Uden respekt for planteleverancen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uden respekt for planteleverancen"

Transkript

1 Uden respekt for planteleverancen I et udbud blev der leveret et andet og dårligere plantemateriale end beskrevet. Det udviklede sig til en lang og betændt, men også meget lærerig sag. Af Anne Fischer Stausholm Er planter så billige at ingen kerer sig om deres kvalitet? Er vores viden om fagets særkende så begrænset at vi ikke kan vurdere dem fagligt kvalificeret? Hvor er planteskolernes faglig stolthed og korpsånd? Hvilke følger har modtagerens manglende kontrol og kvalitetssikring for den fremtidige planteproduktion? Spørgsmålene tårner sig op i en sag hvor alle parter er tabere. Det er en sag hvor planteskoler har mistet ordrer fordi en konkurrent tilsyneladende har spekuleret i dårlig plantekvalitet og manglende faglighed i kundens modtagekontrol. Kunden har nok fået billige planter, men planteskolebranchens anseelse og troværdighed har lidt skade og udenlandske planteskoler fra især Tyskland og Holland har fået endnu mere plads. Et almindeligt udbud Fik kunden de planter og den kvalitet der fremgik af udbudsmaterialet? I den indbudte licitation blev udbudsmaterialet sendt til fem planteskoler der alle gav bud. Grundlaget var ifølge udbudet tilbudsloven. Tildelingskriteriet var laveste pris. Og ordren gik til lavestbydende med et bud på kr. Højeste bud var kr. Vinderbuddet var uden forbehold. Et af de øvri- ge bud havde forbehold for træer af dansk herkomst, og de to højstbydende havde forhåndsreserveret træer af dansk herkomst. Licitationsmaterialet omfattede levering af større højstammede træer af dansk herkomst og en række hæk- og læplanter. I udbudsmaterialet fremgik følgende krav i henhold til plantelisten: Lokalitet, latinske navn, danske navne, alder, størrelse og antal. Videre hed det under Særlige Arbejdsbeskrivelser for plantelevering : Samtlige planter skal være forsynet med et mærkat, der som minimum oplyser om plantens latinske navn (slægtsnavn, artsnavn og subspecies), plantens alder samt plantens størrelse. Undtaget herfor er småplanter og roser der leveres i bundter. Her skal hvert bundt være forsynet med et tilsvarende mærkat. Planterne blev leveret og plantet ud. Udbyder stillede sig tilfreds - indtil en af de fire tabende planteskoler bemærkede at leverancen ikke var konditionsmæssig. Ud fra en besigtigelse af de udplantede planter påstod planteskolen at der var træer der hverken var højstammede eller danske. Hæk- og læplanterne levede heller ikke op til kravene. Kvaliteten lå i det hele taget under almindelige krav, TILBUDSLOVENS KRAV Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. Klageren har i sit klageskrift til Klagenævnet for Udbud bl.a. fremført at tilbudslovens 2 stk. 2 og 3 ikke er overholdt. 2 stk. 2. Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence. 2 stk. 3. Det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet og tildelingen af ordren at sørge for at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne. Klageren har endvidere fremført at indklagede har handlet i strid med tilbudslovens 8 stk stk. 3. Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid. FUSARIUM I PLANTER Fusarium findes i vækstmedier og nogle planter. Svampen kan forekomme uden at det er at betragte som en decideret mangel og ofte uden at det opdages fordi planter under gode vækstbetingelser kan overvinde en inficering. Sundt plantemateriale, god hygiejne i forbindelse med håndtering af planterne og gode jordbundsforhold og dræn er vigtige i forebyggelsen af fusarium. Der er ingen midler der forebygger eller bekæmper fusarium og der er ingen kemiske midler som har 100% effekt. Oftest kan man ikke se på planterne at de er angrebet. lød påstanden. Sagen blev derfor bragt ind for Klagenævnet for Udbud. Ikke op til konditionerne Den forurettede planteskole bestilte en uvildig konsulentbesigtigelse. Rapporten, der er baseret på visuel observation på stedet, konkluderede: Udbyder har modtaget et plantemateriale der for mange af planternes vedkommende ikke lever op til konditionerne i udbudsmaterialet, og som efterfølgende vil kræve en klar strategi og mange arbejdstimer fra udbyders side for at udvikle sig tilfredsstillende. Rapporten konkluderede også at der var tale om et meget uensartet plantemateriale. Mange planter havde ensidig kroneopbygning, et typisk tegn på at de har stået klemt. Mange træer havde uregelmæssig og forkert grenopbygning og bar præg af ikke at have fået den nødvendige kroneudtynding og -korrigering. Mange topskud var knækket eller stukket med knudret top. En del træer var for små. En del havde store afvigelser fra centerlinien. Umiddelbart overholdt omkring 20% af træerne ikke normkravene. Barrodshæk- og læplanterne havde store afvigelser i rodhalsdiameter, rodudvikling og højde. Der var både gode og dårlige eksempler i samme bundt. Det antydede manglende eller dårlig sortering. Mange planter var uden forgrening og lignede ungplanter. Skønt de på etiketter og fakturaer benævnes omplantede, var mange ikke omplantede og yngre end foreskrevet. Planterne virkede generelt vitale. Det gjaldt dog ikke flere bundter af eg og bøg med et atypisk mørkfarvet ved, indtørrede knopper og små blade. Egeplanterne forekom generelt små og mindre vitale end de øvrige planter. Forskerne på banen Der blev taget prøver af hækog læplanter til vurdering hos Danmarks Jordbrugsforskning og DEG Green Team. Danmarks Jordbrugsforskning så på planternes alder, rod/top forhold, rodhalsdiameter og tegn på omplantning. Konklusionen stemte med konsulentbesigtigelsen. En del planter var yngre end foreskrevet. En del viste ingen tegn på omplantning. Nogle bundter havde både rodskårne og ikke rodskårne planter i samme bundt. Nogle bundter viste tegn på rodsnøringer og andre var uens beskåret. Variationen på planternes rodsystemer blev opgivet som en variationskoefficient der er et relativt mål for hvor meget planternes størrelse afviger fra hinanden. Planter der ikke er sorteret efter størrelse, har ofte en koefficient over 20%. Det havde en del bundter i det vurderede plantemateriale. Et asymmetrisk rodsystem kan skyldes opbevaringen, men da ikke alle planterne havde asymmetrisk rod, måtte 12 GRØNT MILJØ 2/2008

2 Udbudsmaterialet beskrev en bestemt klon af lind af dansk herkomst. Leverancen var for en stor dels vedkommende imidlertid fra Holland og en anden klon end foreskrevet. Modtagekontrollen svigtede, og resultatet taler for sig selv. Trist at skue og et stort arbejde venter forude for at få træet på ret køl. de træer og podede kloner. Ikke fra den samme klon som de skulle være. Rapporten oplyste videre at den anvendte beskæringsteknik bruges af flere planteskoler i Holland. Desuden var jordklumpen i flere tilfælde karakteristisk for hollandske planteskoler. Naktuinbouw fastslog at træerne ikke levede op til kvalitetsnormerne som dog varierer lidt fra land til land. DNA-testen viste at der var tale om en blanding af kloner. Ud af 12 testede træer opfyldte kun 4 med sikkerhed kravene i udbudsmaterialet. Da træerne var tilfældigt udvalgt kan man antage at kun en tredjedel af leverancen er konditionsmæssig. DNA-testen blev udført som en Finger-print-test. Den kan godt udføres i Danmark, men den skulle - på grund af manglende erfaringer - køre som et forskningsprojekt. Derfor blev testen udført i Holland. Klagenævnet for Udbud Problemstillingen rejser det juridiske spørgsmål om man må modtage et andet og et dårli- DNA FINGER-PRINTS Der blev udtaget grene fra 12 tilfældigt valgte lindetræer ud af de ca. 280 plantede. Grenene blev nummeret, farvekodet og podet på grundstammer af Tilia platyphyllos og sat i væksthus. Grene fra 12 kendte lindekloner dyrket på forsøgsstationen blev ligeledes podet på Tilia platyphyllos som referenceeksempler. Der blev taget blade fra to planter stammende fra det samme træ. Bladene blev bagefter blandet. Fra referencematerialet blev blade fra fire planter udtaget og mixet. Materialet blev gentestet og sammenlignet med allerede kendt hollandsk materiale. Det kunne fastslås at kun 4 ud af de 12 træer havde den bestilte klons DNA-profil. årsagen være produktionsforhold i planteskolen. Asymmetrisk rodsystem vil kunne medføre dårlig stabilitet af planterne efter udplantning. DEG Green Team undersøgte prøver af ege- og bøgeplanter for sygdomme. Man konkluderede at bøgeplanterne havde fusarium i og på rødderne og rodhalsen og havde haft bøgeluseangreb. Fusarium-angrebene var så voldsomme at de kunne give store udfald, især hvis træerne blev plantet under ikke optimale forhold. De blev faktisk plantet på en jordvold. Det er uvist om planterne blev leveret med fusarium eller blev inficeret bagefter. Egeplanterne viste derimod ingen tegn på sygdom eller svamp. Når de var små og svage, kan årsagen derfor være dyrkningsproblemer. DNA-test af materialet Planteleverancen bestod bl.a. af ca. 280 lindetræer der ifølge udbudsmaterialet skulle være en særlig klon af dansk herkomst. I samarbejde med kunden bad den forurettede planteskole Naktuinbow, Hollands statslige forsøgsvæsen og plantetilsyn, om en bedømmelse og en DNA-test. Der blev udvalgt 12 tilfældige lindetræer (et for hver 25 træer i rækken) for at opnå et godt statistisk materiale. Af rapporten fremgik at træerne havde forskellig alder. Beskæringsteknikken indikerede at træerne var sammensat af leverancer fra forskellige underleverandører. Træerne var en blanding af frøformere- GRØNT MILJØ 2/

3 gere plantemateriale end udbuddet anfører. Klagenævnet for Udbud har haft sagen til behandling, men afvist den. Klagenævnet gav principielt anklager ret i alle påstande, men nævnets beføjelser rækker kun til at sikre at parterne står lige i budrunden. Det er efter nævnets opfattelse dog ikke godtgjort at modtageren har været i ond tro ved tildeling af den udbudte planteleverance. Bygherre har derfor ikke bevidst stillet de bydende parter forskelligt. Nævnet understreger at sagen drejer sig om en kontrakt der er misligholdt fordi der er givet usande oprindelsesoplysninger og leveret ringere kvalitet end aftalt. Følgeseddel og fakturalinier indeholder falske oplysninger om produktets alder og oprindelse. Sådanne misligholdelser videregives normalt til Plantedirektoratet for at belyse sagen over for interesserede myndigheder. Klageren har dokumenteret alle påstande over for modtageren af planterne. Klagenævnet for Udbud anbefalede derfor at rejse sagen som civilretsligt søgsmål. Hvilket klager stadig overvejer. I sagen har den berørte planteskole lidt et avancetab på kr. samt kr. til rapporter, konsulentydelser og advokatbistand. Når planteskolen overvejer en retssag, er det også fordi den har tabt andre licitationer under lignende mistænkelige forhold og frygter at gøre det igen. Planteskolen vil fremtidssikre firmaet, enten ved at ændre konkurrenternes adfærd eller tilpasse sin egne leverancer. Synes juridisk korrekt Sagen rejser også det spørgsmål, om modtageren handler i strid med tilbudsloven ved at acceptere planter der ikke lever op til udbudsmaterialet. Sætter det ikke den reelle konkurrencen ud af kraft? Peter Andersen, chefjurist i Håndværksrådet, vurderer at klagenævnets afgørelse er rigtig.: Det er vigtigt at adskille forløbet og bedømmelsen af selve udbuddet fra de følgende omstændigheder hvor planteskolen efter det oplyste leverer andet end det der er aftalt og krævet. Ved et udbud omfattet af tilbudsloven eller EU-regler skal udbyderen stille alle tilbudsgivere lige, og udbyder er forpligtet til at indgå aftale med den tilbudsgiver der giver bedst pris. Opfylder udbyder disse krav er der ikke basis for at klage til klagenævnet over udbyder - med mindre udbyderen bevidst bagefter giver den valgte tilbudsgiver adgang til at levere noget helt andet end hvad der er udbudt, forklarer Peter Andersen. I en sag som denne har klagenævnet vurderet at der ikke er indgået aftale mellem udbyder og tilbudsgiver om at levere andet end det udbudte. Tværtimod vil udbyderen forlange at de forkerte træer udskiftes med de rigtige, udbudte træer. Derfor er udbuddet gennemført korrekt. Hvis leverandøren under arbejdets udførelse ændrer leverancen og måske snyder ved bevidst at levere andet end aftalt, så er det et kontraktbrud. Det giver kunden ret til omlevering, eventuelt nedslag i prisen eller i yderste konsekvens at ophæve kontrakten. Men det har intet med udbuddet og licitationen at gøre. Det er et rent kontraktligt forhold mellem kunden og leverandøren som de øvrige tilbudsgivere ikke kan blande sig i, forklarer Peter Andersen. Plantedirektoratets svar Plantedirektoratet blev spurgt om det er i orden at en planteskole sælger planter som en bestemt klon selv om en betydelig mængde er dokumenteret at være en blanding af kloner. Svaret lød: Der stilles ikke krav til prydplanters identitet ud over at disse ved salg skal være mærket med botanisk navn (slægt og art). Og er det berettiget at sælge planter som om de er af dansk herkomst til trods for at en væsentlig del er fra udlandet. Der stilles ikke krav om angivelse af hvor prydplanter er produceret, lød svaret. Videre blev Plantedirektoratet bedt om at oplyse om der er dokumentationskrav og undersøgelses- og indberetningspligt ved import af udenlandske planter. Her var svaret: Ved omsætning af planter i Danmark skal kravene i be- Træerne er blevet grønne. Men at der er tale om forskellige kloner fornemmes klart. Det forrestei rækken træ har en bred krone, mens det næste er smalt og opret. Det vil kræve en del beskæringsarbejde at skabe et ensartet udtryk. Mange topskud var knækket eller stukket med knudret top. 14 GRØNT MILJØ 2/2008

4 Er det sådanne træer vi ønsker leveret. De er billige, men er her solgt til overpris. Landskabsarkitekter og anlægsgartnere må have større faglig indsigt i modtagekontrollen. Det er her plantematerialet skal vurderes kritisk og eventuelt returneres hvis det ikke opfylder forskrifterne. MODTAGEKONTROL AF PLANTER NORMER OG VEJLEDNING FOR ANLÆGSGARTNERARBEJDE (Danske Anlægsgartnere, 2006) Modtagekontrol: Ved modtagelse kontrolleres at det leverede er i overensstemmelse med bestillingslisten for så vidt angår antal, størrelse, arts- og sortsvalg. Planter kontrolleres visuelt ved modtagelse. Planterne skal fremtræde vitale. Svækkede, beskadigede og ikke saftspændte planter samt planter med synlige sygdomstegn kasseres. Rødder og jord skal være fugtige ved levering. Højstammede træer: Planter skal være velforgrenet og have et udseende der er karakteristisk for sorten. Trækronen skal være velafbalanceret. For træer med gennemgående stamme skal der være et gennemgående ledeskud. På højstammede træers gennemgående stamme må afvigelser fra centerlinien fra rodhals op til krone være højst 3 cm. For Quercus, Fagus, Carpinus, Crataegus og Platanus og for landskabsheister generelt tolereres større afvigelser. Hæk- og læplanter: Planter skal have et velafbalanceret forhold mellem top og rodmasse. Planter skal være velforgrenet og have et udseende der er karakteristisk for sorten. For barrodsplanter skal rodbeskæring være synlig. Rodhalsdiameter skal angives for skovog landskabsplanter samt for hækplanter mindre end lette buske. For skov- og landskabsplanter skal færdigvarer sorteres efter rodhalsdiameter i relation til højde i henhold til normerne. PLANTESTANDARD (Dansk Planteskoleejerforening, 2002). Højstammede træer: Træerne skal have en ret stamme og en artstypisk krone. Gennemgående terminalskud og velfordelte grene. Højstammede træer skal i hele produktionsforløbet have kronens grundform optimeret til videre vækst med gennemgående terminalskud og velfordelte kronegrene. Hæk- og læplanter: Sammenhængen mellem rodhalsdiameter og højde gælder for den enkelte plante ikke for et helt bundt. kendtgørelse om planter være opfyldt. I princippet er der fri bevægelighed for planter i EU hvis de stillede krav er opfyldt. Der er således ingen krav om undersøgelse eller indberetning ved handel med planter mellem EU-landene. Virksomheder der i Plantedirektoratet er registreret som leverandør af planter, skal kunne redegøre for køb og salg. Plantedirektoratets normale procedure er kontrolbesøg på planteskolerne hvor der udtages stikprøver og skaffes dokumentation. I den aktuelle sag kunne Plantedirektoratet have bedt planteskolen om at dokumentere hvilke planter der var leveret, men det krævede planteskolens medvirken. Den vindende planteskole løj i lang tid om plantematerialets oprindelse og anførte egen lokation for planteproduktion. Først senere erkendte man - hårdt presset - at der var tale om importplanter. Politianmeldelse Plantedirektoratet har ret og pligt til at besigtige planteskoler. Konstateres uregelmæssigheder, kan direktoratet bede planteskolen rette dem. Men direktoratet kan ikke gøre noget ved en sag hvor en privatperson eller virksomhed henvender sig med en mistanke. Sådanne sager skal politianmeldes, men uden egen faglig kompetence vil politiet henvende sig til Plantedirektoratet for at få sagen vurderet. Planteskolen har erkendt at have leveret planter fra Holland. Da de ankommer på modtagerens adresse er de mærket som danske planter. Det kunne afsløres med en politianmeldelse og stille klageren gunstigt i en retssag. Klageren har argumenteret for at få Dansk Planteskoleejerforening og Plantedirektoratet til at påtage sig sagen. Hvad de ikke vil. Plantedirektoratet med henvisning til deres beføjelser. Planteskoleejerforeningen har dog overgivet sagen til foreningens erhvervspolitiske udvalg for at fortsætte dialogen med Plantedirektoratet. Foreningens formand har desuden været indkaldt som vidne. Spørgsmål som planteskoleejerforeningen også kunne tage op er: Hvordan kan en forening og en offentlig kontrolinstans leve med en bevidst og veldokumenteret omgåelse af sandheden der skader branchen? Hvilken berettigelse har Plantedirektoratet når man ikke kan tage sig af sådan en sag uden politianmeldelse? Er kontrollen pengene værd? Dansk Planteskoleejerforening kan kun være interesseret i at branchen opretholder en reel konkurrence og troværdighed, og at planteskolerne agerer etisk acceptabelt. Derfor har foreningen også taget initiativ til at oprette et ankenævn der kan håndtere enkeltsager som den aktuelle. Modtagekontrol Sagen understreger spørgsmålet om modtagekontrollens kvalitet. Skal man kunne identificere jordtyper af udenlandsk herkomst? Næppe. Skal man kunne skelne mellem forskellige beskæringsteknikker der medfører at træerne ser meget forskellig ud? Måske. Dansk Planteskoleejerforening må på banen. Dens medlemmer må kunne opfylde en række kvalitetskrav og der må være sanktionsmuligheder hvis de ikke gør det. Men også Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter og Praktiserende Landskabsarkitekters Råd har et medansvar for modtagekontrollen. Plantestandarden og Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde rækker ikke. Det må være muligt at definere de krav der sættes til en kontrol - vel vidende at der er et utal af variationer. Man kan måske begynde baglæns - med det endelige beplantningsudtryk. Der er klar forskel på om et egetræ skal stå i et læhegn eller solitært. Det skal være muligt at kontrollere f.eks. antal omplantninger og rodhalsdiameter. Det skal også defineres hvad formålet med modtagekontrollen er og hvilke faglige krav den stiller. Bør få konsekvenser Når tildelingskriteriet er laveste pris indbygger man et modsætningsforhold til den præcise kvalitet som fremgår af udbudsmaterialet. Det kan skabe ulige konkurrence. Kun modtagekontrollen er i stand GRØNT MILJØ 2/

5 Vi ønsker lige konkurrencevilkår Kommentar fra Peter F. Schjøtt, formand for Dansk Planteskoleejerforening Vi vil gerne slå fast at Dansk Planteskoleejerforening ønsker lige konkurrencevilkår, og at leverancer naturligvis skal overholde de krav der er fremsat i licitationsmaterialet, hvilket vi har påpeget ved flere lejligheder internt i foreningen. Det har undret os at hverken Konkurrencestyrelsen eller Plantedirektoratet kunne medvirke til afgørelser i sagen. Sagen har også vist at ved handel mellem landene i EU, kontrollere Plantedirektoratet kun til artsniveau, så det er svært at komme igennem med klager over landegrænserne. Behovet for et ankenævn er derfor helt klart. Planteskoleejerforeningen igangsatte, efter omtale af den meget dårlige leverance, et arbejde med at etablere et ankenævn allerede sidste sommer. Vi forventer en endelig præsentation på vores generalforsamling i juni. Vi håber så at den præventive virkning gør at der ikke bliver brug for ankenævnet. Sagen er klar, vi ønsker fair play og gode planter fra danske planteskoler med ægte redegørelse for størrelse og kvalitet. Vi har løbende fokus på dette emne. Sagen har endvidere vist at der er et stort behov for uddannelse af de folk der modtager planterne så de er i stand til at se om planterne har den rette kvalitet ved leveringen. Vi deltager gerne i et samarbejde om dette. Samtidig ønsker vi ligeledes fair play fra landskabsarkitekter og bygherre så der ikke laves om på planer efter igangsættelse af projekter. til at afgøre om der reelt leveres den efterspurgte varer og at man derfor betaler for det man har bestilt og udbudt. Derfor er modtagekontrollen så vigtig. Og fordi den svigtede, gik det galt i denne sag. Tit er det ikke engang bestilleren der udfører modtagekontrollen. Det bør derfor overvejes om en planteleverance egner sig til udlicitering eller om det er bedre at gå direkte til sin planteleverandør. Modtagekontrollen skal hvile på et professionelt grundlag der tjener både udbyder og leverandør og tilsidesætter enhver mistanke. Kunderne skal kunne stole på at de leverede planter er sortsægte. Ellers giver det ingen mening at beskrive dem i udbuddet. Planteskoling på stedet Modtageren af planterne har på skrift meddelt klageren at man har taget situationen til efterretning, men har også klaget over flere af planterne. Planteleverandøren har erkendt at der er kloner som ikke er identiske med udbudsmaterialet og har tilbudt at udskifte alle de træer hvor der er tvivl om sortsægtheden. Planteskolen har velvilligt løbende udskiftet de træer som modtageren ikke kunne acceptere. Flere træers vækst hæmmes af manglende dræn. For dem vil det være svært at sige om dårlig vækst skyldes plantematerialet eller vækstvilkårene. På grund af omstændighederne står planteleverandøren på forhånd dårligt i sagen, og har derfor også bedt om at drænproblemet løses. Planteskolen har ligeledes tilbudt at beskære træerne på plantestedet fordi de ifølge planteskolen stammer fra to forskellige partier og derfor er lidt forskellige rent beskæringsmæssigt. Det havde ikke været nødvendigt hvis planterne var konditionsmæssigt leveret. Men det er måske en del af branchens fremtid. De implicerede parter optræder anonymt i artiklen. Det har været forudsætningen for at kunne bringe den. FORFATTER Anne Fischer Stausholm er landskabsarkitekt med eget rådgivende firma. GOLDONI Lidt mere enkelt - meget mere driftssikkert Transcar hk og 4 hjulstræk Knækstyret eller forhjulstyret 3 vejs tiplad - op til kg. - tlf JUTEK 16 GRØNT MILJØ 2/2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0012550 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Michael Jacobsen) 18. september 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0012550 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Michael Jacobsen) 18. september 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0012550 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Michael Jacobsen) 18. september 2007 K E N D E L S E P.Kortegaards Planteskole A/S (advokat Karsten Thygesen, Odense) mod Kolding

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage 4 Landskab, skov og natur under nye vilkår 10 Græsfrø med madpakke 12 Uden respekt for planteleverancen 22 Søen, mosen og naturparken 28 Timens pris 30 Vild med vand 36 CE-mærket 54 Grønt Miljø med i ny

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Inspirationsdag Danske Planteskoler

Inspirationsdag Danske Planteskoler Inspirationsdag Danske Planteskoler Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt Ph.d. Onsdag den 31. oktober 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bytræseminar Kvalitetsstandard for planteskoletræer. Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d

Bytræseminar Kvalitetsstandard for planteskoletræer. Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d Bytræseminar 2012 Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15. november 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske Planteskoler

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22 Stammede træer Johansens Planteskole Sortimentet af stammede træer har en vækstform som muliggør opstamning til 3,0 m og udvikling af en hensigtsmæssig krone over denne højde. Det stiller krav om en forventet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 K E N D E L S E Håndværksrådet (selv) mod Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken v/administrator,

Læs mere

Kvalitetsstandard for planteskoletræer

Kvalitetsstandard for planteskoletræer Kvalitetsstandard for planteskoletræer Udarbejdet i regi af PartnerLandskab juli 2012. Skov & Landskab, Palle Kristoffersen Denne kvalitetsstandard for planteskoletræer omfatter følgende typer: Højstammede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015

Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Selskabet for udbudsret d. 14. januar 2015 Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller ved Henrik Fausing Projektdirektør Dansk Byggeri Udbudsloven og evalueringskriterier 158. En

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Plantning og forankring af større træer Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Copyright november, 2008 Undervisningsministeriet Undervisningsmaterialet er udviklet af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 27. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-7501 (Mette Langborg) 27. september 2016 K E N D E L S E Dansk Byggeri (selv) mod Region Hovedstaden (advokat Mikala Berg Dueholm, København) Ved udbudsbrev af 19. april

Læs mere

Bestil og modtag den rette plantekvalitet

Bestil og modtag den rette plantekvalitet Antal sidegrene og sidegrenenes længde er væsentlige parametre i plantekvalitet, men leverandørerne har forskellige betegnelser og standarder for dette. Det er meget vigtigt at være opmærksom på ved bestilling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 K E N D E L S E LK Gruppen A/S (advokat Per Dalskov, København) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 18. oktober 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 K E N D E L S E Maja Consulting smba (selv) mod VisitNordsjælland F.M.B.A (advokat Torkil Høg, København) Klageren

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022114 (Katja Høegh, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 6. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022114 (Katja Høegh, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 6. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022114 (Katja Høegh, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 6. januar 2011 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Aalborg Kommune,

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022258 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Melitta Keldebæk) 14. april 2011 K E N D E L S E Axiell Bibliotek A/S (advokat Rikke Søgaard Berth, Hellerup) mod Aalborg kommune,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022252 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 16. juni 2011 K E N D E L S E Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (selv) mod Statens og

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185-012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J. J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere