W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ"

Transkript

1 Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt. Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huoltoa.

2 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen. Sikkerhed Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicested for at få det udskiftet. Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen. Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger. Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet. Undlad at åbne skærmen. Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes. Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt. Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt. For at undgå personskader: Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort. Brug kun et stativ, der anbefales af producenten. Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen. For at undgå brand og farlige situationer: Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset. Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmkabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding. Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm. Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode. Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød. 1

3 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Installation Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget. Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool. Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du ALDRIG: Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende. Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation. Dække åbningerne med stof eller andre materialer. Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde. Hovedstrømafbryderen er strømkablet, og denne afbryderenhed skal være placeret på et let tilgængeligt sted. Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen. Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede. Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne. Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning. Rengøring Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade. Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel. Ompakning Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder. Bortskaffelse Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv. Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation. Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler. 2

4 Tilslutning af skærmen Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder. Montering af soklen 1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof. 2. Monter stativsøjlen på produktet i den korrekte retning som vist på billedet. Tryk, indtil du hører et "klik". Hængsel Stativsøjle 3. Monter soklen (forside, bagside) på stativsøjlen i den korrekte retning. Stativsøjle Sokkel 4. Anbring fodens lås i lodret retning. 5. Når søjlen og soklen er samlet, skal skærmen løftes forsigtigt op med forsiden vendt mod dig. Vigtigt Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billede Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i stykker eller skade din fod. 3

5 Tilslutning af skærmen Sådan fjernes stativet: 1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade. 2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof. 3. Ændr låsen på produktet som vist og drej den i pilens retning. Hvis du ikke kan frigøre foden, selvom låseknappen er i frigørelsesposition, skal du skubbe den viste knap nedad og prøve igen. 4. Træk stammen ud for at fjerne den. 4

6 Tilslutning af skærmen 5. Fjern foden fra stammen ved at trykke på PUSH (SKUB) knappen. Advarsel: Du kan skade din finger. God stilling Dårlig stilling Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder. Regulering af skærmen 1. Du kan indstille skærmen på forskellige måder. Hældningsområde : -5 ~ Ergonomi For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at skærmen aldrig vippes mere end 5 grader fremad. 5

7 Tilslutning af skærmen PUSH Tilslutning til pc'en 1. Sluk for computeren og produktet. Tilslut kablet som vist på illustrationen fra (1) til (2). A Tilslut DVI-kablet B Tilslut Dsub-kablet (pc) C Tilslut Dsub-kablet (Mac) Signalkabel Analogt signal Digitalt signal Strømkabel D-sub DVI Stik til vægkontakt PC Stik til pc PC MAC PC Mac adapter Hvis skærmen skal bruges til en Apple Macintoshmaskine, skal der anvendes en separat stikadapter, der ændrer 15-bens D-sub-VGA-stikket med 3 rækker på det medfølgende kabel til et 15-bens stik med 2 rækker. B c A DVI-Digital-kabel (denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande). 2. Tryk på knappen på sidepanelet for at tænde for strømmen. Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk.(kun i analog tilstand) BEMÆRK: Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne. Funktionen 'AUTO/SET' (auto/indstil.)? Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst, skærmen flimrer eller hælder, når du anvender enheden, eller efter at du har ændret skærmopløsning, skal du trykke på funktionsknappen AUTO/SET for at forbedre opløsningen. 6

8 Funktioner på kontrolpanelet Kontrolelementer på frontpanelet Knap Funktion 4:3 in Wide Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse. WIDE 4:3 * 4:3 : Afhængig af indgangsvideo-signalforholdet skiftes der automatisk til et optimeret skærmforhold. Knappen MENU Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen. OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op) Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på knappen MENU og holde den nede i flere sekunder. Meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) vises. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op) vises. 7

9 Funktioner på kontrolpanelet Knap Funktion Knapperne Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 15. Brug denne knap til at aktivere enten D-Sub eller DVItilslutningen. Funktionen bruges, når der er sluttet to computere til skærmen. Standardindstillingen er D- Sub. Knappen Brug denne knap til at vælge et ikon i skærmmenuen. AUTO/SET (Automatisk/Indstil) Automatisk billedjustering Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning. Den bedste opløsning til en 19-tommer skærm er 1440 x ,1/22-tommer skærm er 1680 x Strømknap Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen. Strømindikator Denne indikator lyser blåt, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energisparetilstand), lyser indikatoren rødt. 8

10 Indstillinger i skærmmenuen Indstilling af skærmbilledet Det er nemt og hurtigt at indstille skærmbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen. Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes. Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen. BEMÆRK: Vent mindst 30 minutter, så skærmbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det. Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærmbilledet via skærmmenuen: MENU AUTO/SET MENU Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu. Brug knappen eller til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), når det ønskede ikon er markeret. Brug knapperne / til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at vælge andre elementer i undermenuerne. Tryk på knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen MENU to gange for at lukke skærmmenuen. 9

11 Indstillinger i skærmmenuen I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne. Hovedmenu Undermenu A D Beskrivelse PICTURE (Billede) COLOR (Farve) TRACKING (Sporing) SETUP (Opsætning) FLATRON F-ENGINE BRIGHTNESS (Lysstyrke) CONTRAST (Kontrast) GAMMA PRESET (Forudindstil) srgb 6500K 9300K RED (Rød) GREEN (Grøn) BLUE (Blå)BLUE HORIZONTAL (Vandret) VERTICAL (Lodret) CLOCK (Klok) PHASE (Fase) SHARPNESS (Skarphed) LANGUAGE (Sprog) OSD POSITION HORIZONTAL (Vandret) (Skærmmenuens position) VERTICAL (Lodret) WHITE BALANCE (Hvidbalance) POWER INDICATOR (Strømindikator) FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) MOVIE (Film) INTERNET USER (Bruger) NORMAL DEMO : Justerbar A : Analog indgang D : Digital indgang Bruges til at indstille skærmbilledets lydstyrke, kontrast og gamma. Bruges til at tilpasse farverne i skærmbilledet. Bruges til at justere billedets position. Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed. Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed. Bruges til at tilpasse skærmbilledet til de omgivelser, hvori skærmen anvendes. BEMÆRK Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (10-15). 10

12 Indstillinger i skærmmenuen Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavne, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer.. Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu. Hovedmenu Menunavn MENU : Afslut - + : Juster (reducer/forøg) SET : Vælg : Vælg en anden undermenu Knaptip Ikoner Undermenue BEMÆRK: Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen. 11

13 Indstillinger i skærmmenuen Hovedmenu Undermenu Beskrivels PICTURE PICTURE (Billede) BRIGHTNESS (Lysstyrke) CONTRAST (Kontrast) GAMMA MENU : Afslut : Formindsk : Forøg SET : Vælg en anden undermenu. Bruges til at justere billedets lysstyrke. Bruges til at justere billedets kontrast. Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærmbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast. COLOR COLOR (Farve) PRESET (Forudindstil) RED (Rød) GREEN (Grøn) MENU : Afslut : Formindsk BLUE (Blå) : Forøg SET : Vælg en anden undermenu. srgb: Indstil farverne på skærmbilledet, så de passer til SRGBstandardfarvespecifikationen. 6500K: Let rødlig hvid. 9300K: Let blålig hvid. Angiv dine egne niveauer for rød. Angiv dine egne niveauer for grøn. Angiv dine egne niveauer for blå. 12

14 Indstillinger i skærmmenuen Hovedmenu Undermenu Beskrivels TRACKING TRACKING (Sporing) HORIZONTAL (Vandret) VERTICAL (Lodret) Flytter billedet til venstre eller højre. Flytter billedet op eller ned. CLOCK (Klok) PHASE (Fase) MENU : Afslut : Formindsk SHARPNESS : Forøg (Skarphed) SET : Vælg en anden undermenu. Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Du kan også indstille skærmbilledets bredde. Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere. Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed. 13

15 Indstillinger i skærmmenuen Hovedmenu Undermenu Beskrivels SETUP SETUP (Opsætning) LANGUAGE (Sprog) OSD POSITION (Skærmmenuens position) Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne. Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen. MENU : Afslut : Juster : Juster SET : Vælg en anden undermenu. WHITE BALANCE (Hvidbalance) POWER INDICATOR (Strømindikator) FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede. Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen. Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til ON (Tændt) eller OFF (Slukket). Hvis du vælger OFF (Slukket), slukkes indikatoren. Hvis du vælger ON (Tændt), tændes strømindikatoren automatisk. Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog). Tryk på knappen - for at nulstille med det samme. Hvis dette ikke forbedrer skærmbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt. 14

16 Indstillinger i skærmmenuen Når en bruger vælger knappen på venstre side af skærmen, vises skærmmenuen. Menunavn Ikoner Navn på undermenu Hovedmenu Undermenu Beskrivels MOVIE Denne funktion gør det nemt at vælge den (Film) billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i INTERNET de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.). User (Bruger) MOVIE (Film): Til animationsbilleder i videoer og film. INTERNET: Til animationsbilleder i videoer og film. User (Bruger) Du kan indstille lysstyrken manuelt (ACE eller RCM). Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.... (Lysstyrke): Justerer lysstyrken på skærmen.... ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarpheden.... RCM (Real Color Management): Vælger farveindstillingen. 0 Ikke anvendt 1 Mere grønt 2 Hudfarve 3 Farveforstærkning Vælg undermenuen med 'AUTO/SET' (Automatisk/Indstil) knappen og gem YES (JA) værdien med knapperne. NORMAL Dette er under normal drift. DEMO Dette er kun til kundereklame i forretningen. Indstillingen er den samme i filmtilstand, hvor skærmen deles i to. 15

17 Fejlfinding Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes. No Der image vises ikke appears noget billede Er skærmens strømkabel tilsluttet? Er der tændt for strømmen, og lyser strømindikatoren blåt eller grønt? Lyser strømindikatoren rødt? Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen? Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen? Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten. Juster lysstyrken og kontrasten. Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen. Prøv at tænde for pc'en. Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen. Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen. Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen? Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU? Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op). 16

18 Fejlfinding Det viste billede er ikke korrekt Billedets position er forkert. Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet CLOCK (Klok) i skærmmenuen. Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet PHASE (Fase) i skærmmenuen. Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel -- >Skærm -->Indstillinger i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærmbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver). Vigtigt Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel -->Skærm -->Indstillinger i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning. Derfor anbefaler vi optimal opløsning : Billedforholdet er 16:10. Hvis indgangsopløsningen ikke er 16:10 (fx 16:9, 5:4, 4:3), støder du muligvis på problemer så som sløret tekst, sløret skærm, afskåret skærmvisning eller skærmen hælder. Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S (Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor nævnte opløsning understøttes muligvis ikke af videokortets ydeevne. I så fald skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet. 17

19 Fejlfinding Det viste billede er ikke korrekt Farven på skærmbilledet er monokrom eller forkert. Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker. Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i Kontrolpanel Indstillinger i Windows. Skærmen blinker. Kontroller, om skærmen er indstillet til interlacetilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet. Har du installeret skærmdriveren? Har du installeret skærmdriveren? Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)? Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play - ominaisuutta. 18

20 Specifikationer W1942T/W1942TB/W1942TQ Skærmtype Synkroniseringsin dgang Videoindgang Opløsning Plug&Play Strømforbrug Mål og vægt 19-tommer (48,14 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 19 tommer synligt område 0,285*0,285 mm pixel-pitch Vandret frekvens Analog: khz (automatisk) Digital: khz (automatisk) Lodret frekvens Hz (automatisk) Indgangstype Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP) Signalindgang 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall Maks. Analog: VESA 1440 x 75 Hz Digital: VESA 1440 x 60 Hz anbefales VESA 1440 x 60 Hz DDC 2B Tændt : 36 W (typisk) Dvaletilstand 1 W Slukket 1 W Med sokkel Uden sokkel Bredde 44,84 cm 44,84 cm højde 38,33 cm 30,07 cm dybde 19,84 cm 6,32 cm Netto 4,1 kg Hældningsområde Hældning -5 ~20 Indgangseffekt Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 0,8 A Miljøforhold Drift Temperatur C Luftfugtighed % (ikke-kondensering) Opbevaring Temperatur C Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondenseret) Sokkel Strømkabel Monteret ( ), Fjernet (O ) Stik til vægkontakt eller pc-stik BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 19

21 Specifikationer W2042T/W2042TQ Skærmtype Synkroniseringsin dgang Videoindgang Opløsning Plug&Play Strømforbrug Mål og vægt 20,1-tommer (51,11 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 20,1 tommer synligt område 0,258*0,258 mm pixel-pitch Vandret frekvens Analog: khz (automatisk) Digital: khz (automatisk) Lodret frekvens Hz (automatisk) Indgangstype Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP) Signalindgang 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall Maks. Analog: VESA 1680 x 60 Hz Digital: VESA 1680 x 60 Hz anbefales VESA 1680 x 60 Hz DDC 2B Tændt : 40 W (typisk) Dvaletilstand 1 W Slukket 1 W Med sokkel Uden sokkel Bredde 47,39 cm 47,39 cm højde 39,04 cm 31,89 cm dybde 19,84 cm 6,29 cm Netto 4,5 kg Hældningsområde Hældning -5 ~20 Indgangseffekt Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 1,0 A Miljøforhold Drift Temperatur C Luftfugtighed % (ikke-kondensering) Opbevaring Temperatur C Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondenseret) Sokkel Strømkabel Monteret ( ), Fjernet (O ) Stik til vægkontakt eller pc-stik BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 20

22 Specifikationer W2242T/W2242TQ Skærmtype Synkroniseringsin dgang Videoindgang Opløsning Plug&Play Strømforbrug Mål og vægt 22-tommer (55,868 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 22 tommer synligt område 0,282*0,282 mm pixel-pitch Vandret frekvens Analog: khz (automatisk) Digital: khz (automatisk) Lodret frekvens Hz (automatisk) Indgangstype Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP) Signalindgang 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall Maks. Analog: VESA 1680 x 60 Hz Digital: VESA 1680 x 60 Hz anbefales VESA 1680 x 60 Hz DDC 2B Tændt : 40 W (typisk) Dvaletilstand 1 W Slukket 1 W Med sokkel Uden sokkel Bredde 51,57 cm 51,57 cm højde 41,80 cm 34,46 cm dybde 20,94 cm 6,31 cm Netto 4,65 kg Hældningsområde Hældning -5 ~20 Indgangseffekt Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 1,0 A Miljøforhold Drift Temperatur C Luftfugtighed % (ikke-kondensering) Opbevaring Temperatur C Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondenseret) Sokkel Strømkabel Monteret ( ), Fjernet (O ) Stik til vægkontakt eller pc-stik BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 21

23 Specifikationer Forudindstillede opløsninger 19-tommer skærm *15 **16 Skærmindstillinger (opløsning) Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) 640 x x x x x x x x x x x x x x x x ,469 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 49,725 48,363 60,123 68,681 61,805 63,981 79,976 55,500 55,935 70, ,1/22-tommer skærm *Anbefalet indstilling **Kun i analog tilstand *12 Skærmindstillinger (opløsning) Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) 720 x x x x x x x x x x x x ,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 64,674 65, *Anbefalet indstilling Indikator TILSTAND Tændt Dvaletilstand Slukket LED-farve Blå Orange Slukket 22

24 Montering af plade til vægmontering Denne skærm overholder specifikationerne for pladen til vægmontering og udvekslingsenheden. 1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof. 2. Separe stammen ved at trykke på PUSH (SKUB) knappen. God stilling Dårlig stilling 3. Monter pladen til vægmontering. Plade til vægmontering (købes separat) Dette er en sokkeltype eller vægmonteret type og kan sluttes til pladen til vægmontering. Yderligere oplysninger findes i installationsvejledningen, der følger med pladen til vægmontering. Advarsel: Du kan skade din finger. Kensington-sikkerhedsstik Tilsluttes et låsekabel, der kan købes separat i de fleste computerforretninger. 23

25 Digitally yours

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt. INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger til LCD-skærme... 1 Oplysninger om sikkerhed og en let betjening... 2 Udpakning... 5 Montering/fjernelse af fodstøtten... 6 Justering af skærmens stilling...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868

Din brugermanual LG M208WV http://da.yourpdfguides.com/dref/3908868 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere