KONFLIKTARBEJDE I ZONE 1 1 Eksempel: "Krigen mod terrorisme"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFLIKTARBEJDE I ZONE 1 1 Eksempel: "Krigen mod terrorisme""

Transkript

1 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING KONFLIKTARBEJDE I ZONE 1 1 Eksempel: "Krigen mod terrorisme" Af Else Hammerich, november 2001 KONFLIKTARBEJDERENS VINKEL 2 I denne artikel kæder jeg nogle af konfliktløsningens redskaber sammen med den internationale krise efter angrebene på World Trade Center og Pentagon den 11. september Når der opstår farlige internationale kriser, er den offentlige mening tilbøjelig til impulsive følelser og hurtige meninger. Fordomme og tanker om gengældelse baner vejen for optrapningen af fjendtlige handlinger. Da konfliktløsning er en del af en ikke-voldelig indstilling, er vores perspektiv hvordan vi bidrager til ægte og varig sikkerhed i den aktuelle krise. 3 Sikkerhed er nøgleordet. Det knytter sig til den mest grundlæggende af FN s menneskerettigheder, nemlig retten til livet. Som konfliktarbejdere må vi gennemskue krigspropaganda, rygter, fjendtligheder og en kortsynet tro på militær optrapning som den eneste vej til sikkerhed. Vi tager ikke parti for nogen af de stridende parter. Vi tager kun parti for de civile befolkninger, som må bære de umådelige lidelser i enhver krigssituation, og som har ret til sikkerhed. Vi dømmer ikke og placerer ikke skyld, men forsøger at se nøgternt på årsagerne til konflikterne og konsekvenserne af forskellige strategier til at håndtere dem. 1. LÆGGE MÆRKE TIL ORDENE Når konflikter optrappes ved vi, at opfattelse og sprogbrug fordrejes hos de stridende parter. 4 Fordrejningerne er dels spontane, dels planlagte for at motivere folk til at bære krigens økonomiske og menneskelige byrder, og nedtone deres naturlige medfølelse. Fjendebilleder, fordomme, uvidenhed, frygt og forestillingen om 'øje for øje' dyrkes og bruges til at styrke kampånden. Og, som vi erfarer igen og igen, 'når krigen bryder ud, er sandheden det første offer'. 1 Redskaberne kan også bruges i Zone 2-konflikter. 2 Konfliktarbejderen er en person, som er uddannet til at forstå konflikter mellem mennesker og hjælpe andre med at finde konstruktive løsninger. Konfliktarbejderen kan fungere som dialogpartner, træner, mægler facilitator ved møder, men også som analytiker i Zone 1-konflikter. 3 Ikke-vold er ikke det samme som pacifisme, og en konfliktarbejder er ikke det samme som en pacifist. Det kan han eller hun være, men er det ikke nødvendigvis. 4 Se Center for Konfliktløsning: "Kunsten at løse konflikter" (Kbh. 1999), og Else Hammerich: "Meeting conflicts mindfully", Dharamsala _ KURSUSAFDELING: TLF

2 I den aktuelle krise er selve overskriften 'krig mod terrorisme' en fordrejning. Den er så almindelig i medierne, at det er lige før vi ser den som en universel sandhed, der er dækkende for situationen. Men det er den ikke. Overskriften er en politisk udtalelse. Indbyggerne i en afghansk landsby ser vel krigen som et angreb på deres hjem. Nogle amerikanere ser den som forsvar for den frie verden. Den nordlige alliance ser den som krigen mod Taleban. Nogle ser den som et overgreb mod den islamiske verden. Vendingen krig mod terrorisme er en del af en strategi, der bruges af USA og dets samarbejdspartnere. Også terrorisme er et begreb, der bruges, som om der er almindelig enighed om, hvad det betyder. Men indtil videre har ingen international forsamling kunnet finde frem til en fælles definition af begrebet. Mange vil kunne blive enige om denne definition: Terrorisme er en fremgangsmåde, hvor vold mod sagesløse mennesker bruges forsætligt til at skabe frygt og kaos for at opnå politiske mål. Men når det kommer til hvem, der udøver terrorisme, hører enigheden op. Kan en stat begå terrorisme? I dag ville de fleste sige ja til det, men hvad med USA s atombombning af Hiroshima? Ruslands vold i Tjetjenien? Og for resten, hvem er frihedskæmpere, og hvem er terrorister? I krigstid bruges ord som våben. De former vores måde at tænke på, begrænser udsynet og forbereder os på optrapning af vold. Vi må derfor være omhyggelige med de ord, vi tager ind og dem, vi sender videre. Ved at vælge vores ord bevidst, kan vi være med til at fastholde fornuften. Vi kunne også overveje, hvordan vi selv bruger sproget, når vi taler for ikke-vold. Hvis vi omtaler fortalere for militære løsninger med udtryk som krigens købmænd, hyklere, fanatikere, statsterrorister, kriminelle, kynikere osv., afskærer vi den dialog, der er så nødvendig, ikke kun med de ovennævnte, men også med mennesker, der bare er i tvivl og søger afklaring. Vi risikerer at blive en del af de fastlåste meningers slagsmål. I stedet må vi fastholde samtalens muligheder. Ikke-vold er ikke passiv afstandtagen fra voldsanvendelse. Det er en aktiv bestræbelse, som også omfatter sproget. Ingen af os kan hævde at være 100% ikke-voldelig, men vi kan da være bevidste om de ord, vi hører og bruger. 2. REAGERE MED OMTANKE I klassisk konfliktløsning arbejder vi med tre måder at møde angreb og provokationer på. To af dem er "kamp" og "flugt". Hermed mener vi impulsive reaktioner, ikke bevidste beslutninger om at slås eller undvige. Kamp-reaktionen kan f.eks. være vold, og flugt kan være at intet at gøre. En tredje mulighed er at bevare roen, standse op og tænke, og derefter beslutte sig for, hvad der skal gøres. Denne tilgang kalder vi "at åbne" - vi åbner os for problemerne, prøver at forstå dem og vælger så et passende svar. Med de to første reaktioner afskærer vi kontakten med problemet såvel som med de mennesker, der angreb os. Vi handler impulsivt, ud fra følelser som vrede og frygt, vi forholder os hverken til de problemer der førte til aggressionen eller til den aggressive, ligesom vi heller ikke tænker nærmere over konsekvenserne af vores svar. Den slags reaktioner er meget naturlige. Men som grundlag for international politik er de farlige. Den tredje mulighed er mere krævende. Den indebærer at man får hold på de stærke følelser, angrebet har vakt, undersøger angrebet og de problemer, der ligger bag, og overvejer konsekvenserne af forskellige måder at reagere på. 2

3 Angrebet på World Trade Center var så uventet, enormt og brutalt, at følelser som raseri og rædsel var altovervældende, især i USA. Ikke desto mindre kom der udover tilkendegivelser af dyb medfølelse en opfordring til den amerikanske regering fra et antal modtagere af Nobels fredspris om ikke at reagere impulsivt, men vise besindighed og overveje ansvarligt, hvilke skridt der skulle tages holde sig for øje, at vold avler vold. 5 Det, som konfliktarbejdere kan gøre under så alvorlige omstændigheder er at appellere til deres politikere og til medierne om at handle besindigt for den fælles i vore dage globale - sikkerhed. Og vi kan gøre mere. Vi kan forsøge at forstå krisen på et dybere plan og tilbyde offentligheden nogle afbalancerede analyser, der bygger på vores faglige redskaber. 3. FORSTÅ VOLDSSPIRALEN Enhver konflikt har tre hovedtræk: der er en uoverensstemmelse mellem parterne, de har bestemte holdninger til hinanden og de har en bestemt adfærd. 6 Uoverensstemmelse, Blokering Holdning, Had Adfærd, Vold De tre træk er lige grundlæggende, og de påvirker hinanden i en konstant bevægelse. Uoverensstemmelsen betyder, at ét mål står i vejen for et andet, den ene part er en hindring for den anden. I alvorlige konflikter vil det medføre vrede og mistro, som igen baner vejen for fysisk eller verbal vold. Når det sker, har vi en destruktiv konflikt, eller som Johan Galtung udtrykker det, konflikten som ødelægger. 7 Når en konflikt udvikler sig voldeligt, overskygges den oprindelige uoverensstemmelse, den basale konflikt, af metakonflikten: at tabe eller vinde, at skade eller blive skadet. Det blokerer for den oprindelige uoverensstemmelse og på den måde skabes mere had, mere vold, flere blokeringer, mere had, mere vold osv. osv. Trekanten bliver en voldsspiral, som ingen i virkeligheden har ønsket, og som er årsag til endeløse lidelser for de civile befolkning og de tropper, som er involveret. Det var denne 5 Se udtalelserne på 6 Iflg. den norske fredsforsker, prof. Johan Galtung. Se 7 Den anden side af mønten er konflikten som skaber, konflikt set som udfordring og dynamo for udvikling (Se note 2) 3

4 spiral, som nobelprismodtagerne og mange andre besindige mennesker advarede imod før bombningerne i Afghanistan. Gengældelse har ingen afslutning. Når konfliktarbejdere bruger det argument, står de stærkt, for de fleste mennesker ved, at det er sandt. Voldsspiralens erfaring er dybt og smertefuldt rodfæstet i de fleste kulturer, og der findes udtryk som "vold avler vold" på mange sprog. Men som enhver krig viser, er viden om voldsspiralen ikke er nok til at standse den. Når frygt og had tager over, er deres magt overvældende forfærdelig. Når frygten og hadet opdyrkes med politiske hensigter, er de endnu stærkere. Disse følelser får den almindelige erkendelse af at "vold avler vold" til at fortone sig. De vokser sammen med en intellektuel magtesløshed, som tilsyneladende kun levner plads for skadelige reaktioner: Enten giver vi efter og gør os selv til ofre for det næste terrorangreb (flugt), eller også svarer vi igen med endnu stærkere voldelige midler (kamp). Hvad andet er der at gøre? Det er det spørgsmål, vi møder igen og igen. Det ser efterhånden ud, som om valget mellem pest og kolera er det eneste, der er tilbage. Og alligevel ved vi, at der er helt andre veje, som ikke bare er bedre, men også uundværlige i vore tid, hvor ingen med militær kan garantere sikkerheden i noget territorium eller for nogen befolkning. Den største udfordring for konfliktarbejdere er, ikke mindst nu, at tilbyde troværdige og kreative metoder til at standse voldsspiralen og skabe plads til mere holdbare og livsbekræftende løsninger. Hvis vi vil det, må vi gå dybere i vores forståelse af krisen. Det ser ud til, at lederne i USA og deres samarbejdspartnere i deres reaktion på 11. september udelukkende gik ud fra ét af trekantens hjørner, nemlig adfærd: den terroristiske adfærd, som må standses - det er alle fornuftigt tænkende mennesker enige om. Der blev ikke talt meget om de to andre hjørner: Hvordan opstod dette had, som blev rettet mod vestens magtsymboler? Hvad er den basale konflikt, hvilke er de uoverensstemmelser, som konflikten bygger på? Der var utallige erklæringer, som var koncentreret om metakonflikten: hvem vinder denne kamp, hvem har størst magt til at skade den anden, hvem bestemmer? Den basale konflikt var delvist skjult og blev ikke genstand for grundig efterforskning. Det er tydeligt, at de fleste indslag i medierne kun så på overfladen af konflikt-trekanten, og at de først og fremmest fokuserede på modpartens adfærd, og hvordan man skulle stoppe den. Det, konfliktarbejderen kan gøre, er at arbejde med et bredere syn på sagen og give det til offentligheden. Vi kan bidrage til at svække volds-spiralen ved at insistere på at se problemet som en helhed. 4. INDDRAGE FORTID OG FREMTID Den farlige og komplicerede internationale konflikt blev beskrevet, som om terrorangrebet var begyndelsen, og afstraffelsen af angriberne slutningen. Konflikten blev indskrænket til voldens udbrud og den umiddelbare reaktion på det. Men udbruddet er kun en del af konflikten. 4

5 For at forstå en konflikt er det nødvendigt at bruge et meget længere tidsperspektiv: før, under og efter udbruddet. Vold har årsager, som rækker langt tilbage i tiden, og den måde volden imødegås på, har konsekvenser i lang tid, måske i generationer. <= Før: årsager - volden bryder ud - Efter: konsekvenser => Når vi er bundet af frygt og had, synes vi at glemme årsager såvel som konsekvenser, hvad der er forståeligt i hverdagens liv, men yderst farligt, når det praktiseres af statsmænd og medier, der står med utallige menneskers liv i hænderne. Svaret på vold må bygges på analyser af, hvad der skete før udbruddet, hvad årsagerne var, og på analyser af hvad forskellige reaktioner kan føre til i fremtiden. Hvis reaktionerne kun baseres på udbruddet, vil voldsspiralen løbe løbsk. Efter angrebet på WTC var det vanskeligt at identificere et "Før", da ingen stod frem som angriber. Men det blev håndteret som noget ganske ukompliceret, da Osama Bin Laden og Al Queda netværket meget hurtigt blev udpeget som gerningsmændene. Det amerikanske angreb på Afghanistan byggede på denne forudsætning. De fleste er stadig enige om, at WTC angrebet blev planlagt og iværksat af Al Queda netværket eller andre grupper med rod i en militant muslimsk bevægelse. Hvis dette er tilfældet, er det muligt at identificere et "Før". I interviews og på video har Bin Laden igen og igen slået baggrunden for sine voldelige hensigter fast: Han taler om USA s tilstedeværelse i området omkring Golfen, og om "massakrerne på muslimer i Palæstina, Tjetjenien, Kashmir og Irak". Og han taler om konsekvenserne af koalitionens modangreb: "Min sag vil fortsætte efter min død... De tror de kan løse dette problem ved at slå mig ihjel. Det er ikke let at løse dette problem. Denne krig er spredt over hele verden". 8 Det er klart, at hans ord er benzin på voldsspiralens bål. Alligevel viser de noget konkret om krisens "Før" og "Efter. De peger på nogle komplicerede konfliktområder, som det er nødvendigt at forholde sig til, og de peger på, hvor umuligt det er at løse uoverensstemmelser og skabe holdbar sikkerhed gennem krig. 5. SE KONFLIKTENS MANGE PARTER Meget få konflikter har kun to deltagere, eftersom vi lever i netværk af menneskelige relationer. Og Zone 1-konflikter begrænser sig praktisk taget aldrig til to parter. Men de bliver ofte fremstillet som fjendtligheder mellem kun to parter, måske for at gøre det lettere at "forstå" det komplicerede problem og så vælge side. Desuden bliver internationale konflikter ofte beskrevet, som om de bestod af kun ét problem og én årsag, i dette tilfælde "terrorisme". I sin mest grove udgave beskrives krigen som George W. Bush mod Bin Laden. Andre to-parter-udgaver er "alliancen mod terrorisme" og "USA mod stater der støtter terrorisme" eller "slyngelstater". Problemet med denne forenkling er, at to-parter versionen simpelthen ikke er sand. Den er ikke i overensstemmelse med virkeligheden, og derfor er den uden værdi, når vi vil 8 Interview i The Observer 11. november

6 forstå krisen og udvikle løsninger til den. Når vi kun ser to modstandere og kun ét problem, er vi ikke i stand til at forstå og dermed bane vej for realistiske løsninger. Denne pointe bliver klart udtrykt af H.H. Dalai Lama i følgende citat: "Hvis vi forstår baggrundene, årsagerne og vilkårene, tidsfaktorer osv., så forstår vi, at vi ikke kan lokalisere noget som hovedårsagen. Hvis man undersøger sagen, kan man ikke lokalisere noget bestemt fænomen.... når krigene blev udkæmpet, var det i kraft af, at et bestemt fænomen blev udpeget som uønsket, uden at der blev set på, hvor mange indbyrdes forbindelser, der findes. Når der blev brugt magt for at ødelægge modstanderne, blev det antaget, at der kun var ét udgangspunkt. Men virkeligheden er helt anderledes." 9 Når man ser på den aktuelle konflikt, bliver et antal deltagere og interesser tydelige, udover "terrorisme", USA og Al Queda netværket og deres støtter (listen er ikke komplet): Afghanistan med sin traumatiske historie og mange indbyrdes stridende militsgrupper, Nabolandende, især Pakistan med dets langvarige konflikt med Indien om Kashmir, Rusland med sin krig i Tjetjenien, Uzbekistan med sine militante muslimske oprørere, Israel med den palæstinensiske intifada mod ulovlige bosættelser og besatte områder, Området omkring Golfen med mange modstridende interesser, Våbenproduktionen det militærindustrielle kompleks og dets interesser, 10 Olieindustrien og dens interesser, Den globale kløft mellem de privilegerede og de underprivilegerede. Men gør kompleksiteten det ikke meget sværere at finde konstruktive løsninger på problemerne? Jo, helt sikkert. På kort sigt er det meget nemmere at handle ud fra abstraktioner. Men konsekvenserne af den fremgangsmåde er alvorlige: mere had, mere vold, flere lidelser, flere blokerede uoverensstemmelser osv. 6. HOLDE FAST VED LOV OG ORDEN Det er indlysende, efter forbrydelsen med angrebet på WTC og Pentagon, at forbryderne må findes og drages til ansvar. Men - som mange besindige mennesker har slået fast det bør ske inden for rammerne af international lov og uden at bøje loven eller tage sagen i egne hænder USA s hænder. Reelt er problemet internationalt. Det bør håndteres internationalt, og FN bør overdrages ledelsen af arbejdet med at lokalisere, pågribe og retsforfølge gerningsmændene. 11 Det er også klart, at der må tages skridt til at øge sikkerheden internt i landene. Men ikke på bekostning af demokratiet og de borgerlige rettigheder, som f.eks. retten til at udtrykke sig frit f.eks. om krigsførelse og forsamlingsfrihed november Trykt i "Meeting Conflicts Mindfully", Else Hammerich, Dharamsala Begrebet er opfundet af præsident Dwight D. Eisenhower som betegnelse for det nære samarbejde mellem våbenproducenter, væbnede styrker og politikere - og for at pege på dets farer. 11 FN s vanskeligheder taget i betragtning, især den problematiske sammensætning af Sikkerhedsrådet. For eksempel rummer det ingen lande fra den muslimske verden. En del af løsningen på den aktuelle krise kunne være at påbegynde en reform af FN. 6

7 For at forhindre voldsspiralen i at gå i spind er det vigtigt at overholde de love og regler, som er sat for både de lokale og det internationale samfund. Konfliktarbejderen kan erindre offentligheden om disse regler 7. HOLDE FAST VED ÅBEN KOMMUNIKATION Når volden bryder ud, er konflikten på et trin, hvor dialogen er standset. Parterne er ikke længere i kontakt med hinanden, så vejen er banet for misforståelser, misinformation, sort-hvide myter, had og fjendebilleder. Optrapning af volden er næste fase. At genoplive kommunikationen er det første skridt ud af voldsspiralen. Der er flere måder, hvorpå konfliktarbejderen kan gøre sit til at dialogen bliver genoptaget: Anmode vores regeringer om at kommunikere direkte med fjenden give konkrete eksempler på hvordan. Det er ikke en nem handling. Vi risikerer at blive set som naive 12. Under krig er der ikke megen plads til upartiskhed. Opmuntre medierne til at rapportere fra den anden side af fronten, ikke kun om lederne, men om den civile befolkning, deres vilkår og synspunkter. Anerkende journalister, som faktisk gør det. ( pressen bliver altid skældt ud i generelle vendinger) 13 Holde fast ved eller etablere personlige kontakter med mennesker vi er i krig med og publicere dens historier. Her er nyttig! Holde os til dialogens redskaber, når vi debatterer med folk, der mener det modsatte af os. Være fast i holdningen og åben mod personen, undgå domme og beskyldninger. ET HÅB Ingen af os kan bære verdens byrde. Vi er heller ikke vi magtesløse. Enhver enkeltperson - konfliktarbejder eller ej - som bringer et vist mål af fornuft og håb ind i krigens fjendtlige og forvirrede atmosfære, betyder noget. For tiden ser vi noget opmuntrende: Internettet bruges til at skabe kontakt mellem mennesker, som ønsker at bryde voldsspiralen og foreslå mere holdbare veje til sikkerhed. Efter den 11. september og det militære svar gløder linierne. Analyser, argumenter, protester, alternativer, sarkastiske kommentarer, underskriftindsamlinger, kendsgerninger, afsløringer og forslag sendes fra den ene ende af verden til den anden hver eneste dag - nogle gange i overvældende mængder. Så meget engagement, så megen energi! Jeg er sikker på, at disse og mange andre ikkevoldelige aktiviteter, som finder sted i denne krigstid, har en effekt. Og vi ønsker alle at se denne effekt blive større og mere synlig. Hvordan kan det gøres? 12 Eller ovenikøbet som forrædere. Det sker lige nu, i USA såvel som i muslimske lande. Ikkevold er som Gandhi udtrykker det ikke for kujoner. 13 Under krigen i Afghanistan var CNN det eneste af de internationale medier, som havde en reporter placeret i Talebans område. Han kom med yderst nyttige og usædvanlige underretninger. 7

8 Måske kunne der organiseres et lille, praktisk orienteret netværk af kyndige konfliktvejledere, som kan reagere meget hurtigt, i takt med at den internationale situation udvikler sig. De kunne bruge deres erfaringer, deres viden og redskaber til at komme med nogle solidt funderede analyser og troværdige svar til det spørgsmål, der rummer den største udfordring: Hvad kan man gøre - andet end at optrappe volden? Svarene skulle være så solide og kreative, at de blev citeret i medierne og endog fandt vej til magtens korridorer. Og enhver, som ønskede det, kunne bruge dem. Sammen med alle de andre initiativer kan det blive et vigtigt bidrag. Jeg skriver dette i de nedslående dage, hvor den nordlige alliance og det amerikanske luftvåben belejrer den afghanske by Kunduz. Bag byens mure er der omkring Taleban troppe og udefrakommende soldater. Jeg ved ikke, hvor mange civile - det står der ikke noget om i min avis. Anføreren af de belejrede tropper har kontakt med anføreren i den nordlige alliance og har bedt om forhandling under FN s protektion. Han har fremsat konkrete punkter til forhandling, herunder sikre flugtkorridorer. USA s regering har omgående nægtet at forhandle og forlanger de belejredes tilfangetagelse eller død. Rumsfeld giver dem tre dage at overgive sig i, ellers vil byen blive angrebet. Vi er oppe imod krigslogikken. Hvilken forskel gør en beskeden artikel som denne? I dette forstemte øjeblik tænker jeg på en ung, serbisk læge, jeg mødte i Beograd under krigen i Jugoslavien. Han var en modigt menneske uden store armbevægelser, der transporterede medicin til "fjenden" - de belejrede indbyggere i Sarajevo. Da jeg spurgte ham om fremtiden for hans land, svarede han pessimistisk. Men så sagde han: "Jeg tror ikke længere på organiserede systemer, jeg tror på kaos-teorien. Jeg må gøre, hvad mit hjerte siger mig er det rigtige. Så vil mine handlinger danne nogle små partikler, som vil møde andre partikler, og forhåbentlig bliver det en dag til en større bølge, som fører sociale forandringer med sig." Nu er hans partikel sendt videre, og det føles godt. 8

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

USA, Vesten og resten

USA, Vesten og resten 1 USA, Vesten og resten Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 USA, Vesten og resten Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Først grundbehov, så handel og religion USA og Vesten

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 1 Hindu-Muslim relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Hindu-Muslim -relationer Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) Babri-moskeen 1. Diagnose: De indiske problemer, der kan påpeges, er

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred.

Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Vi har et motto i Kunstnere for Fred. Det er ganske enkelt : Uden Sandhed Ingen Fred. Medierne skal holde øje med magten. De skal afsløre løgne og ulovligheder de skal være demokratiets vagthunde, de skal

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende.

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende. Konflikthåndtering 1 2 Konflikthåndtering Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende Jer selv Jeres kolleger Jeres elever 3 Et kig

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015.

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. for at styrke mennesker i svære livssituationer for at tage ansvar for egen værdi og ressoucer for at udtrykke

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015 Hvor der er mennesker - er der konflikter Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt Tirsdag den 28. april 2015 Forventninger er med til at styre vores hverdag og har indflydelse på de historier vi fortæller.

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Maltakonferencen 2014

Maltakonferencen 2014 Maltakonferencen 2014 De nærmere detaljer i din identitet er hemmelig for ALLE, også de øvrige medlemmer i din gruppe, så lad være med at vise dette dokument til andre eller lade det ligge, hvor andre

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

Ikkevoldsprincipper. Indledning til en drøftelse af emnet i Det danske Kvækercenter

Ikkevoldsprincipper. Indledning til en drøftelse af emnet i Det danske Kvækercenter Ikkevoldsprincipper Indledning til en drøftelse af emnet i Det danske Kvækercenter 1962 Ikkevoldsprincipper Indledning til en drøftelse af emnet i Det danske Kvækercenter 1962 Ikke-voldsprincipperne er

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Hele livet får vi budskaber om hold op med at slås, vær nu sød, elsk hinanden o.s.v.

Hele livet får vi budskaber om hold op med at slås, vær nu sød, elsk hinanden o.s.v. 16 Ledelsesdimension 4: Ledelse indad Konflikthåndtering Tackle følelsesladede situationer assertivt Hele livet får vi budskaber om hold op med at slås, vær nu sød, elsk hinanden o.s.v. Konflikter er derfor

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014.

Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014. Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014. 1 FORMÅL Større bevidsthed om trusler og forebyggelse af vold Konflikthåndtering

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902 Til rette kompetente myndigheder pr mail 9/7 2013 Grundloven og straffeloven mv. Om Inger Støjbergs kronik mv. Jeg tillader mig hermed, som dansk statsborger, at bede om, at Danmarks riges Grundlov overholdes

Læs mere

Når journalisten ringer en tjekliste. Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier!

Når journalisten ringer en tjekliste. Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier! Når journalisten ringer en tjekliste Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier! Kan jeg udtale mig til medierne? Energinet.dk er en offentlig virksomhed som varetager en række vigtige

Læs mere

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 4 centrale pointer om krisekommunikation: 1. Krisekommunikation handler både om forebyggelse og håndtering. 2.

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Modstand, involvering, facilitering. Faglige Forårsdage Tirsdag, d Keld Kunze

Modstand, involvering, facilitering. Faglige Forårsdage Tirsdag, d Keld Kunze Modstand, involvering, facilitering Faglige Forårsdage Tirsdag, d. 27.5.2014 Keld Kunze Aftaler for samvær Fortrolighed om personlige oplysninger Deltag men det er OK at sige pas Værdsættende fokus Ingen

Læs mere

Dimensioner i en konflikt.

Dimensioner i en konflikt. Dimensioner i en konflikt. Kunsten at finde tyngdepunktet. 1. Instrumentelle konflikter: Om konkrete mål, midler, metoder, strukturer, procedurer. Håndtering: Problemløsning Ønsket resultat: Blive enige,

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Konflikter i voksenundervisning

Konflikter i voksenundervisning Konflikter i voksenundervisning Mobber de? - eller er det en reel saglig, faglig kritik? Når deltagere ikke vil deltage i det arbejde, du sætter dem til. Når en deltager eller en gruppe af deltagere stiller

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Bertel Teilfeldt Hansen Krige mellem stater bliver sjældnere og sjældnere, og på mange måder er det internationale samfund i dag fredeligere

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre

- om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Empatisk lytning - om at lytte med hjertet frem for med hjernen i din kommunikation med andre Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Ikke Voldelig Kommunikation.

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Vestre Landsret 5. afdeling

Vestre Landsret 5. afdeling Vestre Landsret 5. afdeling PRESSEMEDDELELSE J.nr. V.L. B-2423-06. Den 19. juni 2008. FRIFINDELSER I MUHAMMEDSAGEN Vestre Landsret har i dag den 19. juni 2008 afsagt dom i sagen, der i offentligheden er

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 16. april 2013 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Auditorers udfordringer? Hvad oplever du som dine største udfordringer ved at være intern

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

INTERVIEW MED MOZZAFAR GHAREMAN FARSITOLK I OASIS

INTERVIEW MED MOZZAFAR GHAREMAN FARSITOLK I OASIS INTERVIEW MED MOZZAFAR GHAREMAN FARSITOLK I OASIS Af Ulrik Jørgensen; fra tidsskriftet Matrix ; nr. 2/1991; Hvad kræves der efter din mening af en god tolk i psykoterapi, dels hvad angår tekniske færdigheder,

Læs mere

Om antagelser for den efterladte efter selvmord

Om antagelser for den efterladte efter selvmord Om antagelser for den efterladte efter selvmord Værdier i vores rygsæk At dø for egen hånd er ikke en indøvet og accepteret del af vores kultur. Mennesker i forhold øver sig i at være sammen, udvikle sig

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Program for eftermiddagen

Program for eftermiddagen Program for eftermiddagen Oplæg om vrede og det moderne sundhedsvæsen Oplæg om vrede som følelse Øvelse om vrede og konflikter Oplæg om at møde vreden professionelt Vrede i sundhedsvæsenet Det moderne

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere