2. ALMINDELIGE TYPER SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. ALMINDELIGE TYPER SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING"

Transkript

1 Februar 2009

2 1. INDLEDNING Samordning af tilbudsgivning opstår, når virksomheder, der ellers regnes for konkurrenter, i hemmelighed aftaler at hæve priserne eller sænke kvaliteten af varer eller tjenester over for de indkøbere, som ønsker at købe produkter eller tjenester gennem en udbudsproces. Offentlige og private organisationer benytter sig ofte af en udbudsproces for at få mere valuta for pengene. De ønsker lavere priser og/eller bedre produkter, fordi det betyder, at der enten kan spares eller frigøres ressourcer, som så kan anvendes til andre varer eller tjenester. I en udbudsproces kan de kun opnå lavere priser eller bedre kvalitet og produktudvikling, hvis virksomhederne reelt set konkurrerer med hinanden (dvs. fastsætter deres vilkår og betingelser ærligt og uafhængigt). Samordning af tilbudsgivning kan være særligt skadeligt, hvis det påvirker offentlige indkøb.1 Ulovlig samordning stjæler ressourcer fra indkøbere og skatteydere, mindsker offentlighedens tillid til udbudsprocessen og underminerer fordelene af et marked med konkurrence. Samordning af tilbudsgivning er ulovligt i alle OECD's medlemsstater og kan efterforskes og straffes i henhold til konkurrencelovgivning og -regler. I en række OECD-lande er samordning af tilbudsgivning endvidere en strafbar handling. 2. ALMINDELIGE TYPER SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING Ulovlige aftaler i form af samordning af tilbudsgivning kan antage mange former, og alle hindrer de det arbejde, som indkøberne ofte nationale og lokale regeringer udfører for at anskaffe varer og tjenester til den lavest mulige pris. Ofte aftaler konkurrenterne på forhånd, hvem der afgiver det vindende tilbud på den kontrakt, der udbydes gennem en udbudsrunde. Det fælles mål i ulovlig samordning af tilbudsgivning er at øge prisen på det vindende tilbud og dermed det beløb, som de vindende tilbudsgivere får. Samordning af tilbudsgivning omfatter ofte mekanismer til fordeling blandt deltagerne af det overskud, der opnås som følge af den højere endelige kontraktpris. Konkurrenter, som aftaler ikke at afgive tilbud eller sende et tabende tilbud, kan eksempelvis få underentrepriser eller leveringskontrakter af den udpegede vindende tilbudsgiver. Det sker for at fordele provenuet af den ulovligt opnåede højere pris mellem dem. Langvarige aftaler om samordning af tilbudsgivning kan dog omfatte langt mere komplicerede metoder blandt de vindende tilbudsgivere og omfatte kontrol med og fordeling af provenuer fra samordning af tilbudsgivning over måneder eller år. Samordning af tilbudsgivning kan også omfatte pengebeløb, der betales af den udpegede vindende tilbudsgiver til en eller flere deltagere i den ulovlige samordning. Denne såkaldte kompensationsbetaling forbindes også ofte med virksomheder, der afgiver proformatilbud 2. Selv om enkeltpersoner og virksomheder kan aftale at indføre samordning af tilbudsgivning på en række forskellige måder, anvender de typisk en eller flere fælles strategier. Disse teknikker udelukker ikke hinanden. Eksempelvis kan proformatilbud anvendes sammen med 1 2 I OECD-landene udgør offentlige indkøb ca. 15 % af BNP. I mange lande uden for OECD er tallet endnu højere. Se OECD, Bribery in Procurement, Methods, Actors and Counter-Measures, I de fleste tilfælde sker kompensationsbetalingen gennem falske fakturaer for underleverandørarbejde. Rent faktisk er der ikke udført noget sådant arbejde, og fakturaen er falsk. Brug af falske rådgivningsaftaler er en anden mulighed. 2

3 tilbudsrotation. Disse strategier kan så igen skabe mønstre, som de indkøbsansvarlige kan spore og dermed afsløre samordning af tilbudsgivning. Proformatilbud. Proformatilbud er den mest almindelige metode inden for samordning af tilbudsgivning. De forekommer, hvor enkeltpersoner eller virksomheder aftaler at afgive tilbud, der omfatter mindst en af følgende muligheder: (1) en konkurrent accepterer at afgive et tilbud, der er højere end tilbuddet fra den aftalte vindende tilbudsgiver, (2) en konkurrent afgiver bevidst et tilbud, som er for højt til at blive accepteret, eller (3) en konkurrent afgiver bevidst et tilbud, der indeholder særlige betingelser, som indkøberen ikke kan acceptere. Proformatilbud er udarbejdet, så de virker som reel konkurrence. Tilbageholdelse af tilbud. Tilbageholdelse af tilbud omfatter aftaler blandt konkurrenter, hvor en eller flere virksomheder aftaler at afstå fra at afgive tilbud eller trække et tidligere afgivet tilbud tilbage, så den udpegede vindende tilbudsgivers tilbud accepteres. Tilbageholdelse af tilbud betyder således, at en virksomhed ikke afgiver et endeligt tilbud. Tilbudsrotation. Ved tilbudsrotation fortsætter de deltagende virksomheder med at afgive tilbud, men de aftaler at skiftes til at være den vindende tilbudsgiver. Aftaler om tilbudsrotation kan gennemføres på forskellig vis. Deltagerne kan f.eks. vælge at fordele omtrent lige store pengemæssige værdier fra en bestemt gruppe kontrakter til hver virksomhed eller fordele værdier, der svarer til den enkelte virksomheds størrelse. Markedsdeling. Konkurrenter opdeler markedet og aftaler, at de ikke vil konkurrere om visse kunder eller i visse geografiske områder. Konkurrerende virksomheder kan f.eks. tildele forskellige virksomheder bestemte kunder eller typer af kunder, så konkurrenterne ikke afgiver tilbud (eller kun afgiver proformatilbud) på kontrakter, der udbydes af en bestemt gruppe af mulige kunder, som er tildelt en bestemt virksomhed. Konkurrenten vil til gengæld ikke afgive et konkurrerende tilbud til en udpeget gruppe kunder, som er tildelt andre virksomheder i aftalen. 3. KARAKTERISTISKE TRÆK VED BRANCHER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER UNDERSTØTTER ULOVLIG SAMORDNING For at virksomhederne med held kan gennemføre en ulovlig aftale, skal de aftale en fælles fremgangsmåde for aftalens gennemførelse, kontrollere om andre virksomheder overholder aftalen og fastlægge sanktioner for virksomheder, der bryder aftalen. Selv om samordning af tilbudsgivning kan forekomme i alle økonomiske sektorer, er der visse sektorer, der er mere udsatte end andre som følge af karakteristiske træk ved den relevante branche eller det relevante produkt. Der er en tendens til, at sådanne karakteristiske træk understøtter virksomhedernes bestræbelser på at samordne tilbud. Tegn på samordning af tilbudsgivning, som drøftes nedenfor, giver i højere grad mening, når visse understøttende faktorer også er til stede. I sådanne tilfælde bør indkøbere være særligt opmærksomme. Selv om forskellige branche- eller produktkarakteristika understøtter ulovlig samordning, behøver de ikke alle være til stede, for at virksomhederne kan samordne deres tilbud. Få virksomheder. Samordning af tilbudsgivning opstår i højere grad, når det er få virksomheder, der leverer den pågældende vare eller tjeneste. Jo færre sælgere, jo lettere er det for dem at indgå en aftale om samordning af tilbudsgivning. 3

4 Ringe eller ingen adgang. Når kun få virksomheder for nylig har fået adgang til eller sandsynligvis vil få adgang til et marked, fordi det er dyrt, besværligt eller tidskrævende at få adgang, er virksomhederne på det pågældende marked beskyttet mod konkurrence fra potentielle nye deltagere. Beskyttelsesbarrieren understøtter bestræbelserne på at samordne tilbud. Markedsforhold. Betydelige ændringer i udbud eller efterspørgsel har en tendens til at destabilisere løbende aftaler om samordning af tilbudsgivning. En konstant, forudsigelig efterspørgsel fra den offentlige sektor synes at øge risikoen for ulovlig samordning. Samtidig øges konkurrenternes incitament til at samordne tilbud i perioder med økonomisk uro eller usikkerhed, da de forsøger at erstatte tabte handler med ulovlig profit. Brancheforeninger. Brancheforeninger 3 kan benyttes som lovlige, konkurrenceskærpende mekanismer for medlemmer af en branche. Brancheforeninger kan ligeledes fremme standarder, produktudvikling og konkurrence. Omvendt er disse foreninger blevet anvendt til ulovlige, konkurrenceforvridende formål, hvor virksomhederne har brugt dem som påskud til at mødes og i det skjulte drøfte midler og metoder til at gennemføre aftaler om samordning af tilbudsgivning. Gentagne tilbud. Gentagne indkøb øger risikoen for ulovlig samordning. Tilbudsfrekvensen hjælper karteldeltagerne med at samordne tilbudsgivning og fordele kontrakter imellem sig. Endvidere kan medlemmerne af kartellet straffe en, der bryder aftalen, ved at udsætte de tilbud, som oprindeligt var tildelt ham for unfair konkurrence. Kontrakter om varer og tjenester, som indgås løbende og gentagne gange kan således kræve særlige værktøjer og opmærksomhed for at hindre ulovlig samordning. Identiske eller enkle produkter og tjenester. Når de produkter eller tjenester, som enkeltpersoner eller virksomheder sælger, er identiske eller meget ens, er det lettere for virksomheder at indgå en aftale om en fælles prisstruktur. Få eller ingen erstatningsprodukter. Hvis der er få, om nogen, gode alternative produkter eller tjenester, der kan erstatte det produkt eller den tjeneste, der indkøbes, føler de enkeltpersoner eller virksomheder, som ønsker at samordne deres tilbud, sig mere sikre. De ved, at indkøberen har få gode alternativer, om nogen, og dermed vil de i højere grad få held med deres forsøg på at hæve priserne. Få eller ingen teknologiske ændringer. Ringe eller ingen produktudvikling hjælper virksomheder med at indgå en aftale og fastholde en sådan aftale over tid. 3 Brancheforeninger består af enkeltpersoner og virksomheder med fælles erhvervsmæssige interesser, der går sammen om at fremme deres erhvervsmæssige eller faglige mål. 4

5 TJEKLISTE TIL PLANLÆGNING AF INDKØBSPROCESSEN MED HENBLIK PÅ AT REDUCERE RISIKOEN FOR SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING Indkøbere kan foretage sig meget for at fremme en mere effektiv konkurrence inden for offentlige indkøb og reducere risikoen for samordning af tilbudsgivning. Indkøbere bør overveje følgende foranstaltninger: 1. INDHENT OPLYSNINGER, INDEN UDBUDSPROCESSEN PLANLÆGGES Indkøbere kan planlægge indkøb, så de får mest mulig valuta for pengene. Det bedste indkøbsforløb starter med indhentning af oplysninger om mulige leverandører, tilgængelige produkter og/eller de tjenester på markedet, som modsvarer køberens krav. Det er vigtigt så tidligt som muligt at udvikle intern ekspertise. Vær opmærksom på de karakteristiske træk ved det relevante marked, samt nye brancheaktiviteter eller tendenser, der kan påvirke konkurrencen i forbindelse med udbuddet. Find ud af, om det marked, du vil købe på, har karakteristiske træk, der i højere grad sandsynliggør ulovlig samordning 4. Indhent oplysninger om potentielle leverandører, deres produkter, priser og omkostninger. Sammenlign om muligt de priser, der tilbydes i B2B 5 -indkøb. Indhent oplysninger om nylige prisændringer. Undersøg jævnligt priser i nærliggende geografiske områder og priser på eventuelle alternative produkter. Indhent oplysninger om tidligere udbud vedrørende samme eller lignende produkter. Koordiner med andre indkøbere fra den offentlige sektor og andre kunder, som for nylig har indkøbt lignende produkter eller tjenester for en bedre forståelse af markedet og dets deltagere. Hvis du benytter eksterne konsulenter til at anslå priser eller omkostninger, skal du sikre dig, at de har underskrevet fortrolighedsaftaler. 4 5 Se "Karakteristiske træk ved brancher, produkter eller tjenester, der understøtter ulovlig samordning" ovenfor. Business-to-Business (B2B) er et begreb, der normalt bruges til at beskrive elektroniske handelstransaktioner mellem virksomheder. 5

6 2. PLANLÆG UDBUDSPROCESSEN, SÅ FLEST MULIGT REELT KONKURRERENDE TILBUDSGIVERE DELTAGER Muligheden for effektiv konkurrence er større, hvis flere tilbudsgivere kan afgive tilbud og har et incitament til at konkurrere om kontrakten. Det kan f.eks. fremme deltagelsen i udbuddet, hvis indkøbere reducerer omkostningerne i forbindelse med at afgive tilbud, hvis de fastlægger krav til deltagelsen, som ikke i urimeligt omfang begrænser konkurrencen, hvis de tillader, at virksomheder fra andre regioner eller lande deltager, eller udtænker metoder, der giver mindre virksomheder et incitament til at deltage, selv om de ikke kan afgive tilbud på hele kontrakten. Undgå unødige restriktioner, der kan reducere antallet af kvalificerede tilbudsgivere. Anfør minimumskrav, der står i forhold til størrelsen og indholdet af indkøbskontrakten. Anfør ikke minimumskrav, der gør det besværligt at deltage, som f.eks. kontrol af størrelse, eller sammensætning og form af de virksomheder, som muligvis afgiver tilbud. Bemærk, at krav om, at tilbudsgiverne skal stille store garantier for at deltage, kan forhindre ellers kvalificerede mindre tilbudsgivere i at deltage i udbudsprocessen. Sørg om muligt for ikke at stille større kapitalkrav end nødvendigt for, at opgaven kan gennemføres. Reducer om muligt eventuelle hindringer for udenlandsk deltagelse i udbudsprocessen. Undgå prækvalifikation og gør udbudsprocessen så kort som muligt. Det besværliggør ulovlig samordning og hindrer ulovlige metoder blandt en prækvalificeret gruppe. Det øger også virksomhedernes usikkerhed i forhold til tilbudsgivernes antal og identitet. Reducer omkostningerne ved udarbejdelsen af tilbuddet. Det kan ske på forskellige måder: Ved at effektivisere udbudsprocessen på tværs af tid og produkter (brug f.eks. samme ansøgningsskemaer, anmod om samme type oplysninger mv.). 6 Ved at samle udbud (dvs. forskellige indkøbsprojekter) for at sprede de faste omkostninger i forbindelse med udarbejdelsen af et tilbud. Ved at føre officielle lister over godkendte leverandører eller gennem certificering ved autoriserede certificeringsorganer. Ved at give virksomhederne tilstrækkelig tid til at udarbejde og afgive tilbuddet. Overvej f.eks. at offentliggøre detaljer om kommende projekter i god tid i branche- og fagblade, på websteder eller i tidsskrifter. 6 Effektivisering af tilbuddets udarbejdelse bør dog ikke forhindre de indkøbsansvarlige i løbende at søge at forbedre udbudsprocessen (den valgte procedure, de indkøbte mængder, timing mv.). 6

7 Ved at anvende et eventuelt elektronisk tilbudssystem. Tillad om muligt, at der afgives tilbud på visse partier eller genstande i kontrakten eller kombinationer deraf i stedet for udelukkende tilbud på hele kontrakten. 7 Undersøg f.eks. om udbuddet indeholder områder, der vil være attraktive og hensigtsmæssige for små og mellemstore virksomheder. Diskvalificer ikke tilbudsgivere fra fremtidige udbud, og fjern dem ikke fra listen over tilbudsgivere, hvis de ikke har afgivet tilbud i en nylig udbudsproces. Vær fleksibel med hensyn til det antal virksomheder, som skal afgive tilbud. Hvis du f.eks. starter med et krav om fem tilbudsgivere, men kun modtager tilbud fra tre virksomheder, bør du overveje, om det er muligt at få et tilfredsstillende tilbud fra de tre virksomheder i stedet for at insistere på, at udbuddet gøres om, hvilket vil gøre det endnu tydeligere, at konkurrencen er svag. 3. DEFINER KRAV TYDELIGT, OG UNDGÅ FORUDSIGELIGHED Udarbejdelsen af specifikationer og givne rammer er et stadie i den offentlige indkøbsproces, som er sårbar over for partiskhed, svindel og korruption. Specifikationer og rammer bør udarbejdes, så partiskhed undgås. De bør være tydelige og omfattende uden at være diskriminerende. De bør fokusere på resultater, på hvad der skal opnås, og ikke hvordan det skal opnås. Det vil anspore til nye løsninger og give indkøbere mere værdi for pengene. Udfærdigelsen af udbudskravene påvirker, hvor mange og hvilken type leverandører der tiltrækkes af udbuddet, og påvirker resultatet af udvælgelsesprocessen. Jo tydeligere kravene er, jo lettere er det for potentielle leverandører at forstå dem, og jo mere fortrøstningsfulde er de, når de udarbejder og afgiver tilbud. Klarhed bør ikke forveksles med forudsigelighed. Forudsigelige indkøbsformularer og uændrede salgs- eller købsmængder kan fremme ulovlig samordning. På den anden side kan større og færre offentlige udbud øge tilbudsgiverens incitament til at deltage. Definer dine krav så tydeligt som muligt i udbuddet. Inden de udsendes, bør specifikationer kontrolleres enkeltvis, for at sikre, at de er lette at forstå. Forsøg at undgå, at tilbudsgiverne har mulighed for at definere vigtige betingelser, efter kontrakten er vundet. Brug arbejdsbeskrivelser, og anfør de reelle krav i stedet for blot en produktbeskrivelse. Undgå at offentliggøre udbuddet, mens en kontrakt stadig befinder sig i et tidligt stadie: En omfattende definition af behovet er nøglen til en god indkøbsproces. Hvis det ikke kan undgås, kan du i sjældne tilfælde kræve, at tilbudsgiverne afgiver tilbud pr. enhed. Denne pris kan så anvendes, når mængderne er kendt. 7 De indkøbsansvarlige bør endvidere være opmærksomme på, at teknikken med at opdele kontrakten, hvis den anvendes forkert (f.eks. på en let forudsigelig måde) kan give deltagere i ulovlig samordning mulighed for bedre at dele kontrakter. 7

8 Definer om muligt dine specifikationer, så der er plads til alternative produkter, resultater og krav. Alternative eller nye leveringskilder gør ulovlig samordning mere besværligt. Undgå forudsigelighed i kontraktkrav: Overvej at samle eller adskille kontrakter, så udbuddets størrelse og timing varierer. Arbejd sammen med andre indkøbere i den offentlige sektor, og udarbejd fælles indkøbsprocedurer. Undgå at fremlægge kontrakter med identiske beløb, som let kan deles mellem konkurrenter. 4. PLANLÆG UDBUDSPROCESSEN, SÅ DEN EFFEKTIVT REDUCERER KOMMUNIKATIONEN MELLEM TILBUDSGIVERNE Når indkøbsansvarlige planlægger udbudsprocessen, bør de være opmærksomme på forskellige faktorer, som kan fremme ulovlig samordning. Udbudsprocessens effektivitet afhænger af den vedtagne tilbudsmodel og, hvordan udbuddet er planlagt og gennemføres. Gennemsigtighedskrav er absolut nødvendige for at bekæmpe korruption af en sund indkøbsprocedure. De bør udarbejdes, så de ikke fremmer ulovlig samordning ved at sprede flere oplysninger, end dem loven kræver. Desværre findes der ingen enkle regler for planlægning af en auktion eller en udbudsproces. Udbuddet skal planlægges, så det passer til situationen. Overvej om muligt følgende: Inviter interesserede leverandører til en dialog med indkøberne om de tekniske og administrative specifikationer for indkøbet. Undgå dog at samle potentielle leverandører ved at holde løbende, planlagte møder inden udbuddet. Begræns så vidt muligt kommunikationen mellem tilbudsgiverne under udbudsprocessen. 8 Åbne udbud gør det muligt for tilbudsgiverne at kommunikere og sende signaler til hinanden. Krav om, at tilbud skal afgives personligt, giver mulighed for kommunikation i sidste øjeblik og indgåelse af aftaler mellem virksomheder. Dette kan eventuelt forebygges gennem afgivelse af tilbud elektronisk. Overvej nøje, hvilke oplysninger tilbudsgiverne skal have, når det offentlige udbud åbner. Når resultatet af udbuddet offentliggøres, bør det overvejes, hvilke oplysninger der offentliggøres. Det bør undgås at afgive konkurrencemæssigt følsomme oplysninger, da det kan fremme fremtidig samordning af tilbudsgivning. I tilfælde af bekymringer om hemmelige aftaler på grund af markedets eller produktets karakteristiske træk, anvendes om muligt et lukket bud i stedet for en omvendt auktion. Overvej, om andre indkøbsmetoder end udbud med fokus på prisen, kan give et bedre 8 Hvis tilbudsgiverne f.eks. ønsker en besigtigelse på stedet, skal du undgå at samle tilbudsgiverne i samme facilitet på samme tid. 8

9 resultat. Andre typer indkøb omfatter indhentning af underhåndstilbud 9 og rammeaftaler. 10 Brug kun en maksimumpris, hvis den er baseret på grundige markedsundersøgelser, og indkøberne er overbeviste om, at den er yderst konkurrencedygtig. Maksimumprisen må ikke offentliggøres, men bør hemmeligholdes. Pas på med at bruge branchekonsulenter til at lede udbudsprocessen, da de kan have en tilknytning til de enkelte tilbudsgivere. Brug i stedet konsulentens erfaring til at udarbejde en tydelig beskrivelse af kriterier/specifikationer, og gennemfør indkøbsprocessen selv. Stil om muligt krav om, at tilbud skal afgives anonymt (overvej f.eks. at identificere tilbudsgiverne med tal eller symboler) og tillad, at tilbud afgives pr. telefon eller mail. Oplys ikke og begræns ikke unødvendigt antallet af tilbudsgivere i udbudsprocessen. Stil krav om, at tilbudsgiverne skal oplyse om al kommunikation med konkurrenter. Overvej at stille krav om, at tilbudsgiverne skal underskrive en tro og love-erklæring. 11 Stil krav om, at tilbudsgiverne med det samme skal oplyse, om de har til hensigt at benytte underleverandører, hvilket kan være en metode til at dele overskuddet blandt deltagere i samordning af tilbudsgivning. Da fælles tilbud kan være en metode til dele fortjenesten blandt deltagere i samordning af tilbudsgivning, er det vigtigt at være ekstra opmærksom på fælles tilbud fra virksomheder, som er dømt eller har fået bøder af konkurrencemyndighederne for ulovlig samordning. Dette gælder også, hvis en sådan ulovlig samordning blev benyttet på andre markeder, og selv om de involverede virksomheder ikke har kapacitet til at afgive særskilte tilbud. Indarbejd en advarsel i udbuddet om sanktioner over for samordning af tilbudsgivning, f.eks. udelukkelse fra deltagelse i offentlige udbud i en bestemt periode, eventuelle sanktioner, hvis deltagerne har underskrevet en tro og love-erklæring, muligheden for at Ved indhentning af underhåndstilbud fastlægger indkøberen en overordnet plan, og tilbudsgiveren/tilbudsgiverne udarbejder derefter detaljerne med indkøberen og når således frem til en pris. Ved rammeaftaler anmoder indkøberen en lang række virksomheder, f.eks. 20, om at sende oplysninger om deres kompetencer i form af erfaring, sikkerhedskvalifikationer mv., og vælger derefter et mindre antal, f.eks. fem, tilbudsgivere, som er med i en rammeaftale. Efterfølgende opgaver fordeles derefter primært efter kompetencer eller kan være genstand for yderligere "miniudbud" med hver enkelt tilbudsgiver, der giver en pris på opgaven. I en tro og love-erklæring kan der stilles der krav om, at tilbudsgiverne skal oplyse alle væsentlige kendsgerninger om enhver kommunikation, som de har haft med konkurrenterne vedrørende udbuddet. For at modvirke falske, svigagtige eller ulovligt samordnede tilbud og dermed fjerne ineffektivitet og de ekstra omkostninger i forbindelse med indkøb kan de indkøbsansvarlige ønske at stille krav om en erklæring eller attest fra den enkelte tilbudsgiver om, at det afgivne tilbud er oprigtigt, lovligt og udarbejdet med den hensigt at acceptere kontrakten, hvis den vindes. Det kan overvejes at stille krav om underskrift fra en enkeltperson med fuldmagt til at repræsentere virksomheden og tilføje ekstra sanktioner for svigagtige eller ukorrekte erklæringer. 9

10 indkøberen kan kræve erstatning og andre sanktioner i henhold til konkurrencelovgivningen. Anfør over for tilbudsgiverne, at alle krav om øgede omkostninger, der betyder, at budgettet overskrides, vil blive nøje undersøgt. 12 Hvis du under udbudsprocessen får hjælp fra eksterne konsulenter, skal du sikre dig, at de har den rigtige uddannelse, at de underskriver fortrolighedsaftaler, og at de er underlagt et rapporteringskrav, hvis de bliver opmærksomme på uhensigtsmæssig adfærd blandt konkurrenterne eller en eventuel interessekonflikt. 5. UDVÆLG NØJE VURDERINGS- OG OVERDRAGELSESKRITERIER FOR UDBUDDET Alle udvælgelseskriterier påvirker konkurrencen i udbudsprocessen. Beslutningen om, hvilke udvælgelseskriterier, der skal anvendes, er ikke kun vigtig i forhold til det aktuelle projekt, men også i forhold til at fastholde en pulje af potentielle og troværdige tilbudsgivere, som har en fortsat interesse i at afgive tilbud på kommende projekter. Det er derfor vigtigt at sikre, at der vælges kvalitative udvælgelses- og overdragelseskriterier på en sådan måde, at troværdige tilbudsgivere, herunder små og mellemstore virksomheder ikke unødigt afholdes fra at afgive tilbud. Når udbuddet udarbejdes, skal du overveje, hvilken effekt dit valg af kriterier har på den fremtidige konkurrence. Når tilbudsgivere vurderes på andet end prisen (dvs. produktkriterier, eftersalgservice mv.), skal sådanne kriterier beskrives og vægtes tilstrækkeligt på forhånd for at undgå problemer efter overdragelsen af kontrakten. Sådanne kriterier kan, når de anvendes rigtigt, belønne produktudvikling og omkostningsbesparende foranstaltninger og samtidig fremme konkurrencedygtige priser. Det omfang, hvori vægtningskriterierne oplyses forud for udbuddets afslutning, kan påvirke tilbudsgivernes mulighed for at samordne deres tilbud. Undgå enhver form for favorisering af visse klasser eller typer af leverandører. Favoriser ikke aktuelle leverandører. 13 Værktøjer, der sikrer så stor anonymitet som muligt i hele indkøbsprocessen, kan mindske aktuelle leverandørers fordele. Overdriv ikke betydningen af tidligere præstationer. Overvej om muligt anden relevant erfaring Øgede omkostninger i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt bør nøje kontrolleres, da de kan dække over korruption og bestikkelse. Den aktuelle leverandør er den virksomhed, der aktuelt leverer varer eller tjenester til den offentlige administration, og hvis kontrakt snart udløber. 10

11 Undgå at dele kontrakter mellem leverandører med identiske tilbud. Undersøg årsagerne til de identiske tilbud. Overvej om nødvendigt at foretage endnu en udbudsrunde eller tildele en enkelt leverandør kontrakten. Send forespørgsler, hvis priser eller tilbud ikke giver mening, men drøft aldrig disse spørgsmål med tilbudsgiverne samlet. Hemmelighold, hvis det er muligt i henhold til lovkrav, de enkelte virksomheders vilkår og betingelser. Indskærp streng fortrolighed over for de involverede i kontrakt-processen (under f.eks. udarbejdelse, vurderinger mv.). Forbehold dig ret til ikke at tildele kontrakten, hvis der er mistanke om, at resultatet af tilbuddet ikke er konkurrencedygtigt. 6. GØR PERSONALET OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING I FORBINDELSE MED INDKØB Professionel uddannelse er vigtig for at gøre de indkøbsansvarlige mere opmærksomme på konkurrencemæssige spørgsmål i forbindelse med offentlige indkøb. Arbejdet med at bekæmpe samordning af tilbudsgivning kan effektiviseres ved at indsamle historiske oplysninger om adfærd i forbindelse med tilbudsgivning, ved løbende at overvåge aktiviteter i forbindelse med tilbudsgivning og ved at analysere tilbudsdata. Det hjælper indkøberne (og konkurrencemyndighederne) med at identificere problematiske situationer. Bemærk, at samordning af tilbudsgivning ikke altid kan ses af resultaterne af et enkelt udbud. Ofte afsløres ulovlig samordning først, når resultaterne af en række tilbud undersøges over tid. Gennemfør regelmæssigt kurser for medarbejdere i at opdage samordning af tilbudsgivning og karteller. Kurserne kan gennemføres med hjælp fra konkurrencemyndigheder eller eksterne juridiske konsulenter. Gem oplysninger om de karakteristiske træk ved tidligere udbudsprocesser (dvs. gem oplysninger som det indkøbte produkt, den enkelte deltagers tilbud og vinderens identitet). Gennemgå regelmæssigt tilbudsgivernes historik vedrørende visse produkter eller tjenester, og forsøg at identificere mistænkelige mønstre, navnlig i brancher hvor ulovlig samordning er oplagt. 14 Vedtag en politik om regelmæssigt at gennemgå udvalgte udbud. Sammenlign lister over virksomheder, som har indsendt en interessetilkendegivelse, og virksomheder, som har afgivet tilbud, for at finde eventuelle mønstre som tilbagetrækning af tilbud og brug af underleverandører. Afhold samtaler med afviste leverandører og leverandører, som ikke længere afgiver 14 Se "Karakteristiske træk ved brancher, produkter eller tjenester, der understøtter ulovlig samordning" ovenfor. 11

12 tilbud. Opret en klageinstans for virksomheder, der vil afgive klager i konkurrencemæssige anliggender. Identificer f.eks. tydeligt den person eller det kontor, som klager skal sendes til (og anfør kontaktoplysninger), og sørg for et passende niveau af fortrolighed. Gør brug af mekanismer som f.eks. indsamling af tip om samordning af tilbudsgivning fra virksomheder og deres medarbejdere. Overvej at bruge medierne til at opfordre virksomhederne til at oplyse myndighederne om mulig ulovlig samordning. Hold dig underrettet om en eventuel straflempelse 15. Undersøg om jeres politik i forhold til at inddrage muligheden for at afgive tilbud, hvis der er foregået ulovligheder, er i overensstemmelse med konkurrencelovens regler for straflempelse. Opret interne procedurer, der tilskynder de ansvarlige til eller kræver af dem, at de rapporterer mistænkelige udsagn eller mistænkelig adfærd til konkurrencemyndighederne samt indkøbernes interne revisionsgruppe og revisionschef. Overvej at indføre incitamenter, der tilskynder de ansvarlige til at gøre dette. Samarbejd med konkurrencemyndighederne (etabler f.eks. en procedure for udveksling af oplysninger og en liste med de oplysninger, der skal gives, når indkøberne kontakter konkurrencemyndighederne mv.). 15 Sådanne politikker giver i forhold til monopolretssager generelt straffritagelse til den første part, der i henhold til politikken indrømmer sin deltagelse i navnlig kartelaktiviteter, herunder aftaler om samordning af tilbudsgivning, og accepterer at samarbejde med konkurrencemyndigheden i dennes efterforskning. 12

13 TJEKLISTE TIL AFSLØRING AF SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING I OFFENTLIGE INDKØB Det kan være yderst vanskeligt at påvise samordning af tilbudsgivning, da samordningen typisk aftales i hemmelighed. I de brancher, hvor ulovlig samordning ofte forekommer, kan leverandører og indkøbere imidlertid være vidende om langvarige aftaler om samordning af tilbudsgivning. I de fleste brancher er det nødvendigt at lede efter spor som usædvanlige tilbuds- eller prismønstre eller noget, som leverandøren siger eller gør. Vær på vagt i hele indkøbsprocessen samt i den indledende markedsundersøgelse. 1. SE EFTER MØNSTRE OG ADVARSELSTEGN, NÅR VIRKSOMHEDERNE AFGIVER TILBUD Visse tilbudsmønstre og -fremgangsmåder kan være på kant med den frie konkurrence, hvilket tyder på, at der er mulighed for samordning af tilbudsgivning. Se efter mærkelige mønstre i virksomhedernes tilbud og bemærk, hvor ofte de vinder eller taber udbud. Underleverandører og skjulte joint ventures kan ligeledes vække mistanke. Den samme leverandør afgiver ofte det laveste tilbud. Der forekommer en geografisk fordeling af de vindende tilbud. Visse virksomheder afgiver tilbud, som kun vinder i visse geografiske områder. Faste leverandører undlader at afgive tilbud i udbudsprocesser, som de normalt forventes at deltage i, men afgiver fortsat tilbud i andre udbud. Nogle leverandører trækker sig uventet ud af udbuddet. Visse virksomheder afgiver altid tilbud, men vinder aldrig. De enkelte virksomheder synes at skiftes til at vinde udbuddene. To eller flere virksomheder afgiver et fælles tilbud, selv om mindst en af dem selv kunne have afgivet tilbud. Den vindende tilbudsgiver benytter gentagne gange afviste tilbudsgivere som underleverandører. Den vindende tilbudsgiver afslår kontrakten og viser sig senere at være underleverandør. Konkurrenter omgås jævnligt eller holder møder kort før tidsfristen for afgivelse af tilbud. 13

14 2. SE EFTER ADVARSELSTEGN I ALLE INDSENDTE DOKUMENTER Afslørende tegn på samordning af tilbudsgivning kan findes i de forskellige dokumenter, som virksomhederne indsender. Virksomheder, som deltager i en samordning af tilbudsgivning, vil forsøge at hemmeligholde det, men uforsigtighed, praleri eller dårlig samvittighed blandt deltagerne kan give spor, der i sidste ende fører til, at samordningen opdages. Sammenlign omhyggeligt alle dokumenter for at finde tegn på, at tilbuddene blev udarbejdet af den samme person eller i fællesskab. Identiske fejl, som f.eks. stavefejl i tilbudsdokumenter eller breve indsendt af forskellige virksomheder. Tilbud fra forskellige virksomheder indeholder ensartet håndskrift eller skrifttype eller er indsendt med identiske formularer eller på identisk brevpapir. I tilbudsdokumenter fra én virksomhed henvises der specifikt til konkurrenternes tilbud, eller der anvendes en anden tilbudsgivers brevhoved eller faxnummer. Tilbud fra forskellige virksomheder indeholder identiske regnefejl. Tilbud fra forskellige virksomheder har et betydeligt antal identiske omkostningsoverslag for visse enheder. Pakker fra forskellige virksomheder har ens poststempler eller ens mærker fra frankeringsmaskiner. Tilbudsdokumenter fra forskellige virksomheder viser adskillige rettelser foretaget i sidste minut som f.eks. udviskninger eller andre fysiske ændringer. Tilbudsdokumenter indsendt af forskellige virksomheder indeholder færre detaljer end nødvendigt eller forventet, eller udviser andre tegn på ikke at være ægte. Konkurrenter afgiver identiske tilbud, eller priserne fra tilbudsgiverne stiger med regelmæssige intervaller. 3. SE EFTER MØNSTRE OG ADVARSELSTEGN I FORBINDELSE MED PRISERNE Tilbudspriser kan hjælpe med at afsløre ulovlig samordning. Se efter mønstre, der tyder på, at virksomhederne muligvis samordner deres arbejde. F.eks. prisstigninger, der ikke kan forklares ved omkostningsstigninger. Hvis de tabende tilbud er meget højere end det vindende tilbud, kan deltagerne i den ulovlige samordning benytte proformatilbud. En almindelig fremgangsmåde i forbindelse med proformatilbud er, at udbyderen af dækningsprisen lægger 10 % eller mere oven i det laveste tilbud. Tilbudspriser, som er højere end de tekniske omkostningsskøn eller højere end tidligere tilbud i forbindelse med lignende udbud, kan også være tegn på ulovlig samordning. Følgende kan vække mistanke: Pludselige og identiske stigninger i priser eller prisklasser blandt tilbudsgivere, som ikke kan forklares af omkostningsstigninger. 14

15 Forventede rabatter forsvinder uventet. Identiske priser kan vække mistanke, navnlig hvis et af følgende udsagn er sandt: Leverandørernes priser har været identiske længe. Leverandørernes priser har tidligere været forskellige. Leverandørerne har hævet priserne, og det skyldes ikke øgede omkostninger. Leverandørerne har fjernet rabatter, navnlig på et marked, hvor der historisk set er givet rabatter. Stor forskel mellem prisen på det vindende tilbud og de andre tilbud. En bestemt tilbudsgivers tilbud på en bestemt kontrakt er meget højere end samme leverandørs tilbud på en anden, tilsvarende kontrakt. Der er sket en betydelig reduktion i forhold til tidligere prisniveauer efter et tilbud fra en ny eller sjælden leverandør, dvs. at den nye leverandør kan have sprængt et eksisterende tilbudskartel. Lokale leverandører tilbyder højere priser for lokale leveringer end for leveringer til destinationer længere væk. Lokale og ikke-lokale virksomheder anfører ens transportomkostninger. Der er kun én tilbudsgiver, der kontakter grossisterne for prisoplysninger, inden der skal afgives tilbud. Uventede elementer i offentlige tilbud i en auktion, det være sig elektronisk eller på anden vis som f.eks. tilbud med usædvanlige tal, hvor der kunne forventes et afrundet tal for hundreder eller tusinder kan betyde, at tilbudsgiverne selv bruger tilbuddene som et middel til at deltage i ulovlig samordning ved at videregive oplysninger eller signalere præferencer. 4. VÆR OPMÆRKSOM PÅ MISTÆNKELIGE UDSAGN Når du arbejder med leverandører, skal du altid være opmærksom på mistænkelige udsagn, der tyder på, at virksomhederne kan have indgået en aftale eller koordineret deres priser eller salgsmetoder. Mundtlige eller skriftlige henvisninger til en aftale blandt tilbudsgiverne. Udsagn om, at tilbudsgivere begrunder deres priser ved at se på "priser i branchen", "standardmarkedspriser" eller "prisaftaler i branchen". 15

16 Udsagn, der viser, at bestemte virksomheder ikke sælger i et bestemt område eller til bestemte kunder. Udsagn, der viser, at et område eller en kunde "tilhører" en anden leverandør. Udsagn, der afslører forudgående og fortrolig viden om konkurrenternes priser eller detaljer i tilbuddet, eller forhåndsviden om udfaldet af et udbud, hvor resultatet endnu ikke er offentliggjort. Udsagn, der viser, at en leverandør har afgivet et proformatilbud. Forskellige leverandører anvender samme terminologi, når de forklarer prisstigninger. Mistanke til tro og love-erklæringer om uafhængige tilbud eller antydninger af, at de ikke tages alvorligt, selv om de er underskrevet (eller eventuelt er indsendt uden underskrift). Følgebreve fra tilbudsgivere, der afviser at opfylde visse udbudsbetingelser eller henviser til drøftelser, eventuelt med en brancheforening. 5. VÆR OPMÆRKSOM PÅ MISTÆNKELIG ADFÆRD Vær opmærksom på henvisninger til møder eller begivenheder, hvor leverandørerne kan have mulighed for at drøfte priser, eller adfærd, der viser, at en virksomhed træffer visse foranstaltninger, der kun tjener til fordel for andre virksomheder. Mistænkelig adfærd kan omfatte følgende: Leverandører mødes privat, inden de afgiver tilbud, eventuelt i nærheden af det sted, hvor tilbuddene skal afgives. Leverandører omgås jævnligt eller synes at holde regelmæssige møder. En virksomhed anmoder om en tilbudspakke til sig selv og en konkurrent. En virksomhed indsender både sit eget og en konkurrents tilbud og tilbudsdokumenter. Et tilbud afgives af en virksomhed, som ikke er i stand til at gennemføre kontrakten. En virksomhed medbringer flere tilbud til åbningen af tilbuddene og vælger først det tilbud, der skal afgives, når de har fastslået (eller forsøgt at fastslå), hvem der ellers afgiver tilbud. Flere tilbudsgivere indhenter de samme oplysninger fra indkøbere eller indsender ensartede anmodninger eller dokumenter. 16

17 6. ADVARSEL I FORBINDELSE MED TEGN PÅ SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING Ovennævnte tegn på eventuel samordning af tilbudsgivning kan anvendes til at identificere adskillige mistænkelige tilbuds- og prismønstre samt mistænkelige udtalelser og mistænkelig adfærd. De kan dog ikke bruges som bevis på, at virksomheder deltager i samordning af tilbudsgivning. En virksomhed har måske undladt at afgive tilbud i en bestemt udbudsproces, fordi den havde for travlt til at kunne udføre arbejdet. Høje tilbud kan ganske enkelt afspejle en anden vurdering af projektets omkostninger. Ikke desto mindre er der behov for yderligere efterforskning, når der opdages mistænkelige tilbuds- og prismønstre, eller når indkøbere hører mærkelige udtalelser eller opdager underlig adfærd. Regelmæssig mistænkelig adfærd i en periode er ofte et mere sikkert tegn på eventuel samordning af tilbudsgivning end dokumentation fra et enkelt tilbud. Det er vigtigt at registrere alle oplysninger, så der kan fastslås et adfærdsmønster over tid. 7. DET SKAL INDKØBSANSVARLIGE GØRE VED MISTANKE OM SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING Ved mistanke om samordning af tilbudsgivning, bør der tages en række skridt for at afdække og standse dette. Hold dig løbende orienteret om lovgivningen vedrørende samordning af tilbudsgivning på dit felt. Drøft ikke mistanken med de berørte deltagere. Gem alle dokumenter, herunder tilbudsdokumenter, korrespondance, kuverter mv. Registrer alle detaljer om mistænkelig adfærd og udsagn, herunder datoer, de involverede parter samt andre tilstedeværende og præcis, hvad der skete eller blev sagt. Tag notater under eller umiddelbart efter begivenheden, mens den ansvarlige stadig har den i frisk erindring, så der kan gives en præcis beskrivelse af forløbet. Kontakt de relevante konkurrencemyndigheder. Overvej efter en samtale med dine interne juridiske medarbejdere, om det er hensigtsmæssigt at fortsætte med udbuddet. 17

2. ALMINDELIGE TYPER SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING

2. ALMINDELIGE TYPER SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING RETNINGSLINJER FOR BEKÆMPELSE AF SAMORDNING AF TILBUDSGIVNING Sådan får det offentlige mest valuta for pengene KONKURRENCE NØGLEN TIL PRODUKTIVITET OG VÆKST 1. INDLEDNING Samordning af tilbudsgivning opstår,

Læs mere

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL?

ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? ER DU OFFER FOR AFTALT SPIL? SIDE 2 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Februar 2015 Oplag 1000 stk. ISBN 978-87-7029-595-6 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Brochuren er udarbejdet af Konkurrence- og

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683 (Erik P. Bentzen) 8. juli 2014 K E N D E L S E aktindsigt Computerworld Denmark (selv) mod Statens It (Kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe) I efteråret 2012

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER

NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER NY UDBUDSLOV - UDBUDSPROCSSEN IT-FOKUSNETVÆRK 2. SEPTEMBER Emner 1. Udbudsprocessen grundlæggende ændringer 2. Fem gode råd til tilbudsgivere faldgruber og tips 3. IT-kontraktmuligheder under opførelsen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsbeskrivelse: Frederikssund Kommune ønsker at etablere en behandlingsordning med virkning fra 1. januar 2009. Aftalens forventede løbetid

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere