W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ"

Transkript

1 Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt. Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huoltoa.

2 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen. Sikkerhed Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicested for at få det udskiftet. Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen. Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger. Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet. Undlad at åbne skærmen. Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes. Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt. Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt. For at undgå personskader: Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort. Brug kun et stativ, der anbefales af producenten. Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen. For at undgå brand og farlige situationer: Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset. Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmkabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding. Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm. Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode. Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød. 1

3 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Installation Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget. Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool. Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du ALDRIG: Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende. Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation. Dække åbningerne med stof eller andre materialer. Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde. Hovedstrømafbryderen er strømkablet, og denne afbryderenhed skal være placeret på et let tilgængeligt sted. Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen. Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede. Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne. Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning. Rengøring Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade. Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel. Ompakning Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder. Bortskaffelse Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv. Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation. Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler. 2

4 Tilslutning af skærmen Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder. Montering af soklen 1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof. 2. Monter stativsøjlen på produktet i den korrekte retning som vist på billedet. Tryk, indtil du hører et "klik". Hængsel Stativsøjle 3. Monter soklen (forside, bagside) på stativsøjlen i den korrekte retning. Stativsøjle Sokkel 4. Anbring fodens lås i lodret retning. 5. Når søjlen og soklen er samlet, skal skærmen løftes forsigtigt op med forsiden vendt mod dig. Vigtigt Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billede Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i stykker eller skade din fod. 3

5 Tilslutning af skærmen Sådan fjernes stativet: 1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade. 2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof. 3. Ændr låsen på produktet som vist og drej den i pilens retning. Hvis du ikke kan frigøre foden, selvom låseknappen er i frigørelsesposition, skal du skubbe den viste knap nedad og prøve igen. 4. Træk stammen ud for at fjerne den. 4

6 Tilslutning af skærmen 5. Fjern foden fra stammen ved at trykke på PUSH (SKUB) knappen. Advarsel: Du kan skade din finger. God stilling Dårlig stilling Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder. Regulering af skærmen 1. Du kan indstille skærmen på forskellige måder. Hældningsområde : -5 ~ Ergonomi For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at skærmen aldrig vippes mere end 5 grader fremad. 5

7 Tilslutning af skærmen PUSH Tilslutning til pc'en 1. Sluk for computeren og produktet. Tilslut kablet som vist på illustrationen fra (1) til (2). A Tilslut DVI-kablet B Tilslut Dsub-kablet (pc) C Tilslut Dsub-kablet (Mac) Signalkabel Analogt signal Digitalt signal Strømkabel D-sub DVI Stik til vægkontakt PC Stik til pc PC MAC PC Mac adapter Hvis skærmen skal bruges til en Apple Macintoshmaskine, skal der anvendes en separat stikadapter, der ændrer 15-bens D-sub-VGA-stikket med 3 rækker på det medfølgende kabel til et 15-bens stik med 2 rækker. B c A DVI-Digital-kabel (denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande). 2. Tryk på knappen på sidepanelet for at tænde for strømmen. Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk.(kun i analog tilstand) BEMÆRK: Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne. Funktionen 'AUTO/SET' (auto/indstil.)? Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst, skærmen flimrer eller hælder, når du anvender enheden, eller efter at du har ændret skærmopløsning, skal du trykke på funktionsknappen AUTO/SET for at forbedre opløsningen. 6

8 Funktioner på kontrolpanelet Kontrolelementer på frontpanelet Knap Funktion 4:3 in Wide Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse. WIDE 4:3 * 4:3 : Afhængig af indgangsvideo-signalforholdet skiftes der automatisk til et optimeret skærmforhold. Knappen MENU Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen. OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op) Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på knappen MENU og holde den nede i flere sekunder. Meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) vises. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op) vises. 7

9 Funktioner på kontrolpanelet Knap Funktion Knapperne Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 15. Brug denne knap til at aktivere enten D-Sub eller DVItilslutningen. Funktionen bruges, når der er sluttet to computere til skærmen. Standardindstillingen er D- Sub. Knappen Brug denne knap til at vælge et ikon i skærmmenuen. AUTO/SET (Automatisk/Indstil) Automatisk billedjustering Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning. Den bedste opløsning til en 19-tommer skærm er 1440 x ,1/22-tommer skærm er 1680 x Strømknap Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen. Strømindikator Denne indikator lyser blåt, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energisparetilstand), lyser indikatoren rødt. 8

10 Indstillinger i skærmmenuen Indstilling af skærmbilledet Det er nemt og hurtigt at indstille skærmbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen. Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes. Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen. BEMÆRK: Vent mindst 30 minutter, så skærmbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det. Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærmbilledet via skærmmenuen: MENU AUTO/SET MENU Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu. Brug knappen eller til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), når det ønskede ikon er markeret. Brug knapperne / til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at vælge andre elementer i undermenuerne. Tryk på knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen MENU to gange for at lukke skærmmenuen. 9

11 Indstillinger i skærmmenuen I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne. Hovedmenu Undermenu A D Beskrivelse PICTURE (Billede) COLOR (Farve) TRACKING (Sporing) SETUP (Opsætning) FLATRON F-ENGINE BRIGHTNESS (Lysstyrke) CONTRAST (Kontrast) GAMMA PRESET (Forudindstil) srgb 6500K 9300K RED (Rød) GREEN (Grøn) BLUE (Blå)BLUE HORIZONTAL (Vandret) VERTICAL (Lodret) CLOCK (Klok) PHASE (Fase) SHARPNESS (Skarphed) LANGUAGE (Sprog) OSD POSITION HORIZONTAL (Vandret) (Skærmmenuens position) VERTICAL (Lodret) WHITE BALANCE (Hvidbalance) POWER INDICATOR (Strømindikator) FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) MOVIE (Film) INTERNET USER (Bruger) NORMAL DEMO : Justerbar A : Analog indgang D : Digital indgang Bruges til at indstille skærmbilledets lydstyrke, kontrast og gamma. Bruges til at tilpasse farverne i skærmbilledet. Bruges til at justere billedets position. Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed. Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed. Bruges til at tilpasse skærmbilledet til de omgivelser, hvori skærmen anvendes. BEMÆRK Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (10-15). 10

12 Indstillinger i skærmmenuen Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavne, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer.. Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu. Hovedmenu Menunavn MENU : Afslut - + : Juster (reducer/forøg) SET : Vælg : Vælg en anden undermenu Knaptip Ikoner Undermenue BEMÆRK: Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen. 11

13 Indstillinger i skærmmenuen Hovedmenu Undermenu Beskrivels PICTURE PICTURE (Billede) BRIGHTNESS (Lysstyrke) CONTRAST (Kontrast) GAMMA MENU : Afslut : Formindsk : Forøg SET : Vælg en anden undermenu. Bruges til at justere billedets lysstyrke. Bruges til at justere billedets kontrast. Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærmbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast. COLOR COLOR (Farve) PRESET (Forudindstil) RED (Rød) GREEN (Grøn) MENU : Afslut : Formindsk BLUE (Blå) : Forøg SET : Vælg en anden undermenu. srgb: Indstil farverne på skærmbilledet, så de passer til SRGBstandardfarvespecifikationen. 6500K: Let rødlig hvid. 9300K: Let blålig hvid. Angiv dine egne niveauer for rød. Angiv dine egne niveauer for grøn. Angiv dine egne niveauer for blå. 12

14 Indstillinger i skærmmenuen Hovedmenu Undermenu Beskrivels TRACKING TRACKING (Sporing) HORIZONTAL (Vandret) VERTICAL (Lodret) Flytter billedet til venstre eller højre. Flytter billedet op eller ned. CLOCK (Klok) PHASE (Fase) MENU : Afslut : Formindsk SHARPNESS : Forøg (Skarphed) SET : Vælg en anden undermenu. Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Du kan også indstille skærmbilledets bredde. Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere. Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed. 13

15 Indstillinger i skærmmenuen Hovedmenu Undermenu Beskrivels SETUP SETUP (Opsætning) LANGUAGE (Sprog) OSD POSITION (Skærmmenuens position) Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne. Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen. MENU : Afslut : Juster : Juster SET : Vælg en anden undermenu. WHITE BALANCE (Hvidbalance) POWER INDICATOR (Strømindikator) FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede. Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen. Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til ON (Tændt) eller OFF (Slukket). Hvis du vælger OFF (Slukket), slukkes indikatoren. Hvis du vælger ON (Tændt), tændes strømindikatoren automatisk. Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog). Tryk på knappen - for at nulstille med det samme. Hvis dette ikke forbedrer skærmbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt. 14

16 Indstillinger i skærmmenuen Når en bruger vælger knappen på venstre side af skærmen, vises skærmmenuen. Menunavn Ikoner Navn på undermenu Hovedmenu Undermenu Beskrivels MOVIE Denne funktion gør det nemt at vælge den (Film) billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i INTERNET de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.). User (Bruger) MOVIE (Film): Til animationsbilleder i videoer og film. INTERNET: Til animationsbilleder i videoer og film. User (Bruger) Du kan indstille lysstyrken manuelt (ACE eller RCM). Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.... (Lysstyrke): Justerer lysstyrken på skærmen.... ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarpheden.... RCM (Real Color Management): Vælger farveindstillingen. 0 Ikke anvendt 1 Mere grønt 2 Hudfarve 3 Farveforstærkning Vælg undermenuen med 'AUTO/SET' (Automatisk/Indstil) knappen og gem YES (JA) værdien med knapperne. NORMAL Dette er under normal drift. DEMO Dette er kun til kundereklame i forretningen. Indstillingen er den samme i filmtilstand, hvor skærmen deles i to. 15

17 Fejlfinding Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes. No Der image vises ikke appears noget billede Er skærmens strømkabel tilsluttet? Er der tændt for strømmen, og lyser strømindikatoren blåt eller grønt? Lyser strømindikatoren rødt? Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen? Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen? Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten. Juster lysstyrken og kontrasten. Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen. Prøv at tænde for pc'en. Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen. Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen. Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen? Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU? Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op). 16

18 Fejlfinding Det viste billede er ikke korrekt Billedets position er forkert. Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet CLOCK (Klok) i skærmmenuen. Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet PHASE (Fase) i skærmmenuen. Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel -- >Skærm -->Indstillinger i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærmbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver). Vigtigt Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel -->Skærm -->Indstillinger i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning. Derfor anbefaler vi optimal opløsning : Billedforholdet er 16:10. Hvis indgangsopløsningen ikke er 16:10 (fx 16:9, 5:4, 4:3), støder du muligvis på problemer så som sløret tekst, sløret skærm, afskåret skærmvisning eller skærmen hælder. Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S (Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor nævnte opløsning understøttes muligvis ikke af videokortets ydeevne. I så fald skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet. 17

19 Fejlfinding Det viste billede er ikke korrekt Farven på skærmbilledet er monokrom eller forkert. Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker. Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i Kontrolpanel Indstillinger i Windows. Skærmen blinker. Kontroller, om skærmen er indstillet til interlacetilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet. Har du installeret skærmdriveren? Har du installeret skærmdriveren? Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)? Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play - ominaisuutta. 18

20 Specifikationer W1942T/W1942TB/W1942TQ Skærmtype Synkroniseringsin dgang Videoindgang Opløsning Plug&Play Strømforbrug Mål og vægt 19-tommer (48,14 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 19 tommer synligt område 0,285*0,285 mm pixel-pitch Vandret frekvens Analog: khz (automatisk) Digital: khz (automatisk) Lodret frekvens Hz (automatisk) Indgangstype Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP) Signalindgang 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall Maks. Analog: VESA 1440 x 75 Hz Digital: VESA 1440 x 60 Hz anbefales VESA 1440 x 60 Hz DDC 2B Tændt : 36 W (typisk) Dvaletilstand 1 W Slukket 1 W Med sokkel Uden sokkel Bredde 44,84 cm 44,84 cm højde 38,33 cm 30,07 cm dybde 19,84 cm 6,32 cm Netto 4,1 kg Hældningsområde Hældning -5 ~20 Indgangseffekt Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 0,8 A Miljøforhold Drift Temperatur C Luftfugtighed % (ikke-kondensering) Opbevaring Temperatur C Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondenseret) Sokkel Strømkabel Monteret ( ), Fjernet (O ) Stik til vægkontakt eller pc-stik BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 19

21 Specifikationer W2042T/W2042TQ Skærmtype Synkroniseringsin dgang Videoindgang Opløsning Plug&Play Strømforbrug Mål og vægt 20,1-tommer (51,11 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 20,1 tommer synligt område 0,258*0,258 mm pixel-pitch Vandret frekvens Analog: khz (automatisk) Digital: khz (automatisk) Lodret frekvens Hz (automatisk) Indgangstype Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP) Signalindgang 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall Maks. Analog: VESA 1680 x 60 Hz Digital: VESA 1680 x 60 Hz anbefales VESA 1680 x 60 Hz DDC 2B Tændt : 40 W (typisk) Dvaletilstand 1 W Slukket 1 W Med sokkel Uden sokkel Bredde 47,39 cm 47,39 cm højde 39,04 cm 31,89 cm dybde 19,84 cm 6,29 cm Netto 4,5 kg Hældningsområde Hældning -5 ~20 Indgangseffekt Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 1,0 A Miljøforhold Drift Temperatur C Luftfugtighed % (ikke-kondensering) Opbevaring Temperatur C Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondenseret) Sokkel Strømkabel Monteret ( ), Fjernet (O ) Stik til vægkontakt eller pc-stik BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 20

22 Specifikationer W2242T/W2242TQ Skærmtype Synkroniseringsin dgang Videoindgang Opløsning Plug&Play Strømforbrug Mål og vægt 22-tommer (55,868 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 22 tommer synligt område 0,282*0,282 mm pixel-pitch Vandret frekvens Analog: khz (automatisk) Digital: khz (automatisk) Lodret frekvens Hz (automatisk) Indgangstype Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP) Signalindgang 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall Maks. Analog: VESA 1680 x 60 Hz Digital: VESA 1680 x 60 Hz anbefales VESA 1680 x 60 Hz DDC 2B Tændt : 40 W (typisk) Dvaletilstand 1 W Slukket 1 W Med sokkel Uden sokkel Bredde 51,57 cm 51,57 cm højde 41,80 cm 34,46 cm dybde 20,94 cm 6,31 cm Netto 4,65 kg Hældningsområde Hældning -5 ~20 Indgangseffekt Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 1,0 A Miljøforhold Drift Temperatur C Luftfugtighed % (ikke-kondensering) Opbevaring Temperatur C Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondenseret) Sokkel Strømkabel Monteret ( ), Fjernet (O ) Stik til vægkontakt eller pc-stik BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 21

23 Specifikationer Forudindstillede opløsninger 19-tommer skærm *15 **16 Skærmindstillinger (opløsning) Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) 640 x x x x x x x x x x x x x x x x ,469 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 49,725 48,363 60,123 68,681 61,805 63,981 79,976 55,500 55,935 70, ,1/22-tommer skærm *Anbefalet indstilling **Kun i analog tilstand *12 Skærmindstillinger (opløsning) Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) 720 x x x x x x x x x x x x ,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 64,674 65, *Anbefalet indstilling Indikator TILSTAND Tændt Dvaletilstand Slukket LED-farve Blå Orange Slukket 22

24 Montering af plade til vægmontering Denne skærm overholder specifikationerne for pladen til vægmontering og udvekslingsenheden. 1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof. 2. Separe stammen ved at trykke på PUSH (SKUB) knappen. God stilling Dårlig stilling 3. Monter pladen til vægmontering. Plade til vægmontering (købes separat) Dette er en sokkeltype eller vægmonteret type og kan sluttes til pladen til vægmontering. Yderligere oplysninger findes i installationsvejledningen, der følger med pladen til vægmontering. Advarsel: Du kan skade din finger. Kensington-sikkerhedsstik Tilsluttes et låsekabel, der kan købes separat i de fleste computerforretninger. 23

25 Digitally yours

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys Brugervejledning for LCD skærm I2757FM LED baggrundslys Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsætning

Læs mere

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning Acer Projektør H7530/H7530D serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør H7530/H7530D serierne. Originaludgave: 07/2009

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-55LFV5W Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden. Kære Panasonic-Kunde

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning MX299Q LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger...iv Vedligeholdelse og rengøring...v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Indledning til

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat,

Læs mere

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture

Tillykke med dit nye high definition LCD TV Passion for Picture Version DK 2.1 Tillykke med dit nye LCD fladskærms TV. Venligst læs denne manual omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Dit nye TV har mange faciliteter, som du fortjener at stifte nærmere bekendtskab

Læs mere

mermaid technology mermaid visionary 320 LCD TV Brugermanual V. 2006.1

mermaid technology mermaid visionary 320 LCD TV Brugermanual V. 2006.1 mermaid technology mermaid visionary 320 LCD TV Brugermanual V. 2006.1 Indhold Før tilslutning, drift eller justering af dette produkt, bør følgende instruktioner læses grundigt. Behold manualen til evt.

Læs mere

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Modelnr. TH-42LF6W TH-42LF60W TH-47LF6W TH-47LF60W TH-55LF6W TH-55LF60W Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Dansk Inden tilslutning, betjening eller justering af dette produktbør du læse disse instruktioner.

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel Brugerhåndbog 1 Symboler anvendt i denne vejledning 2 Advarsel q s g Procedure [ (Navn) ] "(Menunavn)" Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Leica ICC50 HD Brugsanvisning

Leica ICC50 HD Brugsanvisning Leica ICC50 HD Brugsanvisning Indhold Leica ICC50 HD Introduktion 9 Grundlæggende 10 Grundlæggende (forts.) 11 Leica ICC50 HD: Oversigt 12 Udpakning 14 Klar! Klargøring til brug 16 Parat! Tilslutning til

Læs mere

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING

www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech Rep 800142840 free Denmark 3525 8759

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Acer LCD skærm. Brugervejledning

Acer LCD skærm. Brugervejledning Acer LCD skærm Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information in this

Læs mere