KONFLIKTARBEJDE I ZONE 1 1 Eksempel: "Krigen mod terrorisme"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFLIKTARBEJDE I ZONE 1 1 Eksempel: "Krigen mod terrorisme""

Transkript

1 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING KONFLIKTARBEJDE I ZONE 1 1 Eksempel: "Krigen mod terrorisme" Af Else Hammerich, november 2001 KONFLIKTARBEJDERENS VINKEL 2 I denne artikel kæder jeg nogle af konfliktløsningens redskaber sammen med den internationale krise efter angrebene på World Trade Center og Pentagon den 11. september Når der opstår farlige internationale kriser, er den offentlige mening tilbøjelig til impulsive følelser og hurtige meninger. Fordomme og tanker om gengældelse baner vejen for optrapningen af fjendtlige handlinger. Da konfliktløsning er en del af en ikke-voldelig indstilling, er vores perspektiv hvordan vi bidrager til ægte og varig sikkerhed i den aktuelle krise. 3 Sikkerhed er nøgleordet. Det knytter sig til den mest grundlæggende af FN s menneskerettigheder, nemlig retten til livet. Som konfliktarbejdere må vi gennemskue krigspropaganda, rygter, fjendtligheder og en kortsynet tro på militær optrapning som den eneste vej til sikkerhed. Vi tager ikke parti for nogen af de stridende parter. Vi tager kun parti for de civile befolkninger, som må bære de umådelige lidelser i enhver krigssituation, og som har ret til sikkerhed. Vi dømmer ikke og placerer ikke skyld, men forsøger at se nøgternt på årsagerne til konflikterne og konsekvenserne af forskellige strategier til at håndtere dem. 1. LÆGGE MÆRKE TIL ORDENE Når konflikter optrappes ved vi, at opfattelse og sprogbrug fordrejes hos de stridende parter. 4 Fordrejningerne er dels spontane, dels planlagte for at motivere folk til at bære krigens økonomiske og menneskelige byrder, og nedtone deres naturlige medfølelse. Fjendebilleder, fordomme, uvidenhed, frygt og forestillingen om 'øje for øje' dyrkes og bruges til at styrke kampånden. Og, som vi erfarer igen og igen, 'når krigen bryder ud, er sandheden det første offer'. 1 Redskaberne kan også bruges i Zone 2-konflikter. 2 Konfliktarbejderen er en person, som er uddannet til at forstå konflikter mellem mennesker og hjælpe andre med at finde konstruktive løsninger. Konfliktarbejderen kan fungere som dialogpartner, træner, mægler facilitator ved møder, men også som analytiker i Zone 1-konflikter. 3 Ikke-vold er ikke det samme som pacifisme, og en konfliktarbejder er ikke det samme som en pacifist. Det kan han eller hun være, men er det ikke nødvendigvis. 4 Se Center for Konfliktløsning: "Kunsten at løse konflikter" (Kbh. 1999), og Else Hammerich: "Meeting conflicts mindfully", Dharamsala _ KURSUSAFDELING: TLF

2 I den aktuelle krise er selve overskriften 'krig mod terrorisme' en fordrejning. Den er så almindelig i medierne, at det er lige før vi ser den som en universel sandhed, der er dækkende for situationen. Men det er den ikke. Overskriften er en politisk udtalelse. Indbyggerne i en afghansk landsby ser vel krigen som et angreb på deres hjem. Nogle amerikanere ser den som forsvar for den frie verden. Den nordlige alliance ser den som krigen mod Taleban. Nogle ser den som et overgreb mod den islamiske verden. Vendingen krig mod terrorisme er en del af en strategi, der bruges af USA og dets samarbejdspartnere. Også terrorisme er et begreb, der bruges, som om der er almindelig enighed om, hvad det betyder. Men indtil videre har ingen international forsamling kunnet finde frem til en fælles definition af begrebet. Mange vil kunne blive enige om denne definition: Terrorisme er en fremgangsmåde, hvor vold mod sagesløse mennesker bruges forsætligt til at skabe frygt og kaos for at opnå politiske mål. Men når det kommer til hvem, der udøver terrorisme, hører enigheden op. Kan en stat begå terrorisme? I dag ville de fleste sige ja til det, men hvad med USA s atombombning af Hiroshima? Ruslands vold i Tjetjenien? Og for resten, hvem er frihedskæmpere, og hvem er terrorister? I krigstid bruges ord som våben. De former vores måde at tænke på, begrænser udsynet og forbereder os på optrapning af vold. Vi må derfor være omhyggelige med de ord, vi tager ind og dem, vi sender videre. Ved at vælge vores ord bevidst, kan vi være med til at fastholde fornuften. Vi kunne også overveje, hvordan vi selv bruger sproget, når vi taler for ikke-vold. Hvis vi omtaler fortalere for militære løsninger med udtryk som krigens købmænd, hyklere, fanatikere, statsterrorister, kriminelle, kynikere osv., afskærer vi den dialog, der er så nødvendig, ikke kun med de ovennævnte, men også med mennesker, der bare er i tvivl og søger afklaring. Vi risikerer at blive en del af de fastlåste meningers slagsmål. I stedet må vi fastholde samtalens muligheder. Ikke-vold er ikke passiv afstandtagen fra voldsanvendelse. Det er en aktiv bestræbelse, som også omfatter sproget. Ingen af os kan hævde at være 100% ikke-voldelig, men vi kan da være bevidste om de ord, vi hører og bruger. 2. REAGERE MED OMTANKE I klassisk konfliktløsning arbejder vi med tre måder at møde angreb og provokationer på. To af dem er "kamp" og "flugt". Hermed mener vi impulsive reaktioner, ikke bevidste beslutninger om at slås eller undvige. Kamp-reaktionen kan f.eks. være vold, og flugt kan være at intet at gøre. En tredje mulighed er at bevare roen, standse op og tænke, og derefter beslutte sig for, hvad der skal gøres. Denne tilgang kalder vi "at åbne" - vi åbner os for problemerne, prøver at forstå dem og vælger så et passende svar. Med de to første reaktioner afskærer vi kontakten med problemet såvel som med de mennesker, der angreb os. Vi handler impulsivt, ud fra følelser som vrede og frygt, vi forholder os hverken til de problemer der førte til aggressionen eller til den aggressive, ligesom vi heller ikke tænker nærmere over konsekvenserne af vores svar. Den slags reaktioner er meget naturlige. Men som grundlag for international politik er de farlige. Den tredje mulighed er mere krævende. Den indebærer at man får hold på de stærke følelser, angrebet har vakt, undersøger angrebet og de problemer, der ligger bag, og overvejer konsekvenserne af forskellige måder at reagere på. 2

3 Angrebet på World Trade Center var så uventet, enormt og brutalt, at følelser som raseri og rædsel var altovervældende, især i USA. Ikke desto mindre kom der udover tilkendegivelser af dyb medfølelse en opfordring til den amerikanske regering fra et antal modtagere af Nobels fredspris om ikke at reagere impulsivt, men vise besindighed og overveje ansvarligt, hvilke skridt der skulle tages holde sig for øje, at vold avler vold. 5 Det, som konfliktarbejdere kan gøre under så alvorlige omstændigheder er at appellere til deres politikere og til medierne om at handle besindigt for den fælles i vore dage globale - sikkerhed. Og vi kan gøre mere. Vi kan forsøge at forstå krisen på et dybere plan og tilbyde offentligheden nogle afbalancerede analyser, der bygger på vores faglige redskaber. 3. FORSTÅ VOLDSSPIRALEN Enhver konflikt har tre hovedtræk: der er en uoverensstemmelse mellem parterne, de har bestemte holdninger til hinanden og de har en bestemt adfærd. 6 Uoverensstemmelse, Blokering Holdning, Had Adfærd, Vold De tre træk er lige grundlæggende, og de påvirker hinanden i en konstant bevægelse. Uoverensstemmelsen betyder, at ét mål står i vejen for et andet, den ene part er en hindring for den anden. I alvorlige konflikter vil det medføre vrede og mistro, som igen baner vejen for fysisk eller verbal vold. Når det sker, har vi en destruktiv konflikt, eller som Johan Galtung udtrykker det, konflikten som ødelægger. 7 Når en konflikt udvikler sig voldeligt, overskygges den oprindelige uoverensstemmelse, den basale konflikt, af metakonflikten: at tabe eller vinde, at skade eller blive skadet. Det blokerer for den oprindelige uoverensstemmelse og på den måde skabes mere had, mere vold, flere blokeringer, mere had, mere vold osv. osv. Trekanten bliver en voldsspiral, som ingen i virkeligheden har ønsket, og som er årsag til endeløse lidelser for de civile befolkning og de tropper, som er involveret. Det var denne 5 Se udtalelserne på 6 Iflg. den norske fredsforsker, prof. Johan Galtung. Se 7 Den anden side af mønten er konflikten som skaber, konflikt set som udfordring og dynamo for udvikling (Se note 2) 3

4 spiral, som nobelprismodtagerne og mange andre besindige mennesker advarede imod før bombningerne i Afghanistan. Gengældelse har ingen afslutning. Når konfliktarbejdere bruger det argument, står de stærkt, for de fleste mennesker ved, at det er sandt. Voldsspiralens erfaring er dybt og smertefuldt rodfæstet i de fleste kulturer, og der findes udtryk som "vold avler vold" på mange sprog. Men som enhver krig viser, er viden om voldsspiralen ikke er nok til at standse den. Når frygt og had tager over, er deres magt overvældende forfærdelig. Når frygten og hadet opdyrkes med politiske hensigter, er de endnu stærkere. Disse følelser får den almindelige erkendelse af at "vold avler vold" til at fortone sig. De vokser sammen med en intellektuel magtesløshed, som tilsyneladende kun levner plads for skadelige reaktioner: Enten giver vi efter og gør os selv til ofre for det næste terrorangreb (flugt), eller også svarer vi igen med endnu stærkere voldelige midler (kamp). Hvad andet er der at gøre? Det er det spørgsmål, vi møder igen og igen. Det ser efterhånden ud, som om valget mellem pest og kolera er det eneste, der er tilbage. Og alligevel ved vi, at der er helt andre veje, som ikke bare er bedre, men også uundværlige i vore tid, hvor ingen med militær kan garantere sikkerheden i noget territorium eller for nogen befolkning. Den største udfordring for konfliktarbejdere er, ikke mindst nu, at tilbyde troværdige og kreative metoder til at standse voldsspiralen og skabe plads til mere holdbare og livsbekræftende løsninger. Hvis vi vil det, må vi gå dybere i vores forståelse af krisen. Det ser ud til, at lederne i USA og deres samarbejdspartnere i deres reaktion på 11. september udelukkende gik ud fra ét af trekantens hjørner, nemlig adfærd: den terroristiske adfærd, som må standses - det er alle fornuftigt tænkende mennesker enige om. Der blev ikke talt meget om de to andre hjørner: Hvordan opstod dette had, som blev rettet mod vestens magtsymboler? Hvad er den basale konflikt, hvilke er de uoverensstemmelser, som konflikten bygger på? Der var utallige erklæringer, som var koncentreret om metakonflikten: hvem vinder denne kamp, hvem har størst magt til at skade den anden, hvem bestemmer? Den basale konflikt var delvist skjult og blev ikke genstand for grundig efterforskning. Det er tydeligt, at de fleste indslag i medierne kun så på overfladen af konflikt-trekanten, og at de først og fremmest fokuserede på modpartens adfærd, og hvordan man skulle stoppe den. Det, konfliktarbejderen kan gøre, er at arbejde med et bredere syn på sagen og give det til offentligheden. Vi kan bidrage til at svække volds-spiralen ved at insistere på at se problemet som en helhed. 4. INDDRAGE FORTID OG FREMTID Den farlige og komplicerede internationale konflikt blev beskrevet, som om terrorangrebet var begyndelsen, og afstraffelsen af angriberne slutningen. Konflikten blev indskrænket til voldens udbrud og den umiddelbare reaktion på det. Men udbruddet er kun en del af konflikten. 4

5 For at forstå en konflikt er det nødvendigt at bruge et meget længere tidsperspektiv: før, under og efter udbruddet. Vold har årsager, som rækker langt tilbage i tiden, og den måde volden imødegås på, har konsekvenser i lang tid, måske i generationer. <= Før: årsager - volden bryder ud - Efter: konsekvenser => Når vi er bundet af frygt og had, synes vi at glemme årsager såvel som konsekvenser, hvad der er forståeligt i hverdagens liv, men yderst farligt, når det praktiseres af statsmænd og medier, der står med utallige menneskers liv i hænderne. Svaret på vold må bygges på analyser af, hvad der skete før udbruddet, hvad årsagerne var, og på analyser af hvad forskellige reaktioner kan føre til i fremtiden. Hvis reaktionerne kun baseres på udbruddet, vil voldsspiralen løbe løbsk. Efter angrebet på WTC var det vanskeligt at identificere et "Før", da ingen stod frem som angriber. Men det blev håndteret som noget ganske ukompliceret, da Osama Bin Laden og Al Queda netværket meget hurtigt blev udpeget som gerningsmændene. Det amerikanske angreb på Afghanistan byggede på denne forudsætning. De fleste er stadig enige om, at WTC angrebet blev planlagt og iværksat af Al Queda netværket eller andre grupper med rod i en militant muslimsk bevægelse. Hvis dette er tilfældet, er det muligt at identificere et "Før". I interviews og på video har Bin Laden igen og igen slået baggrunden for sine voldelige hensigter fast: Han taler om USA s tilstedeværelse i området omkring Golfen, og om "massakrerne på muslimer i Palæstina, Tjetjenien, Kashmir og Irak". Og han taler om konsekvenserne af koalitionens modangreb: "Min sag vil fortsætte efter min død... De tror de kan løse dette problem ved at slå mig ihjel. Det er ikke let at løse dette problem. Denne krig er spredt over hele verden". 8 Det er klart, at hans ord er benzin på voldsspiralens bål. Alligevel viser de noget konkret om krisens "Før" og "Efter. De peger på nogle komplicerede konfliktområder, som det er nødvendigt at forholde sig til, og de peger på, hvor umuligt det er at løse uoverensstemmelser og skabe holdbar sikkerhed gennem krig. 5. SE KONFLIKTENS MANGE PARTER Meget få konflikter har kun to deltagere, eftersom vi lever i netværk af menneskelige relationer. Og Zone 1-konflikter begrænser sig praktisk taget aldrig til to parter. Men de bliver ofte fremstillet som fjendtligheder mellem kun to parter, måske for at gøre det lettere at "forstå" det komplicerede problem og så vælge side. Desuden bliver internationale konflikter ofte beskrevet, som om de bestod af kun ét problem og én årsag, i dette tilfælde "terrorisme". I sin mest grove udgave beskrives krigen som George W. Bush mod Bin Laden. Andre to-parter-udgaver er "alliancen mod terrorisme" og "USA mod stater der støtter terrorisme" eller "slyngelstater". Problemet med denne forenkling er, at to-parter versionen simpelthen ikke er sand. Den er ikke i overensstemmelse med virkeligheden, og derfor er den uden værdi, når vi vil 8 Interview i The Observer 11. november

6 forstå krisen og udvikle løsninger til den. Når vi kun ser to modstandere og kun ét problem, er vi ikke i stand til at forstå og dermed bane vej for realistiske løsninger. Denne pointe bliver klart udtrykt af H.H. Dalai Lama i følgende citat: "Hvis vi forstår baggrundene, årsagerne og vilkårene, tidsfaktorer osv., så forstår vi, at vi ikke kan lokalisere noget som hovedårsagen. Hvis man undersøger sagen, kan man ikke lokalisere noget bestemt fænomen.... når krigene blev udkæmpet, var det i kraft af, at et bestemt fænomen blev udpeget som uønsket, uden at der blev set på, hvor mange indbyrdes forbindelser, der findes. Når der blev brugt magt for at ødelægge modstanderne, blev det antaget, at der kun var ét udgangspunkt. Men virkeligheden er helt anderledes." 9 Når man ser på den aktuelle konflikt, bliver et antal deltagere og interesser tydelige, udover "terrorisme", USA og Al Queda netværket og deres støtter (listen er ikke komplet): Afghanistan med sin traumatiske historie og mange indbyrdes stridende militsgrupper, Nabolandende, især Pakistan med dets langvarige konflikt med Indien om Kashmir, Rusland med sin krig i Tjetjenien, Uzbekistan med sine militante muslimske oprørere, Israel med den palæstinensiske intifada mod ulovlige bosættelser og besatte områder, Området omkring Golfen med mange modstridende interesser, Våbenproduktionen det militærindustrielle kompleks og dets interesser, 10 Olieindustrien og dens interesser, Den globale kløft mellem de privilegerede og de underprivilegerede. Men gør kompleksiteten det ikke meget sværere at finde konstruktive løsninger på problemerne? Jo, helt sikkert. På kort sigt er det meget nemmere at handle ud fra abstraktioner. Men konsekvenserne af den fremgangsmåde er alvorlige: mere had, mere vold, flere lidelser, flere blokerede uoverensstemmelser osv. 6. HOLDE FAST VED LOV OG ORDEN Det er indlysende, efter forbrydelsen med angrebet på WTC og Pentagon, at forbryderne må findes og drages til ansvar. Men - som mange besindige mennesker har slået fast det bør ske inden for rammerne af international lov og uden at bøje loven eller tage sagen i egne hænder USA s hænder. Reelt er problemet internationalt. Det bør håndteres internationalt, og FN bør overdrages ledelsen af arbejdet med at lokalisere, pågribe og retsforfølge gerningsmændene. 11 Det er også klart, at der må tages skridt til at øge sikkerheden internt i landene. Men ikke på bekostning af demokratiet og de borgerlige rettigheder, som f.eks. retten til at udtrykke sig frit f.eks. om krigsførelse og forsamlingsfrihed november Trykt i "Meeting Conflicts Mindfully", Else Hammerich, Dharamsala Begrebet er opfundet af præsident Dwight D. Eisenhower som betegnelse for det nære samarbejde mellem våbenproducenter, væbnede styrker og politikere - og for at pege på dets farer. 11 FN s vanskeligheder taget i betragtning, især den problematiske sammensætning af Sikkerhedsrådet. For eksempel rummer det ingen lande fra den muslimske verden. En del af løsningen på den aktuelle krise kunne være at påbegynde en reform af FN. 6

7 For at forhindre voldsspiralen i at gå i spind er det vigtigt at overholde de love og regler, som er sat for både de lokale og det internationale samfund. Konfliktarbejderen kan erindre offentligheden om disse regler 7. HOLDE FAST VED ÅBEN KOMMUNIKATION Når volden bryder ud, er konflikten på et trin, hvor dialogen er standset. Parterne er ikke længere i kontakt med hinanden, så vejen er banet for misforståelser, misinformation, sort-hvide myter, had og fjendebilleder. Optrapning af volden er næste fase. At genoplive kommunikationen er det første skridt ud af voldsspiralen. Der er flere måder, hvorpå konfliktarbejderen kan gøre sit til at dialogen bliver genoptaget: Anmode vores regeringer om at kommunikere direkte med fjenden give konkrete eksempler på hvordan. Det er ikke en nem handling. Vi risikerer at blive set som naive 12. Under krig er der ikke megen plads til upartiskhed. Opmuntre medierne til at rapportere fra den anden side af fronten, ikke kun om lederne, men om den civile befolkning, deres vilkår og synspunkter. Anerkende journalister, som faktisk gør det. ( pressen bliver altid skældt ud i generelle vendinger) 13 Holde fast ved eller etablere personlige kontakter med mennesker vi er i krig med og publicere dens historier. Her er nyttig! Holde os til dialogens redskaber, når vi debatterer med folk, der mener det modsatte af os. Være fast i holdningen og åben mod personen, undgå domme og beskyldninger. ET HÅB Ingen af os kan bære verdens byrde. Vi er heller ikke vi magtesløse. Enhver enkeltperson - konfliktarbejder eller ej - som bringer et vist mål af fornuft og håb ind i krigens fjendtlige og forvirrede atmosfære, betyder noget. For tiden ser vi noget opmuntrende: Internettet bruges til at skabe kontakt mellem mennesker, som ønsker at bryde voldsspiralen og foreslå mere holdbare veje til sikkerhed. Efter den 11. september og det militære svar gløder linierne. Analyser, argumenter, protester, alternativer, sarkastiske kommentarer, underskriftindsamlinger, kendsgerninger, afsløringer og forslag sendes fra den ene ende af verden til den anden hver eneste dag - nogle gange i overvældende mængder. Så meget engagement, så megen energi! Jeg er sikker på, at disse og mange andre ikkevoldelige aktiviteter, som finder sted i denne krigstid, har en effekt. Og vi ønsker alle at se denne effekt blive større og mere synlig. Hvordan kan det gøres? 12 Eller ovenikøbet som forrædere. Det sker lige nu, i USA såvel som i muslimske lande. Ikkevold er som Gandhi udtrykker det ikke for kujoner. 13 Under krigen i Afghanistan var CNN det eneste af de internationale medier, som havde en reporter placeret i Talebans område. Han kom med yderst nyttige og usædvanlige underretninger. 7

8 Måske kunne der organiseres et lille, praktisk orienteret netværk af kyndige konfliktvejledere, som kan reagere meget hurtigt, i takt med at den internationale situation udvikler sig. De kunne bruge deres erfaringer, deres viden og redskaber til at komme med nogle solidt funderede analyser og troværdige svar til det spørgsmål, der rummer den største udfordring: Hvad kan man gøre - andet end at optrappe volden? Svarene skulle være så solide og kreative, at de blev citeret i medierne og endog fandt vej til magtens korridorer. Og enhver, som ønskede det, kunne bruge dem. Sammen med alle de andre initiativer kan det blive et vigtigt bidrag. Jeg skriver dette i de nedslående dage, hvor den nordlige alliance og det amerikanske luftvåben belejrer den afghanske by Kunduz. Bag byens mure er der omkring Taleban troppe og udefrakommende soldater. Jeg ved ikke, hvor mange civile - det står der ikke noget om i min avis. Anføreren af de belejrede tropper har kontakt med anføreren i den nordlige alliance og har bedt om forhandling under FN s protektion. Han har fremsat konkrete punkter til forhandling, herunder sikre flugtkorridorer. USA s regering har omgående nægtet at forhandle og forlanger de belejredes tilfangetagelse eller død. Rumsfeld giver dem tre dage at overgive sig i, ellers vil byen blive angrebet. Vi er oppe imod krigslogikken. Hvilken forskel gør en beskeden artikel som denne? I dette forstemte øjeblik tænker jeg på en ung, serbisk læge, jeg mødte i Beograd under krigen i Jugoslavien. Han var en modigt menneske uden store armbevægelser, der transporterede medicin til "fjenden" - de belejrede indbyggere i Sarajevo. Da jeg spurgte ham om fremtiden for hans land, svarede han pessimistisk. Men så sagde han: "Jeg tror ikke længere på organiserede systemer, jeg tror på kaos-teorien. Jeg må gøre, hvad mit hjerte siger mig er det rigtige. Så vil mine handlinger danne nogle små partikler, som vil møde andre partikler, og forhåbentlig bliver det en dag til en større bølge, som fører sociale forandringer med sig." Nu er hans partikel sendt videre, og det føles godt. 8

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer...

Fremtidens krige udkæmpes på nettet Illustrer... Fremtidens krige udkæmpes på nettet KRIGSTEKNOLOGI: Cyberkrigen vil i fremtiden rase via massive hackerangreb og skjult cyberspionage. Kina har allerede en hær på titusindvis af militære cyberspioner,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Når journalisten ringer en tjekliste. Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier!

Når journalisten ringer en tjekliste. Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier! Når journalisten ringer en tjekliste Vejen til journalisternes hjerter går via de gode historier! Kan jeg udtale mig til medierne? Energinet.dk er en offentlig virksomhed som varetager en række vigtige

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

ALTERNATIVER TIL KRIG MOD IRAK Af Else Hammerich, februar 2003

ALTERNATIVER TIL KRIG MOD IRAK Af Else Hammerich, februar 2003 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ALTERNATIVER TIL KRIG MOD IRAK Af Else Hammerich, februar 2003 Krig er intet alternativ For mange af os er krig som metode til at løse politiske problemer noget utænkeligt, uciviliseret,

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

mange nye medarbejdere, der skal forhindre terrorangreb på dansk territorium.

mange nye medarbejdere, der skal forhindre terrorangreb på dansk territorium. Selvom det efterhånden lyder som en kliche, er det alligevel rigtigt at sige, at terrorhandlingerne i Washington og New York 11. september 2001 førte til dramatiske ændringer globalt og nationalt. Umiddelbart

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

JAKOB AAHAUGE R O S E N KI LDE

JAKOB AAHAUGE R O S E N KI LDE JAKOB AAHAUGE O G P E LLE S C H I E R U P E N I NTE R V I E W B O G R O S E N KI LDE KELD MOLIN FRYGTENS PSYKOLOGI Terrorangreb er ofte kendetegnet ved, at de rammer et forholdsvis lille antal mennesker,

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Eva Gemzøe Mikkelsen og Tine Ravn Holmegaard Arbejds- og organisationspsykologer De næste 45 min... Præsenterer vi og giver jer en lille

Læs mere

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium

Hvad er spin? Tematekst. Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Tematekst Hvad er spin? Rune Gregersen, adjunkt i samfundsfag og dansk, Egå Gymnasium Der er gennem tiden givet mange forskellige definitioner på, hvad spin er. Normalt hentyder spin til det arbejde, spindoktorerne

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere