspicerer sit anlæg og checker brændselsmagasin - evt. foretager efterfyldning. Check også fyrindstillinger, fremløbs- og returtemperatur samt røgtemperatur I starten bør man jævnligt åbne nederste låge og kontrollere askemængden i bunden af brænderhovedet for at konstatere hvor ofte, der er behov for at fjerne slagge og aske (lad lidt aske blive tilbage I bunden af brænderhovedet så bunden lige netop er dækket af aske). Indregulering Der er mulighed for indregulere visse parametre. For indstilling se "TM3006 BRUGERMANUAL". Flammens farve bør være gul og let blålig. Hvis flammen er kort og blå reduceres enten pausetiden eller luftmængden. Hvis flammen er lang og rødgul øges enten pausetiden eller luftmængden. Hvis røggassen er sort / mørk, så skyldes det, at forbrændingen får for lidt luft. Røggassen skal være lys/hvid eller helt gennemsigtig. Brugererfaringer Ved et jævnligt (dagligt) tilsyn i starten, vil man få en indikering af hvor ofte, man skal påfylde magasinet, samt fjerne aske i brændkammer. 18

19 BRUGSANVISNING SK-STOKER Der skal altid være tilstrækkelig mængde brændsel i magasinet, så det ikke løber tør. Hvis magasinet løber tør tor brændsel og/ eller der anvendes andet brændsel end anført i ovenstående, er der øget risiko for tilbagebrand. Brændsel af ringere kvalitet og brændværdi kan give driftsproblemer Træpiller af rent træaffald danner forholdsvis lidt aske. Korn er mere besværlig og tidskrævende på grund af større indhold af ubrændbare bestanddele (salte), der danner aske og ofte også slagger. Mængden afhænger bl.a af kornets vækstvilkår, den kemiske sammensætning og størrelsen af brændselsforbruget. Det anbefales at tilsætte lidt kalk til kom (1-3% af vægten - afhængig af beskaffenhed). Kalk har en forebyggende virkning mod slaggedannelse. Der må ikke anvendes bejdset kom som brændsel. Hvis anvisningerne i denne vejledning følges, og der holdes nogenlunde rent omkring kedlen, vil man som hovedregel være sikret en problemfri drift af anlægget. - Slukning / stoppet tilstand Ved slukning trykkes på STOP på styrepanelet. Se også "TM3006 BRUGERMANUAL", afsnit 11. Slagger og gløder fjernes fra brændkammeret. Overrislingsventil Overrislingsventilen (10) skal forhindre tilbagebrand til brændselsmagasinet. Overrislingsventilen er dobbeltvirkende, og fastindstillet fra fabrikken. Hvis temperaturen udvendig på fremføringsrøret (3) overstiger 95ºC aktiveres ventilen, og der lukkes vand ind. Ventilen er via en kontraventil forbundet til vandforsyningen. En trykekspansionsbeholder opretholder tryk og vandmængde samt sikrer, at der kan ske slukning selv ved tabt vandtryk på ledningsnettet. Det anbefales at checke for vandtrykket ved at tvangsåbne overrislingsventilen (10) ganske kortvarigt (< 0,5 sek) en gang om ugen. Endvidere anbefales det at lade en kompetent installatør kontrollere systemets temperaturføler 1 gang årligt. Hvis Sneglen er kørt fast: Hvis sneglen er blokeret vii alarmen "Fejl: Termo Motor" ses i displayet på styrepanelet (12). Årsagen til blokering kan være forkert brændsel, urenheder i brændslet, eller vand og fugt fra f.eks. overrislingssystemet. 19

20 BRUGSANVISNING SK-STAAL Sluk på reparationsafbryderen (18). Tøm brændselsmagasinet (1) som beskrevet under "Tømning af stoker". Afmonter momentarm mellem gearmotor (5) og brændselsmagasinet (1), og tag fat I motoren og se om sneglen forsigtigt kan vrikkes løs. Træk eventuelt stokeren helt fri af kedlen og fjern så meget fastkørt brændsel som muligt. Ved forsøg på frigørelse af brændslet, skal der fortrinsvis anvendes værktøj - f.eks. ildrager, og der advares mod anvendelse af hænder og fingre, da sneglen kan sidde I spænd. Vær også opmærksom på, at de indvendige dele kan være varme - brug derfor handsker! Hvis ikke dette hjælper - Tilkald reparatør. Når spindlen er løs, monteres momentarmslås igen. Stokeren genplaceres, hvis den har været flyttet, og den tændes igen som beskrevet under "Start og optænding af Stoker". Hvis blokeringen skyldes fugtig brændsel, skal den tømmes helt - holde start inde indtil der ikke kommer mere brændsel frem - inden der på ny fyldes brændsel i brændselsmagasinet. Kontrolpunkter: - Daglig kontrol: Check brændselsmagasinet - Er der brændsel i brændselsmagasinet? Check at låget slutter tæt og, at pakningen er i orden - skift den om nødvendigt. Check om låge-hasper er i orden og funktionsduelige. Check styring og check for evt. alarmer. Afhjælp i henhold til "TM3006 BRUGERMANUAL". Check for støv og snavs omkring stoker og kedel - det øger brandfaren og skal fjernes. OBS! Brug kost og klud til arbejdet. Brug aldrig en støvsuger til rengøring omkring et tændt fyr - Gløder og varm aske kan antænde støvsugeren Check især ved Indsugning af ventilator. Denne åbning må IKKE være tildækket. Check om der sker udblæsning af røg ved evt. utætheder. Det kan skyldes tilstoppet røgafgang. - Ugentlig kontrol: 20

21 BRUGSANVISNING SK-STAAL Check for slagger i brænderhovedet - og fjern jævnligt. Check ugentligt, at der er vandtryk ved at påvirke overrislingsventilen (10) kortvarigt (< 0.5 sek). OBS! Hvis ventilen påvirkes for længe vil vandet få det fremførte brændsel til at ekspandere og blokere sneglen! - Arlig kontrol: Det anbefales at lade stokeren tilse af en faguddannet montør mindst en gang årlig. Check overrislingssystemets temperaturføler. Check for korrekt lufttryk i ekspansionsbeholder? OBS! Hvis overrislingssystemet er utæt - tilkald reparatør. Luk aldrig for overrislingssystemet uden samtidig at slukke for stokeren! Check, at stokeren står rigtig placeret i forhold til kedel herunder, at det er tæt ved tilslutningen. Check, at ventillatoren kører uden mislyde under drift. Check, at sneglen rotorer uden mislyde under drift. Check, at sneglen ikke er bøjet. Check, at alle følere er i orden. OBS! 21

22 BRUGSANVISNING SK-STAAL Reservedele: Bestilling af reservedele kan ske ved henvendelse til fabrikanten, se EF-OVERENSSTEMMELSE- ERKLÆRING side 2. De viste positionsnumre refererer til figur 1. Pos , Komponent Advarselsskilte, lamineret Brugsanvisning, komplet Snegl Leje for snegl, komplet med hus Kugleleje Brænderhoved, Rustfast stål, komplet * 125 Gearmotor, komplet Momentarm for gear Blæser, primært forbrændingsluft Trykekspansionsbeholder, 24 l Temperaturføler og Overrislingsventil, komplet Kontraventil, ¾" Styrepanel, komplet (evt. dele for styring) Temperaturføler, Kedel Iltsensor Lågekontakt / Micro sswitch Reparationsafbryder Lågpakning Rist - for 212L - for 380L - for 500L Temperaturføler, røggas Reset box, overkogssikring Temperaturføler, Overkogssikring Andet? OBS! For visse reservedele gælder det, at de kun må installeres af faguddannede montører. I tvivlstilfælde, venligst ret henvendelse til fabrikanten. 22

23 BRUGSANVISNING SK-STOKER Bortskaffelse af stoker Nar stokeren efter endt levetid tages ud af drift, skal den bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. De fleste komponenter kan genanvendes ved omsmeltning ol, Motor, styring, følere og kabler behandles som elektronikskrot Demontering Afbryd strømmen, og afmonter kabler og følere. Luk for tilgangsvandet, og afmonter rør og slanger. Tøm stokeren for evt. brændsel, og tag anlægget ud. 23

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/08/18-08-2004 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solvarmeanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solvarmeanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Biobrændsel Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Effektiv brændekedel også velegnet til træpiller eller olie Muligheden for at kunne vælge mellem flere typer brændsel er en stor fordel, fordi

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL Usædvanlig høj nyttevirkning - brænde: 88,7% (EN 303-5) -olie 93,1% (92/42 EEC) Let at betjene Godkendt til trykekspansion Miljøvenlig moderne varme

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere